Radom, dnia... r. I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radom, dnia... r. I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:"

Transkrypt

1 Radom, dnia r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązu j e o d / I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Nazwisko i imię:.... Adres zameldowania... Adres do korespondencji... Telefon.... PESEL:...NIP... Seria i nr dowodu osobistego:... Poziom wykształcenia Zawód wyuczony... Inne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe: Wykonywane zawody: Ilość lat pracy /w sumie/ Ostatnie miejsce zatrudnienia, stanowisko, okres zatrudnienia i powód rozwiązania umowy o pracę: Stan cywilny Liczba osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy: /proszę wymienić pokrewieństwo i podać wiek/ Miejsce pracy i zajmowane stanowisko współmałŝonka (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podać datę podjęcia działalności, nazwę, adres i profil):

2 1. Czy prowadził/a Pan/i kiedykolwiek działalność gospodarczą na własny rachunek? JeŜeli tak, proszę podać nazwę firmy, okres prowadzenia działalności gospodarczej, profil działalności i powód jej wyrejestrowania: Data ostatniej rejestracji w PUP /nie mylić z datą ostatniej wizyty/ Jestem właścicielem/współwłaścicielem majątku ruchomego /np. samochód, kosztowności inne - podać szacunkową wartość, rocznik/ Jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości /mieszkanie, dom, grunty powierzchnia, adres/ Posiadam zadłuŝenie w wysokości /wskazać wierzyciela/ Nr rachunku / konta - Nazwa banku... II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarcze /opis i symbol PKD/ Uzasadnienie wyboru rodzaju i profilu planowanej działalności gospodarczej: Oferowane produkty / usługi w ramach planowanej działalności gospodarczej: Czy planuje Pan/i ubiegać się o kredyt lub środki z innych źródeł na planowaną działalność? Tak Nie Jeśli tak, proszę podać planowaną kwotę, instytucję kredytującą lub udzielającą pomocy oraz termin ubiegania się: Proszę wymienić jakie zezwolenia i uprawnienia są wymagane do uruchomienia działalności i czy juŝ je Pan/i posiada lub na jakim etapie jest ich uzyskiwanie?

3 6. Adres miejsca prowadzenia planowanej działalności gospodarczej oraz powierzchnia przeznaczona na działalność: Czy pomieszczenia są wynajęte/uŝyczone czy tez stanowią Pan/i własność? (proszę wskazać tytuł prawny do lokalu): Inne informacje mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku: III. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU ŚRODKÓW. 1. Poręczenie 2. Weksel z poręczeniem wekslowym (awal) 3. Gwarancja bankowa 4. Zastaw na prawach lub rzeczach 5. Blokada rachunku bankowego 6. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji w trybie art pkt 5 k.p.c W przypadku poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym (aval) jako poręczycieli proponuję: 1)... zamieszkały(a) źródło dochodu... w wysokości miesięcznej )... zamieszkały(a) źródło dochodu... w wysokości miesięcznej......

4 IV. KALKULACJA I HARMONOGRAM WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANEJ POMOCY: 1. Kalkulacja wydatków uruchomienia działalności gospodarczej. Rodzaj kosztów Kwota Udział procentowy a) wkład własny posiadany na dzień złoŝenia wniosku, który przeznaczę na: b) wnioskowana refundacja Suma 100 % 2. Harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków: Lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa (brutto) Całkowity koszt (brutto) RAZEM (kwota wnioskowana)

5 V. ANALIZA FINANSOWA (kalkulacja przychodów i kosztów): A) PRZYCHODY : Miesięcznie (zł.) Rocznie (zł.) Przychody z handlu (szacunkowa wielkość obrotów) Przychody z produkcji (planowana ilość miesięcznej produkcji x cena jednostkowa) Przychody z usług (planowana ilość usług x średnia cena jednostkowa) Inne przychody Razem przychody: B) KOSZTY Miesięcznie (zł.) Rocznie (zł.) Koszty (zakup surowców/towarów) Wynagrodzenia i koszty zatrudnienia pracowników (ZUS, podatek od wynagrodzeń) Czynsz, koszty dzierŝawy, najmu Koszty transportu (ilość przejechanych km x obowiązująca stawka z 1 km) Koszt opakowań Opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, woda, co, gaz) ZuŜycie materiałów nietrwałych (narzędzia, ubrania robocze, środki czystości itp.) Usługi obce (koszty drobnych remontów, biuro rachunkowe itp.) Podatek lokalny (podatek od nieruchomości, gruntu) Ubezpieczenia (od odpowiedzialności cywilnej, od kradzieŝy, ognia i innych zdarzeń losowych) Promocja (reklama, wydatki reprezentacyjne) Inne koszty(np. telefon, poczta, materiały biurowe, rezerwa na nieprzewidziane wydatki) Razem koszty: Miesięcznie (zł.) Rocznie (zł.) C. DOCHÓD BRUTTO : (A B) D. Składki na ubezpieczenie społeczne właściciela E. ZYSK BRUTTO: (C - D) F. Składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela G. Podatek dochodowy H. ZYSK NETTO: E ( G F )

6 VI. Oświadczenia bezrobotnego Zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego, uprzedzony(a) i świadomy(a) treści art. 233 KK Kodeksu karnego a w szczególności 1 brzmiącego : Kto, składając zeznanie mające słuŝyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. oraz konsekwencjach z tego wynikających, oświadczam Ŝe : 1. Nie korzystałem/am z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej 2. W bieŝącym roku oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat uzyskałem pomoc de minimis w wysokości zł. /słownie/ W bieŝącym roku oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat uzyskałem pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczone dofinansowanie w wysokości..... zł. /słownie/.... WyŜej wymieniona pomoc przeznaczyłem na : Nie posiadałem/am wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio przed dniem złoŝenia niniejszego wniosku. W przypadku jego posiadania, oświadczam iŝ zakończyłem działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzającym dzień złoŝenia wniosku. 5. Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem i harmonogramem zakupów określonym w niniejszym wniosku 6. Nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 7. Nie byłem/am karany w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia niniejszego wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny lub ustawy z dnia r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 8. Nie złoŝyłem/am wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o załoŝenie albo przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty bądź Powiatowego Urzędu Pracy. 9. Rezygnuję z moŝliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej 10. Nie dokonam wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie od dnia złoŝenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy z PUP Radom oraz otrzymania środków 11. Spełniam warunki określone w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 12. Nie odmówiłem bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, 13. Nie przerwałem z własnej winy szkolenia, staŝu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie uŝytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, 14. Po skierowaniu podjąłem szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staŝ, prace społecznie uŝyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie. ;

7 15. Nie otrzymałem/am dotychczas z FP lub innych funduszu publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 16. Zapoznałem się z Informacją zawartą w niniejszym wniosku oraz z obowiązującymi w PUP w Radomiu KRYTERIAMI przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zobowiązuję się do stosowania zgodnego z zapisami wynikającymi z Informacji zawartej w niniejszym wniosku oraz z obowiązującymi w PUP w Radomiu KRYTERIAMI przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej /Kryteria dostępne w PUP Radom oraz na stronie internetowej urzędu/. 17. Świadomy jestem faktu iŝ prawo do wystąpienia o przyznanie dofinansowania nie ma charakteru roszczeniowego. 18. Nie zataiłem prawdy a powyŝej zamieszczone dane i informacje są prawdziwe. 19. Zobowiązuje się doprowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. 20. Zobowiązuje się do udostępnienia Urzędowi na kaŝde Ŝądanie niezbędnych dokumentów i udzielenia właściwych informacji mających wpływ na przyznanie dofinansowania 21. Zobowiązuje się do zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania jeŝeli przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. 22. Działalność gospodarcza zostanie podjęta po podpisaniu umowy z PUP oraz po otrzymaniu środków. 23. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych dla celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.z 2008 r. Nr 69, poz.415) 24. Znane mi są zapisy : Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 457 z zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str.1) /miejscowość, data/ /podpis/ Do wniosku załączam (właściwe podkreślić): 1. Oświadczenia poręczycieli (zabezpieczenie - weksel in blanco z poręczeniem wekslowym) 2. Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe 3. Przyrzeczenie koncesji, zezwolenia (dot. działalności gospodarczej wymagającej tego) 4. Zaświadczenia o dotychczas otrzymanej pomocy publicznej albo pomocy de minimis 5. Absolwent CIS lub KIS dołącza zaświadczenie o ukończeniu KIS lub CIS 6. Inne:...

8 Informacja dla bezrobotnego 1) Podstawa prawna -Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46)/Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz 1001z zmianami/ -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. /Dz. U z 2012r poz.457 z zmianami/ -KRYTERIA przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. -programy pomocowe 2) Bezrobotny, absolwent CIS lub KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą, moŝe złoŝyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, wniosek o przyznanie jednorazowo środków /do wysokości 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia/ na jej podjęcie w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności. Prawo do wystąpienia o przyznanie dofinansowania nie ma charakteru roszczeniowego. Tym samym wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania bądź refundacji nie ma charakteru zobowiązaniowego nie jest bowiem zdarzeniem, z którym prawo wiąŝe powstanie między stronami takiego stosunku. Stosunek zobowiązaniowy powstaje dopiero w momencie zawarcia umowy cywilnej pomiędzy beneficjentem pomocy a PUP w Radomiu. ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie bądź refundacje naleŝy rozumieć jako ofertę zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień. 3) Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej moŝe być przez starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego łącznie następujących warunków: - Nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, -Nie przerwał z własnej winy szkolenia, staŝu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie uŝytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, -Po skierowaniu podjąłem szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staŝ, prace społecznie uŝyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie. ; -nie otrzymał dotychczas z FP lub innych funduszu publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, załoŝenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej -spełnia warunki o których mowa w rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. -nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŝenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; -nie był w okresie 2 lat przed dniem złoŝenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny -zrezygnuje z moŝliwości zawieszania działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. -wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta obowiązany będzie powiadomić bezrobotnego w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od dnia złoŝenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

9 4) Dofinansowanie wymaga zabezpieczenia. Preferowanym zabezpieczeniem dofinansowania jest weksel In blanco z poręczeniem wekslowym min. dwóch osób. PUP w Radomiu nie wyklucza jednak zabezpieczenia w formie: gwarancji bankowej, aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, poręczenia, zastawu na prawach i rzeczach, blokady rachunku bankowego. Oceny i wyboru formy zabezpieczenia świadczenia dokonuje Powiatowy Urząd Pracy. Zabezpieczenie dofinansowania w postaci poręczenia wekslowego powinno spełniać następujące warunki: poręczycielami (minimum dwóch) dofinansowania bądź refundacji mogą być osoby osiągające minimalne wynagrodzenie, a ich łączny dochód w ciągu miesiąca ma zabezpieczyć 10 % wnioskowanej kwoty dofinansowania bądź refundacji, poręczyciel jest zatrudniony na czas nieokreślony, bądź na czas określony. poręczyciel otrzymuje dochód z tytułu: renty lub emerytury w wysokości minimalnego wynagrodzenia. poręczyciel otrzymuje dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości przynajmniej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia. brutto w roku poprzedzającym datę złoŝenia wniosku przez zainteresowanego. W wypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzący działalność gospodarczą osiągnął przychód w wysokości przynajmniej dwudziestoczterokrotności minimalnego wynagrodzenia brutto. w roku poprzedzającym datę złoŝenia wniosku przez zainteresowanego brak obciąŝeń wynagrodzenia za pracę (np. sądowe, administracyjne, świadczenia alimentacyjne), zakład pracy poręczyciela nie jest w stanie likwidacji, upadłości. Zabezpieczenie dofinansowania bądź refundacji w postaci zastawu na prawach i rzeczach powinno stanowić wartość nie mniejszą niŝ kwota udzielonego dofinansowania bądź refundacji. Wartość przedmiotów bądź praw na których ustanowiono prawo zastawu sporządza rzeczoznawca. Do wniosku o refundacje bądź dofinansowanie naleŝy dołączyć wycenę rzeczy bądź praw sporządzoną przez rzeczoznawcę. Zabezpieczenie dofinansowania bądź refundacji w postaci, blokady rachunku bankowego lub gwarancji bankowej powinno stanowić wartość nie mniejszą niŝ 100 % kwoty udzielonego dofinansowania bądź refundacji. NiezaleŜnie od form zabezpieczenia świadczenia do zawarcia umowy dofinansowania bądź refundacji konieczna jest zgoda współmałŝonka beneficjenta oraz współmałŝonka osób trzecich dokonujących zabezpieczenia umowy. Zgoda taka powinna być wyraŝona w formie przewidzianej prawem. Koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem wniosku oraz z zabezpieczeniem umowy dofinansowania bądź refundacji ponosi beneficjent pomocy. 5) Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest po uprzednim zawarciu umowy na piśmie i spełnieniu przez bezrobotnego warunków określonych w tej umowie. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera między innymi postanowienia określające: obowiązek udokumentowania i rozliczenia przez bezrobotnego otrzymanych środków oraz obowiązek zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymanego wezwania starosty, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej kwoty, prowadzenia działalności przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy lub naruszenia innych warunków umowy. Umowa ta, zawiera równieŝ zobowiązanie bezrobotnego do zwrotu środków w wypadku podjęcia zatrudnienia przez beneficjenta pomocy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności bądź złoŝenia niezgodnych z prawdą oświadczeń 6) Dofinansowania udzielane są na zakup nowych nie uŝywanych: maszyn, przedmiotów, urządzeń, wyposaŝenia i oprogramowania koniecznego do prowadzenia działalności. 7) Do zakupów, które mogą być zakwalifikowane jako koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej uznaje się wydatki ściśle związane z profilem działalności i poniesione na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do takowych kosztów nie moŝna zaliczać wydatków i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej / np. Składki ZUS, obciąŝenia podatkowe, opłaty związane z najmem lokalu, raty i odsetki od udzielonych poŝyczek itp./

10 8) Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być udzielone na: wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów lokali i budynków; zakupu materiałów na remont. koszty reklamy i promocji firmy, opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe, raty leasingowe kaucje za lokale i przedmioty zakup nieruchomości. udziały bądź wkłady do spółek dobra materialne, przedmioty, urządzenia i usługi nie związane bezpośrednio z uruchomieniem /rozpoczęciem/ działalności gospodarczej. remonty lub naprawa maszyn i urządzeń zakup towaru zakup usług: transportowych, związanych z montaŝem urządzeń., informatycznych oraz innych zakup uŝywanego: sprzętu, maszyn, urządzeń i wyposaŝenia zakupy od męŝa, Ŝony, brata, siostry, matki, ojca, syna, córki. 9) W wypadku wątpliwości co do ceny przedmiotów wskazanych w harmonogramie zakupów przez bezrobotnego, PUP w Radomiu przysługuje prawo zaŝądania od ubiegającego się o pomoc - przedstawienia cennika wykonanego przez producenta bądź sprzedawcę. 10) Aby uzyskać środki bezrobotny nie moŝe dokonywać zakupów przed podpisaniem umowy z PUP w Radomiu. Zaznaczyć równieŝ naleŝy iŝ wpis do ewidencji działalności gospodarczej moŝe nastąpić dopiero po zawarciu umowy z PUP w Radomiu oraz otrzymaniu środków.

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU Radom, dnia...... r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązuje

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia)

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia) 1 Radom Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych dla bezrobotnego zamierzającego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący refundowania pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne naleŝne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 imię i nazwisko Wnioskodawcy stan cywilny PESEL NIP... seria i numer dowodu osobistego adres zameldowania telefon,

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Stawiamy na młodych 2012 Program specjalny skierowany do osób w wieku do 30 roku życia... ( imię i nazwisko wnioskodawcy) Ostrów Mazowiecka, dnia...... ( adres zamieszkania)...... ( nr telefonu ) Starosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wniosek pobrano ze strony http://biznes.gazetka.eu

Wniosek pobrano ze strony http://biznes.gazetka.eu (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (data urodzenia, PESEL) (seria i nr dowodu osobistego i organ wyd.) (nr telefonu) (NIP) Sz.P. Starosta powiatu... za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo