Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel , fax : Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha Warszawa. Obiekt : Biurowy Warszawa Al. Szucha 25. Tytuł : Linie kablowe NN kable MEN. Działka nr ewidencyjny 17. Faza : Projekt budowlano wykonawczy. Branża : Elektroenergetyczna. Projektował : inż. Henryk Ryszewski upr. bud. St 658/78 Sprawdził : mgr inż. Sławomir Łyjak upr. bud. St 27/90 Warszawa pażdziernik 2012 r. 1

2 Spis treści zawartości opracowania. Nr stron I. Opis techniczny II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ III. Rysunki. 1. Plan projektowanych kabli NN MEN. 2. Szczegółowy plan linii kablowych NN na terenie Inwestora związanych z projektowaną stacją, wraz z orurowaniem. 3. Schemat przebudowywanych i likwidowanych kabli NN i urządzeń MEN. 4. Schemat zasilania obiektu po stronie NN. 5. Plan zagospodarowania terenu. 6.Przejście kabli SN i NN przez piwnice : magazyn, archiwum przekroje. 2

3 I. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania : - Umowa z Inwestorem. - Wizje lokalne. - Korespondencja pomiędzy Inwestorem, a RWE STOEN Operator Sp. Z o.o. - Koncepcja przebudowy stacji miejskiej nr 8224 (usunięcie kolizji ), zasilającej budynek przy Al. Szucha 25 z grudnia 2011 r. - Obowiązujące w danym zakresie normy i inne przepisy ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego. 2. Ogólna charakterystyka obiektu. Obecnie obiekt zasilany jest z istniejącej, transformatorowej stacji miejskiej wolnostojącej nr 8224, zasilanej z sieci kablowej SN (15 kv) RWE STOEN Operator. Stacja jest usytuowana na jednym z dziedzińców, Zasilanie rozdzielnicy głównej NN obiektu MEN odbywa się z rozdzielnicy NN stacji transformatorowej nr 8224, dwoma kablami aluminiowymi YAKY 4x240 mm2, połączonymi równolegle. Trzeci taki sam kabel wychodzący z osobnego pola rozdzielnicy NN stacji transformatorowej, stanowi funkcjonalnie bierną rezerwę i nie jest podłączony w rozdzielnicy głównej Inwestora (MEN), ani objęty układem pomiaroworozliczeniowym. Zgodnie z warunkami przyłączenia moc przyłączeniowa dla obiektu Pp=286 kw, moc umowna Pu=286 kw. Ze względu na bardzo mały rozmiar wjazdu na dziedziniec, są skrajnie utrudnione warunki konserwacji i ewentualne prace remontowe w stacji. Bardzo wątpliwa jest tez obecnie możliwość wymiany transformatora na jednostkę większą. Stąd relokacja stacji wydaje się z tych powodów też jak najbardziej pożądana. 3

4 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zadania jest zgodnie z technicznymi warunkami zwanymi warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez RWE STOEN nr NDP/MB/09722/2010/kolizja z r. oraz pismami : NM/WM- S/1926/2011 z dnia r. oraz NDP/MB/09722/2010-ND- B/KK/00005/2012 z r., opracowanie projektu wykonawczego przebudowy istniejącej, miejskiej stacji transformatorowej 15/0,4 kv. Proces ten będzie polegał na wybudowaniu nowej stacji transformatorowej na terenie Inwestora (MEN), jednak wyniesionej poza bryłę obiektu. Wiąże się to z przebudowa infrastruktury kablowej N.N. i S.N. związanej ze stacją istniejącą w obecnym miejscu i przeniesieniu jej w obręb funkcjonalny stacji posadowionej na nowym miejscu. Teren objęty inwestycją stanowią tereny uzbrojone w podziemną infrastrukturę wewnętrzną : kable elektroenergetyczne, kanalizacja telefoniczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja wodna. Nie przewiduje się zmian powodujących utrudnienia w korzystaniu z dróg dojazdowych do posesji. W zakresie projektowania zagospodarowania terenu przewiduje się prowadzenie infrastruktury podziemnej. Kable będą ułożone na głębokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 4. Zakres opracowania Budowa przyłączy sieci kablowej NN z nowej stacji transformatorowej dla zasilania odbiorów dotychczas zasilanych ze stacji transformatorowej15/0,4 kv nr Sieć MEN. Z rozdzielnicy NN, projektowanej stacji nr 8224 zasilona będzie rozdzielnica główna NN RG budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej kablami o żyłach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego (0,6/1kV) 2 x( 4xYKXS 1x240) po dwie żyły na fazę i N. W budynku, przy rozdzielnicy głównej NN kable układać na drabince kablowejmetalowej 600 mm, mocowanej do sufitu i ścian. 4

5 4.2. Demontaż instalacji istniejącej. Kable obecnie zasilające i istniejące będą możliwe do demontażu dopiero po wybudowaniu i uruchomieniu zasilania docelowego Układanie kabli w ziemi. Układanie kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E Kable w ziemi powinny być układane na warstwie piasku o grubości 10 cm i zasypany warstwą piasku grubości 10 cm. W odległości co najmniej 25 cm od górnej powierzchni kabla układać pas folii oznacznikowej z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości nie mniej niż 20 cm. Folia powinna mieć kolor niebieski w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kv (NN). Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 o C (kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych).przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla, dla kabli o izolacji polietylenu usieciowanego jest to nie mniej niż 15-krotna średnica zewnętrzna kabla. Wprowadzania i wyprowadzania kabla do rur ochronnych powinny być uszczelnione. Wejścia kabli do budynku wykonać poprzez przepusty uszczelniające. Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1-3 % długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Umieszczać je na kablach co 10 m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyżowaniach). Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: - symbol i numer ewidencyjny linii, - oznaczenie kabla wg normy, - adres, - rok ułożenia kabla. 5

6 Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. L. p 1 Skrzyżowanie lub zbliżenie Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kv z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi Najmniejsza dopuszczalna Pionowa Pozioma przy przy skrzyżowani zbliżeniu u Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 mogą się stykać 3 4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kv z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kv Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kv i nie przekraczające 10 kv z kablami tego samego typu Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 kv z kablami

7 5 tego samego rodzaju 6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi Kabli różnych użytkowników Kabli z mufami sąsiednich kabli - 25 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniach kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. Tablica 2. Najmniejsza dopuszczalna odległość kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych Najmniejsza dopuszcza odległość w cm L.p. Rodzaj urządzenia podziemnego Pionowa przy skrzyżowaniu Pozioma przy zbliżeniu 7

8 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 80 1) przy 1 cieplne, gazowe z gazem niepalnym i średnicy rurociągi z gazem palnym o ciśnieniu rurociągu do 50 do 0,5 at 250 mm i 150 2) 2 Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at większej niż 250 mm Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu > 4 at BN-71/ Zbiorniki z płynami palnymi Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka ) 7 Ściany budynków i inne budowle np. tunele, kanały 8 Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych ) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 2 ) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej Pod traktami jezdnymi, na dziedzińcu i przy skrzyżowaniach z innymi kablami i rurociągami kable układać w rurach przepustowych z zagęszczonego HDPE.Po ułożeniu kanalizacji pod podłogą w miejscu ich przebiegu w budynku pod posadzką archiwum ), w rurach pozostawić piloty z drutu stalowego φ2,5 mm. Przepusty uszczelnić, rury układać ze spadkiem na zewnątrz budynku. W podejściach i zejściach kablowych rury w elastycznym systemie rur spiralnych KES

9 4.4. Rozbudowa rozdzielnicy głównej NN Inwestora. Obejmować ma budowę układu przyłączeniowego (sekcji przyłączeniowej ) oraz układu pomiarowo rozliczeniowego energii elektrycznej, półpośredniego. Wykonać go należy zgodnie ze standardami i wytycznymi RWE Stoen. Układ przyłączeniowy obejmować będzie też wyłącznik główny pożarowy obiektu z wyzwalaczem przyciskowym ROP na portierni. Wykonany będzie jako szafa metalowa minimum IP54, przyścienna, zaprojektowana w oparciu o katalog firmy HAGER. Do tej sekcji podłączyć projektowane kable zasilające 2x (4xYKXS1x240) Uziemienia. Dla potrzeb instalacji MEN wykonać instalację uziemiającą z wykorzystaniem uziomu fundamentowego, rurociągów w obudowie przewodzącej, oprócz gazu, uziomu otokowego i uziomów pionowych (projektowane uziomy miedziowane Galmar, 2 zestawy 3uziomy po 3 m. Po zdemontowaniu stacji jako element uziemienia wykorzystać istniejące uziemienie stacji na obecnym posadowieniu. Główne połączenia uziemiające wykonać zgodnie z PN HD i VDE , odcinkami kabla YKYżo1x240 lub przekroju odpowiednim np. równoległymi odcinkami płaskownika FeZn (3X50x4+1x25x4). Główna szyna uziemiająca GSU (PE) o przekroju 240 mm2 (Cu). 5. Obliczenia Dobór kabli niskiego napięcia (l.z.) w sieci Inwestora. Ps=286 kw stąd Io= 446 A, przy Izabezp = 500 A dobrano kabel zasilający : 2x(4xYKXS 1x240mm2) Spadek napięcia. Dla kabla zasilającego jw. 5.1., spadek napięcia przy długości l= 85 m, u= 0,6 %. 9

10 6. Uwagi końcowe. - Przed rozpoczęciem prac dokonać wizji lokalnej. - Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, być aktualnie przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów bhp, posiadać aktualne badania lekarskie. - W czasie wykonania prac przestrzegać zasad bhp. - Użyte urządzenia i osprzęt muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. - Używać narzędzi i sprzętu sprawnego dopuszczonego do użycia. - Prace zanikowe przed ich zasłonięciem zgłaszać Inspektorowi Nadzoru. - Do dokumentów odbiorowych należą : dokumentacja powykonawcza, protokoły prób i pomiarów, karta gwarancyjna na wykonane prace. - Powykonawczo wykonać niezbędne wymagane próby i pomiary. 7. Podstawowe przepisy prawne związane z realizacją zadania : - Ustawa Prawo Budowlane z 1994 r. z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony tekst jednolity z 2010 r. Dz.U nr Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U.: nr 75,poz.690 z 2003 r ; nr 33, poz.270 z 2004 r. ;nr 109, poz z 2004r. ; nr201 poz1238i nr 228,poz1514 z 2008 r, oraz zmieniające z dnia 12 marca 2009 r. - PN-E-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 10

11 - Polskie Normy obowiązujące w danym zakresie w tym : PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- Projektowanie i budowa, oraz normy wieloarkuszowe PN-HD(EN,IEC) Zestawienie materiałów podstawowych. Część MEN. - Kabel 0,6/1kV YKXS 1x m - Rura ochronna RHDPEp M110/5,5 215 m - Drabinka kablowa metalowa 600 mm 22 m - Szyna miedziana S=240 mm2 (GSU) 1 m - Izolatory ścienne 2 szt. - Uziom pionowy miedziowany Galmar 3m 6 szt. - Bednarka FeZn 50x4 540 m - Bednarka FeZn 30x4 150 m - Przewód LGYżo 1x m - Przewód LGYżo 1x4 10 m - Rura KES M160-M110 6m 5 szt. - Rura KES M160-M110 3m 5 szt. - Pierścień CR110 do łączenia rur z uszczelnieniem 20 kpl 11

12 II. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bioz. 1. Na podstawie Ustawy,,Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. /z późniejszymi zmianami/ art. 21A ust. 1a z dnia 27 marca 2003r. stwierdza się konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kv wraz z sieciami kablowymi w Warszawie w Al. Szucha 25. Odnosi się do tego też rozporządzenie Ministra Infrastruktury : W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z r. ( Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 120 poz ). 2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji: - Wytyczenie geodezyjne; - Przygotowanie podłoża : - Ręczne lub mechaniczne wykonanie wykopów; - Ręczne ułożenie kabli w rowie kablowym; - Wykonanie tras dla kabli NN w budynku ; - Ułożenie kabli na uprzednio wykonanych trasach : - Montaż układów : pomiarowo rozliczeniowego i SZR w rozdzielni głównej ; - Ręczne lub mechaniczne zasypanie rowów kablowych; - Prace demontażowe stacji transformatorowej istniejącej i zbędnych odcinków kabli istniejących ; - Ręczne uporządkowanie terenu budowy; - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: - Istniejące linie kablowe zarówno do 1 kv jak i 15 kv znajdujące się pod napięciem, - Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne na terenie projektowanych 12

13 wykopów. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji w/w robót to: - Związane z ustawieniem prefabrykatu stacji transformatorowej za pomocą dźwigu. - Związane z montażem wyposażenia stacji i rozdzielnicy NN w budynku. - Związane z podłączeniem proj. rozdzielnic do głównej rozdzielnicy (możliwość pojawienia się napięcia w miejscu pracy). - Prace ziemne ( możliwość osunięcia się ścian wykopu ). - Zagrożenia od niezidentyfikowanych mediów i infrastruktury podziemnej. - Praca w pobliżu pracujących urządzeń i sprzętu mechanicznego. - Możliwość potrącenia przez pojazd. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót stwarzających zagrożenie to szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: - Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie adekwatne do pełnionych obowiązków. - Pracownicy muszą przejść przeszkolenie w zakresie bhp. - Elektromonterzy muszą posiadać aktualne przeszkolenia SEP. - Prace wykonywać w ścisłym uzgodnieniu ze Służbami Technicznymi STOEN Operator, Inwestora i Kierownictwem obiektu. - Wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający dostęp 13

14 osobom postronnym na teren wykonywanych prac. - Prace związane z podłączeniem proj. rozdzielnic do rozdzielnicy głównej rozdzielczej wykonać przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach. Termin wykonywanych robót uzgodnić z inwestorem. - To samo dotyczy wykonywania muf kablowych. - Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, - Stosować sprzęt i odzież ochronną dopuszczone do użytkowania. - Stosować oznaczenia wizualne zapewniające bezpieczeństwo przy ruchu pojazdów. - W pobliżu miejsc zagrożonych pożarem lub wybuchem nie stosować otwartych źródeł ognia i nie powodować iskrzeń. 7. Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy,,Prawo budowlane i 3.1 Rozporządzenia BIOZ, Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwanym,,planem BIOZ. 14

15

16

17

18

19

20 Utworzono w DoubleCAD XT, Odwiedz mgr inż. Sławomir Łyjak

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo