LIST OF SUBJECTS AVAILABLE FOR STUDENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIST OF SUBJECTS AVAILABLE FOR STUDENTS"

Transkrypt

1 INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET RZESZOWSKI ul. Rejtana 16c Rzeszów LIST OF SUBJECTS AVAILABLE FOR STUDENTS IN THE INSTITUTE OF POLISH PHILOLOGY OF THE UNIVERSITY OF RZESZÓW SINCE 2014/2015 No. 1. Adaptacje filmowe Film adaptations of AFL IIC11 literatury literary works 2. Alternatywne metody Alternative methods of AMPDzT II/1D/16 pomocy dziecku z trudnościami (metoda Alexandra, muzykoterapia, teatr z łyżki) supporting children with developmental disability (Alexander s technique, music therapy, spoon puppet theatre) 3. Analiza dzieła literackiego Literary work analysis ADL IC1/20 4. Analiza i ewaluacja gier 1 Analysis and evaluation AiEG XIVA8 of games 5. Analiza i interpretacja tekstów kultury (teatr i film) Analysis and interpretation of cultural texts (theatre and film) AiITK VD16 6. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządów mowy, głosu i słuchu Anatomy, physiology and pathophysiology of speech, vocal and auditory organs AFiPNMGiS II/1B/4 7. Animacja kultury Animation of culture AK XIA5 8. Arcydzieła literatury Masterpieces of world ALP IC1/17 powszechnej literature 9. Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego Bilingualism in teaching Polish as a foreign language BwNJPjO XI/1A4 10. Biurowy savoir vivre 2 Office etiquette BSV IIIB4 11. Budowanie systemu Linguistic system BSJ II/1A/2 językowego building 12. Chwyty retoryczne Rhetorical figures of ChR IXC12a/J speech 13. Diagnoza i terapia dyslalii i Diagnosis and therapy of DiTDiA II/1C/8 alalii dyslalia and alalia 14. Diagnoza i terapia Diagnosis and therapy of DiTO II/1C/10 oligofazji oligophasia 15. Dialogi edukacyjne ze Educational dialogues DEzSz II/1E/20 sztuką with art 16. Drama w kulturze i Theatre pedagogy in IC4/29/A edukacji culture and education 17. Dramat staropolski i Old Polish and DSiO IXC8/L oświeceniowy Enlightenment drama 18. Dydaktyka postępowania logopedycznego Didactic of logopedic treatment DPL II/1C/9 1 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 2 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

2 19. Dykcja i emisja głosu Diction and vocal DIEG IIC8 pedagogy 20. Dzieje książki i edytorstwo History of books and DzKiEH XIIA3 historyczne history of editing 21. Edytorskie redagowanie Text editing DRT VB8 tekstu 22. Emisja głosu (sp. edytorsko-medialna) Vocal pedagogy EG IIIB7 23. Emisja głosu Vocal pedagogy EG VB9 24. Etykieta biznesu (savoir Business etiquette (savoir EB XIIIA3 vivre) vivre) 25. Europejskie dziedzictwo European heritage of EDzK IC4/29/G kultury polskiej Polish culture 26. Fonetyka z ortofonią dla Phonetics and orthophony FzODL II/1A/1 logopedów for speech therapists 27. Formy narracji graficznej Forms of graphic FNG XIA6 narration 28. Gatunki dziennikarskie Journalism genres GDz VA5 29. Gatunki wypowiedzi w Speech genres in school GWwPSz IC4/29/E praktyce szkolnej 30. Gramatyka historyczna języka polskiego z el. historii jęz. education Historical grammar of Polish language and history of languages GHJP IC1/ Gramatyka języka Polish grammar for GJPdL XI/1B8 polskiego dla lektorów language teachers 32. Gramatyka opisowa jęz. Descriptive grammar of GOJP IC1/21 pol. Polish language 33. Historia filozofii History of philosophy HF IA5 34. Historia języka jako przedmiot dydaktyki szkolnej History of language as a school subject HJPjPD IXC12/J 35. Historia książki History of books HK IVA1 36. Historia Polski History of Poland HP IA4 37. Interpretacja dzieła literackiego w szkole podstawowej Interpretation of literary works in primary education IDzLwSz IIC Interpretacja i pragmatyka odbioru dzieła literackiego 39. Interpretacja tekstu w szkolnej edukacji polonistycznej 40. Język mówiony mieszkańców współczesnej polskiej wsi 41. Język obcy nowożytny (studia 1. stopnia) 42. Język obcy nowożytny (studia 2. stopnia) Interpretation and pragmatics of literary work reception Interpretation of texts in Polish language teaching IiPODzL ITwSzE IXC12/L IXC11/M Spoken language of the contemporary Polish country inhabitants JMMWPW IXC11/J Modern foreign language JON IB7 Modern foreign language JON IXA1a

3 43. Język promocji i reklamy Language of promotion JPiR IIIC12 (sp. edytorsko-medialna) and advertisement 44. Język reklamy 3 Language of JR XVA3 advertisement 45. Język reklamy i Language of JRiKM XIIIA4 komunikacja marketingowa advertisement and marketing communication 46. Język wypowiedzi Language of journalism JWDz VB12 dziennikarskiej 47. Język w relacjach społecznych 4 Language in social relations JwRS XVA6 48. Językowa i stylistyczna Linguistic and stylistic JiSAT IXC10/J analiza tekstu analysis of text 49. Językowe przygotowanie Linguistic editing of text JPT IIIB8 tekstu 50. Językoznawstwo pragmatyczne 5 Pragmatics JP IIIB3 51. Klasyfikacja wad wymowy (dysartria,anartria, dysglosja, autyzm i zespół Asbergera, afazja, surdologopedia,jąkanie) Classification of speech disorders (dysarthria, anarthria, dysglosia, authism and Asperger syndrome, aphasia, surdologopedy, stuttering) KWW II/1C/ Kody pozajęzykowe Paralingual codes KP XIII8 53. Kompozycja i estetyka Composition and KiET XIIA5 tekstu aesthetic of text 54. Komputerowa edycja Computer editing of text KET XIIA4 tekstu 55. Komputerowe programy specjalistyczne oraz sprzęt biurowy 6 Office software and hardware KPSoSB IIIC Komputerowe Desktop publishing KPP IVA6 przygotowanie publikacji 57. Komunikacja Interpersonal KI XIIIA1 interpersonalna communication 58. Komunikacja językowa Language communication KJaM IC4/30/D a media and media 59. Komunikacja językowa w Language communication KJwI IIID15 Internecie 7 on the Internet 60. Komunikacja w mediach Mass media KwMM XVB8 masowych 8 communication 61. Komunikacja niewerbalna Nonverbal KN VB10 communication 62. Konteksty literatury polskiej XX i XXI w. Contexts of 20th and 21st century Polish literature KLP20/21W IXB1/2 3 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/ Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/ W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 6 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 7 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 8 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/2015.

4 63. Konteksty literatury XIX Contexts of 19th century KL19W IXB1/5 w. literature 64. Krytyczna analiza tekstu w Criticism and analysis of KATwPR IVA2 praktyce redakcyjnej text in editing practice 65. Krytyka literacka Literary criticism KL IC4/29/F 66. Kultura audiowizualna Audiovisual culture KA IC4/29/C 67. Kultura audiowizualna i Audiovisual and KAiM XIVA6 multimedialna 9 multimedia culture 68. Kultura i literatura Sarmatian literature and KiLS IXC8/K sarmacka culture 69. Kultura języka Culture of language KJ IC1/ Kultura mniejszości Culture of ethnic and KMNiE IC4/30/A narodowych i etnicznych national minorities 71. Kultura polska w Polish culture in KPwE XIA4 perspektywie europejskiej European perspective 72. Kultura regionu Regional culture KR XIA3 73. Kultura w Internecie Internet culture KwI 74. Leksykologia i Lexicology and LiL IC1/24 leksykografia lexicography 75. Lingwistyka tekstu Linguistics of text LT IC1/ Literatura Literature of the Interwar LDM IC1/15 dwudziestolecia międzywojennego period 77. Literatura oświeceniowa Literature of LO IC1/11 Enlightenment 78. Literatura pośród sztuk Literature and arts LpSz IC4/29/B 79. Literatura pozytywizmu Literature of Positivism LP IC1/13 in Poland 80. Literatura dla dzieci i Literature for children LdDziM IIC9 młodzieży and teenagers 81. Literatura i filozofia Literature and philosophy LiF IXC11/L 82. Literatura i historia Literature and history LiH IXC9/L 83. Literatura i mity Literature and myths LiM IXC10/L 84. Literatura i mity Literature and myths LiM XII/1A4 (studia 2. st. bez specjalizacji) 85. Literatura Młodej Polski Literature of Young LMP IC1/14 Poland 86. Literatura po 1939 r. Literature after 1939 Lp1939 IC1/ Literatura polska w Polish and comparative LPwNCEK XI/1A3 nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki literature in teaching foreigner students 88. Literatura romantyzmu Literature of LR IC1/12 Romanticism 89. Literatura staropolska Old Polish literature LS IC1/ Literaturoterapia Bibliotherapy L II/1E/ Łacina z elementami Latin language and LZEKA IA1 kultury antycznej selected issues of ancient history 92. Media regionalne i lokalne Regional and local media MRiL VD15 9 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

5 93. Media w pracy z dzieckiem Media in work with children 94. Metodologia badań Methodology of językoznawczych linguistics 95. Metodologia badań liter. Methodology of literary studies 96. Metody nauczania języka Methods of teaching polskiego jako obcego Polish as a foreign 97. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego 98. Metodyka nauczania literatury i języka polskiego (studia 1. st.) 99. Metodyka nauczania literatury i języka polskiego (studia 2. st.) 100. Metodyka nauczania wiedzy o kulturze 101. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 102. Narzędzia promocji regionu oraz fundusze europejskie Narzędzia promocji regionu 11 language Methodology of teaching Polish as a foreign language Methodology of Polish language and literature teaching Methodology of Polish language and literature teaching Methodology of cultural studies Methodology of teaching children with special educational needs Means of regional promotion and European funds Means of regional promotion Abbreviation MwPzDz MBJ MBL MyNJPjO MaNJPjO MNLiJP MNLiJP MNWOK MPzUoSPE NPRoFE NPR Code II/1E/22 IXB1/7 IXB1/3 XI/1C10 XI/1C9 IIB4 XB4 IXC8 II/1E/17 IIIC8 IIIC Nauczanie integrujące w Inclusive education in NIwEP IXC12/M edukacji polonistycznej Polish language teaching 105. Nauka o komunikowaniu Communication sciences NoK VB Nauki pomocnicze filologii Supportive sciences of NPFP IA3. pol. Polish studies 107. O sztuce książki On the art of book OSK XIIA Obsługa urządzeń Office hardware skills OUB XIII11 biurowych 109. Ochrona prawna Cultural heritage law OPDK XIB7 dziedzictwa kultury 110. Ochrona własności Intellectual property law OWI IB9. intelekt Organizacja pracy Organizing Polish OPNP IXC12/M nauczyciela polonisty language teacher work 112. Ortofonia Orthophony O VB Pedagogika specjalna Special education PS II/1D/ Podstawy dydaktyki (studia 1. st.) Introduction to didactics PD IIB Podstawy dydaktyki (studia 2. st.) Introduction to didactics PD XB Podstawy edytorstwa Introduction to editing PE XIIA1 10 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 11 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność promocja miasta i regionu) w roku akademickim 2014/2015.

6 117. Podstawy fonetyki i Introduction to phonetics PFiPW XI/1B7 poprawnej wymowy and proper pronunciation 118. Podstawy fotografii Introduction to artistic PFA VID17 artystycznej photography 119. Podstawy glottodydaktyki Introduction to PG XI/1A2 glottodidactics 120. Podstawy językoznawstwa Introduction to linguistics PJ IC1/ Podstawy komunikacji Introduction to marketing PKMiPR IIIC6 marketingowej i PR communication and PR 122. Podstawy poligrafii Introduction to PPW IVA4 współczesnej contemporary polygraphy 123. Podstawy prawa Introduction to press law PPP VC13 prasowego 124. Podstawy tekstologii Introduction to textology PT IIB Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzien. prasowe Introduction to journalism press journalism PWDz-DP VA Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzien. radiowe 127. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzien. telewizyjne Introduction to journalism radio journalism Introduction to journalism television journalism PWDz-DR PWDz-DT 128. Poetyka Poetics P IC1/ Praca roczna End-of-term paper PR IC1/ Praca semestralna z Kontekstów literatury XIX w. (studia 2. st. bez specjalizacji) 131. Praca semestralna z Retoryki w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym (studia 2. st. bez specjalizacji) Term paper: Contexts of 19th century literature Term paper: Rhetoric in Old Polish and Enlightenment texts PSzKL19 PSzRwPSiO VA2 VA3 XII/1A9 XII/1A Praca semestralna z Teorii Term paper: Theory of PSzTK XII/1A8 kultury culture (studia 2. st. bez specjalizacji) 133. Pragmatyka językowa Language pragmatics PJ XIIIA Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej 135. Praktyczne zastosowanie języka 136. Praktyka asystenckohospitacyjna w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus Polish and comparative grammar PGJPzEGP XI/1A1 Practical use of language PZJ IXC10a/J internship in Polonus (The Centre of Polish Language and Culture for Poles from abroad and Foreigners at the University of Rzeszów) PAH POLONUS XI/1.11

7 Name of subject 137. Praktyka asystenckohospitacyjna w gimnazjum 138. Praktyka asystenckohospitacyjna w szkole podstawowej 139. Praktyka asystenckohospitacyjna w szkole podstawowej (w klasach integracyjnych) 140. Praktyka asystenckohospitacyjna z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 141. Praktyka asystenckohospitacyjna z wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej 142. Praktyka ciągła w administracji publicznej i różnego typu biurach (do wyboru) Praktyka ciągła w administracji publicznej i różnego typu biurach lub instytucjach (do wyboru) 144. Praktyka ciągła w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus 145. Praktyka ciągła w instytucjach kultury Praktyka ciągła w instytucjach życia publicznego lub mediach Praktyka ciągła w mediach (prasa, radio bądź telewizja) 148. Praktyka ciągła w redakcjach, wydawnictwach lub drukarniach 149. Praktyka ciągła w wydawnictwach, drukarniach, mediach (do wyboru) Name of subject internship in secondary school internship in primary school internship in primary school (in inclusive education classes) internship in high school (Polish language classes) internship in high school (cultural studies classes) public administration and selected offices public administration and selected offices or institutions Full-time teaching internship in Polonus (The Centre of Polish Language and Culture for Poles from abroad and Foreigners at the University of Rzeszów) cultural institutions public sector institutions or media media (press, radio or television) editing offices, publishing houses or printing facilities publishing houses, printing facilities or selected media Abbreviation PAHwG PAHwSP PAHwSP(KI) PAHwSPG PAHzWOK PCwAPiRTB PCwAPiBlI PC POLONUS PCwIK PCwIlM PCwM PCwRWD PCwWDM Code XB6 IIB6 II/1.23 XB7 IXC9 III16 XIII9 XI/1.11 XIVA10 XVA7 VD18 XIIA6 IV14 12 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 13 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 14 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/2015.

8 Name of subject 150. Praktyka ciągła z j. polskiego w gimnazjum 151. Praktyka ciągła z języka polskiego w szkole podstawowej 152. Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej (studia 1. stopnia) 153. Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej (studia 2. stopnia) 154. Praktyka w gabinecie logopedycznym (Instytut Filologii Polskiej) Name of subject secondary school (Polish language classes) primary school (Polish language classes) Pedagogical internship in primary school Pedagogical internship in primary school Internship in logopaedic center (Polish Philology Institute) Law and economics in company management 155. Prawno-ekonomiczna obsługa firmy Problemy historii kultury Selected issues of the history of culture 157. Problemy kultury Selected issues of współczesnej contemporary culture 158. Problemy poprawności Selected issues of językowej language norms 159. Problemy poprawności językowej (sp. edytorstwo) Selected issues of language norms Abbreviation PCzJPwG PCzJPwSP POwSP Code XB8 IIB7 IIA3 POwSP XA 3 PwGL PEOF PHK PKW PPJ PPJ II/1C/12 IIIC10 XIA1 XIA2 VD14 XIIB Projektowanie publikacji Publication design PP IVA Przekład Intersemiotic translation PI XIVA4 intersemiotyczny Przygotowanie Teacher training in PPe XA2 pedagogiczne pedagogic 163. Psycholingwistyka Psycholinguistics PsL II/1A/ Psychologia Psychology Ps XA Psychologia (studia 2. stopnia, bez specjalizacji) Ps XII/1A1 Psychology 166. Psychologia społeczna Social psychology PSp XIII Psychologia społeczna i Social and educational PSiW IIA1 wychowawcza psychology 168. Redakcja tekstów Edition of non-literary RTU XIII6 użytkowych texts 169. Redakcja tekstów Edition of non-literary RTU XVA5 użytkowych 17 texts 170. Region w humanistyce Geographical regions in RwH IIIC13 humanities 171. Regionalizm i lokalizm w Regionalism and localism RiLwUE IC4/30/C Unii Europejskiej in European Union 172. Retoryka i erystyka (sp. edytorsko-medialna) Rhetoric and eristic RiE IIB9 15 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 16 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 17 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/2015.

9 Name of subject 173. Retoryka i erystyka No Retoryka i retoryczność tekstów antycznych (sp. nauczycielska) 175. Retoryka i retoryczność tekstów antycznych (sp. edytorsko-medialna) 176. Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV- XIX w.) 18 (sp. biurowa) Name of subject Rhetoric and eristic RiE VB7 Rhetoric of ancient texts RiRTA IIC10 Rhetoric of ancient texts RiRTA IVC11 Rhetoric of literary texts (15th-19th centuries) RiRTL IIIC Retoryka i retoryczność Rhetoric of literary texts RiRTL VD16 tekstów literackich (XV- XIX w.) (15th-19th centuries) 178. Retoryka stosowana Applied rhetoric RS XIII Retoryka w komunikacji Rhetoric in RwK IXC10/J 180. Retoryka w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym communication Rhetoric in Old Polish and Enlightenment texts RwPSiO IXB1/ Reżyseria Directing Rż IXC9/J 182. Rozwój mowy i zdolności Development of speech RMiZKD II/1D/13 komunikacyjnych dziecka and communication skills 183. Rozwój systemu leksykalnego 184. Rozwój systemu leksykalnego (studia 2. st. bez specjalizacji) of children Lexical system development Lexical system development Publishing movement and RSL RSL IXC8/J XII/1A Ruch wydawniczy i prawo RWiPAwP XIIC9 autorskie w Polsce copyright in Poland 186. Seminarium licencjackie Bachelor s seminar SLc IC1/ Seminarium magisterskie Master s seminar SMgr IXC Specyfika językowa Regional language SJR IC4/30/B regionu specificity 189. Społeczna rola mediów Social role of mass media SRM VD Strategia promocji miasta i Promotion strategy of the SPMiR IIIC7 regionu 19 city and region 191. Stylistyka praktyczna Applied stylistics SP IC1/ Sztuka pisania Art of writing SzP IIC Techniki perswazji Techniques of persuasion TP XIII Technologia informacyjna Information technology TchI IB Tekstologia Textology Tks XIIB Teksty kultury (analiza dzieła filmowego i teatralnego) Texts of culture (analysis of films and theatrical performances) 197. Teksty kultury w edukacji Texts of culture in education TK(FiT) TKwE XIA6 IC4/29/H 18 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 19 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

10 198. Teoria form narracji Theory of graphic TFNG XIVA7 graficznej 20 narration forms 199. Teoria kształcenia i Theory of education TKiW IIA2 wychowania 200. Teoria kultury Theory of culture TK IXA Teoria literatury Literary theory TL IC1/ Tradycje Galicji 21 Traditions of Galicia TG IIIA Warsztat logopedy Logopaedics workshop WL II/1C/ Warsztaty dramy Theatre pedagogy WD II/1E/21 workshop 205. Warsztaty edukacji Creative education WET II/1E/18 twórczej workshop 206. Warsztaty Literary criticism WKL IXC12/L krytycznoliterackie workshop 207. Warsztaty Literary criticism WKL XII/1A6 krytycznoliterackie workshop (studia 2. st. bez specjalizacji) 208. Warsztaty ortograficzne i Orthography and WOiI IVC11 interpunkcyjne punctuation workshop 209. Warsztaty reżyserskie Director workshop WRż IC4/29/D 210. Wiedza o kulturze Cultural studies WOK IA Wiedza o mediach współczesnych w Polsce w krajach UE (sp. edytorsko-medialna) Contemporary media studies in Poland and European Union WoMWwPiUE IVA Wiedza o mediach współczesnych w Polsce w krajach UE 213. Wprowadzenie do ludologii Wprowadzenie do onomastyki 215. Współczesna kultura literacka 216. Współczesna kultura literacka (studia 2. st. bez specjalizacji) 217. Współczesna kultura miasta i regionu (sp. nauczycielska) 218. Współczesna kultura miasta i regionu (sp. edytorsko-medialna) 219. Współczesna kultura miasta i regionu 220. Współczesna kultura miasta i regionu 23 Contemporary media studies in Poland and European Union Introduction to game studies Introduction to onomastics Contemporary literary culture Contemporary literary culture Contemporary culture of the city and region Contemporary culture of the city and region Contemporary culture of the city and region Contemporary culture of the city and region WoMWwPiUE WdL WdO WKL WKL WKMiR WKMiR WKMiR WKMiR VA4 XIVA5 IXC12/J IXC10/K XII/1A2 IIC10 IIIC13 VD14 IIIA2 20 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 21 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 22 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

11 teksty użytkowe Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego 235. Zaburzenia komunikacji językowej dysleksja 236. Zajęcia poszerzające wiedzę (językoznawcze, kulturoznawcze bądź literaturoznawcze) (studia 2. st. bez specjalizacji) No Współczesne media w Contemporary Polish WMwPzLP XVB10 Polsce z lektoratem prasy krajowej 24 media and Polish press evaluation 222. Współczesne życie Contemporary cultural WŻK XIII10a kulturalne life 223. Współczesny język polski Contemporary Polish WJP IXB1/6 language 224. Współpraca logopedy z Cooperation of speech WLzL II/1B/5 lekarzami (foniatria, ortodoncja, audiologia) therapist with physicians (phoniatrics, orthodontics, audiology) 225. Wstęp do logopedii Introduction to WdL II/1C/6 logopaedics 226. Wstęp do Introduction to WdS XIVA9 scenariopisarstwa 25 screenwriting 227. Wybrane zagadnienia Selected issues of 19th WZK19 IXC9/K kultury XIX w century culture 228. Wybrane zagadnienia Selected issues of WZPrz XI/1A5 przekładu translation studies 229. Wychowanie fizyczne Physical education WF IB Wykłady monograficzne Monographic lectures WyM IC1/ Wykład monograficzny Monographic lecture WM IXC Wykład monograficzny do Monographic lecture for WMdS IXC15 seminarium seminars 233. Wystąpienia publiczne i Public speeches and non- WPiTU IIIB5 literary texts Logopaedic phonetic plays in teaching Polish as a foreign language Disorders of language communication - dyslexia Broadening knowledge classes (linguistic, literary or cultural studies) ZLwNFJP ZKJ-D ZPW XI/1A6 II/1D/15 XII/1A5// XII/1A7 23 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność promocja miasta i regionu) w roku akademickim 2014/ Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/ W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 26 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Rok I 1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. rok akademicki 0/05 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.02013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 16.05.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Kursy złożone i lektoraty językowe

Kursy złożone i lektoraty językowe statnia aktualizacja: 13.10.2015r. Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się punkty

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Polish and English names of subject you can study in Institute of Polish Philology and Linguistics

Polish and English names of subject you can study in Institute of Polish Philology and Linguistics Polish and English names of subject you can study in Institute of Polish Philology and Linguistics = spring semester (February-June) = winter semester (October-January) = subjects taught in both semesters

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii 1 wykład 15 3 Z/O 1900-117-s2 Badania historyczne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

FP I rok, Poniedziałek Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 s. 47, s. 74, s. 77, s. 91, s. 151, s. 152, s. 153, s. 158, s.

FP I rok, Poniedziałek Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 s. 47, s. 74, s. 77, s. 91, s. 151, s. 152, s. 153, s. 158, s. FP I rok, Poniedziałek 159 Blok lit.-jęz s. 74 Spec. E 159 Blok lit.-jęz Historia ortografii i interpunkcji prof. E. Awramiuk s. 152 Gr. 4 Język łaciński s. 152 Gr. 4 Język łaciński mgr A. Pawłowska mgr

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 8. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 8. RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Undergraduate studies (B.A. level)

Undergraduate studies (B.A. level) THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS - MIXED LANGUAGE PROGRAMMES OFFERED BY THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS in 2016/17 1. language English, German 2. language - English, German, French, Russian Undergraduate

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia I ROK II ROK III ROK I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM VI SEM. Lp. Nazwa przedmiotu RAZEM w. konw. sem. ćw. Lab. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot L. godzin W S C. I ROK, 1. semestr Praktyczna nauka języka duńskiego norweskiego szwedzkiego

Przedmiot L. godzin W S C. I ROK, 1. semestr Praktyczna nauka języka duńskiego norweskiego szwedzkiego Katedra Skandynawistyki UAM 2005/06 Filologia duńska / norweska / szwedzka Przedmiot L. godzin W S C I ROK, 1. semestr Punkty ECTS 150 150 16 Kod 09.1-NDU-1 09.1-NNO-1 09.1-NSZ-1 Wstęp do językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Kierunek: filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny PLAN TUDIÓW Kierunek: filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny Lp emestr I 1 PNJA (Praktyczna nauka języka angielskiego) - Reading and vocabulary 1 25 25 z/o 2 2 PNJA - Listening

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2 KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017 Kulturoznawstwo studia stacjonarne II stopień Teoria i historia kultury Lp. Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ Seminaria Laboratorium/

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, REKLAMOWA I ARTYSTYCZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, REKLAMOWA I ARTYSTYCZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016)

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

KURSY ZŁOśONE: WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

KURSY ZŁOśONE: WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 Specjalność nauczycielska: KURSY ZŁOśONE: Studia I stopnia: II rok: przedmiot Literatura oświecenia i romantyzmu obejmuje wykłady (1+1+2 = 4 ECTS) i ćwiczenia (3+3 = 6 ECTS) wartość kursu razem z egzaminem

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014. Ćwiczenia (semestr) (semestr) 2 x 30 (1 lub 2) 2 x 30 (1)

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014. Ćwiczenia (semestr) (semestr) 2 x 30 (1 lub 2) 2 x 30 (1) I ROK FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Przedmioty kierunkowe 1. Seminarium magisterskie y Ćwiczenia 60 (1,2) Zal. bez oceny Uwagi Punkty 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication MAREK KRAWIEC /PhD/ AFFILIATIONS Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych (PWSZ Wałbrzych) senior lecturer Complex of Secondary Schools No. 1 in Krotoszyn (ZSP nr 1 Krotoszyn) teacher

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Logopedia (4 semestry)

Logopedia (4 semestry) Logopedia (4 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Logopedia - studia na WSB w Szczecinie Cztery semestry studiów podyplomowych logopedii daje pełne uprawnienia do pracy w placówkach

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Filologia SPECJALIZACJA: tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Filologia SPECJALIZACJA: tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego SPECJALNOŚĆ: filologia angielska ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 0/06 SPECJALIZACJA: tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego Ilość godzin w semestrze: I Ilość godzin w semestrze: II. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII WARUNKI REKRUTACJI NA SPECJALNOŚĆ 1. Warunki przyjęcia na I stopień specjalności: rozmowa kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA

Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA Plan zajęć w Instytucie Filologii Germańskiej Semestr zimowy 2015/2016 STUDIA I STOPNIA I rok 9.10-10.40 PNJN: gramatyka praktyczna I (ćw.) I gr., dr L. Krzysiak, GG-322 10.00-10.45 Logika (ćw.) II GR.,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia przedmiotów kierunkowych do planu studiów Wydziału Humanistycznego. Na podstawie Zarządzenia nr 18/2012

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I INFORMACJE SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPRACO- WANĄ PRZEZ INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UR DOKUMENTACJĘ PROGRAMU KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 2014/2015

DOKUMENTY I INFORMACJE SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPRACO- WANĄ PRZEZ INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UR DOKUMENTACJĘ PROGRAMU KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ DOKUMENTY I INFORMACJE SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPRACO- WANĄ PRZEZ INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UR DOKUMENTACJĘ PROGRAMU KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 KOMISJA DS. OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: Filologia angielska ROK AKADEMICKI 2014/2015 semestr letni

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: Filologia angielska ROK AKADEMICKI 2014/2015 semestr letni Pi ąte k Czwartek Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: Filologia angielska ROK AKADEMICKI 2014/2015 semestr letni DZIEŃ GODZINY IA IB IC PNJA sprawności zintegrowane (ć) dr A. Dłutek PLD lab PNJA fonetyka/intonacja

Bardziej szczegółowo

ul. Żytnia 39, III piętro, Siedlce, tel./faks: 25 /

ul. Żytnia 39, III piętro, Siedlce, tel./faks: 25 / ul. Żytnia 39, III piętro, 08-110 Siedlce, tel./faks: 25 / 643 18 71 www.ifp.uph.edu.pl e-mail: polonistykasiedlce@op.pl; ifp@uph.edu.pl Sekretariat Instytutu: pokój 3. 25 Portret polonistyki siedleckiej

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów...

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów... numer 3 (42) 2010 Spis treści ESEJ JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹..................... 11 MEDIA W POLSCE WIES AW SONCZYK Ruch SA jako firma kolporta owa. Czêœæ 1: Próba charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA P rogram studiów II stopnia (magisterskich) w Instytucie Filologii Klasycznej UW na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, dostosowany do

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Kursy złożone i lektoraty językowe

Kursy złożone i lektoraty językowe Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się z obu semestrów. W przypadku przedmiotów

Bardziej szczegółowo

studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Załącznik 3a I rok III rok II rok 15 tyg. 15 tyg.

studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Załącznik 3a I rok III rok II rok 15 tyg. 15 tyg. Wydział FILOLOGICZNY Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM Studia I stopnia (licencjackie) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

RAMOWY PROGRAM Studia I stopnia (licencjackie) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Intycznych Technik Zarządzania WSISiZ na kierunku Zarządzanie RAMOWY PROGRAM Studia I stopnia (licencjackie) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Specjalności: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2015/2016 dla I roku

filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2015/2016 dla I roku PLAN STUDIÓW kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: stacjonarne specjalność: specjalizacja od roku: Filologia ogólnoakademicki I (licencjat) filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza

Bardziej szczegółowo