Diagnoza. dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce. Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza. dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce. Wstęp"

Transkrypt

1 Diagnoza dotycząca stosowanych narzędzi do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce Wstęp Ponad dwudziestoletnie konsekwentne budowanie samorządności w Polsce wykreowało dobrą modę na stałe usprawnianie organizacji (quality of governance) tej właśnie części sektora publicznego. I to szczególnie w odniesieniu do tak bardzo kojarzonego z komercją obszaru jaką jest jakość świadczonych usług. Menadżerowie sektora publicznego prześcigają się w dobrym tego słowa znaczeniu, w działaniach, których ostatecznym efektem jest poprawa jakości życia obywateli (quality of life). Wytworzyła się dzięki temu, swoistego rodzaju kultura czerpania wzorów pochodzących z praktyki zarządzania sektorem prywatnym. Dlatego też z niewielkimi modyfikacjami zaadoptowano metody i narzędzia służące monitorowaniu jakości usług. Bo czym, że są zadania ustawowe określone dla danego szczebla samorządu jak nie właśnie usługami publicznymi, za których jakość odpowiada dany urząd. Powszechnie jakość usług publicznych kojarzona jest z głównie ich dostępnością oraz z bezstronnością, życzliwością i kompetencjami urzędników. I można by się z takim podejściem w zasadzie zgodzić gdyby nie kolejny skuteczny i sprawdzony przykład z biznesu. Tam już dawno zrozumiano, że partnerstwo w zarządzaniu firmą jest lepsze niż tzw. kapralstwo. Szef powinien być mądry mądrością swoich pracowników a samorząd może być mądry mądrością swoich obywateli. Zrozumienie tej prostej zależności pozwala wielu samorządom wdrażać tak mądrą ideę partycypacji społecznej. Wiele ( jest to jednak nadal znikomy procent) polskich samorządów stosuje już badania opinii publicznej do formułowania wizji, strategii rozwoju i określania potrzeb mieszkańców. Np. w Diagnoza PAS 1

2 Poznaniu od wielu lat władze samorządowe w współpracy z Centrum Badania Jakości Życia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza prowadzą systematyczne badania ankietowe na temat różnych aspektów życia w ramach programu Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania. Mieszkańcy są pytani o opinie na temat m.in. komunikacji publicznej, zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego, stanu środowiska naturalnego, zadowolenia z pracy, edukacji, poczucia zagrożenia przestępczością, sposobów spędzania wolnego czasu czy poczucia związku z miastem. Wskaźniki te, mające charakter subiektywny, w zestawieniu z miarami statystycznymi dla badanych dziedzin i sytuacji, pozwalają na rzetelny monitoring warunków stanowiących o jakości życia w mieście, widzianych z perspektywy mieszkańców. Cel opracowania diagnozy Celem opracowania diagnozy jest przedstawienie stosowanych narzędzi i metod do monitorowania jakości usług publicznych w Polsce oraz wniosków służących do opracowania strategii produktu finalnego. Przyjęta metodologia Dokonano analizy danych wtórnych (istniejących) metodą desk research - wykorzystano dane statystyczne, literaturę przedmiotu, materiały informacyjne różnych instytucji, publikacje portali internetowych oraz inne źródła. Wykonano badania własne poprzez badania jakościowe metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych. Data sporządzenia diagnozy : r W dalszej części opracowania przedstawiono realizowane w Polsce przedsięwzięcia związane z monitorowaniem usług publicznych w celu dokonania oceny jakości życia mieszkańców. Diagnoza PAS 2

3 Rozdział 1 Praktyka monitorowania jakości usług publicznych w Polsce Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Badania jakości życia w miastach na prawach powiatu (Pierwsze badanie jakości życia w polskich miastach) Wyniki badań jakości życia prowadzonych przez IBnGR 1 w ramach projektu finansowanego przez United States Agency for International Development opublikowane zostały w 1999r. Ze względu na odległy w czasie wynik tych badań ale ciekawe i w pewnym sensie ponadczasowe wnioski, zostały one odnotowane w niniejszym opracowaniu jako jeden z istotnych dowodów na postrzeganie przez Polaków jakości życia w kontekście samorządowych zadań publicznych. W analizie IBnGR wyróżniono następujące obszary korespondujące z poczuciem jakości życia : 1. Czynniki demograficzne ( urodzenia, zgony, osoby w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym, emeryci, renciści), 2. Stan środowiska naturalnego, 3. Sytuacja mieszkaniowa ludności, 4. Dostępność do sieci handlowej, 5. Transport i komunikacja miejska, 6. Edukacja ( przedszkola, szkoły, uczelnie) 7. Dostęp do kultury ( muzea, biblioteki, kina stałe, teatry, filharmonie, sale wystawowe), Diagnoza PAS 3

4 8. Ochrona zdrowia, ( ośrodki zdrowia, szpitale, przychodnie, apteki, liczba lekarzy i stomatologów, przedwczesna umieralność, umieralność niemowląt) 9. Poziom bezpieczeństwa, 10. Infrastruktura sportowa (kryte pływalnie, boiska, korty, tereny rekreacyjne). Przy wyborze zespołu kryteriów, punktu widzenia których dokonano kompleksowej oceny jakości życia, wykorzystano podobne opracowania instytutów niemieckich. Rezultatem badania opartego na analizie wskaźnikowej, obejmującego 66 miast w trzech kategoriach zależnych od ilości mieszkańców, były następujące wnioski : 1. Za największe wady i mankamenty godzące w komfort życia mieszkańcy miast uważają te cechy funkcjonowania aglomeracji, które są w danym mieście najbardziej uciążliwe. Z tego względu trudno jest wprowadzić gradację cech i uporządkować je według hierarchii ważności. 2. Część obszarów jest uniwersalna tzn. dotyczy w jednakowym stopniu wszystkich mieszkańców ( infrastruktura drogowa, szpitalna, handlowa). 3. Część obszarów postrzegana jest negatywnie głównie przez osoby gorzej sytuowane, które nie mogą podnieść jakości swojego życia ze względu na niski poziom dochodów. 4. Jakość życia jest postrzegana przez szereg osób dość jednostronnie, często przez pryzmat powierzchownych obserwacji. Powoduje to, że krążą tzw. prawdy obiegowe o lepszych i gorszych ośrodkach, czego nie potwierdza ich rzeczowa analiza. 5. Oceny jakości życia nie można ograniczać do postrzegania standardu życia przez grupy dobrze i bardzo dobrze sytuowane ( które nie odczuwają na przykład dyskomfortu z braku własnego mieszkania czy uciążliwości korzystania z transportu publicznego). 6. Jakość życia w miastach powiązana jest z wielkością aglomeracji posiadają one lepiej rozwinięta infrastrukturę związaną z ochroną zdrowia, oświatą, kulturą i rekreacją przez co są często uważane za bardziej atrakcyjne. Diagnoza PAS 4

5 7. Duże aglomeracje mają źle zaprojektowaną i niedostosowaną do potrzeb sieć dróg co obniża jakość życia. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju i badania jakości życia Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju-UNDP W latach opracowana została przez UNDP metodyka oceny planów strategicznych oraz stanu rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego, która została określona mianem Audytu Zrównoważonego Rozwoju 2 (audytu ZR). Wykorzystano w tym celu zestaw 136 wskaźników opartych na danych pochodzących z monitorowania usług publicznych. W ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomii Społecznej Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju opracował dodatkowy zestaw wskaźników służących analizie obszaru (gminy), w którym działa lub też działają podmioty ekonomii społecznej. W praktyce wskaźniki te umożliwiają ocenę rozwoju badanej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z ekonomią społeczną. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju 2 zostały pogrupowane według trzech obszarów: (a) środowiskowo-przestrzennego ( dotyczy m.in. takich aspektów jak: ekologia, ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona gleb, opady, ochrona wód, ochrona powietrza, energia odnawialna, ochrona klimatu, przeciwdziałanie skutkom awarii i kataklizmów mających negatywny wpływ na środowisko) (b) gospodarczego ( dotyczy finansów, zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorczości, struktury podmiotów gospodarczych, poziomu zatrudnienia w poszczególnych sektorach, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, rolnictwa, infrastruktury technicznej i jej dostępności dla obywateli, dostępności produktów i usług) (c) społecznego obejmującego również sferę instytucjonalną (dotyczy zagadnień demograficznych, edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, mieszkalnictwa, kultury, sportu, partycypacji społecznej, aktywności na rynku pracy). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju są statystycznym narzędziem informacyjno-diagnostycznym ułatwiającym ocenę i zarządzanie sferą społeczną, gospodarczą i środowiskową na poziomie Diagnoza PAS 5

6 lokalnym, regionalnym i krajowym. Badania prowadzone są na poziomie lokalnym (gminnym). Wskaźniki są przydatne w sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwojowych jednostek samorządu, w tym strategii sektorowych, oraz studiów wykonalności do projektów przygotowywanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej. Umożliwiają ocenę procesów i programów rozwojowych realizowanych w danej jednostce samorządu służących poprawie jakości życia mieszkańców. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały wykorzystane do zestawień, analiz i ekspertyz w ramach Systemu Analiz Samorządowych. System Analiz Samorządowych (SAS) W Polsce pionierskim przedsięwzięciem mającym na celu poprawę jakości usług świadczonych na szczeblu lokalnym jest tzw. System Analiz Samorządowych 3. Jest to jedyny usystematyzowany (gdyż podejmowane na ten temat prace naukowe mają często charakter fragmentaryczny i są oderwane od procesów legislacyjnych, nie prowadzi się również ( poza małymi wyjątkami) studiów porównawczych, które umożliwiłyby wykorzystanie doświadczeń innych krajów) sprawnie działający system monitoringu jakości zarządzania (oparty na analizie kosztów i efektów) w odniesieniu do samorządowych zadań publicznych 11,12. SAS jest konsekwentnie realizowany od 1999, początkowo ze wsparciem eksperckofinansowym USAID, następnie przez wiele lat własnymi siłami i z własnych środków, a od połowy roku 2007 ze wsparciem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Początkowo zbierano i gromadzono dane tylko z miast Polski ( dość szybko dane do systemu przekazało ponad 100 miast z całego kraju). Od 2009 roku w SAS mogą uczestniczyć jednostki samorządowe wszystkich szczebli. SAS dzisiaj to jednocześnie system benchmarkingu usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Systemem monitoringu objęto działania w zakresie: (w nawiasach podano rok od którego są zbierane i przetwarzane dane) kultury (1999) pomocy społecznej (1999) edukacji (1999) budowy i utrzymania dróg lokalnych, transportu publicznego (1999) Diagnoza PAS 6

7 gospodarki mieszkaniowej (2007) gospodarki komunalnej (woda, ścieki, odpady stałe) (2007) efektywności energetycznej w miastach (2009) współpracy z NGO ( 2009) zjawisk demograficznych (2007) finansów (2004) Eksperci SAS opracowali oraz stale aktualizują metodologię badań (również z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej) i szczegółowe wskaźniki charakteryzujące dany obszar usług. Poniżej, w tabeli przedstawiono przykłady opracowanych i stosowanych przez SAS wskaźników 4 będących efektem monitorowania (zbierania danych) w odniesieniu do wybranych usług publicznych : Lp. Obszar usług publicznych Wskaźniki jakości usług publicznych 1. Kultura 2. Pomoc społeczna 1. Powierzchnia parków spacerowo wypoczynkowych na 1000 mieszkańców gminy. 2. Liczba sprzedanych biletów do teatru, do kina, na wystawy na 1000 mieszkańców. 1. Liczba seniorów tzw. sędziwych starców (powyżej 80 roku życia) na 1000mieszkańców gminy. 2. Liczba osób starszych : kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat na 1000 mieszkańców gminy. 3. Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia na 1000 mieszkańców. 4. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego. 5. Liczba osób świadczących usługi opiekuńcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 6. Liczba pracowników socjalnych przypadających na 1000 mieszkańców. 7. Liczba miejsc w domach dziennego pobytu dla seniorów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 8. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 9. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Diagnoza PAS 7

8 w przeliczeniu na 1 osobę z zaburzeniami psychicznymi korzystającą z pomocy. 10. Wydatki na pomoc społeczną ogółem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 11. Udział wydatków na pomoc społecznę w wydatkach budżetowych (%). 12. Koszt usług opiekuńczych w przeliczeniu na 1 osobę. 13. Udzielone świadczenia liczba Rodin objętych pomocą społeczną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 14. Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w DPS ponoszony przez gminę. 15. Średni roczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w DPS ponoszony przez gminę. 16. Koszt udzielenia schronienia w noclegowniach i schroniskach jednemu bezdomnemu. 17. Koszt posiłków wydawanych bezpłatnie 1 dziecku w szkole. 18. Dopłaty z budżetu miasta na utrzymanie pensjonariuszy domów pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 3. Edukacja 1. Udział subwencji oświatowej w wydatkach z budżetu na oświatę dla gmin miejskich i wiejsko miejskich. 2. Udział wydatków z budżetu na oświatę i wychowanie. 3. Średnia liczba uczniów w szkole podstawowej/gimnazjum. 4. Średnia wielkość oddziału w szkole podstawowej/gimnazjum. 4. Budowa i utrzymanie dróg lokalnych transport publiczny 1. Wartość inwestycji drogowych (zł/km) 2. Liczba wypadków samochodowych w przeliczeniu na 1000 pojazdów samochodowych. 3. Liczba zabitych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 wypadków. 4. Koszt 1 wozo-kilometra. 5. Nakłady ogółem na transport autobusowy (dotacje Diagnoza PAS 8

9 + wpływy z biletów) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 6. Liczba samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 7. Udział rowerzystów w wypadkach drogowych w stosunku do sumy rannych i zabitych. 8. Liczba wypadków drogowych w przeliczeniu na 1000 pojazdów samochodowych. 9. Liczba zabitych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 wypadków. 10. Liczba rannych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 100 wypadków. 11. Liczba dotacji z budżetu gminy w przeliczeniu na 1 pasażera. 12. Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych w przeliczeniu na 1 miejsce parkingowe. 5. Gospodarka mieszkaniowa 1. Liczba gospodarstw domowych uprawnionych do uzyskania lokalu mieszkalnego, zamiennego, socjalnego i lub TBS do liczby rozpatrzonych podań o przydział takiego lokalu. 2. Średni czas oczekiwania na mieszkanie gminy i TBS. 3. Udział aktualnie użytkujących mieszkania gminy, zalegających w opłatach, w mieszkaniowym zasobie gminy. 4. Średni jednostkowy koszt bieżącego utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy w badanym roku. 6. Gospodarka komunalna 1. Awaryjność sieci wodociągowej na 1 km sieci w danym roku. 2. Awaryjność przyłączy wodociągowych na 1km przyłączy w badanym roku. 3. Udział liczby mieszkańców interweniujących w sprawie jakości wody w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w badanym roku 4. Ilość wody z wodociągu miejskiego/gminnego sprzedana na 1 mieszkańca w czasie doby w Diagnoza PAS 9

10 badanym roku. 5. Cena brutto 1m3 wody dla gospodarstw domowych w badanym roku. 6. Udział szacunkowy średniej opłaty za wodę z wodociągu gminnego sprzedanej miesięcznie 1 mieszkańcowi do średniego miesięcznego dochodu przypadającego na 1 mieszkańca w danym województwie. 7. Cena brutto odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej dla gospodarstw domowych w badanym roku. 8. Miesięczne opłaty za wodę i ścieki na 1 mieszkańca. 7. Efektywność energetyczna 1. Odsetek obiektów dydaktycznych monitorowanych energetycznie. 2. Energochłonność energetyczna obiektów dydaktycznych. 3..Zużycie energii elektrycznej w obiektach dydaktycznych. 4. Energochłonność obiektów administracyjnych gminy. 5. Zużycie energii elektrycznej w obiektach administracyjnych gminy. 6. Energochłonność autobusowego/tramwajowego/trolejbusowego transportu miejskiego. 7. Energochłonność oświetlenia publicznego. 8. Średnia cena brutto ciepła sieciowego/energii elektrycznej w obiektach gminnych (administracja, szkolnictwo). 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (NGO) 1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych. 2. Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców. 3. Ilość osób będących członkami NGO na 1000 mieszkańców. Diagnoza PAS 10

11 9. Zjawiska demograficzne 4. Wysokość nakładów budżetowych na współpracę z NGO. 5. Liczba umów zawartych w trybie otwartego konkursu z organizacjami pozarządowymi. 1. Struktura wiekowa ludności. 2. Struktura wiekowa ludności w kategoriach ekonomicznych (wiek przed produkcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny). 10. Finanse JST 1. Udział dochodów własnych JST w dochodach ogółem. 2. Dochody z PIT/CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 3. Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem. 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 5. Kwota pozyskanych środków zagranicznych na 1 mieszkańca. 6. Dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 7. Obsługa długu publicznego do dochodu ogółem. Kwestionariusze wypełniane są drogą on-line. Na stronie internetowej SAS 4 dostępne są bazy danych umożliwiające dokonywanie wielozakresowych porównań. Na podstawie danych uzyskanych za dany rok eksperci wchodzący w skład Grup Wymiany Doświadczeń sporządzają z końcem roku raporty zbiorcze ukazujące aktualne tendencje i zjawiska na tle lat poprzednich, zaobserwowane w danym obszarze usług. Uzupełnieniem baz danych są analizy i opracowania sektorowe ( w tym dotyczące zagadnień o dotychczas nie docenianym znaczeniu: np. współpraca z NGO i organizacjami pożytku publicznego, rewitalizacja miejscowości) oraz raporty o stanie miast. W oparciu o doświadczenia estońskie eksperci SAS poszerzyli zakres zbieranych danych o tzw. zintegrowane wskaźniki rozwoju dotyczące m.in. : stopy bezrobocia, dochodów z PIT/CIT, wysokości podatku od nieruchomości, kwoty pozyskanych środków zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, atrakcyjności demograficznej. Na stronie internetowej SAS 3 są prezentowane informacje (obecnie z uwzględnieniem danych z 2009r) na temat dochodów własnych i wydatków majątkowych jednostek Diagnoza PAS 11

12 samorządu terytorialnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz dane dotyczące np. wysokości dotacji dla NGO. W kontekście wzrastających cen energii interesujące są wyniki badań efektywności energetycznej (prowadzonych dopiero od 2009 roku) pokazujące m.in. energochłonność obiektów administracyjnych i dydaktycznych, energochłonność transportu miejskiego, energochłonność oświetlenia publicznego. Eksperci SAS zwrócili uwagę, że w statystyce publicznej brak jest nadal wielu danych, które mogłyby posłużyć do opracowania kolejnych wskaźników służących monitorowaniu usług publicznych, np. : liczby dzieci w przedszkolach przypadająca na 1 nauczyciela liczby użytkowników lokali komunalnych zalegający z opłatami za mieszkania do wszystkich użytkowników mieszkań komunalnych [%] osobo-dni leczenia w ZOZ na 1000 mieszkańców udziału pracujących w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie pracujących [%] udziału małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw [%] powierzchni gruntów ornych jako % powierzchni gminy udziału dróg gminnych remontowanych do dróg gminnych ogółem (w %) powierzchnia użytków rolnych na jednego mieszkańca (w ha) Pomimo, że publikowane przez SAS wskaźniki na pewno nie wyczerpują tematu monitorowania usług publicznych baza SAS jest bardzo przydatna do : aktualizacji strategii rozwoju miasta/powiatu/gminy badania jakości życia na tle wskaźników obiektywnych. Obecnie na stronie internetowej SAS dostępne są na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące monitorowania usług publicznych z około 100 miast Polski. W ramach Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) 5 poszukiwań optymalnych rozwiązań w zakresie m.in. podwyższania poziomu jakości świadczonych usług przez administrację samorządową opracowano w latach Diagnoza PAS 12

13 zgodnie z założeniami określonymi przez MSWiA Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) 6. Zasadnicza koncepcja PRI opierała się na zapoczątkowaniu w urzędzie, w wyniku przeprowadzonej samooceny (wg ustalonych kryteriów), procesu ciągłego doskonalenia, poprzez planowanie i realizację zmian wraz z oceną skuteczności przyjętych rozwiązań organizacyjnych. W wyniku działania programu określono narzędzia służące do diagnozowania, planowania i wdrażania rozwiązań instytucjonalnych w jednostkach administracji samorządowej. Podstawowym celem PRI było podniesienie poziomu jakości w świadczeniu usług publicznych poprzez wypracowanie odpowiednich standardów, ocenę kosztów i doskonalenie ich efektywności. 7 Metodą rozwoju instytucjonalnego zostało objętych 9 obszarów zarządzania, wśród nich Obszar V - Zarządzanie usługami publicznymi. W tym obszarze, w ramach programu, urząd wprowadzić miał dobre praktyki w zakresie badania jakości świadczenia usług administracyjnych, procedurę analizy kosztów i jakości świadczenia usług, katalog i zasady świadczenia usług społecznych, procedurę opracowywania standardów świadczenia usług, ocenę narzędzi wykorzystywanych do świadczenia usług, system okresowego badania potrzeb i satysfakcji odbiorców usług, monitoring satysfakcji i potrzeb odbiorców usług Ocena rozwoju w danym obszarze zarządzania dokonywana była na podstawie ustalonych kryteriów i polegała na sprawdzeniu, w jaki sposób stosowane są w urzędzie wybrane przez autorów PRI narzędzia zarządzania tak aby wprowadzić rozwiązania jak najpełniej odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom obywateli (w PRI wyraźnie widać było nacisk na ścisły kontakt urzędu z obywatelami, i to kontakt, który nie polega tylko na wysłuchaniu opinii, lecz na ciągłym dostosowywaniu się do wymagań wynikających z tych opinii - wykształcenie modelowego systemu komunikacji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami w ramach idei partycypacji społecznej). Program Rozwoju Instytucjonalnego był pierwszym ogólnopolskim projektem zakładającym tworzenie instytucji opartej na dobrych praktykach z zakresu współczesnego zarządzania. W miarę upływu lat, zmiany prawne i brak odgórnych zachęt oraz mody na stosowania metody PRI spowodowały, że wykorzystywało ją niewiele samorządów. Po nawiązaniu partnerstwa przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Miast Diagnoza PAS 13

14 Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich opracowano program pt. Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej metody PRI w gminach i powiatach współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest poprawa działania urzędów samorządowych poprzez Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach. Celami szczegółowymi m.in. aktualizacja metody samooceny przez dostosowanie jej do obecnego stanu prawnego i nowych potrzeb a w dalszej perspektywie poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrożenie ( dzięki warsztatom i konferencjom) działań rozwojowych oraz budowanie bazy benchmarkingowej. Badania UNDP w zakresie jakości życia na poziomie lokalnym Jednym z kluczowych pojęć, związanych z misją Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jest tzw. jakość życia Quality of Life, która w ostatnich latach budzi coraz większe zainteresowanie samorządów. Publikowana corocznie Diagnoza społeczna warunki i jakość życia Polaków istotnie zwiększa to zainteresowanie. Jakość życia jest też jednym z najważniejszych Paneli Tematycznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 w ramach Pola Badawczego Zrównoważony Rozwój Polski 8. Jakość życia jako dziedzina nauki ma z natury rzeczy rozproszony po różnych dyscyplinach przedmiot swych badań. Problemami jakości życia zajmują się m.in.: filozofia, socjologia, psychologia, aksjologia, ekonomia i statystyka. Jest to bowiem kategoria wyrażająca stopień samorealizacji człowieka w ujęciu holistycznym (przy równowadze dobrobytu, dobrostanu i błogostanu) lub w ujęciu mniej czy bardziej zawężonym, np. z punktu widzenia konsumpcji dóbr materialnych zaspokajających jego potrzeby (przy dominacji dobrobytu nad dobrostanem i błogostanem). Na przestrzeni ostatnich kilku lat w niektórych polskich jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. w Poznaniu, Sopocie, Jaworznie, Gliwicach, Ostrowie Wielkopolskim, Gdańsku, Częstochowie oraz w mieście i gminie Puszczykowo) podjęte zostały działania mające na celu określenie jakości życia mieszkańców na podstawie danych będących efektem Diagnoza PAS 14

15 monitorowania wybranych usług publicznych. Poniżej przedstawione zostały wybrane doświadczenia z tego zakresu 8. Poznań Inicjatorem badań nad jakością życia w Poznaniu był Urząd Miasta. We współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie z Centrum Badania Jakości Życia władze miasta realizują program Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania, polegający na systematycznym wyznaczaniu wartości wskaźników opartych na badaniu opinii mieszkańców. Wartości wskaźników subiektywnych uzyskane zostały w wyniku bezpośrednich badań ankietowych, przeprowadzonych na próbie 600 mieszkańców Poznania. Dla tych wskaźników autorzy badań przyjęli pięciostopniową skalę. Wartości wskaźników obiektywnych ustalone zostały na podstawie danych z GUS oraz instytucji funkcjonujących na terenie Poznania, takich jak: urząd miasta, komenda miejska policji, powiatowy urząd pracy itp. W tym celu powiązano obszary usług publicznych mających bezpośrednie odniesienie do ogólnie rozumianych wskaźników jakości życia. Struktura wskaźników badania jakości życia w kontekście świadczonych usług publicznych I. Dziedzina: Komunikacja Aspekty Wskaźniki subiektywne Wskaźniki obiektywne 1. Działanie komunikacji miejskiej 1. Punktualność 2. Częstotliwość 3. Ceny biletów 4. Czystość 5. Wygoda jazdy 1. Punktualność odsetek kursów wykonanych zgodnie z rozkładem 2. Gotowość techniczna odsetek pojazdów będących gotowych do jazdy 3. Stan taboru odsetek pojazdów, w których nie stwierdzono uchybień podczas kontroli 4. Stan przystanków i dworców odsetek przystanków i dworców, w których nie stwierdzono uchybień podczas kontroli 5. Średnia prędkość komunikacyjna Diagnoza PAS 15

16 2. Warunki komunikacji samochodowej II. Dziedzina: Zdrowie 6. Jakość nawierzchni 7. Czas przejazdu 8. Działanie świateł 9. Łatwość dojazdu 10. Znaki drogowe 6. Liczba samochodów na 1000 mieszkańców 7. Stan nawierzchni dróg i skrzyżowań Aspekty Wskaźniki subiektywne Wskaźniki obiektywne 1. Samoocena stanu zdrowia 1. Podatność na zachorowania 2. Znoszenie wysiłku fizycznego 3. Znoszenie stresu 4. Ból i dolegliwości 1. Urodzenia żywe i zgony na 1000 mieszkańców 2. Umieralność ze względu na przyczynę na 100 tys. mieszkańców 3. Zgony osób poniżej 65 lat 4. Przeciętne dalsze trwanie 2. Dostępność usług medycznych III. Dziedzina: Bezpieczeństwo socjalne 5. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych 6. Pomoc medyczna w nocy 7. Pomoc lekarza specjalisty 8. Wybór szpitala 9. Niezbędne badania życia 5. Personel medyczny na 10 tys. mieszkańców 6. Porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 7. Łóżka w szpitalach Aspekty Wskaźniki subiektywne Wskaźniki obiektywne 1. Własne możliwości finansowe 1. Czynsz i opłaty 2. Żywność 3. Odzież i obuwie 4. Drogie wyposażenie 5. Towary luksusowe 6. Oszczędzanie, inwestowanie 1. Powierzchnia mieszkania 2-pokojowego, które można nabyć w obrocie wolnorynkowym za średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 2. Odsetek gospodarstw domowych żyjących poniżej: minimum egzystencji, ustawowej granicy ubóstwa, subiektywnej granicy ubóstwa, minimum socjalnego Sopot Badanie opinii mieszkańców miasta o Sopocie przeprowadzone zostało na zlecenie urzędu miasta przez PBS DGA i objęło 520 mieszkańców miasta w wieku powyżej 15 lat. Jakość subiektywna określana poziomem zadowolenia mieszkańców z życia w Sopocie określona została na podstawie ankiety, w której zadano mieszkańcom 41 pytań/wskaźników, Diagnoza PAS 16

17 zgrupowanych w 3 kategoriach i obejmujących łącznie 26 zagadnień. Strukturę tego badania przedstawia poniższa tabela : Struktura pytań/wskaźników badania subiektywnej jakości życia w Sopocie Kategorie Zagadnienia Pytania/wskaźniki I. Stosunek mieszkańców do miasta II. Ocena działalności władz miasta 1. Zadowolenie z mieszkania w Sopocie 2. Zalety i wady mieszkania w Sopocie 3. Ocena miejsca zamieszkania najbliższej okolicy 4. Ocena wybranych dziedzin życia miasta 5. Jak określany jest Sopot 6. Inwestycje a atrakcyjność turystyczna miasta 7. Ocena sposobu zarządzania miastem 8. Zaufanie do decyzji władz miasta 9. Poczucie wpływu na podejmowanie decyzji przez władze miasta Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka w Sopocie? Gdyby otrzymał(a) Pan(i) propozycję dobrze płatnej pracy i mieszkania w innym regionie kraju, to czy zdecydował(a)by się Pan(i) opuścić Sopot Jakie widzi Pan(i) zalety mieszkania w Sopocie? Jakie widzi Pan(i) wady mieszkania w Sopocie? Jak ocenia Pan(i) poszczególne cechy miejsca zamieszkania najbliższej okolicy? Jak ocenia Pan(i) podane dziedziny życia miasta? W jakim stopniu podane określenia, Pana(i) zdaniem, pasują do Sopotu? W jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, wymienione inicjatywy/inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie wpłynęły na atrakcyjność turystyczną Sopotu Czy Pana(i) zdaniem Sopot jest obecnie dobrze zarządzany? Czy ma Pan(i) zaufanie do decyzji podejmowanych przez władze miasta? Czy ma Pan(i) poczucie wpływu na decyzje podejmowane w urzędzie miasta? Diagnoza PAS 17

18 10. Sesje rady miasta Czy kiedykolwiek brał(a) Pan(i) udział w obradach rady miasta? Czy w obradach rady miasta można brać udział? Czy zna Pan(i) przynajmniej jednego radnego ze swojej dzielnicy? Jak ocenia Pan(i) działalność promocyjną miasta? 11. Kontakt z radnymi 12. Działalność promocyjna miasta 13. Czy należy Pan(i) do jakiejś organizacji Przynależność politycznej lub społecznej? do organizacji politycznych lub społecznych III. Problemy miejskie Sopotu 14. Największe problemy Które z wymienionych problemów są, Pana(i) zdaniem, najważniejsze dla funkcjonowania Sopotu? IV. Rozrywka i kultura w Sopocie 15. Komunikacja miejska 16. Poczucie bezpieczeństwa 17. Agresja słowna i fizyczna 18. Osoby ubogie Czy korzysta Pan(i) z komunikacji miejskiej? Czy Pana(i) zdaniem Sopot jest dobrze skomunikowany z Gdynią i Gdańskiem? Czy mieszkając w Sopocie, czuje się Pan(i) bezpiecznie? Czy jakaś osoba zagadywała, zaczepiała, używała wulgaryzmów, obraziła Pana/Panią? Czy jakaś osoba uderzyła, popchnęła, zraniła, okradła Pana/Panią? Czy Pana(i) zdaniem w Sopocie jest dużo osób ubogich? Czy słyszał(a) Pan(i) o działaniach podejmowanych na rzecz osób ubogich? Jakie instytucje podejmują, Pana(i) zdaniem, działania na rzecz osób ubogich? Które miasto, Pana(i) zdaniem, najbardziej pomaga ubogim Gdańsk, Gdynia czy Sopot? 19. Czas wolny W jaki sposób najchętniej spędza Pan(i) swój czas wolny? 20. Udział w Czy bierze Pan(i) udział w imprezach imprezach kulturalno-rekreacyjnych organizowanych kulturalnorekreacyjnych na terenie Sopotu? 21. Poczucie doinformowania Czy Pana(i) zdaniem informacje o imprezach organizowanych na terenie Sopotu są łatwo dostępne? Czy Pana(i) zdaniem informacje o decyzjach urzędu miasta, inwestycjach, zmianach w organizacji ruchu są łatwo Diagnoza PAS 18

19 22. Aktualne i preferowane źródła informacji dostępne? V. Walory turystyczne Sopotu 23. Ocena przygotowania Sopotu na przyjęcie turystów i kuracjuszy 24. Ranking miejsc godnych pokazania turystom 25. Sopot miasto dla turystów czy dla mieszkańców 26. Korzyści i niedogodności Jakie są aktualne i preferowane przez Pana/Panią źródła informacji o imprezach i decyzjach urzędu miasta? Jak ocenia Pan(i) przygotowanie Sopotu na przyjęcie turystów i kuracjuszy? Które z wymienionych miejsc są Pana(i) zdaniem najbardziej godne pokazania przyjezdnym? Czy Pana(i) zdaniem Sopot jest raczej miastem dla turystów czy dla mieszkańców? Czy z faktu, że Sopot jest miejscowością turystyczną, wynika więcej korzyści czy niedogodności dla miasta i jego mieszkańców? Czy z powodu przyjazdu turystów do Sopotu miasto zyskuje ekonomicznie? Czy z powodu przyjazdu turystów do Sopotu wzrasta prestiż miasta? Czy Pana(i) sytuacja finansowa ma związek z przyjazdem turystów do Sopotu? Czy odczuwa Pan(i) korzyści inne niż finansowe z powodu przyjazdu turystów do Sopotu? Czy sytuacja finansowa Pana(i) rodziny, znajomych ma związek z przyjazdem turystów do Sopotu? Czy Pana(i) rodzina, znajomi odczuwają korzyści inne niż finansowe Badania jakości życia prowadzone przez PricewaterhouseCoopers Ciekawe badania dotyczące zasobów kapitałowych polskich miast, których przedmiotem była w istocie rzeczy obiektywnej oceny jakości życia w kontekście poziomu jakości usług publicznych, przeprowadzone były przez firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers (PwC). Firma przygotowała Raport na temat wielkich miast Polski, obejmujący Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawę i Wrocław. Diagnoza PAS 19

20 Przedmiotem badań, których wyniki zaprezentowane zostały w Raporcie, była analiza potencjału rozwojowego, jakim dysponują te miasta w perspektywie dynamicznego rozwoju, związanego z możliwością wykorzystania środków Unii Europejskiej w latach Będący przedmiotem badań kapitał rozwojowy (tak został on nazwany przez autorów Raportu) opisany został przez 7 kapitałów składowych. W ramach każdego z tych kapitałów wyróżnionych zostało kilka cech, do pomiaru których wykorzystane zostały wskaźniki obiektywne. Wskaźniki te oparte są głównie na danych pochodzących z zasobów statystyki publicznej. Wartości wskaźników zostały znormalizowane w taki sposób, że średni poziom dla każdego z nich wynosił 100. Umożliwiło to porównywanie wyników na poziomie poszczególnych cech i kapitałów. Znormalizowane wartości wskaźników dla poszczególnych cech w ramach kapitałów składowych przedstawione zostały na wykresach radarowych, w porównaniu do najmniejszej i największej wartości cechy wśród wszystkich badanych miast. Struktura kapitałów, cech i wskaźników rozwoju miast wg PwC Kapitał Ludzki i Społeczny Cechy Wskaźniki 1. Demografia 1. Wskaźnik obciążenia demograficznego 2. Udział osób starszych (w wieku poprodukcyjnym) w ludności miasta 3. Liczba urodzeń dzieci na 1000 mieszkańców 2. Wykształcenie 4. Odsetek osób z wykształceniem wyższym i średnim 5. Liczba studentów na 1000 mieszkańców 3. Stosunek do gospodarki rynkowej 6. Poparcie dla członkostwa w UE (referendum 2003) 7. Odsetek mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą 4. Rynek pracy 8. Stopa bezrobocia 9. Poziom płac 10. Dynamika płac nominalnych 11. Liczba ofert pracy na 1000 mieszkańców 12. Liczba absolwentów studiów technicznych i nauk ścisłych 5. Aktywność społeczna 13. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 14. Przeciętna frekwencja wyborcza (wybory parlamentarne 2005, I tura wyborów samorządowych 2006, I tura wyborów prezydenckich 2006) Kapitał Jakości Życia Diagnoza PAS 20

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY DO RAPORTU Z BADAŃ PN. KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU Badanie na zlecenie Województwa Mazowieckiego zrealizował

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, dogodnie skomunikowany

Bardziej szczegółowo

Marcin Sakowicz Warszawa 15 czerwca 2011 r.

Marcin Sakowicz Warszawa 15 czerwca 2011 r. Marcin Sakowicz Warszawa 15 czerwca 2011 r. Studium Przypadków analiza Systemu Analiz Samorządowych (SAS) prowadzonego przez Związek Miast Polskich pod kątem możliwości wykorzystania wypracowanych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU i BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Efektem końcowym funkcjonowania wspólnoty samorządowej jest stan jej rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 19 marca 2013 r. System wskaźników monitorowania Projekt Białystok, 19 marca 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

w czterech gminach województwa pomorskiego

w czterech gminach województwa pomorskiego Mierzenie jakości usług ug publicznych w czterech gminach województwa pomorskiego WdroŜenie systemu mierzenia jakości dr Marzenna Czerwińska Marcin Tomalak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, 5 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011 1 Plan Komunikacji projektu samooceny CAF Gminy Zapolice Zapolice, lipiec 2011 1 2 SPIS TREŚCI: str. Wprowadzenie... 3 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie... 3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej (2010) w odniesieniu do kluczowych wskaźników. opracowanie: Cezary Trutkowski

Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej (2010) w odniesieniu do kluczowych wskaźników. opracowanie: Cezary Trutkowski Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej () w odniesieniu do kluczowych wskaźników opracowanie: Cezary Trutkowski Prezentacja danych W porównaniach wykorzystano diagnozy (ankiety)

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na opracowanie ekspertyzy doradczej w obrębie metodyki opracowania danych i analiz komparatywnych

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na opracowanie ekspertyzy doradczej w obrębie metodyki opracowania danych i analiz komparatywnych Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie ul. Mickiewicza 1 35-064 Rzeszów Tel. 17 85 26 155 Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP/WSZ/2015 Rzeszów, ROZWOJU 17.02.2015 REGIONALNEGO r. Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

obszarze usługa publicznych

obszarze usługa publicznych Partycypacja obywatelska w obszarze usługa publicznych Ewa Stokłuska PBIS Stocznia Zarządzanie efektywnością usług w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Kraków, 28.05.2013r. Zmiany w modelu rządzenia

Bardziej szczegółowo