Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel , fax : Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha Warszawa. Obiekt : Biurowy Warszawa Al. Szucha 25 Tytuł : Przyłącze agregatu mobilnego do systemu zasilania zapasowego NN. Działki Nr ewidencyjny 17. Faza : Projekt wykonawczy. Branża : Elektroenergetyczna. Projektował : inż. Henryk Ryszewski upr. bud. St 658/78 Sprawdził : mgr inż. Sławomir Łyjak upr. bud. St 27/90 Warszawa pażdziernik 2012 r. 1

2 Spis treści : I. Opis techniczny. II. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bioz. III. Rysunki : 1. Lokalizacja proj. przyłącza agregatu wraz z trasą kabli przyłączeniowych. 2. Schemat ideowy zasilania po stronie nn. 2/2. Rozdzielnica RG rozbudowa (cz.2) widok. 2/3. Rozdzielnica RG rozbudowa (cz.2) elewacja. 3. Skrzynka przyłączeniowa ZK agregatu prądotwórczego widok. 3/1. Skrzynka przyłączeniowa ZK agregatu prądotwórczego schemat. 4. Plan zagospodarowania terenu. 5. Przejście kabli NN i SN przez piwnice magazyn, archiwum przekrój. I. Opis techniczny. 2

3 1. Podstawa opracowania i charakterystyka obiektu Zlecenie Inwestora Podkłady architektoniczne Wizje lokalne. 1.4.Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania Instalacja elektryczna podłączenia agregatu prądotwórczego. Obejmuje ono zakres pomiędzy zaciskami przyłączeniowymi w szafie elektrycznej agregatu HERCULES D/VP-250P (dostawca Fast Group) o mocy 250 kva, perspektywicznie ustawionego na zewnątrz wzdłuż ściany budynku, a zaciskami przyłączeniowymi projektowanego układu samoczynnego załączania rezerwy SZR o znamionowym prądzie 400A. Układ SZR będzie umieszczony w oddzielnej szafie metalowej przyściennej, stanowiącej dobudowany element rozdzielnicy niskiego napięcia oznaczonej RG cz.2. Przy miejscu ustawienia agregatu ustawiona zostanie szafka przyłączeniowa agregatu ZK. Będzie to obudowa z tworzywa o stopniu szczelności IP 55, z daszkiem przeciwdeszczowym, wyposażona w system szyn zbiorczych, zaprojektowana w oparciu o komponenty firmy HAGER. Linię zasilającą wykonać kablem miedzianym po 2 kable dla L1, L2,L3,N i 2 żyły dla PE, czyli : 2x(4xYKXS 1x120 mm2)+1xykyżo1x120 mm2(pe), dotyczy to odcinka pomiędzy zaciskami projektowanego układu SZR, a zaciskami na rozłączniku w skrzynce przyłączeniowej agregatu. Od tej skrzynki do szafki przyłączeniowej wewnątrz agregatu prądotwórczego instalację należy wykonać przy zachowaniu ilości żył i przekroju, przewodami giętkimi 4xOPd 1x185 mm2 L1,L2,L3,N + 1xOPdżo 1x120 mm2 ( PE). Kable przed i wewnątrz pomieszczenia rozdzielni układać na drabinkach kablowych metalowych 600 mm kotwionych do sufitu i ścian. Przejście w obrębie budynku pod podłogą (w archiwum )wykonać, w rurach ochronnych RHDPEp 110 mm, zaś podejście w rurach system KES 110. Orurowanie w osobnym opracowaniu zasilania kablowego NN Oprzewodowanie (okablowanie ) pomocnicze, sterownicze, oraz opcjonalne. Dla zasilania odbiorów potrzeb własnych agregatu ( np. grzałka, ładowarka ), należy doprowadzić przewód YKY 5x4 mm2. Zabezpieczenie dla tego obwodu w postaci wyłącznika instalacyjnego B16A/3b (10kA), zainstalować 3

4 na szynie TH w szafie środkowej (B) rozdzielnicy RG-2. Dla potrzeb sygnalizacji stanu pracy i obsługi synoptycznej ułożyć kabel YKSY 14x1,5 mm2. Dla potrzeb sygnalizacji : startu z pola SZR /NO/NZ-i STOP ppoż. - 2 kable YKY 2x2,5 mm 2. Opcjonalnie : YTKSYekw 8x2x,5, UTP4x2x0,5 /PCV 30 (port RS485) dla potrzeb alarmów zdalnych (monitoringu). Dla potrzeb układania tych kabli w pomieszczeniu zainstalować obok drabinki kablowej dla kabli zasilających korytko kablowe metalowe 100 mm. Na zewnątrz korytko kablowe z pokrywą. Podejścia do agregatu wykonać w 2 óch rurach Arot DVK 50. Opcjonalnie można zastosować szafkę na zapas kabli sygnałowych i słaboprądowych zainstalowaną obok szafki przyłączeniowej agregatu ZK. Może to być np. obudowa szafkowa Schrack typu MIP 86 o IP Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych. W szafie SZR istnieją zaciski uziemiające do których podłączyć przewody ochronne PE (YKYżo 1x120mm2), podłączone z drugiej strony do szyny ochronnej PE w szafce przyłączeniowej agregatu. Do tej samej szyny podłączyć przewody ochronne PE, wyprowadzone z zacisków ochronnych agregatu prądotwórczego. Do szyn PE szafki przyłączeniowej podłączyć uziom otokowy instalacji istniejącej oraz uziom pionowy szpilkowy (Cu) 3 szt. 3,4 x3,0 m (Galmar). Do zacisku ochronnego PE agregatu podłączyć uziom istniejący i uziom szpilkowy pionowy. Do tak wykonanej instalacji uziemień podłączyć wszystkie dostępne elementy przewodzące jak : obudowy, drabinki kablowe i korytka kablowe metalowe, osłony. Instalację połączyć z istniejącą instalacją połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu rozdzielni. Połączenia w ramach magistrali miejscowej wykonać przewodem Lyżo1x4mm2. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 0,7 Ω Ochrona przeciwprzepięciowa. W tym przypadku w związku z montażem rozdzielnicy RG-cz.2 ochronniki klasie B+C, są zamontowanie w rozdzielnicy istn., będącej na stałe połączoną z częścią projektowaną, dobudowywaną Środki ochrony przeciwporażeniowej. 4

5 Jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosować szybkie wyłączanie napięcia w układzie sieci TN-S. 3. Uwagi końcowe. - Całość prac wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym i obowiązującymi normami i przepisami. - Prace wykonywać pod nadzorem Inspektora Nadzoru, szczególnie dotyczy to prac zanikowych. - Stosować atestowane uszczelnienia przeciwpożarowe przepustów kablowych wykonanych pomiędzy różnymi strefami pożarowymi. - Przy wprowadzaniu kabli ziemnych do budynków stosować uszczelnienia. - W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny. - Powykonawcze wykonać niezbędne próby i pomiary. - Stosować materiały i urządzenia posiadające niezbędne aktualne atesty i dopuszczenia. 4. OBLICZENIA TECHNICZNE Dobór linii zasilającej. S = 250 kva, cos φ = 0,8, P = 220 kw IB = 361,0 A, nastawa zabezp. In = 400 A ( wg dostępnych danych). Przyjęto linię zasilającą wykonaną kablami 2x(YKXS 4x120 mm2 ) + YKYżo 1x120 mm2 (PE)układane w powietrzu na drabinkach kablowych pod sufitem Spadek napięcia. Dla agregatu prądotwórczego S=250kVA, wg danych większości producentów P=220 kw, l=70 m, S=2x120mm2=240mm2 (Cu), spadek napięcia u=0,74%. 5. Zestawienie materiałów podstawowych. 5

6 - Kabel YKXS 1x120 mm2-560 m - Kabel YKYżo 1x120 mm2-70 m - Drabinka kablowa metalowa 100 mm - 22 m - Kabel YKY 5x4 mm2-70 m - Kabel YKY 2x2,5 mm2-70 m - Kabel YKSY 14x1,5 mm2-70 m - Kabel NKOGs 3x 2,5-85 m - Przewód OPd 1x m - Przewód OPd żo 1x m - Przewód LgYżo 1x4 mm2-30 m - Przycisk n.t. wyzwalacz ROP - 1 szt. - Skrzynka przyłączeniowa agregatu wg rysunku - 1 kpl - Wyłącznik instalacyjny B16A/3-1 szt. - Część rozdzielnicy RG cz.2 z członem SZR (rozbud.) wg rysunku - 1 kpl - Uziom pionowy Galmar miedziowany 3,4 /3m - 3 szt. - Bednarka ocynkowana FeZn 50x4 mm - 10 m - Uszczelnieni ścienne ENCO - 4 kpl. - Kabel YTKSYekw 8x2x0,8 mm - 70 m II. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bioz. 6

7 1. Na podstawie Ustawy,,Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. /z późniejszymi zmianami/ art. 21A ust. 1a z dnia 27 marca 2003r. stwierdza się konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przyłącze agregatu mobilnego do systemu zasilania rezerwowego NN Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w Al. Szucha 25. Odnosi się do tego też rozporządzenie Ministra Infrastruktury : W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z r. ( Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 120 poz ). 2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji: - Wytyczenie geodezyjne; - Przygotowanie podłoża : - Ręczne lub mechaniczne wykonanie wykopów; - Ręczne ułożenie kabli w rowie kablowym; - Wykonanie tras dla kabli NN w budynku ; - Ułożenie kabli na uprzednio wykonanych trasach : - Montaż układów : pomiarowo rozliczeniowego i SZR w rozdzielni głównej, - Ręczne lub mechaniczne zasypanie rowów kablowych; - Ręczne uporządkowanie terenu budowy; - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: - Istniejące linie kablowe zarówno do 1 kv jak i 15 kv znajdujące się pod napięciem, - Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne na terenie projektowanych wykopów. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji w/w robót to: - Związane z montażem wyposażenia stacji i rozdzielnicy NN w budynku. - Związane z podłączeniem proj. rozdzielnic do głównej rozdzielnicy (możliwość pojawienia się napięcia w miejscu pracy). - Prace ziemne ( możliwość osunięcia się ścian wykopu ). - Zagrożenia od niezidentyfikowanych mediów i infrastruktury podziemnej. - Praca w pobliżu pracujących urządzeń i sprzętu mechanicznego. - Możliwość potrącenia przez pojazd. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót stwarzających zagrożenie to szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 7

8 - Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie adekwatne do pełnionych obowiązków. - Pracownicy muszą przejść przeszkolenie w zakresie bhp. - Elektromonterzy muszą posiadać aktualne przeszkolenia SEP. - Prace wykonywać w ścisłym uzgodnieniu ze Służbami Technicznymi STOEN Operator, Inwestora i Kierownictwem obiektu. - Wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym na teren wykonywanych prac. - Prace związane z podłączeniem proj. rozdzielnic do rozdzielnicy głównej rozdzielczej wykonać przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach. Termin wykonywanych robót uzgodnić z inwestorem. - To samo dotyczy wykonywania muf kablowych. - Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, - Stosować sprzęt i odzież ochronną dopuszczone do użytkowania. - Stosować oznaczenia wizualne zapewniające bezpieczeństwo przy ruchu pojazdów. - W pobliżu miejsc zagrożonych pożarem lub wybuchem nie stosować otwartych źródeł ognia i nie powodować iskrzeń. 7.Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy,,Prawo budowlane i 3.1 Rozporządzenia BIOZ, Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwanym,,planem BIOZ. 8

9

10 Utworzono w DoubleCAD XT, Odwiedz L1,L2,L3,N,PE Wył. pożarowy na portierni HDGS 2x1 630A 160A kl.b+c PE 400A kw+ kwh+ kvarh+ A / 400V 16A 2 2x(4xYKXS 1x240) +1xYKYżo 1x70(PE) Rozdzielnica Główna NN budynku MEN l=2m 6 4 B16A I=30mA (500/5-800/5)A/A kl. 0,2 Legal 2,5VA -5VA 2x(4xYKXS 1x240) w rurach PCV l=85m, U=0,6% 3 zwory 630A Ro=0,004Ω (na fazę) Xo=0,02Ω (na fazę) 6 4 6A RG 500A 630A 2x(4xYKXS 1x120) +1xYKYżo 1x120(PE) 400A z blokadą mechaniczną SZR400A 400A Ps = 286,0kW cosφ = 0,93 Jo = 446,0A 630A 630A 0,4/0,23kV SN NN 630kVA 0,4/0,23kV Nr. Stacji 8224 Al. Szucha 25 Agr. Zasilanie awaryjne z agregatu pradotwórczego 3x230/400V, 50Hz, In=361A S=250kVA mgr inż. Sławomir Łyjak

11

12

13

14

15

16

17 Utworzono w DoubleCAD XT, Odwiedz mgr inż. Sławomir Łyjak

18

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa:

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Zawartość dokumentacji BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Instalacje elektryczne - rzut parteru. Rys. 2. Instalacje elektryczne - rzut piętra.

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo