ARTYKUŁY / ARTICLES STRESZCZENIA / SUMMARIES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKUŁY / ARTICLES STRESZCZENIA / SUMMARIES"

Transkrypt

1 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 19 / 2012 GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA A LINGWISTYKA KULTUROWA pod red. Grażyny Zarzyckiej Acta Universitatis Lodzinsis. Studies in Teaching Polish to Foreigners No 19 / 2012 TEACHING POLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL LINGUSTICS Edited by: Grażyna Zarzycka ARTYKUŁY / ARTICLES STRESZCZENIA / SUMMARIES 1. Piotr Garncarek, Językowa wyobraźnia etnograficzna w glottodydaktyce Słowa kluczowe: glottodydaktyka polonistyczna, etnografia, językoznawstwo, wyobraźnia, język obcy, lingwakultura Artykuł dotyczy rozważań nad definicją języka ojczystego jako obcego. Opisuje sposób poszukiwania jej w obszarach innych niż językoznawstwo. Eksponuje etnograficzne koncepcje oglądu języka, wyrażane przez wybitnego współczesnego etnografa i socjologa Paula Willisa. Ich przydatność w procesie glottodydaktycznym jest głównym nurtem wywodu. Autor artykułu reprezentuje pogląd, który ostrożnie odnosi się do dominującej roli gramatyki w nauczaniu języka. Rozważając sposób nabywania kompetencji językowej, akcenty przenosi na opisanie znaczeń kulturowych w relacjach i zasadach komunikowania się. Możliwość taką daje mu etnografia, wskazująca na walor lingwistycznokulturowy. W tekście dominuje pogląd, że proces nauczania języka ojczystego jako obcego, różni się w swej istocie od nauczania każdego innego języka, rozumianego jako obcy. Wymaga zatem osobnego usytuowania w przestrzeni kulturowej, osobnej charakterystyki i osobnej definicji sytuacji komunikacyjnej. Linguistic ethnographic imagination in foreign language teaching Keywords: teaching Polish as a foreign language, ethnography, linguistics, imagination, foreign language, linguaculture The article deals with the definition of a native language as a foreign language. The author discusses the ethnographic theory of language proposed by Paul Willis who emphasizes the cultural values of language. The usefulness of his concepts for methodology of teaching a foreign language is in centre of attention, thereby the dominant role of grammar in teaching a language is called into question. Due to the ethnographic point of reference, particular emphasis is placed on the significance of the description of cultural meanings in the relations and rules of communication for gaining the language competence. Teaching the native language as a foreign one is different from teaching any other language which is treated as a foreign language. Therefore, it needs to be set in a separate cultural space, it requires independent characteristics and definition of the communicative situation.

2 2. Tamara Czerkies, Kultura jako przestrzeń ścierających się dyskursów i negocjowania znaczeń. O nauczaniu języka polskiego jako obcego opartym na etnografii mówienia oraz filozofii konfliktu Słowa kluczowe: kultura, kontekst, dyskurs, kompetencja kulturowa, nauczanie języka polskiego jako obcego, etnografia mowy, filozofia konfliktu Artykuł jest próbą pokazania, jakie znaczenie dla glottodydaktyki polonistycznej mają koncepcje C. Kramsch zawarte w książce Context and Culture in Language Teaching. Omawiam w nim podstawowe założenia autorki, pokazuję również, w jaki sposób jej teorie mogą być wykorzystane w praktyce podczas zajęć języka polskiego jako obcego, z wykorzystaniem do tego tekstów literackich. Przywołuję także pracę D. Hymesa dotyczącą etnografii mowy, do której odnosiła się Kramsch. Culture as the space of clashing discourses and the negotiation of meaning. On teaching Polish as a foreign language based on the ethnography of speaking and the philosophy of conflict Keywords: culture, context, discourse, cultural competence, teaching Polish as a foreign language, ethnography of speaking, philosophy of conflict The article presents D. Hymes s ethnography of speaking and C. Kramsch s philosophy of conflict as interesting ideas in language teaching. The author attempts to describe how both theories can be adopted by teachers of Polish as foreign language, especially when they use Polish literary texts in class. 3. Elżbieta Łątka, Czy mówienie o emocjach w języku obcym jest możliwe? O potrzebie rekonstruowania skryptów kulturowych wyrażania emocji dla glottodydaktyki polszczyzny Słowa kluczowe: emocje, skrypty kulturowe, glottodydaktyka Umiejętność mówienia o emocjach jest warunkiem sukcesu komunikacyjnego. Mówienie o emocjach jest determinowane kulturowo, dlatego też, aby o nich mówić w języku obcym, potrzebujemy modelu. Modelem takim mogą stać się zrekonstruowane skrypty kulturowe. Na ich odtworzenie pozwalają badania ankietowe i wywiady wśród rodzimych użytkowników języka. Is it possible to speak about emotions in a foreign language? On the need to reconstruct cultural scripts of expressing emotion in teaching Polish as foreign language Keywords: emotions, cultural scripts, foreign language teaching The ability to talk about emotions is one of the conditions of successful communication. This ability is determined by culture, therefore in order to talk about emotions in a foreign language we need a model. Cultural scripts can serve as such a model. The reconstruction of these scripts can be done through questionnaires and interviews among native speakers.

3 4. Iwona Dembowska-Wosik, Lingwistyka kulturowa w służbie glottodydaktyki zastosowanie badań stereotypów językowych do opisu użytkowników języków dziedziczonych w USA Słowa kluczowe: język dziedziczony, stereotyp językowy, język polski w USA Autorka omawia zastosowanie pojęcia stereotypu językowego w glottodydaktyce. Próbując uzupełnić definicje obecne w literaturze przedmiotu, bada stereotyp użytkownika języka polskiego jako języka dziedziczonego (heritage speaker of Polish) wśród amerykańskich studentów. Przedstawia listę stereotypowych cech użytkownika języka polskiego jako dziedziczonego, która ma być podstawą do utworzenia kwestionariusza zamkniętego i dalszych badań. Keywords: heritage language, linguistic stereotype, the Polish language in the USA Cultural linguistics in foreign language teaching. Applying research on linguistic stereotypes to the description of heritage speakers in the USA The author discusses a way to apply the notion of the linguistic stereotype in foreign language teaching. In attempt to supplement the existing definitions, she researches the linguistic stereotype of the heritage speaker of Polish among American students. She presents a list of features of a stereotypical heritage speaker of Polish. The list will serve as the basis for a closed questionnaire and further research. 5. Aneta Strzelecka, Emilia Sztabnicka Gradowska, W stronę interkulturowego rozmówcy. Badania oparte na teorii leksykultury Słowa kluczowe: leksykultura, związki frazeologiczne, nauczanie języka polskiego jako obcego, dialog międzykulturowy, pedagogika interkulturowa W artykule zastosowano teorię leksykultury Roberta Galissona do zbadania konotacji pojęć z pola semantycznego ciało człowieka. Wyróżnione terminy znajdują się także w popularnych związkach frazeologicznych, dlatego też postanowiono również w tym kontekście odtworzyć ich dodatkowe, niesłownikowe znaczenia. Uzyskany materiał pojęcia wraz z ich wspólnym ładunkiem kulturowym, potwierdzonym w badaniu rodzimych użytkowników języka polskiego, stał się bazą dla dalszych dociekań. W kolejnym punkcie zaproponowano autorskie podejście do nauczania konkretnego elementu języka, jakim są związki frazeologiczne. Wybrane rozwiązanie nawiązuje do koncepcji dialogu międzykulturowego oraz założeń pedagogiki interkulturowej. Nadrzędnym celem kształcenia polonistycznego cudzoziemców staje się kształtowanie interkulturowych rozmówców. Towards the intercultural speaker. The research based on the theory of lexiculture Keywords: lexiculture, idioms, teaching Polish as a foreign language, intercultural pedagogy

4 The article discusses culture in foreign language teaching.this issue is extremely interesting and the presented research complies with modern tendencies in pragmatic, linguacultural and intercultural research. The research is based on Robert Galisson s theory of lexiculture. The authors collected and analysed data on the understanding of some language items by the native speakers of Polish. In the article they present an experimental lesson of Polish as a foreign language as an example of the implementation of the theory of lexiculture. 6. Ałła Krawczuk, O kognitywnych uwarunkowaniach współczesnej glottodydaktyki: kategorie gramatyczne w nauczaniu Ukraińców języka polskiego Słowa kluczowe: kategoria gramatyczna, kognitywizm, błąd, komunikacja, język polski jako obcy, język ukraiński, glottodydaktyka. W artykule jest omawiana możliwość kognitywnego podejścia do nauczania Ukraińców polskiej gramatyki, rozumianej zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Wskazuje się na różnice w realizacji kategorii gramatycznych w języku polskim i ukraińskim, analizuje się zależności między kategorialnymi odrębnościami w rozpatrywanych językach a typowymi błędami systemowymi w polszczyźnie Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem tych błędów, które mogą powodować zakłócenia komunikacyjne w polskojęzycznym dyskursie Ukraińców z Polakami. On cognitive conditionings of contemporary foreign languages teaching: grammatical categories in teaching Polish to Ukrainians Keywords: grammar category, cognitivism, error, communication, Polish as a foreign language, the Ukrainian language, foreign language teaching The author considers the possible application of the cognitive approach to teaching Polish grammar to Ukrainians, both in its theoretical and practical aspect. She points to the differences in realization of grammar categories in Polish and Ukrainian and analyzes the relationship between the distinctions of categories in these languages and common system errors made by the Ukrainians speaking Polish. The author puts particular emphasis on those errors that can disturb communication between Poles and Polish speaking Ukrainians. 7. Jerzy Kowalewski, Językowy obraz świata zamknięty w składni? Hipotezy na podstawie badań błędów popełnianych w pracach pisemnych przez uczących się języka polskiego na Ukrainie Słowa kluczowe: język polski na Ukrainie, studenci ze Wschodu, błędy w polszczyźnie, stereotyp uczących się, składnia Artykuł stawia hipotezę, że na podstawie cech składniowych języka można określić mentalność (językowy obraz świata) jego użytkowników. W pierwszej części autor przedstawia obecną sytuację języka polskiego na Ukrainie, druga część artykułu przedstawia próbę budowy stereotypu uczącego się języka polskiego na Ukrainie na podstawie refleksji nauczycieli oraz teorii opisu zachowań kulturowych mieszkańców różnych stron świata.

5 Trzecia część to próba dopasowania błędów językowych do zbudowanego teoretycznie stereotypu kulturowego uczących się. Linguistic worldview trapped in the syntax? The hypothesis based on the analysis of errors made by Ukrainian learners of Polish in their essays Keywords: Polish language in Ukraine, students from the East, errors in the Polish language, stereotype of the learners, syntax The article makes a hypothesis that, based on the syntactic characteristics of a language, we can define the mentality (the linguistic worldview) of language users. In the first part of the article, the author presents the current situation of the Polish language in Ukraine. The second part of the article attempts to present the stereotype of a Polish language learner in Ukraine, based on teacher observations and the theory of cultural behaviour description of people around the world. The third part is an attempt to match language errors (resulting from the remains of the dialect of the southeastern borderlands of Poland and from the interference of the Russian and Ukrainian languages) with theoretically created cultural stereotype of Polish language learners. 8. Kamil Szafraniec, Metoda gramatyczno-tlumaczeniowa oraz elementy przekładu w glottodydaktyce polonistycznej Słowa kluczowe: nauczanie języka polskiego jako obcego, metoda gramatycznotłumaczeniowa, metodyka nauczania języków obcych, teoria tłumaczenia Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest próba ocenienia przydatności i celowości stosowania ćwiczeń tłumaczeniowych lub elementów metody gramatyczno-tłumaczeniowej na zajęciach języka obcego. W pierwszej części artykułu pokrótce przyjrzę się historii metody gramatyczno-tłumaczeniowej, przedstawię jej główne założenia i cele oraz postaram się przybliżyć stanowiska jej zwolenników i przeciwników. W drugiej części artykułu podejmę się odpowiedzi na pytanie czy tłumaczenia mogą dziś znajdować zastosowanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, a jeśli tak, to w jaki sposób należałoby je wprowadzać do zajęć. The grammar-translation method and the elements of translation in teaching Polish as a foreign language Keywords: teaching Polish as a foreign language, grammar-translation method, foreign language teaching methodology, theory of translation This article is an attempt to evaluate the usefulness and the purposes of using the grammartranslation method or its elements in foreign language classes. In the first part of the article, the author briefly describes the history of the grammar-translation method, presents its major assumptions and aims, along with the standpoint of its followers and opponents. In the second part, the author attempts to establish if this method can be useful and how to introduce it into the process of teaching Polish as a foreign language.

6 9. Wiola Próchniak, Poetyckie obrazy polskiej kultury Słowa kluczowe: kultura, kompetencja interkulturowa, poezja Artykuł dotyczy sposobów ujmowania zjawisk kulturowych w procesie glottodydaktycznym. Istotną częścią tego procesu jest kształcenie kompetencji interkulturowej ważne są zatem koncepcje uczenia kultury, kryteria doboru zagadnień i ich egzemplifikacje. W tej perspektywie bezcennym źródłem wiedzy kulturowej stają się teksty literackie, co prezentuję na przykładzie wiersza De passage à Paris Stanisława Balińskiego. Poetic images of Polish culture Keywords: culture, intercultural competence, poetry The article discusses various ways of approaching cultural phenomena in the process of foreign language teaching. The key element of the teaching process is the creation of the intercultural competence for that reason the concepts of teaching culture, that is the criteria for selecting issues to be presented, as well as the usage of examples are very important. In this perspective, various pieces of literature are an invaluable source of cultural knowledge. As an example, I present a poem by Stanisław Baliński, titled De passage à Paris. 10. Beata Grochala, Blaski i cienie wykorzystywania współczesnych tekstów kabaretowych na lekcjach języka polskiego jako obcego Słowa kluczowe: lingwistyka kulturowa, kabaret, historia Polski, stereotypy, nauczanie języka polskiego jako obcego Celem artykułu jest prezentacja skeczów kabaretowych w perspektywie lingwistyki kulturowej w odniesieniu do glottodydaktyki. Przedstawione zostały miejsca trudne łączące się z analizowaniem tego specyficznego typu tekstów kultury popularnej. Należą do nich: stereotypizacja, język potoczny i język subkultur, wieloznaczność, frazematyka, nieprzekładalność. Keywords: cultural linguistics, Polish history, cabaret, stereotypes, teaching Polish as a foreign language The advantages and the disadvantages of using cabaret texts on the Polish as a foreign language lesson The aim of the article is to present Polish sketch comedy scenes (skecz kabaretowy) in the perspective of cultural linguistics and foreign language teaching. The author describes difficulties in the analysis of these particular texts of popular culture. Their untranslatability is caused by the use of stereotyping, colloquial language, languages of subcultures, ambiguity, and idioms.

7 11. Grażyna Zarzycka, Categorization of foreigners groups by their labeling (based on the analysis of the Polish press discourse Keywords: Polish press discourse, attitudes, media image, labeling, metaphors in press discourse; foreigners, the Babel Tower of Łódź This socio-cultural analysis will be focused on defining logical criteria serving the authors of press articles for labeling different ethnic groups connected with the School of Polish for Foreigners at the University of Łódź who live in Dormitory No. 14 (the so-called Babel Tower of Łódź, i.e. BTŁ). Also, the naming strategies applied in the description of darkskinned people and the press image of foreign students residence will be discussed, as embodied in conventionalized expressions and metaphors. The collection of press texts consists of 150 articles written between such as news, reports, and essays in which the main or subordinate topic is either the inhabitants of the Babel Tower of Łódź or the Babel Tower itself. This analysis shows that journalists, by repeating the same patterns of labeling ethnic groups, are most responsible for producing negative mental scripts in the readers minds. Kategoryzowanie grup cudzoziemskich wyrażające się w ich nazywaniu. Na podstawie analizy polskiego dyskursu prasowego Słowa kluczowe: polski dyskurs prasowy, postawy, wizerunek prasowy, nazywanie, kategoryzowanie, metafory w dyskursie prasowym, cudzoziemcy, Łódzka Wieża Babel Celem tej socjokulturowej analizy jest określenie kryteriów logicznych, służących autorom tekstów prasowych do nazywania grup etnicznych, które reprezentowali słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, mieszkający w XIV Domu Studenckim, nazywanym popularnie Łódzką Wieżą Babel (ŁWB). Kolejne jej cele to wyodrębnienie strategii nominacyjnych stosowanych do opisu osób czarnoskórych oraz wyrażeń metaforycznych używanych w opisie siedziby studentów zagranicznych UŁ. W korpusie analizowanych tekstów znajduje się 150 artykułów opublikowanych w latach , których wiodącym tematem była ŁWB lub jej mieszkańcy. Analiza ta pokazuje, że to dziennikarze, nieustannie powielając te same wzorce nominacyjne, są w największym stopniu odpowiedzialni za wykreowanie w umysłach czytelników negatywnych skryptów mentalnych o określonych grupach etnicznych i samej ŁWB.

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych TOM II Specyfika języków specjalistycznych Warszawa 2009 1 Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Redaktor wydawniczny Rada Redakcyjna - prof. UW dr hab. Stanisław Szadyko - dr Łukasz Karpiński - dr Monika

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys Jak efektywnie uczyć języka obcego JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE NASTAWIENIE UCZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANEGO JĘZYKA OBCEGO I UCZYĆ EFEKTYWNIE Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129 Urszula Szalast-Bytys Państwowa

Bardziej szczegółowo

Konińskie Studia Językowe

Konińskie Studia Językowe Konińskie Studia Językowe Katedra Filologii, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie KSJ 2 (1). 2014. 35-53 http://ksj.pwsz.konin.edu.pl Studenci germanistyki o gramatyce

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Social Dissertations

Rozprawy Społeczne Social Dissertations Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Rozprawy Społeczne Social Dissertations Tom IV / Numer 1/ 2010

Bardziej szczegółowo

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM 2 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze wydanie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj

Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj 1 Spis treści: Streszczenie:...2 Abstract:...4 1. Wprowadzenie do SCL...6 a. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION

MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION The programme focuses on theoretical and practical aspects of communication and explores its institutionalized, mediatized, and intercultural dimension. The thematic areas

Bardziej szczegółowo

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2012 Redaktor naukowy Lesław SIENIAWSKI Recenzenci Zbigniew HUZAR Jerzy M. MISCHKE Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 9 http://piz.san.edu.pl Zarządzanie zasobami ludzkimi Redakcja Łukasz Sułkowski Jarosław Sokołowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 9 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011 Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy Pod redakcją naukową Ewy Ziemby Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYM

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYM ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYM GDYNIA 2012 Recenzenci: kmdr dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW kmdr dr hab. Krzysztof Rokiciński, prof, nadzw.

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Michał Kluz Nr albumu: 1170 Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Bardziej szczegółowo