z Neckermannem? Co warto wiedzieć przed wyjazdem 196 ważne informacje Nnnnn Katalog Grecja i Cypr Aktualne ceny i informacje na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z Neckermannem? Co warto wiedzieć przed wyjazdem 196 ważne informacje Nnnnn Katalog Grecja i Cypr Aktualne ceny i informacje na www.neckermann."

Transkrypt

1 196 ważne informacje Co warto wiedzieć przed wyjazdem z Neckermannem? Już od 40 lat Nec ker mann or ga ni zu je naj cen niej sze dla swo ich klien tów dni w cią gu ro ku, kie ru jąc się ha słem: Każdy klient jest za do wo lo nym klien tem Nec ker mann to uda ny urlop. Sta ran nie wy bra na ofer ta ho te li i apar ta men tów, współ pra ca z re no mo wa ny mi li nia mi lot ni czy mi oraz pro fe sjo nal na ob słu ga na miej scu słu żą urze czy wist nie niu przez nas Pań stwa ma rzeń o ide al nym urlo pie. Nec ker mann Pol ska, kie ru jąc się Pań stwa po trze ba mi, speł nia ocze ki wa nia swo ich klien tów w spo sób, na ja ki mo że po zwolić so bie tyl ko du że, mię dzy na ro do we przed się bior stwo. Wszyst kie ce ny w ka ta lo gu po da ne są w pol skich złotych (PLN) i zawierają opłaty lotniskowe oraz ubezpieczenie. Zgod nie z art. 17 Usta wy o Usłu gach Tury stycz nych, Nec ker mann Pol ska Biu ro Po dró ży Sp. z o.o. za strze ga so bie możli wość zmia ny cen w przy pad ku wzro stu kosz tów trans por tu lub ceł, po dat ków lub opłat za ta kie usłu gi jak: lot ni skowe, za ładun ko we lub prze ła dun k owe, w por tach mor skich lub lot ni czych lub z po wo du wzro stu kur sów wa lut. Państwa urlop rozpoczyna się już w biurze podroży. Dlatego też stale inwestujemy w wykształcenie i doświadczenie naszych pracowników, organizując szkolenia oraz wyjazdy informacyjne do krajów znajdujących się w naszej ofercie. Dzięki temu w biurach własnych oraz biurach agencyjnych Neckermann Polska, czekają na Państwa kompetentni pracownicy, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, rozwieją wszelkie wątpliwości oraz doradzą optymalną dla Państwa formę spędzenia urlopu, tak by zaplanowany wypoczynek w pełni odpowiadał Państwa oczekiwaniom. Przewoźnikom lotniczym naszym partnerom stawiamy wysokie wymagania: pragniemy bowiem, by dotarli Państwo bezpiecznie i komfortowo do celu podróży. Z tego też względu współpracujemy wyłącznie z renomowanymi liniami lotniczymi. Doskonała jakość usług, możliwość przewozu nietypowego bagażu oraz wyboru specjalnego menu to nasz standard. Na lotniskach w Polsce, przy stanowisku Neckermann Polska, nasi przedstawiciele udzielą Państwu wszelkich Informacji związanych z wylotem. W przypadku odlotów z lotnisk niemieckich prosimy o korzystanie z usług Neckermann Service przy stanowiskach znajdujących się w hali odlotów. Po przylocie na miejsce, na lotnisku powita Państwa jeden z naszych polskojęzycznych rezydentów. Wskaże on Państwu drogę do odpowiedniego autobusu transferowego. Wygodny, klimatyzowany autokar szybko dowiezie Państwa do hotelu. Rezydent nie bierze udziału w transferze autobusowym. W przypadku rezerwacji wakacji z katalogów niemieckich do dyspozycji gości są anglo- i niemieckojęzyczni rezydenci. Częstotliwość wizyt rezydenta zależy od liczby gości w danym obiekcie. Spotkanie powitalne z rezydentem sprawi, że poczują się Państwo pewnie w miejscu Państwa wypoczynku. Rezydent przekaże Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące Państwa hotelu, udzieli wielu praktycznych wskazówek, opowie o okolicy, lokalnych zwyczajach i atrakcjach. Udzieli też Państwu informacji o wycieczkach fakultatywnych organizowanych przez lokalną agencję oraz możliwościach wynajmu samochodu, jeżeli zdecydują się Państwo na poznawanie okolicy na własną rękę. Obok tablicy ogłoszeniowej Neckermann Polska znajdą Państwo segregator z informacjami w języku polskim o miejscu Państwa pobytu, proponowanych wycieczkach i lokalnych atrakcjach. Podczas Państwa urlopu rezydent będzie u Państwa w hotelu w wyznaczonych porach. W przypadku, gdyby podczas urlopu pojawiły się u Państwa pytania, zachęcamy do korzystania z wizyt rezydenta w hotelu. W niektórych miejscowościach znajdują się także biura Neckermann Service, gdzie dyżurują niemiecko- i angielskojęzyczni rezydenci naszego biura, którzy także chętnie służą Państwu radą i pomocą. Informacje o dokładnej godzinie transferu na lotnisko znajdą Państwo w książce wyłożonej w lobby hotelowym na ok. 48 godzin przed planowanym wylotem. Na lotnisku w dniu wylotu będzie na Państwa czekał nasz rezydent. Skieruje on Państwa do odpowiedniego stanowiska check-in i w razie potrzeby będzie Państwu towarzyszył podczas odprawy bagażowej. Państwa zadowolenie jest celem pracy naszych rezydentów. Decydując się na wypoczynek z Neckermann Polska mogą być Państwo pewni, iż podczas urlopu nasi przedstawiciele w miejscu będą do Państwa dyspozycji i dołożą wszelkich starań, by z urlopu wrócili Państwo w pełni zadowoleni. Wierzymy, iż wkrótce przekonają się Państwo sami, że Neckermann to udany urlop!. internet Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje o organizowanych przez nas imprezach turystycznych: cenach, ofercie hotelowej i wycieczkach fakultatywnych. To nie tylko najbardziej aktualny katalog i cennik, ale też wirtualny punkt sprzedaży. Dzięki wprowadzeniu przez nas nowego systemu mogą Państwo dokonać rezerwacji i zapłacić za wycieczkę bez potrzeby wychodzenia z domu! Rezerwacja telefoniczna , z tel. kom Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w biurach na terenie całego kraju. Łącząc się z tym numerem zostaną Państwo połączeni z najbliższym biurem Neckermann Polska, płacąc za każdą minutę jedynie 0,29 PLN netto niezależnie od pory dnia. oszczędzaj z Neckermannem! W niektórych hotelach udzielane są korzystne zniżki w określonych terminach: 21=18/14=12/7=6. Przy powyższych zniżkach pierwsza liczba oznacza długość Państwa pobytu. Druga liczba wskazuje faktyczną liczbę dni za którą Państwo płacą. Prosimy zwrócić uwagę na informacje przy opisie hotelu. W przypadku niektórych kierunków zniżki te nie kumulują się ze zniżką przy wcześniejszej rezerwacji. WCZEŚNIEJ=TANIEJ: oznacza procentową zniżkę na pobyt w hotelu, która dotyczy wyłącznie kosztów hotelowych. Zniżka nie obejmuje kosztów przelotu, opłat lotniskowych i ubezpieczenia. Wariant ekonomiczny: przy wyborze pokoi w wariancie ekonomicznym mogą Państwo zaoszczędzić nawet do 20% imprezy. W ramach tej oferty gwarantujemy Państwu pobyt w zarezerwowanym hotelu, a Państwo pozostawiają nam wybór pokoju i wyposażenia. rezerwacje specjalne i puste tygodnie Istnieje możliwość dostosowania oferty Neckermanna do Państwa indywidualnych życzeń, jeśli dotyczą one przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, transferu i opieki rezydenta. Z reguły jest to możliwe we wszystkich oferowanych w katalogu miejscach docelowych, nie mniej jednak ze względów organizacyjnych konieczne jest sprawdzenie przez nas możliwości potwierdzenia takiej rezerwacji. Warunkiem do założenia rezerwacji z pustym tygodniem, tj. bez zakwaterowania, jest wykupienie w pierwszym tygodniu podróży pobytu w hotelu z naszej oferty. Oznacza to, iż pusty tydzień nie może być pierwszym tygodniem podróży. Każdy rozpoczęty pusty tydzień kosztuje 120 PLN/osobę. Oferta dotyczy zarówno bliskich jak i dalekich kierunków. Inne indywidualne życzenia i zmiany dotyczące przebiegu Państwa podróży są możliwe po sprawdzeniu możliwości ich zrealizowania oraz po dokonaniu rezerwacji specjalnej. Wszystkimi powstałymi przez to kosztami świadczeń (linii lotniczych, hotelu, dodatkowego transferu) obciążymy Państwa. Do każdej rezerwacji specjalnej doliczamy 290 PLN opłaty manipulacyjnej. Państwa biuro podróży chętnie przekaże Państwa życzenia związane z rezerwacją do naszej centrali, która w miarę możliwości postara się je uwzględnić. dzieci Dla rodzin z dziećmi oferujemy atrakcyjne stałe ceny i zniżki procentowe dla dzieci. Wiążący jest wiek dziecka w dniu rozpoczęcia podróży. Bardzo popularne są pokoje rodzinne, w których dwoje dzieci w towarzystwie 2 osób dorosłych (pełnopłatnych) otrzymuje atrakcyjne zniżki lub stałe ceny. Szczególnie polecamy bardzo interesujące oferty dla dorosłego z dzieckiem w pokojach jednoosobowych, gdzie dziecko w towarzystwie jednej osoby dorosłej otrzymuje atrakcyjną stałą cenę. Szczegółowa informacja odnośnie rodzaju i wysokości zniżki zawarta jest w opisie wybranego przez Państwa hotelu (prosimy zobaczyć też Warunki podróżowania i płatności ). W niektórych obiektach hotelarz może odmówić zakwaterowania dziecka do 2 lat w pokojach dwuosobowych. ważne przy wyjeździe z dziećmi Od dzieci, także tych najmłodszych, wymagane jest przy wyjeździe za granicę posiadanie ważnych dokumentów podróży. Dzieci powinny być wpisane do paszportu rodziców lub mieć własny, ważny paszport (w zależności od kierunków). Zalecamy w miarę wczesne zadbanie o wyrobienie odpowiednich dokumentów. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że przy wjeździe zostaną Państwo cofnięci przez kontrolę graniczną! dzieci do 2 lat Dzieci do 2 lat mogą podróżować samolotem bez prawa do własnego miejsca i bagażu, po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze podróży. W przypadku połączeń rejsowych, niektóre linie lotnicze pobierają opłatę za przelot dziecka do 2 lat. W takiej sytuacji będziemy zmuszeni obciążyć Państwa powstałymi kosztami. Koszty z tytułu pobytu dziecka w hotelu należy opłacić bezpośrednio na miejscu. klimat Jest przedstawiany w tabeli, na pierwszej stronie opisu Państwa celu podróży w katalogu. Dane do tabeli otrzymaliśmy od NIEMIECKIEJ STACJI METEOROLOGICZ- NEJ. Podaje ona informacje o przeciętnych wartościach miesięcznych temperatur powietrza w nocy i w dzień, temperaturze wody w morzu i liczbie godzin słonecznych przypadających na każdy dzień. klasyfikacja obiektów Dla Państwa lepszej orientacji i wygody oraz na swój własny użytek, wprowadziliśmy niezależną od oficjalnej kategorię hotelową. Wiemy z doświadczenia, że ta sama liczba gwiazdek przy nazwie hotelu wcale nie musi oznaczać tego samego standardu. Wprowadzając własny system oceny możemy bardziej niezależnie dokonać prawidłowej oceny dotyczącej jakości danego obiektu hotelowego. Nnn typowa dla kraju średnia klasa z funkcjonalnym wyposażeniem Nnnn Nnnnn + komfortowe obiekty dla wymagających, bardzo dobra obsługa obiekty luksusowe plus oznacza, że jesteśmy zdania iż obiekt oferuje coś więcej, np. pod względem wyposażenia, obsługi lub innego świadczenia niż odpowiadającej mu kategorii. Bungalowy, studia, pokoje i apartamenty: Studia składają się z jednego pomieszczenia mieszkalno-sypialnego. Apartamenty i bungalowy typu A1 mają jedną, oddzielną sypialnię, zaś apartamenty lub bungalowy A2/B2 mają dwie sypialnie. Są one z reguły oddzielone drzwiami, choć może dojść do pewnych odstępstw (np. zasłona, drzwi harmonijkowe lub otwarte przejście). W niektórych krajach w apartamentach typu A1 nie mogą mieszkać cztery osoby dorosłe. W przypadku apartamentów lub pokoi rodzinnych, składających się z kilku pomieszczeń, klimatyzacja jest tylko w jednym pomieszczeniu lub na korytarzu. Pokoje trzyosobowe to najczęściej pokoje dwuosobowe z dostawką. W przypadku dostawki może to być nawet łóżko składane (polówka, itp.). Z tego względu przestrzeń mieszkalna w pokojach trzyosobowych może być poważnie ograniczona. Kuchnie, nisze i kąciki kuchenne w Państwa apartamentach są wyposażone wyłącznie w najpotrzebniejsze rzeczy i nie wolno ich porównywać z wyposażeniem, jakie mają Państwo w domu. Sprzątanie, zmiana pościeli i ręczników są wliczone w cenę, aczkolwiek w różnych krajach i hotelach czynności te wykonywane są z różną częstotliwością. Jeśli szukają Państwo spokoju polecamy wyszukanie sobie małego, położonego na uboczu obiektu. Proszę zwrócić uwagę na opisy hotelu w naszym katalogu. Nie istnieje obiektywne pojęcie spokojnego położenia. W krajach południowych w wielu hotelach odbywają się wieczorki taneczne i folklorystyczne, które kończą się zwykle około północy i są źródłem hałasu. Zalecamy przechowywanie wartościowych rzeczy w sejfach hotelowych, a przy ich braku w innych przeznaczonych do tego miejscach. przelot Loty czarterowe z Neckermannem są lotami bezpośrednimi bądź z międzylądowaniem. Plany i rozkłady lotów są niekiedy krótkoterminowo zmieniane przez towarzystwa lotnicze. Prosimy o przybycie na lotnisko każdorazowo najpóźniej 90 minut przed odlotem. Dni przyjazdu i odjazdu uważane są za dni podróży. Niestety, nie jest w naszej mocy określenie czasów lotu. W najbardziej Aktualne ceny i informacje na Katalog Grecja i Cypr

2 ważne informacje 197 niekorzystnym przypadku odlot może nastąpić w nocy, a powrót wcześnie rano. Również opóźnienia lotów spowodowane przez pogodę, przepełnienie przestrzeni powietrznej lub ewentualne strajki wymykają się spod naszej kontroli. Większość przelotów odbywa się bez usługi cateringowej. Wszystkie loty na dalekich kierunkach odbywają się z przesiadkami w portach europejskich. Po znalezieniu się w strefie tranzytowej należy na tablicy odlotów odszukać numer rejsu do kraju docelowego. Na rejsach długodystansowych zapewniony jest catering. doloty i wyloty z lotnisk niemieckich Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za opóźnienia lub zmiany rozkładów rejsów regularnych do/z lotnisk niemieckich. bagaż Mimo pełnej komputeryzacji podczas transferów bagażu i przy całej trosce personelu dokonującego odprawy w portach lotniczych, nie można całkowicie wykluczyć utraty bagażu lub jego uszkodzenia. Według obowiązujących międzynarodowych przepisów są Państwo zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia bagażu towarzystwu lotniczemu i do wypełnienia formularza P.I.R. (Property Irregularity Report), które jest podstawą przy dochodzeniu przez Państwa roszczeń w sprawie odszkodowania od towarzystwa lotniczego lub ubezpieczyciela. Proszę zwrócić uwagę na to, by nie przewozić ważnych leków, dokumentów i kosztowności w walizkach nadawanych na bagaż. Prosimy o zwrócenie uwagi na wydrukowane na bilecie lotniczym postanowienia umowy odnośnie transportu lotniczego. Czy mają Państwo ważne dokumenty podróży? Czy Państwa paszport ma jeszcze wystarczającą ważność? Należy wyraźnie oznaczyć wszystkie sztuki bagażu nazwiskiem i adresem oraz dodatkowo etykietami z adresem. Bagaż specjalny: Prosimy mieć na uwadze fakt, że w przypadku bagażu specjalnego nie gwarantujemy transferu z/do lotniska i hotelu. Dlatego transport dodatkowy (w szczególności desek surfingowych, rowerów, paralotni itp.) leży w Państwa zakresie. Zarówno koszty z tego tytułu jak i ryzyko podejmują Państwo na własną rękę. W biurze podróży uzyskają Państwo informacje dotyczące stawek lotniczych w zakresie przelotów czarterowych za przewóz bagażu specjalnego do wybranego przez Państwa kraju. Bagaż podręczny: Do przedmiotów, których nie wolno pakować do bagażu podręcznego ze względu na możliwość spowodowania zagrożenia zaliczane są przedmioty ostre i szpiczaste jak np. noże, nożyce, śrubokręty, narzędzia udarowe, broń wszelkiego rodzaju, a także jej modele i atrapy. Uwaga: obowiązują ograniczone ilości wolnego od opłaty bagażu (na osobę) i są one podane w bilecie lotniczym. przyjazd do hotelu Po przejściu kontroli paszportowej i odprawie celnej zostaną Państwo przyjęci przez rezydenta z Neckermann Service i skierowani do autobusu transferowego. W większości przypadków autobus będzie obsługiwać kolejno szereg hoteli, które znajdują się w pobliżu. Rezydenci Neckermann Service udzielą Państwu pierwszych ważnych informacji już w autobusie transferowym, nie zawsze są jednak w stanie towarzyszyć Państwu podczas transferu. W przypadku, gdy nie korzystają Państwo z wykupionego transferu, prosimy o zgłoszenie tego faktu u rezydenta. Wszystkie koszty podane w opisach hoteli są orientacyjne i mogą ulec zmianie. przyjazd/wyjazd W razie wcześniejszego przybycia do hotelu może się zdarzyć, że Państwa pokój nie został jeszcze posprzątany. W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się ok. godz Bardzo prosimy o zachowanie cierpliwości, jeśli wprowadzenie się do pokoju będzie nieco opóźnione. Jeśli wyjazd następuje dopiero po południu lub wieczorem, będą musieli Państwo opuścić pokój do godz (niekiedy zdarza się do godz. 10), tak aby można było przeprowadzić gruntowne sprzątanie i przygotować pokój na przyjazd kolejnych gości. Proszę mieć na uwadze fakt, że hotele które znajdą Państwo w katalogu są częściowo hotelami wyłącznie do dyspozycji Neckermanna i spędzają w nich urlop w większości goście z Niemiec, a także z Austrii, Belgii, Holandii i Węgier. Nie mamy wpływu na ich charakter i sposób zachowania. poza sezonem Państwa wypoczynek jest dla nas bardzo ważny. Dlatego warto wiedzieć, że okresy poza sezonem są z reguły nieco spokojniejsze. Zdarza się wówczas, że infrastruktura turystyczna nie jest jeszcze w pełni przygotowana na przyjęcie gości, tzn. niektóre bary, restauracje lub dyskoteki są zamknięte, a programy animacyjne jeszcze się nie odbywają. Może się także zdarzyć, że hotel z powodu małego obłożenia zostaje zamknięty. W takim przypadku zaproponujemy Państwu inny hotel o równorzędnym standardzie. Funkcjonowanie klimatyzacji w wielu hotelach poza sezonem uwarunkowane jest pogodą. Decyzje o włączeniu lub wyłączeniu klimatyzacji podejmuje najczęściej hotelarz. Za sezon uważa się okres od lipca do sierpnia. prace budowlane i renowacyjne Większość hoteli i apartamentów, zwłaszcza w najbardziej popularnych miejscowościach, jest już nieco wyeksploatowana i przez to bardziej podatna na awarie. W związku z tym nawet w szczycie sezonu zdarzyć się może, że przeprowadzane są naprawy i renowacje, a nawet budowy, które niestety mogą być źródłem hałasu. Oczywiście informujemy Państwa przed rozpoczęciem podróży o znanych nam pracach remontowo-budowlanych, jednak nie mamy żadnego wpływu na ich prowadzenie. zaopatrzenie w wodę i prąd W większości krajów, które znajdują się w naszej ofercie, zaopatrzenie w wodę i prąd może stanowić problem. Z powodu długich okresów suszy i przez to wysokiego zużycia wody i prądu może dochodzić do okresowych braków w ich dostawie. Części zamienne są niekiedy towarem deficytowym, więc naprawy mogą potrwać trochę dłużej. W wielu małych hotelach ciepłą wodę uzyskuje się za pomocą energii słonecznej, dlatego często przed i po sezonie dostępna jest tylko letnia woda. wyżywienie Dwa posiłki dziennie (HP) oznaczają z reguły śniadanie i obiadokolację, a napoje są z reguły dodatkowo płatne. Tylko w nielicznych przypadkach można zamienić kolację na obiad. Poza sezonem przy małej liczbie gości bufet kolacyjny może być zastą piony wyborem z karty, w przypadku śniadania śniadaniem kontynentalnym. Posiłek w samolocie jest częścią zarezerwowanej przez Państwa usługi wyżywienia. Pierwszym Państwa posiłkiem na miejscu jest z reguły kolacja w dniu przyjazdu, a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Powinni Państwo nastawić się na kuchnię typową dla danego kraju lub kuchnię międzynarodową. W niektórych obiektach podczas kolacji wymagany jest odpowiedni strój (długie spodnie dla panów). Prosimy pamiętać, że wynoszenie jedzenia z bufetu jest zabronione. W wielu hotelach przy rezerwacji all inclusive jest obowiązek noszenia bransoletek. Na terenie Hiszpanii restauracje są tylko dla niepalących. odbiór telewizji satelitarnej/kablowej Prosimy mieć na uwadze fakt, iż dostępność telewizji satelitarnej/kablowej nie zawsze gwarantuje odbiór programów w języku polskim. W większości hoteli kącik internetowy jest za opłatą. sport, rozrywka i wycieczki Sport i rozrywka są oferowane w wielu obiektach i często wliczone w cenę. Z tego powodu czasami może zabraknąć sprzętu sportowego dla wszystkich zainteresowanych. Sporty wodne na plaży organizowane są przez miejscowe agencje. W wielu naszych ośrodkach organizowane są programy animacyjne i wieczory folklorystyczne. Programy animacyjne nie są organizowane w jęz. polskim za wyjątkiem hoteli oznaczonych ikonką Happy Events. Klub aktywnego wypoczynku Happy Events funkcjonuje w terminie od połowy czerwca do połowy września. Mini kluby w wielu hotelach czynne są w okresie wakacji w określonych godzinach. W większości przypadków odbywają się one w kilku językach. Spora część programów wieczornych odbywa się na wolnym powietrzu, trwa do późnych godzin nocnych i powoduje hałas. Korzystający z podgrzewanych basenów powinni mieć na uwadze fakt, iż woda podgrzewana jest jedynie okresowo, w zależności od warunków pogodowych. Temperatura wody w basenie może być różna i nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu tzw. temperatury minimalnej. Informacje o wycieczkach fakultatywnych otrzymają Państwo od rezydenta. Wybrane wycieczki fakultatywne prowadzone są w języku polskim, o ile na daną wycieczkę zgłosi się odpowiednia liczba chętnych (jest ona różna w zależności od wycieczki). W przeciwnym wypadku wycieczki odbywają się w języku niemieckim. Przed wyjazdem mogą Państwo uzyskać wszelkie informacje w biurze podróży. Podczas urlopu prosimy o zwracanie się do rezydentów godziny dyżurów zamieszczane są na tablicy informacyjnej, bądź w segregatorze z informacjami urlopowymi w Państwa hotelu. urlop z gwarancją Polski ustawodawca wymaga, aby organizator podróży zabezpieczył swoich Klientów na wypadek niewypłacalności. Na tej podstawie Klienci, dla których jeszcze nie zostały wykonane żadne usługi, otrzymają z powrotem opłacone koszty podróży, jak również pokryte zostaną ewentualne koszty transportu powrotnego. Oczywiście również i my dostosowujemy się do ustawowego obowiązku, chociaż jesteśmy znaną firmą, która działa na rynku turystycznym od kilkudziesięciu lat i jest uznawana za rzetelną i wiarygodną. W polskojęzycznych katalogach znajdą Państwo Oświadczenie Ubezpieczyciela Mondial Assistance dotyczące ustawowego ubezpieczenia. dokumenty podróży Na dokumenty podróży składają się bilety lotnicze, voucher hotelowy, karta ubezpieczeniowa i zawieszki na bagaże. Dla pewności zalecamy ponownie sprawdzić przed wyjazdem czy otrzymali Państwo komplet wszystkich dokumentów. Dokumenty wyjazdowe/paszport: W związku z przystą pieniem Polski do Unii Europejskiej, od 1 maja 2004 obywatele polscy mogą swobodnie podróżować po krajach członkowskich UE. Polacy podróżujący do krajów UE mogą przekraczać granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (nowego typu). By ułatwić Państwu dostęp do Informacji wizowych, przy każdym z kierunków podajemy podstawowe dane dotyczące obywateli RP z zakresu przepisów prawnych zarówno w odniesieniu do krajów należących do UE jak i nie będących członkami wspólnoty. szczepienia Przed wyjazdem do kraju z podwyższonym ryzykiem sanitarno-epidemiologicznym zalecamy Państwu wcześniejsze zasięgnięcie dodatkowych informacji na temat ewentualnych zagrożeń infekcyjnych i profilaktyki w stacjach epidemiologicznych oraz w wyspecjalizowanych punktach opieki zdrowia. Informacje na temat zalecanych szczepień mogą Państwo uzyskać w stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 79, tel. (022) , lub pocztą elektroniczną: www. wsse.waw.pl. ubezpieczenia Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych jako organizator podróży mamy obowiązek zagwarantować Państwu opiekę ubezpieczeniową podczas Państwa urlopu. W tym celu dysponujemy bogatą ofertą ubezpieczeń turystycznych, dając Państwu tym samym możliwość wyboru optymalnego dla Państwa pakietu ubezpieczeniowego. W celu zapewnienia Państwu pełnego bezpieczeństwa, szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na kompleksowy pakiet ubezpieczenia, jak również na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Nasi pracownicy w biurach podróży Neckermanna służą Państwu fachową pomocą i radą w zakresie oferowanych ubezpieczeń. KODY TRANSFERÓW TAKSÓWKĄ Kierunek Kod -S Miejscowość Cena Max. ilość osób LCA 27004C Ayia Napa 380,- zł 3 LCA 27004H Protaras 449,- zł 3 CFU A Perama 799,- zł 3 CFU A Moraitkia 799,- zł 3 CFU 54579A Acharavi/Roda 899,- zł 3 CFU 54571A Messonghi 799,- zł 3 SKG A Półwysep Kassandra 959,- zł 3 KGS 54129K Wyspa Kos 570,-zł 3 HER 53180F Anissaras 428,- zł 3 HER 53180E Amoudara 349,- zł 3 HER 53180H Chersonissos 459,- zł 3 HER 53180D Agios Nikolaos 899,- zł 3 HER 53180T Malia/Stalis 459,-zł 3 HER 53180Q Kokini/Chani 349,- zł 3 RHO 52138A Trianta / Ixia 255,- zł 3 RHO 52138C Faliraki 339,- zł 3 RHO 52138G Kalathos 667,- zł 3 RHO 52138H Lindos 687,- zł 3 RHO 52138L Lardos 749,- zł 3 RHO 52138K Kiotari 779,- zł 3 KODY PUSTYCH TYGODNI Kraj Kierunek Kod Kod/pusty tydzień GRECJA Chalkidiki SKG H 51968A 1A OV Korfu CFU H 54968A 1A OV Kos KGS H 54967A 1A OV Kreta HER H 53968A 1A OV Rodos RHO H 52968A 1A OV Zakynthos ZTH H 33968A 1A OV Lato 2011 Centrum rezerwacji: (z tel. kom.) i

3 198 Praktyczne informacje Praktyczne informacje CYPR Waluta: walutą obowiązującą na Cyprze jest euro. Wwóz i wywóz dewiz o wartości powyżej 500 USD należy zadeklarować na przejściu granicznym. Czeki podróżne akceptowane są przez banki podobnie jak karty kredytowe przez hotele i większe sklepy. Klimat: przeważają 2 pory roku: lato (9 miesięcy) i wiosna (3 miesiące). Latem ok. 12 godzin słonecznych. Klimat suchy, gorący. Na początku października występują opady deszczu. Wiosna rozpoczyna się w marcu, temperatura powietrza stopniowo rośnie i występują lekkie, falowe opady deszczu. Zdrowie: opieka medyczna jest dobra a lekarze porozumiewają się zarówno w języku angielskim i niemieckim. Na Cyprze nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, dlatego nie są wymagane szczepienia ochronne. Godziny otwarcia: w okresie letnim ( ) sklepy czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki do godz , w środy do 14.00, w piątki do 21.30, a w soboty do W okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia w godzinach obowiązuje sjesta popołudniowa. Banki i urzędy państwowe (w tym poczta) są otwarte od poniedziałku do piątku w godz W okresie od września do kwietnia w dużych miastach i w centrach turystycznych banki i poczty główne są otwarte również w godzinach popołudniowych. Dokumenty podróży: nie ma obowiązku wizowego dla gości z Polski planujących pobyt nie przekraczający 90 dni. Przy wjeździe wymagany jest paszport lub dowód osobisty nowego wzoru, pozwalający na stwierdzenie tożsamości (dobry stan techniczny dokumentu i aktualne zdjęcie). Dzieci w wieku do 16 lat powinny posiadać własny paszport lub być wpisane do paszportu rodziców. Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać wyłącznie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz morskie w Larnace, Limasol i Pafos. Zabroniony jest wjazd i wyjazd z Cypru przez porty morskie i lotnicze w części wyspy pozostającej pod okupacją turecką. Granicę (formalnie jest to tzw. strefa buforowa) z częścią wyspy zajętą przez Turcję można przekroczyć tylko od strony greckiej, w wyznaczonych punktach kontrolnych: Ledra Palace w Nikozji, Agios Dometios w Nikozji, Strovilia, Pergamos, Astromeritis-Zodia. Główny punkt kontrolny, Ledra Palace w Nikozji, jest przeznaczony tylko dla pieszych. W innych punktach możliwe jest przekraczanie granicy pieszo i samochodem. Kierowca może legitymować się międzynarodowym lub polskim prawem jazdy. Język urzędowy: grecki. Inne języki: angielski. W większości hoteli mówi się również w języku niemieckim. Różnica czasu: czas środkowoeuropejski plus 1 godzina. Napięcie elektryczne: Volt, niestandardowe gniazdka elektryczne (w systemie brytyjskim) potrzebny adapter. Przepisy celne: nie ma szcze gólnych restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów w Uni Europejskiej. Uwaga: Towary kupione na północy (po stronie okupowanej przez Turcję) mogą być skonfiskowane. Wartość zakupów dokonanych w północnej części wyspy nie może przekraczać 135 EUR, nie wol no przewozić stamtąd produktów wyprodukowanych przez firmy tureckie, maksymalnie można mieć ze sobą 1 l alkoholu i 2 paczki papierosów (40 szt.). Na terytorium Republiki Cypryjskiej nie można wwozić produktów mlecznych i mięsa. Uwagi ogólne dotyczące pobytu: Informacje dla kierowców: Samochód może wypożyczyć osoba mająca ukończone 21 lat. Obowiązuje ruch lewostronny. Dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., na drogach szybkiego ruchu 100 km/godz. Podróżowanie po kraju: Sieć komunikacji miejskiej i międzymiastowej nie jest zbyt rozległa. W miejscowościach nadmorskich kursują autobusy, a przystanki z reguły znajdują się w pobliżu zabytków i hoteli; połączenia międzymiastowe ograniczają się do kilku autobusów dziennie, kursujących głównie między pięcioma miejscowościami: Nikozją, Larnaką, Limasol, Pafos i Ayia Napą. Lukę w komunikacji wypełniają tzw. service taxi (np. Travel Expres), czyli taksówki zbiorowe. Są one stosun kowo tanie i szybkie. Zwiedzanie świątyń: Należy pamiętać o odpowiednim stroju przy zwiedzaniu świątyń ramiona i kolana muszą być zakryte. W wielu świątyniach można pożyczyć spodnie lub chusty, które należy nałożyć pod czas zwiedzania. Może się zdarzyć, że nieodpowiednio ubrana osoba nie zostanie wpuszczona. Brytyjskie bazy wojskowe: Zabroniony jest wstęp na teren brytyjskich baz wojskowych oraz fotografowanie terenów i urządzeń wojskowych ozna czonych znakami zakazu. Ambasada RP: Kennedy Avenue 12/14 Office 601, 1087 Nicosia Tel.: (00357) , tel. dyżurny: (00357) Fax: (00357) http: //www.nikozja.polemb.net/ Generalny Konsulat Honorowy RP w Limassol Generalny Konsul Honorowy: Loukis Papaphilippou (grecki, angielski) Adres: 42 Ayias Fylaxeos Str., 3rd floor, Apt. 307, 3025 Limassol, Cyprus Tel.: (00357) Fax.: (00357) GRECJA CHALKIDIKI/KOS/KORFU/KRETA/ SANTORINI/RODOS/ZAKYNTHOS Waluta: euro. Karty kredytowe, czeki podróżne są powszechnie akceptowane. Hotele: standard hoteli w Grecji nieznacznie różni się poziomem od standardu hoteli w innych krajach, oferowanych przez nas. Aktualne ceny i informacje na Katalog Grecja i Cypr

4 Praktyczne informacje 199 Zakwaterowanie odpowiada standardem wybranej przez Państwa kategorii. Pokoje jednoosobowe: prosimy mieć na uwadze, że są prościej wyposażone niż pokoje dwuosobowe. W niektórych hotelach (głównie na Krecie) łóżka są murowane. Pokoje trzyosobowe są to w większości pokoje dwuosobowe z dostawianym łóżkiem (może być rozkładane). Prysznice: zdarza się, że prysznice nie są wyposażone w kotarę jak również posiadają odpływ wody bezpośrednio na posadzce podłogowej (brak brodziku). W prostych hotelach, pensjonatach i apartamentach ręczniki i pościel zmieniane są najczęściej raz w tygodniu. Zalecamy zabranie własnych ręczników. W niektórych pokojach nie jest sprzątane w niedzielę. Przed i poza sezonem baseny kryte mogą być zamknięte. Klimat: śródziemnomorski, charakteryzujący się gorącym i suchym latem. W terminie od czerwca do sierpnia panują optymalne warunki do uprawiania rozmaitych sportów wodnych. Przed i poza sezonem zalecamy zabranie cieplejszych ubrań. Zdrowie: fachowa opieka zdrowotna, lekarze z reguły porozumiewają się jednym językiem obcym. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, dlatego nie są wymagane szczepienia ochronne. Godziny otwarcia: sklepy czynne są zazwyczaj do godz we wtorki, czwartki i piątki z przerwą w ciągu dnia (sjesta), a w poniedziałki, środy i soboty handel kończy się w porze sjesty. Urzędy pracują przeważnie od poniedziałku do piątku w godz (dotyczy również banków). W większości miast i ośrodków turystycznych w Grecji znajdują się biura Narodowej Organizacji Turystycznej (EOT), gdzie udostępniane są bezpłatne informatory turystyczne, mapy, rozkłady jazdy pociągów, autobusów, promów. Język urzędowy: grecki. Inne języki: francuski, angielski. Różnica czasu: czas środkowoeuropejski plus 1 godzina. Dokumenty podróży: zgodnie z normą unijną, dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu jest paszport bądź dowód osobisty nowego typu. Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy paszport jest ważny jeszcze przez minimum 3 miesiące. Prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Grecji i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. W Grecji obowiązuje nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Przepisy celne: przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na zasadach obowiązujących w UE. Uwagi ogólne dotyczące pobytu: Osobom pragnącym wypocząć w ciszy i spokoju zalecamy wybranie hotelu małego, zlokalizowanego na uboczu. Prosimy zwrócić uwagę na położenie hotelu. Większość hoteli organizuje wieczory taneczne i folklorystyczne na wolnym powietrzu, które trwają do północy. Przed i po sezonie jest z reguły dużo spokojniej. Część urządzeń hotelowych może być wówczas niedostępna, a niektóre dyskoteki, restauracje i bary zamknięte. Klimatyzacja: w wielu hotelach włączana jest czasowo i w godzinach określonych przez hotelarza. Śniadanie zazwyczaj składa się z chleba lub bułeczek, masła, marmolady, herbaty albo kawy. Rozszerzone śniadanie zawiera dodatkowo salami lub ser i jajka lub jogurt. Śniadanie oferowane jest często w formie bufetu. W niektórych obiektach, które oferują proste śniadanie, można poszerzyć swoje śniadanie za dopłatą. Bufet śniadaniowy obejmuje np. oprócz kiełbasy, sera i jajek, również jogurt, sok i owoce. Kolacja podawana jest w formie stałego menu. W hotelach wysokiej klasy oferowany jest najczęściej wybór menu (wybór między minimum dwoma potrawami) lub bufet. Często serwowane są potrawy letnie, co nie jest wynikiem zaniedbania, lecz greckich zwyczajów kulinarnych. Sałatki, przystawki i desery są często również oferowane w formie bufetu. Typowego greckiego jedzenia mogą Państwo spróbować w tawernach, które przez cały dzień oferują ciepłe jedzenie. Restauracje oferują greckie specjalności i dania kuchni międzynarodowej. Plaże: gruboziarniste, żwirowe, może się zdarzyć, że skaliste. Do kąpieli w morzu warto wziąć ze sobą obuwie. Parasole i leżaki na większości plaży są udostępniane odpłatnie. Niedogodności: Duży ruch turystyczny prowadzi do konieczności budowania nowych obiektów. Z tego powodu mogą wystąpić pewne niedogodności związane z hałasem na placach budowy. Na wyspach greckich, w zależności od ich wielkości, kierunku wiatru i usytuowania lotniska słychać też czasami startujące i lądujące samoloty. Zaopatrzenie w ciepłą wodę odbywa się w większości małych obiektów przy wykorzystaniu przyjaznej środowisku energii słonecznej. Dlatego zdarza się, że woda poza sezonem jest tylko letnia. Narkotyki: posiadanie środków odurzających lub jakichkolwiek substancji uważanych za narkotyki jest zagrożone sankcjami karnymi. Za szczególnie poważne przestępstwo, zagrożone wieloletnią karą pozbawienia wolności, uznawany jest handel narkotykami. Nurkowanie: potrzebne jest zezwolenie na nurkowanie w urzędzie portowym właściwym dla miejsca pobytu w Grecji. Niedozwolone jest wydobywanie z dna morskiego jakichkolwiek przedmiotów. Zwiedzanie świątyń: W większości klasztorów od zwiedzających wymaga się skromnego ubioru, zwłaszcza długiej spódnicy lub spodni. Nie jest tolerowany strój plażowy. Ambasada RP w Atenach Chryssanthemon Paleo Psychico Ateny, Grecja tel. centr. (0030) tel. dyżurny (0030) fax. ( ) http: Konsulat RP w Heraklionie. konsul honorowy: Stelios Golemis (język konsula grecki, angielski) Grecja, Heraklion, 39, 1821 Str., Heraklion Crete tel. ( ) tel. dyżurny: ( ) Konsulat RP w Salonikach. Ul. Tsimiski Thessaloniki tel: (0030) fax: (0030) Warunki wynajmu samochodów AVIS w Grecji Pakiet zawiera następujące świadczenia: nieograniczoną ilość kilometrów Auto-Casco ubezpieczenie z udziałem własnym (CDW-Collision Damege Waiver) udział własny wynosi w zależności od grupy samochodu od 750,- EURO do 900,- EURO + podatki. Ubezpieczenie obowiązkowe OC suma gwarancyjna za szkody wyrządzonych osobom trzecim i za szkody osobowe w wysokości ,-, EURO i przy szkodach rzeczowych w wysokości ,- EURO +podatki. ubezpieczenie (SCDW-Super Collision Damage Waiver): redukcja udziału własnego za dodatkową opłatą: 7,- EURO do 9,- EURO/dzień (obniża udział własny do ,- EURO + podatki w zależności od grupy samochodów). dodatkowe ubezpieczenie od kradzieży (TP-Theft Protection) z udziałem własnym w wysokości 750,- EURO do 1250,- EURO + podatki. SZCZEGÓLNY SERWIS: opłaty za dostarczenie auta do większości hoteli pokrywa Neckermann Polska. Przy dostarczeniu aut w niektórych hotelach powstają dodatkowe opłaty. Listę hoteli uzyskają Państwo wysyłając maila na: Dodatkowe usługi (nie uwzględnione w cenie i płatne na miejscu u przedstawiciela Avis) Fotelik dla dzieci: Fotelik dziecięcy dla dzieci (3 miesiące-4 lata) na zapytanie (ok.4,00,- EURO /dzień, maks. 40,00 EURO+ podatki) należy opłacić na miejscu. Przy rezerwacji z fotelikiem dla dziecka wpisać dodatkowo kod fotelika 583 i podać wiek dziecka. Dodatkowe ubezpieczenie pasażerów: koszt za dzień: 6,- EURO oraz podatki. Dodatkowy kierowca: musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B minimum 1 rok. Ubezpieczenie dla dodatkowego kierowcy: 5,- EURO/ dzień, maksymalnie 40,00 EURO/pobyt + podatki. Koszty paliwa: Samochód otrzymują Państwo zatankowany do pełna. W takim samym stanie należy zwrócić auto. Jeżeli paliwo nie zostanie uzupełnione, Avis poza brakującym paliwem, nalicza koszty obsługi Serwisu w wysokości 18,00 EURO + podatki. Przy wynajmie auta pobierana jest często kaucja maks. 50,- EURO na poczet zatankowanego paliwa. Warunki wynajmu Avis na Krecie. Minimalny wiek kierowcy to 21 lat i obowiązek posiadania ważnego prawa kat. B jazdy minimum 1 rok. Od kierowców (do 25 lat) pobierana jest opłata od 10 EURO/dzień, maksymalnie 100,- EURO za okres wynajmu + podatki. Wszystkie dodatkowe opłaty i podatki miejscowe należy uiścić na miejscu. Dodatkowy kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B minimum 1 rok. AVIS Oferta wynajmu samochodu na Krecie, Rodos, Kos, Chalkidiki, Korfu Ogóle warunki wynajmu w Grecji. Odbiór auta: W zależności od życzenia w rezerwacji odbywa się w zarezerwowanym hotelu lub na lotnisku po przylocie tylko w godzinach otwarcia agencji Avis. Przy odbiorze/zwrocie auta w hotelu lub na lotnisku poza oficjalnymi godzinami pracy Avis pobiera dodatkową opłatę w wysokości 23,00,- EURO + podatki. Czas wynajmu auta: 24 h od momentu odbioru auta. Kaucja: Należy uiścić na miejscu.* Zalecamy opłacenie kaucji poprzez podanie nr karty kredytowej (VISA, Euro/ Mastercard). Obciążenie rachunku następuje tylko w przypadku szkody lub zakupie dodatkowych świadczeń, np. fotelika dla dziecka. Możliwość kaucji również w gotówce*. * Kaucja nie służy pokryciu kosztów związanych ze szkodami będącymi skutkiem wypadku lecz służy jedynie jako zabezpieczenie dla firmy AVIS (np. w przypadku gdy samochód zostanie zwrócony z niepełnym bakiem). Umowa wynajmu: Zostaje podpisana przy odbiorze auta w hotelu lub na lotnisku pomiędzy Państwem a AVIS. Uwaga! Jazda samochodem po drogach kamienistych, żwirowych, terenowych nie jest dozwolona. Ważne Informacje: Ceny wynajmu aut Avis za dzień i typ samochody ważne tylko przy wcześniejszej rezerwacji. Decydujący jest sezon w którym rozpoczyna się wynajem auta. Przy zmianie sezonu ważne są ceny z sezonu rozpoczynającego wynajem. Do rezerwacji otrzymują Państwo Voucher, który należy okazać przedstawicielowi AVIS na miejscu. Umowa zostaje podpisana przy odbiorze auta w hotelu lub na lotnisku pomiędzy Państwem a AVIS. Neckermann Polska tylko pośredniczy przy rezerwacji. Powyższe informacje dotyczą umowy wynajmu. Kompleksowe i dokładniejsze informacje oraz wskazówki otrzymają Państwo od przedstawiciela Avis na miejscu przy podpisaniu umowy. Stan powyższych informacji oddanych do druku: Listopad (Zastrzegamy sobie prawo do zmian.) Grupa i typ samochodu Cena za dzień: 3-6 dni Cena za dzień: 7-13 dni Cena za dzień: dni Wynajem w terminach Grupa A: Hyundai I 10 z klimatyzacją lub podobny Grupa B: Opel Corsa 1,2 z klimatyzacją lub podobny Grupa C: Citroen C3 1,4 z klimatyzacją lub podobny Wynajem w terminach Grupa A: Hyundai I 10 z klimatyzacją lub podobny Grupa B: Opel Corsa 1,2 z klimatyzacją lub podobny Grupa C: Citroen C3 1,4 z klimatyzacją lub podobny Wynajem w terminach Grupa A: Hyundai I 10 z klimatyzacją lub podobny Grupa B: Opel Corsa 1,2 z klimatyzacją lub podobny Grupa C: Citroen C3 1,4 z klimatyzacją lub podobny Kreta Rodos Kos Chalkidiki Korfu S- Nr S- Nr S- Nr S- Nr S- Nr z/do lotniska z/do hotelu z/do lotniska z/do hotelu z/do lotniska z/do hotelu z/do lotniska z/do hotelu z/do lotniska z/do hotelu 53007A 53013A 52172A 52173A 54457A 54458A 51165A 51589A 54267A 54180A 53007B 53013B 52172B 52173B 54457B 54458B 51165B 51589B 54267B 54180B 53007C 53013C 52172C 52173C 54457C 54458C 51165C 51589C 54267C 54180C Lato 2011 Centrum rezerwacji: (z tel. kom.) i

5 200 ważne informacje Salony firmowe Neckermann Polska Białystok, ul. Grochowa 11, , Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44, , Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 1, Dom Mody, , Chorzów, ul. Dworcowa 2, , Częstochowa, Pl. Daszyńskiego 5, , Elbląg, ul. 1 Maja 1C, , Gdańsk, Al. Grunwaldzka 141, Galeria Bałtycka, , Gdańsk, ul. Cienista 30, C.H. Tesco Chełm, , Gdynia, ul. Świętojańska 79, , Gliwice, ul. Lipowa 1, C.H. Forum, , Głogów, ul. Garncarska 16, , Gorzów Wielkopolski, ul. Armii Polskiej 41/1, , Kalisz, ul. Górnośląska 69 A, , Katowice, ul. Słowackiego 15, , Kielce, ul. św. Leonarda 11, , Konin, Al. 1 Maja 11, , Kraków, Al. Pokoju 67, C.H. M1, , Kraków, ul. Pawia 5, Galeria Krakowska, , Kraków, ul. Zwierzyniecka 22, , Kraków, ul. Zakopiańska 62, Zakopianka, , Legnica, ul. Szpitalna 3, , Leszno, ul. Wróblewskiego 1/Rynek, , Lublin, ul. Narutowicza 18, , Łódź, Al. Jana Pawła II 30, C.H. Real, , Łódź, ul. Karskiego 5, Manufaktura, , Łódź, ul. Brzezińska 27/29, C.H. M1, , Nowy Sącz, ul. Węgierska 170, Galeria Sandecja, , Opole, ul. Wrocławska 154, C.H. Karolinka, , Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 17 a, , Płock, ul. Wyszogrodzka 144, Galeria Wisła, , Poznań, ul. Głogowska 432, C.H. Auchan, , Poznań, ul. Piekary 6 lok. 3, , Radom, Al. Grzecznarowskiego 28, C.H. M1, , Rzeszów, ul. Kościuszki 4, , Sosnowiec, ul. Zuzanny 22, C.H. Auchan, , Szczecin, Al. Wojska Polskiego 11, , Tarnów, ul. Targowa 12, , Tarnów, ul. Krakowska 149, Galeria Tarnovia, , Toruń, ul. Małe Garbary 21, , Warszawa, ul. Ćmielowska 2, Galeria Piotr i Paweł, , Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, Reduta, , Warszawa, Pl. Konstytucji 4, , Warszawa, ul. Nowogrodzka 49, , Warszawa, ul. Dubois 9, , Warszawa, ul. Dereniowa 2C, , Warszawa Janki, ul. Mszczonowska 3, C.H. Janki, , Warszawa, ul. Zwycięzców 42, , Warszawa, ul. Chmielna 98 paw. 8, , Warszawa, ul. Belgradzka 14, , Warszawa, ul. Kredytowa 2, , Warszawa, ul. Ostrobramska 75 C, Promenada, , Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 61 lok. 5, , Warszawa, Al. Jana Pawła II 43a/lok.29, Pawilony, , Warszawa, Al. Wilanowska 9, Miasteczko Wilanów, , Warszawa, ul. Targowa 72, Galeria Wileńska, , Wrocław, ul. B. Krzywoustego 126, C.H. Korona, , Wrocław, ul. Więzienna 1/4 1E, , Wrocław, ul. Legnicka 55F, , Zielona Góra, ul. Drzewna 31, , Oferty biura podróży Neckermann Polska dostępne są także w sieci ponad 500 biur agencyjnych na terenie całej Polski Aktualne ceny i informacje na Katalog Grecja i Cypr

6 warunki podróżowania i płatności 201 Warunki umów o świadczenie usług turystycznych i warunki płatności Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. Przed zarezerwowaniem imprezy turystycznej (podróży) powinni Państwo znaleźć czas na przestudiowanie niniejszych warunków umów o świadczenie usług turystycznych i warunków płatności (Warunki). Ponieważ wszyscy wiemy, jak ważny jest w dzisiejszych czasach udany urlop, my ze swej strony dołożyliśmy wszelkich starań, aby był on naprawdę udany. Przyczyniają się do tego również jasne reguły prawne przedstawione w poniższych Warunkach. Powinni je Państwo przeczytać zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo w imprezie turystycznej (Zgłoszenie), albowiem poprzez zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę, aby stały się one częścią zawartej z Organizatorem umowy o świadczenie usług turystycznych (Umowa). Niniejsze warunki umów o świadczenie usług turystycznych i warunki płatności dotyczą wszelkich imprez Organizatora. Do części usług turystycznych opisanych w różnych ofertach podróży stosowane są szczególne warunki. Dowiedzą się Państwo o nich z aktualnie obowiązujących katalogów. Ważne: prosimy, by po dokonaniu Zgłoszenia (rezerwacji) w każdej korespondencji, w szczególności zawierającej pytania, podawali Państwo swój numer rezerwacji. 1. Zawarcie Umowy 1.1. Przez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych w naszych katalogach i/lub ofertach publikowanych na stronie i www. kataloghit.pl oraz za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży, występują Państwo z wiążącą ofertą zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych z Organizatorem. Umowa jest zawierana w formie pisemnej na druku ZGŁOSZE- NIE UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG TURYSTYCZNYCH (Zgłoszenie). Umowa dochodzi do skutku na warunkach zawartych w Zgłoszeniu (z zastrzeżeniem pkt. 1.2), po podpisaniu umowy przez Zgłaszającego, potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia przez ekspedienta (w przypadku obsługi w biurze podróży) oraz przydzieleniu przez Organizatora ośmiocyfrowego numeru rezerwacji. Biura podróży (agencje Neckermann'a) występują tylko w roli agenta turystycznego. W przypadku rezerwacji internetowej umowa jest zawierana z wykorzystaniem formularza ZGŁOSZENIE UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG TURYSTYCZ- NYCH (Zgłoszenie) dostępnego na stronie internetowej. Umowa dochodzi do skutku na warunkach zawartych w Zgłoszeniu (z zastrzeżeniem pkt. 1.2), po wypełnieniu przez Zgłaszającego formularza i wysłaniu go do Organizatora, potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora (co następuje przez wygenerowanie i przesłanie Zgłaszającemu za pomocą poczty elektronicznej zestawu dokumentów Zgłoszenia wraz przydzielonym przez Organizatora ośmiocyfrowym numerem rezerwacji, warunków podróżowania i płatności oraz ubezpieczenia) W przypadku gdy któreś ze świadczeń zawartych w Zgłoszeniu nie może być zrealizowane na warunkach określonych w treści Zgłoszenia, Organizator ma obowiązek wystąpienia w terminie do 5 dni roboczych od przyjęcia Zgłoszenia o zgodę Zgłaszającego na zmianę warunków umowy. Umowa na nowych warunkach dochodzi do skutku, po uzyskaniu zgody Zgłaszającego, co może nastąpić również poprzez zapłatę. Brak zgody Zgłaszającego na nowe warunki oznacza rozwiązanie umowy bez konsekwencji dla jej stron Prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nas, jeżeli nie otrzymają Państwo, jako zgłaszający i podpisujący Zgłoszenie, dokumentów podróży (bilet, voucher) najpóźniej do 5-go dnia przed rozpoczęciem imprezy. W takich sytuacjach, gdy nastąpiła ze strony Państwa zapłata, dokumenty zostaną natychmiast wysłane, lub w przypadku podróży samolotem przesłane do portu lotniczego, z którego ma nastąpić odlot i będą tam wręczone za okazaniem dowodu zapłaty, najwcześniej jeden dzień przed rozpoczęciem podróży. Jeżeli Państwo nie zawiadomią nas o ww. okolicznościach i z powodu brakujących dokumentów podróż nie rozpocznie się, to wówczas będzie to potraktowane jako odpłatna rezygnacja z wyjazdu. 2. Zapłata 2.1. W ciągu tygodnia od dokonania rezerwacji z terminem rozpoczęcia imprezy powyżej 40 dni są Państwo zobowiązani do przekazania nam pierwszej wpłaty na poczet ceny imprezy w wysokości 25%. W przypadku zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, kwota należności z tytułu tego ubezpieczenia jest wymagalna wraz z pierwszą wpłatą. Kolejna wpłata w wysokości reszty ceny imprezy musi nastąpić bez ponownego wezwania na 40 dni przed rozpoczęciem podróży. Dla rezerwacji z krótszym terminem rozpoczęcia imprezy, wpłata w wysokości pełnej ceny imprezy jest wymagalna bezzwłocznie. W przypadku, gdy cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR, stosuje się kurs sprzedaży NBP obowiązujący w dniu dokonania wpłaty. Dla płatności w kilku częściach za imprezy, których cena wyrażona jest w EUR, każda z płatności częściowych jest przeliczana na EUR według kursu z dnia dokonania danej części wpłaty. W przypadku założenia kilku rezerwacji wpłaty należy dokonywać oddzielnie za każdą z nich. Dla każdej płatności są Państwo zobowiązani podać numer rezerwacji, której ona dotyczy. Należne opłaty bankowe są ponoszone przez Państwa W przypadku niemożności potwierdzenia dokonanego przez Państwa Zgłoszenia lub nieprzyjęcia naszej oferty alternatywnej zgodnie z pkt. 1.2 Warunków, cała kwota wpłacona już ewentualnie na pokrycie kosztów podróży, zostanie bezzwłocznie zwrócona osobie dokonującej Zgłoszenia na wskazane przez nią konto Jeśli nie odnotujemy wpłat na poczet ceny imprezy zgodnie z harmonogramem określonym w punkcie 2.1., zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji na warunkach i ze skutkami wynikającymi z punktu W przypadku rezerwacji internetowych zakładanych przez strony www. neckermann.pl i przelew tradycyjny na poczet ceny imprezy musi być dokonany w ciągu 2 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego. 3. Usługi, ceny 3.1. Ceny w złotych (PLN) publikowane w katalogach Neckermann Polska zostały skalkulowane według średniego kursu wymiany walut NBP z listopada Ceny skalkulowano z uwzględnieniem godziny odlotów i przylotów oraz mając na uwadze faktyczną liczbę świadczeń, jaką otrzymują klienci Zakres i warunki świadczenia usług objętych umową są określone wiążąco poprzez opis w naszych katalogach i/lub ofertach publikowanych na stronie www. neckermann.pl i oraz za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży. Dla imprez lotniczych informacje dotyczące rozkładów lotów przekazywane są w formie wydruku aktualnego rozkładu z systemu rezerwacyjnego Organizatora. Stają się one w ten sposób integralną częścią Umowy, o ile nie stanowi ona wyraźnie inaczej lub do imprezy stosuje się warunki szczególne uzgodnione przez strony Umowy i umieszczone w innym dokumencie Podróż Państwa zaczyna się i kończy zgodnie z zamówionym przez Państwa czasem pobytu według opisanych w katalogach terminów wyjazdu i powrotu. Data wylotu jest dniem rozpoczęcia, data powrotu dniem zakończenia imprezy. Pierwszy i ostatni dzień imprezy przeznaczony jest na przeloty Podpisując Zgłoszenie zgłaszający oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania informacje dotyczące imprezy turystycznej objętej Zgłoszeniem, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w imprezie turystycznej oraz że został poinformowany przez biuro podróży przyjmujące Zgłoszenie o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie Bilet lotniczy, albo inny bilet upoważniający do przejazdu, jest ważny tylko dla określonych w nim okresów i dni podróży. Jeżeli życzą sobie Państwo jakichkolwiek zmian, postaramy się o zapewnienie Państwu zastępczego środka transportu. W tej sytuacji zostaną Państwo obciążeni kosztami wyżej wymienionych zmian Jeśli z ważnej przyczyny nie skorzystali Państwo z poszczególnych opłaconych już usług, możemy przyznać zwrot jedynie części poniesionych kosztów i to w sytuacji, jeśli wykonujący usługę przekaże nam kwotę pozostałą po wykonaniu usługi. Zwrot nie przysługuje, gdy ww. sytuacja dotyczy usług całkowicie nieistotnych Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, cena imprezy turystycznej obejmuje zapłatę za środek transportu, wyżywienie, zakwaterowanie i opiekę lokalnego przedstawiciela Organizatora w zakresie i na warunkach wymienionych w katalogach oraz Zgłoszeniu. Cena nie obejmuje należności, podatków i opłat nie wymienionych w katalogach lub wynikających z dodatkowych wymagań uczestników lub wynikających ze stosownych przepisów, aktów, zarządzeń właściwych władz lub innych organów związanych z organizacją imprezy turystycznej Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, ceny za nocleg jednej osoby dotyczą miejsca w 2-osobowym pokoju zamówionej kategorii lub za nocleg w zamówionym przez Państwa typie domu letniskowego. Nie jest możliwa rezerwacja jednego miejsca w pokoju 2-osobowym przez osobę dorosłą, której towarzyszy dziecko poniżej lat dwunastu Zniżki dla dzieci: dzieci poniżej drugiego roku życia przewozi się bezpłatnie i bez prawa do miejsca siedzącego w samolocie lub do miejsca sypialnego w pociągu, jednakże każdemu przewożonemu bezpłatnie dziecku musi towarzyszyć co najmniej jeden dorosły podróżny. Dzieci w wieku 5-12 mogą samotnie podróżować samolotem (za zgodą przewoźnika), jednakże za ich przewóz pobierana będzie przez przewoźnika opłata. Koszty za pobyt dzieci poniżej drugiego roku życia w hotelu należy opłacić bezpośrednio w tym hotelu. Dzieci poniżej drugiego roku życia nie mogą być zabierane w podróż morską. O wysokości właściwej zniżki decyduje wiek podróżujących w chwili rozpoczęcia podróży. Zniżki nie obejmują: cen podwyższonych wynikających z tabel transportowych, jak np. dopłaty do opłaty lotniskowej, biletu lotniczego, dopłaty za przesiadki (z wyjątkiem podróży koleją), oraz cen podwyższonych w związku z noclegiem w wybranym hotelu podczas dalekich podróży. Dalsze szczegóły dotyczące zniżek znajdą Państwo w naszych aktualnie obowiązujących katalogach Jeżeli zamierzają Państwo przedłużyć swoją podróż, prosimy o zwrócenie się odpowiednio wcześniej do naszego przedstawiciela w miejscu podróży. Takie przedłużenie jest możliwe jedynie, gdy Państwa pokój nie był wcześniej zarezerwowany. Lot powrotny następuje wówczas w ramach miejsc wolnych, możliwych jeszcze do uzyskania. W sytuacji, gdy w wyniku przedłużenia pobytu stanie się konieczna zmiana lotniska, nie powstaje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu. Cenę, którą należy uiścić za przedłużenie pobytu, oblicza się według sezonowych taryf dziennych przedłużeń pobytu zawartych w naszych katalogach. Nie jest możliwe przedłużenie pobytu, jeśli podróż jest opłacona wg taryfy lub oferty specjalnej. 4. Zmiany w wykonaniu usług turystycznych i zmiany cen 4.1. Zmiany lub uzupełnienia poszczególnych usług dokonane przez nas w stosunku do informacji zawartych w katalogach, Zgłoszeniu Umowie są dopuszczalne po zawarciu Umowy o ile są niezbędne, nie są znaczące i o ile podstawowa forma imprezy turystycznej zostaje zachowana. Ewentualne roszczenia na podstawie rękojmi nie wygasają, jeżeli zmienione świadczenia są wadliwe. Prosimy, by Państwo koniecznie dowiedzieli się u naszego przedstawiciela nie później, niż 24 godziny i nie wcześniej niż 48 godzin przed odlotem czy jazdą powrotną o dokładny czas odlotu czy odjazdu W sytuacji, gdy lot albo jazda na podstawie naszego zlecenia albo zlecenia przedsiębiorstwa transportowego muszą być zrealizowane, z miejsca lub do miejsca portu lotniczego lub celu podróży nie przewidzianego pierwotnie, poniesiemy koszty transportu zastępczego do wcześniej przewidzianego portu lotniczego / miejscowości Jeżeli datę zawarcia umowy i ustaloną datę rozpoczęcia imprezy dzieli ponad 20 dni, to istnieje możliwość zmiany ceny imprezy po zawarciu Umowy, z powodu wzrostu kosztów transportu lub ceł, podatków lub opłat za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe, w portach morskich lub lotniczych lub z powodu wzrostu kursów walut. Osoba podpisująca Zgłoszenie zostanie zawiadomiona o takiej sytuacji niezwłocznie w razie jej powstania, a najpóźniej do 21-go dnia przed datą wyjazdu. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może zostać zmieniona. 5. Odstąpienie, zmiana rezerwacji, zmiana uczestnika 5.1. W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu, możecie Państwo odstąpić od Umowy (Rezygnacja). Powiadamiając nas o swojej rezygnacji, musicie Państwo użyć swojego numeru rezerwacji. W interesie Państwa i dla uniknięcia nieporozumień rezygnacja z wyjazdów musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Miarodajny dla określenia chwili rezygnacji jest moment nadejścia powiadomienia o rezygnacji do Organizatora W sytuacji, gdy odstąpiliście Państwo od umowy o usługi turystyczne lub nie rozpoczęliście podróży (np. z powodu spóźnienia się na wyjazd) możemy od Państwa żądać wynagrodzenia za poczynione przygotowania i dokonane nakłady Podstawą określenia kosztów rezygnacji jest cena podróży. W przypadku rezygnacji przez Państwa z uczestnictwa będziemy pobierać opłaty od osoby / mieszkania wakacyjnego w następującej wysokości: Podróże samolotem (i wszystkie wycieczki krótkie oraz miejskie): do 30 dni przed rozpoczęciem... 20% od 29 do 22 dni przed rozpoczęciem... 25% od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem... 35% od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem... 55% od 6 do 3 dni przed rozpoczęciem... 70% od 2 do 1 dnia przed rozpoczęciem... 80% w dniu przystąpienia do podróży przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży... 90% ceny podróży zaokrąglonej do pełnego PLN/EUR Podróże samochodem, koleją i autokarem (z wyłączeniem rezerwacji mieszkań wakacyjnych): do 22 dni przed rozpoczęciem podróży... 20% od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem... 30% od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem... 45% od 6 dni przed rozpoczęciem... 55% w dniu przystąpienia do podróży przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży... 75% ceny podróży zaokrąglonej do pełnego PLN/EUR (dla katalogu Care 90% ceny podróży). Lato 2011 Centrum rezerwacji: (z tel. kom.) i

7 202 warunki podróżowania i płatności Mieszkania wakacyjne za jeden apartament: do 45 dni przed ustalonym rozpoczęciem najmu... 20% od 44 do 35 dnia przed ustalonym rozpoczęciem najmu... 50% od 34 dnia przed ustalonym rozpoczęciem najmu, jak i w przypadku niestawiennictwa, w szczególności rezygnacji po rozpoczęciu najmu... 80% wartości czynszu zaokrąglonego do pełnego PLN/EUR. W przypadku rezygnacji z imprez oferowanych w katalogach niemieckojęzycznych obowiązują każdorazowo koszty rezygnacji publikowane w tych katalogach. Na Państwa życzenie wyliczymy faktycznie poniesione przez nas koszty związane z Państwa rezygnacją. Minimalne koszty rezygnacji/zmiany po dokonaniu rezerwacji i zawarciu umowy wynoszą 140 PLN/33 EUR W przypadku rezerwacji dokonywanych z produktu XNEC i XTOC podróż jest komponowana na Państwa życzenie ze świadczeń wielu usługodawców. Mają tu zastosowanie specjalne taryfy linii lotniczych i hoteli. W związku z tym w przypadku rezygnacji z imprezy pobierane są następujące opłaty: od momentu rezerwacji do 15 dnia przed rozpoczęciem podróży 70% ceny imprezy od 14 dnia przed rozpoczęciem podróży 90% ceny imprezy 5.5. Prosimy, by powiadamiali Państwo swoje biuro podróży o zamierzonych zmianach z powołaniem się na numer rezerwacji. Jeżeli po zarezerwowaniu dokonują Państwo zmian dotyczących np. terminu podróży, celu podróży, zakwaterowania, rodzaju środka transportu, portu lotniczego lub dworca kolejowego, z którego podróż ma się rozpocząć, to pobierzemy za każdą zmianę dotyczącą imprezy lotniczej i imprezy z dojazdem własnym opłatę w wysokości 140 PLN/33 EUR od osoby w przypadku, gdy zgłoszenie wpłynęło do 30 dni przed rozpoczęciem podróży, za każdą zmianę dotyczącą mieszkania wakacyjnego opłatę w wysokości 140 PLN/33 EUR za każde mieszkanie, za rezerwację dodatkowej osoby w mieszkaniu wakacyjnym opłatę w wysokości 140 PLN/33 EUR za każdą zmianę rezerwacji pod warunkiem, że zgłoszenie napłynęło na co najmniej 45 dni przed rozpoczęciem podróży. W przypadku podróży statkiem opłata wynosi 252 PLN/60 EUR w przypadku zgłoszenia na 91 dni przed rozpoczęciem podróży. Późniejsze dokonywanie zmian jest możliwe jedynie po wcześniejszej rezygnacji przez Państwa z już zarezerwowanej podróży. Zmiana rezerwacji wiążącej na opcję, zmiana imprezy katalogowej na imprezę Last Minute lub zmiana podróży statkiem na inną imprezę nie są możliwe Jeżeli w miejsce zarezerwowane dla określonego uczestnika wskażecie Państwo inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, jesteśmy upoważnieni do domagania się uiszczenia faktycznie poniesionych z tego tytułu kosztów dodatkowych w wysokości do 140 PLN/33 EUR od osoby, w przypadku mieszkań wakacyjnych 140 PLN/33 EUR za zmianę oraz w wysokości 189 PLN/45 EUR za osobę przy podróżach statkiem (w przypadku wycieczek miejskich i krótkich opłata następuje wg każdorazowego obliczenia). Obie osoby odpowiadają solidarnie. W przypadku wycieczek miejskich i krótkich zmiana może nastąpić tylko do ósmego dnia przed ich rozpoczęciem. W przypadku przelotu samolotem rejsowym, co jest zaznaczone w katalogu, pobieramy opłatę za zmianę lub rezygnację z biletu w wysokości 420 PLN/100 EUR za każdy wystawiony bilet. Możemy się sprzeciwić zmianie osoby podróżnego, jeśli stoją temu na przeszkodzie szczególne wymagania, warunki prawne lub zarządzenia urzędowe odnoszące się do danej podróży Jeśli dwie lub więcej osób zarezerwowały wspólnie kabinę na statku lub dwu- czy wieloosobowy pokój oraz nie zgłosiły uczestnictwa zastępczego na miejsce rezygnującego uczestnika, jesteśmy upoważnieni do zażądania ceny za cały pokój lub, gdy jest to możliwe, do umieszczenia w innym miejscu pozostałych współuczestników W przypadku rezygnacji doręczone już bilety przejazdowe muszą zostać zwrócone. W przeciwnym razie jesteśmy zmuszeni obciążyć Państwa pełną ceną biletu. 6. Ubezpieczenia związane z podróżą Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o usługach turystycznych do ceny imprezy turystycznej doliczany jest koszt podstawowego, obowiązkowego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości 25 PLN /6 EUR za 1 tydzień (dotyczy również krótszych okresów pobytu) za osobę. W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Aby zapewnić Państwu korzystniejsze warunki ubezpieczenia nawiązaliśmy współpracę z Mondial Assistance Sp. z o.o. Stawki i warunki ubezpieczenia są przedstawiane w aktualnych informatorach ubezpieczyciela dostępnych w biurach podróży i naszych katalogach. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa usilnie zalecamy Państwu zawieranie umów kompleksowego ubezpieczenia lub co najmniej ubezpieczenia od kosztów rezygnacji razem z rezerwacją podróży. W przypadku rezerwacji na minimum 30 dni przed wyjazdem na podjęcie decyzji mają Państwo 14 dni. W razie zaistnienia szkody, ubezpieczony bezzwłocznie poinformuje Mondial Assistance Sp. z o.o. Stronami umowy są organizator imprezy oraz klient z wyłączeniem umowy ubezpieczenia. 7. Rezygnacja z organizacji wyjazdu 7.1. Jeżeli wyraźnie ogłoszona minimalna liczba uczestników podróży nie została osiągnięta, jesteśmy uprawnieni do odwołania imprezy, jednak nie później niż 4 tygodnie przed jej planowanym rozpoczęciem. Wpłacone kwoty zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone Jeśli pomimo wyczerpania wszelkich możliwości z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń przewidujemy, że przeprowadzenie podróży nie mogłoby pokryć wszystkich poniesionych na podróż wydatków, jesteśmy uprawnieni do odwołania podróży w terminie co najmniej 4 tygodnie przed datą jej planowanego rozpoczęcia, pod warunkiem zaproponowania Państwu równoważnej oferty zamiennej. Jeśli nie skorzystacie Państwo z oferty zastępczej, wpłacone kwoty zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone. 8. Siła wyższa Jeśli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania umowy, świadczenie imprezy turystycznej zostanie utrudnione, zakłócone lub zagrożone, obie strony mogą tę umowę wypowiedzieć. Jeżeli w wyniku siły wyższej powstaną koszty zorganizowania i zapewnienia transportu ponoszone są one w równych częściach przez klienta i organizatora. 9. Rękojmia 9.1. Jeżeli usługa turystyczna nie jest świadczona albo jest świadczona niezgodnie z umową mogą Państwo zażądać usunięcia wad, zwracając się do lokalnego przedstawiciela Organizatora. Jesteśmy wówczas upoważnieni do zaspokojenia Państwa żądania poprzez świadczenie usługi zastępczej o co najmniej równej wartości. Możemy jednak odmówić Państwa żądaniom, jeśli wymagałyby od nas nieporównanie większych nakładów. Mogą Państwo zażądać obniżenia ceny podróży w przypadku, gdy usługi turystyczne nie były świadczone zgodnie z umową, a Państwu, z powodu poczynionych na miejscu zastrzeżeń przekazanych naszemu przedstawicielowi i potwierdzonych w protokole zgłoszenia zastrzeżeń, nie można przypisać zawinionego zaniechania. Sporządzenie protokołu nie jest jednoznaczne ze złożeniem reklamacji. Jeżeli atrakcyjność podróży zostanie poważnie obniżona ze względu na wady podróży i nie zapewnienie Państwu w odpowiednim terminie stosownego usunięcia wad albo ustalenie terminu nie jest potrzebne, bo usunięcie wad nie jest możliwe, lub odmówiono usunięcia wad albo rozwiązanie umowy jest uzasadnione z powodu Państwa szczególnych interesów, mogą Państwo wypowiedzieć umowę w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi przepisami W razie ewentualnego wystąpienia wad w świadczeniu usług turystycznych są Państwo zobowiązani do uczynienia w ramach obowiązujących przepisów wszystkiego, co przyczyni się do usunięcia przeszkód i pozwoli zminimalizować ewentualnie powstałe szkody. W sytuacji, gdy bagaż Państwa został zagubiony lub uszkodzony w czasie przelotu samolotem, muszą Państwo bezwzględnie złożyć formularz zgłoszenia szkód («P. I. R.») przewoźnikowi w miejscu przeznaczonym do tego przez linię lotniczą. Zgodnie z ogólnymi warunkami podróży lotniczych stosowanych przez linie lotnicze zgłoszenie szkód jest konieczne do zrealizowania Państwa roszczeń. W pozostałych przypadkach nasz przedstawiciel powinien zostać poinformowany. Zabrania się przewozu w bagażu rejestrowanym przedmiotów wartościowych i pieniędzy Nasz przedstawiciel nie jest upoważniony do uznawania roszczeń. 10. Odpowiedzialność, przedawnienie Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności w Konwencji z dnia 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 197), w Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), wraz z Konwencją z dnia 18 września 1961 r. uzupełniającą konwencję warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny (Dz. U. z 1965 r. Nr 25, poz. 167), w Konwencji montrealskiej z dnia 28 maja 1999 roku, która została wdrożona we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 889/2002), w Konwencji ateńskiej z dnia 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108), w Konwencji z dnia 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem A Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowej przewozu osób i bagażu kolejami (CIV) (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158), zmienioną protokołem oraz poprawkami berneńskimi z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 37, poz. 225) Jeżeli w ramach podróży lub dodatkowo jest świadczony transport regularnymi liniami lotniczymi i został Państwu wystawiony, przez niezależnego od nas przewoźnika, odpowiedni dokument uprawniający do przejazdu, to świadczymy Państwu usługi transportowe za pośrednictwem podwykonawcy, w takim zakresie w jakim to wynika z umowy zawartej z podwykonawcą. W takiej sytuacji nie odpowiadamy samodzielnie za świadczony transport. Ewentualną odpowiedzialność regulują postanowienia zawarte w warunkach usług transportowych podwykonawcy, na co zwrócono Państwu uwagę. Warunki te są dostępne dla Państwa we wszystkich biurach podróży prowadzących sprzedaż imprez organizatora W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez klientów na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych (działa tylko jako pośrednik) Nasza odpowiedzialność za poniesione szkody, które nie są szkodami na osobie, jest ograniczona do dwukrotnej ceny wyjazdu. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje także wówczas, gdy szkody zostały spowodowane przez działanie podwykonawców Nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, jeśli zgodnie z międzynarodowymi umowami państwowymi lub zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ww. umów, stosowanych do wykonania świadczenia przez wykonawcę, jego odpowiedzialność również została wyłączona lub ograniczona Wszelkie roszczenia muszą nam Państwo przedstawić pisemnie, w ciągu miesiąca od ustalonego w umowie terminu zakończenia podróży. Możecie to Państwo również uczynić w trakcie pobytu przekazując nam swoje pismo reklamacyjne za pośrednictwem naszego lokalnego przedstawiciela. Po upływie tego terminu mogą Państwo zgłosić nam roszczenia jedynie wówczas, gdy niedotrzymanie terminów nie było przez Państwa zawinione. Termin ten nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń, zagubienia bagażu w czasie przelotu Biura podróży nie są uprawnione do odbioru pism reklamacyjnych. 11. Obowiązki i odpowiedzialność uczestnika imprezy turystycznej. Postanowienia dotyczące paszportów, wiz i ochrony zdrowia Prosimy o zwrócenie uwagi na nasze informacje i przestrzeganie zaleceń, instrukcji i formalności wynikających z przepisów prawa lub aktów właściwych władz dotyczących realizacji imprez turystycznych, w szczególności paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych i zdrowotnych w kraju, do którego Państwo podróżują, ponieważ będą Państwo odpowiedzialni osobiście za dotrzymanie tych postanowień. Zostaną Państwo obciążeni kosztami szkód wynikłych z niezastosowania się do ww. postanowień, chyba że nie zostali Państwo poinformowani albo zostali poinformowani błędnie. Wszelkie informacje zawarte w polskojęzycznych katalogach dotyczą obywateli Polski legitymujących się polskimi paszportami. Informacje zawarte w niemieckojęzycznych katalogach dotyczą osób legitymujących się niemieckim paszportem. Jeżeli są Państwo obcokrajowcami lub posiadaczami innego paszportu muszą Państwo często spełnić zupełnie inne warunki. Bardzo prosimy, by zapoznali się Państwo z tymi odmiennymi warunkami w odpowiednim konsulacie Nie odpowiadamy za wydanie i nadejście w porę wizy z odpowiedniej placówki dyplomatycznej, chyba że to opóźnienie można nam przypisać Urządzenia techniczne użytkowane za granicą nie zawsze odpowiadają naszym standardom. Prosimy koniecznie zwracać uwagę na instrukcje obsługi. 12. Postanowienia ogólne Wszelkie informacje zamieszczone w naszych katalogach uwzględniają prawne albo urzędowe zezwolenia i odpowiadają stanowi prawnemu na dzień ich złożenia do druku Z chwilą opublikowania nowych katalogów tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc docelowych, terminów i warunków Nieważność poszczególnych niniejszych postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny. Stan: listopad 2010 r. Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. ul. Dubois 9, Warszawa Koncesja UKFiT NR REJ Aktualne ceny i informacje na Katalog Grecja i Cypr

8 Bezpieczne wakacje z Neckermann! Spytaj o kompleksowy wariant ubezpieczenia Travelplus

9

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18 Materiały szkoleniowe Neckermann Polska 1 Centrala i Biura Neckermanna KONTAKT Telefon Telefax Centrala / Helpdesk ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa (22) 536 98 98 (22) 635 96 94 Dokumenty (22) 536 98 90 Finanse

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Stan z dnia 20 grudnia 2013 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Każdy uczestnik imprezy lotniczej obowiązany jest do potwierdzenia godziny zbiórki oraz limitu bagażu na 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r.

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Spis

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel.

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. 691 280 500 PODRĘCZNIK UCZESTNIKA KURSU W CLUBCLASS Witamy na wyspach maltańskich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU):

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU): Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU): położenie: 01.07.2015 1. stosunki prawne 1.1. Stosunek prawny między Panem/Panią jako klientem i firmą Adrialin GmbH, Werftestr. 4, 6002 Luzern, Schweiz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT

USŁUGI TURYSTYCZNE. ORGANIZATOR TURYSTYKI, czy AGENT USŁUGI TURYSTYCZNE Przedstawiony poniżej tekst jest poradnikiem przeznaczonym dla konsumentów. Gdy podane w nim treści uznasz za niewystarczające, zapraszam Cię do siedziby naszego Inspektoratu w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe ZNIŻKA FIRST MINUTE Zarezerwuj poniższy kurs językowy przed 15 marca 2015, a otrzymasz zniżkę*: 200 PLN kursy 2-tygodniowe 300 PLN kursy 3-tygodniowe i dłuższe * zniżka na kursy: JAL Londyn, KAA-09 Oxford,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O Obowiązujące od dnia 31.10.2011 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY WARUNKI PRZEWOZU FIRMY (aktualizacja 07.01.2013) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. PASAŻER. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo