Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie dokumentacji technicznej M2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2."

Transkrypt

1 Artur Kowalski Moduł Badanie konstrukcji mechanicznych M2 Jednostka modułowa Wykorzystanie dokumentacji technicznej M2.J2 Poradnik dla ucznia

2 Konsultacja: mgr Radosław Niemczewski 2

3 1. WPROWADZENIE 4 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 7 3. CELE KSZTAŁCENIA 8 4. Podstawowe zasady rysunku technicznego Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego, przekroje Pytania sprawdzające 5.2 Ćwiczenia 5.3 Sprawdzian postępów 6. Wymiarowanie przedmiotów na rysunkach Pytania sprawdzające 6.2 Ćwiczenia Sprawdzian postępów Uproszczenia rysunkowe Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady oznaczania wymiarów tolerowanych, pasowań oraz stanu powierzchni na rysunkach maszynowych 8.1 Pytania sprawdzające 8.2 Ćwiczenia 8.3 Sprawdzian postępów Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania CAD Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rozpoczęcie pracy z programem Solid Edge ST Pytania sprawdzające 11.2 Ćwiczenia 11.3 Sprawdzian postępów SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ LITERATURA 156 3

4 1. WPROWADZENIE Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną dla jednostki modułowej M2.J1 Wykorzystanie technologii mechanicznych zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechatronik. W podrozdziałach materiał nauczania treści kształcenia zostały zaprezentowane w sposób ogólny. Podany zakres wiadomości powinien być wystarczający do osiągnięcia celów-efektów kształcenia niniejszej jednostki modułowej. Wiadomości należy poszerzyć o wskazaną literaturę. Poradnik, będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat efektów zawartych w podstawie programowej dla zawodu - PKZ (M.a) Po zajęciach z w/w jednostki modułowej powinieneś być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych ::: rzutować zgodnie z metodą europejską, wykonywać przekroje proste i złożone elementów i zespołów zgodnie z zasadami, wykonywać wymiarowanie na rysunkach zgodnie z zasadami, wykonywać dokumentacje konstrukcyjne zespołów i urządzeń zgodnie z zasadami, wykonywać odręczne szkice rzutować zgodnie z metodą europejską, wykonywać odręczne szkice przekrojów prostych i złożonych elementów i zespołów zgodnie z zasadami, wykonywać odręczne wymiarowanie na szkicach zgodnie z zasadami rozróżniać programy komputerowe wspomagające sporządzanie rysunków technicznych, 4

5 określać przydatność programów komputerowych do sporządzania rysunków technicznych, obsługiwać programy komputerowe wspomagające sporządzanie rysunków technicznych, rozróżniać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń oraz normy dotyczące rysunku technicznego, rozróżniać sposoby oznaczeń materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych w dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń, stosować zgodne z normami sposoby oznaczeń materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych w dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń, wnioskować na podstawie dokumentacji technicznej, oraz norm o rodzaju materiału konstrukcyjnego i eksploatacyjnego, rozróżniać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych określać przydatność programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych, obsługiwać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych, rozróżniać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych, rozróżniać metody kontroli jakości wykonanych prac. 5

6 Wiedzę tą będziesz wykorzystywał w szkole i w domu, a przede wszystkim w przyszłej pracy zawodowej. W przyszłości zdobytą wiedzę wykorzystania technologii mechanicznych będziesz systematycznie aktualizował i pogłębiał na kursach, szkoleniach. Przy opracowaniu programu min. wykorzystano pakiety edukacyjne przygotowane KOWEZiU i dostępne na stronie Wiadomości należy poszerzyć o wskazaną literaturę. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już kształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, stanowiące wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania - pigułka wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatnych do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas zajęć i że opanowałeś wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. 6

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: interpretować związki wyrażone za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów, tabel, korzystać z różnych źródeł informacji, korzystać z technologii informacyjnych, obsługiwać komputer na poziomie podstawowym, odczytywać podstawowe rysunki techniczne, posługiwać się przyrządami kreślarskimi, prezentować efekty swojej pracy, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać zagrożenia i zapobiegać im, selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, stosować podstawowa terminologię techniczną i posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu rysunku technicznego maszynowego, stosować układ jednostek SI, stosować zasady wykonywania podstawowych konstrukcji geometrycznych, uczestniczyć w dyskusji, współpracować w grupie i indywidualnie, wyciągać i uzasadniać wnioski z wykonanych ćwiczeń. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, 7

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: naszkicować części maszyn w rzutach prostokątnych na podstawie rysunków aksonometrycznych, naszkicować części maszyn w uproszczeniu, odczytać dokumentację konstrukcyjną, technologiczną i warsztatową rysunki części, rysunki złożeniowe i wykonawcze, oraz, zinterpretować zawarte na nich oznaczenia, odczytać rysunki z uwzględnieniem wymiarowania, przygotować przybory kreślarskie i materiały rysunkowe do wykonywania szkiców, rozpoznać oznaczenia i symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym oraz w dokumentacji technologicznej, rozróżnić rodzaje dokumentacji technicznej: rysunki techniczne: wykonawcze, złożeniowe, zestawieniowe, montażowe, operacyjne, skorzystać z norm dotyczących rysunku technicznego, PN, ISO. wyjaśnić rolę rysunku w przemyśle i pracy zawodowej, wykonać dokumentację techniczną z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, wykonać rysunki techniczne prostych części maszyn z wykorzystaniem komputerowych programów do wspomagania projektowania, wykonać szkic części maszyn odwzorowujący kształty zewnętrzne i wewnętrzne prostych części maszyn, zwymiarować i opisać rysunek zgodnie z PN, szkicowane części maszyn. 8

9 4. Podstawowe zasady rysunku technicznego Rysunek techniczny konwencja graficznego przedstawiania maszyn, mechanizmów, urządzeń, konstrukcji, układów, systemów, itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu przedstawianego obiektu. Rysunek techniczny jest formą idealizacji i uproszczenia rzeczywistych cech przedstawianych obiektów w celu ułatwienia ich opisu. Dawniej rysunek techniczny wykonywany był ręcznie na papierze lub kalce technicznej ołówkiem lub tuszem. Od połowy lat siedemdziesiątych zaczęto tworzyć systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD), które w latach dziewięćdziesiątych ostatecznie wyparły ręczny rysunek techniczny z większości dziedzin. Każda dziedzina inżynierii wypracowała swój własny zestaw reguł i styl rysunku technicznego. Oddzielnym rodzajem rysunku technicznego jest rysunek techniczny maszynowy. Ze względu na wielką różnorodność dziedzin jakie wchodzą w zakres ogólnie pojętej techniki w rysunku technicznym wyróżniamy kilka odmian: rysunek techniczny maszynowy stosowany w przemyśle ogólno maszynowym i gałęziach pokrewnych, rysunek techniczny elektryczny stosowany w przemyśle elektrotechnicznym, energetycznym, rysunek techniczny budowlany stosowany w przemyśle budowlanym i gałęziach pokrewnych. Konwencja rysunku technicznego maszynowego dostarcza szeregu reguł, których stosowanie jest konieczne w celu łatwego czytania rysunku oraz komplementarności informacji w nim zawartych. W Polsce normy ustanawia i upowszechnia do stosowania Polski Komitet Normalizacyjny. Polski Komitet Normalizacyjny współpracuje z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną ISO. Wiele PN rysunkowych uzgadnia się z ISO, dlatego rysunek staje się międzynarodowym językiem technicznym. 9

10 Od 2013 roku PKN wprowadza nowe zasady numeracji Polskich Norm (PN). Nowy numer referencyjny zawiera także miesiąc publikacji normy, np. PN-EN 12345: , w którym 03 oznacza miesiąc (marzec) publikacji normy. Numer normy jest zakończony literą (E, P, F, D) oznaczającą: E angielską wersję językową; P polską wersję językową; F francuską wersje językową; D niemiecką wersję językową. Litera po numerze referencyjnym normy NIE JEST elementem składowym jej numeru referencyjnego i oznacza wersję językową normy stosowaną do ułatwienia., np. PN-EN 12345: P, w którym P oznacza polską wersję językową. Numer referencyjny normy kolejnej wersji językowej (np. polskiej) jest nadawany na podstawie numeru referencyjnego pierwszej wersji językowej, np. jeżeli numer normy w wersji angielskiej jest PN-EN 12345:2009E, to numer normy polskiej wersji językowej to: PN-EN 12345:2009P, niezależnie od daty publikacji polskiej wersji językowej normy[10]. Ta sama zasada dotyczy wersji francuskiej i niemieckiej. Rys. 1. Tabele umieszczone na początku Polskiej Normy [2, s. 11]. Podstawowe terminy i rodzaje rysunków technicznych ustala międzynarodowa norma PN-EN ISO 10209:2012E. 10

11 Pojęcia użyte w normie trzeba stosować w dokumentacji technicznej wyrobów niezależnie od dziedziny zastosowania takie jak : 1. Schemat rysunek, w którym zastosowano symbole graficzne w celu pokazania funkcji części składowych zespołu i jego działania, 2. Szkic rysunek wykonany odręcznie (bez użycia przyborów) i nie koniecznie w podziałce, 3. Rysunek techniczny informacja techniczna przedstawiona graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami, 4. Rysunek złożeniowy rysunek przedstawiający wzajemne położenie części i współpracę, 5. Rysunek złożeniowy ogólny rysunek złożeniowy przedstawiający wszystkie zespoły i części całego wyrobu, 6. Rysunek wykonawczy rysunek zawierający wszystkie informacje potrzebne do wykonania przedmiotu. Przykładowe Normy Polskie i zagraniczne wykorzystywane w rysunku technicznym: 1. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny, Metody rzutowania - Część 1: Postanowienia ogólne, 2. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny - Metody rzutowania - Część 2: Przedstawianie prostokątne, 3. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny - Metody rzutowania - Część 3: Przedstawianie aksonometryczne, 4. PN-EN ISO :2006P, Rysunek techniczny - Metody rzutowania - Część 4: Rzutowanie środkowe, 5. PN-EN ISO 5455:1998P, Rysunek techniczny Podziałki, 6. PN-ISO 128-1:2006P, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania -- Część 1: Wprowadzenie i indeks, 7. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania - Część 20:Wymagania podstawowe dotyczące linii, 11

12 8. PN-EN ISO :2006P, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania - Część 21: Linie w systemach CAD, 9. PN-ISO :2003P, Rysunek techniczny- Zasady ogólne przedstawiania - Część 22:Wymagania podstawowe i zastosowanie linii wskazujących i linii odniesienia, 10. PN-ISO :2006, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania- Część 30:Wymagania podstawowe dotyczące rzutów, 11. PN-ISO :2006, Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania - Część 40:Wymagania podstawowe dotyczące przekrojów i kładów, 12. PN-EN ISO 5457:2002P, Rysunek techniczny - Forma graficzna arkusza, 13. PN-EN ISO 5457:2002P, Rysunek techniczny - Formaty arkuszy, 14. PN-EN ISO 7200:2007, Rysunek techniczny - Tabliczki tytułowe 15. PN-EN ISO 10209:2012P,Rysunek techniczny - Wykonywanie rysunków Terminologia, 16. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny Pismo, 17. PN-EN ISO :2002P, Rysunek techniczny - Linie rysunkowe 18. PN-ISO 129:1996P, Rysunek techniczny -Wymiarowanie -Zasady ogólne, 19. PN-N-01607:1988P, Rysunek techniczny - Oznaczenia graficzne materiałów 20. PN-ISO 129:1996P, Rysunek techniczny - Wymiarowanie - Zasady ogólne - Definicje - Metody wykonania i oznaczenia specjalne, 21. PN-EN ISO 5261:2002, Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 22. PN_EN_ISO_10209_2012 E (zastępuje wycofaną: PN-ISO :2002P) Dokumentacja techniczna wyrobu Terminologia Terminy dotyczące rysunku technicznego, określenia wyrobu i dokumentacji związanej. Format arkusza rysunkowego to jego zewnętrzne wymiary wyrażone w mm. Zgodnie z PN-EN ISO 5457:2002P wymiary są znormalizowane i tworzą formaty zasadnicze: A0, A1, A2, A3, A4. 12

13 Format A0 ma wymiary po obcięciu: 841x1189. Format A1 ma wymiary po obcięciu: 594x841. Format A2 ma wymiary po obcięciu: 420x594. Format A3 ma wymiary po obcięciu: 297x420. Pochodne wymiary arkuszy rysunkowych [11] A0 A1 A2 A3 A4 Krotność wysokość x szerokość [mm] x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1892 Format A4 ma wymiary po obcięciu: 210x297. Rys. 2. Wymiary arkuszy rysunkowych [6, s. 18]. Wielkość rysowanego przedmiotu decyduje o doborze formatu arkusza rysunkowego. Każdy arkusz rysunkowy oprócz znormalizowanych wymiarów, musi zawierać obrzeże i linię obramowania oraz tabliczkę rysunkową. Tabliczka rysunkowa zawsze znajduje się w prawym dolnym rogu arkusza rysunkowego. Najważniejsze informacje zawarte w tabliczce rysunkowej to: nazwa rysunku lub detalu, nazwa lub znak przedsiębiorstwa, rodzaj materiału, masa. Jeżeli przedmiotu nie można przedstawić na rysunku w rzeczywistej wielkości z powodu jego zbyt dużych lub bardzo małych wymiarów, to rysuje się go 13

14 w zmniejszeniu lub powiększeniu. Na rysunkach stosujemy podziałki główne i pomocnicze (w których wykonuje się szczegóły rysunkowe). Rys. 3. Elementy graficzne arkusza rysunkowego [2, s. 28]. Stosunek liczbowy wymiarów liniowych przedstawionych na rysunku do odpowiednich rzeczywistych wymiarów liniowych przedmiotu nazywa się podziałką rysunkową. Na rysunkach zgodnie z PN stosujemy tylko następujące znormalizowane podziałki: powiększające: 2 : 1, 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1, 100 : 1, naturalna: 1 : 1, zmniejszające: 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20,... Rys. 4. Rysunek detalu w podziałce 1:1, 2:1 [2, s. 20]. 14

15 W rysunku technicznym maszynowym stosujemy następujące rodzaje linii: ciągła, ciągła falista, ciągła zygzakowa, kreskowa, punktowa, dwupunktowa i wielopunktowa. Zgodnie z PN rozróżniamy następujące odmiany grubości linii: Linia cienka 0,13 0,18 0,25 0,35* 0,5 0,7 1 Linia gruba 0,25 0,35 0,5 0,7* 1* 1,4 2 * grubości zalecane Tabela 1. Podstawowe linie rysunkowe [2, s. 22]. Nazwa linii Kształt linii Zastosowanie Ciągła gruba Zarysy i krawędzie widoczne Ciągła cienka Kreskowa cienka Kreskowanie przekrojów, linie wymiarowe, linie odniesienia Zarysy i krawędzie niewidoczne Punktowa cienka Osie i płaszczyzny symetrii Dwupunktowa cienka Skrajne ruchomych przedmiotu położenie części Falista cienka Zygzakowa cienka Urywanie i przerywanie rzutów Urywanie i przerywanie rzutów Zgodnie z PN na rysunkach można stosować tylko 2 rodzaje pisma A i B. Pismo może być pismem prostym lub pismem pochyłym, dla którego kąt pochylenia wynosi 75. Szerokość liter i cyfr oraz wzory liter i cyfr podane są w PN. 15

16 Na formatach A4 stosuj następujące zalecane wysokości pisma h: w napisach głównych h=5, w napisach pomocniczych h=3,5, w wymiarowaniu h=2,5. Format arkusza Wysokość pisma h w napisach Wysokość pisma h w głównych pomocniczych podrzędnych wymiarowaniu i uwagach A B A B A B A B ,5 A0 i większe s = 1,0 mm s = 0,7 mm s= 0,5 mm s = 0,35 mm A1 i A2 A3 i A ,5 3,5 2,5 s = 0,7 mm s = 0,5 mm s = 0,35 mm s = 0,25 mm ,5 3,5 2,5 3,5 2,5 s = 0,5 mm s = 0,35 mm s = 0,25 mm s = 0,25 mm Tabela 1 - Zalecane wysokości pisma h w zależności od formatu rysunku [mm] [12]. Normy związane z pismem technicznym : 1. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 0: Zasady ogólne, 2. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki. 3. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 3: Alfabet grecki. 4. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 4: Znaki diakrytyczne i specjalne alfabetu łacińskiego 5. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 5: Pismo alfabetu łacińskiego, cyfry i znaki w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD). 6. PN-EN ISO : Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Część 6: Alfabet cyrylicki. 16

17 Przybory kreślarskie b) a) c) d) Rys. 5. Przybory kreślarskie: a) rysownica; b) trójkąty z kątami 45 /45 / 90 i 30 /60 /90 ; c) przymiar (linijka z podziałką milimetrową); d) kątomierz; e) krzywiki [10, s. 7]. e) Rys. 6. Przybory kreślarskie: a) ołówki z grafitem w oprawie drewnianej (I) lub z grafitem wymiennym (II), b) pióro Redis, rapidograf [4, s. 8]. Do materiałów rysunkowych zalicza się różnorodne materiały niezbędne do wykonania rysunków technicznych, jak: papier, ołówki, tusz, pióra, pinezki, gumki i inne. Papier zwykły (czysty lub w kratkę) stosujemy do wykonywania odręcznych szkiców ołówkiem. W pierwszym etapie nauki szkicowania szczególnie przydatny jest papier w kratkę. Blok techniczny nadaje się do 17

18 rysowania ołówkiem i kreślenia tuszem. Na kalce kreślarskiej również można kreślić ołówkiem bądź tuszem. Tusz czarny jest używany do kreślenia i opisywania rysunków. Przezroczysty przylepiec jest przeznaczony do mocowania papieru na rysownicy. Zamiast przylepca można stosować pinezki. Guma miękka służy do wycierania linii ołówkowych. Błędne linie wykreślone tuszem stosunkowo najłatwiej jest wyskrobać ostrą żyletką. Deseczka z papierem ściernym ułatwia prawidłowe ostrzenie ołówków. Do czyszczenia z drobin gumki służy szczoteczka o miękkim włosiu, a do oczyszczania przyborów rysunkowych flanelowa szmatka. Szkicowanie i kreślenie Szkic jest przedstawieniem przedmiotu wykonanym odręcznie i stanowi podstawę do wykonania rysunku. Do wykonywania szkiców najczęściej używa się papieru w kratkę. Zalecanymi ołówkami do szkicowania są ołówki grafitowe miękkie oznaczone symbolami od B do 4B. Tabela 2. Zastosowanie ołówków o różnej twardości [2, s. 15]. Oznaczenia twardości ołówków Lp. Czynności kreślarskie miękkich średnio twardych B H F N B B B B B B B B r2 1. Pisanie i rysowanie H 2 H twardych 2. Szkicowanie, cieniowanie 3. Opracowywanie rysunków technicznych 4. Wymiarowanie 5. Rysowanie na kalce 6. Rysowanie na twardych materiałach 3 H 4 H 5 H 6 H 18

19 Płaskie przedmioty o jednakowej grubości przedstawia się na szkicu w taki sposób, jak gdyby leżały na płaszczyźnie rysunku. Zarysy krawędzi szkicowanych przedmiotów są przeważnie odcinkami prostych, przecinających się pod różnymi kątami lub łukami kół oraz innych krzywych. Najprostszym przypadkiem szkicowania jest odwzorowanie rysunkowe przedmiotu w jego rzeczywistych wymiarach. Nie zawsze jest to możliwe. Dlatego zazwyczaj przedmiot zbyt duży szkicuje się w proporcjonalnym zmniejszeniu, a zbyt mały w proporcjonalnym zwiększeniu względem odpowiednich wymiarów naturalnych. Szkic powinien być wykonany tak, żeby można było na jego podstawie wyobrazić sobie odwzorowywany przedmiot i poprawnie sporządzić jego rysunek wykonawczy oraz jak to się często zdarza użyć go bezpośrednio jako rysunku wykonawczego. Szkic musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu. Szkice wykonane niestarannie, traktowane przez szkicujących jako brudnopis, są bezwartościowe. Do szkicowania zalicza się następujące czynności: dokonanie analizy szkicowanego przedmiotu, wykonanie szkicu (w czterech etapach rys. 7), opisanie wykonanego szkicu, sprawdzenie szkicu. Czynność sporządzania rysunków technicznych za pomocą przyrządów kreślarskich nazywamy kreśleniem. Rysunek możemy wykreślić ołówkiem lub tuszem. 19

20 Rys. 7. Rysunek poglądowy płytki i kolejne etapy wykonywania szkicu [5, s. 34]. Rys. 8. Porównanie rysunków: a) szkic (zawiera błędy w wymiarowaniu), b) rysunek techniczny [6, s. 34]. 20

21 4.1 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Kto w Polsce ustanawia normy i gdzie można odszukać - zakupić normy? 2. Jakie są różnice pomiędzy szkicem i rysunkiem technicznym? 3. Jakie znasz rodzaje rysunków? 4. Jakie znasz podstawowe rodzaje linii rysunkowych? 5. Jakie jest zastosowanie linii rysunkowych? 6. Jakie są wymiary arkuszy rysunkowych formatu A4 oraz A3? 7. Co to jest podziałka? 8. Co oznacza zapis 5:1; 1:10? 9. Jakie są twardości ołówków? 10. Co należy uwzględnić podczas szkicowania? 11. Jakie wymagania musi spełniać szkic? 12. Na co należy zwrócić uwagę podczas analizy szkicowanego przedmiotu? 13. Czy potrafisz naszkicować przedmiot płaski? 4.2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wpisz do tabeli zastosowanie linii rysunkowych. Nazwa linii Zastosowanie Ciągła gruba Ciągła cienka Kreskowa cienka Punktowa cienka Sposób wykonania ćwiczenia : Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zapisać w tabeli zastosowanie linii rysunkowych, 21

22 3) zaprezentować wynik ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z poradnikiem dla ucznia, tabela do uzupełnienia. Ćwiczenie 2 Określ, jaką podziałkę należy zastosować, aby przedstawić na formacie A4 ( w układzie pionowym) przedmiot o wymiarach 250 x 210 x 50. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) wypisać wymiary arkusza formatu A4, 3) dobrać podziałkę rysunku, 4) zanotować wyniki w zeszycie. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z poradnikiem dla ucznia. komputer z dostępem do Internetu. Ćwiczenie 3 Dokonaj klasyfikacji Polskich Norm i Norm ISO. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odczytać i rozszyfrować oznaczenia aktualnych Polskich Norm i norm ISO, 2) zapisać spostrzeżenia w zeszycie, 22

23 3) opisać przeznaczenie wybranych norm, 4) dokonać klasyfikacji norm, 5) zwróć uwagę na estetykę i dokładność twojej pracy, 6) zaprezentować wyniki pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: Polskie Normy oraz ISO, normy branżowe, literatura zgodna z poradnikiem dla ucznia, komputer z dostępem do Internetu. Ćwiczenie 4 Naszkicuj w zeszycie przedstawiony na rysunku poniżej element. Zachowaj poprawności kształtu i wymiarów oraz oznacz grubość materiału, która wynosi 5 mm. Rysunek do ćwiczenia 4 23

24 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu, 3) zaplanować etapy szkicowania, 4) wykonać szkic. Wyposażenie stanowiska pracy: bryły geometryczne, literatura zgodna z poradnikiem dla ucznia. Ćwiczenie 5 Naszkicuj w zeszycie przedstawiony na rysunku element z uwzględnieniem poprawności kształtu i wymiarów. Rysunek do ćwiczenia 5 [5, s. 126]. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) dokonać analizy szkicowanego elementu, 3) zaplanować etapy szkicowania, 4) wykonać szkic. 24

25 Wyposażenie stanowiska pracy: elementy rysunkowe, przybory do rysowania, arkusze papieru A4. Ćwiczenie 6 Naszkicuj przedmiot otrzymany od nauczyciela (mogą to być przedmioty przedstawione na rysunku a) i b). a) b) Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu, 3) zaplanować etapy szkicowania, 4) wykonać szkic, 5) opisać wykonany szkic, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: rysunki części maszyn, eksponaty i modele części maszyn, przybory kreślarskie, literatura zgodna z materiałami dla ucznia. 25

26 Ćwiczenie 7 Naszkicuj w zeszycie przedmiotowym bryłę geometryczną z uwzględnieniem poprawności kształtu i wymiarów. Źródło: Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP, Warszawa 1999 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu, 3) zaplanować rozmieszczenie rzutów, 26

27 4) wykonać szkic, 5) opisać wykonany szkic, 6) sprawdzić szkic, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: blok techniczny formatu A4, przybory kreślarskie, eksponaty i modele części maszyn, literatura zgodna z poradnikiem. Ćwiczenie 8 Naszkicuj w zeszycie przedmiotowym bryłę geometryczną z uwzględnieniem poprawności kształtu i wymiarów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu, 3) zaplanować rozmieszczenie rzutów, 4) wykonać szkic, 27

28 5) opisać wykonany szkic, 6) sprawdzić szkic, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: blok techniczny formatu A4, przybory kreślarskie, eksponaty i modele części maszyn, literatura zgodna z poradnikiem. Ćwiczenie 9 Wyszukaj w Internecie korzystając z dowolnej wyszukiwarki, symbol i numer aktualnej normy dotyczącej rysunku technicznego w zakresie metod rzutowania. Wyniki poszukiwań zapisz. Sprawdź czy wskazane normy w poradniku są nadal aktualne? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wyszukać w Internecie stronę internetową z wykazem norm, 2) wyszukać normy rysunku technicznego w zakresie metod rzutowania, 3) zapisać symbole i numer normy. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer podłączony do Internetu, poradnik dla ucznia. 28

29 4.3 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić co zawiera i co określa Polska Norma? 2) określić znaczenie rysunku technicznego? 3) wymienić rodzaje rysunków? 4) wymienić rodzaje formatów arkuszy rysunkowych? 5) określić wymiary formatów arkuszy rysunkowych? 6) dobrać format arkusza rysunkowego? 7) rozróżnić znormalizowane linie rysunkowe? 8) zastosować znormalizowane linie rysunkowe? 9) posłużyć się podziałką rysunkową? 10) dobrać rodzaje ołówków do szkicowania? 11) opisać informacje zawarte na szkicu? 12) dokonać analizy szkicowanego przedmiotu? 13) naszkicować przedmiot? 14) sprawdzić i wyszukać w Internecie symbole aktualnych norm dotyczących rysunku technicznego? 29

30 5. Zasady rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego, przekroje Aksonometria (gr. akson + metreo) rodzaj rzutu równoległego, odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę z wykorzystaniem prostokątnego układu osi. Cechą odróżniającą aksonometrię od innych rodzajów rzutu równoległego jest dążenie do zachowania prawdziwych wymiarów rzutowanych obiektów przynajmniej w jednym, wybranym kierunku. Niektóre rodzaje aksonometrii pozwalają również zachować wielkości kątów, równoległych do obranej płaszczyzny[13] W rysunkach technicznych stosuje się 2 metody przedstawiania przedmiotów trójwymiarowych: rzutowanie aksonometryczne, rzutowanie prostokątne. Rzutowanie to odwzorowanie elementu na płaszczyźnie rysunku zwaną rzutnią. W rzutowaniu aksonometrycznym element przedstawiony jest tylko w jednym rzucie. Rzuty aksonometryczne są czytelne, poglądowe i przejrzyste, ale bardzo pracochłonne. Podczas wykonywania rzutów niektóre wymiary przedmiotu ulegają skróceniu o połowę. Zasada rzutowania aksonometrycznego wg PN-EN ISO :2002P Rys. 9. Położenie osi współrzędnych X i Y [2, s. 57]. 30

31 Rys. 10. Rysowanie figur płaskich w aksonometrii ukośnej [5, s. 24]. Rys. 11. Aksonometria ukośna wielościanów [5, s. 25]. Układ osi współrzędnych aksonometrii ukośnej prawoskrętny (rys. 10 a I). Układ lewoskrętny (rys. 10 a II). Układ lewoskrętny ułatwia wzajemne powiązanie rzutowania aksonometrycznego z rzutowaniem prostokątnym. Aksonometria ukośna (rys. 10 b): prostokąta (I), trójkąta (II). Figury leżące w płaszczyźnie YOZ nie zmieniają w aksonometrii ukośnej kształtów i wymiarów. Figury leżące w płaszczyźnie XOY lub XOZ zmieniają swe kształty i wymiary wskutek ukośnego położenia osi X i stosowania skrótów. W celu ułatwienia rysowania przyjmuje się takie położenie figury, by jej boki lub inne elementy były równoległe do osi układu współrzędnych. W rzutowaniu prostokątnym elementy przedstawiamy w koniecznej liczbie rzutów tzn. od 1 6. Zależy to od stopnia skomplikowania elementu. Rzutowanie prostokątne może być wykonane zgodnie z metodą europejską E. Metoda ta zakłada, że obiekt rzutowany znajduje się między obserwatorem a rzutnią. 31

32 Rys. 12. Kierunki rzutowania i nazwy rzutów: A rzut z przodu (rzut główny), B rzut z góry, C rzut od lewej strony, D rzut od prawej strony, E rzut z dołu, F rzut z tyłu [2, s. 74]. Rys. 13. Normalny układ rzutów [2, s. 74]. Widok to rzut odwzorowujący element widziany z zewnątrz. Przekrój to rzut ukazujący wewnętrzną budowę elementu. Zgodnie z PN kład to zarys figury utworzonej przez przecięcie przedmiotu tylko jedną płaszczyzną przekroju. W rzutowaniu prostokątnym elementy można przedstawiać jako widoki, przekroje i kłady. Wewnętrzną budowę elementów możemy przedstawić stosując: linie kreskowe krawędzie niewidoczne, metodę przekroju. Rys. 14. Metoda linii kreskowych [2, s. 94]. 32

33 Metoda przekrojów ukazuje szczegółowo wnętrze detalu. Pole powstałego przekroju powinno być oznaczone przez kreskowanie zależne od rodzaju materiału, z którego wykonano element. Podziałka kreskowania może wynosić od 1 do 5 mm. Linie kreskowania muszą być względem siebie równoległe i nachylone pod kątem 45 (w lewo lub w prawo) do charakterystycznych krawędzi przedmiotu, jego osi symetrii lub obramowania rysunku. Rys. 15. Przekroje: a, c)otrzymywanie przekroju, b, d) przekrój w rzucie prostokątnym, e- krawędź leżąca w płaszczyźnie przekroju [2, s. 95]. Pełne oznaczenie przekrojów składa się z (rys. 16): linii cienkiej z długą kreską i kropką, określającej położenie płaszczyzny przekroju, zakończonej dwoma odcinkami linii grubej, które nie mogą przecinać zarysu przedmiotu, strzałek określających kierunek rzutowania przekroju lub kładu, oznaczeń literowych złożonych z dwóch wielkich liter pisanych bezpośrednio przy strzałkach (po ich zewnętrznej stronie) i powtórzonych nad przekrojem lub kładem. Rys. 16. Pełne oznaczenie przekroju [5, s. 96]. 33

Zasady tworzenia rysunku technicznego PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Zasady tworzenia rysunku technicznego PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN Zasady tworzenia rysunku technicznego PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 1 Rysunek techniczny Rysunek techniczny jest specjalnym rodzajem rysunku wykonanym według ustalonych zasad i przepisów. Przepisy regulujące

Bardziej szczegółowo

1. Rysunek techniczny jako sposób

1. Rysunek techniczny jako sposób 1 2 1. Rysunek techniczny jako sposób komunikowania się Ćwiczenie 1 Rysunek jest jednym ze sposobów przekazywania sobie informacji. Informuje o wyglądzie i wielkości konkretnego przedmiotu. W opisie rysunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autora... 8

Spis treści.  Od Autora... 8 Spis treści Od Autora.............................................................. 8 1. Wiadomości wprowadzające........................................... 9 1.1. Znaczenie rysunku w technice......................................

Bardziej szczegółowo

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Wymiary tolerowane i pasowania Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe

Bardziej szczegółowo

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ.

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1.1. Formaty arkuszy Dobierając wielkość arkusza rysunkowego należy stosować się do normy PN EN ISO 5457, która zaleca aby oryginał rysunku wykonany był

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE

RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i przepisów Jest formą przekazywania informacji między konstruktorem urządzenia a jego wykonawcą, zrozumiałą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Format PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Wymiary arkusza (mm) A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x 297 Rysunki wykonujemy na formacie A4, muszą one mieć obramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 1 ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Rysunek przedmiotu wykonany w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych przedstawia jedynie jego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis i Podstawy Konstrukcji Wprowadzenie. Rzuty prostokątne 1 WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis konstrukcji stanowi zbiór informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum OCENA poziom podstawowy mechatroniczne 311410 WYMAGANIA - przygotować arkusz rysunkowy (z wypełnioną tabelą pomiarową),

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska Dr inż. Izabela Polowczyk p. 203, C-6 izabela.polowczyk@pwr.wroc.pl Podręczniki: Rysunek techniczny maszynowy Tadeusz Dobrzański Rysunek techniczny Tadeusz Buksiński Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 723[04].O1.02

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 723[04].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marek Olsza Posługiwanie się dokumentacją techniczną 723[04].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014

Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014 Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014 Ćwiczenie nr 1 Temat: Rzutowanie prostokątne punktu, odcinka, wycinka płaszczyzny i prostej bryły przestrzennej.

Bardziej szczegółowo

Czytanie rysunku technicznego

Czytanie rysunku technicznego Czytanie rysunku technicznego Zapis konstrukcji (rzuty, wymiary, spawy) 1 Zagadnienia do omówienia: I. Rysunek techniczny - pojęcia podstawowe II. Rzuty widoki i przekroje III. Wymiarowanie IV. Tolerowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wymiarowa

Tolerancja wymiarowa Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla nauczyciela

Poradnik dla nauczyciela Artur Kowalski Moduł Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2 Jednostka modułowa Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2.J2 Poradnik dla nauczyciela 1 Konsultacja: mgr Radosław Niemczewski

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA

RYSUNEK TECHNICZNY MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU RYSUNEK TECHNICZNY Barbara Kopczyńska-Bożek Stanisław Mazoń Andrzej Wolak Kraków, 2000 1. WSTĘP Rysunek

Bardziej szczegółowo

dla symboli graficznych O bardzo dużej liczbie szczegółów 0,18 0,35 0,70 0,25 A3 i A4 O dużej liczbie szczegółów

dla symboli graficznych O bardzo dużej liczbie szczegółów 0,18 0,35 0,70 0,25 A3 i A4 O dużej liczbie szczegółów 6/ LINIE RYSUNKOWE Normy rysunkowe PN-EN ISO 128-20:2002 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii PN-ISO 128-23:2002 Rysunek techniczny. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki Zjazd 1 WZÓR OPSU TECZKI ĆWICZENIOWEJ Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny kierunek: Mechatronika Laboratorium z rysunku technicznego Semestr I, grupa L1 (L2) Imię i Nazwisko Tematyka ćwiczeń do

Bardziej szczegółowo

Format arkusza. Obramowanie

Format arkusza. Obramowanie Format arkusza Podstawowa w Polsce norma arkuszy papieru jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216. Najbardziej znanym formatem tego rodzaju jest A4. Stosunek boków w formacie A jest zawsze jak 1 do 2,

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Akademia Górniczo-Hutnicza Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska Normalizacja w rysunku technicznym i geodezyjnym W Polsce istnieją następujące rodzaje norm: polskie

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY. Wymiarowanie w Rysunku Technicznym. Sobieski Wojciech

RYSUNEK TECHNICZNY. Wymiarowanie w Rysunku Technicznym. Sobieski Wojciech RYSUNEK TECHNICZNY Wymiarowanie w Rysunku Technicznym Sobieski Wojciech Olsztyn, 2008 Linie wymiarowe Linia wymiarowa jest to cienka linia prosta lub łukowa zakończona grotami (niekiedy jednym) dotykającymi

Bardziej szczegółowo

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Rysunek przedmiotu wykonany w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych przedstawia jedynie jego kształt. W celu wykonania przedmiotu, niezbędne jest podanie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie rysunków części maszyn 311[40].O1.02

Wykonywanie rysunków części maszyn 311[40].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marek Olsza Wykonywanie rysunków części maszyn 311[40].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace,

Bardziej szczegółowo

Chropowatości powierzchni

Chropowatości powierzchni Chropowatość powierzchni Chropowatość lub chropowatość powierzchni cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, niewynikające z jej

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE I PASOWANIA WYMIARÓW LINIOWYCH. 1. Wymiary nominalne rzeczywiste, tolerancja wymiaru.

TOLERANCJE I PASOWANIA WYMIARÓW LINIOWYCH. 1. Wymiary nominalne rzeczywiste, tolerancja wymiaru. OLERCJE I PSOWI WYMIRÓW LIIOWYCH 1. Wymiary nominalne rzeczywiste, tolerancja wymiaru. Wymiary przedmiotów na rysunkach noszą nazwę wymiarów nominalnych oznaczanych symbolem. W praktyce wymiary nominalne

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY. Wprowadzenie do Rysunku Technicznego. Sobieski Wojciech

RYSUNEK TECHNICZNY. Wprowadzenie do Rysunku Technicznego. Sobieski Wojciech RYSUNEK TECHNICZNY Wprowadzenie do Rysunku Technicznego Sobieski Wojciech Olsztyn, 2008 Literatura Tematy wykładów: Wprowadzenie do Rysunku Technicznego Zapis geometrii w Rysunku Technicznym Wymiarowanie

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

9. Rysunki wykonawcze i złożeniowe

9. Rysunki wykonawcze i złożeniowe 9. Rysunki wykonawcze i złożeniowe 9.1. Rysunki wykonawcze wskazówki ogólne Rysunek wykonawczy jest rysunkiem części lub elementu, na podstawie którego ma być wykonana część maszynowa. Może to być rysunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii

Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii rysunkowych oraz ich zastosowanie... 4 1.4 Elementy arkusza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący

DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I Mechanik pojazdów samochodowych otrzymuje uczeń, który: DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI SPIS REŚCI: RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 1. Pojęcie rysunku str 2 2. Normy str 3 3. Dokumentacja konstrukcyjna str 4 4. Rodzaje rysunków str 5 5. Podział rysunków str 5 6. Formaty arkuszy rysunkowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ : KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE RYSOWANIA. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

DZIAŁ : KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE RYSOWANIA. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace, konkursy,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęć technicznych Rysunek techniczny. Cele kształcenia wymagania ogólne zajęć technicznych. Rysunek techniczny

Program nauczania zajęć technicznych Rysunek techniczny. Cele kształcenia wymagania ogólne zajęć technicznych. Rysunek techniczny Program nauczania zajęć technicznych Rysunek techniczny Cele kształcenia wymagania ogólne zajęć technicznych Rysunek techniczny Jacek Odolczyk Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Strona 1

Bardziej szczegółowo

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika Inżynierska 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I/ semestr 1. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY INFORMACJE PODSTAWOWE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY INFORMACJE PODSTAWOWE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY INFORMACJE PODSTAWOWE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze) e-mail: olesiak@agh.edu.pl WWW http://home.agh.edu.pl/olesiak

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Schematy kinematyczne. Technologia napraw - ćwiczenia 133

Schematy kinematyczne. Technologia napraw - ćwiczenia 133 Schematy kinematyczne Technologia napraw - ćwiczenia 133 Plan zajęć Wprowadzenie Schemat - definicja Rodzaje schematów Schemat kinematyczny zasadniczy Schemat kinematyczny vs. normy Zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN 2006

AKADEMIA MORSKA SZCZECIN 2006 AKADEMIA MORSKA SZCZECIN 2006 Materiały pomocnicze z przedmiotu: Grafika inżynierska (rysunek techniczny) opracował: dr inż. Tomasz Cepowski wydanie 1 Spis treści Spis treści 2 Rodzaje rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO OPRACOWAŁ : ROBERT URBANIK

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO OPRACOWAŁ : ROBERT URBANIK Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO OPRACOWAŁ : ROBERT URBANIK Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu OZNACZENIA POLSKICH NORM Normy własne ustanowione przed 1.01.1994 oznakowane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ projektowanie SZKICOWANIE TECHNICZNE

PODSTAWY GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ projektowanie SZKICOWANIE TECHNICZNE MATERIAŁY POMOCNICZE Zajęcia 5 Temat: Szkic techniczny. Kompozycja rysunku. Widoki SZKICOWANIE TECHNICZNE 1. Rodzaje linii i ich podstawowe zastosowanie Linia ciągła gruba widoczne krawędzie i wyraźne

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do projektowania z Budownictwa Ogólnego

Materiały pomocnicze do projektowania z Budownictwa Ogólnego Maciej Niedostatkiewicz Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Gdańska BUDOWNICTWO OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE wg PN-EN ISO 5456-2 rzutowanie prostokątne (przedstawienie prostokątne) stanowi odwzorowanie geometrycznej postaci konstrukcji w postaci rysunków dwuwymiarowych. Jest to taki rodzaj

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rysujemy Dr inŝ. Hieronim Piotr Janecki Miłe spotkanie wyŝszego rzędu No 8

Rysujemy Dr inŝ. Hieronim Piotr Janecki Miłe spotkanie wyŝszego rzędu No 8 Rysujemy Dr inŝ. Hieronim Piotr Janecki Miłe spotkanie wyŝszego rzędu No 8 Rysunek techniczny Rysunek techniczny obok mowy i pisma jest uznawany za waŝny środek wypowiadania się. MoŜna powiedzieć, Ŝe rysunek

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INśYNIERSKA

RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INśYNIERSKA RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INśYNIERSKA WYKŁAD 2 dr inŝ. Beata Sadowska 1. Zasady rzutowania elementów i obiektów budowlanych 2. Rzuty budynku 3. Wymiarowanie rysunków architektoniczno-budowlanych Normy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

KŁAD NIETYPOWA ODMIANA PRZEKROJU

KŁAD NIETYPOWA ODMIANA PRZEKROJU KŁAD NIETYPOWA ODMIANA PRZEKROJU Opracował: Robert Urbanik Pojęcie kładu Polska Norma określa kład jako zarys figury geometrycznej powstałej w wyniku przecięcia przedmiotu tylko jedną płaszczyzną przekroju,

Bardziej szczegółowo

aksonometrie trójosiowe odmierzalne odwzorowania na płaszczyźnie

aksonometrie trójosiowe odmierzalne odwzorowania na płaszczyźnie aksonometrie trójosiowe odmierzalne odwzorowania na płaszczyźnie Przykładowy rzut (od lewej) izometryczny, dimetryczny ukośny i dimetryczny prostokątny Podział aksonometrii ze względu na kierunek rzutowania:

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY. Tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia. Chropowatość powierzchni. Sobieski Wojciech

RYSUNEK TECHNICZNY. Tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia. Chropowatość powierzchni. Sobieski Wojciech RYSUNEK TECHNICZNY Tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia. Chropowatość powierzchni. Sobieski Wojciech Olsztyn, 2008 Pojęcia podstawowe Wymiar nominalny jest to wymiar przedmiotu, względem którego

Bardziej szczegółowo

1. Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego

1. Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego 1. Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego 1.1. Wprowadzenie Wraz z silnie rozwijającym się postępem technicznym zwiększają się wymagania, dotyczące sporządzania dokumentacji technicznej,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII Temat: Grafika inżynierska Podstawy Inżynierii Wytwarzania T 1: elementy przestrzeni rzuty

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[31].Z2.02

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[31].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Alina Jaksa Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[31].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 714[03].L2.01

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 714[03].L2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Zbigniew Neumann Posługiwanie się dokumentacją techniczną 714[03].L2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy)

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 3. PAZDRO Plan jest wykazem wiadomości i umiejętności, jakie powinien mieć uczeń ubiegający się o określone oceny na poszczególnych etapach edukacji

Bardziej szczegółowo

8. Rysowanie połączeń nierozłącznych połączenia spawane

8. Rysowanie połączeń nierozłącznych połączenia spawane 8. Rysowanie połączeń nierozłącznych połączenia spawane 8.1. Wiadomości wstępne Spawanie jest procesem trwałego łączenia metalowych elementów, które wykonane są z tych samych lub podobnych materiałów.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. Wykład. Zasady przygotowania dokumentacji technicznej

Komputerowe wspomaganie projektowania. Wykład. Zasady przygotowania dokumentacji technicznej Komputerowe wspomaganie projektowania Wykład Zasady przygotowania dokumentacji technicznej Wprowadzenie Jednym z głównych zastosowań programów CAD jest wykorzystanie ich do wykonania rysunku technicznego.

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA (1)

GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA (1) WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TECHNIKI ŚWIETLNEJ GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA (1) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Informacje o wykładzie i warunkach zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. prowadzić rozumowania matematyczne sprawnie posługiwać się językiem matematycznym

Strona 1 z 9. prowadzić rozumowania matematyczne sprawnie posługiwać się językiem matematycznym Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 3 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe KONIECZNE( 2) PODSTAWOWE (3) ROZSZERZAJĄCE (4) DOPEŁNIAJACE

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze) e-mail: olesiak@agh.edu.pl WWW http://home.agh.edu.pl/olesiak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc 1, Ciągi zna definicję ciągu (ciągu liczbowego); potrafi wyznaczyć dowolny wyraz ciągu liczbowego określonego wzorem ogólnym;

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Grafika inżynierska i rysunek techniczny Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP-1-209-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Zasady rzutowania prostokątnego. metodą europejską. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu. Zasady rzutowania prostokątnego

Zasady rzutowania prostokątnego. metodą europejską. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu. Zasady rzutowania prostokątnego Zasady rzutowania prostokątnego metodą europejską Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Wiadomości ogólne Rzutem nazywamy rysunkowe odwzorowanie przedmiotu lub bryły geometrycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ nt.: WYMIAROWANIE W RYSUNKU TECHNICZNYM MASZYNOWYM

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ nt.: WYMIAROWANIE W RYSUNKU TECHNICZNYM MASZYNOWYM MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ nt.: WYMIAROWANIE W RYSUNKU TECHNICZNYM MASZYNOWYM UWAGA 1. Poniższe materiały zawierają rysunki (często niekompletne), które należy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[39].O1.02

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[39].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Karbowiak Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[39].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 3 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu:

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu: 5. Obroty i kłady Definicja obrotu: Obrotem punktu A dookoła prostej l nazywamy ruch punktu A po okręgu k zawartym w płaszczyźnie prostopadłej do prostej l w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie w zawodzie ślusarz klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie w zawodzie ślusarz klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie w zawodzie ślusarz klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY. Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach:

PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY. Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach: PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach: Kąt możemy opisać wpisując w łuk jego miarę (gdy jest znana). Gdy nie znamy miary kąta,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V Na ocenę wyższą uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na ocenę (oceny) niższą. Dział programowy: LICZBY NATURALNE podać przykład liczby naturalnej czytać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA. wykład 1 dr inż. Beata Sadowska

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA. wykład 1 dr inż. Beata Sadowska RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA wykład 1 dr inż. Beata Sadowska RYSUNEK TECHNICZNY uniwersalna forma porozumiewania się przedstawicieli zawodów technicznych, umożliwiająca szybki i jednoznaczny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym 2013-2014 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III Komputerowe wspomaganie projektowania część III Studia Podyplomowe Wydział Inżynierii Produkcji SGGW Warszawa, styczeń 2011 Część III Tworzenie dokumentacji projektowej 2D Plan: w systemach CAD 1. Wydajność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.pl

Spis treści. www.wsip.pl Spis treści Wstęp, czyli trochę o historii i znaczeniu rysunku technicznego... 5 Rozdział 1. Prawie wszystko o rysunkach budowlanych... 8 Projekt budowlany co to takiego? 8 Projekt zagospodarowania działki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo