METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu 4.1/2014/FPJWM na wybór Pośredników Finansowych. Będzie ona zarazem stanowiła podstawę do sporządzenia stosownego Załącznika nr 3 do Umowy Operacyjnej Pożyczki Globalnej dla Startupów (dalej Umowa ), którą Pośrednik Finansowy zawrze z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego (dalej MFP lub Menadżer ). I. NAZWA PRODUKTU: Pożyczka Globalna dla start-upów (zwana dalej Pożyczką dla start-upów lub Pożyczką globalną lub Pożyczką ) II. OPIS PRODUKTU: Pożyczka MFP na rzecz Pośrednika Finansowego ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego w celu udzielania przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych Pożyczek 1 dla Ostatecznych Beneficjentów, będących MŚP 2 (w tym MŚP będących w fazie start-up 3 ). III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE POŻYCZKI GLOBALNEJ: 1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę dla start-upów w ramach Konkursu Nr 4.1/2014/FPJWM są: a) fundusze pożyczkowe; b) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), 1 Rozumiane jako mikropożyczki udzielane wyłącznie Mikroprzedsiębiorstwom do kwoty ,00 zł (jednak nie więcej niż ,00 EUR wg średniego kursu NBP z dnia udzielenia jednostkowej pożyczki) lub jako pożyczki lub kredyty udzielane podmiotom z segmentu MŚP do kwoty ,00 zł, o czym zdecyduje Wnioskodawca na etapie konkursu w przedstawionym Biznes Planie. 2 MŚP - mikro, mały lub średni przedsiębiorca spełniający warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 3 MŚP w fazie start-up - mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca znajdujący się na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności osoby bezrobotne lub absolwenci szkół wyższych, w przypadku których rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące przed udzieleniem przez Pośrednika Finansowego Jednostkowej Pożyczki tj. zawarciem Umowy Operacyjnej II Stopnia z Ostatecznym Beneficjentem. 1

2 c) banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz z późn. zm.), d) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.), e) inne podmioty finansowe udzielające Wsparcia Finansowego dla MŚP (wsparcie finansowe rozumiane jako systematyczne, ciągłe udzielanie kredytów lub pożyczek). 2. Pośrednik Finansowy musi spełniać następujące warunki: a) prowadzić działalność pożyczkową w województwie mazowieckim albo zamierzać rozpocząć prowadzenie działalności pożyczkowej w województwie mazowieckim, b) mieć charakter samofinansujący i utrzymywać odpowiedni poziom kapitału, zapewniający realizację Operacji, w tym wymagany wkład własny, c) dysponować doświadczeniem w zakresie udzielania Wsparcia Finansowego dla MŚP, co oznacza, że w każdym z półroczy kalendarzowych w okresie 24 miesięcy przed złożeniem Wniosku, udzielił co najmniej trzech pożyczek lub kredytów dla MŚP, d) zarządzać kapitałem z uwzględnieniem bezpieczeństwa lokat/inwestycji kapitałowych, tj. przechowywać wolne środki na rachunkach bankowych lub lokować je na lokatach bankowych lub inwestować je w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, bądź inwestować je w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, e) posiadać wdrożony standard organizacyjny oraz standard świadczenia usług Wsparcia Finansowego, w tym działać na podstawie regulaminu usług Wsparcia Finansowego f) prowadzić ewidencję udzielonego Wsparcia Finansowego, umożliwiającą sporządzenie okresowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) raportów o aktualnej wartości Wsparcia Finansowego, a także o należnościach dochodzonych przez Pośrednika Finansowego w związku z udzielanym Wsparciem Finansowym, g) przyjąć akceptowane w sektorze finansowym metody oceny ryzyka, które umożliwiają przyporządkowanie właściwych stawek oprocentowania pożyczki przedsiębiorcom, h) posiadać regulamin/zasady tworzenia rezerw, w tym na ryzyko ogólne i celowe. 3. Ponadto Pośrednik Finansowy nie może być podmiotem, który: a) podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub którego osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu wykluczeniu, w szczególności na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), b) pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U poz. 1112, z późn. zm.) lub pod zarządem komisarycznym, c) zakłada udzielenie pomocy przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z r.) lub przedsiębiorstwom wykluczonym stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, d) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 2

3 IV. PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU: 1. Całkowita wysokość środków przeznaczona w ramach ogłoszonego Konkursu na Produkt Finansowy - Pożyczka Globalna wynosi ,00 zł. 2. Limit środków Pożyczki Globalnej jaki może zostać przyznany pojedynczemu Pośrednikowi Finansowemu w ramach ogłoszonego Konkursu wynosi minimalnie ,00 zł, a maksymalnie ,00 zł ( Limit Pożyczki Globalnej ). 3. MFP zastrzega prawo do zmiany limitów kwot wskazanych w Pkt. 1)-2) w przypadku, gdy postępowanie konkursowe uzasadni taką decyzję, zgodnie z pkt. VIII.3. Regulaminu Konkursu. 4. Środki w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej będą przekazywane Pośrednikowi Finansowemu w transzach na zasadach określonych w Umowie. 5. Uruchomienie każdej kolejnej transzy uzależnione będzie od stopnia wykorzystania wcześniej przyznanej transzy. 6. MFP uruchomi kolejną transzę Pożyczki Globalnej w momencie wykorzystania 75% wcześniej przyznanej transzy środków Pożyczki Globalnej. 7. Pośrednik Finansowy w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej może udzielać Jednostkowych Pożyczek w terminie do 12 miesięcy od Dnia Udostępnienia Limitu Pożyczki Globalnej, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r. ( Okres Budowy Portfela ). 8. Co najmniej 80% środków przyznanych w ramach Limitu Pożyczki, Pośrednik Finansowy zobowiązany jest przeznaczyć na udzielenie Jednostkowych Pożyczek dla MŚP będących w fazie start-up. 9. Wartość Jednostkowej Pożyczki lub sumy Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu MŚP w ramach limitu Pożyczki Globalnej wynosi 5% Limitu Pożyczki Globalnej, jednak nie więcej niż: a) ,00 zł (z zastrzeżeniem, iż nie więcej niż ,00 euro w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia udzielenia Jednostkowej Pożyczki) w przypadku wsparcia udzielanego wyłącznie Mikroprzedsiębiorstwom lub b) ,00 zł w przypadku wsparcia udzielanego podmiotom z całego segmentu MŚP, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej. 10. O maksymalnej wysokości Jednostkowej Pożyczki, zgodnie z pkt. 9 a) albo 9 b) decyduje Wnioskodawca na etapie konkursu w przedstawionym Biznes Planie. 11. MFP przewiduje udział własny Pośrednika Finansowego w Jednostkowych Pożyczkach udzielanych w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, tj.: a) 5% wkładu własnego w przypadku Jednostkowej Pożyczki udzielanej MŚP w fazie start-up, b) 10% wkładu własnego w przypadku Jednostkowej Pożyczki udzielanej MŚP nie będącym w fazie start-up. 12. Umowa jest umową terminową i obowiązuje do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania wszystkich Jednostkowych Pożyczek udzielonych w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. 13. Wygaśnięcie Jednostkowej Pożyczki udzielonej w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej przed końcem Okresu Budowy Portfela nie uprawnia Pośrednika Finansowego do udzielenia kolejnej Jednostkowej Pożyczki ze środków zwróconych przez Ostatecznych Beneficjentów przed końcem Okresu Budowy Portfela i wpisania jej do Portfela Jednostkowych Pożyczek. V. WARUNKI JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI DLA OSTATECZNEGO BENEFICJENTA: 3

4 1. Jednostkowe Pożyczki udzielane w ramach Pożyczki Globalnej i wpisane do Portfela Jednostkowych Pożyczek muszą spełniać następujące wymogi: a) Jednostkowe Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu przez Pośrednika Finansowego analizy ryzyka, zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego metodologią oceny ryzyka; każdorazowa zmiana metodologii oceny ryzyka w okresie trwania Umowy będzie wymagać poinformowania MFP; b) łączna maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielanych jednemu Ostatecznemu Beneficjentowi jest zgodna z pkt IV.9. c) Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Pośrednika Finansowego. d) Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Pośrednika Finansowego, zgodnych z jego polityką zabezpieczeń. W przypadku Jednostkowej Pożyczki udzielanej MŚP w fazie start-up, Ostateczny Beneficjent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia o charakterze osobistym, w szczególności takiego jak poręczenie (art. 876 Kodeksu cywilnego), cesja wierzytelności (art. 509 Kodeksu cywilnego), oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art Kodeksu postępowania cywilnego), udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego lub wystawienie weksla in blanco. Dopuszcza się zastosowanie zabezpieczenia o charakterze rzeczowym na rzeczy będącej przedmiotem inwestycji. 2. MŚP ubiegające się o przyznanie Jednostkowej Pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria: a) nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z r.), b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, c) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, e) są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, f) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa 4, w szczególności na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), g) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli dotyczy). 3. Wsparcie w postaci Jednostkowych Pożyczek dla MŚP będących w fazie start-up udzielane jest przez Pośrednika Finansowego na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 245 poz z późn. zm.), tj. oprocentowanie roczne Jednostkowej Pożyczki udzielanej Mikroprzedsiębiorstwom w fazie start-up jest równe 4 Wykluczeniu takiemu nie mogą również podlegać osoby uprawnione do reprezentacji MŚP. 4

5 wysokości stopy referencyjnej 5 obniżonej o 400 pkt bazowych, przy czym nie może być niższe niż 2%, zastrzeżeniem pkt. 6). 4. Wsparcie w postaci Jednostkowych Pożyczek dla MŚP nie będących w fazie start-up udzielane jest przez Pośrednika Finansowego na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, tj. oprocentowanie roczne Jednostkowej Pożyczki jest niższe o 100 pkt bazowych niż wysokość stopy referencyjnej obliczonej dla danego MŚP, z zastrzeżeniem pkt 6) 5. Obowiązek badania dopuszczalności udzielenia pomocy w formie de minimis, zgłoszenia faktu udzielenia takiej pomocy oraz wydania stosownego zaświadczenia spoczywa na Pośredniku Finansowym. Pośrednik Finansowy ma również obowiązek do składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwych instytucji. 6. W przypadku, gdy MŚP wyczerpał limit dopuszczalnej pomocy de minimis, wsparcie może być udzielane MŚP na zasadach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. 7. Z zastrzeżeniem pkt. 9 Jednostkowe Pożyczki udzielane w ramach Limitu Pożyczki Globalnej muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej MŚP w tym w szczególności na: a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno usługowo - handlowych, b) tworzenie nowych miejsc pracy, c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe zgodnie z zapisami pkt zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF /05 z dn. 8 lutego 2012 r. 8. Wydatkowanie środków na cele, o których mowa w pkt 7, udzielonych w formie Jednostkowych Pożyczek musi zostać należycie udokumentowane. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem może być faktura lub dokument równoważny. 9. Jednostkowe Pożyczki udzielone w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej nie mogą być przeznaczone na: a) refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, b) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, c) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego. Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. VI. MONITORING, SPRAWOZDAWCZOŚĆ: 5 stopa referencyjna jest wyznaczana na podstawie metody zawartej w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6),w oparciu o stawkę bazową, ogłaszaną przez Komisję Europejską. 5

6 1. Pośrednik Finansowy w trakcie trwania Umowy Pożyczki Globalnej będzie przedstawiać MFP informacje, w zakresie m.in.: a) wykorzystania Limitu Pożyczki Globalnej, b) pożyczkobiorców, tj. Ostatecznych Beneficjentów (ze szczególnym wskazaniem podmiotów będących w fazie start-up lub będących beneficjentami w zakresie pomocy publicznej), c) wielkości udzielonych Jednostkowych Pożyczek (w tym, wielkości udzielanej pomocy de minimis), d) odsetek pobranych od MŚP za udzielenie pożyczki, e) wielkości zaangażowanego kapitału (w relacji do całego zarządzanego kapitału pożyczkowego), f) wielkości kapitału na rachunku bankowym oraz zainwestowanego w bezpieczne i płynne instrumenty finansowe, g) wartości zwróconych Jednostkowych Pożyczek w relacji do wartości wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek, h) kosztów zarządzania, i) szkodowości (niespłaconych zobowiązań Ostatecznych Beneficjentów), j) windykacji (należności dochodzonych przez Pośrednika Finansowego w związku z niespłaconymi Jednostkowymi Pożyczkami), k) Sprawozdania z Postępu (m.in. miesięczne, kwartalne, roczne). 2. Szczegółowe zasady sprawozdawczości z działalności Pośredników Finansowych zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy Operacyjnej (Szczegółowe Zasady Sprawozdawczości). VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Zabezpieczenie ustanawiane będzie na co najmniej 100 % wartości przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 2. Udostępnienie Limitu Pożyczki Globalnej nastąpi niezwłocznie po ustanowieniu i wniesieniu przez Pośrednika Finansowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej Umowy. Zabezpieczeniem należytego wykonywania niniejszej Umowy jest: pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego Pośrednika Finansowego udzielone przez Pośrednika Finansowego na rzecz Menadżera oraz Instytucji Zarządzającej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do Umowy (Pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego Pośrednika Finansowego); cesja praw z wierzytelności i zabezpieczeń ustanowionych przez Ostatecznych Beneficjentów na rzecz Pośrednika Finansowego w związku z zawartymi Umowami Operacyjnymi II Stopnia zawarta pod Warunkiem Zawieszającym wystąpienia Nieprawidłowości, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do Umowy (Umowa Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń); weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego dokument stanowi Załącznik do Umowy (Dokument Zabezpieczenia). 3. Menadżer ma prawo w wyjątkowych i merytorycznie uzasadnionych przypadkach żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia innego niż określone powyżej. Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do jego ustanowienia w terminie 10 Dni Roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania. 6

7 VIII. KOSZTY ZARZĄDZANIA: 1. Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do pokrywania faktycznie poniesionych oraz udokumentowanych kosztów zarządzania Portfelem Jednostkowych Pożyczek powstałych w związku z realizacją Umowy, o których mowa w pkt. 2 albo 3 poniżej. 2. Maksymalny pułap kosztów zarządzania dla Pośredników Finansowych, którzy na etapie konkursu zdecydują o udzielaniu wsparcia wyłącznie Mikroprzedsiębiorstwom do kwoty nieprzekraczającej ,00 zł 6 ustala się na poziomie: a) w Okresie Budowy Portfela w wysokości średniorocznie do 4% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, z zastrzeżeniem pkt. 3; b) w Okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, nazywanym również Okresem Wygaszania Portfela w wysokości do średniorocznie 4% wykorzystywanego Limitu Pożyczki Globalnej (według stanu na ostatni Dzień Roboczy roku poprzedzającegoz uwzględnieniem dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek). 3. Maksymalny pułap kosztów zarządzania dla Pośredników Finansowych, którzy na etapie konkursu zdecydują o udzielaniu wsparcia wszystkim podmiotom z segmentu MŚP, do kwoty nieprzekraczającej ,00 zł, ustala się na poziomie: a) w Okresie Budowy Portfela w wysokości średniorocznie do 3% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, z zastrzeżeniem pkt. 3; b) w Okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, nazywanym również Okresem Wygaszania Portfela w wysokości do średniorocznie 3% wykorzystywanego Limitu Pożyczki Globalnej (według stanu na ostatni Dzień Roboczy roku poprzedzającegoz uwzględnieniem dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek). 4. W przypadku niewykorzystania przez Pośrednika Finansowego w 100% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, przysługują mu koszty w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykorzystania przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. 5. W przypadku, gdy łączna kwota kosztów poniesionych i zrefundowanych w Okresie Budowy Portfela przekroczy wartość należnego Pośrednikowi Finansowemu limitu kosztów Okresu Budowy Portfela, kwota różnicy automatycznie pomniejsza wartość limitu kosztów Okresu po zakończeniu Okresu Budowy Portfela dostępnego Pośrednikowi Finansowemu. 6. W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy nie wykorzystał w Okresie Budowy Portfela całego przysługującego mu limitu kosztów Okresu Budowy Portfela, przysługuje mu możliwość wykorzystania tej części limitu w Okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela. 7. W ramach ustalonych pułapów, o których mowa powyżej w pkt. 2 albo pkt. 3 MFP ma prawo negocjowania z Pośrednikiem Finansowym wysokości kosztów zarządzania zgodnie z zasadami racjonalnego zarządzania finansami. W wyniku przeprowadzonych negocjacji nie może dojść do zwiększenia określonego maksymalnego pułapu kosztów zarządzania. 8. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków w trakcie realizacji Inicjatywy JEREMIE będzie dokonywana na podstawie przedkładanych przez Pośrednika Finansowego Sprawozdań z Postępu (kwartalnych i rocznych), w których Pośrednik Finansowy: a. rozlicza poniesione kwalifikowalne koszty zarządzania, b. przedstawia dokumentację sprawozdawczą zawierającą informacje na temat środków finansowych przekazywanych do MŚP w formie Jednostkowych Pożyczek. 9. Kryteria kwalifikowalności wydatków muszą być zgodne z art. 78 pkt. 6 b, c oraz d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm. oraz dokumentami wskazanymi przez MFP lub Instytucję Zarządzającą. 6 Jednak nie więcej niż ,00 EUR wg średniego kursu NBP 7

8 10. Pośrednik Finansowy zobowiązuje się aby w ramach realizacji Projektu nie nastąpiło nakładanie się finansowania przyznanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, w szczególności Pośrednik Finansowy powinien zapewnić, by w ramach realizacji Operacji nie nastąpiło zrefundowanie (lub rozliczenie) tego samego wydatku (kosztu zarządzania) w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych lub Funduszy Spójności. IX. OPŁATY I PROWIZJE. ZASADY WYNAGRADZANIA POŚREDNIKA FINANSOWEGO: 1. MFP nie pobiera prowizji za przyznanie Limitu Pożyczki Globalnej. 2. Pośrednik Finansowy nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą Jednostkowych Pożyczek, z wyjątkiem opłat i prowizji wynikających z prowadzonych działań windykacyjnych oraz ustanowienia zabezpieczeń Jednostkowych Pożyczek. 3. Opłaty i prowizje muszą być ustalane przy uwzględnieniu wysokości ponoszonych przez Pośrednika Finansowego kosztów oraz odzwierciedlać aktualne ceny rynkowe. 4. Opłaty i prowizje pobierane przez Pośrednika Finansowego nie mogą się nakładać z kosztami zarządzania. 5. Oprocentowanie Jednostkowych Pożyczek ustalane jest przez Pośrednika Finansowego zgodnie z zasadami o których mowa w pkt V. 3 i Przychody z tytułu oprocentowania udzielonych Jednostkowych Pożyczek w ramach Limitu Pożyczki Globalnej stanowią przychody Funduszu Powierniczego JEREMIE zgodnie z zasadą pari passu, tzn. proporcjonalnie do udziału Menadżera. 7. Przychody odsetkowe z tytułu oprocentowania środków Pożyczki Globalnej oraz inne przychody z tytułu oprocentowania lokat i papierów wartościowych w ramach lokowania wolnych środków Pożyczki Globalnej są należne w całości Funduszowi Powierniczemu JEREMIE Województwa Mazowieckiego. 8. Po 6 miesiącach od Dnia Udostępnienia Limitu Pożyczki Globalnej MFP zweryfikuje stopień zaawansowania wykorzystania Limitu Pożyczki Globalnej i w przypadku, gdy Pośrednik Finansowy wykorzystał mniej niż 25% wartości przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, MFP przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. 9. Jeśli Pośrednik Finansowy nie wykorzysta Limitu Pożyczki Globalnej w Okresie Budowy Portfela MFP pobiera prowizję w wysokości 1% różnicy pomiędzy przyznanym Limitem Pożyczki Globalnej, a faktycznie wykorzystanym Limitem Pożyczki Globalnej w ww. okresie. Prowizję od niewykorzystanej kwoty Limitu Poręczenia Pośrednik Finansowy winien zapłacić na rzecz MFP w terminie określonym w Załączniku Nr 11 do Umowy (Procedura Składania Rozliczeń Operacji). 10. Jeżeli Pośrednik Finansowy w Okresie Budowy Portfela nie zrealizuje wskaźnika o którym mowa w pkt. IV. 8. w zakresie minimalnego udziału Jednostkowych Pożyczek dla MŚP będących w fazie start-up, MFP pobiera prowizję w wysokości 3% różnicy pomiędzy minimalnym wskaźnikiem start-upów, o którym mowa w pkt. IV.8. a faktycznie zrealizowanym wskaźnikiem start-upów. Prowizję tę Pośrednik Finansowy winien zapłacić na rzecz MFP w terminie określonym w Załączniku Nr 11 do Umowy (Procedura Składania Rozliczeń Operacji). X. SZKODOWOŚĆ, WINDYKACJA: 1. Wszelkie straty wynikające z udzielonych Jednostkowych Pożyczek ponoszone są proporcjonalnie do udziału własnego w udzielonej pożyczce w taki sam sposób zarówno przez Pośrednika Finansowego, jak i MFP zgodnie z zasadą pari passu 7. 7 Zasada pari passu - straty muszą być ponoszone proporcjonalnie i w taki sam sposób przez MFP i Pośrednika Finansowego. Odzyskane kwoty netto generowane w wyniku odzyskania długu z zabezpieczeń złożonych przez mikroprzedsiębiorstwo podobnie muszą proporcjonalnie obniżać straty ponoszone przez Pośrednika Finansowego i MFP. 8

9 2. Wszelkie czynności windykacyjne w imieniu i na rzecz MFP prowadzone są przez Pośrednika Finansowego. 3. Wszelkie odzyskane przez Pośrednika Finansowego kwoty netto (tj. po odliczeniu kwalifikowalnych kosztów postępowania windykacyjnego), w tym kwoty odzyskane w wyniku egzekucji praw z zabezpieczeń ustanowionych przez Ostatecznych Beneficjentów, proporcjonalnie obniżają straty ponoszone przez MFP i Pośrednika Finansowego zgodnie z zasadą pari passu. 4. Dopuszczalny pułap szkodowości rozumianej jako utrata kapitału (liczoną jako relacja wartości kapitału Jednostkowych Pożyczek niespłaconych przez Ostatecznych Beneficjentów do wartości udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem), jaki Pośrednik Finansowy może pokryć ze środków Pożyczki Globalnej, wynosi 35% rzeczywistej kwoty wykorzystania przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. W razie, gdy ogólnokrajowa sytuacja gospodarcza wykaże, że średnia szkodowość instytucji finansowych udzielających wsparcia w drodze pożyczek lub kredytów MŚP, jest wyższa niż zakładane 35%, dopuszczalny pułap szkodowości może zostać podwyższony, jednak nie wcześniej niż po roku od daty zawarcia Umowy. 5. W przypadku przekroczenia pułapu utraty kapitału wskazanego pkt. 4 powyżej, Pośrednik Finansowy pokrywa powstałą różnicę pomiędzy wskazanym limitem utraty kapitału, a rzeczywistą wielkością utraty kapitału ze środków własnych. 6. Obowiązek w zakresie dochodzenia roszczeń spoczywa na Pośredniku Finansowym również w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Szczegółowe zasady prowadzenia czynności windykacyjnych przez Pośrednika Finansowego zostały określone we właściwych Wytycznych Menadżera. 9

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.4/2013/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.3/2012/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Regulamin udzielania pożyczek przez Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo