TRADYCJA POPRAWNOŚCIOWA A ZMIANA JĘZYKOWA: PRZYKŁADY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRADYCJA POPRAWNOŚCIOWA A ZMIANA JĘZYKOWA: PRZYKŁADY Z JĘZYKA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 2013 nr 1 (7) TRADYCJA POPRAWNOŚCIOWA A ZMIANA JĘZYKOWA: PRZYKŁADY Z JĘZYKA POLSKIEGO PRESCRIPTIVIST TRADITION AND THE LANGUAGE CHANGE: EXAMPLES FROM THE POLISH LANGUAGE ANNA ŚCIBIOR-GAJEWSKA * Abstract There are constant changes occurring in any living language system, and changes are also noticeable in the morphology and syntax of Polish. The traditional, prescriptivist approach to language did not allow for the changes brought by new generations of language users. Yet, a true descriptive linguist must face the fact that old conventions cannot be deemed more correct only because they are old, and must account for the new norm in his judgments on language production correctness. It may be assumed that many of the present linguistic novelties will become established norms within the next century. A useful tool in observing the language change is the Internet, currently perceived by linguists as an enormous linguistic corpus, and a living reflection of a language as it is actually used by its native speakers. This article presents various examples of the syntactic and morphological changes taking place in Polish nowadays, on the basis of traditional corpus searches and Internet searches. In the conclusions, frequency of forms and channels of their distribution are suggested as important factors in the eventual acceptance or rejection of a linguistic alteration. Nie istnieją żadne kamienne tablice, na których reguły poprawnego użycia zostały zapisane raz na zawsze Michael Swan * Dr Anna ŚCIBIOR-GAJEWSKA, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 207

2 Anna Ścibior-Gajewska Znak? przed wyrażeniem oznacza, że jego poprawność jest wątpliwa, lub że jest ono niepoprawne, lecz akceptowalne. Znak * przed wyrażeniem oznacza, że jest ono niepoprawne. Liczby rzymskie oznaczają przypadki. Fragmenty ze źródeł w języku angielskim zostały przetłumaczone przez autorkę. 1. Preskryptywne i deskryptywne podejście do języka Zamieszczone jako motto słowa Michaela Swana nawiązują do trwającej od wieków debaty pomiędzy zwolennikami preskryptywnego, czyli normatywnego, poprawnościowego podejścia do języka, oraz przedstawicielami językoznawstwa deskryptywnego, czyli opisowego. Swan jednoznacznie opowiada się za podejściem opisowym. Językoznawca musi przyjąć do wiadomości, że język podlega zmianom w czasie 1 ; tradycyjne, dawniejsze konwencje nie stają się bynajmniej bardziej poprawne jedynie przez fakt bycia dawnymi, a osąd poprawności nie może opierać się na kryteriach, które stoją w sprzeczności z aktualnym, faktycznym użyciem języka (Swan, 1997). Przeciwnego zdania są zwolennicy podejścia poprawnościowego, którzy chcą widzieć językoznawców i inne autorytety kultury w roli prawodawców, stanowiących normy poprawnego użycia języka. Preskryptywizm jest więc twierdzeniem, iż jeden z czasowych, przestrzennych i społecznych wariantów danego języka jest bardziej poprawny od innych, i powinien zostać narzucony jako standard całej społeczności rodzimych użytkowników danego języka. Zazwyczaj ten wybrany wariant to dialekt utrwalony w literaturze, lub język rejestru formalnego, język tradycyjnie postrzegany jako typowy dla wyższych warstw społeczeństwa (Crystal, 1983, s.2-3). W praktyce owe poprawnościowe, normatywne nakazy i zakazy cechuje subiektywność i arbitralność; autorzy wydawnictw poprawnościowych nierzadko formułowali reguły odbiegające od codziennego, autentycznego użycia języka, a więc niezgodne z praktyczną normą językową (Allen, 1975, s ). Należy tu zaznaczyć, że nierozsądne byłoby odrzucenie wszelkich preskryptywnych elementów w opisie języka. Już sam fakt istnienia w dyskursie językoznawczym reguł opisowych, czyli regularności, musi oznaczać, że użytkownicy języka do tychże reguł się stosują, a więc uznają pewne prawa rządzące językiem, zarówno we własnych komunikatach, jak i w komunikatach odbieranych. W swej książce 1...jak również w przestrzeni geograficznej i społecznej. 208

3 TRADYCJA POPRAWNOŚCIOWA A ZMIANA JĘZYKOWA: PRZYKŁADY Z JĘZYKA Verbal Hygiene, Deborah Cameron stwierdza: Ponieważ użycie języka należy do paradygmatu czynności społecznych, publicznych, rozmowa (jak i pisanie czy śpiew) musi przebiegać w odniesieniu do pewnych norm, które same w sobie mogą stać się tematem komentarzy i dyskusji (Cameron, 1995, s. 2). Nie można więc kategorycznie negować istnienia sądów ewaluatywnych w procesie użycia języka. Zwolennik językoznawstwa opisowego odrzuca jedynie arbitralność i autorytarność sądów poprawnościowychoraz ich zachowawczość, jako że preskryptywistom zarzucano zwykle nadmierny konserwatyzm, czy nawet ślepe przywiązanie do tradycji historycznej (Crystal, 1987, s. 3). Dość trafnie swój stanowczy sprzeciw wobec konserwatywnego, zachowawczego podejścia do języka wyraził Thomas Hardy (sam krytykowany za dialektyzmy), nie zgadzając się, by język angielski traktowano jak język martwy jak przedmiot zastygły w arbitralnie wskazanym stadium istnienia, o którego przeszłości należy zapomnieć, i któremu należy odmawiać przyszłości (Crystal, 1995, s. 367). Konserwatywny wariant języka (np. język literacki), który tradycja poprawnościowa uznaje za wzorzec, jest statyczny, podczas gdy norma rozumiana jako zespół środków gramatycznych i leksykalnych najbardziej typowych (Buttler, 1976, s. 32) jest dynamiczna, ponieważ cechuje ją wariantowość: warianty normatywne powstają jako wyniki procesów innowacyjnych dokonujących się w uzusie. Modyfikacje uzualne uchodzące za błędy językowe stanowią zalążek nowej normy, która kształtuje się w obrębie tradycyjnej (Buttler, 1976, s. 33). 2. Zmiana językowa Aby więc pozostać wiernym faktom użycia języka, deskryptywny językoznawca musi brać pod uwagę zachodzący stale w każdym języku proces zmian. Choć w powszechnym mniemaniu zapewne pod wpływem purystycznych opinii zmiana językowa musi oznaczać zepsucie i obniżenie standardu (Crystal, 1987, s. 4), obiektywnie rzecz biorąc, zmiany w języku nie przebiegają w żadnym ustalonym kierunku, system języka nie staje się ani uboższy, ani bogatszy; jest to system trwale pozostający w stanie równowagi, podczas gdy zachodzą w nim różnorodne zmiany (Ibidem, s. 5). Językoznawstwo diachroniczne, które bada ewolucję języka i zachodzące w nim zmiany (Buttler et al., 1986, s. 21) zakłada, pośród innych aksjomatów, że wszystkie języki podlegają ciągłemu procesowi zmiany, zmiana ta jest systematyczna i regularna, nie utrudnia więc komunikacji, a systemy językowe dążą do jak na razie niesprecyzowanych stanów ekonomii 209

4 Anna Ścibior-Gajewska i redundancji (Malmkjær, 2006, s. 260). Ekonomia języka, według klasycznej definicji André Martineta, to niestabilna równowaga pomiędzy wymogami komunikacji (needs of communication), które są zmienne, a naturalną ludzką inercją (natural human inertia), która jest czynnikiem niezmiennym; te dwie podstawowe siły wpływają na optymalizację systemu języka (za Vicentini, 2003, s. 39). Odwołując się do prac Zipfa, można również dodać, że ludzkie zachowania językowe podlegają zasadzie minimalnego wysiłku (principle of least effort): wszelkie nieekonomiczne zmiany językowe, które utrudniałyby komunikację, a więc wymagałyby wzmożonego wysiłku, nie zachodzą, lub są eliminowane z systemu (za Vicentini, 2003, s ). Ocena poprawności wszelkich innowacji w języku powinna więc odwoływać się - między innymi - do kryterium ekonomiczności języka, oraz do kryterium wystarczalności języka (Buttler et al., 1986, s. 22 i kolejne), które pomaga stwierdzić, w jakim stopniu innowacja przyczynia się do optymalizacji i usprawnienia komunikacji. Zmiany, które zachodzą w języku, nie powstają w sposób losowy czy chaotyczny, lecz pod wpływem różnych czynników, np. częstości użycia danych form, pojawienia się zapożyczeń, czy zachodzenia pewnych mechanizmów psychologicznych i poznawczych. Przykładowo, ludzka tendencja do ujednolicenia, do odnajdywania regularnych wzorów, do dostrzegania analogii, sprawia, że w procesie swej ewolucji języki dążą do większej regularności w zakresie fonologii i składni (Malmkjær, 2006, s. 257). Tendencja redukcyjna, upraszczająca, i dążenie do zwięzłości przekazu, prowadzić może np. do niezgodnego z systemem składniowym stosowania elipsy (dopuszczalnej wobec członów nieobowiązkowych) w przypadku członów obligatoryjnych: zjawisko to dotyczy zwłaszcza kontekstów, które pozwalają na łatwe odtworzenie pominiętego elementu (Buttler, 1976, s ). Jednakże, analizując przyczyny zmian językowych należy pamiętać, że kierunek ewolucji oraz jej tempo najczęściej zależy od kilku współdziałających ze sobą czynników, choć zwykle można wskazać na jeden z nich jako inicjujący proces zmiany (Kowalska, 1994, 49-53). Mając na uwadze powyższe obserwacje, poniżej przedstawiam kilka przykładów ilustrujących proces zmiany językowej w języku polskim, w systemach morfologii i składni. 210

5 TRADYCJA POPRAWNOŚCIOWA A ZMIANA JĘZYKOWA: PRZYKŁADY Z JĘZYKA 3. Przykłady Doskonałym przykładem działania analogii, generalizacji, czy też po prostu ekonomii 2 w systemie fleksyjnym języka polskiego jest eliminacja zaimka wskazującego rodzaju żeńskiego w bierniku - tę i zastępowanie go przez formę tegoż zaimka w narzędniku tą. Kupujesz (IV) tę /? tą zieloną sukienkę? Nie mogę się rozstać z (VI) tą zieloną sukienką. Forma tę jest unikatem w systemie przypadków współczesnego języka polskiego, ponieważ podobna końcówka nie występuje w ogóle w odmianie przymiotnikowej, a jedynie w odmianie rzeczownika: Kupujesz tę / tamtą / czwartą / zieloną / inną sukienkę/teczkę/laleczkę? Siłą rzeczy użytkownicy języka eliminują nietypową formę, a ponieważ synkretyzm przypadków jest w języku polskim zjawiskiem normalnym, bez zmrużenia oka zastępują ją wygodną bo analogiczną z regularną formą biernika żeńskiej deklinacji przymiotnikowej formą narzędnika tą. Eliminacja historycznej formy została już usankcjonowania w języku mówionym, dzięki wysokiej frekwencji formy alternatywnej (Buttler et al., 1986, s ). Inny przykład działania analogii, czyli przeniesienia reguły, tym razem w zakresie fonologii, to czasownik wziąć, przez porównanie z czasownikami z innej grupy koniugacyjnej (usiąść, trząść, posiąść) obdarzany końcówką -ść. W przypadku wymowy (a obecnie również pisowni) wziąść obserwujemy wyjątkowo niekonsekwentną zmianę końcówki bezokolicznika bez następstw morfologicznych w odmianie; bezokolicznik wziąść kłóci się ze swoją grupą koniugacyjną: mówimy wziąć wzięła, zdjąć - zdjęła, oraz wsiąść wsiadła, jeść jadła, ale nigdy wziąść - *wziadła. Malinowski stwierdza, że innowacja ta pojawiła się w polszczyźnie w XIX wieku; dopuszcza również możliwość, że rosnąca frekwencja formy wziąść doprowadzi do jej usankcjonowania na równi z formą wziąć (Malinowski, 2004). W prostym wyszukiwaniu internetowym 3 poprawna forma wziąć pojawia się ponad dziesięciokrotnie częściej niż jej nowszy wariant ( wyników 2 3 Buttler używa tu terminu tendecja wyrównawcza. wyszukiwanie na stronie google.pl, bez zawężeń. 211

6 212 Anna Ścibior-Gajewska wobec ). Czy taka częstotliwość nowej formy pozwoli na jej uprawomocnienie, lub czy nastąpi wzrost jej frekwencji, okaże się dopiero w przyszłości. Przykładem działania analogii w składni czasownika, i to na szeroką skalę, są również zmiany w przypadku dopełnienia; istnieje grupa czasowników, które (zawsze lub w niektórych znaczeniach) wymagają dopełnienia w dopełniaczu:, np. szukać, słuchać, chcieć, potrzebować, życzyć, bronić. Jest to grupa stosunkowo nieliczna, w porównaniu z ogromną większością czasowników polskich, których dopełnienie występuje w bierniku (np. widzieć, kupować, mieć, trzymać, brać, nosić, gubić, lubić). Skoro czasowników z dopełniaczem jest niewiele, użytkownicy generalizują regułę i stosują również w przypadku tej grupy dopełnienie w bierniku:?ja też bym bronił kolegę.?potrzebujesz coś??słuchali ją z zajęciem. Taka generalizacja bywa wzmocniona działaniem innego czynnika pozycyjności (która przecież w języku polskim nie powinna mieć decydującego wpływu na składnię) gdy dopełnienie występuje jako pierwszy element zdania: Co chcesz zamiast - czego chcesz Co szukasz zamiast - czego szukasz Co ci mam życzyć zamiast - czego ci życzyć Co słuchasz zamiast czego słuchasz Możliwe, że proces ten jest wzmocniony przez występowanie przedrostkowych derywatów niektórych czasowników, które powodują zmianę formy dopełnienia z dopełniacza na biernik: szukać (II) książki wyszukać / odszukać (IV) książkę bronić (II) kolegi wybronić (IV) kolegę (Buttler, 1976, s. 79) Może tu odgrywać rolę również czynnik semantyczny. Dopełniacz występuje bowiem jako forma dopełnienia wymagana przez całe grupy znaczeniowe czasowników (np. czasowniki żądania, jak żądać, domagać się, wymagać czego). Jednak w niektórych przypadkach ta jednolitość komplementacji ulega osłabieniu, jak dzieje się w przypadku czasowników opieki : pilnować, bronić, strzec, doglądać czego, ale asekurować, osła-

7 TRADYCJA POPRAWNOŚCIOWA A ZMIANA JĘZYKOWA: PRZYKŁADY Z JĘZYKA niać, zabezpieczać co. Tym łatwiej jest użytkownikom zaakceptować i stosować biernik zamiast dopełniacza, jak choćby po czasowniku bronić (Ibidem, s , 118). Podobne rozszerzenie reguły zachodzi również pomiędzy czasownikami połączonymi morfologicznym i semantycznym pokrewieństwem. W takich parach czasownik używany częściej, lub używany w języku potocznym, narzuca swoje wymagania konotacyjne czasownikowi mniej popularnemu: stworzyć ( III) komu (IV) co + utworzyć (IV) co Utworzyć (III) komu (IV) co czekać na (IV) co + oczekiwać (II) czego Oczekiwać na (IV) co (Ibidem, s ) W potocznym języku polskim obserwujemy również zastępowanie biernikiem dopełniacza w zanegowanych konstrukcjach czasownikowych, choć Buttler twierdzi, iż w tych konstrukcjach dopełniacz skutecznie stawia opór ekspansji biernika (Ibidem, s. 112):?Nie chciał martwić matkę?nie chciał ją martwić?nie traktował tego jako ślub. Handke interpretuje ten ostatni przykład generalizacji jako element procesu o większym zasięgu, zachodzącego w polszczyźnie, a mianowicie tendencji do ograniczonego wykorzystania dostępnych form fleksji nominalnej przez użytkowników języka, wynikającej, m.in., z dążności do ekonomii języka (Handke, 1994, s ). Z kolei Buttler zauważa, że proces wypierania dopełniacza przez biernik w pozycji dopełnienia zachodzi w polszczyźnie już od pewnego czasu, i przytacza przykłady czasowników takich jak zawołać, odradzać, czy chronić, które w pierwszych dekadach XX wieku występowały jeszcze z dopełnieniem w drugim przypadku (Buttler, 1976, s. 109). Powyższe przykłady szeroko ilustrują tendencję do generalizacji w języku. Natomiast tendencja skrótowa, ukazująca w działaniu zasadę minimalnego wysiłku, widoczna jest np. w zredukowanym związku czasownika ze zdaniem dopełnieniowym: wszystko wskazuje (NA TO), że trzeba uprzedzić wszystkich (O TYM), że 213

8 zanosi się (NA TO), że zdecydowaliśmy ( O TYM), że Anna Ścibior-Gajewska Ten typ pominięcia, krytykowany jeszcze na początku XX wieku, obecnie nie jest postrzegany jako błąd, a jedynie stanowi wariant alternatywny do pełnego wyrażenia (Ibidem, s ). Innym przykładem tendencji redukcyjnych jest elipsa w zdaniach współrzędnie złożonych, które mają ten sam podmiot i to samo dopełnienie, ale w których wymagania walencyjne czasowników są różne. W takich przypadkach zachodzi nieuprawnione pominięcie elementu obowiązkowego: Jan przypatrywał się (III)--- i zachwycał się (V) dziewczyną aby pochwalić (IV)--- i podziękować (III) kierowcy ci, którzy kierują (V)--- albo organizują (IV) ruch powstańczy (Ibidem, s ) Obecnie konstrukcje tego typu nie są jeszcze usankcjonowane w języku polskim. 4. Obserwacja zmiany językowej Zmiany w systemach morfologii i składni języka polskiego zachodzą nieustannie. Są wyraźnie zauważalne, ponieważ ich tempo jest znaczne językoznawcy obserwują zmiany np. w komplementacji czasownika zachodzące na przestrzeni kilku dekad, a więc w obrębie jednego pokolenia, pomimo tego, że z reguły zmiany w obrębie składni zachodzą dużo wolniej od zmian leksykalnych (Buttler, 1986, s. 23). Przykładowo, w ostatnich dekadach obserwujemy usankcjonowanie się innowacji fleksyjnej, która praktycznie eliminuje z codziennego użycia zaimek tę. Przypuszczalnie wiele z obecnie jeszcze krytykowanych anomalii składniowych wejdzie do normy językowej w ciągu bieżącego stulecia. Trudno jednak stwierdzić, które z innowacji zostaną usankcjonowane, jakie ich cechy i jakie czynniki przyczynią się do tego, oraz kiedy to nastąpi. Zapewne znaczącym czynnikiem jest frekwencja nowych form w codziennym użyciu, jednak nie należy również zapominać o roli mediów w popularyzacji określonego wariantu języka czy konkretnych form. Ciekawym narzędziem w obserwacji, diagnozie i prognozowaniu zmian językowych może okazać się Internet. Wyszukiwarki internetowe mają dostęp do ogromnych zasobów tekstów pochodzących z różnych rejestrów i wariantów języka, a precyzyjne zawężenie wyszuki- 214

9 TRADYCJA POPRAWNOŚCIOWA A ZMIANA JĘZYKOWA: PRZYKŁADY Z JĘZYKA wania (np. do stron administracji państwowej, instytucji edukacyjnych, lub do forów dyskusyjnych) pozwala na ograniczenie uzyskanych wyników do wybranego rejestru. Inną formą obserwacji zmian językowych są badania akceptowalności. Odwołują się one bezpośrednio do rodzimego użytkownika języka i jego deklaratywnych osądów poprawności i dopuszczalności anomalii językowych. Dzięki badaniom korpusowym (w tym internetowym) uzyskujemy informacje, w jaki sposób użytkownicy posługują się daną formą, a więc informacje o uznawanych i realizowanych normach, natomiast badania akceptowalności pozwalają również odkryć, jak użytkownicy reagują na badaną innowację, dzięki czemu uzyskujemy dostęp do norm uznawanych i deklarowanych, lecz niekoniecznie realizowanych. Internetowe badanie frekwencji innowacyjnych form, poparte badaniem korpusowym, tradycyjnym opisem gramatycznym, oraz wspomagającym badaniem akceptowalności, może być użyteczną i wszechstronną metodą obserwacji zmienności języka. LITERATURA Allen, J.P.B. Podstawowe pojęcia językoznawstwa.w: J.P.B. Allen, S.P.Corder, (red.) Rozprawy z językoznawstwa stosowanego. t.1. tłum. B.Dancygier. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Buttler, D. Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny. PWN, Warszawa Buttler, D., H.Kurkowska, H.Satkiewicz. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. PWN, Warszawa Cameron, D. Verbal Hygiene. The Politics of Language. Routledge, Londyn, Nowy Jork 1995, Taylor and Francis e-library Crystal, D. TheCambridge Encyclopedia of Language. CUP, Cambridge Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of English Language. CUP, Cambridge Handke, K. Przyczyny ograniczenia fleksji nominalnej we współczesnej polszczyźnie. W: E.Wrocławska (red.) Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa Klemensiewicz, Z. Zarys składni polskiej. PWN, Warszawa Kowalska, A. Czynnik ilościowy w przebiegu zmian fleksyjnych. W: E.Wrocławska (red.) Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa Malinowski M. Dlaczego: wziąć? W: Konspekt 19, 2004, dostęp

10 Anna Ścibior-Gajewska Malmkjær, K. red. The Linguistics Encyclopedia, Londyn, Routledge, Nowy Jork, Taylor & Francis e-library, Saloni, Z. i M. Świdziński. Składnia współczesnego języka polskiego. PWN, Warszawa Swan, M. How much does correctness matter? W: The Language Teacher (Online), 21 (9) sep/swan.html dostęp Vicentini, A. The Economy Principle In Language. W: Mots Palabras Words 3/2003, pdf dostęp

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu 09.3-WH-FiP-GOP-1-K-S14_pNadGen0FA8C Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Stylistyka i kultura języka WYKŁAD NR 4

Stylistyka i kultura języka WYKŁAD NR 4 Stylistyka i kultura języka WYKŁAD NR 4 Zasady składni 1. Informacje, które chcemy przekazać, można ująć w formie pełniejszej, zawierającej czasowniki, nazywanej zdaniem, albo w formie jakby telegraficznej,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Karolina Jekielek Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia Poziom elementary Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia 3 Copyright by Karolina Jekielek & e-bookowo Projekt

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: prof. AM dr hab. Andrzej Kempiński Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Autor Dorota Dziewanowska Projekt graficzny okładki i strony tytułowej Krzysztof Kiełbasiński Ilustracje Maja Chmura (majachmura@wp.pl) Krzysztof Kiełbasiński

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo Osiągnięcia ucznia:

Kryteria wymagań na poszczególne oceny dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo Osiągnięcia ucznia: Kryteria wymagań na poszczególne y dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo potrafi budować proste zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny opracowali; M.Laszecki, E.Pasiciel- Liszka, M.Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia kognitywisty: język naturalny

Z punktu widzenia kognitywisty: język naturalny Z punktu widzenia kognitywisty: język naturalny Wykład I: Czym jest język? http://konderak.eu/pwk13.html Piotr Konderak kondorp@bacon.umcs.lublin.pl p. 205, Collegium Humanicum konsultacje: czwartki, 11:10-12:40

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) / k, 1, II. prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) / k, 1, II. prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) 09.03.20/ k, 1, II Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umysł-język-świat 2012

Umysł-język-świat 2012 Umysł-język-świat 2012 Wykład II: Od behawioryzmu lingwistycznego do kognitywizmu w językoznawstwie Język. Wybrane ujęcia [Skinner, Watson i behawioryzm] Język jest zespołem reakcji na określonego typu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: międzynarodowe studia polskie, studia I stopnia Sylabus modułu: Historia, struktura i zróżnicowanie języka polskiego Kod modułu: 02-MSP1OS-14-KHSJP

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 Do badania diagnostycznego z języka angielskiego przystąpiło 39 uczniów z dwóch oddziałów(1 uczeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ 2 Wzajemne oddziaływanie między leksykonem a innymi środkami służącymi kodowaniu informacji... 67

Spis treści. ROZDZIAŁ 2 Wzajemne oddziaływanie między leksykonem a innymi środkami służącymi kodowaniu informacji... 67 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 15 Podziękowania... 17 ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie: założenia metodologiczne i teoretyczne... 19 1. Cel i układ pracy...... 19 2. Język jako przedmiot badań...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Kultura języka polskiego Nazwa w języku angielskim: Culture of the Polish language Język wykładowy: polski Kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. PP Zadanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

JEZIORO, ŁÓDKA, CHMURA CO MOŻE WYNIKAĆ Z ICH KOMBINACJI?

JEZIORO, ŁÓDKA, CHMURA CO MOŻE WYNIKAĆ Z ICH KOMBINACJI? Małgorzata Dagiel JEZIORO, ŁÓDKA, CHMURA CO MOŻE WYNIKAĆ Z ICH KOMBINACJI? Rozważania na temat umiejętności językowych trzecioklasistów w zakresie składni rozpocznę od przykładu zadania złożonego z pięciu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Historia języka 2. Kod przedmiotu: FA-8 3. Okres ważności karty: 2014-2017 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Piotr Iwan "Gra w gramatykę : ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego", Iwona Loewe, Artur Rejter, Katowice 2002 : [recenzja]

Piotr Iwan Gra w gramatykę : ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego, Iwona Loewe, Artur Rejter, Katowice 2002 : [recenzja] Piotr Iwan "Gra w gramatykę : ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego", Iwona Loewe, Artur Rejter, Katowice 2002 : [recenzja] Postscriptum nr 1(47), 127-130 2004 RECENZJE Piotr Iwan

Bardziej szczegółowo

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH Kod przedmiotu: Rok: II 2012/2013 Semestr: zimowy Ilość godzin 30 Typ zajęć: do wyboru ECTS 3 Forma zajęć: seminarium Język: polski i angielski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Opracowała: Małgorzata Majewicz-Solecka Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I ocena celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present

Bardziej szczegółowo

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ LISTOPAD 2012 Strona 1 z 8 Rozumienie ze słuchu Wymagania

Bardziej szczegółowo

Nr Tytuł Przykład Str.

Nr Tytuł Przykład Str. Spis treści Nr Tytuł Przykład Str. 1. Bezokolicznik Ӏ Pytania bezokolicznika:?? Zakończenia bezokolicznika -, -, - 10 2. Czasowniki niedokonane i dokonane Użycie postaci czasowników Nieregularne formy

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski

Wymagania edukacyjne Język angielski Wymagania edukacyjne Język angielski Skala Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada niżej wymienione umiejętności

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Walenty. słownik walencyjny języka polskiego z kontrolą i koordynacją. Filip Skwarski. 5 listopada 2012 r. IPI PAN

Walenty. słownik walencyjny języka polskiego z kontrolą i koordynacją. Filip Skwarski. 5 listopada 2012 r. IPI PAN Walenty słownik walencyjny języka polskiego z kontrolą i koordynacją Filip Skwarski IPI PAN 5 listopada 2012 r. Układ 1 Wstęp Istniejące opisy walencyjne Po co nam kolejny słownik walencyjny? Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997

Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997 1 Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 WYKŁAD 1: WPROWADZENIE DO JĘZYKOZNAWSTWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY Rok szkolny 2015/16 Opracowała: Alina Gryboś Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo