SPIS TREŚCI Jan Grzesiak Kazimierz Denek Włodzimierz Prokopiuk Danuta Waloszek Bronisław Siemieniecki Kazimierz Wenta Leszek Pawelski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Jan Grzesiak Kazimierz Denek Włodzimierz Prokopiuk Danuta Waloszek Bronisław Siemieniecki Kazimierz Wenta Leszek Pawelski"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Ewaluacja w dialogu dialog w ewaluacji... 9 UWARUNKOWANIA EWALUACJI I INNOWACJI W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI NAUCZYCIELA. DIALOG I EWALUACJA W EDUKACJI Kazimierz Denek Jakość edukacji i jej ewaluacja Włodzimierz Prokopiuk O istocie i potrzebie kształtowania aksjologicznego komponentu twórczego potencjału osobowości nauczyciela Danuta Waloszek Innowacja w działaniu edukacyjnym nauczyciela. Źródła i istota Bronisław Siemieniecki Cele kształcenia w cyberedukacji Kazimierz Wenta E-learning jako katalizator w uczelnianym procesie dydaktycznym Leszek Pawelski Twórczy nauczyciel kłopot, czy zaszczyt dla szkoły? Ryszard Parzęcki Wybrane problemy pracy zawodowej nauczyciela, ich źródła i moŝliwości zmian Lidia Wollman Gotowość nauczycieli do wprowadzania innowacji Ewaluacja w dialogu wobec badań jakościowych w edukacji Pola Kuleczka Krajoznawstwo i turystyka, czyli dialog w przestrzeni REFLEKSYJNY NAUCZYCIEL REFLEKSYJNY UCZEŃ W KONTEKŚCIE EWALUACJI Janusz Mastalski Bariery dla refleksyjności nauczyciela w szkole XXI wieku Jolanta Szempruch, Jerzy Potoczny Ewaluacja edukacyjna czynnikiem stymulującym rozwój szkoły Maria Groenwald Pozytywne i niezamierzone efekty uboczne stosowania edukacyjnej wartości dodanej Marian Walczak, Ewelina Poniedziałek Ewaluacja i innowacje w oświacie dorosłych Danuta HyŜak Rola doradztwa metodycznego w doskonaleniu zawodowym nauczycieli Ewa Czaja Metody waloryzacyjne i ich ewaluacja Ałła Danilenko, Anatol Gierasjewicz O współdziałaniu pedagogicznym w klasach początkowych Tomasz Zimny Zadania nauczyciela wychowawcy Marcin Olejniczak O potoczności, zaufaniu i odpowiedzialności nauczyciela

2 POMIAR I EWALUACJA SKUTECZNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NA RÓśNYCH SZCZEBLACH EDUKACJI Zenon Jasiński Trójgłos na temat funkcjonowania oceny i oceniania w szkole Krystyna śuchelkowska, Kazimierz Ostrowski Ocenianie w pedagogicznym warsztacie pracy nauczyciela Bogdan Urbanek Ocenianie sztuka czy umiejętność? Eugeniusz Kameduła Niedoskonałości procesu ewaluacji w polskiej szkole Maciej Kołodziejski Poziom umiejętności muzycznych uczniów klas czwartych Joanna Lewińska Znaczenie metapoznania w ewaluacji postępów podczas nauki języka obcego Anna Porańczyk Krótkie rozwaŝania na temat studenckiego oceniania Krzysztof Jeziorski Ewaluacja jakości pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w wyniku awansu zawodowego Bogumiła Frątczak Budowanie relacji szkoła dom poprzez spotkania z rodzicami UWARUNKOWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W ASPEKCIE PROCEDUR EWALUACYJNYCH. EWALUACJA I INNOWACJE W DYDAKTYCE SZKOŁY WYśSZEJ Krystyna Zatoń, Karolina Zatoń Wychowanie fizyczne w procesie reformy edukacji Andrzej Ćwikliński Edukacja nauczycielska w opiniach studentów pedagogiki Tomasz Olejniczak Uwarunkowania podjęcia studiów na kierunkach nauczycielskich Anna Szałek Model kompetencji zawodowych nauczyciela muzyki w świetle kształcenia w szkole wyŝszej Marta Szabelska-Holeksa Rekrutacja na studia nauczycielskie w aspekcie jakości kształcenia i prestiŝu zawodu nauczycielskiego EWALUACJA KU OPTYMALIZACJI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ ORAZ KSZTAŁCENIA BLOKOWEGO Kazimierz śegnałek Ewaluacja kształcenia blokowego warunkiem jego optymalizacji Maria Gładyszewska, Krystyna śuchelkowska Heurystyczna metoda George a Polya i moŝliwości jej wykorzystania w klasach młodszych Jolanta Nowak Metoda projektów a efektywność kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej 325 ElŜbieta Perzycka Interaktywna tablica elektroniczna innowacyjnym narzędziem w pracy nauczyciela. 335 Małgorzata Ratajczyk Ewaluacja wobec dydaktyki elementarnych pojęć teoretyczno-literackich na etapie edukacji wczesnoszkolnej

3 Marianna Styczyńska Wykorzystanie koncepcji freinetowskiej do tworzenia pozytywnego obrazu siebie na przykładzie dzieci sześcioletnich Feliksa Piechota Uwarunkowanie doboru rozrywek umysłowych w procesie wczesnoszkolnej edukacji matematycznej Arleta Radomska Dobroczynność wobec szkoły podstawowej oraz uczniów jako społeczności lokalnej 363 PROCEDURY EWALUACYJNE I ICH SKUTECZNOŚĆ W EDUKACJI KULTURALNEJ Raisa Lewina Duchowość w sztuce wyznacznikiem ewaluacji edukacyjnej Piotr Oleśniewicz Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu a satysfakcja z jego wykonywania Hanna Dworzyńska Próba ewaluacji treści kształcenia w klasach początkowych w aspekcie edukacji kulturalnej Aleksander Pawilcz Pелигиозные традиции инкультурации личности в динамике информационнокоммуникативных процессов Mykoła Zymomrya, Ivan Zymomrya ObrzeŜa kultury: ukraińskie Ŝycie literackie w Polsce jako kryterium dziedzictwa duchowego Tatiana Baranowskaja Философия музыки А.Ф. Лосева INDYWIDUALIZACJA W EDUKACJI WOBEC EWALUACJI I NOWATORSTWA PEDAGOGICZNEGO Eugeniusz Piotrowski RóŜnice indywidualne jako podstawa procesu indywidualizacji edukacji szkolnej Robert Sarnecki Trudności i niepowodzenia szkolne gimnazjalistów w opiniach nauczycieli reformowanego systemu oświaty Mariusz Jabłoński, Józef Nawrocki O potrzebie, moŝliwościach i ograniczeniach badania indywidualnych stylów uczenia się Anna Podemska-KałuŜa Ewaluacja procesu nauczania-uczenia się uczniów z dysleksją rozwojową na lekcjach języka polskiego Paweł Trzos Indywidualizacja w instrumentalnym kształceniu muzycznym dzieci wobec pytań o nowatorstwo Jolanta Skowrońska Zaburzenia dominacji stronnej dzieci z trudnościami w nauce w kontekście ewaluacji i innowacyjności nauczyciela Jadwiga Knotowicz Procesy ewaluacyjne w skutecznym procesie komunikacyjno-pragmatycznym uczniów klas I-III o indywidualnych potrzebach edukacyjnych

4 CONTENTS Evaluation in dialog dialog in education... 9 Kazimierz Denek Quality of education and their evaluation Włodzimierz Prokopiuk On the nature and the need to form the axiological component of creative potential in teacher s personality Danuta Waloszek Innovation in teacher s educational operation. Sources and nature Bronisław Siemieniecki Educational goals in cyberspace Kazimierz Wenta E-learning catalyst in high school educational process Leszek Pawelski Creative teacher honour whether problem? Ryszard Parzęcki Chosen problems occuring in teacher s profession, their sources and reasons Lidia Wollman Teacher s readiness to introduction innovations Evaluation in dialog towards to quality research in education Pola Kuleczka Sightseeing and tourism, that is dialog in space Janusz Mastalski Barriers to the teacher s reflectiveness in the school of 21. century Jolanta Szempruch, Jerzy Potoczny Evaluation of education as a factor of stimulating school development Maria Groenwald Positive and unintended side effects of the educational added vale being applied Marian Walczak, Ewelina Poniedziałek Evaluation and innovation in adult education Danuta HyŜak The role of methodological counseling in professional training Ewa Czaja Valorization methods and their evolution Ałła Danilenko, Anatol Gierasjewicz About pedagogical co-operation in primary school Tomasz Zimny The tutor's task Marcin Olejniczak On commonness, trust and responsibility of a teacher Zenon Jasiński Three views on the problem of functioning of grades and evaluating at school

5 Krystyna śuchelkowska, Kazimierz Ostrowski A marking at pedadogic teacher s work Bogdan Urbanek Evaluation art or skill? Eugeniusz Kameduła Imperfections of evaluation process in polish school Maciej Kołodziejski Musical skills level of forth grade students Joanna Lewińska The role of metacognitive knowledge in evaluation while teaching and learning a foreign language Anna Porańczyk Short considerations about students evaluation Krzysztof Jeziorski The evaluation of the quality of vocational subjects teachers performance as a result of career advancement Bogumiła Frątczak Creating relationships school home through meetings with parents Krystyna Zatoń, Karolina Zatoń Physical education in education reform process Andrzej Ćwikliński Teachers education in opinions of pedagogy students Tomasz Olejniczak Conditionings of undertaking studies at teaching specializations Anna Szałek The model of music teacher s professional competences in the light of education in high school 299 Marta Szabelska-Holeksa Recruitment on teacher studies in the aspect of quality and prestige of teacher s profession Kazimierz śegnałek Evaluation of block education as the condition of their optimisation Maria Gładyszewska, Krystyna śuchelkowska George Poly`s heuristic method and possibilities of its application with youngest pupils Jolanta Nowak The project method versus preschool teaching efficiency ElŜbieta Perzycka Interactive whiteboard as innovative tool in teacher s work 335 Małgorzata Ratajczyk Evaluation in view of the didactics of fundamental literary terms on the early school education level 343 Marianna Styczyńska The use of Freinet s theory to create a positive self-picture based on six-year-old children 351 Feliksa Piechota Conditioning of intellectual entertainment selection in the process of maths education in primary school Arleta Radomska The charity towards primary school and pupils as the local community 363 7

6 Raisa Lewina Spirituality in art as a determinant of educational evaluation 369 Piotr Oleśniewicz PE teachers attitudes towards their profession and their satisfaction with the job 375 Hanna Dworzyńska An attempt of education contents evaluation in beginner class students in an aspect of cultural education Aleksander Pawilcz Religious traditions of personality in dynamic of informative and communicative processes Mykoła Zymomrya, Ivan Zymomrya Verges of the culture: Ukrainian literary life in Poland as a criterion of the mental heritage 401 Tatiana Baranowskaja Philosophy of music of A.F. Losev. 411 Eugeniusz Piotrowski Individual differences as a ground of individualization process in school education 421 Robert Sarnecki Difficulties and failures of secondary school pupils in teachers opinions Mariusz Jabłoński, Józef Nawrocki About capabilities, limitations and the need of testing individual learning styles 435 Anna Podemska-KałuŜa The evaluation of the teaching-learning process in the education of the children with dyslexia on the lessons of polish language 443 Paweł Trzos Individualization in childern s instrumental music education in the face of the questions about innovation Jolanta Skowrońska Unilateral dominance troubles among children with study difficulties in the context of evaluation teacher s innovation 467 Jadwiga Knotowicz Evaluation process in the effective communicative-pragmatic process of I-III class pupils with individual educational needs

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PROJEKTOWANIE POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Wytycznych EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI PROJEKTOWANIE POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA pod redakcją Jana Grzesiaka UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ MAIN PROBLEMS OF TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL EDUCATION ROCZNIK NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(89)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Organizator: Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Miejsce obrad: Hotel Uniwersytecki ul. Szosa Chełmińska 83a 87-100 Toruń program

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012

Warszawa, lipiec 2012 r Warszawa, lipiec 2012 Autor: dr Dominika Walczak Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(88)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012

RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012 RECENZJE EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012 E-learning for Societal Needs Scientific Ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska Copyright by University of Silesia in Katowice, Poland Katowice Cieszyn

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Encouraging dialogue between teachers and students in the environment of elementary school education: of Vygotsky and Bruner

Encouraging dialogue between teachers and students in the environment of elementary school education: of Vygotsky and Bruner EETP 29(2013)3, ISSN 1896-2327 Aneta Kamińska Akademia Ignatianum, Katedra Dydaktyki Encouraging dialogue between teachers and students in the environment of elementary school education: the sociocultural

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(81)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz,

Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz, Spis treści Wstęp... 9 Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Zaangażowanie organizacyjne istota, pomiar i wdrożenie... 11 Bartosz Bartniczak, Sposoby badania satysfakcji użytkowników Banku Danych Lokalnych...

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo