Diagnoza. dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza. dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce. Wstęp"

Transkrypt

1 Diagnoza dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce Wstęp Ponad dwudziestoletnie konsekwentne budowanie samorządności w Polsce wykreowało dobrą modę na stałe usprawnianie organizacji (quality of governance) tej właśnie części sektora publicznego. I to szczególnie w odniesieniu do tak bardzo kojarzonego z komercją obszaru jaką jest jakość świadczonych usług. Menadżerowie sektora publicznego prześcigają się w dobrym tego słowa znaczeniu, w działaniach, których ostatecznym efektem jest poprawa jakości życia obywateli (quality of life). Wytworzyła się dzięki temu, swoistego rodzaju kultura czerpania wzorów pochodzących z praktyki zarządzania sektorem prywatnym. Dlatego też z niewielkimi modyfikacjami zaadoptowano metody i narzędzia służące monitorowaniu jakości usług. Bo czym, że są zadania ustawowe określone dla danego szczebla samorządu jak nie właśnie usługami publicznymi, za których jakość odpowiada dany urząd. Powszechnie jakość usług publicznych kojarzona jest z głównie ich dostępnością oraz z bezstronnością, życzliwością i kompetencjami urzędników. I można by się z takim podejściem w zasadzie zgodzić gdyby nie kolejny skuteczny i sprawdzony przykład z biznesu. Tam już dawno zrozumiano, że partnerstwo w zarządzaniu firmą jest lepsze niż tzw. kapralstwo. Szef powinien być mądry mądrością swoich pracowników a samorząd może być mądry mądrością swoich obywateli. Zrozumienie tej prostej zależności pozwala wielu samorządom wdrażać tak mądrą ideę partycypacji społecznej. Wiele ( jest to jednak nadal znikomy procent) polskich samorządów stosuje już badania opinii publicznej do formułowania wizji, strategii rozwoju i określania potrzeb mieszkańców. Np. w Diagnoza PAS 1

2 Poznaniu od wielu lat władze samorządowe w współpracy z Centrum Badania Jakości Życia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza prowadzą systematyczne badania ankietowe na temat różnych aspektów życia w ramach programu Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania. Mieszkańcy są pytani o opinie na temat m.in. komunikacji publicznej, zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego, stanu środowiska naturalnego, zadowolenia z pracy, edukacji, poczucia zagrożenia przestępczością, sposobów spędzania wolnego czasu czy poczucia związku z miastem. Wskaźniki te, mające charakter subiektywny, w zestawieniu z miarami statystycznymi dla badanych dziedzin i sytuacji, pozwalają na rzetelny monitoring warunków stanowiących o jakości życia w mieście, widzianych z perspektywy mieszkańców. Cel opracowania diagnozy Celem opracowania diagnozy jest przedstawienie stosowanych narzędzi i metod do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce oraz wniosków służących do opracowania strategii produktu finalnego. Przyjęta metodologia Dokonano analizy danych wtórnych (istniejących) metodą desk research - wykorzystano dane statystyczne, literaturę przedmiotu, materiały informacyjne różnych instytucji, publikacje portali internetowych oraz inne źródła. Wykonano badania własne poprzez badania jakościowe metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych. Data sporządzenia diagnozy : r W dalszej części opracowania przedstawiono realizowane w Polsce przedsięwzięcia związane z monitorowaniem usług publicznych w celu dokonania oceny jakości życia mieszkańców. Diagnoza PAS 2

3 Rozdział 1 Praktyka monitorowania jakości usług publicznych w Polsce Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Badania jakości życia w miastach na prawach powiatu (Pierwsze badanie jakości życia w polskich miastach) Wyniki badań jakości życia prowadzonych przez IBnGR 1 w ramach projektu finansowanego przez United States Agency for International Development opublikowane zostały w 1999r. Ze względu na odległy w czasie wynik tych badań ale ciekawe i w pewnym sensie ponadczasowe wnioski, zostały one odnotowane w niniejszym opracowaniu jako jeden z istotnych dowodów na postrzeganie przez Polaków jakości życia w kontekście samorządowych zadań publicznych. W analizie IBnGR wyróżniono następujące obszary korespondujące z poczuciem jakości życia : 1. Czynniki demograficzne ( urodzenia, zgony, osoby w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym, emeryci, renciści), 2. Stan środowiska naturalnego, 3. Sytuacja mieszkaniowa ludności, 4. Dostępność do sieci handlowej, 5. Transport i komunikacja miejska, 6. Edukacja ( przedszkola, szkoły, uczelnie) 7. Dostęp do kultury ( muzea, biblioteki, kina stałe, teatry, filharmonie, sale wystawowe), Diagnoza PAS 3

4 8. Ochrona zdrowia, ( ośrodki zdrowia, szpitale, przychodnie, apteki, liczba lekarzy i stomatologów, przedwczesna umieralność, umieralność niemowląt) 9. Poziom bezpieczeństwa, 10. Infrastruktura sportowa (kryte pływalnie, boiska, korty, tereny rekreacyjne). Przy wyborze zespołu kryteriów, punktu widzenia których dokonano kompleksowej oceny jakości życia, wykorzystano podobne opracowania instytutów niemieckich. Rezultatem badania opartego na analizie wskaźnikowej, obejmującego 66 miast w trzech kategoriach zależnych od ilości mieszkańców, były następujące wnioski : 1. Za największe wady i mankamenty godzące w komfort życia mieszkańcy miast uważają te cechy funkcjonowania aglomeracji, które są w danym mieście najbardziej uciążliwe. Z tego względu trudno jest wprowadzić gradację cech i uporządkować je według hierarchii ważności. 2. Część obszarów jest uniwersalna tzn. dotyczy w jednakowym stopniu wszystkich mieszkańców ( infrastruktura drogowa, szpitalna, handlowa). 3. Część obszarów postrzegana jest negatywnie głównie przez osoby gorzej sytuowane, które nie mogą podnieść jakości swojego życia ze względu na niski poziom dochodów. 4. Jakość życia jest postrzegana przez szereg osób dość jednostronnie, często przez pryzmat powierzchownych obserwacji. Powoduje to, że krążą tzw. prawdy obiegowe o lepszych i gorszych ośrodkach, czego nie potwierdza ich rzeczowa analiza. 5. Oceny jakości życia nie można ograniczać do postrzegania standardu życia przez grupy dobrze i bardzo dobrze sytuowane ( które nie odczuwają na przykład dyskomfortu z braku własnego mieszkania czy uciążliwości korzystania z transportu publicznego). 6. Jakość życia w miastach powiązana jest z wielkością aglomeracji posiadają one lepiej rozwinięta infrastrukturę związaną z ochroną zdrowia, oświatą, kulturą i rekreacją przez co są często uważane za bardziej atrakcyjne. Diagnoza PAS 4

5 7. Duże aglomeracje mają źle zaprojektowaną i niedostosowaną do potrzeb sieć dróg co obniża jakość życia. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju i badania jakości życia Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju-UNDP W latach opracowana została przez UNDP metodyka oceny planów strategicznych oraz stanu rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego, która została określona mianem Audytu Zrównoważonego Rozwoju 2 (audytu ZR). Wykorzystano w tym celu zestaw 136 wskaźników opartych na danych pochodzących z monitorowania usług publicznych. W ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomii Społecznej Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju opracował dodatkowy zestaw wskaźników służących analizie obszaru (gminy), w którym działa lub też działają podmioty ekonomii społecznej. W praktyce wskaźniki te umożliwiają ocenę rozwoju badanej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z ekonomią społeczną. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju 2 zostały pogrupowane według trzech obszarów: (a) środowiskowo-przestrzennego ( dotyczy m.in. takich aspektów jak: ekologia, ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona gleb, opady, ochrona wód, ochrona powietrza, energia odnawialna, ochrona klimatu, przeciwdziałanie skutkom awarii i kataklizmów mających negatywny wpływ na środowisko) (b) gospodarczego ( dotyczy finansów, zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorczości, struktury podmiotów gospodarczych, poziomu zatrudnienia w poszczególnych sektorach, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, rolnictwa, infrastruktury technicznej i jej dostępności dla obywateli, dostępności produktów i usług) (c) społecznego obejmującego również sferę instytucjonalną (dotyczy zagadnień demograficznych, edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, mieszkalnictwa, kultury, sportu, partycypacji społecznej, aktywności na rynku pracy). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju są statystycznym narzędziem informacyjno-diagnostycznym ułatwiającym ocenę i zarządzanie sferą społeczną, gospodarczą i środowiskową na poziomie Diagnoza PAS 5

6 lokalnym, regionalnym i krajowym. Badania prowadzone są na poziomie lokalnym (gminnym). Wskaźniki są przydatne w sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwojowych jednostek samorządu, w tym strategii sektorowych, oraz studiów wykonalności do projektów przygotowywanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej. Umożliwiają ocenę procesów i programów rozwojowych realizowanych w danej jednostce samorządu służących poprawie jakości życia mieszkańców. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały wykorzystane do zestawień, analiz i ekspertyz w ramach Systemu Analiz Samorządowych. System Analiz Samorządowych (SAS) W Polsce pionierskim przedsięwzięciem mającym na celu poprawę jakości usług świadczonych na szczeblu lokalnym jest tzw. System Analiz Samorządowych 3. Jest to jedyny usystematyzowany (gdyż podejmowane na ten temat prace naukowe mają często charakter fragmentaryczny i są oderwane od procesów legislacyjnych, nie prowadzi się również ( poza małymi wyjątkami) studiów porównawczych, które umożliwiłyby wykorzystanie doświadczeń innych krajów) sprawnie działający system monitoringu jakości zarządzania (oparty na analizie kosztów i efektów) w odniesieniu do samorządowych zadań publicznych 11,12. SAS jest konsekwentnie realizowany od 1999, początkowo ze wsparciem eksperckofinansowym USAID, następnie przez wiele lat własnymi siłami i z własnych środków, a od połowy roku 2007 ze wsparciem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Początkowo zbierano i gromadzono dane tylko z miast Polski ( dość szybko dane do systemu przekazało ponad 100 miast z całego kraju). Od 2009 roku w SAS mogą uczestniczyć jednostki samorządowe wszystkich szczebli. SAS dzisiaj to jednocześnie system benchmarkingu usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Systemem monitoringu objęto działania w zakresie: (w nawiasach podano rok od którego są zbierane i przetwarzane dane) kultury (1999) pomocy społecznej (1999) edukacji (1999) budowy i utrzymania dróg lokalnych, transportu publicznego (1999) Diagnoza PAS 6

7 gospodarki mieszkaniowej (2007) gospodarki komunalnej (woda, ścieki, odpady stałe) (2007) efektywności energetycznej w miastach (2009) współpracy z NGO ( 2009) zjawisk demograficznych (2007) finansów (2004) Eksperci SAS opracowali oraz stale aktualizują metodologię badań (również z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej) i szczegółowe wskaźniki charakteryzujące dany obszar usług. Poniżej, w tabeli przedstawiono przykłady opracowanych i stosowanych przez SAS wskaźników 4 będących efektem monitorowania (zbierania danych) w odniesieniu do wybranych usług publicznych : Lp. Obszar usług publicznych Wskaźniki jakości usług publicznych 1. Kultura 2. Pomoc społeczna 1. Powierzchnia parków spacerowo wypoczynkowych na 1000 mieszkańców gminy. 2. Liczba sprzedanych biletów do teatru, do kina, na wystawy na 1000 mieszkańców. 1. Liczba seniorów tzw. sędziwych starców (powyżej 80 roku życia) na 1000mieszkańców gminy. 2. Liczba osób starszych : kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat na 1000 mieszkańców gminy. 3. Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia na 1000 mieszkańców. 4. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego. 5. Liczba osób świadczących usługi opiekuńcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 6. Liczba pracowników socjalnych przypadających na 1000 mieszkańców. 7. Liczba miejsc w domach dziennego pobytu dla seniorów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 8. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 9. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Diagnoza PAS 7

8 w przeliczeniu na 1 osobę z zaburzeniami psychicznymi korzystającą z pomocy. 10. Wydatki na pomoc społeczną ogółem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 11. Udział wydatków na pomoc społecznę w wydatkach budżetowych (%). 12. Koszt usług opiekuńczych w przeliczeniu na 1 osobę. 13. Udzielone świadczenia liczba Rodin objętych pomocą społeczną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 14. Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w DPS ponoszony przez gminę. 15. Średni roczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w DPS ponoszony przez gminę. 16. Koszt udzielenia schronienia w noclegowniach i schroniskach jednemu bezdomnemu. 17. Koszt posiłków wydawanych bezpłatnie 1 dziecku w szkole. 18. Dopłaty z budżetu miasta na utrzymanie pensjonariuszy domów pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 3. Edukacja 1. Udział subwencji oświatowej w wydatkach z budżetu na oświatę dla gmin miejskich i wiejsko miejskich. 2. Udział wydatków z budżetu na oświatę i wychowanie. 3. Średnia liczba uczniów w szkole podstawowej/gimnazjum. 4. Średnia wielkość oddziału w szkole podstawowej/gimnazjum. 4. Budowa i utrzymanie dróg lokalnych transport publiczny 1. Wartość inwestycji drogowych (zł/km) 2. Liczba wypadków samochodowych w przeliczeniu na 1000 pojazdów samochodowych. 3. Liczba zabitych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 wypadków. 4. Koszt 1 wozo-kilometra. 5. Nakłady ogółem na transport autobusowy (dotacje Diagnoza PAS 8

9 + wpływy z biletów) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 6. Liczba samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 7. Udział rowerzystów w wypadkach drogowych w stosunku do sumy rannych i zabitych. 8. Liczba wypadków drogowych w przeliczeniu na 1000 pojazdów samochodowych. 9. Liczba zabitych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 wypadków. 10. Liczba rannych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 wypadków. 11. Liczba dotacji z budżetu gminy w przeliczeniu na 1 pasażera. 12. Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych w przeliczeniu na 1 miejsce parkingowe. 5. Gospodarka mieszkaniowa 1. Liczba gospodarstw domowych uprawnionych do uzyskania lokalu mieszkalnego, zamiennego, socjalnego i lub TBS do liczby rozpatrzonych podań o przydział takiego lokalu. 2. Średni czas oczekiwania na mieszkanie gminy i TBS. 3. Udział aktualnie użytkujących mieszkania gminy, zalegających w opłatach, w mieszkaniowym zasobie gminy. 4. Średni jednostkowy koszt bieżącego utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy w badanym roku. 6. Gospodarka komunalna 1. Awaryjność sieci wodociągowej na 1 km sieci w danym roku. 2. Awaryjność przyłączy wodociągowych na 1km przyłączy w badanym roku. 3. Udział liczby mieszkańców interweniujących w sprawie jakości wody w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w badanym roku 4. Ilość wody z wodociągu miejskiego/gminnego sprzedana na 1 mieszkańca w czasie doby w Diagnoza PAS 9

10 badanym roku. 5. Cena brutto 1m3 wody dla gospodarstw domowych w badanym roku. 6. Udział szacunkowy średniej opłaty za wodę z wodociągu gminnego sprzedanej miesięcznie 1 mieszkańcowi do średniego miesięcznego dochodu przypadającego na 1 mieszkańca w danym województwie. 7. Cena brutto odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej dla gospodarstw domowych w badanym roku. 8. Miesięczne opłaty za wodę i ścieki na 1 mieszkańca. 7. Efektywność energetyczna 1. Odsetek obiektów dydaktycznych monitorowanych energetycznie. 2. Energochłonność energetyczna obiektów dydaktycznych. 3..Zużycie energii elektrycznej w obiektach dydaktycznych. 4. Energochłonność obiektów administracyjnych gminy. 5. Zużycie energii elektrycznej w obiektach administracyjnych gminy. 6. Energochłonność autobusowego/tramwajowego/trolejbusowego transportu miejskiego. 7. Energochłonność oświetlenia publicznego. 8. Średnia cena brutto ciepła sieciowego/energii elektrycznej w obiektach gminnych (administracja, szkolnictwo). 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (NGO) 1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych. 2. Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców. 3. Ilość osób będących członkami NGO na 1000 mieszkańców. Diagnoza PAS 10

11 9. Zjawiska demograficzne 4. Wysokość nakładów budżetowych na współpracę z NGO. 5. Liczba umów zawartych w trybie otwartego konkursu z organizacjami pozarządowymi. 1. Struktura wiekowa ludności. 2. Struktura wiekowa ludności w kategoriach ekonomicznych (wiek przed produkcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny). 10. Finanse JST 1. Udział dochodów własnych JST w dochodach ogółem. 2. Dochody z PIT/CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 3. Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem. 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 5. Kwota pozyskanych środków zagranicznych na 1 mieszkańca. 6. Dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 7. Obsługa długu publicznego do dochodu ogółem. Kwestionariusze wypełniane są drogą on-line. Na stronie internetowej SAS 4 dostępne są bazy danych umożliwiające dokonywanie wielozakresowych porównań. Na podstawie danych uzyskanych za dany rok eksperci wchodzący w skład Grup Wymiany Doświadczeń sporządzają z końcem roku raporty zbiorcze ukazujące aktualne tendencje i zjawiska na tle lat poprzednich, zaobserwowane w danym obszarze usług. Uzupełnieniem baz danych są analizy i opracowania sektorowe ( w tym dotyczące zagadnień o dotychczas nie docenianym znaczeniu: np. współpraca z NGO i organizacjami pożytku publicznego, rewitalizacja miejscowości) oraz raporty o stanie miast. W oparciu o doświadczenia estońskie eksperci SAS poszerzyli zakres zbieranych danych o tzw. zintegrowane wskaźniki rozwoju dotyczące m.in. : stopy bezrobocia, dochodów z PIT/CIT, wysokości podatku od nieruchomości, kwoty pozyskanych środków zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, atrakcyjności demograficznej. Na stronie internetowej SAS 3 są prezentowane informacje (obecnie z uwzględnieniem danych z 2009r) na temat dochodów własnych i wydatków majątkowych jednostek Diagnoza PAS 11

12 samorządu terytorialnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz dane dotyczące np. wysokości dotacji dla NGO. W kontekście wzrastających cen energii interesujące są wyniki badań efektywności energetycznej (prowadzonych dopiero od 2009 roku) pokazujące m.in. energochłonność obiektów administracyjnych i dydaktycznych, energochłonność transportu miejskiego, energochłonność oświetlenia publicznego. Eksperci SAS zwrócili uwagę, że w statystyce publicznej brak jest nadal wielu danych, które mogłyby posłużyć do opracowania kolejnych wskaźników służących monitorowaniu usług publicznych, np. : liczby dzieci w przedszkolach przypadająca na 1 nauczyciela liczby użytkowników lokali komunalnych zalegający z opłatami za mieszkania do wszystkich użytkowników mieszkań komunalnych [%] osobo-dni leczenia w ZOZ na 1000 mieszkańców udziału pracujących w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie pracujących [%] udziału małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw [%] powierzchni gruntów ornych jako % powierzchni gminy udziału dróg gminnych remontowanych do dróg gminnych ogółem (w %) powierzchnia użytków rolnych na jednego mieszkańca (w ha) Pomimo, że publikowane przez SAS wskaźniki na pewno nie wyczerpują tematu monitorowania usług publicznych baza SAS jest bardzo przydatna do : aktualizacji strategii rozwoju miasta/powiatu/gminy badania jakości życia na tle wskaźników obiektywnych. Obecnie na stronie internetowej SAS dostępne są na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące monitorowania usług publicznych z około 100 miast Polski. W ramach Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) 5 poszukiwań optymalnych rozwiązań w zakresie m.in. podwyższania poziomu jakości świadczonych usług przez administrację samorządową opracowano w latach Diagnoza PAS 12

13 zgodnie z założeniami określonymi przez MSWiA Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) 6. Zasadnicza koncepcja PRI opierała się na zapoczątkowaniu w urzędzie, w wyniku przeprowadzonej samooceny (wg ustalonych kryteriów), procesu ciągłego doskonalenia, poprzez planowanie i realizację zmian wraz z oceną skuteczności przyjętych rozwiązań organizacyjnych. W wyniku działania programu określono narzędzia służące do diagnozowania, planowania i wdrażania rozwiązań instytucjonalnych w jednostkach administracji samorządowej. Podstawowym celem PRI było podniesienie poziomu jakości w świadczeniu usług publicznych poprzez wypracowanie odpowiednich standardów, ocenę kosztów i doskonalenie ich efektywności. 7 Metodą rozwoju instytucjonalnego zostało objętych 9 obszarów zarządzania, wśród nich Obszar V - Zarządzanie usługami publicznymi. W tym obszarze, w ramach programu, urząd wprowadzić miał dobre praktyki w zakresie badania jakości świadczenia usług administracyjnych, procedurę analizy kosztów i jakości świadczenia usług, katalog i zasady świadczenia usług społecznych, procedurę opracowywania standardów świadczenia usług, ocenę narzędzi wykorzystywanych do świadczenia usług, system okresowego badania potrzeb i satysfakcji odbiorców usług, monitoring satysfakcji i potrzeb odbiorców usług Ocena rozwoju w danym obszarze zarządzania dokonywana była na podstawie ustalonych kryteriów i polegała na sprawdzeniu, w jaki sposób stosowane są w urzędzie wybrane przez autorów PRI narzędzia zarządzania tak aby wprowadzić rozwiązania jak najpełniej odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom obywateli (w PRI wyraźnie widać było nacisk na ścisły kontakt urzędu z obywatelami, i to kontakt, który nie polega tylko na wysłuchaniu opinii, lecz na ciągłym dostosowywaniu się do wymagań wynikających z tych opinii - wykształcenie modelowego systemu komunikacji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami w ramach idei partycypacji społecznej). Program Rozwoju Instytucjonalnego był pierwszym ogólnopolskim projektem zakładającym tworzenie instytucji opartej na dobrych praktykach z zakresu współczesnego zarządzania. W miarę upływu lat, zmiany prawne i brak odgórnych zachęt oraz mody na stosowania metody PRI spowodowały, że wykorzystywało ją niewiele samorządów. Po nawiązaniu partnerstwa przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Miast Diagnoza PAS 13

14 Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich opracowano program pt. Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej metody PRI w gminach i powiatach współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest poprawa działania urzędów samorządowych poprzez Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach. Celami szczegółowymi m.in. aktualizacja metody samooceny przez dostosowanie jej do obecnego stanu prawnego i nowych potrzeb a w dalszej perspektywie poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrożenie ( dzięki warsztatom i konferencjom) działań rozwojowych oraz budowanie bazy benchmarkingowej. Badania UNDP w zakresie jakości życia na poziomie lokalnym Jednym z kluczowych pojęć, związanych z misją Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jest tzw. jakość życia Quality of Life, która w ostatnich latach budzi coraz większe zainteresowanie samorządów. Publikowana corocznie Diagnoza społeczna warunki i jakość życia Polaków istotnie zwiększa to zainteresowanie. Jakość życia jest też jednym z najważniejszych Paneli Tematycznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 w ramach Pola Badawczego Zrównoważony Rozwój Polski 8. Jakość życia jako dziedzina nauki ma z natury rzeczy rozproszony po różnych dyscyplinach przedmiot swych badań. Problemami jakości życia zajmują się m.in.: filozofia, socjologia, psychologia, aksjologia, ekonomia i statystyka. Jest to bowiem kategoria wyrażająca stopień samorealizacji człowieka w ujęciu holistycznym (przy równowadze dobrobytu, dobrostanu i błogostanu) lub w ujęciu mniej czy bardziej zawężonym, np. z punktu widzenia konsumpcji dóbr materialnych zaspokajających jego potrzeby (przy dominacji dobrobytu nad dobrostanem i błogostanem). Na przestrzeni ostatnich kilku lat w niektórych polskich jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. w Poznaniu, Sopocie, Jaworznie, Gliwicach, Ostrowie Wielkopolskim, Gdańsku, Częstochowie oraz w mieście i gminie Puszczykowo) podjęte zostały działania mające na celu określenie jakości życia mieszkańców na podstawie danych będących efektem Diagnoza PAS 14

15 monitorowania wybranych usług publicznych. Poniżej przedstawione zostały wybrane doświadczenia z tego zakresu 8. Poznań Inicjatorem badań nad jakością życia w Poznaniu był Urząd Miasta. We współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie z Centrum Badania Jakości Życia władze miasta realizują program Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania, polegający na systematycznym wyznaczaniu wartości wskaźników opartych na badaniu opinii mieszkańców. Wartości wskaźników subiektywnych uzyskane zostały w wyniku bezpośrednich badań ankietowych, przeprowadzonych na próbie 600 mieszkańców Poznania. Dla tych wskaźników autorzy badań przyjęli pięciostopniową skalę. Wartości wskaźników obiektywnych ustalone zostały na podstawie danych z GUS oraz instytucji funkcjonujących na terenie Poznania, takich jak: urząd miasta, komenda miejska policji, powiatowy urząd pracy itp. W tym celu powiązano obszary usług publicznych mających bezpośrednie odniesienie do ogólnie rozumianych wskaźników jakości życia. Struktura wskaźników badania jakości życia w kontekście świadczonych usług publicznych I. Dziedzina: Komunikacja Aspekty Wskaźniki subiektywne Wskaźniki obiektywne 1. Działanie komunikacji miejskiej 1. Punktualność 2. Częstotliwość 3. Ceny biletów 4. Czystość 5. Wygoda jazdy 1. Punktualność odsetek kursów wykonanych zgodnie z rozkładem 2. Gotowość techniczna odsetek pojazdów będących gotowych do jazdy 3. Stan taboru odsetek pojazdów, w których nie stwierdzono uchybień podczas kontroli 4. Stan przystanków i dworców odsetek przystanków i dworców, w których nie stwierdzono uchybień podczas kontroli 5. Średnia prędkość komunikacyjna Diagnoza PAS 15

16 2. Warunki komunikacji samochodowej II. Dziedzina: Zdrowie 6. Jakość nawierzchni 7. Czas przejazdu 8. Działanie świateł 9. Łatwość dojazdu 10. Znaki drogowe 6. Liczba samochodów na 1000 mieszkańców 7. Stan nawierzchni dróg i skrzyżowań Aspekty Wskaźniki subiektywne Wskaźniki obiektywne 1. Samoocena stanu zdrowia 1. Podatność na zachorowania 2. Znoszenie wysiłku fizycznego 3. Znoszenie stresu 4. Ból i dolegliwości 1. Urodzenia żywe i zgony na 1000 mieszkańców 2. Umieralność ze względu na przyczynę na 100 tys. mieszkańców 3. Zgony osób poniżej 65 lat 4. Przeciętne dalsze trwanie 2. Dostępność usług medycznych III. Dziedzina: Bezpieczeństwo socjalne 5. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych 6. Pomoc medyczna w nocy 7. Pomoc lekarza specjalisty 8. Wybór szpitala 9. Niezbędne badania życia 5. Personel medyczny na 10 tys. mieszkańców 6. Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 7. Łóżka w szpitalach Aspekty Wskaźniki subiektywne Wskaźniki obiektywne 1. Własne możliwości finansowe 1. Czynsz i opłaty 2. Żywność 3. Odzież i obuwie 4. Drogie wyposażenie 5. Towary luksusowe 6. Oszczędzanie, inwestowanie 1. Powierzchnia mieszkania 2-pokojowego, które można nabyć w obrocie wolnorynkowym za średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 2. Odsetek gospodarstw domowych żyjących poniżej: minimum egzystencji, ustawowej granicy ubóstwa, subiektywnej granicy ubóstwa, minimum socjalnego Sopot Badanie opinii mieszkańców miasta o Sopocie przeprowadzone zostało na zlecenie urzędu miasta przez PBS DGA i objęło 520 mieszkańców miasta w wieku powyżej 15 lat. Jakość subiektywna określana poziomem zadowolenia mieszkańców z życia w Sopocie określona została na podstawie ankiety, w której zadano mieszkańcom 41 pytań/wskaźników, Diagnoza PAS 16

17 zgrupowanych w 3 kategoriach i obejmujących łącznie 26 zagadnień. Strukturę tego badania przedstawia poniższa tabela : Struktura pytań/wskaźników badania subiektywnej jakości życia w Sopocie Kategorie Zagadnienia Pytania/wskaźniki I. Stosunek mieszkańców do miasta II. Ocena działalności władz miasta 1. Zadowolenie z mieszkania w Sopocie 2. Zalety i wady mieszkania w Sopocie 3. Ocena miejsca zamieszkania najbliższej okolicy 4. Ocena wybranych dziedzin życia miasta 5. Jak określany jest Sopot 6. Inwestycje a atrakcyjność turystyczna miasta 7. Ocena sposobu zarządzania miastem 8. Zaufanie do decyzji władz miasta 9. Poczucie wpływu na podejmowanie decyzji przez władze miasta Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka w Sopocie? Gdyby otrzymał(a) Pan(i) propozycję dobrze płatnej pracy i mieszkania w innym regionie kraju, to czy zdecydował(a)by się Pan(i) opuścić Sopot Jakie widzi Pan(i) zalety mieszkania w Sopocie? Jakie widzi Pan(i) wady mieszkania w Sopocie? Jak ocenia Pan(i) poszczególne cechy miejsca zamieszkania najbliższej okolicy? Jak ocenia Pan(i) podane dziedziny życia miasta? W jakim stopniu podane określenia, Pana(i) zdaniem, pasują do Sopotu? W jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, wymienione inicjatywy/inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie wpłynęły na atrakcyjność turystyczną Sopotu Czy Pana(i) zdaniem Sopot jest obecnie dobrze zarządzany? Czy ma Pan(i) zaufanie do decyzji podejmowanych przez władze miasta? Czy ma Pan(i) poczucie wpływu na decyzje podejmowane w urzędzie miasta? Diagnoza PAS 17

18 10. Sesje rady miasta Czy kiedykolwiek brał(a) Pan(i) udział w obradach rady miasta? Czy w obradach rady miasta można brać udział? Czy zna Pan(i) przynajmniej jednego radnego ze swojej dzielnicy? Jak ocenia Pan(i) działalność promocyjną miasta? 11. Kontakt z radnymi 12. Działalność promocyjna miasta 13. Czy należy Pan(i) do jakiejś organizacji Przynależność politycznej lub społecznej? do organizacji politycznych lub społecznych III. Problemy miejskie Sopotu 14. Największe problemy Które z wymienionych problemów są, Pana(i) zdaniem, najważniejsze dla funkcjonowania Sopotu? IV. Rozrywka i kultura w Sopocie 15. Komunikacja miejska 16. Poczucie bezpieczeństwa 17. Agresja słowna i fizyczna 18. Osoby ubogie Czy korzysta Pan(i) z komunikacji miejskiej? Czy Pana(i) zdaniem Sopot jest dobrze skomunikowany z Gdynią i Gdańskiem? Czy mieszkając w Sopocie, czuje się Pan(i) bezpiecznie? Czy jakaś osoba zagadywała, zaczepiała, używała wulgaryzmów, obraziła Pana/Panią? Czy jakaś osoba uderzyła, popchnęła, zraniła, okradła Pana/Panią? Czy Pana(i) zdaniem w Sopocie jest dużo osób ubogich? Czy słyszał(a) Pan(i) o działaniach podejmowanych na rzecz osób ubogich? Jakie instytucje podejmują, Pana(i) zdaniem, działania na rzecz osób ubogich? Które miasto, Pana(i) zdaniem, najbardziej pomaga ubogim Gdańsk, Gdynia czy Sopot? 19. Czas wolny W jaki sposób najchętniej spędza Pan(i) swój czas wolny? 20. Udział w Czy bierze Pan(i) udział w imprezach imprezach kulturalno-rekreacyjnych organizowanych kulturalnorekreacyjnych na terenie Sopotu? 21. Poczucie doinformowania Czy Pana(i) zdaniem informacje o imprezach organizowanych na terenie Sopotu są łatwo dostępne? Czy Pana(i) zdaniem informacje o decyzjach urzędu miasta, inwestycjach, zmianach w organizacji ruchu są łatwo Diagnoza PAS 18

19 22. Aktualne i preferowane źródła informacji dostępne? V. Walory turystyczne Sopotu 23. Ocena przygotowania Sopotu na przyjęcie turystów i kuracjuszy 24. Ranking miejsc godnych pokazania turystom 25. Sopot miasto dla turystów czy dla mieszkańców 26. Korzyści i niedogodności Jakie są aktualne i preferowane przez Pana/Panią źródła informacji o imprezach i decyzjach urzędu miasta? Jak ocenia Pan(i) przygotowanie Sopotu na przyjęcie turystów i kuracjuszy? Które z wymienionych miejsc są Pana(i) zdaniem najbardziej godne pokazania przyjezdnym? Czy Pana(i) zdaniem Sopot jest raczej miastem dla turystów czy dla mieszkańców? Czy z faktu, że Sopot jest miejscowością turystyczną, wynika więcej korzyści czy niedogodności dla miasta i jego mieszkańców? Czy z powodu przyjazdu turystów do Sopotu miasto zyskuje ekonomicznie? Czy z powodu przyjazdu turystów do Sopotu wzrasta prestiż miasta? Czy Pana(i) sytuacja finansowa ma związek z przyjazdem turystów do Sopotu? Czy odczuwa Pan(i) korzyści inne niż finansowe z powodu przyjazdu turystów do Sopotu? Czy sytuacja finansowa Pana(i) rodziny, znajomych ma związek z przyjazdem turystów do Sopotu? Czy Pana(i) rodzina, znajomi odczuwają korzyści inne niż finansowe Badania jakości życia prowadzone przez PricewaterhouseCoopers Ciekawe badania dotyczące zasobów kapitałowych polskich miast, których przedmiotem była w istocie rzeczy obiektywnej oceny jakości życia w kontekście poziomu jakości usług publicznych, przeprowadzone były przez firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers (PwC). Firma przygotowała Raport na temat wielkich miast Polski, obejmujący Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawę i Wrocław. Diagnoza PAS 19

20 Przedmiotem badań, których wyniki zaprezentowane zostały w Raporcie, była analiza potencjału rozwojowego, jakim dysponują te miasta w perspektywie dynamicznego rozwoju, związanego z możliwością wykorzystania środków Unii Europejskiej w latach Będący przedmiotem badań kapitał rozwojowy (tak został on nazwany przez autorów Raportu) opisany został przez 7 kapitałów składowych. W ramach każdego z tych kapitałów wyróżnionych zostało kilka cech, do pomiaru których wykorzystane zostały wskaźniki obiektywne. Wskaźniki te oparte są głównie na danych pochodzących z zasobów statystyki publicznej. Wartości wskaźników zostały znormalizowane w taki sposób, że średni poziom dla każdego z nich wynosił 100. Umożliwiło to porównywanie wyników na poziomie poszczególnych cech i kapitałów. Znormalizowane wartości wskaźników dla poszczególnych cech w ramach kapitałów składowych przedstawione zostały na wykresach radarowych, w porównaniu do najmniejszej i największej wartości cechy wśród wszystkich badanych miast. Struktura kapitałów, cech i wskaźników rozwoju miast wg PwC Kapitał Ludzki i Społeczny Cechy Wskaźniki 1. Demografia 1. Wskaźnik obciążenia demograficznego 2. Udział osób starszych (w wieku poprodukcyjnym) w ludności miasta 3. Liczba urodzeń dzieci na 1000 mieszkańców 2. Wykształcenie 4. Odsetek osób z wykształceniem wyższym i średnim 5. Liczba studentów na 1000 mieszkańców 3. Stosunek do gospodarki rynkowej 6. Poparcie dla członkostwa w UE (referendum 2003) 7. Odsetek mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą 4. Rynek pracy 8. Stopa bezrobocia 9. Poziom płac 10. Dynamika płac nominalnych 11. Liczba ofert pracy na 1000 mieszkańców 12. Liczba absolwentów studiów technicznych i nauk ścisłych 5. Aktywność społeczna 13. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 14. Przeciętna frekwencja wyborcza (wybory parlamentarne 2005, I tura wyborów samorządowych 2006, I tura wyborów prezydenckich 2006) Kapitał Jakości Życia Diagnoza PAS 20

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Efektem końcowym funkcjonowania wspólnoty samorządowej jest stan jej rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Raporty na temat wielkich miast Polski Kraków

www.pwc.com/pl Raporty na temat wielkich miast Polski Kraków www.pwc.com/pl Raporty na temat wielkich miast Polski Kraków 2011 Zaprezentowane wyniki bazują na założeniu, że uzyskane informacje ze źródeł innych niż PwC, są kompletne i dokładne we wszystkich aspektach.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie DIAGNOZA SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 10.09.2007 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina Solina Projekt Wspólnie na rzecz rozwoju współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo