redakcja naukowa Irina Surina Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "redakcja naukowa Irina Surina Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych"

Transkrypt

1 redakcja naukowa Irina Surina Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

2 PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA WOBEC WYZWAŃ I OCZEKIWAŃ SPOŁECZNYCH EDUCATIONAL SPACE VERSUS SOCIAL CHALLENGES AND EXPECTATIONS ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ И ОЖИДАНИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА Redakcja naukowa Irina Surina Kraków 2012

3 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 Recenzent: prof. dr hab. Sławomir Tecław Adiustacja: Joanna Kosturek Korekta: Aleksandra Bylica Projekt okładki: Magdalena Muszyńska Izabela Surdykowska-Jurek CZARTART ISBN Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) , , fax (12) Wydanie II, Kraków 2012

4 Spis treści Zamiast wstępu Irina Surina Rozważania o przestrzeni edukacyjnej od teorii do praktyki edukacyjnej Econsiderations of educational space from theory to educational practice Размышления об образовательном простанстве от теории к практике образовательной деятельности Część I Wyzwania edukacyjne wobec przemian współczesnego społeczeństwa polskiego Educational challenge versus changes of contemporary Polish society Образовательные вызовы в условиях перемен современного польского общества Krystyna Duraj-Nowakowa Tropy/ścieżki integrowania myślenia pedagogów o edukacji Traces/paths of integrating pedagogues thinking about education Пути интеграции мышления педагогов oб образовании Wanda Jakubaszek Możliwości edukacji XXI wieku wynikające z postulatów Raportu dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI Wieku Edukacja. Jest w niej ukryty skarb Possibilities of the twenty-first century education resulting from the motions of Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century: Learning: the Treasure Within Возможности образования XXI века в постулятах рапорта международной комиссии по делам образования: образование есть в нем скрытое сокровище

5 6 Spis treści Jan Kania Globalny wymiar komunikacji społecznej w pedagogice A global scope of social communication in pedagogy Глобальное измерение социальной коммуникации в педагогике Grzegorz Piekarski Homo Prosocialis jako wyzwanie i cel edukacji w społeczeństwie samotnego tłumu Homo Prosocialis as a challenge and aim of education in society of lonely crowd Homo prosocialis вызов и цель образования в обществе «толпы одиноких» Stefan Konstańczak Wykluczenie społeczne w edukacji O utopijności hasła równych szans oświatowych Social exclusion in education. Utopia of idea of equal chances in education Cоциальное исключение в образовании. Oб утопии идеии равных шансов в образовании Ewa Matuska Zamawiane kierunki studiów receptą na deficyty kapitału intelektualnego w Polsce? Ordered courses of studies as a solution for deficits of intellectual capital in Poland? Государственный заказ на направления обучения как рецепт регулирования дефицита интеллектуального капитала в Польше? Swietłana Szczygielska Współczesne technologie kształcenia w szkole wyższej Contemporary educational technology at the university level Современные технологии обучения в вузе Henryk Porożyński Wielokulturowość w Polsce międzywojennej i dzisiaj. Wyzwania edukacyjne Multiculturalism in Poland between the two World Wars and today Educational challenges Поликультурность в межвоенной Польше и сегодня. Образовательные вызовы

6 Spis treści 7 Сzęść II Współczesna młodzież w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-edukacyjnej Contemporary youth in changeable social-educational reality Современная молодежь в изменяющейся cоциально-образовательной действительности Jan Maciejewski Tożsamość młodego pokolenia w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej Polski Identification of young generation in changing social and economic reality of Poland Идентификация молодого поколения в изменяющейся социально-экономической реальности Польши Karolina Zaniewska Styl życia i style uczestnictwa społecznego młodzieży akademickiej średniego miasta Life style and styles of social participation of academic youth of a middle size town Стиль жизни и стили социального участия студенческой молодежи среднего города Wiesław Lesner Patologiczne formy spędzania czasu wolnego wybrane subkultury młodzieżowe Pathological forms of spending of free time selected youth subcultures Девиантные формы проведения свободного времени характеристика некоторых молодежных субкультур Andrzej Kokiel Wartości studentów pedagogiki w perspektywie zmian współczesnego społeczeństwa The system of values of pedagogy students in the prospect of changes of contemporary society Система ценностей студентов педагогических специальностей в условиях изменений современного общества Dominika Gutowska, Aleksandra Gronowska Wizerunek współczesnego nauczyciela akademickiego polskiej uczelni The image of a contemporary academic teacher of a Polish higher school Cоциальный образ современного преподавателя польского вуза

7 8 Spis treści Krystyna Krawiec-Złotkowska Refleksje o celach, potrzebach i (nie)możliwościach studiowania historii literatury staropolskiej Reflections on aims, needs and (im)possibilities of studying the history of Old Polish literature Размышления о целях, потребностях и (не)возможностях изучения старопольской литературы Małgorzata Stochmal Wpływ osobowości na kształtowanie motywacji wśród młodzieży The influence of personality on motivation among youth Влияние личности на формирование мотивации среди молодежи Adriana Biedroń, Anna Szczepaniak Autonomy of linguistically talented foreign language learners as a function of their cognitive-affective characteristics Autonomia studentów utalentowanych językowo jako funkcja indywidualnych cech poznawczo-osobowościowych Автономия студентов способных к языкам как функция индивидуальных личностно-познавательных характеристик Monika Suska-Kuźmicka Instynkt zmiany a aktywność społeczno-wychowawcza młodzieży w Stowarzyszeniu Tratwa Instinct for change and a social-educating activity of young people in the Tratwa Association Инстинкт изменения и социально-воспитательная активность молодежи в обществе «Тратва» Сzęść III Dylematy edukacyjne w kontekście filozoficznym Educational dilemmas in a philosophical context Дилеммы образования в философском контексте Paweł Ibek Wychowanie i edukacja w aspekcie religijnym Education in the religious aspect Воспитание и образование в религиозном аспекте Anna Kosobucka Wychowanie moralne w zakresie bioetyki jako wyzwanie i potrzeba współczesnej edukacji Moral education comprising bioethics as a challenge and a need of contemporary education Моральное воспитание в области биоэтики как вызов и необходимость современного образования

8 Spis treści 9 Mariusz Szymkiewicz Między filozofią a nauką filozoficzne aspekty rozwoju nauk przyrodniczych Between philosophy and science philosophical aspects of natural sciences Между философией и наукой философские аспекты развития наук о природе Sławomir Leciejewski Komunikacja multimedialna w edukacji filozoficznej konieczność czy zbędne obciążenie pracy dydaktycznej? Multimedia communication in philosophical education necessity or excessive didactic work? Мультимедийная коммуникация в философском образовании необходимость или излишняя нагрузка учебной работы? Barbara Grabowska Rola edukacji w realizacji liberalnego postulatu niewrażliwości na indywidualne wyposażenie The role of education in implementation of a liberal postulate of insensitivity to individual equipment Роль образования в реализации либерального постулата о нечувствительности к индивидуальным способностям Małgorzata Chrzanowska O potrzebie edukacji filozoficznej w szkole On the need of philosophical education at school О необходимости философского образования в школе Сzęść IV Rzeczywistość edukacyjna w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych Educational reality in European states and the USA Образовательная реальность в странах Европы и США Klaus-Dieter Mende Education in the grip of the neo-liberal market forces Edukacja we władzy rynku neoliberalnego Образование во власти неолиберального рынка Irina Simajewa, Anna Alimpiewa Формирование самосохранительного поведения как институциональная функция образования Kształtowanie zachowania samozachowawczego jako instytucjonalna funkcja oświaty Development of self preservation behavior as an institutional function of education

9 10 Spis treści Herbert Zoglowek Experience-based learning Reflections about a modern didactic approach in education Nauczanie oparte na doświadczeniu rozważania o współczesnym podejściu dydaktycznym w edukacji Обучение основанное на опыте размышления о современном дидактическом подходе в образовании Jelena Sorocinskaja Interdisciplinary approach to the research of modern youth s problems of in Russia Międzydyscyplinarne podejście do badania problemów współczesnej młodzieży w Rosji Междисциплинарный подход в исследовании проблем современной молодежи в России Galina Karpowa, Antonina Marczenko Развитие толерантности молодежи в поликультурном пространстве Юга Россииi Rozwój toleracyjności młodzieży w przestrzeni wielokulturowej Południa Rosji Development of youth s tolerance in polycultural space of the South of Russia Waleria Budienkowa, Jelena Sawieliewa Инновационно-образовательная модель формирования Коммуникативного потенциала студента ХХI века в классическом университете Innowacyjno-edukacyjny model kształtowania komunikacyjnego potencjału studenta XXI wieku na klasycznym uniwersytecie Innovative-educational model of development of communicative potential of a student in the 21 st century at a classical university Natalia Łosiewa Cамореализация личности преподавателя в контексте современных требований к учебному процессу Samoregulacja osobowości wykładowcy w kontekście wymogów stawianych w procesie dydaktycznym Model of personal self-control of teachers in modern conditions of didactic process Galina Karpowa, Ludmiła Kolet Воспитание творческой личности как стратегия выживания высшей школы Kształtowanie twórczej osobowości jako strategia przetrwania szkoły wyższej Development of creative personality as a strategy of survival of the higher school

10 Spis treści 11 Swietłana Owcinnikowa Особенности обучения российских студентов по направлению «социальная работа» в соответствии со стандартами 3-его поколения Odmiany kształcenia rosyjskich studentów na kierunku praca socjalna zgodnie ze standardami III pokolenia Varieties of education of Russian students of social work according to the standard of the 3 rd generation Jacek J. Kolasiński, Gretchen Scharnagl High-tech/low-tech a strategy for teaching contemporary arts High-tech/low-tech strategie w wykładaniu sztuk współczesnych High-tech/low-tech стратегии в преподавании современного искусства Santayana Manuel, John P. Kolasiński The distance-learning English writing project Nauczanie na odległość przygotowanie projektów w języku angielskim Дистанционное обучение cоздание проектов на английском языке Nota o autorach

11 Irina Surina Rozważania o przestrzeni edukacyjnej od teorii do praktyki edukacyjnej Econsiderations of educational space from theory to educational practice Размышления об образовательном простанстве от теории к практике образовательной деятельности Streszczenie W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia przestrzeń edukacyjna, opisano jej istotę, strukturę oraz przedstawiono jej właściwości. Te elementy rozpatrywane są jako podstawowe składniki teoretyczno-metodologicznej konstrukcji przestrzeni edukacyjnej. Na przykładzie europejskiej przestrzeni edukacyjnej pokazano, jak funkcjonuje przestrzeń edukacyjna w praktyce społecznej. Summary In this paper, the author undertook to define the notion of educational space, described its nature, structure and presented its features. The elements are considered as basic components of a theoretical-methodological construction of educational space. Based on an example of European educational space, the author described how educational space functions in social practice. Szybko zmieniający się, zglobalizowany świat warunkuje przemiany współczesnego społeczeństwa, określa nowe wyzwania i rodzi ryzyko we wszystkich dziedzinach społecznego funkcjonowania tworzy nową rzeczywistość społeczną. Odnosi się to w pełnej mierze do systemu edukacji. Zmiany społeczne skłaniają, by zająć się rozpatrywaniem istoty, struktury i charakterystycznych właściwości współczesnej przestrzeni edukacyjnej.

12 14 Zamiast wstępu Poniżej podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia, opisania istoty i przedstawienia właściwości przestrzeni edukacyjnej. Można zauważyć, że w ostatnim czasie coraz częściej stosuje się termin przestrzeń edukacyjna w różnorodnych publikacjach z dziedziny pedagogiki, politologii, filozofii, socjologii. Używa się go na równi z takimi pojęciami, jak: przestrzeń ekonomiczna, przestrzeń informacyjna, przestrzeń kulturalna. Dość często zastępuje się także termin przestrzeń edukacyjna innymi pojęciami, np. pole edukacyjne, środowisko edukacyjne, które mają inne znaczenie. Prawdopodobnie takie zamieszanie jest spowodowane tym, że obecnie właściwie nie jest wypracowana metodologia badań przestrzeni edukacyjnej. Analiza przestrzeni edukacyjnej w systemie stosunków społecznych wymaga usystematyzowania różnorodnych teorii oraz sprecyzowania wielu zasad i tez, porównanych z rzeczywistością społeczną, niezbędnych dla jej opisania. Za podstawę metodologiczną takiej analizy można przyjąć integrujące teorie makro- i mikropoziomów rzeczywistości społecznej przedstawione przez A. Giddensa ( teoria strukturyzacji ), J. Habermasa ( integracja teorii działania i teorii systemów ), R. Emersona ( teoria wymiany komunikacyjnej ), jak również konstrukcje teoretyczne przestrzeni społecznej P. Sorokina, P. Bourdieu oraz przeniesione na system społeczny podejście synergetyczne I. Prigogine a, H. Hakena. My także będziemy wykorzystywać niektóre zasady teorii systemów społecznych opracowanych przez T. Parsonsa i innych badaczy oraz teorię wymiany społecznej przedstawioną przez G. Homansa i P. Blaua. Opisanie przestrzeni edukacyjnej zostanie dokonane na podstawie teorii przedstawicieli różnych szkół, przede wszystkim o socjologicznych i ogólnonaukowych ukierunkowaniach 1. Definicja przestrzeni edukacyjnej. M. Michalik uważa, że [...] człowiek jest istotą przestrzenną. Przestrzeń jest właściwością i warunkiem jego istnienia i działania, ma więc znaczenie egzystencjalne. Człowiek ma stosunek aktywny, spontaniczny, ale także świadomy i celowy do przestrzeni. Ma ona wielostronne wymiary 2. W najszerszym znaczeniu przestrzeń edukacyjna to przestrzeń, w której dokonują się procesy edukacyjne. Ale takie określenie nie odzwierciedla w pełni całej jej istoty. Przez przestrzeń edukacyjną rozumiemy względnie racjonalną jednolitą konstrukcję uporządkowania życia społecznego, działalności społecznej opartej na subiektywno-obiektywnej percepcji rzeczywistości społecznej, u podstaw której znajduje się system szkolnictwa i działalność edukacyjna, której głównym celem jest kształtowanie osobowości. 1 To podejście zostało wykorzystane przez autora w celu określenia sensu przestrzeni społecznej, jak również przy tworzeniu autorskiej koncepcji w badaniu przestrzeni wartościowej. Patrz: И.А. Сурина, Ценности. Ценностные ориентации. Ценностное пространство, ИМ, Москва M. Michalik, Przestrzeń jako wartość, Prometeusz 2006, nr 9.

13 I. Surina. Rozważania o przestrzeni edukacyjnej od teorii do praktyki edukacyjnej 15 Można przyjąć, że edukacja jest szczególnym, społeczno-kulturowym procesem stopniowego rozwoju i dojrzewania człowieka, kształtowania jego osobowości 3. System edukacji pozwala młodzieży nawiązywać kontakty społeczne oraz umożliwia przyswajanie doświadczenia społeczno-kulturowego. Percepcja przestrzeni opiera się na całokształcie rzeczywistych bądź potencjalnych wydarzeń w niej zachodzących, jak również na systemie stosunków w procesie edukacji, bazujących na wzorcach kulturowych, wartościach i normach przyjętych w społeczeństwie. W takiej perspektywie przestrzeń edukacyjna stanowi uporządkowanie wzajemnego oddziaływania społecznego w wymiarze edukacyjnym oraz jego rezultat oczekiwany w procesie implikacji podstaw rzeczywistości społecznej: społecznych i osobistych, obiektywnych i subiektywnych. Tym samym przestrzeń edukacyjna wpisuje się w system stosunków społecznych. Poziomy przestrzeni edukacyjnej. W przestrzeni edukacyjnej można wyodrębnić następujące poziomy: osobisty, grupowy i instytucjonalny. Przestrzeń edukacyjna na poziomie osobistym i grupowym kształtuje się w codziennym życiu jej uczestników. Jak twierdzą P. Berger i T. Luckmann, [...] życie codzienne reprezentuje rzeczywistość, która jest interpretowana przez ludzi i ma dla nich subiektywne znaczenie jako jednolity świat 4. Przestrzeń edukacyjna przedstawia z jednej strony subiektywny i abstrakcyjny, z drugiej zaś obiektywny obraz rzeczywistości społecznej. Przestrzeń ta powstaje na podstawie subiektywnej faktyczności, czyli subiektywnych znaczeń, jak również obiektywnych (formalnych) wymagań i norm istniejących w rzeczywistości społecznej. Można wyodrębnić co najmniej dwa segmenty (sektory) przestrzeni edukacyjnej państwowy i niepaństwowy, które znajdują się w silnej konfrontacji i konkurencji, ale jednocześnie odzwierciedlają realia ludzkiego istnienia. Według P. Bergera i T. Luckmanna rzeczywistość jest określana jako cecha, właściwa dla fenomenów,...niezależna od woli i chęci 5. Rzeczywistość organizuje się w czasie i przestrzeni. Życie codzienne jest postrzegane w zależności od stopnia przybliżenia i oddalenia czasu i przestrzeni 6. Oprócz tego przestrzeń edukacyjna odzwierciedla szczególny rodzaj uporządkowania stosunków ogółu systemów i instytucji społecznych, gdyż tworzy pewną koherentną całość. Przestrzeń edukacyjna uwarunkowana jest konkretnym histo- 3 T. Tkacz, Formalne i prywatne funkcje przestrzeni edukacyjnej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Uwarunkowania Instytucjonalne 2008, nr 12, s П. Бергер, Т. Лукман, Социальное конструирование реальностс. Трактат по социологии знания, Academia-Центр, «Медиум», Москва 1995, c. 38 [cytaty z j. rosyjskiego w tłumaczeniu autorki]. 5 Ibidem, s П. Бергер, Т. Лукман, Социальное конструирование реальности..., op. cit., c. 42.

14 16 Zamiast wstępu rycznym okresem rozwoju społeczeństwa, a także z przestrzenią społeczną i geograficzną, wyznaczając przestrzenno-czasowe właściwości stosunków społecznych. Poziom instytucjonalny jest określany przez działalność instytucji społecznych, które funkcjonują według zbioru specyficznych norm i zaleceń, regulujących zachowanie jednostek, a także zajmują się integracją społeczną. Jednocześnie wzajemne instytucjonalne oddziaływanie jest dokładnie zorganizowane. Struktura przestrzeni edukacyjnej. Współczesne badania różnych aspektów przestrzeni edukacyjnej dowodzą, że sama przestrzeń jest zmienna, posiada pewną strukturę, którą tworzą z jednej strony wymagania państwa, z drugiej strony potrzeby i oczekiwania społeczne. Elementami przestrzeni edukacyjnej są: infrastruktura edukacyjna, instytucje różnych szczebli zaliczające się do systemu szkolnictwa, systemy edukacyjne, edukacja jako instytucja społeczna, standardy kształcenia, grupy społeczne uczestniczące w działalności edukacyjnej (agenci), rynek edukacyjny, w tym także zakres i jakość oferty usług edukacyjnych, wzajemne oddziaływanie elementów przestrzeni itd. Wymienione wyżej elementy są wzajemnie uwarunkowane i powiązane na każdym poziomie przestrzeni edukacyjnej, a więc reprezentują swoisty jednolity twór. Elementy takiej przestrzeni są koherentne i tworzą określone kontinuum stanów decydują o kolejności wydarzeń i organizacji życia społecznego. Wewnątrz przestrzeni edukacyjnej tworzą się nowe rodzaje więzi. Równocześnie z realizacją funkcji na różnych poziomach hierarchicznych pojawia się współpraca, charakterystyczna dla tworzenia przestrzeni edukacyjnej w epoce globalizacji i przemian. Przestrzeń edukacyjna jest obszerna, co przejawia się w ogromie usług edukacyjnych 7, a także w intensywności oddziaływania pomiędzy elementami strukturalnymi przestrzeni. Należy zauważyć, że wraz z zachodzącą w czasie zmianą typu społeczeństwa i systemu stosunków społecznych zmienia się również przestrzeń edukacyjna. Wzajemne oddziaływanie w przestrzeni edukacyjnej. Oddziaływanie posiada wymiar czasowo-przestrzenny. Zbadanie oddziaływania w przestrzeni daje podstawy do wyjaśnienia nie tylko stosunków pomiędzy różnymi agentami, lecz także między różnymi aspektami życia społecznego. Jak twierdzi A. Giddens, [...] wszystkie oddziaływania są umiejscowione zachodzą w określonym miejscu i w ciągu określonego okresu czasowego 8. Jeżeli rozpatrzy się oddziaływanie w przestrzeni edukacyjnej, można stwierdzić, że wszystkie oddziaływania w niej skupiają się na kształtowaniu i wychowaniu (przez nauczanie) osobowości, zachodzą w konkretnym segmencie danej przestrzeni lub między segmentami i zależą od 7 И.К. Шалаев, А.А. Веряев, От образовательных сред к образовательному пространству: понятие, формирование, свойства, pedagog/pedagog_4/articl_1.html, Э. Гидденс, Социология, Эдиториал УРСС, Москва 1999, c. 109.

15 I. Surina. Rozważania o przestrzeni edukacyjnej od teorii do praktyki edukacyjnej 17 strefy czasowej wieku, regionu, kultury itp. Wszystkie działania, które wykonuje agent w przestrzeni edukacyjnej, wiążą się z określoną strefą, tzn. są strefowane. Wyodrębnia się dwa typy stref czasowych w przestrzeni edukacyjnej: wiekowe odzwierciedlające dany okres przeżytego życia, etap edukacji i odpowiadające im wydarzenia; regionalne określające specyfikę organizacji życia społeczno-kulturowego, świata życiowego w czasie, charakterystycznego dla lokalno-terytorialnego segmentu przestrzeni; oddziaływanie w każdym regionie ma swoje własne granice w przestrzeni i w czasie. Strefy regionalne implikują strefy wiekowe. Przy czym wymienione strefy mają różne możliwości i stopnie manipulacji edukacyjnej. Nie wszystkie strefy są dostępne dla agentów (np. w zależności od wieku, regionu zamieszkania, specyfiki kultury, poziomu wykształcenia itd.). Na obszarach niedostępnych przemieszczanie jest praktycznie niemożliwe w przeciwieństwie do regionów dostępnych. Dlatego wszystkie przemieszczenia zależą od przestrzenno-czasowych czynników. Jak wiadomo, według Roberta Ezry Parka, dystans społeczny jest określany przez stopień bliskości, którym mierzy się wpływ wywierany wzajemnie przez ludzi w przestrzeni społecznej 9. Dystans, zdaniem R.E. Parka, jest uwarunkowany przede wszystkim stopniem bliskości stosunków społecznych zarówno między jednostkami, jak i grupami. Oprócz tego, dystans społeczny powstaje z określonych stref niedostępności, stref ryzyka, które determinują różnice osobiste i społeczne. Takimi strefami niedostępności w przestrzeni edukacyjnej mogą być obszary utworzone na podstawie władzy grupy rządzące, wartości kulturowych grupy subkulturowe, poziomu edukacji grupy statusowe itp. Strefami ryzyka można nazwać obszary ukształtowane przez grupy o wyraźnym zachowaniu dewiacyjnym, można je podzielić na podstawie różnych form patologii na: grupy przestępcze, grupy o wyraźnie zaznaczonym zachowaniu agresywnym, grupy osób zażywających narkotyki i pijących alkohol itp. Wiadomo, że organizacja przestrzenna oraz uporządkowanie rzeczywistości cechuje się również określonym rozmieszczeniem jej podmiotów. Oznacza to, że można także mówić o dystansie pomiędzy podmiotami działania w przestrzeni edukacyjnej. Dystans będzie wzrastał, jeżeli agenci znajdą się w różnych strefach czasowych przestrzeni, np. różnice będą dość duże pomiędzy młodym mieszkańcem Warszawy, wybierającym wartości amerykańskie, i emerytem z okolic Lublina, wyznającym tradycyjne polskie wartości. Można powiedzieć, że wzajemne oddziaływanie w przestrzeni edukacyjnej jest strefowane, a dystans zależy od regionu i wieku. Przestrzeń edukacyjna 9 Por. Р.Э. Парк, Понятие социальной дистанции (В применении к исследованию расовых установок и расовых отношений), Социальные и гуманитарные науки. Сер. Социология, Москва 1998, nr 4, c. 193.

16 18 Zamiast wstępu jest zatem zregionalizowana i zlokalizowana w granicach systemów społeczno- -kulturowych. Charakterystyki przestrzeni edukacyjnej. Biorąc pod uwagę istotę przestrzeni edukacyjnej, specyfikę jej korelacji z przestrzenią społeczną, można zakładać, że przestrzeń edukacyjna ma następujące właściwości: wielowymiarowość ponieważ zawiera w sobie wiele czynników warunkujących istnienie agenta, takich jak: świat życiowy, środowisko zamieszkania, środowisko przebywania, praktyka edukacyjna, technologie edukacyjno- -rozwijające itp.; heterogenność (niejednorodność) spowodowaną połączeniem w wyniku działalności edukacyjnej w tych samych obszarach przestrzenno-czasowych elementów niejednorodnych, a nawet różnorodnych; temporalność spowodowaną organizacją przestrzeni w czasie, możliwością wyodrębnienia stref czasowych: wiekowych i regionalnych; względna ciągłość uwarunkowana istnieniem różnorodnych elementów w określonym okresie czasowym; według A.I. Panczenko ciągłymi określa się dwa odcinki przestrzeni, jak i dwa odcinki czasu, mające jakąkolwiek wspólną część 10. Względna ciągłość przestrzeni charakteryzuje się także tym, że dla podmiotu społecznego może być przerywana zarówno na poziomie osobistym, jak i grupowym, tzn. czas edukacji osoby i istnienia grupy społecznej może mieć swoją granicę. Dla jednostki może to być wiek (lub inny czynnik), w którym proces edukacji ustaje, a dla grupy czas jej rozpadu. Jednakże istnienie przestrzeni edukacyjnej koreluje z istnieniem odpowiadającego jej typu społeczeństwa, tzn. że każdemu typowi społeczeństwa jest właściwa własna przestrzeń edukacyjna; przeciągłość przejawiająca się w liczbie instytucji edukacyjnych i powtarzalności wydarzeń w ich strefowym rozpowszechnieniu na poziomie jednostkowym, grupowym i instytucjonalnym w granicach wspólnej przestrzeni. Według Gottfrieda Wilhelma Leibniza przestrzenność nie wyraża niczego innego, jak określone rozpowszechnienie lub powtórzenie określonej przyrody/natury lub, co jest tym samym, różnorodność jednorodnych rzeczy, które korelują ze sobą w określonym porządku 11, tworząc w ten sposób kontinuum; nasycenie uwarunkowane wieloma uporządkowanymi w czasie i przestrzeni wydarzeniami w życiu agenta związanymi z edukacją, latentnie zawierającymi znaczenie wartościowe, określającymi jego drogę życiową; asymetryczność ponieważ nie można wskazać dwóch symetrycznych podprzestrzeni posiadających analogiczną organizację strukturalną i jednakowe sieci wymienne, które są zgodne z oddziaływaniami; 10 А.И. Панченко, Континуум и физика (философские аспекты), Наука, Москва 1975, c G.W. Leibniz, Philosophische Schriften, bd. 2, Berlin 1875, s. 269, za: А.И. Панченко, Континуум и физика, op. cit., c. 13.

17 I. Surina. Rozważania o przestrzeni edukacyjnej od teorii do praktyki edukacyjnej 19 asymilacyjność najbardziej widoczną przy badaniu stref czasowych i segmentów przestrzeni, cechujących się polikulturowością; asymilacyjność określa się jako proces wchłonięcia mniejszości przez większość, w którym mniejszość przyswaja wartości i normy większości (kultury panującej); złożoność powstałą w wyniku występowania dużej liczby różnych elementów, orientacji na różne systemy edukacyjne, kulturowe, systemy wartości i odpowiadających im typów zachowań społecznych leżących u podstaw stosunków pomiędzy agentami. Stosunki charakteryzuje również zmienność percepcji rzeczywistości społecznej przez agenta na podstawie informacyjnej adaptacyjnej modyfikacji zachowań w stosunku do ciągle zmieniającego się zewnętrznego otoczenia; otwartość o której decyduje występowanie przepuszczalnych, ruchomych, wiarygodnych granic (przede wszystkim w wymiarze czasowym), jak również możliwość wymiany informacji z systemem społecznym; nieliniowość uwarunkowaną sprzężeniem zwrotnym, przejawiającą się w ciągu wzajemnych oddziaływań: rzeczywistość społeczna przestrzeń społeczna życie społeczne przestrzeń edukacyjna środowisko życia; oprócz tego, nieliniowość ujawnia się w: działaniu mechanizmu regulacji zachowań agenta na podstawie wartości i norm, kierowaniu wymianą społeczną pomiędzy przedstawicielami różnych grup, możliwości przemieszczania agentów w wyniku przekształcenia systemu edukacji, wzajemnym oddziaływaniu grup i elementów systemów społecznych w przestrzeni; sensytywność wyrażoną w dużym stopniu wrażliwością na zmiany społeczne i na przemiany w organizacji życia społecznego; konformistyczność edukacyjna określaną jako zachowanie agentów należących do jednej grupy obowiązkowo podporządkowane normom, zgodnie z podzielanymi w danej grupie wartościami, jest to, inaczej mówiąc, podatność człowieka na rzeczywiste lub wyobrażone naciski grupy; przejawia się w zmianie jego zachowań i nastawienia, które stają się zgodne z początkowo nieuznawanym przez niego stanowiskiem większości; w wyniku uznania tych samych wartości pojawia się uczucie przynależności do jednej grupy; niestabilność powstałą jako rezultat procesów samoorganizacji i samoregulacji w systemie edukacyjnym na skutek różnic intensywności oddziaływania i sensytywności systemów edukacyjnych, jak również zmienności struktury przestrzeni edukacyjnej w warunkach przemian społecznych; zintegrowanie (przy rozpatrywaniu przestrzeni edukacyjnej jako jednolitego tworu) odzwierciedlające się w połączeniu życia społecznego i działalności agentów w wyniku akceptacji pewnego ustalonego porządku w celu osiągnięcia możliwie stabilnego stanu systemu edukacyjnego; jednocześnie wewnętrzna dyferencyjność spowodowana wieloma czynnikami; zewnętrzne zintegrowanie i wewnętrzna dyferencyjność funkcjonują równolegle i mogą być wyrażone przez te same charakterystyki przestrzenno-czasowe;

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Łódź, 2014 Recenzent prof. nadzw. dr hab. Adam Solak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK I NUMER 1 Poznań 2008 Rada Programowa Edward Hajduk (przewodniczący) Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji 229 dr Tadeusz Kowalewski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Politechnika Białostocka Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu

Bardziej szczegółowo

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net codziennie nowe informacje nt. e-edukacji.

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net codziennie nowe informacje nt. e-edukacji. SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Witam w nowym roku akademickim i zachęcam do lektury październikowego numeru pisma. Bieżące wydanie rozpoczyna analiza bardzo ważnego problemu,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI I European Agency for Development in Special Needs Education KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Wyzwania i szanse TE I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Autorzy: Kamila Hernik Marek Solon-Lipiński

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 1 (1) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze pod redakcją: Mieczysława Morawskiego i Jerzego Tutaja Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 89914 51 4

ISBN 978 83 89914 51 4 RADA WYDAWNICZA Michał Czakowski, Agnieszka Florczak, Krystyna Kwaśniewska, Anna Matuszczak, Igor Taranov RECENZENT prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak PROJEKT OKŁADKI Małgorzata Truskawa Copyright

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora,

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego oddaję Państwu do lektury kolejny numer naszego dwumiesięcznika. Bieżące wydanie rozpoczyna prezentacja dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo