LIST OF SUBJECTS AVAILABLE FOR STUDENTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIST OF SUBJECTS AVAILABLE FOR STUDENTS"

Transkrypt

1 INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET RZESZOWSKI ul. Rejtana 16c Rzeszów LIST OF SUBJECTS AVAILABLE FOR STUDENTS IN THE INSTITUTE OF POLISH PHILOLOGY OF THE UNIVERSITY OF RZESZÓW SINCE 2014/2015 No. 1. Adaptacje filmowe Film adaptations of AFL IIC11 literatury literary works 2. Alternatywne metody Alternative methods of AMPDzT II/1D/16 pomocy dziecku z trudnościami (metoda Alexandra, muzykoterapia, teatr z łyżki) supporting children with developmental disability (Alexander s technique, music therapy, spoon puppet theatre) 3. Analiza dzieła literackiego Literary work analysis ADL IC1/20 4. Analiza i ewaluacja gier 1 Analysis and evaluation AiEG XIVA8 of games 5. Analiza i interpretacja tekstów kultury (teatr i film) Analysis and interpretation of cultural texts (theatre and film) AiITK VD16 6. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządów mowy, głosu i słuchu Anatomy, physiology and pathophysiology of speech, vocal and auditory organs AFiPNMGiS II/1B/4 7. Animacja kultury Animation of culture AK XIA5 8. Arcydzieła literatury Masterpieces of world ALP IC1/17 powszechnej literature 9. Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego Bilingualism in teaching Polish as a foreign language BwNJPjO XI/1A4 10. Biurowy savoir vivre 2 Office etiquette BSV IIIB4 11. Budowanie systemu Linguistic system BSJ II/1A/2 językowego building 12. Chwyty retoryczne Rhetorical figures of ChR IXC12a/J speech 13. Diagnoza i terapia dyslalii i Diagnosis and therapy of DiTDiA II/1C/8 alalii dyslalia and alalia 14. Diagnoza i terapia Diagnosis and therapy of DiTO II/1C/10 oligofazji oligophasia 15. Dialogi edukacyjne ze Educational dialogues DEzSz II/1E/20 sztuką with art 16. Drama w kulturze i Theatre pedagogy in IC4/29/A edukacji culture and education 17. Dramat staropolski i Old Polish and DSiO IXC8/L oświeceniowy Enlightenment drama 18. Dydaktyka postępowania logopedycznego Didactic of logopedic treatment DPL II/1C/9 1 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 2 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

2 19. Dykcja i emisja głosu Diction and vocal DIEG IIC8 pedagogy 20. Dzieje książki i edytorstwo History of books and DzKiEH XIIA3 historyczne history of editing 21. Edytorskie redagowanie Text editing DRT VB8 tekstu 22. Emisja głosu (sp. edytorsko-medialna) Vocal pedagogy EG IIIB7 23. Emisja głosu Vocal pedagogy EG VB9 24. Etykieta biznesu (savoir Business etiquette (savoir EB XIIIA3 vivre) vivre) 25. Europejskie dziedzictwo European heritage of EDzK IC4/29/G kultury polskiej Polish culture 26. Fonetyka z ortofonią dla Phonetics and orthophony FzODL II/1A/1 logopedów for speech therapists 27. Formy narracji graficznej Forms of graphic FNG XIA6 narration 28. Gatunki dziennikarskie Journalism genres GDz VA5 29. Gatunki wypowiedzi w Speech genres in school GWwPSz IC4/29/E praktyce szkolnej 30. Gramatyka historyczna języka polskiego z el. historii jęz. education Historical grammar of Polish language and history of languages GHJP IC1/ Gramatyka języka Polish grammar for GJPdL XI/1B8 polskiego dla lektorów language teachers 32. Gramatyka opisowa jęz. Descriptive grammar of GOJP IC1/21 pol. Polish language 33. Historia filozofii History of philosophy HF IA5 34. Historia języka jako przedmiot dydaktyki szkolnej History of language as a school subject HJPjPD IXC12/J 35. Historia książki History of books HK IVA1 36. Historia Polski History of Poland HP IA4 37. Interpretacja dzieła literackiego w szkole podstawowej Interpretation of literary works in primary education IDzLwSz IIC Interpretacja i pragmatyka odbioru dzieła literackiego 39. Interpretacja tekstu w szkolnej edukacji polonistycznej 40. Język mówiony mieszkańców współczesnej polskiej wsi 41. Język obcy nowożytny (studia 1. stopnia) 42. Język obcy nowożytny (studia 2. stopnia) Interpretation and pragmatics of literary work reception Interpretation of texts in Polish language teaching IiPODzL ITwSzE IXC12/L IXC11/M Spoken language of the contemporary Polish country inhabitants JMMWPW IXC11/J Modern foreign language JON IB7 Modern foreign language JON IXA1a

3 43. Język promocji i reklamy Language of promotion JPiR IIIC12 (sp. edytorsko-medialna) and advertisement 44. Język reklamy 3 Language of JR XVA3 advertisement 45. Język reklamy i Language of JRiKM XIIIA4 komunikacja marketingowa advertisement and marketing communication 46. Język wypowiedzi Language of journalism JWDz VB12 dziennikarskiej 47. Język w relacjach społecznych 4 Language in social relations JwRS XVA6 48. Językowa i stylistyczna Linguistic and stylistic JiSAT IXC10/J analiza tekstu analysis of text 49. Językowe przygotowanie Linguistic editing of text JPT IIIB8 tekstu 50. Językoznawstwo pragmatyczne 5 Pragmatics JP IIIB3 51. Klasyfikacja wad wymowy (dysartria,anartria, dysglosja, autyzm i zespół Asbergera, afazja, surdologopedia,jąkanie) Classification of speech disorders (dysarthria, anarthria, dysglosia, authism and Asperger syndrome, aphasia, surdologopedy, stuttering) KWW II/1C/ Kody pozajęzykowe Paralingual codes KP XIII8 53. Kompozycja i estetyka Composition and KiET XIIA5 tekstu aesthetic of text 54. Komputerowa edycja Computer editing of text KET XIIA4 tekstu 55. Komputerowe programy specjalistyczne oraz sprzęt biurowy 6 Office software and hardware KPSoSB IIIC Komputerowe Desktop publishing KPP IVA6 przygotowanie publikacji 57. Komunikacja Interpersonal KI XIIIA1 interpersonalna communication 58. Komunikacja językowa Language communication KJaM IC4/30/D a media and media 59. Komunikacja językowa w Language communication KJwI IIID15 Internecie 7 on the Internet 60. Komunikacja w mediach Mass media KwMM XVB8 masowych 8 communication 61. Komunikacja niewerbalna Nonverbal KN VB10 communication 62. Konteksty literatury polskiej XX i XXI w. Contexts of 20th and 21st century Polish literature KLP20/21W IXB1/2 3 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/ Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/ W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 6 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 7 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 8 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/2015.

4 63. Konteksty literatury XIX Contexts of 19th century KL19W IXB1/5 w. literature 64. Krytyczna analiza tekstu w Criticism and analysis of KATwPR IVA2 praktyce redakcyjnej text in editing practice 65. Krytyka literacka Literary criticism KL IC4/29/F 66. Kultura audiowizualna Audiovisual culture KA IC4/29/C 67. Kultura audiowizualna i Audiovisual and KAiM XIVA6 multimedialna 9 multimedia culture 68. Kultura i literatura Sarmatian literature and KiLS IXC8/K sarmacka culture 69. Kultura języka Culture of language KJ IC1/ Kultura mniejszości Culture of ethnic and KMNiE IC4/30/A narodowych i etnicznych national minorities 71. Kultura polska w Polish culture in KPwE XIA4 perspektywie europejskiej European perspective 72. Kultura regionu Regional culture KR XIA3 73. Kultura w Internecie Internet culture KwI 74. Leksykologia i Lexicology and LiL IC1/24 leksykografia lexicography 75. Lingwistyka tekstu Linguistics of text LT IC1/ Literatura Literature of the Interwar LDM IC1/15 dwudziestolecia międzywojennego period 77. Literatura oświeceniowa Literature of LO IC1/11 Enlightenment 78. Literatura pośród sztuk Literature and arts LpSz IC4/29/B 79. Literatura pozytywizmu Literature of Positivism LP IC1/13 in Poland 80. Literatura dla dzieci i Literature for children LdDziM IIC9 młodzieży and teenagers 81. Literatura i filozofia Literature and philosophy LiF IXC11/L 82. Literatura i historia Literature and history LiH IXC9/L 83. Literatura i mity Literature and myths LiM IXC10/L 84. Literatura i mity Literature and myths LiM XII/1A4 (studia 2. st. bez specjalizacji) 85. Literatura Młodej Polski Literature of Young LMP IC1/14 Poland 86. Literatura po 1939 r. Literature after 1939 Lp1939 IC1/ Literatura polska w Polish and comparative LPwNCEK XI/1A3 nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki literature in teaching foreigner students 88. Literatura romantyzmu Literature of LR IC1/12 Romanticism 89. Literatura staropolska Old Polish literature LS IC1/ Literaturoterapia Bibliotherapy L II/1E/ Łacina z elementami Latin language and LZEKA IA1 kultury antycznej selected issues of ancient history 92. Media regionalne i lokalne Regional and local media MRiL VD15 9 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

5 93. Media w pracy z dzieckiem Media in work with children 94. Metodologia badań Methodology of językoznawczych linguistics 95. Metodologia badań liter. Methodology of literary studies 96. Metody nauczania języka Methods of teaching polskiego jako obcego Polish as a foreign 97. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego 98. Metodyka nauczania literatury i języka polskiego (studia 1. st.) 99. Metodyka nauczania literatury i języka polskiego (studia 2. st.) 100. Metodyka nauczania wiedzy o kulturze 101. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 102. Narzędzia promocji regionu oraz fundusze europejskie Narzędzia promocji regionu 11 language Methodology of teaching Polish as a foreign language Methodology of Polish language and literature teaching Methodology of Polish language and literature teaching Methodology of cultural studies Methodology of teaching children with special educational needs Means of regional promotion and European funds Means of regional promotion Abbreviation MwPzDz MBJ MBL MyNJPjO MaNJPjO MNLiJP MNLiJP MNWOK MPzUoSPE NPRoFE NPR Code II/1E/22 IXB1/7 IXB1/3 XI/1C10 XI/1C9 IIB4 XB4 IXC8 II/1E/17 IIIC8 IIIC Nauczanie integrujące w Inclusive education in NIwEP IXC12/M edukacji polonistycznej Polish language teaching 105. Nauka o komunikowaniu Communication sciences NoK VB Nauki pomocnicze filologii Supportive sciences of NPFP IA3. pol. Polish studies 107. O sztuce książki On the art of book OSK XIIA Obsługa urządzeń Office hardware skills OUB XIII11 biurowych 109. Ochrona prawna Cultural heritage law OPDK XIB7 dziedzictwa kultury 110. Ochrona własności Intellectual property law OWI IB9. intelekt Organizacja pracy Organizing Polish OPNP IXC12/M nauczyciela polonisty language teacher work 112. Ortofonia Orthophony O VB Pedagogika specjalna Special education PS II/1D/ Podstawy dydaktyki (studia 1. st.) Introduction to didactics PD IIB Podstawy dydaktyki (studia 2. st.) Introduction to didactics PD XB Podstawy edytorstwa Introduction to editing PE XIIA1 10 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 11 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność promocja miasta i regionu) w roku akademickim 2014/2015.

6 117. Podstawy fonetyki i Introduction to phonetics PFiPW XI/1B7 poprawnej wymowy and proper pronunciation 118. Podstawy fotografii Introduction to artistic PFA VID17 artystycznej photography 119. Podstawy glottodydaktyki Introduction to PG XI/1A2 glottodidactics 120. Podstawy językoznawstwa Introduction to linguistics PJ IC1/ Podstawy komunikacji Introduction to marketing PKMiPR IIIC6 marketingowej i PR communication and PR 122. Podstawy poligrafii Introduction to PPW IVA4 współczesnej contemporary polygraphy 123. Podstawy prawa Introduction to press law PPP VC13 prasowego 124. Podstawy tekstologii Introduction to textology PT IIB Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzien. prasowe Introduction to journalism press journalism PWDz-DP VA Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzien. radiowe 127. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzien. telewizyjne Introduction to journalism radio journalism Introduction to journalism television journalism PWDz-DR PWDz-DT 128. Poetyka Poetics P IC1/ Praca roczna End-of-term paper PR IC1/ Praca semestralna z Kontekstów literatury XIX w. (studia 2. st. bez specjalizacji) 131. Praca semestralna z Retoryki w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym (studia 2. st. bez specjalizacji) Term paper: Contexts of 19th century literature Term paper: Rhetoric in Old Polish and Enlightenment texts PSzKL19 PSzRwPSiO VA2 VA3 XII/1A9 XII/1A Praca semestralna z Teorii Term paper: Theory of PSzTK XII/1A8 kultury culture (studia 2. st. bez specjalizacji) 133. Pragmatyka językowa Language pragmatics PJ XIIIA Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej 135. Praktyczne zastosowanie języka 136. Praktyka asystenckohospitacyjna w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus Polish and comparative grammar PGJPzEGP XI/1A1 Practical use of language PZJ IXC10a/J internship in Polonus (The Centre of Polish Language and Culture for Poles from abroad and Foreigners at the University of Rzeszów) PAH POLONUS XI/1.11

7 Name of subject 137. Praktyka asystenckohospitacyjna w gimnazjum 138. Praktyka asystenckohospitacyjna w szkole podstawowej 139. Praktyka asystenckohospitacyjna w szkole podstawowej (w klasach integracyjnych) 140. Praktyka asystenckohospitacyjna z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 141. Praktyka asystenckohospitacyjna z wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej 142. Praktyka ciągła w administracji publicznej i różnego typu biurach (do wyboru) Praktyka ciągła w administracji publicznej i różnego typu biurach lub instytucjach (do wyboru) 144. Praktyka ciągła w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus 145. Praktyka ciągła w instytucjach kultury Praktyka ciągła w instytucjach życia publicznego lub mediach Praktyka ciągła w mediach (prasa, radio bądź telewizja) 148. Praktyka ciągła w redakcjach, wydawnictwach lub drukarniach 149. Praktyka ciągła w wydawnictwach, drukarniach, mediach (do wyboru) Name of subject internship in secondary school internship in primary school internship in primary school (in inclusive education classes) internship in high school (Polish language classes) internship in high school (cultural studies classes) public administration and selected offices public administration and selected offices or institutions Full-time teaching internship in Polonus (The Centre of Polish Language and Culture for Poles from abroad and Foreigners at the University of Rzeszów) cultural institutions public sector institutions or media media (press, radio or television) editing offices, publishing houses or printing facilities publishing houses, printing facilities or selected media Abbreviation PAHwG PAHwSP PAHwSP(KI) PAHwSPG PAHzWOK PCwAPiRTB PCwAPiBlI PC POLONUS PCwIK PCwIlM PCwM PCwRWD PCwWDM Code XB6 IIB6 II/1.23 XB7 IXC9 III16 XIII9 XI/1.11 XIVA10 XVA7 VD18 XIIA6 IV14 12 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 13 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 14 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/2015.

8 Name of subject 150. Praktyka ciągła z j. polskiego w gimnazjum 151. Praktyka ciągła z języka polskiego w szkole podstawowej 152. Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej (studia 1. stopnia) 153. Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej (studia 2. stopnia) 154. Praktyka w gabinecie logopedycznym (Instytut Filologii Polskiej) Name of subject secondary school (Polish language classes) primary school (Polish language classes) Pedagogical internship in primary school Pedagogical internship in primary school Internship in logopaedic center (Polish Philology Institute) Law and economics in company management 155. Prawno-ekonomiczna obsługa firmy Problemy historii kultury Selected issues of the history of culture 157. Problemy kultury Selected issues of współczesnej contemporary culture 158. Problemy poprawności Selected issues of językowej language norms 159. Problemy poprawności językowej (sp. edytorstwo) Selected issues of language norms Abbreviation PCzJPwG PCzJPwSP POwSP Code XB8 IIB7 IIA3 POwSP XA 3 PwGL PEOF PHK PKW PPJ PPJ II/1C/12 IIIC10 XIA1 XIA2 VD14 XIIB Projektowanie publikacji Publication design PP IVA Przekład Intersemiotic translation PI XIVA4 intersemiotyczny Przygotowanie Teacher training in PPe XA2 pedagogiczne pedagogic 163. Psycholingwistyka Psycholinguistics PsL II/1A/ Psychologia Psychology Ps XA Psychologia (studia 2. stopnia, bez specjalizacji) Ps XII/1A1 Psychology 166. Psychologia społeczna Social psychology PSp XIII Psychologia społeczna i Social and educational PSiW IIA1 wychowawcza psychology 168. Redakcja tekstów Edition of non-literary RTU XIII6 użytkowych texts 169. Redakcja tekstów Edition of non-literary RTU XVA5 użytkowych 17 texts 170. Region w humanistyce Geographical regions in RwH IIIC13 humanities 171. Regionalizm i lokalizm w Regionalism and localism RiLwUE IC4/30/C Unii Europejskiej in European Union 172. Retoryka i erystyka (sp. edytorsko-medialna) Rhetoric and eristic RiE IIB9 15 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 16 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 17 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/2015.

9 Name of subject 173. Retoryka i erystyka No Retoryka i retoryczność tekstów antycznych (sp. nauczycielska) 175. Retoryka i retoryczność tekstów antycznych (sp. edytorsko-medialna) 176. Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV- XIX w.) 18 (sp. biurowa) Name of subject Rhetoric and eristic RiE VB7 Rhetoric of ancient texts RiRTA IIC10 Rhetoric of ancient texts RiRTA IVC11 Rhetoric of literary texts (15th-19th centuries) RiRTL IIIC Retoryka i retoryczność Rhetoric of literary texts RiRTL VD16 tekstów literackich (XV- XIX w.) (15th-19th centuries) 178. Retoryka stosowana Applied rhetoric RS XIII Retoryka w komunikacji Rhetoric in RwK IXC10/J 180. Retoryka w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym communication Rhetoric in Old Polish and Enlightenment texts RwPSiO IXB1/ Reżyseria Directing Rż IXC9/J 182. Rozwój mowy i zdolności Development of speech RMiZKD II/1D/13 komunikacyjnych dziecka and communication skills 183. Rozwój systemu leksykalnego 184. Rozwój systemu leksykalnego (studia 2. st. bez specjalizacji) of children Lexical system development Lexical system development Publishing movement and RSL RSL IXC8/J XII/1A Ruch wydawniczy i prawo RWiPAwP XIIC9 autorskie w Polsce copyright in Poland 186. Seminarium licencjackie Bachelor s seminar SLc IC1/ Seminarium magisterskie Master s seminar SMgr IXC Specyfika językowa Regional language SJR IC4/30/B regionu specificity 189. Społeczna rola mediów Social role of mass media SRM VD Strategia promocji miasta i Promotion strategy of the SPMiR IIIC7 regionu 19 city and region 191. Stylistyka praktyczna Applied stylistics SP IC1/ Sztuka pisania Art of writing SzP IIC Techniki perswazji Techniques of persuasion TP XIII Technologia informacyjna Information technology TchI IB Tekstologia Textology Tks XIIB Teksty kultury (analiza dzieła filmowego i teatralnego) Texts of culture (analysis of films and theatrical performances) 197. Teksty kultury w edukacji Texts of culture in education TK(FiT) TKwE XIA6 IC4/29/H 18 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 19 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

10 198. Teoria form narracji Theory of graphic TFNG XIVA7 graficznej 20 narration forms 199. Teoria kształcenia i Theory of education TKiW IIA2 wychowania 200. Teoria kultury Theory of culture TK IXA Teoria literatury Literary theory TL IC1/ Tradycje Galicji 21 Traditions of Galicia TG IIIA Warsztat logopedy Logopaedics workshop WL II/1C/ Warsztaty dramy Theatre pedagogy WD II/1E/21 workshop 205. Warsztaty edukacji Creative education WET II/1E/18 twórczej workshop 206. Warsztaty Literary criticism WKL IXC12/L krytycznoliterackie workshop 207. Warsztaty Literary criticism WKL XII/1A6 krytycznoliterackie workshop (studia 2. st. bez specjalizacji) 208. Warsztaty ortograficzne i Orthography and WOiI IVC11 interpunkcyjne punctuation workshop 209. Warsztaty reżyserskie Director workshop WRż IC4/29/D 210. Wiedza o kulturze Cultural studies WOK IA Wiedza o mediach współczesnych w Polsce w krajach UE (sp. edytorsko-medialna) Contemporary media studies in Poland and European Union WoMWwPiUE IVA Wiedza o mediach współczesnych w Polsce w krajach UE 213. Wprowadzenie do ludologii Wprowadzenie do onomastyki 215. Współczesna kultura literacka 216. Współczesna kultura literacka (studia 2. st. bez specjalizacji) 217. Współczesna kultura miasta i regionu (sp. nauczycielska) 218. Współczesna kultura miasta i regionu (sp. edytorsko-medialna) 219. Współczesna kultura miasta i regionu 220. Współczesna kultura miasta i regionu 23 Contemporary media studies in Poland and European Union Introduction to game studies Introduction to onomastics Contemporary literary culture Contemporary literary culture Contemporary culture of the city and region Contemporary culture of the city and region Contemporary culture of the city and region Contemporary culture of the city and region WoMWwPiUE WdL WdO WKL WKL WKMiR WKMiR WKMiR WKMiR VA4 XIVA5 IXC12/J IXC10/K XII/1A2 IIC10 IIIC13 VD14 IIIA2 20 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 21 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 22 W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

11 teksty użytkowe Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego 235. Zaburzenia komunikacji językowej dysleksja 236. Zajęcia poszerzające wiedzę (językoznawcze, kulturoznawcze bądź literaturoznawcze) (studia 2. st. bez specjalizacji) No Współczesne media w Contemporary Polish WMwPzLP XVB10 Polsce z lektoratem prasy krajowej 24 media and Polish press evaluation 222. Współczesne życie Contemporary cultural WŻK XIII10a kulturalne life 223. Współczesny język polski Contemporary Polish WJP IXB1/6 language 224. Współpraca logopedy z Cooperation of speech WLzL II/1B/5 lekarzami (foniatria, ortodoncja, audiologia) therapist with physicians (phoniatrics, orthodontics, audiology) 225. Wstęp do logopedii Introduction to WdL II/1C/6 logopaedics 226. Wstęp do Introduction to WdS XIVA9 scenariopisarstwa 25 screenwriting 227. Wybrane zagadnienia Selected issues of 19th WZK19 IXC9/K kultury XIX w century culture 228. Wybrane zagadnienia Selected issues of WZPrz XI/1A5 przekładu translation studies 229. Wychowanie fizyczne Physical education WF IB Wykłady monograficzne Monographic lectures WyM IC1/ Wykład monograficzny Monographic lecture WM IXC Wykład monograficzny do Monographic lecture for WMdS IXC15 seminarium seminars 233. Wystąpienia publiczne i Public speeches and non- WPiTU IIIB5 literary texts Logopaedic phonetic plays in teaching Polish as a foreign language Disorders of language communication - dyslexia Broadening knowledge classes (linguistic, literary or cultural studies) ZLwNFJP ZKJ-D ZPW XI/1A6 II/1D/15 XII/1A5// XII/1A7 23 Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność promocja miasta i regionu) w roku akademickim 2014/ Przedmiot realizowany jest po raz ostatni (specjalność kultura społeczna i medialna) w roku akademickim 2014/ W roku 2014/2015 specjalność (kultura i nowe media ), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona. 26 W roku 2014/2015 specjalność (biurowa), na której przewidziany jest przedmiot, nie została uruchomiona.

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów SEGMENT I: Podstawy merytoryczne nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

REPERTUAR WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

REPERTUAR WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO REPERTUAR WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO KIERUNKÓW STUDIÓW MORZE MOŻLIWOŚCI! Informator dla kandydatów na studia filologiczne, neofilologiczne, kulturoznawcze, artystyczne i menedżerskie na Wydziale Filologicznym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek: FILOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE Prowadzący zajęcia Prof. dr

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK 1 KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Rodzaj zaj : Konwersatoria 09.0-06-02-C/01 Liczba godzin w semestrze: 150 I,II : Sem. I 17 Sem. II 15 1. Opis

Bardziej szczegółowo