PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie"

Transkrypt

1 Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Strzałkowo, lipiec 2007 r.

2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza Procedura udzielania kredytów dla instytucji, stowarzyszeń, parafii i innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, zwana dalej Procedurą, obowiązująca w LBS w Strzałkowie określa rodzaje i formy udzielanych kredytów, podstawowe zasady stosowane przy przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o kredyt, zawieraniu umów o kredyt, kontroli wykorzystania i spłaty kredytu, monitorowaniu spłaty kredytu i bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu, jak również uprawnienia i obowiązki Banku oraz obowiązki i uprawnienia kredytobiorców. 2 Przez użyte w Procedurze określenia należy rozumieć: 1) bank (LBS) - Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie 2) kredytobiorca- jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną w tym : instytucje, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne Kościoła ( diecezje, parafie i.t.d.) mające siedziby na terenie kraju, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego, których przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności statutowej, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach 3) kredyt - środki pieniężne oddane przez Bank do dyspozycji kredytobiorcy na mocy stosownej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeznaczone na finansowanie określonej w umowie działalności gospodarczej kredytobiorcy, 4) kredyt obrotowy - kredyt przeznaczony na finansowanie środków obrotowych, 5) kredyt inwestycyjny - kredyt przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji polegających w szczególności na budownictwie, zakupie gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, remoncie i modernizacji i innych celów inwestycyjnych, 6) zdolność kredytowa - zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, 7) udzielenie kredytu - zawarcie umowy o udzielenie kredytu przez bank i kredytobiorcę, 8) okres kredytowania - okres liczony od dnia udzielenia kredytu do dnia całkowitej spłaty należności z tytułu kredytu wraz z odsetkami, 9) okres karencji - ustalony w umowie okres zawieszenia spłaty kredytu lub odsetek, który liczony jest od daty zawarcia umowy kredytowej, 10) postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy - termin spełnienia wszelkich warunków określonych w umowie, od których uzależniona jest możliwość korzystania z kredytu, 11) uruchomienie kredytu - wykorzystanie kredytu lub jego transzy, 12) data spłaty kredytu - dzień wpływu do Banku środków na spłatę kredytu, 13) prawne zabezpieczenie kredytu - przewidziana prawem forma zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu, 14) rachunek kredytowy - wydzielone konto do ewidencjonowania stanu zadłużenia i spłat należności wynikających z umowy kredytowej, 15) rachunek bieżący - rachunek prowadzony w banku, służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą, 16) należności przeterminowane - nie spłacone w terminach określonych w umowie o kredyt należności wobec banku, 17) postawienie kredytu w stan wymagalności - żądanie przez bank spłaty kredytu na podstawie dokumentu bankowego, stwierdzającego istnienie wymagalnego zobowiązania na rzecz banku, 18) prolongata - przedłużenie terminu spłaty całości lub części kredytu, ROZDZIAŁ II - PODMIOT KREDYTOWANIA 3 Bank udziela kredytów złotowych instytucjom, stowarzyszeniom, parafii na cele działalności statutowej, według niżej określonych zasad. ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT KREDYTOWANIA 4 Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia, a w szczególności: 1. bieżące potrzeby związane z działalnością statutową, 2

3 2. przedsięwzięcia inwestycyjne służące realizacji celów statutowych, ROZDZIAŁ IV - PODSTAWOWE WARUNKI UDZIELANIA KREDYTÓW Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. 2. Zdolność kredytową ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje. 7 Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od: 1) zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie, 2) właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu, 3) stopnia ryzyka bankowego Fakt posiadania zdolności kredytowej nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. 2. Bank nie jest zobowiązany do informowania wnioskodawcy o przyczynach odmowy udzielenia kredytu W celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów Bank może żądać od kredytobiorcy ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci: 1) weksla własnego in blanco, 2) poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego), 3) gwarancji innego banku, 4) przelewu wierzytelności, 5) przystąpienia do długu kredytowego, 6) ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach, 7) przewłaszczenia rzeczy ruchomych, 8) kaucji, 9) cesji praw z ubezpieczenia, 10) blokady środków na rachunku bankowym, 11) ustanowienia hipoteki na nieruchomości. 12) innych form. 2. Ustanowienie prawnego zabezpieczenia zwrotności kredytu winno być dokonane w formie pisemnej, odpowiedniej do wymogów prawa w zależności od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia. 3. Przy udzielaniu kredytu Bank według swego uznania może żądać ustanowienia jednej lub kilku form zabezpieczeń zwrotu kredytu, w zależności od wartości rynkowej przyjmowanego zabezpieczenia, rodzaju kredytu i okresu kredytowania, formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego i jego sytuacji finansowej. 4. Wartość zabezpieczenia powinna zapewniać zwrotność kredytu wraz z odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego. 5. Przy ustanawianiu takich zabezpieczeń jak hipoteka, zastaw i przewłaszczenie wskazane jest ubezpieczenie przez kredytobiorcę majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia udzielonego kredytu i dokonanie na rzecz Banku cesji praw z polisy ubezpieczeniowej tego majątku, z wyjątkiem przedmiotów przyjętych przez Bank do depozytu. 6. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i zniesieniem prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi kredytobiorca. ROZDZIAŁ V - OPROCENTOWANIE 10 1.Przy ustalaniu wysokości oprocentowania Bank bierze pod uwagę : 1) stopień ryzyka związanego z udzieleniem kredytu 2) okres na jaki kredyt został udzielony 3

4 3) formę zabezpieczenia kredytu 4) okresy płatności odsetek 5) kształtowanie się stóp na rynku międzybankowym. 2. Wysokość oprocentowania kredytu może być przedmiotem negocjacji z kredytobiorcą. 3. Kredyt oprocentowany jest według określonej w umowie o kredyt stałej lub zmiennej stopy procentowej liczonej w stosunku rocznym ROZDZIAŁ VI - PROWIZJE Od przyznanego kredytu Bank może pobierać opłaty i prowizje, określone w obowiązującej w Banku Tabeli prowizji i opłat bankowych. 2. Wysokość prowizji może być przedmiotem negocjacji z kredytobiorcą w zakresie wynikającym z odrębnych uregulowań. 3. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi. 4. Zapłata prowizji, następuje ze środków własnych kredytobiorcy, w drodze przelewu środków z rachunku bankowego lub poprzez wpłatę gotówki. 5. Zapłata prowizji następuje na podstawie wystawionej przez kredytobiorcę dyspozycji i stanowi warunek uruchomienia kredytu przez bank. ROZDZIAŁ VII - RODZAJE I FORMY UDZIELANYCH KREDYTÓW 12 Bank udziela kredyty zarówno ze środków własnych, jak i ze źródeł zewnętrznych, w ramach posiadanych uprawnień Kredyty udzielane przez Bank na finansowanie działalności gospodarczej dzielą się: 1) w zależności od przeznaczenia na: a) obrotowe, b) inwestycyjne, 2) w zależności od czasu kredytowania na: a) krótkoterminowe - z okresem kredytowania do 1 roku, b) średnioterminowe - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat, c) długoterminowe - z okresem kredytowania powyżej 3 lat, 3) w zależności od sposobu udostępnienia środków kredytowych - w oparciu o dwa kryteria: a) rachunek, w którym funkcjonuje kredyt: w rachunku kredytowym b) sposób wykorzystania kredytu: w formie bezgotówkowej w formie gotówkowej. a) bieżącym, b) kredytowym, 2. W przypadku kredytu inwestycyjnego kredytobiorca minimalny udział środków własnych kredytobiorcy powinien wynosić 20 % wartości nakładów. 3. Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się w szczególności : środki pieniężne, wartość zgromadzonych materiałów, poniesione koszty na sfinansowanie nakładów, zakupione maszyny i urządzenia oraz koszty dokumentacji projektowo- kosztowej. 4. W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza wobec stałego kredytobiorcy będącego w dobrej sytuacji ekonomiczno finansowej lub w celu pozyskania takiego klienta istnieje możliwość obniżenia wymogu określonego w pkt.4. Decyzję w tym względzie podejmuje Zarząd Banku. 5. Środki własne kredytobiorca powinien zaangażować na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem przez Bank kredytu inwestycyjnego. 6. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako średnio- lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym. 7. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie. 4

5 8. Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w transzach. Każda spłata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu. 9. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału Kredytobiorca składa wniosek o udzielenie kredytu wraz z wszystkimi dokumentami. Udzielenie kredytu następuje po podjęciu przez osoby upoważnione decyzji o przyznaniu kredytu, podpisaniu umowy kredytowej, ustanowieniu zabezpieczenia oraz uregulowania prowizji. 2. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 kredytobiorca podpisuje umowę kredytową wg wzoru stosowanego w Banku. 15 Obowiązkiem Banku jest kontrola zgodności danych we wniosku ze stanem faktycznym, a zwłaszcza sprawdzenie pełnej nazwy podmiotu i aktualnej siedziby z właściwymi dokumentami stanowiącymi podstawę działania kredytobiorcy Wniosek o kredyt powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz wnioskodawcy lub wyznaczonych przez wnioskodawcę pełnomocników. 2. Zakres upoważnienia osób, o których mowa w ust. 1 ustalony jest na podstawie między innymi: 1) aktualnego statutu, 2) aktualnych dokumentów określających jego status prawny, 3) aktualnych pełnomocnictw wystawionych przez wnioskodawcę i poświadczonych notarialnie. 17 Podmiot gospodarczy załącza do wniosku wskazane przez Bank dokumenty: 1. Odpis z KRS, Statut organizacyjny oraz inne dokumenty organizacyjne umożliwiające ustalenie sposobu reprezentacji kredytobiorcy. 2. Zgodę odpowiedniego organu na zaciągnięcie kredytu, jeżeli obowiązek posiadania takiej zgody wynika z obowiązujących przepisów. 3. Dokumenty finansowe dotyczące dochodów, kosztów oraz uproszczony bilans za rok poprzedzający złożenie wniosku 4. Prognozy dotyczące dochodów, kosztów oraz uproszczony bilans na okres kredytowania 5. Deklaracje składane do urzędów skarbowych 6. Dokumenty związane z planowaną inwestycją ( kosztorys, biznes plan, pozwolenie na budowę i inne certyfikaty związane z prowadzonymi inwestycjami wydane przez właściwy organ administracji terenowej ). 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zadłużenia w innych instytucjach lub bankach 8. Dokumenty umożliwiające ocenę prawnego zabezpieczenia kredytu. 18 Do wniosku mogą być składane kopie wymaganych dokumentów pod warunkiem potwierdzenia ich zgodności z oryginałami przez pracownika Banku. 19 Złożone i przyjęte w Banku wnioski kredytowe po stwierdzeniu ich kompletności podlegają wpisowi do rejestru. ROZDZIAŁ VIII - ROZPATRZENIE WNIOSKU O KREDYT Rozpatrzenie przez Bank wniosku o kredyt powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 30 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny oraz 14 dni roboczych w przypadku ubiegania się o kredyt obrotowy, liczonych od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może być wydłużony w przypadku: 1) potrzeby uzupełnienia i weryfikacji informacji oraz dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę, 5

6 2) wysokiego stopnia złożoności i pracochłonności związanego z rozpatrzeniem wniosku, z jednoczesnym powiadomieniem wnioskodawcy o przewidywanym terminie podjęcia decyzji. 21 Bank może sprawdzić, czy wnioskodawca nie figuruje w bankowym rejestrze klientów niesolidnych oraz powołując się na art. 105, ust.1 Prawa Bankowego (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.) kieruje zapytania do innych banków na temat podmiotu gospodarczego Bank dokonuje analizy wniosku wraz z załącznikami, mającej przede wszystkim na celu: 1) ocenę formalno-prawną przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, tj. ich kompletność, aktualność i autentyczność, 2) ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy i ryzyka kredytowego Banku, 3) ocenę wartości i realności zabezpieczenia zaproponowanego przez wnioskodawcę. 2. Zakres i stopień szczegółowości oceny zdolności kredytowej powinien być uzależniony od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, sytuacji kredytobiorcy i jego wiarygodności oraz jakości prawnego zabezpieczenia W trakcie rozpatrywania wniosku o kredyt Bank może przeprowadzić bezpośrednią inspekcję u wnioskodawcy oraz lustrację proponowanych zabezpieczeń, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zgodność ze stanem faktycznym danych zamieszczonych we wniosku i załącznikach. 2. Z przeprowadzonej inspekcji Bank sporządza notatkę służbową, zawierającą przede wszystkim: 1) opis sytuacji zastanej w siedzibie wnioskodawcy, 2) weryfikację informacji dotyczącej wybranych pozycji sprawozdań i prognoz finansowo-księgowych, 3) informacje dotyczące proponowanych form zabezpieczenia, 4) informacje na temat innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg kredytowania. 24 Decyzje w sprawie udzielenia kredytu podejmują upoważnieni przedstawiciele Banku zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami. 25 O decyzji kredytowej niezwłocznie zawiadamiany jest wnioskodawca, z którym w przypadku decyzji pozytywnej ustalany jest termin podpisania umowy o kredyt. ROZDZIAŁ IX - ZAWIERANIE UMÓW O KREDYT Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej na piśmie między kredytobiorcą a Bankiem. 2. Przez zawarcie umowy kredytowej Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych w umowie terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu i innych kosztów związanych z realizacją umowy Umowa o kredyt winna określać co najmniej: 1) numer umowy o kredyt, datę jej zawarcia oraz strony zawierające umowę, 2) kwotę i walutę kredytu, 3) cel, na jaki kredyt jest przeznaczony, 4) termin i sposób postawienia kredytu lub jego transz do dyspozycji kredytobiorcy, 5) oprocentowanie kredytu i wysokość pobieranej prowizji, 6) terminy spłat rat kredytu oraz terminy płatności i sposób naliczania odsetek, 7) prawne formy zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami, 8) uprawnienia i obowiązki stron umowy. 2. Umowa o kredyt może zawierać zobowiązanie klienta do nie zaciągania bez zgody banku zobowiązań bilansowych i pozabilansowych w innych bankach. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które będzie dla Banku podstawą do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, w przypadku niespłacenia kredytu w terminach określonych w umowie o kredyt. 6

7 28 1. Zawarcie umowy o kredyt następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron. 2. Umowę o kredyt podpisują za kredytobiorcę i Bank osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Nie podpisanie umowy przez kredytobiorcę w terminie uzgodnionym Bank uznaje za rezygnację z jej zawarcia Umowa o kredyt sporządzona jest co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 2. W miarę potrzeby umowa może zawierać elementy nie uwzględnione we wzorach, a wynikające z indywidualnego stosunku prawnego i potrzeb stron umowy. 3. W okresie obowiązywania umowy o kredyt, na wniosek kredytobiorcy lub Banku mogą być zmienione, za obopólną zgodą, warunki umowy o kredyt, a w szczególności: 1) forma prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, 2) terminy spłaty kredytu, 3) oprocentowanie, 4) zasady spłacania odsetek. 4. W przypadku, gdy zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zabezpieczenie udzielone przez osobę trzecią, osoba ta powinna wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy. 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy o kredyt wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zmiany te zawierane są w odrębnym dokumencie w postaci aneksu do umowy, który winien określać co najmniej: 1) numer aneksu, datę jego zawarcia oraz strony zawierające aneks do umowy o kredyt, 2) zakres zmian umowy o kredyt, z wyraźnym podkreśleniem zmieniających się warunków umowy o kredyt, 3) datę, od której obowiązują zmiany określone w aneksie oraz okres ich obowiązywania, 4) wysokość prowizji, zgodnie z taryfą opłat i prowizji. 7. Aneks podpisują uprawnieni reprezentanci stron umowy o kredyt Udzielony kredyt Bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy po spełnieniu przez kredytobiorcę warunków umownych, w terminie i na okres ustalony w umowie. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w umowie o kredyt oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu i zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty Oprocentowanie kredytu może być zróżnicowane w zależności od oceny wiarygodności kredytobiorcy, rodzaju i celu kredytu, ryzyka kredytowego, udziału środków własnych, okresu kredytowania. 2. Formy oprocentowania kredytu, wysokość stawek procentowych, są ustalane w toku negocjacji między przedstawicielami Banku i kredytobiorcą. 3. Wysokość stawek oprocentowania może być określona w umowie o kredyt w dwóch formach: 1) jako stawka stała obowiązująca w niezmiennej wysokości przez cały okres kredytowania, 2) jako stawka zmienna. 4. Przy stosowaniu stałej stopy procentowej ustalona stopa procentowa w umowie kredytu nie ulega zmianie w całym okresie kredytowania. 5. W przypadku zastosowania stawki zmiennej umowa kredytowa określa zasady zmiany oprocentowania. 6. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania podawane są do wiadomości w sposób ogólnie dostępny w siedzibie Banku. 7. Przy naliczaniu oprocentowania przyjmuje się kalendarz obowiązujący w Banku. 8. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach określonych w umowie o kredyt. Przyjmuje się miesięczny termin płatności odsetek. W uzasadnionych przypadkach można zastosować odstąpienie od tej zasady. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Banku. 9. Sposób regulowania odsetek wynika z umowy o kredyt i może polegać na: 1) pobieraniu przez Bank naliczonych odsetek w okresach obrachunkowych bez dyspozycji kredytobiorcy z rachunku bieżącego przed innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów wykonawczych oraz 7

8 dokumentów mających moc takich tytułów, na podstawie upoważnienia wynikającego z umowy lub oddzielnie złożonego pełnomocnictwa, 2) wpłacie lub przelaniu środków przez kredytobiorcę w terminie ustalonym w umowie o kredyt, na rachunek Banku wskazany w tej umowie. 10. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Banku wskazany w umowie z uwzględnieniem 7 dniowego okresu na spłatę należności. 11. Kolejność zaliczania spłat zobowiązań z tytułu udzielonego kredytu jest następująca: 1) prowizje, 2) koszty monitów i zawiadomień, 3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 4) odsetki zapadłe, 5) odsetki bieżące, 6) kapitał przeterminowany, 7) kapitał bieżący. 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bank może zmienić kolejność zaliczania uzyskanych kwot należnych z tytułu umowy o kredyt. 13. Niezapłacenie odsetek w terminie może spowodować podjęcie postępowania analogicznego jak w przypadku niespłacenia kredytu. 32 W czasie trwania umowy, kredytobiorca może zwrócić się do Banku z umotywowanym wnioskiem o zmianę postanowień umowy dotyczących terminu i sposobu spłaty kredytu lub odsetek oraz innych postanowień umowy o kredyt. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 14 dni od daty wpływu. 33 W razie naruszenia warunków umowy, zagrożenia lub utraty zdolności kredytowej Bank może zażądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu lub renegocjować warunki umowy kredytowej. 34 Bank może wypowiedzieć umowę kredytową i odmówić uruchomienia kredytu, bądź jego kolejnych transz, jeżeli przed wykorzystaniem kredytu lub kolejnej transzy: a. zaszły okoliczności nie znane Bankowi w dniu podpisywania umowy, które stwarzają zagrożenia dla terminowej spłaty kredytu, b. nie zapłacono prowizji w terminie wskazanym w umowie. ROZDZIAŁ X - REALIZACJA I KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA KREDYTÓW Uruchomienie kredytu, może nastąpić po ustanowieniu przez kredytobiorcę zabezpieczenia zwrotu kredytu wraz z odsetkami, zapłaceniu należnych prowizji oraz po spełnieniu innych warunków określonych w umowie kredytowej. 2. Udzielony kredyt Bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy na wskazanym rachunku kredytowym lub bieżącym Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje do wysokości limitu określonego w umowie kredytowej, w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku. 2. Górna granica limitu może zostać określona w umowie na cały okres kredytowania lub też w różnych wysokościach w określonych terminach. 3. Limit w różnych wysokościach w określonych terminach przyznaje się w szczególności klientom, których działalność charakteryzuje się sezonowością. 4. Każdorazowo płatność odsetek, rat i opłat należnych Bankowi realizowana jest przed wszystkimi innymi dyspozycjami Wykorzystanie kredytu w rachunku kredytowym może nastąpić poprzez: 1) przelanie całości lub części kredytu z rachunku kredytowego na wskazany przez kredytobiorcę rachunek, 2) zapłatę bezpośrednio z rachunku kredytowego faktur i rachunków przedstawionych przez kredytobiorcę, zgodnych z przedmiotem kredytowania, 8

9 3) refundację z rachunku kredytowego wydatków wynikających z rachunków wystawionych po dacie złożenia wniosku o kredyt z zapłaconych przez kredytobiorcę, 4) otwarcie akredytywy, 5) wypłatę gotówki w kwocie określonej w umowie o kredyt, w wyjątkowych przypadkach dopuszczonych obowiązującymi przepisami, 6) inną formę, określoną w umowie kredytowej. 2. Oryginały faktur stanowiących podstawę rozliczenia kredytu należy opatrzyć adnotacją zawierającą informację o zapłacie za fakturę ze środków kredytowych ze wskazaniem numeru umowy kredytowej. 38 Brak całkowitego wykorzystania kredytu w terminie ustalonym w umowie o kredyt, bądź niskie wykorzystanie przyznanego kredytu w okresie trwania umowy może spowodować rozwiązanie umowy lub obniżenie przez Bank kwoty przyznanego kredytu o równowartość nie wykorzystanej kwoty Bank ma obowiązek i zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych kredytów. 2. Uruchomienie kolejnej transzy kredytu następuje pod warunkiem udokumentowania zgodnie z przeznaczeniem wykorzystania w całości poprzedniej transzy Bank ma prawo żądać od kredytobiorcy, w czasie korzystania przez niego z kredytu przedstawienia informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny sytuacji finansowej oraz oceny jego wiarygodności. 2. Bank ma prawo dokonywać u kredytobiorcy badań dokumentów oraz wizji lokalnych niezbędnych do realizacji zadań wskazanych w ust Ujawnienie, iż przedłożone przez kredytobiorcę informacje i dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu podważa wiarygodność kredytobiorcy i może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o kredyt. 41 Jeżeli w wyniku dokonanej oceny, o której mowa w 54 ust. 1 Bank stwierdzi pogorszenie sytuacji gospodarczej i finansowej lub stanu majątkowego kredytobiorcy zagrażające terminowej spłacie kredytu Bank może: 1. żądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu, 2. przedstawienia programu naprawczego, który według oceny Banku gwarantuje odzyskanie zdolności kredytowej, 3. renegocjować warunki umowy kredytowej, w tym przekwalifikować kredyt w rachunku bieżącym na kredyt w rachunku kredytowym ustalając z Klientem nowe warunki kredytowania, 4. wypowiedzieć udzielony kredyt. ROZDZIAŁ XI - SPŁATA KREDYTU I ODSETEK Spłata kredytu następuje w terminach ustalonych w umowie o kredyt poprzez przelanie środków lub ich wpłatę na rachunek wskazany w umowie o kredyt. 2. Spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez zaliczenie każdego wpływu na rachunek dokonany w okresie trwania umowy kredytowej, który powoduje jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej wpłaty i możliwość dalszego wielokrotnego wykorzystania go przez kredytobiorcę aż do wygaśnięcia umowy kredytu. 3. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu, tj. od faktycznego stanu zadłużenia uwzględniającego spłaty kredytu. Odsetki podlegają spłacie w okresach miesięcznych bądź dłuższych, stosownie do ustaleń zawartych w umowie o kredyt. 4. Dopuszcza się przedterminową spłatę wykorzystanego kredytu i odsetek W razie przejściowych trudności w spłacie kredytu i odsetek Bank na uzasadniony wniosek kredytobiorcy może prolongować termin ich płatności. 2. Od kwoty prolongowanej Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku. Prowizja pobierana jest w dniu podpisania aneksu do umowy kredytowej. 44 9

10 1. W przypadku stwierdzenia przez Bank, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub w przypadku zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, a w szczególności: 1) zagrożenia lub utraty zdolności kredytowej, 2) niedotrzymania przez kredytobiorcę terminów spłaty rat kredytu i odsetek, 3) braku obrotów na rachunku bieżącym przez kolejne dwa miesiące, 4) gdy wpływy na rachunek bieżący w istotny sposób odbiegają od wpływów będących podstawą określenia kwoty kredytu, 5) wykorzystania kredytu niezgodnie z celem określonym w umowie o kredyt, 6) niewypełnienia przez kredytobiorcę dodatkowych warunków określonych w umowie, 7) poważnego obniżenia się potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu umowy o kredyt, 8) przekazania bankowi przez kredytobiorcę nieprawdziwych informacji, 9) poważnego obniżenia wartości przyjętego przez bank prawnego zabezpieczenia kredytu, jeżeli kredytobiorca na wezwanie banku nie przedstawi zabezpieczenia uzupełniającego, 10) innych zdarzeń mających wpływ na spłatę zaciągniętych przez kredytobiorcę zobowiązań, Bank może wypowiedzieć umowę o kredyt w całości lub w części, bądź zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź zażądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank. 2. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy 7 dni, o ile umowa kredytowa nie przewiduje okresu dłuższego Niespłaconą w terminie kwotę kredytu Bank przenosi w dniu następnym po wyznaczonym w umowie terminie spłaty, na rachunek zadłużenia przeterminowanego oprocentowanego wg stopy procentowej obowiązującej w danym okresie dla należności przeterminowanych. 2. W przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę należności przeterminowanych Bank przystępuje do przymusowego ich ściągnięcia. 46 Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami i innymi należnościami Banku oznacza wygaśnięcie umowy o kredyt. ROZDZIAŁ XII - WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W przypadku niespłacenia należności Banku z tytułu udzielonych kredytów Bank podejmuje czynności windykacyjne. 2. Przez czynności windykacyjne rozumie się postępowanie zmierzające do odzyskania należności Banku z tytułu udzielonych kredytów. 3. Roszczenia Banku z tytułu nie spłaconego kredytu i odsetek pokrywane są w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i koszty egzekucji, 2) opłaty za monity - wezwania do zapłaty, 3) odsetki od kredytu przeterminowanego lub postawionego w stan wymagalności, 4) odsetki naliczone za okresy obrachunkowe, 5) kapitał przeterminowany, 6) kapitał. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzją Banku kolejność zaliczania kwot uzyskanych w wyniku czynności windykacyjnych może być ustalona odmiennie. 5. Koszty postępowania windykacyjnego solidarnie obciążają dłużników. ROZDZIAŁ XIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 48 W przypadku kredytów udzielanych na podstawie odrębnych przepisów wynikających z umów zawartych z innymi instytucjami, Bank może stosować odmienne zasady i warunki kredytowania. 49 Bank zachowuje w tajemnicy wszelkie dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926/ i informacje dotyczące kredytobiorców i osób trzecich, uzyskane w związku z zawarciem umowy i zobowiązuje się nie udostępniać ich, za wyjątkiem przypadków dopuszczonych na podstawie obowiązujących ustaw. 10

11 50 Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o zmianie nazwiska, adresu, nazwy (firmy), formy własności itp. pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe dla Banku z powodu zatajenia tych zmian. Kredytobiorca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na skutek mylnie podanych niezbędnych informacji. 51 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Procedury mają zastosowanie przepisy Prawa Bankowego, Kodeksu cywilnego. 11

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Uchwała Zarządu nr 205/2009 Z dnia 09.11.2009 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Rusiec, listopad 2009r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa rodzaje kredytów udzielanych na działalność gospodarczą przez Bank

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów klęskowych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie...

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... UMOWA Nr - Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... r. w... pomiędzy... wpisana do... o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... reprezentowany przez.........

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr...

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... Załącznik nr 2.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... W dniu...w... pomiędzy...... (osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. kredytu długoterminowego. W dniu.. została zawarta umowa dostawy (zwana dalej Umową ) między:

UMOWA - projekt. kredytu długoterminowego. W dniu.. została zawarta umowa dostawy (zwana dalej Umową ) między: UMOWA - projekt kredytu długoterminowego W dniu.. została zawarta umowa dostawy (zwana dalej Umową ) między: 1. Gminą Zapolice, Plac Strażacki 5, Zapolice (98-161), reprezentowaną przez: Wójta Jana Zaborowskiego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej na Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektem Kasztelu Rycerskiego,

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a UMOWA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR... W dniu... pomiędzy Bankiem...,, reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a...... zwanym dalej Kredytobiorcą, reprezentowanym przez: 1)..., 2)...* została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr... do Uchwały Nr /2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia... roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ROLNIKÓW. Od kredytów rolniczych. 150,00 zł 150,00 zł. Od pożyczki hipotecznej

KREDYTY ROLNIKÓW. Od kredytów rolniczych. 150,00 zł 150,00 zł. Od pożyczki hipotecznej KONTO FARMER KOMFORT KONTO FARMER PRESTIŻ Tekst jednolity na dzień 19.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla rolników w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM. W dniu.. w Kunicach pomiędzy Gmina Kunice ul. Gwarna 1 59-216 Kunice Regon 390647475 NIP 691-21-46-015 który reprezentują: Pan Zdzisław Tersa Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR. W dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują:

UMOWA KREDYTU NR. W dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują: UMOWA KREDYTU NR. W dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują: 1. Stanisław Skaja - Starosta 2. Przemysław Biesek - Talewski - Wicestarosta przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 24.11.2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Dołhobyczów, listopad,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM DOŁHOBYCZOWIE

DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM DOŁHOBYCZOWIE Załącznik do Uchwały nr 8 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 09.12.2013r. REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Dołhobyczów 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo