THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy Zielona Góra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra"

Transkrypt

1 THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów / Łagów Lubuski, Poland) University of Zielona Góra 2012

2 THE COUNCIL OF THE PUBLISHING HOUSE: Krzysztof Urbanowski (chairman), Marian Adamski, Ryszard Błażyński (secretary), Rafał Ciesielski, Michał Drab, Maria Fic, Beata Gabryś, Bohdan Halczak, Andrzej Maciejewski, Janusz Matkowski, Anna Walicka, Zdzisław Wołk Copyright by University of Zielona Góra Zielona Góra 2012 Editors: Ewa M. Skorek, Katarzyna Kochan Publication without editorial review and language correction. The authors are responsible for the contents and the language of the text. ISBN OFICYNA WYDAWNICZA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Zielona Góra, ul. Podgórna 50 Tel. / Faks: ;

3 ACADEMIC COMMITTEE: Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc. Trnava University in Trnava (Slovakia) Prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow (Poland) dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP Pedagogical University of Cracow (Poland) Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. University of Hradec Králové (Czech Republic) Dr. paed., asoc. prof. Sarmīte Tūbele University of Latvia (Latvia) Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci (Czech Republic) dr Lidia Kataryńczuk-Mania University of Zielona Góra (Poland) dr Katarzyna Kochan University of Zielona Góra (Poland) Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci (Czech Republic) PhDr. Lenka Neubauerová University of Hradec Králové (Czech Republic) dr Ewa M. Skorek University of Zielona Góra (Poland) (Scientific supervisor) ORGANIZATIONAL COMMITTEE: dr Lidia Kataryńczuk-Mania dr Katarzyna Kochan (Head organiser) dr Ewa M. Skorek Mgr. Martin Kaliba Mgr. Alena Říhová Mgr. Tereza Skákalová CONFERENCE SECRETARY S OFFICE: Karolina Apanasowicz, Teresa Dzierzba, Renata Kwaśniewska, Dariusz Nowosad, Kamila Strokosz, Maciej Wieliczko, Beata Wojciechowska, Anna Zenka 3

4 The University of Zielona Góra invites you to participate in annual conferences devoted to broadly understood issues of speech and language therapy. The aim is to discuss current issues concerning the theory and practice of logopaedics in Europe, to find appropriate solutions, to exchange experience and to contribute to the integration of specialists in the discipline. The conference is addressed to a broad spectrum of potential participants, such as scientists, therapists-practitioners and other specialists directly involved in the treatment of patients with language communication disorders, students training to become speech therapists, teachers, parents and all those who are not left indifferent to the problems of people with language communication disorders. The first conference will be devoted to the following issues: 1. Logopaedics as an academic discipline/sub-discipline and its position among other academic disciplines; 2. Logopaedic treatment, and its legal and practical aspects; 3. Training of speech therapists; 4. Traditional and innovative methods in the therapy and diagnosis of speech; 5. Aid in the development of children with language communication disorders; 6. Life quality in people with language communication disorders. The wide scope of the first conference (including the updates if new proposals are submitted) is not accidental. The organizers hope that the dialogue concerning the six points of interest will lead to the identification of the most relevant issues for speech and language pathologists, which will be subjected to thorough and wider discussion during subsequent meetings. dr Ewa M. Skorek dr Katarzyna Kochan 4

5 CONFERENCE PROGRAM Registration BUKOWY DWOREK hotel, Gronów near Łagów Lubuski, lobby of the Conference Centre Opening session Plenary session Coffee break lobby of the Conference Centre (all participants) Plenary session Lunch break restaurant (all participants) Workshop: Sound therapy (upon registration in advance) Workshop: Dogotheraphy (upon registration in advance) Parallel sessions: Session I, Session II, Session III, Session IV Coffee break lobby of the Conference Centre (all particpants) Parallel sessions: Session V, Session VI, Session VII, Session VIII Closing session, summing up and conclusions Dinner (those participants who select the option) Reception (those participants who select the option) PROGRAM KONFERENCJI Rejestracja uczestników Hotel BUKOWY DWOREK w Gronowie koło Łagowa Lubuskiego, hol Centrum Konferencyjnego Rozpoczęcie konferencji Obrady plenarne Przerwa kawowa hol Centrum Konferencyjnego (dla wszystkich uczestników) Obrady plenarne Przerwa obiadowa restauracja (dla wszystkich uczestników) Warsztaty: Terapia dźwiękiem (tylko dla zapisanych wcześniej osób) Warsztaty: Dogoterapia (tylko dla zapisanych wcześniej osób) Obrady w sekcjach: Sekcja I, Sekcja II, Sekcja III, Sekcja IV Przerwa kawowa hol Centrum Konferencyjnego (dla wszystkich uczestników) Obrady w sekcjach: Sekcja V, Sekcja VI, Sekcja VII, Sekcja VIII Podsumowanie i wnioski, zakończenie konferencji Kolacja (dla osób, które wybrały wariant z kolacją) Bankiet (dla osób, które wybrały wariant z bankietem) 5

6 Summaries of conference presentations Plenary session dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP (Pedagogical University of Cracow, Poland) WSPOMAGANIE ROZWOJU ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W ŚWIETLE ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH PARADYGMATÓW SURDOLOGOPEDII Abstrakt: Wybrane zagadnienia pragmatycznych i teoretycznych dylematów związanych ze wspomaganiem/wspieraniem rozwoju zdolności komunikacyjnych dzieci niesłyszących i słabosłyszących omówię w świetle współczesnych założeń, pytań, kontrowersji rozważanych we współczesnej surdologopedii. Dotyczą one trzech grup zagadnień: zmian obserwowanych w podejściu do procesu rehabilitacji osób z uszkodzonym słuchem (w kontekście: autonomii, tożsamości, modelu grup mniejszościowych, normalizacji, integracji inkluzji), które są przedmiotem rozważań surdopedagogiki subdyscypliny pedagogiki specjalnej; pluralizmu poglądów w logopedii i próby nadania im uporządkowanych paradygmatów (zaburzona zdolność komunikacyjna, wspieranie/wspomaganie rozwoju); innowacji i weryfikacji dorobku naukowego tych dyscyplin naukowych, które w mniejszym lub większym stopniu zajmują się problemem diagnozy, terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu oraz prewencją głuchoty. Wielość dylematów powoduje, że w opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na postrzeganie osoby z uszkodzonym słuchem i głuchoty nie tylko jako zjawisko biologiczne, medyczne, ale jako problem społeczno-kulturowy, który respektuje dążenia osób Głuchych jako mniejszości językowej, ze specyficzną kulturą, prawem do języka migowego i edukacji dwujęzycznej. Zwrócono również uwagę na zagadnienia etyczne, które dotyczą triady: logopeda dziecko rodzice. Słowa kluczowe: surdologopedia, wspomaganie rozwoju, implanty ślimakowe, dwujęzyczność. THE SUPPORT TO COMMUNICATION SKILLS DEVELOPMENT OF HEARING IMPAIRED CHILDREN IN THE CONTEXT OF SURDOLOGOPEDICS PARADIGMS EVOLUTION Abstract: Selected pragmatic and theoretical problems linked with support to communication skills among hearing impaired children and those with hearing difficulties will be outlined in the context of the modern 6

7 scientific foundations, questions, controversy all considered by modern surdopedagogics. These issues can be ascribed to one of the following group: changes observed among the approach towards rehabilitation of hearing impaired people (in the context of: autonomy, identity, minority model, normalization, integration-inclusion) which are the subject of consideration of surdopedagogics subcategory of special education; pluralism of views on speech-language pathology and attempts to organize paradigms (disorders of communication skills, support to development); innovation and verification of scientific achievements of those disciplines which are more or less linked to the problem of diagnosis, therapy of hearing impaired people and deafness prevention. The multiplicity of issues caused the particular emphasis on perception of hearing impaired people and deafness. Not only considered as a biological and medical problem, but also as a social-cultural issue which respects hearing impaired people (perceived as a minority with specific culture, right to sign language and bilingual education). I also emphasized the ethical issues which consider the triad of speech-language pathologist child parent. Key words: surdologopedics, support of development, cochlear implants, bilingualism. mgr Joanna Jatkowska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie, Poland) mgr Natalia Hennig (Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, Poland) E-LEARNING W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH Abstrakt: Dynamiczny rozwój e-learningu na świecie skłonił również polskich logopedów do zainteresowania się tą dyscypliną. Początkowo idea nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych rozwijała się w środowiskach akademickich z przeznaczeniem dla studentów. W ostatnim okresie zaczął powstawać również e-learning dla młodzieży oraz dzieci. Zapotrzebowanie na multimedialną edukację wypływa właśnie od najmłodszych użytkowników, którzy nie wyobrażają sobie codziennego życia i edukacji bez komputera i internetu. Rozwój multimediów w edukacji jest zatem odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego ucznia. Specjaliści z dziedziny logopedii i informatyki postanowili w 2010 r. wdrożyć ideę e-learningu w trudnej dyscyplinie, jaką jest logopedia. Pozyskanie funduszy unijnych na projekt Stwo- 7

8 rzenie internetowego serwisu E-Logo-Edukacja, opartego o innowacyjne e-usługi: e-logopedia i e-statystyka pozwoliło zrealizować koncepcję nowej metody terapeutycznej przez internet. Przedstawiany referat opisuje najważniejsze założenia nowatorskiego rozwiązania, którego celem nadrzędnym jest wspieranie tradycyjnej terapii logopedycznej oraz uatrakcyjnienie domowych ćwiczeń wymowy. Ponadto w wystąpieniu znajdą się wyniki badań własnych autorek, wynikające z wdrożenia pilotażu Innowacyjna terapia logopedyczna przez internet w świetlicach środowiskowych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie oraz innowacji pedagogicznej Wspieranie klasycznej terapii logopedycznej poprzez zastosowanie e-learningu w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie. Wyniki przedstawionych badań stanowią kanwę pracy doktorskiej Joanny Jatkowskiej, której promotorem jest prof. Bronisław Rocławski. Słowa kluczowe: e-logopedia, e-statystyka, zdalne nauczanie w logopedii, e-logo-lekcja, terapia logopedyczna on-line. E-LEARNING IN SPEECH THERAPY RESEARCH RESULTS Abstract: Rapid development of e-learning approach in the world has aroused Polish speech therapists interest. At the beginning the method of e-learning gained recognition in academic circles and was targeted on students. However, this method has recently spread among younger students and children as well. The young generation of students is strongly influenced by modern technology and multimedia thus a multimedia approach to learning is undoubtedly a way of meeting contemporary learners needs. E-learning approach was introduced into speech therapy in As a result a group of speech therapists and computer scientists launched a project Creating an E-Logo Website Based on Innovative E-services: E-logopaedics and E-statistics. The project was partly financed from European Union s grants. This piece of work focuses on the substance of the mentioned innovation which aims at supporting a traditional speech therapy approach and making it more attractive. It also presents the results of our research based on the pilot implementation of the project Innovative Online Speech Therapy, introduced into Polish Committee of Social Support in Tczew, as well as the results of a pilot implementation of an educational innovation Supporting a Traditional Speech Therapy with E-learning Approach, introduced into Nursery School No. 8 with Integrated Sections in Tczew. The mentioned results are the subject of Joanna Jatkowska s PhD thesis supervised by professor B. Rocławski. 8

9 Key words: e-logopaedics, e-statistics, e-learning, e-logo lesson, online speech therapy. dr Katarzyna Kochan (University of Zielona Góra, Poland) LOGOPEDIA POLSKA TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ Abstrakt: Tradycje polskiej logopedii sięgają XIX w., kiedy to na terenie naszego kraju zaczęto w sposób zorganizowany otaczać opieką i leczeniem osoby z zaburzeniami mowy. Problematyka tą zajmowało się wiele osób, najczęściej lekarzy i nauczycieli. Do grona tego zaliczyć można m.in. Władysława Ołtuszewskiego, będącego pionierem polskiej foniatrii oraz twórcą medycznych podstaw logopedii. Przy współzałożonym przez niego Domu Zdrowia, powstał Zakład Leczenia Zboczeń Mowy, w którym leczono osoby jąkające się. W ten sposób rozwinął się zalążek eksperymentalnego ośrodka badań ortofonicznych. Ponadto wypracował on zręby metodyki korekcji zaburzeń mowy. Z kolei Jan Łukasz Siestrzyński, uznawany jest za prekursora polskiej surdologopedii. Jako zwolennik tzw. metody lipskiej Samuela Heinickego, propagował nauczanie głuchych metodą ustną, głosową. W ten sposób przyczynił się on polepszenia efektywności nauczania osób niesłyszanych. Natomiast Jan Baudouin de Courtenay zapoczątkował rozwój nowoczesnej logopedii oraz badania nad rozwojem mowy u dzieci. Propagował on badania językoznawcze w początkach XX w. oraz przyczynił się do rozwoju embriologii i patologii mowy. Jego zasługą jest również wyróżnienie trzech czynników mowy logicznego, psychologicznego oraz fizjologicznego. Wymienione postacie to jedynie nieliczni z grona osób zasłużonych dla polskiej logopedii. Wiele z wysuniętych przez nich teorii zostało przyjętych, po pewnych modyfikacjach, na gruncie współczesnej logopedii, stąd aby dobrze zrozumieć aktualne koncepcje jej rozwoju, należy wnikliwie poznać podwaliny tej nauki. Słowa kluczowe: logopedia, historia logopedii, wady mowy, surdologopedia. POLISH LOGOPAEDICS THE PAST AND THE PRESENT Abstract: The tradition of logopaedics in Poland goes back to the 19 th century when persons with speech disorders were taken care of in an organized way. Many people were interested in the issue, in particular 9

10 physicians and teachers. Władysław Ołtuszewski, a pioneer in Polish phoniatrics, formulated the principles of speech therapy. He was a cofounder of the House of Health and associated Department of Speech Disorders in which patients with stuttering were treated. This was the germ of the centre of research on orthophonics. He developed the principles of the methodology of speech therapy. Jan Łukasz Siestrzyński is frequently referred to as the precursor of Polish surdo-logopaedics. As a supporter of the so called Leipzig method of Samuel Heinicke, he popularized teaching patients with hearing disability by means of the oral and vocal method. Thus he made a significant contribution to the efficiency of treatment of persons with hearing problems. Jan Baudouin de Courtenay initiated the development of modern logopaedics and research on speech development in children. He popularized research in linguistics at the beginning of the 20th century and contributed to the development of embryology and speech pathology. Baudouin de Courtenay identified three basic speech factors: logical, psychological and physiological. The above mentioned persons are just a few out of the whole circle pf people who made a significant contribution to Polish logopaedics. They developed numerous theories, some of which have been generally accepted or modified, hence good knowedge of the foundations is essential in order to understand current trends speech therapy. Key words: logopaedics, the history of logopaedics, speech disorders, surdo-logopaedics. dr hab. prof. ndzw. Iwona Kowalkowska (The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań) RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA EMISJI GŁOSU W MOWIE I ŚPIEWIE Abstrakt: Przez wieki nauka prawidłowego emitowania dźwięku przez człowieka opierała się na utartym poglądzie, że śpiew jest... przedłużeniem mowy. W dzisiejszej dobie, gdy nastąpiła rozłączność nauczania śpiewu i mowy, pogląd ten przez wielu uważany jest za kontrowersyjny. Niniejsze wystąpienie jest próbą dokonania oglądu zagadnienia z punktu widzenia praktyka nauki mowy i śpiewu. Słowa kluczowe: emisja głosu, oddech, artykulacja, śpiew, mowa, wymowa. 10

11 DISTINCTIONS AND SIMILARITIES OF EMISSION IN SINGING AND SPEAKING Abstract: Over the ages teaching of proper sound emitting by human was based on commonopinion that singing is... speech prolongation. Nowadays, when separation ofsinging and speaking education took place, this view is considered by manyas controversial matter. The present article is an attempt to accomplish thevision at issue from the point of view of the practitioner of singing and speech teaching. Key words: voice emission, breath, articulation, singing, speech, vocal/ speech organs, enunciation. Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc. (Trnava University in Trnava, Slovakia) LOGOPEDIA A INKLUZJA Abstrakt: Edukacja włączająca (inkluzywna) stanowi jedno ze współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej i stanowi przedmiot ożywionego dyskursu naukowego wśród pedagogów w wielu krajach. Czy w logopedii inkluzja zajmuje podobne miejsce? Czy jest postrzegana jako nadrzędny cel oddziaływań logopedycznych? Czy logopedzi włączają się do dyskursu o inkluzji i dostrzegają potrzebę przewartościowania podejścia do osób z zaburzeniami umiejętności komunikacyjnych? Czym różni się edukacja inkluzywna w pedagogice specjalnej od inkluzji w logopedii? Na te i inne pytania autor stara się odpowiedzieć w wystąpieniu, mając nadzieję, że w ten sposób zaakcentuje swój głos w dyskursie o inkluzji w logopedii. Słowa kluczowe: logopedia, inkluzja, osoby z zaburzeniami umiejętności komunikacyjnych. LOGOPAEDICS AND INCLUSION Abstract: Inclusive education constitutes one of the cntemporary paradigms of special pedagogy and is widely discussed by scientists from numerous countries. Is there a similar place for inclusion in logopaedics? Is inclusion perceived as a superior aim of speech therapy? Do speech therapists contribute to the discussion on inclusion and do they perceive the need to revaluate the approach to persons with communication disorders? What is the difference between inclusive education and inclusion in logopaedics? The author attempts to answer these and other 11

12 questions with the intention of highlighing his opinions in the disussion of inclusion on logopaedics. Key words: logopaedics, inclusion, people with communication disorders. Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic) BŁĘDY KOMUNIKACYJNE OSÓB Z ZABURZENIAMI MOWY W ICH SAMOOCENIE Abstrakt: Artykuł dotyczy sytuacji, w których osoby z zaburzeniami mowy napotykają na trudności. Sytuacje takie obejmują błędy pojawiające się w procesie komunikacji. W szczególności artykuł dotyczy osób jąkających się oraz osób z dysfazją rozwojową. Analizowane są różne możliwości stwarzania korzystnych warunków do komunikacji osób jąkających się oraz cierpiących na dysfazję rozwojową. Słowa kluczowe: jąkanie, dysfazja rozwojowa, tempo mowy, płynność mowy. ERRORS IN COMMUNICATION WITH PERSONS WITH SPEECH AND LANGUAGE DIFFICULTIES FROM THEIR POINT OF VIEW Abstract: The article is about situations while communication make feel uncomfortable persons with speech and language difficulties. These situations may be like mistakes during communication. We are interested in problematic moments, persons who stutter and persons with developmental dysphasia can notice. We try to aim at possibilities how to make more positive conditions to communication with persons who stutter and persons with developmental dysphasia. Key words: Stuttering, developmental dysphasia, speech rate, fluency of speech. Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. (University of Hradec Králové, Czech Republic) SYNDROM DYSFAZJI ROZWOJOWEJ U DZIECI PODDANYCH TERAPII KLINICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ 12

13 Abstrakt: Stała opieka nad dziećmi z dysfazją rozwojową ma zasadnicze znaczenie i niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla logopedy. Wymaga ona długoterminowej współpracy z rodziną, zastosowania odpowiedniej strategii terapeutycznej oraz motywacji. Dla potrzeb badań, z grupy dzieci cierpiących na opóźnienie rozwoju mowy objętych programem terapii w Czeskiej Lípie, wybrano stosunkowo jednolitą grupę 20 dzieci cierpiącą na dysfazję rozwojową. Artykuł prezentuje program terapii, zasadnicze elementy długofalowej współpracy, często napotykane trudności wywierające wpływ na wprowadzenie odpowiedniej i długoterminowej strategii interwencji. Słowa kluczowe: dysfazja rozwojowa, strategia terapii logopedycznej,, skuteczność opieki CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DYSPHASIA SYNDROME IN THE WORKPLACE OF MEDICAL SPEECH-LANGUAGE THERAPY Abstract: The consistent care for children with developmental dysphasia is fundamental and often very difficult area for a work of clinical speech therapist. This area expectant long term collaboration with family, adequate therapeutic strategy and the need of motivation during long term care. From the group of children with delay of development speech ability, who are in program of workplace of clinical speech and language therapy in Česká Lípa, the compact group of 20 children with syndrome developmental dysphasia has been choice for this study. The paper summarises important components of comprehensive program speech therapy, important components of successful long term care too, plus incoming frequent difficulty, which defends the development of adequate and long term interventional strategy. Key words: developmental dysphasia, strategy of speech and language therapy, success of care. Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. (University of Hradec Králové, Czech Republic) ZABURZENIA PAMIĘCI I KOMUNIKACJI W PRZYPADKACH DŁUGIEJ REHABILITACJI PO USZKODZENIU OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO Abstrakt: Badanie obejmuje porównanie wyników dlugoterminowej terapii logopedycznej u dwóch mężczyzn z pourazowym uszkodzeniem mózgu, u których wystąpiły zaburzenia komunikacyjne i poznawcze. W 13

14 momencie chirurgicznej operacji mózgu, mężczyźni mieli 40 i 36 lat. Celem opisu tych dwóch studiów przypadku jest porównanie rezultatów dwuletniego logopedycznego programu terapeutycznego prowadzonego w Czeskiej Lipie. Artykuł opisuje aspekty motywacyjne, doradztwo, terapię w kontekście długotrwałej terapii logopedycznej. Słowa kluczowe: pourazowe uszkodzenie mózgu, zaburzenia kognitywne i komunikacyjne, zaburzenia pamięci, trening poznawczy, wspomaganie pamięci. DISORDERS OF MEMORY AND COMMUNICATION AFTER INJURY CNS IN TERM OF LONG-TERM REHABILITATION PROCES Abstract: The study includes comparison of results from long-term realization of logopaedical intervention for two men, who are after traumatic brain injury, with persistent continuing communication and cognitive impairment. They had 40 and 36 years at the time brain injury. The comparing this two case studies is aim for results repeated diagnostic investigation this persons during period 2 ys, wherein be in progress regular therapeutical program in the workplace of clinical logopaedia in Česká Lípa. The paper includind contents of important motivational, counselling and therapeutic aspects, come in terms of the process longterm logopaedia intervention. Key words: traumatic brain injury, cognitive communication disorders, disorders of memory, cognitive training, memory aids. PhDr. Lenka Neubauerová (University of Hradec Králové, Czech Republic) WYKORZYSTANIE NOWYCH FORM TRENINGU AUTOGENNEGO W PRZYPADKU OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI PŁYNNOŚCI MOWY Abstrakt: Procedury relaksacyjne są często stosowane jako element terapii adresowanej do osób dorosłych cierpiących na zaburzenia płynności mowy, a w szczególności jąkanie. Relaksacja oraz zachowanie kontroli w trakcie mówienia są zasadniczymi elementami samokontroli wpływającymi na jakoś mówienia. Zastosowano zmodyfikawaną procedurę opracowaną na podstawie treningu autogenicznego Schultza na poziomie 1, której celem jest zachowanie stanu relaksacji w trakcie rozpoczynania mówienia, poprawa kontroli nad stanem napięcia w okresie mówienia oraz obniżenie stanu napięcia w szczególnie trudnych sytuacjach 14

15 takich jak komunikacja w urzędach itp., stosowana jako element terapii osób dorosłych cierpiących na stałe zaburzenia płynności mowy w stopniu średnim lub łagodnym. Słowa kluczowe: zaburzenia płynności mowy, jąkanie, trening autogeniczny, relaksacja, samokontrola mowy. THE EXPLOITATION OF MODIFICATION IN AUTOGENIC TRAINING FOR ADULT PERSONS WITH DISORDERS FLUENCY OF SPEECH Abstract: The usage of adequate relaxing procedure is frequented part of therapeutical session with adult persons, who suffers of continuing disorders speech fluency, most of all stutter. Inducing relaxation and her conservation during oral talking, it is important component of the process successive inducing self-control speech output of persons with by the following breakdown. Used modification procedure, coming out of conception autogenic training 1. stages according tu the Schultze, is well designed on conservation of the state of relaxation during initiation of speech, improvement reception of personal tension or release in these period speech and inducing of the state of release before demanding situations, e.g. communication in offices etc., and is repeatedly used as part of therapeutic strategy for adult persons with mediate and mild continuing disorders of speech fluency. Key words: disorders of speech fluency, stuttering, autogenic training, relaxation, self-control of speech output. Mgr. Alena Říhová (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic) ANALIZA OBECNEGO STANU TERAPII MOWY W PRZYPADKU OSÓB Z ZABURZENIAMI AUTYSTYCZNYMI W REPUBLICE CZESKIEJ UWAGI CZYNIONE Z PUNKTU WIDZENIA PATOLOGA MOWY Abstrakt: Zaburzenia autystyczne w szczególnie istotny sposób wpływają na psychiczny rozwój dziecka. Dotyczą one w szczególności zaburzeń komunikacji. Zakłócenie zdolności komunikacyjnych jest zasadniczym objawem klinicznych objawów zaburzeń autystycznych. Celem artykułu jest zaznaczenie istoty wiedzy na temat zakresu zaburzeń autystycznych oraz międzydyscyplinarnych kompetencji logopedów Czeskich w określaniu terapii dla indywidualnych przypadków takich zaburzeń. Zagadnienie jest omawiane nie tylko teoretycznie, ale odnosi się również do wyników badań prowadzonych przez mgr Alenę Říhovą oraz Doc. Mgr. 15

16 Kateřinę Vitáskovą, Ph.D. (w ramach programu Nr PdF_2011_010 Interwencja logopedyczna w przypadku osób z zaburzeniami autystycznymi Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Palackiego w Olomuńcu, Republika Czeska 2011/2012) oraz częściowo do wyników badań prowadzonych przez autora. Słowa kluczowe: zakres zaburzeń autystycznych, komunikacja, zaburzenia komunikacji, interwencja logopedyczna, wiedza o zaburzeniach autystycznych. AN ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY INTERVENTION IN PERSONS WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS IN THE CZECH REPUBLIC REFLECTION FROM THE CLINICAL SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGISTS POINT OF VIEW Abstract: Autistic spectrum disorders are one of the most serious disorders of a child s mental development. Autistic spectrum disorders primarily concern communication disorders. The disturbed communication ability is the principal symptom of the autistic spectrum disorders clinical picture and belongs among the diagnostic triad. The aim of the article is to accentuate the knowledge sphere of the autistic spectrum disorders in the Czech Republic and the interdisciplinary engagement of clinical speech therapists as factors determining education of individual persons with the autistic spectrum disorders in the common education flow. We will touch the above-mentioned area not only in theoretical cornerstones, but consequently we will also develop it fully in connection with the results of the particular research No. PdF_2011_010 (Speech-language pathology intervention in persons with autistic spectrum disorders, Faculty of Education, Palacký University in Olomouc, Czech Republic 2011/2012. The main researcher: Mgr. Alena Říhová, a co-researcher: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.) and partial results of the dissertation paper by the author of the submitted article. Key words: autism spectrum disorders, communication, impaired communication ability, speech therapy intervention, clinical speech therapist, knowledge of issues of the autistic spectrum disorders. dr Aneta Rudzińska-Rogoża (University of Zielona Góra, Poland) TERAPIA DŹWIĘKOWA JAKO FORMA WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI Z ZABURZENIAMI SŁUCHOWO-JĘZYKOWYMI 16

17 Abstrakt: W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój badań nad zaburzeniami procesów przetwarzania słuchowego u dzieci. Opracowano wiele nowych procedur diagnostycznych oraz metod terapii. Jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania korekcyjno-kompensacyjnych stosowaną w powyższych problemach jest terapia dźwiękowa. Określa się ją jako swoistą pedagogikę słuchania czy wsłuchiwania się. Ten rodzaj wspomagania rozwoju dziecka jest obecnie propagowany pod nazwą stymulacja dźwiękowa lub trening słuchowy. W opracowaniu dokonano przeglądu wybranych terapii dźwiękowych. Analizie poddano głównie założenia ich twórców dotyczące postępowania diagnostycznego, planowania faz terapii oraz możliwych efektów. Słowa kluczowe: stymulacja słuchowa, muzyka, terapia, ucho, mowa. SOUND THERAPY AS A FORM OF FOSTERING DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH AUDITORY AND SPEECH DISTURBANCES Abstract: In recent years it has been observed a significant progress in research on disturbances of childrens auditory processes. Various diagnostic methods and therapies have been elaborated so far. However, the sound therapy proves to be the above mentioned instances. It is called by its paculiar name hearing and listening pedagogy. Currently, this method of assisting child s development is known as sound stimulation or auditory training. In the review some specific sound treatments are decribed. Initiators main assumptions about diagnostic treatment and planning, therapy phases and possible affects, have been analysed. Key words: auditory stimulation, music, therapy, ear, speech. Mgr. Tereza Skákalová (University of Hradec Králové, Czech Republic) Mgr. Martin Kaliba (University of Hradec Králové, Czech Republic) WCZESNA TERAPIA ZAPOBIEGAWCZA U UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI SŁUCHU Abstrakt: Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w roku 2011, których celem było zwiększenie efektywności terapii w zakresie wybranych patologicznych zachowań socjologicznych dotyczących uczniów szkół specjalnych, u których stwierdzono zaburzenia słuchu. 17

18 Słowa kluczowe: zaburzenia słuchu, uczniowie z zaburzeniami słuchu, wczesna terapia zapobiegawcza, cyberprzemoc, choroby przekazywane drogą płciową, narkotyki, odpowiedzialność karna. THE PRIMARY PREVENTION IN HEARING IMPAIRED PUPILS Abstract: The article presents the results of a research which was accomplished in 2011 with the aim to contribute to the effectivity increase of the primary prevention process of the selected social pathological phenomena regarding pupils with hearing impairment at schools for auditory handicapped children. Key words: hearing impairment, pupil with hearing impairment, primary prevention, cyberbullying, sexually transmitted diseases, drugs, criminal liability. dr Ewa Małgorzata Skorek (University of Zielona Góra, Poland) TOŻSAMOŚĆ POLSKIEJ LOGOPEDII STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU Abstrakt: Logopedia jest dziedziną stosunkowo młodą, ale prężnie rozwijającą się. Motorem napędowym jej rozwój jest pilna potrzeba społeczna udzielania pomocy osobom z zaburzeniami komunikacyjnymi mającymi negatywny wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. W wielu krajach logopedia, jako nauka o kształtowaniu, nauczaniu mowy, stanowi dział pedagogiki specjalnej. Ma jasno określony przedmiot, przejrzystą i spójną terminologię, ustaloną metodologię badań umożliwiającą prowadzenie licznych badań naukowych z zakresu zaburzeń mowy. Polska logopedia na tle innych krajów wypada słabiej. Polską logopedię cechuje dychotomia powodująca utrudnienia w rozwoju tej dyscypliny nauki. Z jednej strony zawód logopedy klasyfikowany jest niejednoznacznie jako zawód medyczny i pedagogiczny (podlegający pod dwa różne ministerstwa), z drugiej główne obszary badań mieszczą się w nurcie językoznawczym, w którym sytuują się samodzielni przedstawiciele logopedii. Nie ma także jednomyślności w zakresie kształcenia logopedów oraz jednolitych standardów kształcenia. Słowa kluczowe: logopedia, zawód logopedy, terminologia logopedyczna, logopedia jako nauka. 18

19 THE IDENTITY OF POLISH LOGOPAEDICS CURRENT STATE AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT Abstract: Logopaedics is a relatively new branch of science, yet it develops dynamically. This development is triggered by the immediate need to help people with communication disorders which exert a negative impact on all spheres of functioning. In many countries logopaedics, as a science concerned with education and speech development, is treated as branch of special education. It s scope is clearly defined, it has transparent and cohesive terminology and generally accepted research methodology which encourages research on speech disorders. In this respect, Polish logopaedics has a much weaker position in comparison to other countries. It suffers from a specific dichotomy which hinders its development. On the one hand the profession of the speech therapist is classified in a dubious way as a medical and pedagogical profession (subordinate to two different ministries), on the other hand research is conducted in the area of linguistics and most researchers are linguists. There is also no consensus as far the forms of training of speech therapists and uniform teaching standards are concerned. Key words: logopaedics, the profession of the speech therapist, terminology in logopaedics, logopaedics as a branch of science. Dr. paed., asoc. prof. Sarmīte Tūbele (University of Latvia, Latvia) WCZESNE CZYNNIKI RYZYKA DYSLEKSJI Abstrakt: Tło. Dysleksja, jako jeden z powodów występowania trudności w uczeniu się, jest czasem diagnozowana zbyt późno, co utrudnia skuteczne rozwiązanie problemu. Z jednej strony dysleksja jest nieuleczalna, z drugiej istnieją strategie pozwalające uzyskanie poprawy i ich wczesne zastosowanie skutkuje lepszymi wynikami. Pewne sygnały ostrzegawcze pojawiają się w okresie, gdy dziecko nie zna liter, inne gdy zaczyna uczyć się czytać. Metody. Przeprowadzono kwerendę literatury dotyczącej analizowanej tematyki. Zastosowano obserwację dzieci przedszkolnych w wieku 4-6 lat, oceniono ich umiejętności językowe, przeprowadzono rozmowy z rodzicami dzieci. Wyniki. Uzasadnienie teoretyczne jest oparte na badaniach autorów europejskich, rosyjskich, amerykańskich oraz innych i uzasadnia konieczność wczesnej diagnozy dysleksji. Obserwacja dzieci przedszkolnych wykazała obecność sygna- 19

20 łów ostrzegawczych w wielu przypadkach, dane zostały porównane z danymi dotyczącymi oceny umiejętności językowych w zakresie mówienia dokonanej przez terapeutę mowy. Zaobserwowano wysoką korelację pomiędzy czynnikami. W celu zweryfikowania wyników przeprowadzono rozmowy z rodzicami i tutaj także zauważono wysoką korelację. Kontakt z rodzicami jest niezbędny w przypadku zastosowania wczesnej i skutecznej interwencji. Zaprezentowano niektóre metody interwencji, co pozwala na lepsze zrozumienie problemu. Konkluzje. Niezbędne jest wczesne określenie czynników ryzyka, gdyż umożliwia to wczesną interwencję. Głównym obszarem interwencji jest rozwój świadomości fonologicznej. Współpraca z rodzicami jest niezbędna na etapie wstępnym, co dotyczy zredukowania objawów dysleksji na poziomie przedszkolnym. Konieczne jest wybranie odpowiednich metod interwencji. Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, interwencja. EARLY RISK FACTORS OF DYSLEXIA Abstract: Background. Dyslexia as one of the reasons of learning disabilities sometimes is diagnosed too late to find effective solutions to improve the situation. From one side dyslexia is a condition for whole life, but from the other side there are strategies for the improvement and as earlier you start, as better are the results. Some warning signs are to be noticed while a child is not accustomed to letters other signs appear with the first steps in acquiring reading. Methods. Analysis of the scientific literature to fortify theoretical basis of the research was done. Observation of pre-school children at the age of 4-6 and evaluation of their language skills was used as well as some interviews with parents. Results. Theoretical substantiation is based on scientific findings in European, Russian, American and other authors to reveal significance of early recognition of warning signs and early intervention of dyslexia. Observation of pre-school children demonstrated presence of warning signs in many cases and these data were compared with data of the oral language skills evaluation by speech therapist. High correlation of these factors was revealed. To compare these data with concepts of parents some interviews were carried out and there also was a correlation. Close contact with parents is needed to provide early intervention in the most effective way. Some intervention methods also are presented to give deeper insight in this problem. Conclusion. It is necessary to state early risk factors of dyslexia to start intervention as early as possible. One of the main areas of intervention is focused on the development of phonological awareness. Co-operation with parents is crucial in the early 20

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA Logopedia w teorii i praktyce III INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGOPEDICS Theoretical and Practical Aspects in Speech- Language Pathology Katowice, 30 maj 2015

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Marlena Kurowska, Ewa Wolańska, Od redaktorek... 9 Maria Przybysz-Piwko, Wprowadzenie... 11

SPIS TREŚCI. Marlena Kurowska, Ewa Wolańska, Od redaktorek... 9 Maria Przybysz-Piwko, Wprowadzenie... 11 SPIS TREŚCI Marlena Kurowska, Ewa Wolańska, Od redaktorek... 9 Maria Przybysz-Piwko, Wprowadzenie... 11 I. Z ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH DLA DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ Marlena Kurowska, Badania eksperymentalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

OCENA TESTU UWAGI I LATERALIZACJI SŁUCHOWEJ U 7-LATKÓW PO ZASTOSOWANIU STYMULACJI DŹWIĘKOWEJ

OCENA TESTU UWAGI I LATERALIZACJI SŁUCHOWEJ U 7-LATKÓW PO ZASTOSOWANIU STYMULACJI DŹWIĘKOWEJ Mgr Marzena Mularzuk OCENA TESTU UWAGI I LATERALIZACJI SŁUCHOWEJ U 7-LATKÓW PO ZASTOSOWANIU STYMULACJI DŹWIĘKOWEJ Streszczenie Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci, mające ścisły związek z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Paradoksy i tajemnice rodzinnego wpływu na sferę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Krzysztof A. Wojcieszek WSNS Pedagogium w Warszawie

Paradoksy i tajemnice rodzinnego wpływu na sferę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Krzysztof A. Wojcieszek WSNS Pedagogium w Warszawie Paradoksy i tajemnice rodzinnego wpływu na sferę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Krzysztof A. Wojcieszek WSNS Pedagogium w Warszawie Czy rodzice mogą uniknąć swego wpływu na własne dzieci? Nie,

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Profilaktyka logopedyczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI LISTENING COMPREHENSION (ROZUMIENIE ZE SŁUCHU) Zadanie 1. 1.1. C 1.2. D 1.3. A 1.4. E 1.5. B 1.6.

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Prepared by Beata Nowak

Prepared by Beata Nowak Prepared by Beata Nowak Celem pracy jest przedstawienie skutków ubocznych po wstawieniu implantów piersiowych, gdzie dochodzi do większych zmian niż jest to opisywane i przedstawiane przez lekarzy, np.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2015 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo