Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI"

Transkrypt

1 Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni szà cenà produkowanych towarów. Zrealizowanie tych zadaƒ wymaga maksymalnego skrócenia cyklu projektowania i wytwarzania przy zachowaniu wysokiej jakoêci tych procesów. Powy szy cel mo e zostaç osiàgni ty przez zmiany w sposobie projektowania i wytwarzania produktu, inwestycj w najnowszy sprz t komputerowy i zaawansowane systemy CAD/CAM/CAE lub przez gruntowne zmiany organizacyjne w danym przedsi biorstwie [1, 2]. Wszystkie wymienione sposoby sà bardzo kosztowne i nie ka da firma mo e Dr in. Andrzej Zaborski jest pracownikiem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Cz stochowskiej. sobie na nie pozwoliç. Bardzo interesujàcà mo liwoêcià dla wielu firm mo e byç dostosowanie posiadanego systemu CAD do ich indywidualnych i specyficznych wymagaƒ [3]. Trzeba podkreêliç, e nie jest to proces wymagajàcy znacznych inwestycji w specjalistyczny sprz t lub oprogramowanie. Jednym z programów, które stanowiç mogà uniwersalne Êrodowisko pracy projektanta, mo e byç popularny AutoCAD. Pierwsze wersje programu pe ni y g ównie rol edytora rysunku, odcià ajàc projektantów od wielu nietwórczych czynnoêci zwiàzanych z tworzeniem dokumentacji technicznej. Kolejne wersje aplikacji AutoCAD wzbogacane by y o nowe i bardziej zaawansowane narz dzia wspomagajàce prac projektanta. Uzupe niony o wiele narz dzi umo liwiajàcych sprawniejsze przetwarzanie i wymian danych oraz integracj z innymi aplika- 12

2 cjami in ynierskimi, AutoCAD nie jest ju wy àcznie programem do tworzenia i edycji dokumentacji technicznej, lecz staje si platformà, na bazie której mo na budowaç indywidualne, dostosowane do w asnych potrzeb systemy CAD. AutoCAD udost pnia bowiem bogaty zestaw narz dzi umo liwiajàcych u ytkownikowi budowanie w asnych aplikacji [4]. Do najwa niejszych z nich nale à: pliki sekwencji poleceƒ (tzw. skrypty), narz dzia modyfikacji menu systemu, j zyk wyra eƒ aƒcuchowych DIESEL, j zyk programowania AutoLISP wraz z j zykiem programowania okien dialogowych DCL, Êrodowisko projektowe Visual LISP, j zyk programowania Visual BASIC for Application wraz z automatyzacjà ActiveX, j zyki programowania C i C++, j zyk programowania Java, j zyk programowania Borland Delphi. Ka de z tych narz dzi ma okreêlone zalety i wady, jednak wszystkie odpowiednio wykorzystane mogà wymiernie zwi kszyç efektywnoêç procesu projektowania w Êrodowisku AutoCAD. Najwi ksze mo liwoêci daje programowanie przy u yciu j zyków ogólnego zastosowania, takich jak Borland Delphi. Ârodowisko programowania Delphi ma du e mo liwoêci w zakresie obs ugi interfejsu OLE, w zakresie obs ugi relacyjnych baz danych oraz umo liwia dost p do bogatych bibliotek komponentów. Umo liwia mi dzy innymi budow modu ów i wzajemnych powiàzaƒ mi dzy nimi, zawiera typy proceduralne oraz Êrodki do programowania obiektowego w postaci klas i interfejsów. Elementy te mogà byç zastosowane do tworzenia modu ów bibliotecznych ró nych zagadnieƒ graficznych i baz danych [5, 6]. Przyst pujàc do tworzenia aplikacji umo liwiajàcych automatyczne generowanie projektowanych obiektów, warto zwróciç uwag na zasady dzia ania mechanizmu automatyzacji OLE aplikacji sterowanej. Automatyzacja OLE (OLE Automation) jest to mo liwoêç programowego sterowania obiektami innego programu oraz protokó, za pomocà którego dany program mo e uzyskaç dost p do obiektu znajdujàcego si w innym programie lub bibliotece DLL. Automatyzacja umo liwia sterowanie w sposób automatyczny jednà lub wieloma aplikacjami przy u yciu innych aplikacji. Do uzyskiwania dost pu do obiektów OLE serwera automatyzacji s u à interfejsy zwane interfejsami automatyzacji OLE. Interfejs automatyzacji OLE AutoCAD udost pnia obiekty rysunkowe, elementy informacyjne, dokumenty, konfiguracje u ytkowników i inne elementy programu AutoCAD. Klientami automatyzacji dla programu AutoCAD stajà si programy napisane w Êrodowisku Delphi. Program taki mo na napisaç i skompilowaç bez posiadania aplikacji AutoCAD. Programy te sà zewn trzne wzgl dem programu AutoCAD i wykorzystujà jedynie interfejs automatyzacji OLE [5, 6]. Za pomocà interfejsu automatyzacji OLE, nazywanego w programie AutoCAD ActiveX Automation, mo na uzyskaç dost p do poszczególnych obiektów programu AutoCAD. Struktura obiektów automatyzacji OLE jest rozbudowana. G ównym obiektem interfejsu jest AutoCAD.Application, do którego nale à pozosta e obiekty. Obiektami sà elementy rysunkowe, bloki, kolekcje obiektów (zbiory obiektów) itp. Dost p do nich mo na uzyskaç poprzez interfejs automatyzacji OLE. Rysunek w programie AutoCAD zbudowany jest z ró nych sk adników, takich jak linie, uki, okr gi, teksty itp. Sk adniki te mogà byç rysowane bezpoêrednio w czasie pracy z programem przez u ytkownika lub te tworzone automatycznie przez wywo anie z zewnàtrz, za pomocà interfejsu automatyzacji OLE i metod tworzàcych te sk adniki. Dzia ania zewn trzne na rysunku programu AutoCAD umo liwia obiekt interfejsu automatyzacji OLE o nazwie Document, zawierajàcy zbiór metod oraz w aêciwoêci tworzenia i modyfikowania sk adników. Rys. 1. Fragment wykrojnika do wyrobu opakowaƒ tekturowych [7] Przygotowanie produkcji opakowaƒ W trakcie przygotowania produkcji opakowaƒ wykonanych z tektury wykorzystuje si przede wszystkim operacj krojenia. Krojenie polega na podzieleniu pó fabrykatu na cz Êci. Podstawowym zadaniem krojenia jest uzyskanie g adkiej i równej powierzchni krojenia. Jednym z typów krojenia tektury jest operacja wykrawania. Wykrawanie wykonuje si narz dziem zwanym wykrojnikiem, na urzàdzeniu zwanym wykrawarkà. Wykrojniki sà to odpowiednio uformowane no e umo liwiajàce krojenie wzd u dowolnych linii, uków, krzywych itp. No e do wykrawania to stalowe p askowniki, o odpowiedniej wysokoêci i gruboêci, zaostrzone z jednej strony. No e te mogà byç przed w o eniem w p yt odpowiednio wygi te. Po w o eniu no y dooko a nich umieszcza si paski mi kkiego, elastycznego materia u, np. gumy, o wysokoêci wi kszej ni wystajàca cz Êç no y (odpychacze). Wykrojniki p ytowe sà przystosowane do wykrawania pojedynczych arkuszy. Stosuje si je do wykrawania pude ek, opakowaƒ, etykiet samoprzylepnych itp. Wykrawanie wykonuje si przy zastosowaniu wykrawarek, w których wykrojnik (rys. 1) mocuje si do górnej p yty. Wykrawany materia umieszcza si na dolnej p ycie, na odpowiednim podk adzie. Po wyrównaniu wykrawanego materia u opuszcza si ruchoma p yta górna z wykrojnikiem, wykrawa materia i zag bia si nieco w podk ad. Nast pnie p yta z wykrojnikiem podnosi si, a dzi ki odpychaczom wykrój wysuwa si z no y i pozostaje na p ycie dolnej. Stamtàd jest zabierany i wyk adany na stos. Obok operacji wykrawania, w przygotowaniu procesu wytwarzania opakowaƒ tekturowych, du e znaczenie ma operacja bigowania. Bigowanie jest to nanoszenie wzd u nych wgnieceƒ, zmniejszajàcych sztywnoêç materia u wzd u linii przysz ych zagi ç. Przy za amywaniu grubych wyrobów papie- 13

3 rowych istniejà znaczne trudnoêci z uzyskaniem prawid owego prostolinijnego z amu (linii zgi cia). Dlatego cz sto, oprócz wykrawania, wykonuje si operacj bigowania. Przeprowadzenie tej operacji jest niezb dne na przyk ad przy opakowaniach tekturowych, gdy umo liwia i u atwia otwieranie i zamykanie tego opakowania. Operacja bigowania jest przeprowadzana przy u yciu t pych no y p askich. G bokoêç wgnieceƒ powinna stanowiç ok. 1/3 gruboêci bigowanego materia u. Bigowanie mo e byç jednostronne (wykonanie wgniecenia z jednej strony wyrobu papierowego) lub dwustronne (wykonanie wgniecenia jednoczeênie z dwóch stron papieru tworzy si wtedy uk ad w rodzaju zawiasu o du ej wytrzyma oêci). Bigowanie jednostronne wykonuje si przy u yciu wykrojników p ytowych, wstawiajàc nó bez ostrza, z zaokràglonym koƒcem. W artykule omówiono program komputerowy umo liwiajàcy zaprojektowanie wykrojnika p ytowego, zapewniajàcego mo liwoêç wykonania operacji wykrawania i bigowania jednostronnego arkusza tektury, które prowadzà do uzyskania wykroju gotowego do uformowania opakowania tekturowego o wybranym kszta cie, wymiarach i sposobie zamkni cia. Komputerowo wspomagane projektowanie wykrojników W opracowaniu przedstawiono mo liwoêci automatyzacji zadaƒ projektowych przeprowadzanych w Êrodowisku graficznym aplikacji AutoCAD. System ten zosta wybrany ze wzgl du na jego znacznà popularnoêç. Prezentowanà aplikacj wykonano w j zyku Borland Delphi. J zyk ten zosta wybrany ze wzgl du na du e mo liwoêci szybkiej konfiguracji wygodnego interfejsu u ytkownika oraz ogólnych mo liwoêci tego Êrodowiska programowego. Program WykrojnikiOpakowaƒ automatycznie generuje rysunki wykrojników opakowaƒ (na podstawie podanych przez u ytkownika parametrów) w aplikacji AutoCAD 2000 (2002) przy u yciu interfejsu automatyzacji OLE [7]. Automatyzacja OLE udost pnia protokó, za pomocà którego program Wykrojniki- Opakowaƒ uzyskuje dost p do wszystkich sk adników rysunkowych i ustawieƒ dokumentu AutoCAD. Program WykrojnikiOpakowaƒ jest programem zewn trznym wzgl dem aplikacji AutoCAD i jest jedynie klientem automatyzacji wykorzystujàcym interfejs automatyzacji OLE. Aby korzystaç z metod i obiektów interfejsu u ywajàc programu zewn trznego, niezb dne jest nawiàzanie po àczenia z serwerem OLE programu AutoCAD. Do tego celu s u y funkcja CreateOleObject, która tworzy obiekt udost pniajàcy obiekty programu AutoCAD. Z programu zewn trznego mo na uzyskaç dost p do aktualnie otwartego obiektu (rysunku) w programie AutoCAD za pomocà funkcji GetOleObject, która udost pnia obiekty aktywnego dokumentu. Uzyskanie po àczenia z serwerem OLE dla programu WykrojnikiOpakowaƒ napisanego w Delphi zrealizowane zosta o za pomocà funkcji PolaczZACAD [5, 6]. Program AutoCAD do okreêlenia po o enia punktu w przestrzeni modelu (na rysunku) korzysta z trzech wspó rz dnych (x, y, z). Interfejs automatyzacji OLE programu AutoCAD wymaga podawania wspó rz dnych w postaci odpowiedniej trójelementowej tablicy, której elementami sà liczby typu Double. Niestety kompilator Delphi nie dopuszcza stosowania tego typu tablic w automatyzacji OLE. W zwiàzku z tym do przesy ania wspó rz dnych wykorzystano zmienne typu OLEVariant. Zmienne te mo na przekszta ciç na typ tablicowy za pomocà funkcji VarArrayCreate [5]. Niektóre polecenia, na przyk ad przy generowaniu polilinii, wymagajà podania tablicy wspó rz dnych punktów o nieokreêlonej liczbie elementów. Tablica taka musi byç zgodna z typem OLEVariant. Prac z aplikacjà rozpoczyna si przez uruchomienie pliku WykrojnikiOpakowaƒ.exe. Po uruchomieniu programu przeprowadzana jest próba nawiàzania po àczenia z aplikacjà AutoCAD przy u yciu funkcji PolaczZACAD. Je eli aplikacja AutoCAD nie jest uruchomiona, program WykrojnikiOpakowaƒ automatycznie uruchamia jà i otwiera nowy dokument (rysunek). W przypadku poprawnego nawiàzania po àczenia z aplikacjà AutoCAD program zapisuje ustawienia aktualnego typu linii (polecenie Acad- Doc.ActiveLineType) i nazw aktywnej warstwy (polecenie AcadDoc.ActiveLayer). S u y do tego procedura Zapami tajustawienia. Zapisanie tych ustawieƒ jest potrzebne w celu ich przywrócenia po zakoƒczeniu dzia ania programu WykrojnikiOpakowaƒ. Nast pnie program wczytuje typy linii, które niezb dne sà do wykonania rysunku wykrojnika i definiuje warstw o nazwie okreêlonej przez sta à NazwaWarstwy (w programie warstwa nazwana zosta a Wykrojnik) oraz ustawia jà jako warstw aktywnà. Do dodania nowej warstwy s u y polecenie AcadDoc.Layers.Add. Przed dodaniem warstwy Wykrojnik program sprawdza, czy taka warstwa ju jest na aktywnym rysunku za pomocà funkcji LayIstnieje. Po zakoƒczeniu rysowania wykrojnika i zamkni ciu okna g ównego programu przez u ytkownika (przy u yciu klawisza Zakoƒcz), przywracane sà ustawienia aktywne przed uruchomieniem programu WykrojnikiOpakowaƒ dotyczàce typu linii i aktywnej warstwy w aplikacji AutoCAD. Ustawienia te zapisane zosta y przez funkcj ZapamietajUstawienia zaraz po uruchomieniu programu. Wykonany program zawiera trzy g ówne bloki pól definiujàcych poszczególne parametry opakowania: Wymiary opakowania zawiera podstawowe informacje o wymiarach opakowania i stronie klejenia, Zamkni cie górne umo liwia wybór typu zamkni cia górnego i podanie jego szczegó owych parametrów, Zamkni cie dolne zawiera tego samego typu informacje jak Zamkni cie górne. Poni ej tych trzech bloków znajdujà si dwa polecenia: Rysowanie wykrojnika rysowanie w aplikacji AutoCAD wykrojnika zgodnego z podanymi w trzech powy szych blokach parametrami, ZAKO CZ powodujàcy zakoƒczenie dzia ania programu WykrojnikiOpakowaƒ i przywrócenie ustawieƒ typu linii i aktywnej warstwy. Wyglàd interfejsu programu przedstawia rys. 2. W bloku Wymiary opakowania znajdujà si podstawowe dane niezb dne do narysowania wykrojnika opakowania o potrzebnych rozmiarach (rys. 2 i 3). Poszczególne pola, które wype nia u ytkownik, oznaczajà: WysokoÊç parametr okreêla wysokoêç opakowania wyra onà w milimetrach (nazwa pola Wys), SzerokoÊç parametr ten okreêla szerokoêç opakowania (nazwa pola Szer), G bokoêç parametr okreêla trzeci wymiar opakowania, czyli g bokoêç 14

4 (nazwa pola Gleb), Skrócenie tylnego boku parametr okreêla wartoêç, o jakà zostanie skrócony tylny bok (nazwa pola MinusTyl), Skrócenie boku (zak adka na klejenie) parametr okreêla wielkoêç, o jakà zostanie skrócony bok przylegajàcy do klejenia. Przy lewym klejeniu jest to bok prawy, natomiast przy klejeniu prawym jest to bok lewy (nazwa pola MinusBok), (te dwa parametry sà niezb dne, aby Rys. 2. Wyglàd interfejsu programu WykrojnikiOpakowaƒ opakowanie zachowa o rozmiary zewn trzne po sklejeniu), SzerokoÊç elementu àczàcego parametr okreêla szerokoêç elementu àczàcego dwie strony wykrojnika, element ten jest pokrywany klejem (nazwa pola SzerKlej), Pole wyboru: Strona klejenia nale y zaznaczyç lewà lub prawà stron klejenia opakowania (nazwy poleceƒ PoLewej i PoPrawej). Kolejne bloki programu dotyczà typów zamkni cia górnego i dolnego projektowanego opakowania. Program WykrojnikiOpakowaƒ umo liwia automatyczne wygenerowanie czterech rodzajów zamkni ç: Proste klejone (w którym wszystkie klapki majà kszta t prostokàtny), Na klapk (w którym zamkni cia klapki majà kszta t umo liwiajàcy wielokrotne zamykanie i otwieranie opakowania), Pó automat (zamkni cie o kszta cie umo liwiajàcym proste i efektowne zamkni cie opakowania bez u ycia kleju), Automat (zamkni cie umo liwiajàce szybkie i trwa e zamkni cie opakowania uniemo liwiajàce jego ponowne otwarcie zamkni cie wymaga u ycia kleju). Pierwsze trzy zamkni cia mogà znajdowaç si zarówno w górnej, jak i dolnej cz Êci opakowania, natomiast zamkni cie Automat mo e byç tylko zamkni ciem dolnym. Program w obecnej swojej postaci umo liwia bezproblemowe zaprojektowanie kszta tu szeregu typowych opakowaƒ tekturowych. Jak si jednak wydaje, celowe jest jego dalsze rozbudowanie i modernizacja. Mo liwe wydaje si, na przyk ad: wprowadzenie dodatkowych elementów opakowaƒ: ró nego kszta tu otwory umo liwiajàce wglàd do opakowania i znajdujàcego si w nim towaru, naci cia u atwiajàce podnoszenie opakowania (okràg e lub pó okràg e otwory), mo liwoêç zaokràgleƒ niektórych elementów zgodnie z podanym przez u ytkownika promieniem, dodanie elementu umo liwiajàcego zawieszenie gotowego opakowania na przeznaczonym do tego wieszaku, uzupe nienie górnego zamykania prostego-klejonego o naci cia umo liwiajàce wielokrotne otwieranie i zamykanie opakowania, dodatkowe zabezpieczenie elementu zamykajàcego w typie zamkni cia na klapk, rysowanie dodatkowych naci ç na opakowaniu w elementach, które b dà smarowane klejem w celu lepszego po àczenia klejonych elementów, rysowanie naci ç na kraw dziach bigów w miejscach zgi ç grubej tektury, dodatkowe elementy mo liwe do zdefiniowania przez u ytkownika; rozbudowa interfejsu opakowania obejmujàca: podpowiedzi wp ywu zmiany poszczególnych parametrów na inne parametry oraz funkcjonalnoêç zamkni cia i ca ego opakowania, graficzne zobrazowanie edytowanych parametrów; wprowadzenie dodatkowych warstw, np.: warstwa Wymiary, gdzie program mo e automatycznie zwymiarowaç najwa niejsze elementy opakowania w celu kontroli zgodnoêci wygenerowanego wykrojnika z za o eniami, warstwa Âcie ka odcinania, gdzie narysowany b dzie obrys opakowania potrzebny do obci cia grafiki majàcej znaleêç si na projektowanym opakowaniu; wprowadzenie dodatkowych modu ów, np.: modu automatycznie rozmieszczajàcy jak najwi kszà liczb wykrojników na podanym przez u ytkownika Rys. 3. Przyk adowe parametry w bloku Wymiary Opakowania formacie, mo liwoêç zapisu parametrów opakowania do pliku i odczytu wczeêniej zapisanych parametrów, baza danych poszczególnych elementów opakowaƒ. Praktyczne wykorzystanie programu Dla zilustrowania praktycznych mo liwoêci wykorzystania programu do projektowania typowych opakowaƒ przedstawiono proces tworzenia projektu wykrojnika opakowania pionowego mieszczàcego np. butelk perfum. Zarówno górne, jak i dolne zamkni cie w tym opakowaniu sà typu na klapk. Opakowanie to mo na szybko i wielokrotnie otwieraç i zamykaç. Pude ko to jest klejone po stronie prawej i odpowiednie boki sà skrócone wed ug wprowadzonych parametrów. Na rys. 4 pokazano wyglàd okna programu WykrojnikiOpakowaƒ w trakcie 15

5 Rys. 4. Okno g ówne programu WykrojnikiOpakowaƒ, wraz z wprowadzonymi parametrami, wed ug których wygenerowany b dzie w aplikacji AutoCAD wykrojnik opakowania tworzenia projektu wykrojnika w momencie wprowadzenia wszystkich parametrów, wed ug których tworzony b dzie w AutoCAD wykrojnik tego opakowania. Na rys. 5 przedstawiono gotowy rysunek wykrojnika z wymiarami wszystkich parametrów. jest wielokrotnie d u szy od czasu wprowadzenia odpowiednich parametrów do programu WykrojnikiOpakowaƒ. Samo automatyczne generowanie rysunku zajmuje tylko kilka sekund i mo e byç powtarzane po ka dej zmianie parametrów, a do osiàgni cia zamierzonego celu. Rozbudowa programu mo e umo liwiç rozszerzenie zakresu zastosowaƒ programu i zwi kszenie liczby czynnoêci podlegajàcych automatyzacji. Wszystkie opisane sposoby automatyzacji zadaƒ graficznych aplikacji AutoCAD, nawet te najprostsze, przynoszà wymierny wzrost wydajnoêci pracy w tym Êrodowisku graficznym. Najwi ksze mo liwoêci daje jednak zastosowanie j zyków programowania ogólnego zastosowania, takich jak Borland Delphi. Nale y mieç jednak na uwadze, i czas przeznaczony na napisanie aplikacji automatyzujàcej zadania graficzne nie mo e przekroczyç czasu, jaki nale a oby poêwi ciç na r czne projektowanie danych wykrojników, gdy wówczas tworzenie takich aplikacji stawa oby si niecelowe. LITERATURA Rys. 5. Projekt wykrojnika opakowania na perfumy z wymiarami wszystkich parametrów wprowadzonych przez projektanta wygenerowany automatycznie przez program Podsumowanie Przedstawiony program WykrojnikiOpakowaƒ napisany w j zyku Borland Delphi, automatyzujàcy proces rysowania w Êrodowisku graficznym AutoCAD przy u yciu interfejsu automatyzacji OLE, pokazuje korzyêci p ynàce z zastosowania wymienionych narz dzi programistycznych. Czas r cznego rysowania w aplikacji AutoCAD takich wykrojników opakowaƒ 1. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w in ynierii produkcji. WNT, Warszawa Tubielewicz K., Zaborski A.: Zastosowanie systemów CAD/ CAM do przygotowania produkcji. Materia y VI Szko y Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata maja 2002, s Winkler T.: Komputerowy zapis konstrukcji. Seria Wspomaganie komputerowe CAD/CAM. WNT, Warszawa 1989, Smith J., Gesner R.: AutoLISP czyli programowanie Auto- CADa. Helion, Gliwice Czy ycki W., Lisowski E.: AutoCAD. Automatyzacja zadaƒ grafiki za pomocà Delphi. Helion, Gliwice Lisowski E., Czy ycki W.: Programy AutoCAD 2000 i Inter- CAD Windows wspomagane aplikacjami przygotowanymi w DELPHI. Politechnika Krakowska, Kraków Rybak T.: Automatyzacja zadaƒ graficznych w AutoCAD przy pomocy Delphi na przyk adzie projektowania wykrojników opakowaƒ tekturowych. Praca dyplomowa ITMiAP Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx

INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx 1. WPROWADZENIE Program AutoCAD ma wielu użytkowników i zajmuje znaczące miejsce w graficznym

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Rurociągi. Dokumentacja oprogramowania e-cad dla Klienta indywidualnego. nazwa programu

Rurociągi. Dokumentacja oprogramowania e-cad dla Klienta indywidualnego. nazwa programu Dokumentacja oprogramowania e-cad dla Klienta indywidualnego Rurociągi nazwa programu przeznaczenie realizowane zadanie rezultat działania platforma data realizacji 2010/2011 zleceniodawca Plasticon Poland

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD Zbigniew Krzysiak Projektowanie 2D w programie AutoCAD Recenzenci Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH w Bielsku-Białej Dr inż. Kamil Sybilski Projekt okładki Andrzej Leśkiewicz Redakcja Krzysztof Janus

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD!

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD! Poznaj potencjał ArchiCAD-a! ArchiCAD to cenione przez architektów i projektantów narzędzie do tworzenia atrakcyjnych projektów i wizualizacji budynków czy pomieszczeń. Rozwijany od wielu lat, zdobył liczną

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Elementy animacji sterowanie manipulatorem

Elementy animacji sterowanie manipulatorem Elementy animacji sterowanie manipulatorem 1 Cel zadania Wykształcenie umiejętności korzystania z zapisu modelu aplikacji w UML oraz definiowania właściwego interfejsu klasy. 2 Opis zadania Należy napisać

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA TECHNICZNA Metody wprowadzania obiektów w programie AutoCAD za pomocą języka AutoLISP

INFORMATYKA TECHNICZNA Metody wprowadzania obiektów w programie AutoCAD za pomocą języka AutoLISP INFORMATYKA TECHNICZNA Metody wprowadzania obiektów w programie AutoCAD za pomocą języka AutoLISP 1. WPROWADZENIE Cel ćwiczeń: zapoznanie z możliwościami wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej dr inż. Krzysztof Strzałkowski. Kierunkowy Nieobowiązkowy Polski Semestr piaty

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej dr inż. Krzysztof Strzałkowski. Kierunkowy Nieobowiązkowy Polski Semestr piaty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-409z Języki programowania - DELPHI Programming languages - Delphi

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych C-Geo

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych C-Geo Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych C-Geo Program C-GEO to nowoczesny, uniwersalny i popularny system wspomagający pracę geodetów i projektantów. Pierwsza wersja tego programu pojawiła się w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY INTERESANCIE

SZANOWNY INTERESANCIE SZANOWNY INTERESANCIE Platforma SEKAP umożliwia Użytkownikowi wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz komunikowanie się z Urzędem poprzez skrzynkę

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo