British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców"

Transkrypt

1 British International School Gdańsk Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016 Handbook for Parents Informator dla Rodziców 1

2 Welcome to the British International School Gdansk parent guide. I trust this will give you some insight into how we seek to provide the best possible education for the students of the school. Here at BISG we provide a safe and caring environment that aims to educate young people to the highest standards. Our classes are small, with an excellent student: teacher ratio. Children are taught by dedicated, motivated and well-qualified teachers; supported, in the lower years, by teaching assistants. The children enjoy high quality facilities and services. Our teachers differentiate to students of all abilities and all students achieve to the best of their ability. In the Primary section of the school we have specialist teachers in English, English as an Additional Language, Modern Foreign Languages (Mandarin, Spanish, French and German), Polish as a Foreign Language, Polish for Native Speakers, Science, History, Geography, ICT, Mathematics, Ethics, Religion, Physical Education,, Drama, Music and Art. In Pre-School we have specialist teachers in Physical Education, Religion, Music and Modern Foreign Languages (Spanish and Mandarin). We hold to traditional values of good manners, pride in appearance, respect, responsibility and the development of selfdiscipline. We hope that our students learn the importance of peace, justice and freedom; that they learn to deal with change; that they become creative and critical thinkers; and that they learn how to learn and develop a lifelong passion for learning. Our curriculum is based on the National Curriculum of England and Wales, but with a deliberate and enriching international bias. In addition we cover all the requirements of the Polish Curriculum. This is enriched by a wide variety of trips for all year groups as well as a choice of over 20 clubs that occur after school. Our community represents a multitude of countries(currently we have children from 27 different countires) and our teachers are experienced at integrating students with a wide variety of cultural, linguistic and academic backgrounds. The diversity of our community enriches us all and it is something we celebrate. I look forward to welcoming you to our school. Please feel free to contact us to arrange a visit. If you are interested in information for admission, you will find it here. Additionally, trail days can be arranged if these are needed. Witam w informatorze dla rodziców British International School Gdańsk. Wierzę, że da on Państwu wgląd w sposób, w jaki dążymy do zapewnienia możliwie najlepszej edukacji dla uczniów naszej szkoły. W BISG zapewniamy bezpieczne i troskliwe środowisko, w którym kształcimy młodych ludzi według najwyższych standardów. Nasze klasy są małe, o idealnych proporcjach uczniów. Dzieci są nauczane przez oddanych, zmotywowanych i wykwalifikowanych nauczycieli, wspieranych w młodszych klasach przez nauczycieli - asystentów. Uczniowie korzystają z wysokiej klasy sprzętów i usług. Nasi nauczyciele rozpoznają u uczniów różnorodne uzdolnieniach, a uczniowie przez to, są w stanie osiągać najlepsze swoje możliwości. W szkole podstawowej naszej placówki posiadamy specjalistów od nauki języka angielskiego, języka angielskiego jako obcego, języków nowożytnych (chiński, hiszpański, francuski i niemiecki), języka polskiego dla obcokrajowców, języka polskiego ojczystego, przyrody, historii, geografii, informatyki, matematyki, etyki, religii, wychowania fizycznego, zajęć teatralnych, muzyki i plastyki. W przedszkolu posiadamy specjalistów od wychowania fizycznego, religii, muzyki oraz języków obcych nowożytnych (języka hiszpańskiego i mandaryńskiego). Wyznajemy tradycyjne wartości dobrych manier, schludnego wyglądu, szacunku, odpowiedzialności i rozwoju samodyscypliny. Nasi uczniowie poznają jak ważne jest znaczenie pokoju, sprawiedliwości i wolności; nauczą się radzić sobie ze zmianami; staną się kreatywni i będą myśleć krytycznie; nauczą się, jak się uczyć i rozwiną w sobie pasję do nauki przez całe życie. Nasz program nauczania oparty jest na Narodowym Programie Nauczania Anglii i Walii, wzbogacony dodatkowo międzynarodową perspektywą. Ponadto spełniamy wszystkie wymagania Polskiej Podstawy Programowej. Lekcje urozmaica szeroki wybór wycieczek dla wszystkich grup wiekowych oraz wybór ponad 20 rodzajów zajęć pozalekcyjnych. Nasza społeczność reprezentuje wiele krajów (obecnie do szkoły uczęszczają dzieci 27 narodowości), a nasi nauczyciele są doświadczeni w integrowaniu uczniów pochodzących z różnych środowisk kulturowych, językowych oraz akademickich. Różnorodność naszej społeczności wzbogaca nas wszystkich i jest czymś, co szczególnie cenimy. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej placówki. Proszę o wcześniejszy kontakt i ustalenie terminu wizyty. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi przyjęcia dziecka do szkoły, znajdziecie je właśnie w tym informatorze. Dodatkowo, proponuję Państwu możliwość sprawdzenia szkoły w trakcie dni próbnych. Robert Grisdale Principal/Dyrektor 2

3 British International School Gdańsk (BISG) is a successful international school providing quality education to children from the ages of 2,5 to 12 through the medium of the English language. We offer a dual curriculum using the British system as a framework, modified to suit the needs of our international intake as well as the Polish Curriculum. British International School Gdańsk (BISG) to prestiżowa Międzynarodowa Szkoła Brytyjska z wykładowym językiem angielskim kształcąca dzieci w wieku od 2,5 do 12 lat. Oferujemy naukę w oparciu o dwa programy nauczania program brytyjski jako baza, oraz Polską Podstawę Programowę. WELCOME TO BISG In just a few months of being immersed in an English-speaking environment our students start the process of becoming bilingual. This opens up a world of infinite opportunities. Students who acquire international qualifications are better prepared for studies, careers and life after school. They gain a global outlook, which helps them value and appreciate both their own traditions and those of other nations and cultures. Growing up in a culturally enriched environment allows young people to cherish and celebrate diversity and to develop a sense of empathy with people from different backgrounds. This in turn fosters greater maturity, practical independence, self-confidence, self-awareness and interpersonal skills. W ciągu zaledwie kilku miesięcy od rozpoczęcia nauki w środowisku anglojęzycznym, nasi uczniowie rozpoczynają proces stawania się dziećmi dwujęzycznymi. Ta umiejętność otwiera przed dzieckiem nieograniczone możliwości. Międzynarodowe wykształcenie lepiej przygotowuje do studiów, kariery zawodowej oraz dorosłego życia. Dzieci są wyposażone w tzw. 'globalną perspektywę', dzięki czemu cenią zarówno tradycje swojego kraju, jak i innych kultur. Wzrastanie w środowisku wielokulturowym otwiera młodych ludzi na różnorodność. To z kolei rozwija dojrzałość, niezależność, pewność siebie, samoświadomość i umiejętności interpersonalne. 3

4 School vision We aim to be widely recognised as the leading provider of quality student-centered international education in the Tri-City area of Poland. Wizja szkoły Stawiamy sobie za cel być powszechnie rozpoznawaną szkołą, która zapewnia wysokiej jakości międzynarodową edukację dla dzieci z rejonu Trójmiasta. School mission Students at BISG will: enjoy learning develop to their full potential be confident people take responsibility for their actions and the environment be able to apply critical thinking skills be open-minded be respectful of others Misja szkoły Uczniowie w BISG będą: cieszyć się z nauki rozwijać swój potencjał pewnymi siebie ludźmi brać odpowiedzialność za swoje działania i za środowisko posiadać umiejętność krytycznego myślenia poszerzać swoją wiedzę szanować innych Aims The school aims for students to reach their full educational potential and to flourish as individuals, academically and in various activities that promote both creativity and appreciation for the various arts. Cele Celem Szkoły jest ujawnianie i wykorzystywanie potencjału edukacyjnego uczniów poprzez stymulowanie ich indywidualnego rozwoju w zakresie naukowym i artystycznym. 4

5 PRE-SCHOOL/PRZEDSZKOLE Pre-school The pre-school of BISG follows the National Curriculum of England and Wales. As an institution registered with the Board of Education, we also meet all necessary Polish requirements. In our pre-school we have children from different countries however the medium of instruction and communication is English. We have two pre-school groups: Nursery children aged 2,5-4 Reception children aged 4-5 The opening hours are 7:15 am 5 pm (Monday- Friday). The monthly fee covers all day activities including the additional ones such as Art, Mandarin, Spanish, PE and Music. Przedszkole Przedszkole międzynarodowe BISG realizuje brytyjską podstawę programową. Jako placówka zarejestrowana w Kuratorium Oświaty spełniamy także wszystkie niezbędne wymogi regulowane przez polskie przepisy. Do przedszkola uczęszczają dzieci z wielu krajów, a językiem nauczania i komunikacji jest język angielski. Prowadzimy dwie grupy przedszkolne: Grupa Nursery(Maluszki) wiek 2,5-4 lata Grupa Reception (Starszaki) wiek 4-5 lat Godziny otwarcia 7:15-17:00 od poniedziałku do piątku. W ramach czesnego oferujemy całodzienne zajęcia, w tym także zajęcia dodatkowe plastykę, język chiński, język hiszpański, w-f oraz muzykę. Through topic based activities, children work towards the National Curriculum Early Years Foundation Stage Learning Goals in six areas of learning: Personal, social and emotional development Communication, language and literacy Numeracy (Mathematics) Knowledge and understanding of the world Physical Education Creative development Our pre-school is open all year round, including a summer school in July and August. Przez zajęcia bazujące na konkretnych zagadnieniach tematycznych, dzieci pracują według programu wczesnego nauczania przedszkolnego w sześciu obszarach: Rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny Komunikacja, język i zajęcia z czytania i pisania Matematyka Wiedza o świecie Wychowanie fizyczne Rozwój twórczy Nasze przedszkole otwarte jest cały rok, włączając szkołę letnią w lipcu i sierpniu. 5

6 PRIMARY SCHOOL/SZKOŁA PODSTAWOWA Primary School Our Primary School follows the National Curriculum of England and Wales modified to suit the needs of our community and complemented by the Polish Curriculum. The language of instruction except for language classes is in English. In Class 3 and Class 6 we help prepare students for the Polish statuary tests. The Three Core Subjects: Literacy (English) Numeracy (Mathematics) Polish Further General Subjects: Humanities (Geography, History, Civics) Information Communication Technology (ICT) Physical Education (PE) Science Music Art Drama during which we teach students the art of self-presentation Project which teaches skills such as decision making, organisation, computer skills, research and editing We offer a choice in the following subjects: Ethics (through English) Religion (through Polish) A third language: Spanish, Mandarin, French or German Szkoła Podstawowa Nasza szkoła podstawowa łączy dwa programy nauczania: brytyjski oraz polski (realizacja polskiej podstawy programowej). Wszystkie przedmioty oprócz języków obcych nauczane są w języku angielskim. W klasie 3 i 6 przygotowujemy uczniów do polskich testów. Przedmioty wiodące: J. angielski (literatura w języku angielskim) Matematyka J. polski Przedmioty ogólne: Nauki społeczne (geografia, historia, wos) Informatyka Wychowanie fizyczne Przyroda Muzyka Plastyka Zajęcia teatralne, w czasie których uczymy sztuki autoprezentacji Projekt, w czasie którego uczniowie nabywają umiejętności podejmowania decyzji, organizacji, pracy z komputerem, wyszukiwania i edytowania informacji. Przedmioty do wyboru: Etyka (w jezyku angielskim) Religia (w jezyku polskim) Trzeci jezyk: hiszpański, chiński, francuski lub niemiecki 6

7 Parent Teacher Association (PTA) This is an organization of parent and teacher volunteers who meet approximately once a month to discus issues about the school and to try to come up with suggestions that help in the running of the school as well as the events that the school offers. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli To organizacja, składająca się z ochotników, których spotkania odbywają się średnio raz na miesiąc, w celu przedyskutowania kwestii związanych ze szkołą i podejmowania decyzji, pomocnych w prowadzeniu placówki, a także organizacji oferowanych przez nią wydarzeń. Special days at BISG Each year special days are planned to enrich our curriculum and tighten ties of friendship in our community. These include: Trips Initiation Ceremony International Week Christmas Fair Talent Shows Weekly School Assemblies Book Week Whole School Play Subject Days with particular workshops and challenges for pupils Summer Concert Graduation Ceremony End of School Barbecue Throughout the year all children go on a variety of trips which enhance the curriculum. These can be whole school trips or class specific trips. On average they occur about once a month. Specjalne dni w BISG Każdego roku, aby wzbogacić nasz program oraz zaciesnić więzy naszej społeczności, planujemy obchody specjalnych dni w szkole. Należą do nich: Pasowanie na przedszkolaka i pierwszoklasiste Tydzień międzynarodowy Kiermasz Świąteczny Pokazy Talentów Cotygodniowe prezentacje uczniów Tydzień Książki Przedstawienie szkolne Dni Przedmiotowe ze szczególnymi warsztatami i wyzwaniami dla uczniów Koncert Letni Ceremonia zakończenia roku szkolnego Grill z okazji zakończenia roku szkolnego Wycieczki W ciągu roku szkolnego wszystkie dzieci biorą udział w różnorodnych wycieczkach szkolnych, które poszerzają program nauczania. Są to wycieczki zarówno dla całej szkoły lub wyjścia klasowe. Wycieczki średnio odbywają się raz na miesiąc. 7

8 Extracurricular classes Our academic curriculum is supported by a widerange of extracurricular activities available to our students and to students attending other schools. Currently we run 21 clubs for both Pre-School and School e.g.: Ballet Dancing Shoes Club Odyssey of the Mind club Sports Club (Football,, Karate, Judo) Lego Club Art Club Stories in English Reading Club Art Mural Club Zajęcia pozalekcyjne Oferujemy również szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych w języku angielskim, na które mogą uczęszczać nasi uczniowie, jak również uczniowie z innych szkół. Obecnie, oferujemy 21 kluby przedszkolne i szkolne m.in.: Balet Klub taneczny Odyseja umysłów Kluby sportowe (piłka nożna, karate, judo) Klub lego Klub plastyczny Klub czytelniczy w języku angielskim Klub malowania murali THROUGH EXTRACURRICULAR CLASSES CHILDREN EXPERIENCE WIDE RANGE OF ACTIVITIES 8

9 Our Premises The building is ideally situated at the end of the street, in a quiet and green area. It is conveniently located between the areas of Jelitkowo and Czarny Dwor. It is also close to a convenient traffic route between Gdansk and Sopot/Gdynia. The school is very close to Kraina Zabaw (Gdansk s biggest outdoor playground) and parklands that are a short walk from the beach. f For Physical Education lessons the School students Admissions use a local policy hall and swimming pool. This is within easy walking distance of the school.. The school is provided with a security system which enables the staff to control who enters and exits the building. Nasza siedziba Budynek szkoły jest usytuowany na końcu ulicy Jagiellońskiej, w cichym i pełnym zieleni miejscu, w dogodnej lokalizacji pomiędzy Jelitkowem i ulicą Czarny Dwór. Znajduje się on niedaleko głównego pasa komunikacji na trasie Gdańsk Sopot/Gdynia. Blisko Szkoły można znaleźć największy plac zabaw na świeżym powietrzu w Gdańsku - Kraina Zabaw, a także malowniczy park prowadzący do plaży. Uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego korzystają z pobliskiej sali gimnastycznej oraz basenu, które znajdują się w bliskiej odległości od szkoły. Szkoła posiada system zabezpieczeń, pozwalający kontrolować wejścia i wyjścia z budynku. 9

10 Entrance age guidelines Wytyczne dotyczące wieku uczniów British International School Gdansk BISG Equivalent Titles in Other School Systems Age Stage Class Placement Age Ranges England & Wales USA & Canada Australia (Jan-Dec) India 3+ Nursery 1/9/11-31/4/13 Nursery Pre-School Pre-School Nursery Pre-School 4+ Reception 1/9/10-31/8/11 Reception Pre-School Pre-School LKG 5+ Class 0 1/9/09-31/8/10 Year1 Kindergarten Kindergarten LKG 6+ Class 1 1/9/08-31/8/09 Year2 Grade1 Year1 Standard1 7+ Class 2 1/9/07-31/8/08 Year3 Grade2 Year2 Standard2 Primary 8+ Class 3 1/9/06-31/8/07 Year4 Grade3 Year3 Standard3 School 9+ Class 4 1/9/05-31/8/06 Year5 Grade4 Year4 Standard4 10+ Class 5 1/9/04-31/8/05 Year6 Grade5 Year5 11+ Class 6 1/9/03-31/8/04 Year7 Grade6 Year6 Standard6 10

11 Primary School Timetable Rozkład zajęć w szkole podstawowej Time Activities Zajęcia Morning supervision Świetlica poranna Morning registration Sprawdzenie obecności Lesson 1 Lekcja Lesson 2 Lekcja Morning break Przerwa poranna Lesson 3 Lekcja Lesson 4 Lekcja Lunch break Przerwa obiadowa Lesson 5 Lekcja Lesson 6 Lekcja Lesson 7 Lekcja Clubs and Supervision Zajęcia dodatkowe i świetlica Insurance Parents are required to ensure that their children have accident insurance. The school can facilitate this through Generali Insurance at about 60 PLN per year. However, the parents are also free to choose their own insurance company. Ubezpieczenie Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dzieciom ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Szkoła może zapewnić ubezpieczenie w Generali Insurance za około 60 PLN rocznie. Jednakże rodzice mogą wybrać wlasną firmę ubezpieczeniową. 11

12 School Uniforms/Mundurki szkolne Pre-school: The uniform consists of the following items: white polo T-shirt or long-sleeved red V-neck sweater (for boys) red V-neck sweatshirt (for boys) red V-neck sweater or red cardigan (for girls) red V-neck sweatshirt or red sweatshirt with buttons (for girls) grey trousers or skirt (elastic waist) Primary school: The uniform consists of the following items: white polo T-shirt or long-sleeved navy-blue V-neck sweater (for boys) navy-blue V-neck sweatshirt (for boys) navy-blue V-neck sweater or navy-blue cardigan (for girls) navy-blue V-neck sweatshirt or navyblue sweatshirt with buttons (for girls) grey trousers or skirt (elastic waist) Przedszkole: Strój przedszkolaka składa się z następujących części: biała koszulka polo z krótkim lub długim rękawem oraz czerwony sweter w serek przez głowę (dla chłopców) czerwona bluza w serek przez głowę (dla chłopców) czerwony sweter w serek przez głowę lub czerwony sweter rozpinany (dla dziewczynek) czerwona bluza w serek przez głowę lub czerwona bluza rozpinana (dla dziewczynek) szare spodnie lub spódniczka (gumka w pasie) Szkoła podstawowa: Strój w szkole składa się z następujących części: biała koszulka polo z krótkim lub długim rekawem granatowy sweter w serek przez głowę (dla chłopców) granatowa bluza w serek przez głowę (dla chłopców) granatowy sweter w serek przez głowę lub granatowy sweter rozpinany (dla dziewczynek) granatowa bluza w serek przez głowę lub granatowa bluza rozpinana (dla dziewczynek) szare spodnie lub spódniczka (gumka w pasie) Payment for the school uniforms is not included in the monthly tuition fee. Opłata za mundurki szkolne nie jest wliczona w miesięczną opłatę czesnego. 12

13 Fee and Payment Policy We are offering parents two choices of payment: Year Group New Client Registration Fee Annual Teaching Resource Fee Fee paid over 10 months per month Nursery Reception Class Class Class Class Class Class Class The discounts for families, who are paying by themselves, apply as follows: Number of children Discount % 1 0% 2 10% off younger child % off youngest child; 10% off second child 30% off youngest child; 20% off third child; 10% off second child Registration Fee and Contracts A non-refundable registration fee is payable on or before enrolment for the school. Parents are encouraged to pay this as soon as they decide to enroll their child(ren) in the school. All parents are expected to sign a contract with the school. This runs for one academic year. 13

14 Czesne i polityka płatności Poniższa tabela przedstawia wartości czesnego na rok szkolny 2015/2016. Czesne opłacane jest od września do czerwca. Klasa Wpisowe Roczna opłata za pomoce dydaktyczne Opłata miesięczna Przedszkole maluchy Przedszkole starszaki Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Zniżki dla rodzin, które płacą osobiście, kształtują się następująco: Liczba dzieci Zniżka % 1 0% 2 10% zniżki dla młodszego dziecka % zniżki dla najmłodszego dziecka; 10% zniżki dla drugiego dziecka 30% zniżki dla najmłodszego dziecka; 20% zniżki dla trzeciego dziecka, 10% zniżki dla drugiego dziecka Opłata rejestracyjna i Umowy Przy zapisie dziecka do szkoły pobierana jest bezzwrotna opłata rejestracyjna. Zaleca się uiszczenie tej kwoty tak szybko, jak tylko rodzice podejmą decyzję o zapisaniu dziecka (dzieci) do szkoły. Rodzice podpisują ze szkołą kontrakt, na okres jednego roku szkolnego. 14

15 Enrolling during the year Students may enroll at any time during the year. School fees are then calculated on the basis of the number of remaining school months in the year, and each month should be paid in full. Registration fee is paid in full amount for as school year. Annual resource fee is paid in the first month, and is calculated on the basis of the number of remaining school months in the year. On enrolment parents are expected to supply copies of previous school reports and any specific medical reports that relate to their child. Zapisy podczas roku szkolnego Uczniowie mogą dołączyć do BISG w dowolnym momencie roku szkolnego. Czesne obliczane jest wówczas na podstawie liczby miesięcy pozostałych do końca roku szkolnego. Każdy rozpoczęty miesiąc traktowany jest jako pełny. Wpisowe jest płacone w całej wysokości za cały rok szkolny. Opłata za pomoce dydaktyczne jest uiszczana w pierwszym miesiącu nauki i jest obliczana na podstawie liczby miesięcy pozostałych do końca roku szkolnego. Przy zapisie dziecka do szkoły, rodzice są zobowiązani do dostarczenia kopii poprzednich świadectw szkolnych oraz wszelkich specyficznych informacji medycznych. School Account/Konto Szkoły Account Number (in Poland) Numer konta (na terenie Polski) Name: Nazwa: Address: Adres: British International School PL Sp. z o.o. Jagiellońska 46, Gdańsk IBAN: PL BIC/SWIFT BIGBPLPWXXX For further information, please contact the Admission Officer: W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Rekrutacji: 15

16 For further information, please contact the Admission Officer: W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Rekrutacji: Katarzyna Lewicka-Grisdale Tel School Tel Mobile Tel: Mobile Website/strona internetowa: School Map School Address: Adres szkoły: ul. Jagiellońska Gdańsk 16

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest Welcome to Forest Witamy w Forest A guide for families from overseas Przewodnik dla rodzin z zagranicy English/Polish 1 CONTENTS Spis treści Page 1. About Forest... O Forest... 3 2. Leisure... Wolny czas...

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pobytu na Erasmusie. Witam, mam nadzieję że rady które umieszczę w moim sprawozdaniu okażą się przydatne

Sprawozdanie z pobytu na Erasmusie. Witam, mam nadzieję że rady które umieszczę w moim sprawozdaniu okażą się przydatne Małgorzata Jakimowicz Sprawozdanie z pobytu na Erasmusie Witam, mam nadzieję że rady które umieszczę w moim sprawozdaniu okażą się przydatne Jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdem do Pragi to zalecam

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

If you would like to place an advert please email pta@thebritishschool.pl

If you would like to place an advert please email pta@thebritishschool.pl PT A Noticeboard Issue 4 21 st 25 th October 2013 Welcome to the PTA noticeboard. This is a bi weekly newsletter put together by parents for parents. The aim is to create a community noticeboard where

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Community Welcome Pack

Community Welcome Pack Community Welcome Pack East Ethnic Support Network East Housing Executive District Office March 2011 Local services directory Katalog lokalnych usług Polish/Polski/English Witamy w naszej społeczności

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Selected financial data

Wybrane dane finansowe Selected financial data Raport Roczny Annual Report 2010 Wybrane dane finansowe Selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations 2010 2009 Zmiana Change % (2010 vs. 2009) Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis Community College 1 ACADEMIC REGULATIONS AND POLICIES AKADEMICKIE

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo