British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców"

Transkrypt

1 British International School Gdańsk Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016 Handbook for Parents Informator dla Rodziców 1

2 Welcome to the British International School Gdansk parent guide. I trust this will give you some insight into how we seek to provide the best possible education for the students of the school. Here at BISG we provide a safe and caring environment that aims to educate young people to the highest standards. Our classes are small, with an excellent student: teacher ratio. Children are taught by dedicated, motivated and well-qualified teachers; supported, in the lower years, by teaching assistants. The children enjoy high quality facilities and services. Our teachers differentiate to students of all abilities and all students achieve to the best of their ability. In the Primary section of the school we have specialist teachers in English, English as an Additional Language, Modern Foreign Languages (Mandarin, Spanish, French and German), Polish as a Foreign Language, Polish for Native Speakers, Science, History, Geography, ICT, Mathematics, Ethics, Religion, Physical Education,, Drama, Music and Art. In Pre-School we have specialist teachers in Physical Education, Religion, Music and Modern Foreign Languages (Spanish and Mandarin). We hold to traditional values of good manners, pride in appearance, respect, responsibility and the development of selfdiscipline. We hope that our students learn the importance of peace, justice and freedom; that they learn to deal with change; that they become creative and critical thinkers; and that they learn how to learn and develop a lifelong passion for learning. Our curriculum is based on the National Curriculum of England and Wales, but with a deliberate and enriching international bias. In addition we cover all the requirements of the Polish Curriculum. This is enriched by a wide variety of trips for all year groups as well as a choice of over 20 clubs that occur after school. Our community represents a multitude of countries(currently we have children from 27 different countires) and our teachers are experienced at integrating students with a wide variety of cultural, linguistic and academic backgrounds. The diversity of our community enriches us all and it is something we celebrate. I look forward to welcoming you to our school. Please feel free to contact us to arrange a visit. If you are interested in information for admission, you will find it here. Additionally, trail days can be arranged if these are needed. Witam w informatorze dla rodziców British International School Gdańsk. Wierzę, że da on Państwu wgląd w sposób, w jaki dążymy do zapewnienia możliwie najlepszej edukacji dla uczniów naszej szkoły. W BISG zapewniamy bezpieczne i troskliwe środowisko, w którym kształcimy młodych ludzi według najwyższych standardów. Nasze klasy są małe, o idealnych proporcjach uczniów. Dzieci są nauczane przez oddanych, zmotywowanych i wykwalifikowanych nauczycieli, wspieranych w młodszych klasach przez nauczycieli - asystentów. Uczniowie korzystają z wysokiej klasy sprzętów i usług. Nasi nauczyciele rozpoznają u uczniów różnorodne uzdolnieniach, a uczniowie przez to, są w stanie osiągać najlepsze swoje możliwości. W szkole podstawowej naszej placówki posiadamy specjalistów od nauki języka angielskiego, języka angielskiego jako obcego, języków nowożytnych (chiński, hiszpański, francuski i niemiecki), języka polskiego dla obcokrajowców, języka polskiego ojczystego, przyrody, historii, geografii, informatyki, matematyki, etyki, religii, wychowania fizycznego, zajęć teatralnych, muzyki i plastyki. W przedszkolu posiadamy specjalistów od wychowania fizycznego, religii, muzyki oraz języków obcych nowożytnych (języka hiszpańskiego i mandaryńskiego). Wyznajemy tradycyjne wartości dobrych manier, schludnego wyglądu, szacunku, odpowiedzialności i rozwoju samodyscypliny. Nasi uczniowie poznają jak ważne jest znaczenie pokoju, sprawiedliwości i wolności; nauczą się radzić sobie ze zmianami; staną się kreatywni i będą myśleć krytycznie; nauczą się, jak się uczyć i rozwiną w sobie pasję do nauki przez całe życie. Nasz program nauczania oparty jest na Narodowym Programie Nauczania Anglii i Walii, wzbogacony dodatkowo międzynarodową perspektywą. Ponadto spełniamy wszystkie wymagania Polskiej Podstawy Programowej. Lekcje urozmaica szeroki wybór wycieczek dla wszystkich grup wiekowych oraz wybór ponad 20 rodzajów zajęć pozalekcyjnych. Nasza społeczność reprezentuje wiele krajów (obecnie do szkoły uczęszczają dzieci 27 narodowości), a nasi nauczyciele są doświadczeni w integrowaniu uczniów pochodzących z różnych środowisk kulturowych, językowych oraz akademickich. Różnorodność naszej społeczności wzbogaca nas wszystkich i jest czymś, co szczególnie cenimy. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej placówki. Proszę o wcześniejszy kontakt i ustalenie terminu wizyty. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi przyjęcia dziecka do szkoły, znajdziecie je właśnie w tym informatorze. Dodatkowo, proponuję Państwu możliwość sprawdzenia szkoły w trakcie dni próbnych. Robert Grisdale Principal/Dyrektor 2

3 British International School Gdańsk (BISG) is a successful international school providing quality education to children from the ages of 2,5 to 12 through the medium of the English language. We offer a dual curriculum using the British system as a framework, modified to suit the needs of our international intake as well as the Polish Curriculum. British International School Gdańsk (BISG) to prestiżowa Międzynarodowa Szkoła Brytyjska z wykładowym językiem angielskim kształcąca dzieci w wieku od 2,5 do 12 lat. Oferujemy naukę w oparciu o dwa programy nauczania program brytyjski jako baza, oraz Polską Podstawę Programowę. WELCOME TO BISG In just a few months of being immersed in an English-speaking environment our students start the process of becoming bilingual. This opens up a world of infinite opportunities. Students who acquire international qualifications are better prepared for studies, careers and life after school. They gain a global outlook, which helps them value and appreciate both their own traditions and those of other nations and cultures. Growing up in a culturally enriched environment allows young people to cherish and celebrate diversity and to develop a sense of empathy with people from different backgrounds. This in turn fosters greater maturity, practical independence, self-confidence, self-awareness and interpersonal skills. W ciągu zaledwie kilku miesięcy od rozpoczęcia nauki w środowisku anglojęzycznym, nasi uczniowie rozpoczynają proces stawania się dziećmi dwujęzycznymi. Ta umiejętność otwiera przed dzieckiem nieograniczone możliwości. Międzynarodowe wykształcenie lepiej przygotowuje do studiów, kariery zawodowej oraz dorosłego życia. Dzieci są wyposażone w tzw. 'globalną perspektywę', dzięki czemu cenią zarówno tradycje swojego kraju, jak i innych kultur. Wzrastanie w środowisku wielokulturowym otwiera młodych ludzi na różnorodność. To z kolei rozwija dojrzałość, niezależność, pewność siebie, samoświadomość i umiejętności interpersonalne. 3

4 School vision We aim to be widely recognised as the leading provider of quality student-centered international education in the Tri-City area of Poland. Wizja szkoły Stawiamy sobie za cel być powszechnie rozpoznawaną szkołą, która zapewnia wysokiej jakości międzynarodową edukację dla dzieci z rejonu Trójmiasta. School mission Students at BISG will: enjoy learning develop to their full potential be confident people take responsibility for their actions and the environment be able to apply critical thinking skills be open-minded be respectful of others Misja szkoły Uczniowie w BISG będą: cieszyć się z nauki rozwijać swój potencjał pewnymi siebie ludźmi brać odpowiedzialność za swoje działania i za środowisko posiadać umiejętność krytycznego myślenia poszerzać swoją wiedzę szanować innych Aims The school aims for students to reach their full educational potential and to flourish as individuals, academically and in various activities that promote both creativity and appreciation for the various arts. Cele Celem Szkoły jest ujawnianie i wykorzystywanie potencjału edukacyjnego uczniów poprzez stymulowanie ich indywidualnego rozwoju w zakresie naukowym i artystycznym. 4

5 PRE-SCHOOL/PRZEDSZKOLE Pre-school The pre-school of BISG follows the National Curriculum of England and Wales. As an institution registered with the Board of Education, we also meet all necessary Polish requirements. In our pre-school we have children from different countries however the medium of instruction and communication is English. We have two pre-school groups: Nursery children aged 2,5-4 Reception children aged 4-5 The opening hours are 7:15 am 5 pm (Monday- Friday). The monthly fee covers all day activities including the additional ones such as Art, Mandarin, Spanish, PE and Music. Przedszkole Przedszkole międzynarodowe BISG realizuje brytyjską podstawę programową. Jako placówka zarejestrowana w Kuratorium Oświaty spełniamy także wszystkie niezbędne wymogi regulowane przez polskie przepisy. Do przedszkola uczęszczają dzieci z wielu krajów, a językiem nauczania i komunikacji jest język angielski. Prowadzimy dwie grupy przedszkolne: Grupa Nursery(Maluszki) wiek 2,5-4 lata Grupa Reception (Starszaki) wiek 4-5 lat Godziny otwarcia 7:15-17:00 od poniedziałku do piątku. W ramach czesnego oferujemy całodzienne zajęcia, w tym także zajęcia dodatkowe plastykę, język chiński, język hiszpański, w-f oraz muzykę. Through topic based activities, children work towards the National Curriculum Early Years Foundation Stage Learning Goals in six areas of learning: Personal, social and emotional development Communication, language and literacy Numeracy (Mathematics) Knowledge and understanding of the world Physical Education Creative development Our pre-school is open all year round, including a summer school in July and August. Przez zajęcia bazujące na konkretnych zagadnieniach tematycznych, dzieci pracują według programu wczesnego nauczania przedszkolnego w sześciu obszarach: Rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny Komunikacja, język i zajęcia z czytania i pisania Matematyka Wiedza o świecie Wychowanie fizyczne Rozwój twórczy Nasze przedszkole otwarte jest cały rok, włączając szkołę letnią w lipcu i sierpniu. 5

6 PRIMARY SCHOOL/SZKOŁA PODSTAWOWA Primary School Our Primary School follows the National Curriculum of England and Wales modified to suit the needs of our community and complemented by the Polish Curriculum. The language of instruction except for language classes is in English. In Class 3 and Class 6 we help prepare students for the Polish statuary tests. The Three Core Subjects: Literacy (English) Numeracy (Mathematics) Polish Further General Subjects: Humanities (Geography, History, Civics) Information Communication Technology (ICT) Physical Education (PE) Science Music Art Drama during which we teach students the art of self-presentation Project which teaches skills such as decision making, organisation, computer skills, research and editing We offer a choice in the following subjects: Ethics (through English) Religion (through Polish) A third language: Spanish, Mandarin, French or German Szkoła Podstawowa Nasza szkoła podstawowa łączy dwa programy nauczania: brytyjski oraz polski (realizacja polskiej podstawy programowej). Wszystkie przedmioty oprócz języków obcych nauczane są w języku angielskim. W klasie 3 i 6 przygotowujemy uczniów do polskich testów. Przedmioty wiodące: J. angielski (literatura w języku angielskim) Matematyka J. polski Przedmioty ogólne: Nauki społeczne (geografia, historia, wos) Informatyka Wychowanie fizyczne Przyroda Muzyka Plastyka Zajęcia teatralne, w czasie których uczymy sztuki autoprezentacji Projekt, w czasie którego uczniowie nabywają umiejętności podejmowania decyzji, organizacji, pracy z komputerem, wyszukiwania i edytowania informacji. Przedmioty do wyboru: Etyka (w jezyku angielskim) Religia (w jezyku polskim) Trzeci jezyk: hiszpański, chiński, francuski lub niemiecki 6

7 Parent Teacher Association (PTA) This is an organization of parent and teacher volunteers who meet approximately once a month to discus issues about the school and to try to come up with suggestions that help in the running of the school as well as the events that the school offers. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli To organizacja, składająca się z ochotników, których spotkania odbywają się średnio raz na miesiąc, w celu przedyskutowania kwestii związanych ze szkołą i podejmowania decyzji, pomocnych w prowadzeniu placówki, a także organizacji oferowanych przez nią wydarzeń. Special days at BISG Each year special days are planned to enrich our curriculum and tighten ties of friendship in our community. These include: Trips Initiation Ceremony International Week Christmas Fair Talent Shows Weekly School Assemblies Book Week Whole School Play Subject Days with particular workshops and challenges for pupils Summer Concert Graduation Ceremony End of School Barbecue Throughout the year all children go on a variety of trips which enhance the curriculum. These can be whole school trips or class specific trips. On average they occur about once a month. Specjalne dni w BISG Każdego roku, aby wzbogacić nasz program oraz zaciesnić więzy naszej społeczności, planujemy obchody specjalnych dni w szkole. Należą do nich: Pasowanie na przedszkolaka i pierwszoklasiste Tydzień międzynarodowy Kiermasz Świąteczny Pokazy Talentów Cotygodniowe prezentacje uczniów Tydzień Książki Przedstawienie szkolne Dni Przedmiotowe ze szczególnymi warsztatami i wyzwaniami dla uczniów Koncert Letni Ceremonia zakończenia roku szkolnego Grill z okazji zakończenia roku szkolnego Wycieczki W ciągu roku szkolnego wszystkie dzieci biorą udział w różnorodnych wycieczkach szkolnych, które poszerzają program nauczania. Są to wycieczki zarówno dla całej szkoły lub wyjścia klasowe. Wycieczki średnio odbywają się raz na miesiąc. 7

8 Extracurricular classes Our academic curriculum is supported by a widerange of extracurricular activities available to our students and to students attending other schools. Currently we run 21 clubs for both Pre-School and School e.g.: Ballet Dancing Shoes Club Odyssey of the Mind club Sports Club (Football,, Karate, Judo) Lego Club Art Club Stories in English Reading Club Art Mural Club Zajęcia pozalekcyjne Oferujemy również szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych w języku angielskim, na które mogą uczęszczać nasi uczniowie, jak również uczniowie z innych szkół. Obecnie, oferujemy 21 kluby przedszkolne i szkolne m.in.: Balet Klub taneczny Odyseja umysłów Kluby sportowe (piłka nożna, karate, judo) Klub lego Klub plastyczny Klub czytelniczy w języku angielskim Klub malowania murali THROUGH EXTRACURRICULAR CLASSES CHILDREN EXPERIENCE WIDE RANGE OF ACTIVITIES 8

9 Our Premises The building is ideally situated at the end of the street, in a quiet and green area. It is conveniently located between the areas of Jelitkowo and Czarny Dwor. It is also close to a convenient traffic route between Gdansk and Sopot/Gdynia. The school is very close to Kraina Zabaw (Gdansk s biggest outdoor playground) and parklands that are a short walk from the beach. f For Physical Education lessons the School students Admissions use a local policy hall and swimming pool. This is within easy walking distance of the school.. The school is provided with a security system which enables the staff to control who enters and exits the building. Nasza siedziba Budynek szkoły jest usytuowany na końcu ulicy Jagiellońskiej, w cichym i pełnym zieleni miejscu, w dogodnej lokalizacji pomiędzy Jelitkowem i ulicą Czarny Dwór. Znajduje się on niedaleko głównego pasa komunikacji na trasie Gdańsk Sopot/Gdynia. Blisko Szkoły można znaleźć największy plac zabaw na świeżym powietrzu w Gdańsku - Kraina Zabaw, a także malowniczy park prowadzący do plaży. Uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego korzystają z pobliskiej sali gimnastycznej oraz basenu, które znajdują się w bliskiej odległości od szkoły. Szkoła posiada system zabezpieczeń, pozwalający kontrolować wejścia i wyjścia z budynku. 9

10 Entrance age guidelines Wytyczne dotyczące wieku uczniów British International School Gdansk BISG Equivalent Titles in Other School Systems Age Stage Class Placement Age Ranges England & Wales USA & Canada Australia (Jan-Dec) India 3+ Nursery 1/9/11-31/4/13 Nursery Pre-School Pre-School Nursery Pre-School 4+ Reception 1/9/10-31/8/11 Reception Pre-School Pre-School LKG 5+ Class 0 1/9/09-31/8/10 Year1 Kindergarten Kindergarten LKG 6+ Class 1 1/9/08-31/8/09 Year2 Grade1 Year1 Standard1 7+ Class 2 1/9/07-31/8/08 Year3 Grade2 Year2 Standard2 Primary 8+ Class 3 1/9/06-31/8/07 Year4 Grade3 Year3 Standard3 School 9+ Class 4 1/9/05-31/8/06 Year5 Grade4 Year4 Standard4 10+ Class 5 1/9/04-31/8/05 Year6 Grade5 Year5 11+ Class 6 1/9/03-31/8/04 Year7 Grade6 Year6 Standard6 10

11 Primary School Timetable Rozkład zajęć w szkole podstawowej Time Activities Zajęcia Morning supervision Świetlica poranna Morning registration Sprawdzenie obecności Lesson 1 Lekcja Lesson 2 Lekcja Morning break Przerwa poranna Lesson 3 Lekcja Lesson 4 Lekcja Lunch break Przerwa obiadowa Lesson 5 Lekcja Lesson 6 Lekcja Lesson 7 Lekcja Clubs and Supervision Zajęcia dodatkowe i świetlica Insurance Parents are required to ensure that their children have accident insurance. The school can facilitate this through Generali Insurance at about 60 PLN per year. However, the parents are also free to choose their own insurance company. Ubezpieczenie Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dzieciom ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Szkoła może zapewnić ubezpieczenie w Generali Insurance za około 60 PLN rocznie. Jednakże rodzice mogą wybrać wlasną firmę ubezpieczeniową. 11

12 School Uniforms/Mundurki szkolne Pre-school: The uniform consists of the following items: white polo T-shirt or long-sleeved red V-neck sweater (for boys) red V-neck sweatshirt (for boys) red V-neck sweater or red cardigan (for girls) red V-neck sweatshirt or red sweatshirt with buttons (for girls) grey trousers or skirt (elastic waist) Primary school: The uniform consists of the following items: white polo T-shirt or long-sleeved navy-blue V-neck sweater (for boys) navy-blue V-neck sweatshirt (for boys) navy-blue V-neck sweater or navy-blue cardigan (for girls) navy-blue V-neck sweatshirt or navyblue sweatshirt with buttons (for girls) grey trousers or skirt (elastic waist) Przedszkole: Strój przedszkolaka składa się z następujących części: biała koszulka polo z krótkim lub długim rękawem oraz czerwony sweter w serek przez głowę (dla chłopców) czerwona bluza w serek przez głowę (dla chłopców) czerwony sweter w serek przez głowę lub czerwony sweter rozpinany (dla dziewczynek) czerwona bluza w serek przez głowę lub czerwona bluza rozpinana (dla dziewczynek) szare spodnie lub spódniczka (gumka w pasie) Szkoła podstawowa: Strój w szkole składa się z następujących części: biała koszulka polo z krótkim lub długim rekawem granatowy sweter w serek przez głowę (dla chłopców) granatowa bluza w serek przez głowę (dla chłopców) granatowy sweter w serek przez głowę lub granatowy sweter rozpinany (dla dziewczynek) granatowa bluza w serek przez głowę lub granatowa bluza rozpinana (dla dziewczynek) szare spodnie lub spódniczka (gumka w pasie) Payment for the school uniforms is not included in the monthly tuition fee. Opłata za mundurki szkolne nie jest wliczona w miesięczną opłatę czesnego. 12

13 Fee and Payment Policy We are offering parents two choices of payment: Year Group New Client Registration Fee Annual Teaching Resource Fee Fee paid over 10 months per month Nursery Reception Class Class Class Class Class Class Class The discounts for families, who are paying by themselves, apply as follows: Number of children Discount % 1 0% 2 10% off younger child % off youngest child; 10% off second child 30% off youngest child; 20% off third child; 10% off second child Registration Fee and Contracts A non-refundable registration fee is payable on or before enrolment for the school. Parents are encouraged to pay this as soon as they decide to enroll their child(ren) in the school. All parents are expected to sign a contract with the school. This runs for one academic year. 13

14 Czesne i polityka płatności Poniższa tabela przedstawia wartości czesnego na rok szkolny 2015/2016. Czesne opłacane jest od września do czerwca. Klasa Wpisowe Roczna opłata za pomoce dydaktyczne Opłata miesięczna Przedszkole maluchy Przedszkole starszaki Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Zniżki dla rodzin, które płacą osobiście, kształtują się następująco: Liczba dzieci Zniżka % 1 0% 2 10% zniżki dla młodszego dziecka % zniżki dla najmłodszego dziecka; 10% zniżki dla drugiego dziecka 30% zniżki dla najmłodszego dziecka; 20% zniżki dla trzeciego dziecka, 10% zniżki dla drugiego dziecka Opłata rejestracyjna i Umowy Przy zapisie dziecka do szkoły pobierana jest bezzwrotna opłata rejestracyjna. Zaleca się uiszczenie tej kwoty tak szybko, jak tylko rodzice podejmą decyzję o zapisaniu dziecka (dzieci) do szkoły. Rodzice podpisują ze szkołą kontrakt, na okres jednego roku szkolnego. 14

15 Enrolling during the year Students may enroll at any time during the year. School fees are then calculated on the basis of the number of remaining school months in the year, and each month should be paid in full. Registration fee is paid in full amount for as school year. Annual resource fee is paid in the first month, and is calculated on the basis of the number of remaining school months in the year. On enrolment parents are expected to supply copies of previous school reports and any specific medical reports that relate to their child. Zapisy podczas roku szkolnego Uczniowie mogą dołączyć do BISG w dowolnym momencie roku szkolnego. Czesne obliczane jest wówczas na podstawie liczby miesięcy pozostałych do końca roku szkolnego. Każdy rozpoczęty miesiąc traktowany jest jako pełny. Wpisowe jest płacone w całej wysokości za cały rok szkolny. Opłata za pomoce dydaktyczne jest uiszczana w pierwszym miesiącu nauki i jest obliczana na podstawie liczby miesięcy pozostałych do końca roku szkolnego. Przy zapisie dziecka do szkoły, rodzice są zobowiązani do dostarczenia kopii poprzednich świadectw szkolnych oraz wszelkich specyficznych informacji medycznych. School Account/Konto Szkoły Account Number (in Poland) Numer konta (na terenie Polski) Name: Nazwa: Address: Adres: British International School PL Sp. z o.o. Jagiellońska 46, Gdańsk IBAN: PL BIC/SWIFT BIGBPLPWXXX For further information, please contact the Admission Officer: W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Rekrutacji: 15

16 For further information, please contact the Admission Officer: W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Rekrutacji: Katarzyna Lewicka-Grisdale Tel School Tel Mobile Tel: Mobile Website/strona internetowa: School Map School Address: Adres szkoły: ul. Jagiellońska Gdańsk 16

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACYJNY W SZKOCJI. Opracowanie: Natasza Knop-Wrzalik doradca metodyczny języka angielskiego

SYSTEM EDUKACYJNY W SZKOCJI. Opracowanie: Natasza Knop-Wrzalik doradca metodyczny języka angielskiego SYSTEM EDUKACYJNY W SZKOCJI Opracowanie: Natasza Knop-Wrzalik doradca metodyczny języka angielskiego EDUKACJA W SZKOCJI - STRUKTURA Przedszkole (nursery) od 3 roku życia Szkoła podstawowa (Primary School)

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Konsulat Generalny RP w Sydney, Związek Nauczycieli Języka Polskiego w NPW oraz Federację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Witamy w szkole West End. Welcome to West End Primary School

Witamy w szkole West End. Welcome to West End Primary School Witamy w szkole West End. Welcome to West End Primary School Chatsworth Road, Morecambe 01524 411227 SJ PW West End Primary School 26-10-2012 At West End primary school we welcome pupils from all cultures,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ. www.szkolamarzen.pl. ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.

SZKOŁA MARZEŃ. www.szkolamarzen.pl. ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen. PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ROK SZKOLNY 2012/13 ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl www.szkolamarzen.pl SZKOŁA MARZEŃ Prywatne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ROK SZKOLNY 2011/12 ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl www.szkolamarzen.pl PREZES MARIA MOYKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ROK SZKOLNY 2011/12 ul. Okrężna 25A, 05-501 Jazgarzewszczyzna telefon/fax: 22 750-07-87, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl www.szkolamarzen.pl PREZES MARIA

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie I. Zasady ogólne 1. Regulamin programu IB MYP, zwanego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS)

Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) NASZA MISJA OUR MISSION wzajemne zaufanie, szacunek i akceptacja. rozbudzenie naturalnej ciekawości i entuzjazmu opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Tools for cross-curricular education in bilingual Geography and History

ZAPROSZENIE. Tools for cross-curricular education in bilingual Geography and History Toruń, 4 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH GEOGRAFII I/LUB HISTORII W JĘZYKU ANGIELSKIM W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu uprzejmie informuje i zaprasza

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 4 /2012 Rektora PW z dnia 12 stycznia 2012 r. Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Prorektor

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

International Relations Office UKSW ul. Dewajtis 5, pok. 051, 01-815 Warszawa Mariola Sadowska e-mail: m.sadowska@uksw.edu.pl tel.

International Relations Office UKSW ul. Dewajtis 5, pok. 051, 01-815 Warszawa Mariola Sadowska e-mail: m.sadowska@uksw.edu.pl tel. Hi, I m Poland! What do you know about me? Didyouknowthatpolishis the most difficult language in the world? dwa dwoje dwóch dwojgiem dwojgu dwie dwóm dwom dwoma dwiema Didyouknowthat Warsawisthe third

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego Edukacja regionalna w szkołach miasta Przemyśla i Egeru

Raport z badania ewaluacyjnego Edukacja regionalna w szkołach miasta Przemyśla i Egeru 4. Raport z badania Edukacja regionalna w mojej szkole przeprowadzonego wśród dyrektorów ze szkół miasta Egeru w ramach projektu współpracy polsko węgierskiej Our modern city is what we can rely on the

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się?

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Seminarium Bolońskie Proces Boloński: nowe wyzwania dla polskich uczelni Uniwersytet w Białymstoku, 12 maja 2010 r. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo