PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie"

Transkrypt

1 Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Strzałkowo, lipiec 2007 r.

2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza Procedura udzielania kredytów dla instytucji, stowarzyszeń, parafii i innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, zwana dalej Procedurą, obowiązująca w LBS w Strzałkowie określa rodzaje i formy udzielanych kredytów, podstawowe zasady stosowane przy przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o kredyt, zawieraniu umów o kredyt, kontroli wykorzystania i spłaty kredytu, monitorowaniu spłaty kredytu i bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu, jak również uprawnienia i obowiązki Banku oraz obowiązki i uprawnienia kredytobiorców. 2 Przez użyte w Procedurze określenia należy rozumieć: 1) bank (LBS) - Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie 2) kredytobiorca- jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną w tym : instytucje, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne Kościoła ( diecezje, parafie i.t.d.) mające siedziby na terenie kraju, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego, których przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności statutowej, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach 3) kredyt - środki pieniężne oddane przez Bank do dyspozycji kredytobiorcy na mocy stosownej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeznaczone na finansowanie określonej w umowie działalności gospodarczej kredytobiorcy, 4) kredyt obrotowy - kredyt przeznaczony na finansowanie środków obrotowych, 5) kredyt inwestycyjny - kredyt przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji polegających w szczególności na budownictwie, zakupie gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, remoncie i modernizacji i innych celów inwestycyjnych, 6) zdolność kredytowa - zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, 7) udzielenie kredytu - zawarcie umowy o udzielenie kredytu przez bank i kredytobiorcę, 8) okres kredytowania - okres liczony od dnia udzielenia kredytu do dnia całkowitej spłaty należności z tytułu kredytu wraz z odsetkami, 9) okres karencji - ustalony w umowie okres zawieszenia spłaty kredytu lub odsetek, który liczony jest od daty zawarcia umowy kredytowej, 10) postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy - termin spełnienia wszelkich warunków określonych w umowie, od których uzależniona jest możliwość korzystania z kredytu, 11) uruchomienie kredytu - wykorzystanie kredytu lub jego transzy, 12) data spłaty kredytu - dzień wpływu do Banku środków na spłatę kredytu, 13) prawne zabezpieczenie kredytu - przewidziana prawem forma zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu, 14) rachunek kredytowy - wydzielone konto do ewidencjonowania stanu zadłużenia i spłat należności wynikających z umowy kredytowej, 15) rachunek bieżący - rachunek prowadzony w banku, służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą, 16) należności przeterminowane - nie spłacone w terminach określonych w umowie o kredyt należności wobec banku, 17) postawienie kredytu w stan wymagalności - żądanie przez bank spłaty kredytu na podstawie dokumentu bankowego, stwierdzającego istnienie wymagalnego zobowiązania na rzecz banku, 18) prolongata - przedłużenie terminu spłaty całości lub części kredytu, ROZDZIAŁ II - PODMIOT KREDYTOWANIA 3 Bank udziela kredytów złotowych instytucjom, stowarzyszeniom, parafii na cele działalności statutowej, według niżej określonych zasad. ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT KREDYTOWANIA 4 Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia, a w szczególności: 1. bieżące potrzeby związane z działalnością statutową, 2

3 2. przedsięwzięcia inwestycyjne służące realizacji celów statutowych, ROZDZIAŁ IV - PODSTAWOWE WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. 2. Zdolność kredytową ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje. 7 Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od: 1) zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie, 2) właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu, 3) stopnia ryzyka bankowego Fakt posiadania zdolności kredytowej nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. 2. Bank nie jest zobowiązany do informowania wnioskodawcy o przyczynach odmowy udzielenia kredytu W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów Bank może żądać od kredytobiorcy ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci: 1) weksla własnego in blanco, 2) poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego), 3) gwarancji innego banku, 4) przelewu wierzytelności, 5) przystąpienia do długu kredytowego, 6) ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach, 7) przewłaszczenia rzeczy ruchomych, 8) kaucji, 9) cesji praw z ubezpieczenia, 10) blokady środków na rachunku bankowym, 11) ustanowienia hipoteki na nieruchomości. 12) innych form. 2. Ustanowienie prawnego zabezpieczenia zwrotności kredytu winno być dokonane w formie pisemnej, odpowiedniej do wymogów prawa w zależności od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia. 3. Przy udzielaniu kredytu Bank według swego uznania może żądać ustanowienia jednej lub kilku form zabezpieczeń zwrotu kredytu, w zależności od wartości rynkowej przyjmowanego zabezpieczenia, rodzaju kredytu i okresu kredytowania, formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego i jego sytuacji finansowej. 4. Wartość zabezpieczenia powinna zapewniać zwrotność kredytu wraz z odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego. 5. Przy ustanawianiu takich zabezpieczeń jak hipoteka, zastaw i przewłaszczenie wskazane jest ubezpieczenie przez kredytobiorcę majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia udzielonego kredytu i dokonanie na rzecz Banku cesji praw z polisy ubezpieczeniowej tego majątku, z wyjątkiem przedmiotów przyjętych przez Bank do depozytu. 6. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i zniesieniem prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi kredytobiorca. ROZDZIAŁ V - OPROCENTOWANIE 10 1.Przy ustalaniu wysokości oprocentowania Bank bierze pod uwagę : 1) stopień ryzyka związanego z udzieleniem kredytu 2) okres na jaki kredyt został udzielony 3

4 3) formę zabezpieczenia kredytu 4) okresy płatności odsetek 5) kształtowanie się stóp na rynku międzybankowym. 2. Wysokość oprocentowania kredytu może być przedmiotem negocjacji z kredytobiorcą. 3. Kredyt oprocentowany jest według określonej w umowie o kredyt stałej lub zmiennej stopy procentowej liczonej w stosunku rocznym ROZDZIAŁ VI - PROWIZJE Od przyznanego kredytu Bank może pobierać opłaty i prowizje, określone w obowiązującej w Banku Tabeli prowizji i opłat bankowych. 2. Wysokość prowizji może być przedmiotem negocjacji z kredytobiorcą w zakresie wynikającym z odrębnych uregulowań. 3. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi. 4. Zapłata prowizji, następuje ze środków własnych kredytobiorcy, w drodze przelewu środków z rachunku bankowego lub poprzez wpłatę gotówki. 5. Zapłata prowizji następuje na podstawie wystawionej przez kredytobiorcę dyspozycji i stanowi warunek uruchomienia kredytu przez bank. ROZDZIAŁ VII - RODZAJE I FORMY UDZIELANYCH KREDYTÓW 12 Bank udziela kredyty zarówno ze środków własnych, jak i ze źródeł zewnętrznych, w ramach posiadanych uprawnień Kredyty udzielane przez Bank na finansowanie działalności gospodarczej dzielą się: 1) w zależności od przeznaczenia na: a) obrotowe, b) inwestycyjne, 2) w zależności od czasu kredytowania na: a) krótkoterminowe - z okresem kredytowania do 1 roku, b) średnioterminowe - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat, c) długoterminowe - z okresem kredytowania powyżej 3 lat, 3) w zależności od sposobu udostępnienia środków kredytowych - w oparciu o dwa kryteria: a) rachunek, w którym funkcjonuje kredyt: w rachunku kredytowym b) sposób wykorzystania kredytu: w formie bezgotówkowej w formie gotówkowej. a) bieżącym, b) kredytowym, 2. W przypadku kredytu inwestycyjnego kredytobiorca minimalny udział środków własnych kredytobiorcy powinien wynosić 20 % wartości nakładów. 3. Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się w szczególności : środki pieniężne, wartość zgromadzonych materiałów, poniesione koszty na sfinansowanie nakładów, zakupione maszyny i urządzenia oraz koszty dokumentacji projektowo- kosztowej. 4. W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza wobec stałego kredytobiorcy będącego w dobrej sytuacji ekonomiczno finansowej lub w celu pozyskania takiego klienta istnieje możliwość obniżenia wymogu określonego w pkt.4. Decyzję w tym względzie podejmuje Zarząd Banku. 5. Środki własne kredytobiorca powinien zaangażować na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem przez Bank kredytu inwestycyjnego. 6. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako średnio- lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym. 7. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie. 4

5 8. Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w transzach. Każda spłata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. 9. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału Kredytobiorca składa wniosek o udzielenie kredytu wraz z wszystkimi dokumentami. Udzielenie kredytu następuje po podjęciu przez osoby upoważnione decyzji o przyznaniu kredytu, podpisaniu umowy kredytowej, ustanowieniu zabezpieczenia oraz uregulowania prowizji. 2. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 kredytobiorca podpisuje umowę kredytową wg wzoru stosowanego w Banku. 15 Obowiązkiem Banku jest kontrola zgodności danych we wniosku ze stanem faktycznym, a zwłaszcza sprawdzenie pełnej nazwy podmiotu i aktualnej siedziby z właściwymi dokumentami stanowiącymi podstawę działania kredytobiorcy Wniosek o kredyt powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz wnioskodawcy lub wyznaczonych przez wnioskodawcę pełnomocników. 2. Zakres upoważnienia osób, o których mowa w ust. 1 ustalony jest na podstawie między innymi: 1) aktualnego statutu, 2) aktualnych dokumentów określających jego status prawny, 3) aktualnych pełnomocnictw wystawionych przez wnioskodawcę i poświadczonych notarialnie. 17 Podmiot gospodarczy załącza do wniosku wskazane przez Bank dokumenty: 1. Odpis z KRS, Statut organizacyjny oraz inne dokumenty organizacyjne umożliwiające ustalenie sposobu reprezentacji kredytobiorcy. 2. Zgodę odpowiedniego organu na zaciągnięcie kredytu, jeżeli obowiązek posiadania takiej zgody wynika z obowiązujących przepisów. 3. Dokumenty finansowe dotyczące dochodów, kosztów oraz uproszczony bilans za rok poprzedzający złożenie wniosku 4. Prognozy dotyczące dochodów, kosztów oraz uproszczony bilans na okres kredytowania 5. Deklaracje składane do urzędów skarbowych 6. Dokumenty związane z planowaną inwestycją ( kosztorys, biznes plan, pozwolenie na budowę i inne certyfikaty związane z prowadzonymi inwestycjami wydane przez właściwy organ administracji terenowej ). 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zadłużenia w innych instytucjach lub bankach 8. Dokumenty umożliwiające ocenę prawnego zabezpieczenia kredytu. 18 Do wniosku mogą być składane kopie wymaganych dokumentów pod warunkiem potwierdzenia ich zgodności z oryginałami przez pracownika Banku. 19 Złożone i przyjęte w Banku wnioski kredytowe po stwierdzeniu ich kompletności podlegają wpisowi do rejestru. ROZDZIAŁ VIII - ROZPATRZENIE WNIOSKU O KREDYT Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 30 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny oraz 14 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy, liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może być wydłużony w przypadku: 1) potrzeby uzupełnienia i weryfikacji informacji oraz dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę, 5

6 2) wysokiego stopnia złożoności i pracochłonności związanego z rozpatrzeniem wniosku, z jednoczesnym powiadomieniem wnioskodawcy o przewidywanym terminie podjęcia decyzji. 21 Bank może sprawdzić, czy wnioskodawca nie figuruje w bankowym rejestrze klientów niesolidnych oraz powołując się na art. 105, ust.1 Prawa Bankowego (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.) kieruje zapytania do innych banków na temat podmiotu gospodarczego Bank dokonuje analizy wniosku wraz z załącznikami, mającej przede wszystkim na celu: 1) ocenę formalno-prawną przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, tj. ich kompletność, aktualność i autentyczność, 2) ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy i ryzyka kredytowego Banku, 3) ocenę wartości i realności zabezpieczenia zaproponowanego przez wnioskodawcę. 2. Zakres i stopień szczegółowości oceny zdolności kredytowej powinien być uzależniony od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, sytuacji kredytobiorcy i jego wiarygodności oraz jakości prawnego zabezpieczenia W trakcie rozpatrywania wniosku o kredyt Bank może przeprowadzić bezpośrednią inspekcję u wnioskodawcy oraz lustrację proponowanych zabezpieczeń, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zgodność ze stanem faktycznym danych zamieszczonych we wniosku i załącznikach. 2. Z przeprowadzonej inspekcji Bank sporządza notatkę służbową, zawierającą przede wszystkim: 1) opis sytuacji zastanej w siedzibie wnioskodawcy, 2) weryfikację informacji dotyczącej wybranych pozycji sprawozdań i prognoz finansowo-księgowych, 3) informacje dotyczące proponowanych form zabezpieczenia, 4) informacje na temat innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg kredytowania. 24 Decyzje w sprawie udzielenia kredytu podejmują upoważnieni przedstawiciele Banku zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami. 25 O decyzji kredytowej niezwłocznie zawiadamiany jest wnioskodawca, z którym w przypadku decyzji pozytywnej ustalany jest termin podpisania umowy o kredyt. ROZDZIAŁ IX - ZAWIERANIE UMÓW O KREDYT Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej na piśmie między kredytobiorcą a Bankiem. 2. Przez zawarcie umowy kredytowej Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych w umowie terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu i innych kosztów związanych z realizacją umowy Umowa o kredyt winna określać co najmniej: 1) numer umowy o kredyt, datę jej zawarcia oraz strony zawierające umowę, 2) kwotę i walutę kredytu, 3) cel, na jaki kredyt jest przeznaczony, 4) termin i sposób postawienia kredytu lub jego transz do dyspozycji kredytobiorcy, 5) oprocentowanie kredytu i wysokość pobieranej prowizji, 6) terminy spłat rat kredytu oraz terminy płatności i sposób naliczania odsetek, 7) prawne formy zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami, 8) uprawnienia i obowiązki stron umowy. 2. Umowa o kredyt może zawierać zobowiązanie klienta do nie zaciągania bez zgody banku zobowiązań bilansowych i pozabilansowych w innych bankach. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które będzie dla Banku podstawą do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, w przypadku niespłacenia kredytu w terminach określonych w umowie o kredyt. 6

7 28 1. Zawarcie umowy o kredyt następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron. 2. Umowę o kredyt podpisują za kredytobiorcę i Bank osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Nie podpisanie umowy przez kredytobiorcę w terminie uzgodnionym Bank uznaje za rezygnację z jej zawarcia Umowa o kredyt sporządzona jest co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 2. W miarę potrzeby umowa może zawierać elementy nie uwzględnione we wzorach, a wynikające z indywidualnego stosunku prawnego i potrzeb stron umowy. 3. W okresie obowiązywania umowy o kredyt, na wniosek kredytobiorcy lub Banku mogą być zmienione, za obopólną zgodą, warunki umowy o kredyt, a w szczególności: 1) forma prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, 2) terminy spłaty kredytu, 3) oprocentowanie, 4) zasady spłacania odsetek. 4. W przypadku, gdy zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zabezpieczenie udzielone przez osobę trzecią, osoba ta powinna wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy. 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy o kredyt wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zmiany te zawierane są w odrębnym dokumencie w postaci aneksu do umowy, który winien określać co najmniej: 1) numer aneksu, datę jego zawarcia oraz strony zawierające aneks do umowy o kredyt, 2) zakres zmian umowy o kredyt, z wyraźnym podkreśleniem zmieniających się warunków umowy o kredyt, 3) datę, od której obowiązują zmiany określone w aneksie oraz okres ich obowiązywania, 4) wysokość prowizji, zgodnie z taryfą opłat i prowizji. 7. Aneks podpisują uprawnieni reprezentanci stron umowy o kredyt Udzielony kredyt Bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy po spełnieniu przez kredytobiorcę warunków umownych, w terminie i na okres ustalony w umowie. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w umowie o kredyt oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu i zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty Oprocentowanie kredytu może być zróżnicowane w zależności od oceny wiarygodności kredytobiorcy, rodzaju i celu kredytu, ryzyka kredytowego, udziału środków własnych, okresu kredytowania. 2. Formy oprocentowania kredytu, wysokość stawek procentowych, są ustalane w toku negocjacji między przedstawicielami Banku i kredytobiorcą. 3. Wysokość stawek oprocentowania może być określona w umowie o kredyt w dwóch formach: 1) jako stawka stała obowiązująca w niezmiennej wysokości przez cały okres kredytowania, 2) jako stawka zmienna. 4. Przy stosowaniu stałej stopy procentowej ustalona stopa procentowa w umowie kredytu nie ulega zmianie w całym okresie kredytowania. 5. W przypadku zastosowania stawki zmiennej umowa kredytowa określa zasady zmiany oprocentowania. 6. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania podawane są do wiadomości w sposób ogólnie dostępny w siedzibie Banku. 7. Przy naliczaniu oprocentowania przyjmuje się kalendarz obowiązujący w Banku. 8. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach określonych w umowie o kredyt. Przyjmuje się miesięczny termin płatności odsetek. W uzasadnionych przypadkach można zastosować odstąpienie od tej zasady. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Banku. 9. Sposób regulowania odsetek wynika z umowy o kredyt i może polegać na: 1) pobieraniu przez Bank naliczonych odsetek w okresach obrachunkowych bez dyspozycji kredytobiorcy z rachunku bieżącego przed innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów wykonawczych oraz 7

8 dokumentów mających moc takich tytułów, na podstawie upoważnienia wynikającego z umowy lub oddzielnie złożonego pełnomocnictwa, 2) wpłacie lub przelaniu środków przez kredytobiorcę w terminie ustalonym w umowie o kredyt, na rachunek Banku wskazany w tej umowie. 10. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Banku wskazany w umowie z uwzględnieniem 7 dniowego okresu na spłatę należności. 11. Kolejność zaliczania spłat zobowiązań z tytułu udzielonego kredytu jest następująca: 1) prowizje, 2) koszty monitów i zawiadomień, 3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 4) odsetki zapadłe, 5) odsetki bieżące, 6) kapitał przeterminowany, 7) kapitał bieżący. 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bank może zmienić kolejność zaliczania uzyskanych kwot należnych z tytułu umowy o kredyt. 13. Niezapłacenie odsetek w terminie może spowodować podjęcie postępowania analogicznego jak w przypadku niespłacenia kredytu. 32 W czasie trwania umowy, kredytobiorca może zwrócić się do Banku z umotywowanym wnioskiem o zmianę postanowień umowy dotyczących terminu i sposobu spłaty kredytu lub odsetek oraz innych postanowień umowy o kredyt. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 14 dni od daty wpływu. 33 W razie naruszenia warunków umowy, zagrożenia lub utraty zdolności kredytowej Bank może zażądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu lub renegocjować warunki umowy kredytowej. 34 Bank może wypowiedzieć umowę kredytową i odmówić uruchomienia kredytu, bądź jego kolejnych transz, jeżeli przed wykorzystaniem kredytu lub kolejnej transzy: a. zaszły okoliczności nie znane Bankowi w dniu podpisywania umowy, które stwarzają zagrożenia dla terminowej spłaty kredytu, b. nie zapłacono prowizji w terminie wskazanym w umowie. ROZDZIAŁ X - REALIZACJA I KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA KREDYTÓW Uruchomienie kredytu, może nastąpić po ustanowieniu przez kredytobiorcę zabezpieczenia zwrotu kredytu wraz z odsetkami, zapłaceniu należnych prowizji oraz po spełnieniu innych warunków określonych w umowie kredytowej. 2. Udzielony kredyt Bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy na wskazanym rachunku kredytowym lub bieżącym Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje do wysokości limitu określonego w umowie kredytowej, w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku. 2. Górna granica limitu może zostać określona w umowie na cały okres kredytowania lub też w różnych wysokościach w określonych terminach. 3. Limit w różnych wysokościach w określonych terminach przyznaje się w szczególności klientom, których działalność charakteryzuje się sezonowością. 4. Każdorazowo płatność odsetek, rat i opłat należnych Bankowi realizowana jest przed wszystkimi innymi dyspozycjami Wykorzystanie kredytu w rachunku kredytowym może nastąpić poprzez: 1) przelanie całości lub części kredytu z rachunku kredytowego na wskazany przez kredytobiorcę rachunek, 2) zapłatę bezpośrednio z rachunku kredytowego faktur i rachunków przedstawionych przez kredytobiorcę, zgodnych z przedmiotem kredytowania, 8

9 3) refundację z rachunku kredytowego wydatków wynikających z rachunków wystawionych po dacie złożenia wniosku o kredyt z zapłaconych przez kredytobiorcę, 4) otwarcie akredytywy, 5) wypłatę gotówki w kwocie określonej w umowie o kredyt, w wyjątkowych przypadkach dopuszczonych obowiązującymi przepisami, 6) inną formę, określoną w umowie kredytowej. 2. Oryginały faktur stanowiących podstawę rozliczenia kredytu należy opatrzyć adnotacją zawierającą informację o zapłacie za fakturę ze środków kredytowych ze wskazaniem numeru umowy kredytowej. 38 Brak całkowitego wykorzystania kredytu w terminie ustalonym w umowie o kredyt, bądź niskie wykorzystanie przyznanego kredytu w okresie trwania umowy może spowodować rozwiązanie umowy lub obniżenie przez Bank kwoty przyznanego kredytu o równowartość nie wykorzystanej kwoty Bank ma obowiązek i zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych kredytów. 2. Uruchomienie kolejnej transzy kredytu następuje pod warunkiem udokumentowania zgodnie z przeznaczeniem wykorzystania w całości poprzedniej transzy Bank ma prawo żądać od kredytobiorcy, w czasie korzystania przez niego z kredytu przedstawienia informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny sytuacji finansowej oraz oceny jego wiarygodności. 2. Bank ma prawo dokonywać u kredytobiorcy badań dokumentów oraz wizji lokalnych niezbędnych do realizacji zadań wskazanych w ust Ujawnienie, iż przedłożone przez kredytobiorcę informacje i dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu podważa wiarygodność kredytobiorcy i może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o kredyt. 41 Jeżeli w wyniku dokonanej oceny, o której mowa w 54 ust. 1 Bank stwierdzi pogorszenie sytuacji gospodarczej i finansowej lub stanu majątkowego kredytobiorcy zagrażające terminowej spłacie kredytu Bank może: 1. żądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu, 2. przedstawienia programu naprawczego, który według oceny Banku gwarantuje odzyskanie zdolności kredytowej, 3. renegocjować warunki umowy kredytowej, w tym przekwalifikować kredyt w rachunku bieżącym na kredyt w rachunku kredytowym ustalając z Klientem nowe warunki kredytowania, 4. wypowiedzieć udzielony kredyt. ROZDZIAŁ XI - SPŁATA KREDYTU I ODSETEK Spłata kredytu następuje w terminach ustalonych w umowie o kredyt poprzez przelanie środków lub ich wpłatę na rachunek wskazany w umowie o kredyt. 2. Spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez zaliczenie każdego wpływu na rachunek dokonany w okresie trwania umowy kredytowej, który powoduje jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej wpłaty i możliwość dalszego wielokrotnego wykorzystania go przez kredytobiorcę aż do wygaśnięcia umowy kredytu. 3. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu, tj. od faktycznego stanu zadłużenia uwzględniającego spłaty kredytu. Odsetki podlegają spłacie w okresach miesięcznych bądź dłuższych, stosownie do ustaleń zawartych w umowie o kredyt. 4. Dopuszcza się przedterminową spłatę wykorzystanego kredytu i odsetek W razie przejściowych trudności w spłacie kredytu i odsetek Bank na uzasadniony wniosek kredytobiorcy może prolongować termin ich płatności. 2. Od kwoty prolongowanej Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku. Prowizja pobierana jest w dniu podpisania aneksu do umowy kredytowej. 44 9

10 1. W przypadku stwierdzenia przez Bank, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub w przypadku zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, a w szczególności: 1) zagrożenia lub utraty zdolności kredytowej, 2) niedotrzymania przez kredytobiorcę terminów spłaty rat kredytu i odsetek, 3) braku obrotów na rachunku bieżącym przez kolejne dwa miesiące, 4) gdy wpływy na rachunek bieżący w istotny sposób odbiegają od wpływów będących podstawą określenia kwoty kredytu, 5) wykorzystania kredytu niezgodnie z celem określonym w umowie o kredyt, 6) niewypełnienia przez kredytobiorcę dodatkowych warunków określonych w umowie, 7) poważnego obniżenia się potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu umowy o kredyt, 8) przekazania bankowi przez kredytobiorcę nieprawdziwych informacji, 9) poważnego obniżenia wartości przyjętego przez bank prawnego zabezpieczenia kredytu, jeżeli kredytobiorca na wezwanie banku nie przedstawi zabezpieczenia uzupełniającego, 10) innych zdarzeń mających wpływ na spłatę zaciągniętych przez kredytobiorcę zobowiązań, Bank może wypowiedzieć umowę o kredyt w całości lub w części, bądź zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź zażądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank. 2. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy 7 dni, o ile umowa kredytowa nie przewiduje okresu dłuższego Niespłaconą w terminie kwotę kredytu Bank przenosi w dniu następnym po wyznaczonym w umowie terminie spłaty, na rachunek zadłużenia przeterminowanego oprocentowanego wg stopy procentowej obowiązującej w danym okresie dla należności przeterminowanych. 2. W przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę należności przeterminowanych Bank przystępuje do przymusowego ich ściągnięcia. 46 Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami i innymi należnościami Banku oznacza wygaśnięcie umowy o kredyt. ROZDZIAŁ XII - WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W przypadku niespłacenia należności Banku z tytułu udzielonych kredytów Bank podejmuje czynności windykacyjne. 2. Przez czynności windykacyjne rozumie się postępowanie zmierzające do odzyskania należności Banku z tytułu udzielonych kredytów. 3. Roszczenia Banku z tytułu nie spłaconego kredytu i odsetek pokrywane są w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i koszty egzekucji, 2) opłaty za monity - wezwania do zapłaty, 3) odsetki od kredytu przeterminowanego lub postawionego w stan wymagalności, 4) odsetki naliczone za okresy obrachunkowe, 5) kapitał przeterminowany, 6) kapitał. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzją Banku kolejność zaliczania kwot uzyskanych w wyniku czynności windykacyjnych może być ustalona odmiennie. 5. Koszty postępowania windykacyjnego solidarnie obciążają dłużników. ROZDZIAŁ XIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 48 W przypadku kredytów udzielanych na podstawie odrębnych przepisów wynikających z umów zawartych z innymi instytucjami, Bank może stosować odmienne zasady i warunki kredytowania. 49 Bank zachowuje w tajemnicy wszelkie dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926/ i informacje dotyczące kredytobiorców i osób trzecich, uzyskane w związku z zawarciem umowy i zobowiązuje się nie udostępniać ich, za wyjątkiem przypadków dopuszczonych na podstawie obowiązujących ustaw. 10

11 50 Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o zmianie nazwiska, adresu, nazwy (firmy), formy własności itp. pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe dla Banku z powodu zatajenia tych zmian. Kredytobiorca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na skutek mylnie podanych niezbędnych informacji. 51 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Procedury mają zastosowanie przepisy Prawa Bankowego, Kodeksu cywilnego. 11

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Załącznik do Uchwały nr 6/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Wejherowo, styczeń 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zawiera ogólne warunki udzielania kredytów ( Kredyty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo