Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel"

Transkrypt

1 Piotr Grabani Dyrektor Biura Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży. Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Publikację dotyczącą projektu o nr WND- POKL /11 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży wraz z Lydbury English Centre Ltd (Wielka Brytania) w okresie VII.2013r.-II.2014r. podjęła współpracę ponadnarodową w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. NOT Łomża W 1979 roku decyzją Prezydium Zarządu Głównego NOT powołano do życia Oddział Wojewódzki NOT w Łomży. Pierwszym Prezesem Rady Wojewódzkiej został ówczesny Wicewojewoda Łomżyński Stanisław Ciupa wywodzący się ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. W maju 1989 roku przekazano do użytku Dom Technika w Łomży przy ulicy Polowej 45. W latach , drugiej kadencji Rady Wojewódzkiej NOT przewodniczył jej inicjator inż. Romuald Pacholec. W latach przewodnictwo w Radzie objął inż. Marian Koćwin reprezentujący stowarzyszenie Włókienników Polskich. Od 1990 roku przez dwie kadencje Radą Wojewódzką NOT kierował kolega inż. Janusz Zych reprezentujący stowarzyszenie Elektryków Polskich. W grudniu 1997 roku VII Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze powierzyło kierowanie radą Wojewódzką NOT koledze Januszowi Nowakowskiemu, który przewodniczył Radzie i Zarządowi do marca 1

2 2013. W marcu 2013 zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybrało władze na nowa kadencję a kierownictwo powierzono koledze Mirosławowi Sajczykowi (SEP). Zmiana nazwy wiąże się z wprowadzeniem w życie po 1998 roku reformy administracyjnej Państwa. Silna pozycja stowarzyszeń naukowo-technicznych działających na terenie województwa łomżyńskiego oraz Oddziału Wojewódzkiego NOT spowodowała usankcjonowanie jej działalności wpisem do rejestru stowarzyszeń sądu wojewódzkiego w Łomży i przyjęcie nazwy Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży. Transformacja ustrojowa oraz przemożny wpływ gospodarki rynkowej dokonał również głębokich przewartościowań w działalności stowarzyszeń naukowo-technicznych skupionych w Łomżyńskiej Radzie FSNT NOT. Bezwzględną koniecznością stała się również potrzeba opracowania i wdrożenia nowej strategii działań Łomżyńskiej Rady opartej na wykorzystaniu korzyści płynących z przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Łomżyńska Rada NOT w marcu 2005 roku przyjęła nowy program uwzględniający wykorzystywanie środków unijnych w działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz informacyjno-doradczej biura Łomżyńskiej Rady. Geneza projektów UE w NOT Łomża W ramach realizacji celów edukacyjnych otrzymaliśmy prawie trzydzieści tysięcy euro na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, który od września 2006 roku pracuje w zmodernizowanej pracowni na rzecz Szkoły Policealnej Naczelnej Organizacji Technicznej. Dzięki inicjatywie Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie Łomżyńska Rada została zakwalifikowana do programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, utworzenia Ośrodka Innowacji NOT Łomża działającego na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od września 2005 roku świadczymy usługi dla przedsiębiorców jak korzystać z programów unijnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Utworzenie Ośrodka Innowacji w Łomży to również możliwość podwyższenia własnych kwalifikacji w zakresie korzystania z unijnych dotacji. Poza tym, że świadczymy usługi na zewnątrz przygotowujemy również na własne potrzeby wnioski w zakresie realizacji usług szkoleniowych z wykorzystaniem dotacji unijnych. Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w latach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowała projekt ustawicznego kształcenia dla rolników pt.: Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii. W projekcie w dwóch edycjach udział wzięły 582 osoby z województwa podlaskiego. Zostały utworzone trzy ośrodki szkoleniowe w Łomży, Suwałkach i Szepietowie kształcące rolników w zakresie Agroturystyki, Agrobiznesu i Agroenergetyki. Poza tym wszyscy uczestnicy nabyli umiejętności obsługi komputera oraz zdobyli podstawową wiedzę w zakresie posługiwania się językiem angielskim. W ramach warsztatów poszczególne grupy zaliczyły wyjazdy studyjne do gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego, w których poznawali tajniki prowadzenia tego rodzaju biznesu. 2

3 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w latach zrealizowała program szkoleniowy dla bezrobotnych pn. Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. We współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Grajewie, Kolnie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowem został zrealizowany projekt dla 280 osób pozostających bez zatrudnienia, umożliwiający tym osobom zdobycie atrakcyjnego zawodu. Program był realizowany w ośrodkach szkoleniowych w Kolnie, Łomży i Zambrowie. Priorytetem przygotowanego programu było zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków łatwiejszego poruszania się na rynku pracy z ukierunkowaniem na podejmowanie działalności gospodarczej. Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w okresie kwiecień maj 2009 roku zrealizowała projekt szkoleniowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt. Wiedza to realizacja celów życiowych skierowany do administracji publicznej, służby zdrowia i nauczycieli, w szczególności przedszkoli oraz klas I- III szkół podstawowych. W projekcie wzięło udział 80 osób wyłonionych z administracji publicznej, służby zdrowia i oświaty z powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego grajewskiego i zambrowskiego. Program projektu obejmował 130 godzin zajęć dydaktycznych. Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w okresie październik 2009 marzec 2011 zrealizowała dla 91 osób, spośród byłych pracowników zakładów mięsnych JBB Łyse, projekt Outplacement monitorowany powrót do aktywności zawodowej Program był realizowany we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie i Łomży, Burmistrzem miasta Kolno oraz Gminami Kolno, Turośl i Zbójna. Beneficjentami Ostatecznymi były osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w Kolnie i Łomży. Projekt ukończyło 81 osób. Pozostałe osoby ze względu na podjęcie zatrudnienia zakończyły projekt w trakcie jego realizacji. Zajęcia dydaktyczne zostały zrealizowane w dwóch ośrodkach szkoleniowych w Kolnie i Łomży. Szkolenia zawodowe, które były przedmiotem realizowanego projektu dotyczyły: - kierowca zawodowy kat. C/CE lub D - operator koparko-ładowarki - obsługa wózków widłowych Poza tym 11 osób podjęło działalność gospodarczą po otrzymaniu dotacji i wsparcia pomostowego przez 12 miesięcy. 3

4 Podstawowym celem kształcenia było zdobycie twardych kwalifikacji pozwalających wszystkim uczestnikom szkolenia łatwiej powrócić na rynek pracy. Dobór kierunków kształcenia był wynikiem przeprowadzonych analiz rynku pracy i zaproponowanie Beneficjentom Ostatecznym zdobycie konkretnych kwalifikacji lub podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek. Procesowi kształcenia towarzyszyły spotkania z doradcami zawodowymi mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz przygotowania w poszukiwaniu pracy do rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Spotkania te służyły również ułożeniu dla każdego uczestnika programu Indywidualnego Planu Działania oraz potwierdzenia trafności wyboru kierunku kształcenia zawodowego. Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od września 2010 roku do lutego 2012 roku zrealizowała projekt szkoleniowy dla pracowników szeroko pojętej administracji publicznej pt. Kreatywny pracownik. Udział w szkoleniu wzięło 110 osób w tym, 36 nauczycieli oraz 74 pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz specjalnej ( policja, służby skarbowe, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy urzędów pracy, pracownicy publicznej służby zdrowia itp.). Program obejmował 350 godzin zajęć dydaktycznych z języka angielskiego dla każdej grupy. Szkolenia odbywały się w trzech ośrodkach szkoleniowych w Kolnie, Łomży oraz Zambrowie. Projekt był poświęcony uzyskaniu umiejętności z języka angielskiego, zakończony egzaminem zewnętrznym w systemie IELTS uprawniającym nauczycieli do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych oraz w przedszkolach, a pracowników służby cywilnej między innymi do uzyskania certyfikatu uprawniającego do składania egzaminu na urzędnika służby cywilnej. Ponadto w ramach projektu został zrealizowany dla nauczycieli kurs metodyki nauczania języka angielskiego w ilości 240 godzin lekcyjnych w oparciu o program zatwierdzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, a dla pracowników administracji publicznej 145 godzin lekcyjnych kształcenia informatycznego, zakończone systemem egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży w okresie od stycznia 2012 do grudnia 2013 zrealizowała program szkoleniowy dla bezrobotnych pn. Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. We współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie został zrealizowany projekt dla 80 osób pozostających bez zatrudnienia, umożliwiający tym osobom zdobycie atrakcyjnego zawodu. Program był realizowany w ośrodkach szkoleniowych w Kolnie, Łomży i Zambrowie. Priorytetem przygotowanego programu było zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków łatwiejszego poruszania się na rynku pracy z ukierunkowaniem na podejmowanie działalności gospodarczej. 4

5 PROJEKT: Profesjonalny nauczyciel Łomżyńska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od marca 2012 roku rozpoczęła projekt szkoleniowy dla nauczycieli pt. Profesjonalny nauczyciel. Udział w szkoleniu wzięło 90 nauczycieli szkół podstawowych klasy I-III oraz przedszkoli. Program obejmował od 360 do 480 godzin dla każdej grupy zajęć dydaktycznych z języka angielskiego. Szkolenia odbywały się w pięciu ośrodkach szkoleniowych w Białymstoku, Klukowie, Łapach, Łomży oraz Sokółce. Projekt był poświęcony uzyskaniu umiejętności z języka angielskiego, zakończony egzaminem zewnętrznym w systemie IELTS uprawniającym nauczycieli do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych oraz w przedszkolach. W ramach projektu został zrealizowany również kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w ilości 240 godzin lekcyjnych w oparciu o program zatwierdzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. Ponadto uczestnicy projektu ukończyli 100 godzinny kurs informatyki dla nauczycieli. Drugi moduł projektu został skierowany, w szczególności do 72 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których wykładany jest przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu nauczyciele uzyskali uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. W szkoleniach uczestniczyli również nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli w szczególności wychowania fizycznego i nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą. Uzyskane uprawnienia pozwoliły tym osobom nabyć dobre umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji projektu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zostało przeszkolonych dodatkowo 34 nauczycieli wychowania fizycznego, prowadzących z dziećmi zajęcia pozalekcyjne oraz wyjeżdżających z dziećmi lub młodzieżą na kolonie, obozy lub wycieczki szkolne. Partner ponadnarodowy Lydbury Education Centre, Wielka Brytania. LEC to instytucja edukacyjna zajmująca się kształceniem nauczania języka angielskiego. Jednostka działa od 1985 roku, jest założona i prowadzona nieustannie przez Duncan i Rita Baker. Placówka posiada akredytację British Council, EnglishUK, Federation of Small Business, oraz IATEFL. Zajęcia teoretyczne w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego będą prowadzone przez lektorów LEC na bazie Global Approach. Global Approach jest nowoczesnym sposobem nauczanie języka angielskiego. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod nie skupia się ona na regułach gramatycznych, zasadach ortograficznych (np. kolejność nauczania czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, itd.), tak jak jest to w wszystkich pozostałych zasadach nauczania dzieci i dorosłych języka angielskiego. 5

6 Początek nauczania tą metodą to przedstawienie obrazu całego języka, jego brzmienia, tempa, emocji i gestów. Ponieważ 80% naszych neuronów to inter-neurony które są przeznaczone do postrzegania wzorców języka, dlatego zapewnia przyspieszony sposób uczenia się - nie tylko w teorii, ale w sprawdzonej praktyce. Poza tym, metoda prezentowana jest zarówno wizualnie jak i kinestetycznie, wykorzystując do tego celu ruch, kształty i kolory. Dla potrzeb projektu,,profesjonalny nauczyciel polegającego na identyfikacji i adaptacji dobrych praktyk szkolnictwa, nauczania angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym, LEC nawiązało porozumienie z lokalnymi szkołami podstawowymi w których odbywały się zajęcia praktyczne z udziałem delegacji z Polski. W projekcie Profesjonalny Nauczyciel uczestniczyło 90 osób szkolących się z języka angielskiego w pięciu ośrodkach dydaktycznych na terenie regionu podlaskiego. Uczestnicy reprezentują łącznie 47 placówek oświatowych, w tym 32 szkoły zlokalizowane w 21 miejscowościach oraz 15 przedszkoli zlokalizowanych w 5 miejscowościach na terenie województwa podlaskiego. Ośrodek szkoleniowy Białystok Ośrodek szkoleniowy Klukowo Ośrodek szkoleniowy Łomża Ośrodek szkoleniowy Łapy Ośrodek szkoleniowy Sokółka 26 uczestników, 7 uczestników, 30 uczestników, 17 uczestników, 10 uczestników. Z tej grupy wraz z wykładowcami prowadzący zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego, przedstawicielami Beneficjenta, Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, mediów łącznie 40 osób uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do W. Brytanii w dniach r. Rezultatem współpracy ponadnarodowej jest uzyskanie kwalifikacji metodycznych Global Approach 31 uczestników podczas warsztatów w Wielkiej Brytanii, a także praktyczne zapoznanie się z wdrażaną metodą w 5 placówkach edukacyjnych Białegostoku, Łap, Łomży i Sokółki Uczestnicy wyjazdu mieli bezpośrednią możliwość zapoznania się z warunkami pracy szkoły z małymi dziećmi również w zakresie wyposażenia sal lekcyjnych w sprzęt i, narzędzia edukacyjne, tak niezbędne do prowadzeniem zajęć językowych, czego nie dałoby się osiągnąć na miejscu w Polsce. 6

7 W ramach rewizyty w Polsce zorganizowano lekcje pokazowe z zastosowania dobrych praktyk w nauczaniu wczesnoszkolnym w oparciu o metodę Global Approach w: LP Nazwa placówki Data realizacji I. Ośrodek szkoleniowy Białystok Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku, ul. Palmowa 28 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku, ul. Boruty 18 Prywatne Przedszkole Kids` Academy w Białymstoku, ul. Boruty 18 Katolickie Przedszkole im. Ks. Franciszka Blachnickiego, Białystok, ul. Sitarska 25 II. Ośrodek szkoleniowy Łapy Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach, ul. Jana Matejki 10 Katolickie Przedszkole w Łapach, ul. Jana Matejki 10 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach Ul. Polna 9 III. Ośrodek szkoleniowy Sokółka 19 luty luty luty luty luty luty luty 2014 Przedszkole Nr 5 w Sokółce, 19 luty 2014 ul. Osiedle Centrum 18 Przedszkole nr 1 w Sokółce, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 19 luty IV. Ośrodek szkoleniowy Łomża Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4 Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży, ul. Studencka 13 Przedszkole Publiczne nr 9 w Łomży, ul. B. Prusa 11a 19 luty luty luty

8 Cel wizyty studyjnej: Adaptacja dobrych praktyk rozwiązań metodycznych w nauczaniu wczesnoszkolnym z Wielkiej Brytanii oraz opracowanie rozwiązań do zastosowania w Polsce w 2014 r. Wskaźniki: 1. Liczba nauczycieli, którzy zakończyli warsztaty z metodyki języka angielskiego w Systemie Global Approach 31 os. 2. Liczba os., które zdobyły wiedzę na temat praktycznych rozwiązań nauczania wczesnoszkolnego w systemie brytyjskim 40 os. 3. Liczba wypracowanych rozwiązań do zastosowania w Polsce 1 podręcznik/wytyczne. Wybrane produkty: 24 godz. dydaktycznych szkoleń/ warsztatów z zakresu: metod nauczania języka angielskiego, (3 dni x 2 grupy po 4 godziny): 1. Treści metodyczne: Etapy rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku 4-10 lat. Charakterystyka poszczególnych przedziałów wiekowych. Style uczenia się. Motywacja. 2. Treści metodyczne: Procesy poznawcze związane z przyswajaniem języka obcego przez dzieci. Porównanie procesu nabywania mowy ojczystej z uczeniem się języka obcego. 3. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawność mówienia poprzez: np. piosenki, rytmiczne wierszyki, gry i zabawę, dramę. 4. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawność pisania poprzez: np. gry i zabawy, korespondowanie z rodzimymi użytkownikami języka, przygotowywanie prac projektowych. 5. Integrowanie sprawności (rola i techniki łączenia sprawności). 6. Niewerbalne formy przedstawienia znaczenia słów, zwrotów i struktur gramatycznych. Wartość dodana: 1. Wprowadzenie dobrych praktyk zagranicznych w zakresie nauczania języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym. 2. Wzmocnienie edukacji wczesnoszkolnej obu partnerów ponadnarodowych poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. 3. Rozpowszechnianie idei edukacji językowej od najmłodszych lat wśród przedstawicieli JST, NGO i mieszkańców subregionu łomżyńskiego. 8

9 System nauczania w Wielkiej Brytanii Wielka Brytania podzielona jest na cztery niezależne państwa: Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię Północną; system edukacji w tych państwach różni się nieznacznie, mimo to różnice te nie są aż tak wielkie, aby nie można ich było uogólnić. Wszystkie przepisy dotyczące oświaty w Wielkiej Brytanii tworzone są przez rząd centralny Wielkiej Brytanii, a odpowiedzialność za ich stosowanie i sposób interpretacji pozostawiony jest lokalnym władzom LEA Local Education Authorities lub w przypadku Irlandii Północnej pięciu zarządom do spraw edukacji i bibliotek ELB Education and Library Boards. W Wielkiej Brytanii obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od lat 5 do 16. Szkoły publiczne są bezpłatne, chyba, że rodzice zadecydują inaczej i zechcą posłać swoje dziecko do jednej ze szkół prywatnych. Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w Wielkiej Brytanii, ponieważ to oni mają obowiązek upewnić się, czy ich dziecko pobiera skuteczną, w pełnym zakresie edukację, odpowiednią dla swojego wieku, możliwości i uzdolnień, jak również ewentualnych szczególnych potrzeb edukacyjnych, w formie regularnego uczęszczania do szkoły. Wszystkie szkoły w Wielkiej Brytanii zapewniają swoim wychowankom lekcje religii oraz lekcje wychowania seksualnego, które nie są obowiązkowe, podobnie zresztą jak w Polsce i jeżeli rodzice 9

10 zdecydują, że ich dziecko nie będzie uczęszczało na takie lekcje mogą je z nich zabrać. Wszystkie szkoły w Wielkiej Brytanii mają obowiązek zapewnić swoim podopiecznym edukację w kilku podstawowych przedmiotach i według ich programu nauczania. Obowiązkowe przedmioty nauczania w Zjednoczonym Królestwie to: matematyka, język angielski, nauka (fizyka i chemia), historia, geografia, technologia, muzyka, sztuka, wychowanie fizyczne oraz w szkołach średnich język obcy. Rodzaje szkół Najwięcej jest na Wyspach szkół państwowych (state schools) uczęszcza do nich 90 procent dzieci. Te szkoły są bezpłatne. Są trzy rodzaje szkół państwowych: - szkoły kontrolowane przez władze lokalne, realizujące ich politykę i etos, - szkoły kontrolowane przez członków zarządu szkoły, mające bardziej indywidualny charakter, - szkoły finansowane przez prywatnych darczyńców. Wśród darczyńców finansujących szkoły państwowe znajdują się kościoły, również kościół rzymskokatolicki. W tych szkołach, w nauczaniu i kulturze, można spodziewać się nacisku na wiarę. Oprócz szkół państwowych w Wielkiej Brytanii istnieją również szkoły prywatne, w których rodzice opłacają czesne. Zdolnym uczniom pochodzącym z gorzej sytuowanych rodzin szkoły oferują stypendia. W brytyjskich szkołach obowiązują mundurki. Można je kupić w samej szkole lub w wyznaczonych przez szkołę sklepach, takich jak Asda, Tesco, Woolworths. Podręczniki, zeszyty i wszystkie przybory potrzebne dziecku do nauki zapewnia szkoła. System oświaty w Wielkiej Brytanii wygląda następująco: szkolnictwo dzieli się na pięć stopni: pre-school przedszkole 3-5 lat primary school szkoła podstawowa 5-11 lat secondary school średnia lat further education kształcenie pomaturalne lat higher education kształcenie wyższe 18+ Dzieci powinny zacząć szkołę w pierwszym trymestrze, który zaczyna się po ich 5 urodzinach, czyli 31 sierpnia, 31 grudnia lub 31 marca. Muszą pozostać w szkole do ostatniego piątku czerwca roku, w którym skończą 16 lat. Placówki edukacji przedszkolnej, gdzie dzieci uczęszczają tu na zasadzie dobrowolności, decyzja o wysłaniu dziecka do przedszkola zależy od rodziców. 10

11 Nauka w Primary school trwa 6 lat i obejmuje dwa etapy: (infant schools) szkoła małego dziecka dla uczniów od 5 do 8 lat, (junior schools) szkoła dla dzieci starszych dla uczniów od 8 do 11 lat. Szkoła podstawowa, dzieci w Wielkiej Brytanii zaczynają chodzić już w wieku 5 lat i kończą ja w wieku lat 11. Szkoła podstawowa w Zjednoczonym królestwie jest podzielona na dwie części: nauczanie początkowe trwa trzy lata i właściwą szkołę podstawową, która trwa również trzy lata. W Irlandii Północnej dzieci zaczynają chodzić do szkoły już w wieku lat 4. Szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii ma ocenę opisową. Ocena opisowa wskazuje uczniowi jego mocne i słabe strony, jest ona równocześnie raportem przedstawianym obowiązkowo przez szkołę dla rodziców. Szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii kończy się egzaminem państwowym zwanym potocznie Sas, który jest jednocześnie egzaminem wstępnym do szkoły średniej. Edukacja domowa W Wielkiej Brytanii dość popularne jest uczenie dzieci w domu. Żeby edukować dziecko domowo nie trzeba być wykwalifikowanym nauczycielem. Dziecko nie musi realizować narodowego programu nauczania ani uczestniczyć w żadnych testach, ale rodzice są zobligowani przez prawo do zapewnienia swoim dzieciom edukacji w pełnym wymiarze godzin, odpowiedniej dla ich wieku, zdolności i umiejętności. Żeby zająć się edukacją twojego dziecka w domu nie potrzebujesz specjalnego zezwolenia ze szkoły lub od lokalnych władz, ale musisz poinformować szkołę na piśmie, że zabierasz dziecko z placówki. MUNDURKI Szkoły kształcące młodzież powyżej 16. roku życia nie wymagają od uczniów noszenia mundurków. Dodatkowo niektóre szkoły - zarówno publiczne jak i prywatne - wprowadziły średnio zaostrzone zasady dotyczące noszenia makijażu, biżuterii i modnych ubrań. Należy wspomnieć, że w przypadku większości szkół brytyjskich nie istnieje problem bycia wykluczonym poza nawias społeczności klasowej z powodu noszenia niemodnych ubrań, co jest zjawiskiem dość częstym w krajach, w których mniejszy odsetek szkół żąda od uczniów noszenia konkretnych ubrań. Wykluczeniu przez społeczność klasową podlegają tylko uczniowie, których mundurki są tanie lub utrzymane w kiepskim stanie. W ostatnich latach w szkołach brytyjskich pojawiła się tendencja do noszenia utrzymanych w kolorach szkoły swetrów, koszulek polo i t-shirtów oraz odzieży jeszcze mniej zobowiązującej utrzymanych w ciemnych kolorach spodni wykonanych z dżinsu, spodni roboczych, czy spodni dresowych. Trend ten postrzegany jest jako próba unowocześnienia szkolnego ubioru jak też umożliwienie odpowiedniego ubrania uczniów w tych rodzinach, które ze względu na sytuację materialną nie mogą zakupić blezerów 11

12 W wielu szkołach średnich dziewczęta noszą zamiast spódnic spodnie, lecz sytuacja ta zależy od danej placówki. Szczególnie w szóstym roku nauki, szkoły zezwalają uczennicom na noszenie w miesiącach letnich odpowiednio skrojonych szortów, modnych w Wielkiej Brytanii. Odwrotnie niż w Stanach Zjednoczonych, szkoły brytyjskie nie forsują takich samych mundurków dla chłopców i dziewcząt. Konsekwencją tego podejścia, szczególnie w szkołach, które mają prywatne źródło finansowania, uczennice znacznie różnią się ubiorem od uczniów. W obszarach, w których mieszka większa liczba obywateli wyznania muzułmańskiego, wiele szkół zezwala uczennicom na noszenie ubrań podkreślających ich wyznanie, bardzo często jednak wymagając, by były to ubrania w kolorach szkoły. W zależności od stopnia religijności danego ucznia oraz od gotowości szkoły na poczynienie ustępstw w stosunku do przedstawicieli mniejszości religijnych, sytuacja może być niewygodna dla niektórych uczniów. Różnice w systemie edukacyjnym między Polską i Wielką Brytanią Polska Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 6 do 18 roku życia. Dzieci zaczynają naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat - kończy się, gdy dzieci są w wieku 12 lat. Po skończeniu szkoły podstawowej, wszystkie dzieci idą na trzy lata do gimnazjum, które kończą w wieku 15 lat. Po gimnazjum dzieci w Polsce muszą uczyć się dalej, do skończenia 18 roku życia. Mają do wyboru naukę w: 1) szkole zawodowej (2 lub 3 lata nauki, certyfikat przygotowania do zawodu), 2) liceum ogólnokształcącym (3 lata nauki zakończone egzaminem dojrzałości), 3) liceum profilowanym (3 lata nauki, matura i certyfikat zawodowy), 4) technikum (4 lata nauki, dyplom zawodowy i matura). Wielka Brytania Obowiązkowa nauka dotyczy dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Nauka w podstawówce zaczyna się o rok wcześniej niż w Polsce kiedy dzieci mają 5 lat. Na Wyspach są trzy trymestry: jesienny, wiosenny i letni. Nauka w podstawówce również trwa sześć lat i kończy się w wieku 11 lat. Z primary school dzieci idą do secondary school, którą kończą w wieku 16 lat i na tym kończy się obowiązkowa edukacja na Wyspach. Po ukończeniu secondary school brytyjskie nastolatki mogą, ale nie muszą kontynuować naukę w college'u. Po trzech latach zdają egzamin A Levels, będący odpowiednikiem polskiej matury 12

13 13

14 LINGUO w projekcie Profesjonalny Nauczyciel Szkoła językowa LINGUO powstała w Łomży w roku Pierwsze kursy odbyły się w październiku tego też roku i od razu zdobyły uznanie osób, które chcą uczyć się języków obcych w miłej, kameralnej atmosferze. Twórcami LINGUO są młodzi entuzjaści, którymi kieruje Stephany Eschuk nauczycielka z Kanady mieszkająca i pracująca w Łomży od 2003 roku. Obecnie szkoła prowadzi zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego dla słuchaczy w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Oferujemy również kursy dedykowane, zajęcia indywidualne oraz usługi tłumaczeniowe. Grupy kursowe tworzone są w ten sposób, aby ich liczebność zapewniała każdemu słuchaczowi uwagę i pomoc lektora. Sprawdzone metody nauczania oraz interesujące materiały dydaktyczne gwarantują skuteczność nauki. Naszym największym atutem jest zespół profesjonalistów i doświadczonych lektorów. Każdy z nich to wykwalifikowany specjalista dysponujący ciekawą osobowością, pasją i doskonałymi umiejętnościami interpersonalnymi. Wśród wykładowców znajdują się również native-speakerzy języka angielskiego i hiszpańskiego. Zajęcia z nimi to bezpośredni kontakt z żywym językiem oraz możliwość poznania innych kultur. Poza wykładami w naszej szkole prowadzimy też zajęcia w wielu Łomżyńskich oraz okolicznych firmach. Szkolimy ludzi z Urzędów. Podpisaliśmy porozumienie z Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji ma na celu wspieranie. Jesteśmy też Firmą Przyjazną Rodzinie w programie Karta Dużej Rodziny. W ostatnich miesiącach ufundowaliśmy dwa stypendia dla zdolnych dzieci z Parafii p.w. Bożego Ciała w Łomży na kurs języka angielskiego w naszej szkole. Naszym celem jest skuteczna i szybka ale jednocześnie przyjemna nauka. W dniu w łomżyńskiej siedzibie NOT podpisana została umowa na realizację zadań w ramach komponentu ponadnarodowego współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalny Nauczyciel pomiędzy Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży a Szkołą Językową LINGUO. NOT Łomża mając podpisaną umowę z Ośrodkiem szkoleniowym Lydbury English Centre w Lydbury, ogłosiło konkurs na wykonawcę tego projektu. Po przedstawieniu wszystkich ofert wygrało Linguo. Przed wykonaniem szkolenia w Wielkiej Brytanii mieliśmy też możliwość przeprowadzenia zajęć pt. Metoda Direct 160 godzin dla całej grupy uczestników projektu. Szkolenie w całości przeprowadzili nasi Native speakerzy. Główną rolą naszej szkoły była realizacja programu 7-dniowego szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii dla nauczycieli z województwa podlaskiego. Po nawiązaniu kontaktu z Lydbury English Centre udało nam się znaleźć odpowiedni ośrodek do realizacji szkolenia w Wielkiej Brytanii. Miejscem idealnym okazało się Bath, jest tam placówka która prowadzi różnego typu szkolenia dla ludzi z całego świata i w każdym wieku metodą Global Approach. 14

15 We współpracy z Best in Bath po przyjeździe do Wielkiej Brytanii zapewniliśmy uczestnikom szkolenia zawodowego noclegi, wykłady szkoleniowe, a także wyjazd do 5 angielskich szkół. Placówki te zajmują się nauczaniem na poziomie wczesnoszkolnym i podstawowym, uczestnicy szkolenia mogli czynnie korzystać z zajęć i przekonać się na własne oczy jak prowadzone są tam lekcje, jak liczne są klasy i jak zachowują się dzieci. Polscy nauczyciele podzieleni byli na dwie grupy, gdy jedna z nich uczestniczyła w zajęciach dotyczących metody Global Approach na miejscu w Hotelu, druga grupa była szkołach. W szkole WIDCOMBE INFANTS we wtorek były Lucyna Jolanta Szymańska, Magdalena Tomaszewska, Anna Magnuszewska, Anna Modzelewska, a w czwartek z drugiej grupy Marta Roszkowska, Lucyna Śliżewska, Mariola Szulczyńska. WIDCOMBE JUNIOR odwiedziły we wtorek Agnieszka Szwed, Beata Janina Szczecińska, Katarzyna Kupiec a w czwartek Iwona Doda, Dorota Perkowska, Beata Sudnikiewicz, Iwona Wykowska. Na lekcjach w BATHWICK ST MARY miały przyjemność być z pierwszej grupy Wioletta Pieńkowska, Jolanta Kamińska-Choma, Agnieszka Bałdyga- Krupińska natomiast z drugiej grupy Joanna Czerech, Emilia Rząca, Halina Drzyzgula-Maciejewska. Kolejna szkoła to BATHFORD PRIMARY i tu we wtorek uczestniczyły w lekcjach pokazowych Katarzyna Sokołowska, Kamila Zubrycka, Teresa Dziatkowska, a w czwartek Justyna Pilecka i Elżbieta Sawczyńska. Ostatnią szkołą gdzie odbywały się zajęcia jest NEWBRIDGE PRIMARY tam miały przyjemność pojechać z pierwszej grupy Edyta Kondrat, Jolanta Emiljańczyk, Beata Łapińska a z grupy drugiej Bożena Polakowska, Emilia Perkowska, Anna Bach. Pomiędzy wyjazdami do szkół i zajęciami na miejscu polscy nauczyciele mieli możliwość czynnego posługiwania się językiem angielskim w jego naturalnym środowisku przy użyciu Metody Direct. Nad wszystkim czuwała Stephany Eschuk prezes Linguo jako tłumacz i moderator szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii. 15

16 Stephany Eschuk SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH LINGUO W ŁOMŻY METODA KONWERSACYJNA W NAUCZANIU My name is Stephany Eschuk, but everyone I know in Poland calls me Stefka. I was born in Canada, but I ve been living in Poland, specifically in Łomża, for 10 years, teaching English as a second or sometimes third or fourth language. After working in other schools in Poland, I finally decided to open my own school. With my two business partners, we established Linguo with the specific goal to teach students how to effectively use English with as much fun in as short a time as possible. Since its inception in 2011, Linguo has added Spanish and German to the repertoire, with over 200 satisfied students who have either continued with us from year to year, or gone on to other cities to study or work, sometimes in Poland but very often abroad. In the time that I ve taught here, I ve used many different teaching methods, techniques, and styles. Each method has its advantages and varying degrees of effectiveness and success, both for students and teachers alike. In my opinion and experience, the direct or natural method of learning a language brings the fastest and longest-lasting results, enabling students to begin communicating in the new language almost immediately, with evident progress from one lesson to the next. The direct method focuses almost entirely on verbal communication (speaking, listening, understanding), and with only about 20% of the class time spent reading or writing, it assumes that the students will study reading and writing when they are away from the classroom. Most of the people who come to me for advice and lessons express the desire to use the language as quickly as possible. I dream of the day when it will be possible to swallow a language pill and be fluent in the language with just a swallow of water to wash the pill down. But until that day, it is necessary to spend a lot of time, often dedicated years, to learn a language well enough to be considered fluent. There is often the tendency and also an expectation to focus on grammar rules and exercises to learn a language, when in real life people seldom, if ever, need to have the rules memorized. Ask a native English speaker what the difference is between the Present Perfect and the Past Simple and very likely they will cross their eyes in consternation or they will have a look of a deer caught in the headlights of an oncoming car because they will not know anything about it. However, if the same question was asked a 17-year-old who has been studying English with a traditional method for four or more years, they will likely know the answer but probably won t be able to express or explain it in English. Therefore when starting Linguo, I decided to focus on having students being able to use the new language in real life, in real situations, with real people, and a real vocabulary. Years of using the direct method, incorporating my own life experiences, and the knowledge of how difficult it is to learn another 16

17 language, I was able to adapt the techniques to more effectively teach students how to communicate well in English. Laughter and humour are very important elements in learning a new language, and it is one of the many techniques used in the classroom. Humour opens the mind, creates a relaxed atmosphere, reduces stress, and happy people simply remember more because they have fewer barriers. In such a situation, I ve found that the students are more willing to take risks in using new vocabulary and experiment with the language. Playing with words, using anecdotes, sharing funny experiences or stories, and drawing attention to mistakes in a humorous and non-threatening or negative way, makes the learning process easier and longer-lasting. Since the direct method uses a fairly rigorous question-and-answer style of learning, it can quickly become tedious or boring if taught without humour. The teacher, therefore, is becomes the focus of the lesson and is simply a medium to impart knowledge, transferring the material from the book into the students heads. To do so without browbeating or tedium, humour becomes an essential part of the language learning process. I encourage all the teachers to tell simple jokes or stories, use gestures or pantomime, and essentially develop good acting skills in order to have the information stay longer in the students memories. Using actions and pantomime can also involve the students. In fact, having the students perform the actions quite effectively answers the argument that many students have about reading the book during the lesson because, and I quote here: I only remember the word when I see it. In that case, by demonstrating or having the student perform the action, the student has a visual to remember the word by. They can more easily associate the word with the action, without having to read it or write it down. With practicing the word with the action, almost in a drill style, it will stay much longer in their memories and they will be able to recall it faster when called upon in the question and answer sections of the method. In order for the method to be more effective, the books should remain closed during the lessons. For one thing, it forces the memory to work harder and therefore it will remain longer, and for another, English is not a phonetic language; not all the letters in a word are pronounced. For students whose first language is phonetic, like Polish, for example, reading the English word before pronouncing it is often detrimental or creates bad pronunciation habits that are difficult to break. English phonetics, such as they are, are different from Polish phonetics, and have a lot of variations and exceptions. The difference between ship and sheep, for many students, is almost non-existent. Often it s an indication that the student saw the word ship and attributed the Polish pronunciation of the letter i to the word. This is simply one basic example, but of course there are many, many others. By keeping the books closed during the lessons, it forces the students to use and remember the words with the correct pronunciation, regardless of the teacher s accent. In Linguo there are teachers of many nationalities: Canadian, Mexican, South African and British, each with a different accent. By having the students exposed to such a variety of accents, they will be better equipped to understand and communicate with people from all over the world. Native speakers give the students contact and experience with a living language, as opposed to just learning from books. Native speakers also have a natural rhythm and flow when speaking and teaching their language, which is often difficult for all but the most experienced non-native language teachers. 17

18 When teachers both native and non-native speakers - focus on helping the students progress in the new language, it makes the lessons more interesting for all involved. By focusing on the long-term progress of the students, the teacher will take any measure possible to ensure that the students not only understand the material, but can remember and use it at will, which requires a lot of repetition and practice, very good eye contact, and the ability to read body language. Most students, when asked if they understand, will simply say that they understand in order not to have to admit they don t know something. Their eyes and body language, however, could reveal that they, in fact, do not understand, and then it becomes the teacher s responsibility to tactfully explain or demonstrate the material in such a way that it becomes clear to the student. Everything should, obviously, be explained in the target language at the appropriate level for the student. This excerpt, taken from Wikipedia on the direct method, explains the key points in teaching: The key Aspects of this method are: I. Introduction of new word, number, alphabet character, sentence or concept (referred to as an Element) : SHOW...Point to Visual Aid or Gestures (for verbs), to ensure student clearly understands what is being taught. SAY...Teacher verbally introduces Element, with care and enunciation. TRY...Student makes various attempts to pronounce new Element. MOLD...Teacher corrects student if necessary, pointing to mouth to show proper shaping of lips, tongue and relationship to teeth. REPEAT...Student repeats each Element 5-20 times. NOTE: Teacher should be aware of "high frequency words and verbs" and prioritize teaching for this. (i.e. Teach key verbs such as "To Go" and "To Be" before unusual verbs like "To Trim" or "To Sail"; likewise, teach Apple and Orange before Prune and Cranberry.) II. Syntax, the correct location of new Element in sentence: SAY & REPEAT...Teacher states a phrase or sentence to student; Student repeats such 5-20 times. ASK & REPLY IN NEGATIVE...Teacher uses Element in negative situations (e.g. "Are you the President of the United States?" or "Are you the teacher?"); Students says "No". If more advanced, may use the negative with "Not". INTERROGATIVES Teacher provides intuitive examples using 5 "w"s (Who, What, Where, Why, When) or How". Use random variations to practice. 18

19 PRONOUNS WITH VERBS Using visuals (such as photos or illustrations) or gestures, Teacher covers all pronouns. Use many random variations such as "Is Ana a woman?" or "Are they from France?" to practice. USE AND QUESTIONS...Student must choose and utilize the correct Element, as well as posing appropriate questions as Teacher did. III. Progress, from new Element to new Element (within same lesson): A. Random Sequencing: 1. After new Element (X) is taught and learned, go to next Element (Y). 2. After next Element (Y) is taught and learned, return to practice with Element (X). 3. After these two are alternated (X-Y; Y-X; Y-Y, etc), go to 3rd Element (Z). 4. Go back to 1 and 2, mix in 3, practice (X-Y-Z; Z-Y-X; Y-Y-Z, etc.) and continue building up to appropriate number of Elements (may be as many as 20 per lesson, depending on student, see B.1), practicing all possible combinations and repeating 5-20 times each combination. B. Student-Led Limits: 1. Observe student carefully, to know when mental "saturation" point is reached, indicating student should not be taught more Elements until another time. 2. At this point, stop imparting new information, and simply do Review as follows: C. Review: Keep random, arbitrary sequencing. If appropriate, use visuals, pointing quickly to each. Employ different examples of Element that are easy to understand, changing country/city names, people names, and words student already knows. Keep a list of everything taught, so proper testing may be done. D. Observation and Notation: Teacher should maintain a student list of words/phrases that are most difficult for that student. List is called "Special Attention List" IV. Progress, from Lesson to Lesson: LESSON REVIEW The first few minutes of each lesson are to review prior lesson(s). GLOBAL REVIEW Transition from Lesson Review to a comprehensive review, which should always include items from the Special Attention List. 19

20 V. Advanced Concepts: Intermediate and Advanced Students may skip some Element introduction as appropriate; become aware of student's language abilities, so they are not frustrated by too much review. If Student immediately shows recognition and knowledge, move to next Element. Non-Standard Alphabets: Teaching Student to recognize letters/characters and reading words should employ same steps as in above Aspect I. and alphabet variations may be taught using Aspect III. Writing characters and words should initially be done manually, either on paper or whiteboard. Country Accents: Any student at intermediate stages or higher should be made aware of subtle variations in pronunciation, which depend on geography within a country or from country to country. It should be noted that an integral aspect of the Direct Method is varying the setting of teaching; try different scenarios using the same Element. This makes the lessons more "real world," as it will bring some confusing distractions to the student and employ organic variables common in the culture and locale of language use. [1] Taking all this into consideration, and adapting the techniques to the teachers personalities, the effectiveness of the method is improved significantly, in my experience. It also builds a certain amount of trust and even friendship, creating a healthy atmosphere that extends outside the classroom, often resulting in the student keeping in touch with the school or teachers long after he or she leaves to study or work. Based on years of experience and having satisfied students who are capable of having a conversation, even on a basic level after only Podpisanie umowy pomiędzy NOT a Linguo a few months study, speaks very well of the direct approach to teaching. More importantly, though, having satisfied students is personally gratifying, and fuels a passion for teaching that is contagious among teachers and students alike. I hope that you have found this information useful. Sincerely, Stephany Eschuk Linguo sp. z o.o. 20

21 Wybrane zdjęcia z wyjazdu studyjnego do Wielkiej Brytanii 21

22 22

23 23

24 Dariusz Budrowski koordynator współpracy ponadnarodowej i Stephany Eschuk moderator współpracy ponadnarodowej Od lewej: Adam Choiński, Dariusz Budrowski, Stephany Eschuk 24

25 25

26 The Global Approach - (Rita Baker) To provide a complete training in the Global Approach takes a minimum of two weeks for input and six months for practitioners to really take ownership of it. The seventeen and a half hours allocated for training during the course in Bath only allowed for an introduction to it, but it is anticipated that the participants will follow up this training when the total course and materials become fully available on-line. The Global Approach covers every aspect of English, but arising out of the priorities highlighted in the pre-course questionnaire filled in by the participants, we concentrated on key elements of pronunciation and an overview of the structure and function of tenses. Some participants also worked on a global approach to prepositions and phrasal verbs. It must be emphasised that the way in which the Global Approach is presented to adults is not the way one would use it with young children. However, the key principle is: to start with the big picture first, making it evident that that there are PATTERNS within the language. These are presented visually, kinaesthetically and auditorily. Many of the activities are carried out through demonstration and so are not based on paper hand-outs I have, however, included some of the printed hand-outs which will hopefully give some idea of the principles that were learned by the participants. (It should be noted that theglobalapproach is a registered trademark and these pre-launch hand-outs are copyright protected). By the end of the course, all the participants understood the overall system of tenses, how to teach individual sounds and the rhythm and intonation of English, and the principles of phrasal verbs as a system. They all gained confidence and realised how they can continue developing their own English autonomously. Crucially too, they have an essential understanding of how learning becomes neurologically hard-wired, and how to foster this process. Included in the hand outs are: The basic verb triangle Irregular verbs organised into patterns The tenses matrix blueprint The two adaptations of this blueprint The key to understanding the difference between simple and continuous tenses The key to understanding the difference between fixed and perfect tenses A physical overview of English vowel sounds A graphic view of prepositions of time Regular spelling patterns 26

27 Irregular spellings Over as an example of the various context-related interpretations that can be derived from an adverbial particle Some of the activities such as story-telling and story boarding, and games - were drawn from sources that are compatible with, but not produced from within, the Global Approach. Also included in the materials are frameworks that were used for discussion and feedback (the latter based on Global Approach principles). An Introduction to the GLOBALAPPROACH The Global Approach is a revolutionary way of accelerating the learning of English. Ironically, despite the fact that it is considered to be innovative, it is based on age-old learning principles. Rita Baker, the creator of the Global Approach, was first trained in Teaching English as a Foreign Language in Since that time she has followed the methodological progression from grammartranslation, the situational approach, the direct method / communicative approach (focussing on notionalfunctional principles rather than grammatical structures), and tasked-based learning, through to the lexical approach (focussing on collocational and colligational word partnerships and chunks drawn from corpus-based data). All these approaches have made a valuable contribution to language learning, but, in Rita s view, not one of them is satisfactory in isolation. Added to that, recent neurological research findings have been introduced to the world of language teaching, taking into account that all learners are individuals and have different learning styles and therefore different needs. It was while learning Arabic via the communicative method that Rita found the approach to be inadequate. Bringing together her insights as a language learner herself, and drawing on her experience 27

28 of having worked with dyslexic learners, and students of all ages from four to eighty six, from a wide variety of linguistic and cultural backgrounds, she began to develop her own approach. Having discovered that, on average, it enabled students to learn up to three times faster than with other approaches, she developed an interest in neurology, from which she discovered the reasons why the Global Approach is so successful. Simply put, 80% of our brain cells are interneurons whose main function is to detect patterns and make meaning. Conventional language teaching runs absolutely counter to this in that far from enabling learners to discover whole patterns, it obliterates them by deconstructing them into discrete structures such as individual tenses which are then presented one-by-one in a somewhat arbitrary, seemingly hierarchical sequence of rules. This completely obscures the fact that languages are systemic: mastery of a language involves understanding how to manipulate the underlying systems in such a way as to be able to make informed communicative choices rather than to slavishly follow rules and exceptions. Systems are represented by patterns: these can include pronunciation, vocabulary (such as phrasal verbs), prepositions, tenses, word order and a whole host of grammatical structures. The GA seeks to establish the core function of each pattern. To illustrate this as a visual metaphor, languages, and other subjects on the school curriculum, are traditionally presented like separate pieces of jigsaw. Most people, if asked to construct a jigsaw puzzle, will look for corner pieces, straight edges and colour groups. However, what helps most is to have sight of the picture they are trying to construct. This is something that is often missing in teaching: explaining to the learners where they are going and what they are trying to achieve. Learning a second language is different from learning a first language. With a first language a child has to discover the patterns. When learning a second language, especially as an adult, most learners will try to recreate those same patterns and therefore may make the false assumptions and correspondences known as first language interference. The Global Approach is based on the premise that it is best to see the big picture first, rather than the separate pieces, and to perceive whole patterns and divisions from the start. 28

29 If you take the two pictures above to represent two languages, such as Polish and English, you will see that they are communicating the same idea, but within different divisions. It is essential to establish this fact from the outset so that learners are open to differences. The psychologist Lev Vigotsky espoused the notion of the Zone of Proximal Development (ZPD). This means simply that anything we learn needs to be linked to previous learning, and that, given a satisfactory framework, or scaffolding, learners can make their own leaps of understanding. It encourages them to reach to the next level from an already existing base. The Global Approach provides ideal scaffolding for language learning. The Global Approach is not a methodology; it is so-named because: It draws on the strengths of both the left and right brain hemispheres. It embraces all different kinds of learning styles It can be used to underpin any of the conventional methodologies and standard course books. English is the Global Language. Trialling the Global Approach over a period of more than twenty five years has demonstrated that it enables students to progress on average at a rate more than three times that of conventional approaches. The principles which underlie the Global Approach are explained in Rita s Book, Brain Power. 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Practice Exercise 36

37 With reference to the two adapted grids, indicate which of the following sentences are possible forms and which are not possible. Write out the correct forms where necessary. 1. He travel a lot We have spoken to them You can finish the exercise tomorrow We hope to go there on holiday He must has known She will have doing exams all day They speak English We have finish I am eating a sandwich They been working in China.... In the following sentences you may find it helpful to underline or highlight the verbs in the appropriate colours. She had try to do it before.... He have been playing tennis.... We might be coming.... She may have been working.... They has arrived.... You should have came.... They must be joking!... They might have been pretending... He have finished... They should have look.... I am planning a workshop.... He will having a party.... He ought to have been studying.... She should had known

38 KEY to Practice Exercise 1. (He travels a lot ) We have spoken to them You can finish the exercise tomorrow We hope to go there on holiday He must have known She will have been doing exams all day. / She will have done exams all day They speak English We have finished I am eating a sandwich They have been working in China.... In the following sentences you may find it helpful to underline or highlight the verbs in the appropriate colours. She had tried to do it before.... He has been playing tennis.... We might be coming.... She may have been working.... They have arrived.... You should have come.... They must be joking!... They might have been pretending... He has finished... They should have looked.... I am planning a workshop.... He will be having a party. / He will have a party... He ought to have been studying.... She should have known

39 Regular Verb Forms (Fill in the missing parts of the triangles) play plays live works playing living played played print helped hoped save asking walked picks painting counted 39

40 Irregular Verb Forms (Fill in the missing parts of the triangles) speaks wrote stood come running swam sings making gave say see found taken 40

41 Blank Triangles (Choose your own verbs to complete the parts of the triangles) 41

42 42

43 43

44 44

45 GUIDE TO TENSES DISCRIMINATION EXERCISE The figures below illustrate the core differences between simple and continuous tenses, and the symbolic meanings that they CAN indicate. (In order to interpret these meanings appropriately, it is important to understand their wider contexts. It is often difficult to judge the use of a tense from just a single sentence). An overview of the possible meanings indicated by the use of SIMPLE tenses.an overview of the possible meanings indicated by the use of CONTINUOUS tenses whole picture neutral VIEWED FROM A DISTAN- CE can indicate a permanent situation VIEWED FROM CLOSE TO (OR INSIDE) AN EVENT static overview / overall part of result a picture product fact dynamic view (action or event in progress) observation formal explanation / highlighting of detail informal objective emotionally detached subjective emotionally involved can indicate a temporary situation process 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 WHO/WHAT ACTION WHO/WHAT WHERE WHEN His wife took the car to the garage this morning Everybody enjoyed the party last week You went to bed late last night They had dinner in a restaurant 1. Jim / doesn t like / football. 2. I / drink / three or four cups of coffee / every morning. 3. We / are going to invite / to the party / a lot of people. 4. She / phoned / Tim / after hearing the news. 5. She / was / here / five minutes ago. 6. I / met / on my way home / a friend of mine. 7. I / fell / yesterday / off my bicycle. 8. The party / everyone / enjoyed. 9. We / won / the game 10. Then / the door / I / closed 11. Diane / German / speaks 12. Tim / all the time / television / watched 13. Ken / plays / football / every weekend 14. I / borrowed / from a friend of mine / some money. 1. WHO/WHAT ACTION WHO/WHAT WHERE WHEN We are going to invite a lot of people to the party (Then) I closed the door (then)

60 FOCUS QUESTION WORDS James likes ice cream. Does James like ice cream? What does James like? What kind of ice cream does James like? James likes strawberry ice cream. They want to leave tomorrow. Do they want to leave tomorrow? What do they want to do (tomorrow?) When? do they want to leave? She went home early because she had a headache. Did she go home early? Why did she go home early? How many brothers does she have? She has three brothers. It is seventy miles to London. How far is it to London? How many miles is it to London. 60

61 61

62 LISTENING AND PRONUNCIATION SKILLS: Individual Word Stress Stressed syllables are automatically pronounced: HIGHER LOUDER In English they are also pronounced MUCH, MUCH L O N G E R The vowels in unstressed syllables are pronounced as or as. Some longer words have more than one stress. The primary stress is the most important. In dictionaries, it is represented as and the secondary stresses as e.g. 62

63 (beautiful) (controversial) To feel the length of stressed syllables practise doubling them: e.g. Exercise: Try pronouncing the following words out loud. Exaggerate the difference as much as you can. Double the length of the stressed syllables. desert Noun present object exports imports increase transfer progress permit desert present object exports imports increase transfer progress permit Verb desert present object exports imports increase transfer progress permit 63

64 produce project produce project produce project transport transport transport upset upset upset suspect contract subject contrast suspect contract subject contrast suspect contract subject contrast In the exercise below, mark or underline the stresses in the words, and then write a schwa over the atonic (non-stressed) syllables. afraid sugar statement employment human figure data father important nation status tonight mirror centre dignity helpfully 64

65 Stress is normally placed on syllables which are not prefixes or affixes; e.g. understand unknown between defence afraid hopefully wanting treatment knowledge phrasal 1. In words containing the letters ia, io, and iu plus any following letters, the stress is placed on the syllable before the ia, io, and iu; e.g. spe/cial app/ro/pri/ate ra/dio a/tro/cious li/thi/um A/quar/i/us vi/sion sub/stan/tial Bel/gium Per/u/vi/an so/lu/tion cau/tious re/la/tion ex/clu/sion ve/ge/ta/ri/an mam/ma/li/an Scan/di/na/vi/an de/li/cious sec/ta/ri/an de/lu/sion 2. Words containing ic also 3. Most words of three or more syllables have the stress one syllable ending in y, or al have the stress before it. on the third syllable from the end sta/tic crit/ic/al re/a/lis/tic phi/lo/so/phy en/er/gy an/ti/bi/o/tic prac/tic/al spe/ci/fic de/mo/cra/cy re/li/a/bi/li/ty Exercise: crit/ic ter/ri/fic e/lec/tri/ci/ty an/i/mal e/con/o/mic/al With reference to the guidelines above, mark the stressed syllables in the following words. neurotic imagination condition mathematics fantasy obstruction mathematical invasion rational production progeny posterity quantity logical Hungary international chaotic confusion 4. In compound words (words made up of two parts), the stress is placed on the first part if the word is a noun, e.g. greenhouse (a heated glass building for growing plants), blackbird a species of bird. If the word is an adjective or a verb, the stress goes on the second part, e.g. bad tempered, old-fashioned, understand, overlook. Compare also green house (a house which is green in colour) and black bird (a bird which is black). 65

66 66

67 67

68 68

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Kreatywny pracownik. Konferencja podsumowująca Projekt: Kreatywny pracownik. Łomża, 17 luty 2012 r. Instytucja wdrażająca:

Kreatywny pracownik. Konferencja podsumowująca Projekt: Kreatywny pracownik. Łomża, 17 luty 2012 r. Instytucja wdrażająca: Konferencja podsumowująca Projekt: Kreatywny pracownik Łomża, 17 luty 2012 r. Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wnioskodawca: Łomżyoska Rada Federacji Stowarzyszeo Naukowo-Technicznych

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników System edukacyjny w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Lesson 1 Vocabulary 1 18 2 19 The Sore Paw Listen, look and repeat. 3 Play Tiger, Tiger, word or number?. Cover and say. 1 5 Listen, point and say Tiger s

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie!

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Chcesz mówić płynnym angielskim? Chcesz poprawić swój angielski poświęcając na to minimum czasu dziennie? Uczysz się samodzielnie, ale brakuje Ci konkretnego celu?

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe 1. Forma brytyjskiej edukacji w przeszłości 2. Dziś systemem brytyjskiej edukacji zarządza państwo 3. Niektóre zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM.

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. Make sure that all desks are cleared and that each student has two soft-lead (No. 2) pencils with erasers. Teraz rozdam

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Sala C1 Sala 101 Sala 102. 12:30 14:00 Efektywne uczenie się - lepiej, przyjemniej i szybciej.

Sala C1 Sala 101 Sala 102. 12:30 14:00 Efektywne uczenie się - lepiej, przyjemniej i szybciej. Sala C1 Sala 101 Sala 102 11:30 13:30 ABC pracy w instytucjach i agencjach UE Agnieszka Zakrzewska (EU Careers Ambassador, członek Team Europe) Zapraszamy do kontaktu z pracodawcami przy stoiskach wystawienniczych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Nowa Jakość Edukacji w Pyskowicach PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS I-III GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH WYRÓWNYWANIE

Bardziej szczegółowo

Konferencja 19 kwietnia 2013 r.

Konferencja 19 kwietnia 2013 r. Projekt Leonardo da Vinci nr 2011-1-PL1-LEO03-18362 pt. Język biznesu programu Leonardo Da Vinci VETPRO Konferencja 19 kwietnia 2013 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski*

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy

Bardziej szczegółowo