CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê..."

Transkrypt

1

2

3

4

5 PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyra aj¹cy - czêsto skrajnie z³oœliwie - osobisty punkt widzenia autora. Charakterystyczne jest czêste i sprawne przeœlizgiwanie siê po temacie. Gatunek ten wprowadzony zosta³ w XIX wieku na ³amach francuskiego Journal des Débats. Felieton jest zwykle umieszczany na sta³ej kolumnie (tzn. stronie gazety lub czasopisma - st¹d po angielsku sta³y felietonista to columnist), zwanej kolumn¹ felietonow¹. Do felietonów zaliczane s¹ równie sta³e rubryki zawieraj¹ce rysunki satyryczne (tzw. felietony rysunkowe). Obecne s¹ najczêœciej w polskich tygodnikach, ale równie w dziennikach. (Wikipedia) CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... Sezon ogórkowy trwa. Pracy mam wprawdzie sporo, ale w sumie spokój przed burz¹. No bo w tym roku wybory samorz¹dowe. A jak wybory to i obietnice. Platforma w sonda ach leci na ³eb na szyjê, PiS góruje, mówi¹, e wygra (sic!) Korwin Mikke zbli a siê do czo³ówki, a ja... a ja rozgl¹dam siê za jak¹œ bezludn¹ wysp¹, na której mog³abym siê zaszyæ i do yæ spokojnej staroœci. W naszych lasach wilki i rysie siê pojawi³y. I to prawdziwe, nie te w owczej skórze. Uwa aæ trzeba. Sucho i gor¹co, wiêc lepiej do lasów nie wchodziæ. Jagody siê skoñczy³y, urawiny jeszcze nie ma, grzybów te, bo za sucho, to i po co po lesie ³aziæ? Ogieñ mo na zaprószyæ i nieszczêœcie bêdzie z tego tylko. A stra po arna to ju przy tych podtopieniach i piratach drogowych ma dosyæ roboty. Bo to albo wodê wypompowuj¹ z piwnic i pokojów zalanych mieszkañ, albo wyci¹gaj¹ z wraków niedosz³ych samobójców, jad¹cych setk¹ w¹sk¹ dró k¹ w terenie zabudowanym. Myœlê sobie, e taki niedosz³y samobójca, jeœli prze yje, to za karê powinien dostaæ do koñca ycia mycie samochodów stra ackich i pod³óg w stra nicach ca³ej gminy. Bo jak chce, to niech siê zabija, ale nie na drodze, gdzie dzieci na rolkach je d ¹, gdzie chodników nie ma, a droga tak w¹ska, e jak d ipem jadê i ktoœ z przeciwka jedzie, to zwalniam i lekko na pobocze zje d am. Œwiêta nie jestem, te mandaty za przekroczenie prêdkoœci dostajê, ale rozumu trochê jeszcze mam. I jak z kimœ jadê, to choæby z szacunku do tego kogoœ staram siê go nie zabiæ. A tu masz! Sobota wieczór, moj¹ ulic¹ stra na sygnale pêdzi. Jedna, druga, pogotowie, trzecia stra, drugie pogotowie. Horror jakiœ. Myœlê, pali siê, jak nic. Tylko ewakuacja zosta³a. Ale co braæ? Ile mamy czasu? Dzwoniê wiêc do zaprzyjaÿnionych stra aków, eby zapytaæ ile czasu na ewakuacjê mamy, bo dziecko w Wartos³awiu nad jeziorem, mama o kulach chodzi, kaplica! Nie zd¹ ymy. A tu siê okazuje, e to nie po ar, tylko wypadek. Niedaleko. Na przed³u eniu mojej ulicy. Samochód w dwóch czêœciach, po dwóch stronach ulicy le y. A cud, e kierowca i pasa erka w ca³oœci prawie. A stra acy wykrawali ich z tego samochodu. No i ja tak sobie myœlê, e skoro samochód w dwóch czêœciach po dwóch stronach drogi, teren zabudowany, ograniczenie do 50 km na godzinê jak byk wisi, a za kawa³ek czterdzieœci, a oni z tej ulicy pochodz¹, i wiedz¹ o tym, e tu dzieciaki na rolkach i uprawiaj¹cy jogging bez przerwy po jezdni biegaj¹, bo chodnika nie ma, a zamiast pobocza g³êbokie rowy, to ja tak myœlê, e oni nie myœleli chyba w ogóle. No bo jak to tak? Nara aæ siebie OK, jak jesteœ samobójc¹, rób co chcesz, ale nara aæ innych wara! Przecie tam mog³a biegaæ moja córka, albo czyjaœ inna córka lub syn. I mogli mieæ s³uchawki na uszach i nie s³yszeæ, e wariaci jad¹, i mogli nie zd¹ yæ uciec do rowu, jak te dziewczyny, które by³y œwiadkami. I ja tak myœlê, e nie wiem, co bym zrobi³a, jako matka i ojciec w jednym, gdyby coœ sta³o siê mojemu dziecku. Chyba nie czeka³abym na wyrok s¹dów, które s¹ przecie i tak œlepe jak Temida. Na szczêœcie tym razem uda³o siê nikogo nie zabiæ. Ale ci m³odzi ludzie walcz¹ o ycie. Mo e by³ to nieszczêœliwy wypadek, mo e ktoœ ich zepchn¹³ z drogi, ale na Boga! Gdyby na liczniku by³o te 50/h, a nie 100/h czy wiêcej, to skoñczy³oby siê w rowie. G³êbokim, bo g³êbokim, ale miêkkim. Na pocz¹tku roku na os. Borek te mia³am wypadek. Skrêca³am jad¹c przy chodniku, a z naprzeciwka centralnie na mnie po moim pasie - jecha³a baba. Zwolni³am prawie do zera, a ona i tak mi wjecha³a w maskê. Jecha³a doœæ szybko, ale ja ju prawie stanê³am, wiêc uderzenie by³o niewielkie. Moje relingi przy d ipie w³aœciwie odrzuci³y auto sprawczyni, która raczej ca³y przód mia³a do wymiany. A co by siê sta³o, gdybym ja, tak jak ona nie zauwa y³a, e jedzie lewym pasem i nie widzia³a auta przed sob¹? By³aby masakra. A tak u mnie skoñczy³o siê na wymianie tablicy rejestracyjnej. I tak sobie myœlê, e ja jednak, gdy je d ê, staram siê po prostu myœleæ. Czego yczê wszystkim kierowcom zawsze i wszêdzie. Nawet tym, którzy w sierpniu bêd¹ dziêki premierowi zmierzaæ nad morze bezp³atn¹ autostrad¹. A jeœli ktoœ chce jechaæ w góry, to ma pecha, bo tam trzeba p³aciæ. A w³aœciwie te nie trzeba bo do Zakopanego nie ma autostrady! Szwarc Gapa ( ) 2014 wroniecki Tel. redakcji

6 INFORMACJE - ZAPROSZENIA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Jesteœmy Razem zaprasza na Festyn Dzieñ Sportu, który odbêdzie siê 9 sierpnia (tj. sobota) o godz. 14 w parku w Nowej Wsi. Impreza jest dotowana przez Gminê Wronki w ramach projektu wspierania dzia³añ poprawiaj¹cych warunki integracji osób niepe³nosprawnych ze œrodowiskiem. W programie: - zawody sportowe z nagrodami, - wystêp lokalnej grupy zumby, - zje d alnia, - pokaz motocykli, - stoisko Nadleœnictwa Wronki, - oraz inne niespodzianki. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo liwoœæ zmian w programie Festynu. REKLAMA * wynajem stojaków reklamowych, * druk TANICH ulotek, * insert ulotek w gazecie, * roznoszenie ulotek, * projektowanie, * wizytówki, kalendarzyki Tel. kontaktowy: Jesteœ twórc¹ - amatorem? Znasz kogoœ takiego? Piszesz, malujesz, robisz coœ fajnego? Chcesz siê tym podzieliæ z innymi? Zdarzy³o siê coœ, czym chcesz siê pochwaliæ? Pochwal te innych! Napisz - zadzwoñ: lub podeœlij - TROP! Do 13 sierpnia mo na zg³aszaæ kandydatów w plebiscycie Najpopularniejszy Stra ak Jednostka OSP Wielkopolski Plebiscyt jest okazj¹ do zaprezentowania wyró niaj¹cych siê stra aków ochotników oraz jednostek i dru yn. Nominacja do tytu³u Najpopularniejszy Stra ak Jednostka OSP Wielkopolski 2014 jest ogromnym wyró nieniem dla osób, które spo³ecznie anga uj¹ siê w ochronê ycia i dobytku. Akcja ma przyczyniæ siê te do popularyzacji instytucji Ochotniczych Stra y Po arnych. Stra aków ochotników nale y zg³aszaæ na adres zg³oszenie winno zawieraæ: imiê i nazwisko kandydata i zg³aszaj¹cego, numer kontaktowy, uzasadnienie nominacji, reprezentowan¹ jednostkê OSP i zdjêcie. Organizatorzy dla najpopularniejszych stra aków i reprezentowanych przez nich jednostek przewidzieli atrakcyjne nagrody. W najbli sz¹ niedzielê (10 sierpnia) od godz. 14.oo do 18.oo administrator k¹pieliska nad Jeziorem Po arowskim w Wartos³awiu Przedsiêbiorstwo Komunalne we Wronkach - organizuje festyn wodniacki dla dzieci i m³odzie y Aktywna niedziela nad wod¹. W programie ró ne gry i zabawy. Dla uczestników organizatorzy przygotowali wspólnie z Gmin¹ Wronki upominki i nagrody. Zapraszamy do aktywnego spêdzenia niedzieli nad Jeziorem Po arowskim. 4 wroniecki ( ) 2014

7 ZAPRASZA Teatr Odgrywane Kapsle w plenerze - Czego nie widaæ Scenê teatraln¹ widzia³ prawdopodobnie ka dy; ale kulisy? W farsie, na podstawie sztuki Michaela Frayn«a, kiedy podnosi siê kurtyna widaæ nie tylko grê aktorsk¹. Ka da scena skrywa za œcian¹ zupe³nie inny œwiat. Spektakl w wykonaniu Teatru Odgrywane Kapsle Wronieckiego Oœrodka Kultury, w re yserii Ilony Fudali, odbêdzie siê 16 sierpnia (sobota) o godz. 18:00 w Chojnie (scena przy boisku), wstêp bezp³atny. MUZEUM ZAPRASZA O p³on¹cych skarbach i diabelskich sztuczkach, czyli spotkanie z legendami i ukaszem Bernadym, poniedzia³ek, 18 sierpnia, godz.11:00, Muzeum Ziemi Wronieckiej, wstêp bezp³atny. Czy wiesz, e we Wronkach y³ kiedyœ smok? e w nocy na drogach zjawia³ siê tajemniczy jeÿdziec, a koza okazywa³a siê czartem? Bajka? Raczej podanie lub legenda. Nasz region bogaty jest w ludowe opowieœci, które obfituj¹ zarówno w postaci zwyk³ych ludzi jak i dziwne stworzenia: demony, smoki, czarownice itp. Dawniej stanowi³y one wa ny element ycia, a dziœ s¹ naszym dziedzictwem niematerialn¹ spuœcizn¹ po przodkach. ukasz Bernady bajarz wprowadzi nas w œwiat ludowych opowieœci podczas spotkania w Muzeum, na które zapraszamy nie tylko dzieci, ale tak e doros³ych. Spotkanie odbêdzie siê w poniedzia³ek, 18 sierpnia, o godz.11:00 w Sali Wystaw Czasowych Muzeum. Podczas spotkania odbêdzie siê równie og³oszenie wyników i wrêczenie nagród konkursu plastycznego. Szczegó³y na: wokwronki.pl/pl/aktualnosci-muzeum/konkursplastyczny-o-plonacych-skarbach-i-diabelskichsztuczkach.html 9 i 10 sierpnia plener malarski m³odzie 17+ i doroœli (Uczestnicy proszeni s¹ o przyniesienie w³asnych przyborów). INTEGRACJE 2014 ZNÓW we WRONKACH WRONKI SIERPNIA (ŒRODA) Œwiatowy Przegl¹d Folkloru INTEGRACJE, Wronki, czwartek 14 sierpnia, od godz.16:00, Skwer C.Sroczyñskiego, Olszynki. Po roku nieobecnoœci, do Wronek powróci Œwiatowy Przegl¹d Folkloru INTEGRACJE Festiwal organizowany jest przez Akademiê Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu od 2001 roku; od 2012 roku wspó³organizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe Integracje. Tym, co wyró nia przegl¹d na tle innych imprez folkowych w Polsce, jest przede wszystkim zasiêg: zespo³y koncertuj¹ w czasie tygodniowego pobytu w Polsce w kilku miastach naszego województwa. Do tej pory festiwal odwiedzi³ Leszno, W¹growiec, S³upcê, Grodzisk Wielkopolski, Konin, Wronki i Poznañ; ugoszczone zosta³y zespo³y z Rosji, Ukrainy, Czech, S³owacji, Wêgier, Macedonii, Cypru Tureckiego, Serbii i Czarnogóry, Estonii, Turcji. ³¹cznie ponad 300 tancerzy i muzyków w ka dej edycji. Tegoroczna, XIV edycja, odbêdzie siê w dniach sierpnia (we Wronkach - 14 sierpnia). We Wronkach niezwyk³e widowisko zapewni¹ zespo³y: TOMOE-RYU YUTAKA DAIKO z Japonii, BALLET FOLKLORICO DE SALTILLO «QUAHUITL» z Meksyku oraz Zespó³ Folklorystyczny Marynia. Program (czwartek, 14 sierpnia): 16:00 - koncert na Skwerze Cyryla Sroczyñskiego 17:40 - warsztaty taneczne dla dzieci - Amfiteatr w Olszynkach 18:00 - koncert - Amfiteatr w Olszynkach ( ) 2014 wroniecki Tel. redakcji

8 6 WRONCZANIE WPISANI W HISTORIÊ MIASTA Doktor Ignacy Zimniak Urodzi³ siê 8 lipca w Sulis³awiu w powiecie ostrowskim jak syn Stanis³awa (rolnika) i Marianny z domu Jasik. W 1914r. rozpocz¹³ naukê w Pañstwowym Gimnazjum z Ostrowie Wielkopolskim. Jako gimnazjalista wzi¹³ udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim ( ) na froncie po³udniowym. By³ cz³onkiem Pogotowia S³u by i ¹cznoœci, a nastêpnie II Dru yny Harcerskiej im. Gen. Jana Henryka D¹browskiego w Ostrowie Wlkp. Pogotowie zosta³o zorganizowane na polecenie w³adz powstañczych przez ówczesnego komendanta organizacji harcerskiej w Ostrowie Wlkp. ksiêdza Lecha Ziemskiego, profesora gimnazjum, do którego uczêszcza³ Ignacy Zimniak. Po ukoñczeniu gimnazjum I. Zimniak podj¹³ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznañskiego, które ukoñczy³ jako doktor medycyny w 1928r. Zaraz po uzyskaniu dyplomu zamieszka³ we Wronkach i podj¹³ pracê lekarza. Tu te prze- y³ okres II Wojny Œwiatowej i okupacji hitlerowskiej, nios¹c pomoc medyczn¹ mieszkañcom miasta i okolic, a tak e czêsto partyzantom i tym, którzy ukrywali siê przed Niemcami i pobliskich lasach- w Puszczy Noteckiej. Dr I. Zimniak jako jeden z pierwszych organizowa³ tu po wojnie wronieck¹ s³u bê zdrowia. Zachodnia Dyrekcja Kolei Pañstwowych zatrudni³a go w charakterze kolejowego lekarza rejonowego. Na tym stanowisku pracowa³ prawie 38 lat. St¹d te przeszed³ w 1982r. na zas³u on¹ emeryturê. Mia³ wtedy 80 lat. Od stycznia 1956 roku dr I. Zimniak przyjmowa³ te pacjentów w Oœrodku Zdrowia. Prze ca³e swoje ycie zawodowe mia³ rozleg³¹ prywatn¹ praktykê. Nale a³ do lekarzy niezwykle wszechstronnych. By³ internist¹, ginekologiem, pediatr¹. W bibliotece dra Zimniaka mo e by³o odnaleÿæ literaturê fachow¹ z wielu dziedzin medycyny. Patrz¹c z dzisiejszej perspektywy, mo na go uznaæ za pierwowzór lekarza rodzinnego. ( ) Jego pacjentami byli cz³onkowie ca³ych rodzin, czêsto kilku pokoleñ. Szczególnie du o serca okazywa³ dzieciom, za którymi przepada³ i którym czêsto pomaga³ przychodziæ na œwiat. Dla nich te zawsze nosi³ pe³ne kieszenie s³odyczy. Doktor Ignacy Zimniak uchodzi³ za œwietnego diagnostê i dobrego, niezwykle odpowiedzialnego lekarza, a tak e wra liwego na ludzkie nieszczêœcia cz³owieka. Umia³ nie tylko leczyæ, potrafi³ te wys³uchaæ, poradziæ, uspokoiæ, a tak e po artowaæ. Jego pacjenci mu ufali i byli pewni, e zawsze, o ka dej porze dnia i nicy mog¹ liczyæ na jego pomoc i yczliwoœæ. Dr I. Zimniak otrzyma³ wiele odznaczeñ i wyró nieñ. Szczególnie wysoko ceni³ sobie otrzymany krótko przed œmierci¹ tytu³: Zas³u ony Lekarz Rzeczypospolitej (1984). W³adze miasta Wronki w uznaniu zas³ug Ignacego Zimniaka jego nazwisko nada³y jednej z ulic wronieckich, przy której doktor mieszka³ przez wiele lat. Doktor Ignacy Zimniak by³ trzykrotnie onaty: pierwsza ona zmar³a w 1936r.. druga- Maria Antonina z domu Pepiñska, któr¹ poœlubi³ w 1938r. zmar³a w 1971r., trzecia- jej siostra: Janina Frydrychowicz z domu Pepiñska, poœlubiona w 1972r., zmar³a w 1977r. Dr I. Zimniak by³ bezdzietny. Zmar³ 16 grudnia 1984r. spoczywa na wronieckim cmentarzu parafialnym. Mimo i up³ynê³o sporo lat od jego odejœcia, pamiêæ o doktorze jest w œrodowisku wronieckim ci¹gle ywa. Pojawiaj¹ce siê na jego grobie znicze i ciep³e s³owa tych, którzy zatrzymuj¹ siê w miejscu jego wiecznego spoczynku, zaœwiadczaj¹, e nale a³ do ludzi nietuzinkowych i szanowanych, o których siê nie zapomina. Na podstawie materia³ów Aleksandry i Krzysztofa Marsza³³ów. Zdjêcie ze zbiorów Muzeum Ziemi Wronieckiej. wroniecki Ze zbiorów Wronieckich Spraw ( ) 2014

9 ROCZNICE O POWSTAÑCU WARSZAWSKIM O powstañcu warszawskim, jednym z tych, o których mówiono: umieli piêknie umieraæ i piêknie yæ. Wiêzienie za wiernoœæ najwy szym cnotom Obchodzimy w tym roku 70. rocznicê wybuchu powstania warszawskiego. Po wojnie wielu powstañców uznanych zosta³o za wrogów ludu i ojczyzny. Œcigani przez UB, skazywani na karê œmierci lub d³ugoletnie wiêzienie. Trafiali równie do Wronek. Jednym z powstañców warszawskich, którego mia³em zaszczyt poznaæ podczas zjazdów by³ych wiêÿniów politycznych okresu stalinowskiego, wspó³organizowanych przez TMZW we Wronkach, by³ STANIS AW SIERADZKI ps. Œwist (ur , zm ). By³ wspania³ym cz³owiekiem, wielkim Polakiem, dla którego - od wczesnej m³odoœci i harcerskiego przyrzeczenia - Bóg, Honor, Ojczyzna - by³y najwy szymi wartoœciami, dla których warto by³o yæ, a jak trzeba, to i umieraæ. o³nierz-ochotnik w kampanii wrzeœniowej, harcerz, cz³onek Szarych Szeregów i s³ynnego batalionu Zoœka. Œwist by³ o³nierzem AK, w powstaniu warszawskim walczy³ w 3. Dru ynie, III plutonu Felek, 2. kompanii Rudy, batalionu Zoœka. Szeregach i o powstaniu warszawskim s³ucha³o siê z wielkim zainteresowaniem i przyjemnoœci¹, gdy druh Œwist posiada³ dar o- powiadania. Pewnie dlatego by³ czêstym goœciem wœród m³odzie y szkolnej na ywych lekcjach historii, podczas których dawa³ œwiadectwo prawdy Œwist - zdjêcie z czasów powstania o trudnych czasach II wojny œwiatowej i póÿniejszych czasach represji komunistycznych w PRLu. Mjr. Stanis³aw Sieradzki Œwist pochowany zosta³ z honorami wojskowymi na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Alei Zas³u onych. Pawe³ Bugaj Stanis³aw Sieradzki w powstaniu warszawskim, przeszed³ ca³y szlak bojowy batalionu Zoœka - od Woli, przez Starówkê i Œródmieœcie, do Czerniakowa. Bardzo szybko rozesz³a siê wieœæ o jego krzepie. Œwist by³ walecznym o³nierzem, bezlitosnym dla wroga a oddanym druhem dla towarzyszy broni. Przeprowadzi³ 63 powstañców kana³ami ze Starego Miasta do Œródmieœcia. Sam zosta³ trzykrotnie ranny i wydobyty spod gruzów na Czerniakowie. W listopadzie 1944 roku aresztowany przez NKWD, dosta³ siê do obozu w Majdanku. By unikn¹æ zsy³ki na Syberiê, w Przemyœlu wst¹pi³ do Ludowego Wojska Polskiego. Do Warszawy powróci³ 18 stycznia 1945 r. Po wojnie ujawni³ siê i podj¹³ studia w Szkole G³ównej Handlowej. UB aresztowa³o go w 1949 r. w drodze na uczelniê. Oskar ano go o próbê obalenia si³¹ ustroju pañstwa. Wyrokiem S¹du Wojskowego w Warszawie, skazano go na karê 10 lat pozbawienia wolnoœci. Trzy lata póÿniej s¹d w Rzeszowie skaza³ Œwista na karê œmierci, któr¹ zamieni³ póÿniej na karê 15 lat wiêzienia. Nikt osadzonego o tej zmianie nie poinformowa³. Przez wiele lat czeka³ na wykonanie wyroku. Na wolnoœæ wyszed³ po 7 latach, w listopadzie 1956 r. Mimo cierpienia, którego dozna³ we Wronkach, chêtnie do Wronek powraca³ na kolejne zjazdy wiêÿniów politycznych. Wraz ze swymi kolegami z Warszawy goœcili d³u ej, by spotkaæ siê z harcerzami 12.HDP Chêchacze z Nowej Wsi i przyjació³mi z Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Wronieckiej. By³ wielkim przyjacielem m³odzie y, z któr¹ zawsze znajdywa³ wspólny jêzyk. Jego barwne gawêdy o Szarych Jedno z ostatnich spotkañ dh. Œwista we Wronkach na ZjeŸdzie w 2005r. Od do³u stoj¹: Józef G¹szczak - (funkcjonariusz ZK dobrze wspominany przez dh. Œwista), Stanis³aw Sieradzki Œwist, Krystyna Tomczak, Stanis³aw Korwin - Szymanowski - tak e powstaniec i Pawe³ Bugaj ( ) 2014 wroniecki Tel. redakcji

10 RÓ NE NOWE LOKALE SOCJALNE W GMINIE Rozpoczê³a siê budowa budynku gminnego z lokalami socjalnymi w Szklarni. Prace prowadzi firma Dombud Development z Poznania, która z³o y³a najkorzystniejsz¹ ofertê w gminnym przetargu. Przedsiêwziêcie bêdzie kosztowaæ 863 tys. z³. 30 procent stanowiæ bêdzie dofinansowanie, które uda³o siê uzyskaæ z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach inwestycji powstanie w tym roku obiekt z 5 mieszkaniami o ³¹cznej powierzchni u ytkowej 170,13 m 2. Wykonane te zostan¹ przy³¹cza, oœwietlenie terenu przyleg³ego, zagospodarowana zostanie dzia³ka, przy której w przysz³oœci maj¹ powstaæ kolejne budynki. W sumie w Szklarni powstanie 5 segmentów z 33 mieszkaniami o powierzchni u ytkowej 875,19 m 2. - Gmina ma obowi¹zek zapewniaæ lokale socjalne. W Szklarni powstaje obiekt przeznaczony dla osób bezdomnych, eksmitowanych lub osób ubogich, czêsto niesamodzielnych, nieraz niepe³nosprawnych. To wyklucza w zasadzie budynek wielokondygnacyjny informuje wiceburmistrz Robert Dorna. KOMENTARZ CZARNGO KRUKA; Zastanawia mnie DLACZEGO budujemy we Wronkach lokale socjalne, które kosztuj¹ gminê wiêcej ni LUKSUSOWE mieszkania w bloku? Metr kwadratowy budowanego w³aœnie mieszkania socjalnego kosztowaæ bêdzie gminê z³. JEDEN 35-metrowy lokal, przypominam, SOCJALNY, kosztowaæ wiêc ma gminê z³otych. Za tak¹ cenê mo na dostaæ DWA RAZY WIÊKSZE MIESZKANIE W BLOKU. I to KOMERCYJNIE! UWAGI DO STRATEGII MiG WRONKI do 8 sierpnia Do pi¹tku (8 sierpnia) mo na sk³adaæ ewentualne uwagi na temat brzmienia celów strategicznych i operacyjnych, a tak e propozycje nowych celów operacyjnych do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata Wype³nione formularze z uwagami i propozycjami mo na z³o yæ osobiœcie we wronieckim ratuszu, wys³aæ poczt¹ tradycyjn¹ (ul. Ratuszowa 5, Wronki), elektroniczn¹ lub za pomoc¹ specjalnego formularza (www.wronki.pl). W razie pojawienia siê uwag, pytañ, w¹tpliwoœci prosimy o kontakt z Urzêdem Miasta i Gminy we Wronkach osobisty, telefoniczny ( ) lub owy S ONECZNIKI I MAKI WIKTORII PYTANIE Czarnego Kruka: Czy nie uwa acie Panowie, e budowa kolejnych mieszkañ socjalnych w Szklarni stworzy z tego rejonu swoiste getto, a miasto margines, poza który wyrzucane bêd¹ s³abe, niedostosowane yciowo jednostki? Stamt¹d daleko do miasta, sklepu, szko³y, wszêdzie. Nie ma te dojazdu, pozostaje w³asny pojazd, co w przypadku tych ludzi bêdzie niejednokrotnie nieosi¹galne. ODPOWIEDŸ z ratusza: Mieszkania socjalne budujemy tam, gdzie znajduj¹ siê odpowiednie tereny. Wybudowaliœmy je równie w centrum Wronek przy ul. Powstañców Wlkp. Obecna inwestycja w Szklarni to kontynuacja wczeœniej przyjêtych rozwi¹zañ. Skojarzenie z gettem jest niestosowne i niczym nieuzasadnione. Wronki, osiedle Zamoœæ rozwijaj¹ siê w kierunku Szklarni, Popowa. W okolicach powstaj¹ domy jednorodzinne ich w³aœciciele decyzjê o lokalizacji uzasadniaj¹ urokliwym po³o eniem w bliskoœci Wronek. Prócz rozwoju zabudowy mieszkaniowej obserwujemy te tam e rozwój firm. W œlad za tym id¹ inwestycje obecnie modernizowana jest droga z Wronek do Szklarni, powstaje chodnik. Budowana jest kanalizacja do Szklarni, modernizowana sieæ wodoci¹gowa w tej miejscowoœci. Warto dodaæ, e drogê z Zamoœcia i Szklarni do centrum Wronek znacznie skróci budowana k³adka na Warcie. Przesy³am maki mojej córki, widniej¹ na œcianie w mojej kuchni...zreszt¹ wiêkszoœæ moich œcian jest ozdobionych malunkami moich dzieci:-)...mam nadziejê, e znajdzie Pani miejsce, by umieœciæ je w Pani gazecie... chcia³abym w ten sposób podziêkowaæ Wiktorii:-)...za nie, jak i za s³oneczniki... zamierzam zacz¹æ realizowaæ swoje marzenia, a to by³by dobry pocz¹tek:-) Serdecznie pozdrawiam Justyna Grzelak:-) Jeœli macie Pañstwo yczenie pochwaliæ siê swoimi prezentami - zapraszam na ³amy Wronieckiego Bazaru! Czarny Kruk. 8 wroniecki ( ) 2014

11 RÓ NE ŒWIÊTO POLICJI WE WRONKACH I SZAMOTU ACH Barka przyp³ywa do Wronek - spó³dzielnia socjalna blisko 1 sierpnia 2014r. odby³a siê uroczystoœæ podczas której wrêczone zosta³y akty mianowania na wy sze stopnie policyjne. Powiatowe obchody uroczystoœci z okazji 95-lecia Policji Pañstwowej odby³y siê w Muzeum Zamku Górków w Szamotu³ach. W tym wyj¹tkowym dla funkcjonariuszy dniu sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili policjantów zastêpca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. dr in. Micha³ Domagalski, starosta powiatu szamotulskiego Pawe³ Kowzan, burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu (w tym Miros³aw Wieczór), przedstawiciele instytucji wspó³pracuj¹cych z KP Policji w Szamotu³ach oraz funkcjonariusze z jednostek Policji powiatu szamotulskiego. S³awomir Dziupiñski -komendant KPP podziêkowa³ policjantom za rzetelne wykonywanie obowi¹zków a samorz¹dowcom za pomoc w wype³nianiu zadañ zebranym goœciom. Awanse na wy sze stopnie w poszczególnych korpusach otrzymali policjanci z Wronek: NA STOPIEÑ M ODSZEGO ASPIRANTA POLICJI AWANSOWALI sier. sztab. Damian Garstka sier. sztab. Iwona Miko³ajczak sier. sztab. Jacek Zych NA STOPIEÑ SIER ANTA POLICJI AWANSOWA : st. post. Maciej Gendera NA STOPIEÑ STARSZEGO POSTERUNKOWEGÓ AWANSOWA : post. ukasz Piechota Postanowieniem z dnia r., Prezydent RP Bronis³aw Komorowski uhonorowa³ srebrnym medalem za d³ugoletni¹ s³u bê (27 lat) podinspektora Wojciecha Musia³a pe³ni¹cego s³u bê na stanowisku Komendanta KP we Wronkach. Kom. Musia³ odebra³ medal podczas uroczystych obchodów œwiêta Policji w Poznaniu. Nagrodzonym gratulujê! A pani Sandrze Œrama z KPP w Szamotu³ach dziêkujê za pomoc w zebraniu danych do historii policji we Wronkach. Historiê ogarnê³am bez trudu, ze wspó³czesnoœci¹ by³o gorzej... Czarny Kruk. W bie ¹cym roku w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej we Wronkach odby³y siê dwa spotkania szkoleniowe (3 i 8 stycznia) maj¹ce na celu wprowadzenie osób, które zg³osi³y siê do udzia³u w za³o eniu spó³dzielni socjalnej, w tajniki jej dzia³alnoœci. W akcji pomaga BARKA. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka zajmuje siê promowaniem idei gospodarki solidarnej min. poprzez wspieranie w tworzeniu spó³dzielni socjalnych. Czy s¹ alternatyw¹ na znalezienie pracy dla osób zagro onych d³ugotrwa³ym bezrobociem, wykluczeniem spo³ecznym? W paÿdzierniku minionego roku we wronieckim kinie odby³o siê spotkanie poœwiêcone rozwojowi ekonomi spo³ecznej, które zorganizowali wspólnie Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Miros³aw Wieczór oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Po tej konferencji poœwiêconej rozwojowi spo³ecznej gospodarki rynkowej, przedstawiciele m.in. Urzêdu Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Wronieckiej uczestniczyli 21 i 22 listopada w wizycie studyjnej w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Spo³ecznej. Zwiedzili m.in. Gospodarstwo Ekologiczne oraz Centrum Integracji Spo³ecznej w Chudobczycach (gmina Kwilcz), dom wspólnoty i schronisko dla bezdomnych psów prowadzonych przez stowarzyszenie Wielkopomoc w Posadówku (gmina Lwówek), siedzibê Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, Centrum Integracji Spo³ecznej w Krzy u Wielkopolskim. Nastêpnie odby³y siê trzy spotkania w Miejsko- Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej: dwa szkoleniowe i jedno integracyjne (13 grudnia 2013r. oraz dwa ju bie ¹cym roku 3 i 8 stycznia). Wspomniane spotkania mia³y na celu wprowadzenie osób, które zg³osi³y siê do udzia³u w spó³dzielni socjalnej, w tajniki dzia³alnoœci spó³dzielni. Kolejnym etapem by³ cykl szkoleñ w siedzibie fundacji Barka w Poznaniu. Piêtnaœcie osób, które wstêpnie zg³osi³o chêæ za³o enia spó³dzielni socjalnej, to beneficjenci M-GOPS i Klubu Integracji Spo³ecznej (prowadzonego przez Fundacjê im. Królowej Polski Œw. Jadwigi). Z informacji uzyskanych od samych zainteresowanych wynika, i s¹ kolejne osoby chc¹ce zg³osiæ swój akces do projektu. Po pó³ roku szkoleñ pozosta³o 5 panów, którzy ukoñczyli wszystkie potrzebne kursy. Teraz napisali biznesplan i oczekuj¹ na zalegalizowanie spó³dzielni. W pi¹tek 8 sierpnia nast¹pi spotkanie z wiceprezes BARKI Beat¹ Sadowsk¹. MARKO i Cz.K ( ) 2014 wroniecki Tel. redakcji

12 WOKÓ NAS I DALEJ ZALEWANIE MIASTA I CO DALEJ? Zgodnie z obietnic¹ przes³a³am zapytania dotycz¹ce zalania miasta i nie tylko, do wronieckiego ratusza (do burmistrza, zastêpcy, sekretarza i rzecznika), UW, PK. Czarny Kruk - PYTANIE: W artykule o interwencji województwa w remont kanalizacji deszczowej ul. Poznañskiej, Chrobrego mowa jest o: koniecznoœæ podjêcia szybkich dzia³añ w celu sprawniejszego odwadniania wspomnianego rejonu miasta. Co znaczy szybkie dzia³ania? Jak szybkie? Miesi¹c, dwa, trzy? Czy w ramach prac kanalizacyjnych ul. Poznañska by³a ju poprawiana? Czy na tej ulicy, tak jak na wiêkszoœci ulic miasta, jest kanalizacja ogólnosp³awna? Sk¹d Panów zdaniem ten fetor zalatuj¹cy szambem w lokalach i na podwórkach zalanych domów na ul. Poznañskiej, tu po opadniêciu wód (czyt. wypompowaniu przez stra aków). Czy to prawda, e do wojewódzkiej deszczówki pod³¹czone s¹ miejskie szamba? Czy mo e odwrotnie? ODPOWIEDŸ z ratusza i nie tylko Kierownik Brêczewski uzna³ koniecznoœæ podjêcia szybkich dzia³añ w celu sprawniejszego odwadniania wspomnianego rejonu miasta. Nie potrafimy odpowiedzieæ za Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w jakim terminie zostan¹ zrealizowane wspomniane dzia³ania (zgodnie z rozmow¹ z Pani¹ Redaktor podajê link do szczegó³owych kontaktów w WZDW: ). Mo emy po-wiedzieæ tylko, e podczas spotkania z burmistrzami kie-rownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotu³ach Grzegorz Brêczewski przej¹³ siê problemem wystêpuj¹cym na skrzy owaniu ul. Poznañskiej i Chrobrego i obieca³ dzia³aæ. Pomoc w próbie rozwi¹zania problemu zdeklarowa³ te prezes Przedsiêbiorstwa Komunalnego we Wronkach Rafa³ Zimny. Szef komunalki informuje, e kanalizacja dzia³a bez zarzutu, bo woda nie stagnuje, ale odp³ywa pe³n¹ rur¹. W ocenie prezesa nale a³oby zminimalizowaæ nap³yw wód z innych ulic Ratuszowej, Chrobrego i placu Targowego. Prezes PK zwraca uwagê, e woda z dachów wiêkszoœci budynków (o ile nie wszystkich) odprowadzana jest wprost na drogi przez co zwiêksza siê strumieñ nap³ywaj¹cy w najni sze miejsce a wiêc w pobli e nieruchomoœci przy ul. Poznañskiej 43 i 45. Warto nadmieniæ, e spotkanie z kierownikiem RDW i prezesem PK odby³o siê z inicjatywy burmistrza. Na polecenie burmistrza do pañstwa Urban i Pacholczyk zosta³y dostarczone worki z piaskiem, na zlecenie gminy PK czyœci wpusty w newralgicznych miejscach. Jak informuje prezes PK Rafa³ Zimny: od pocz¹tku rozpoczêcia przez gminê prac zwi¹zanych z uporz¹dkowaniem gospodarki œciekowej mowa by³a o pozostawieniu istniej¹cego uk³adu w starej czêœci miasta a wiêc renowacji kanalizacji ogólnosp³awnej (istniej¹cej od kilkudziesiêciu lat). Zakres prac obejmowa³ renowacjê polegaj¹c¹ na wy³o eniu kana³ów nowym materia³em uszczelniaj¹co wzmacniaj¹cym. PK nie zajmowa³o siê wpustami deszczowymi, bo te urz¹dzenia s¹ w zakresie zarz¹dców dróg. Tak wiêc po zalaniu (wybiciu wód) z pewnoœci¹ pojawi³a siê mieszanina œcieków komunalnych i deszczowych, bo takie wody odprowadza wspomniana kanalizacja. Prezes zwróci³ uwagê na ci¹g³¹ rozbudowê miasta utwardzanie kolejnych ulic, placów, co powoduje zwiêkszenie nap³ywu wód opadowych (wch³anialnoœæ trawnika to 70-80%, a kostki brukowej 5%). Wraz z rozwojem miasta powinna byæ rozbudowywana kanalizacja deszczowa. Tymczasem kolejne pod³¹czenia s¹ dokonywane do istniej¹cej kanalizacji ogólnosp³awnej, ale œrednice rur pozostaj¹ niezmienne, wiêc mo liwoœci szybkiego odwodnienia ulegaj¹ zmniejszeniu. Czarny Kruk - PYTANIE: Po ostatniej akcji 25 lipca mieszkañcy narzekali na BRAK dzia³añ ze strony policji i stra y miejskiej. Domy zalewane by³y dodatkowo przez pêdz¹ce przez ka- ³u e (to chyba niezbyt oddaj¹ce sytuacjê s³owo) auta, szczególnie ciê arowe. Dlaczego, tak jak poprzednio, nie zabezpieczono domów przez zakaz wjazdu na zalany teren?czy to nale y do obowi¹zków SM? Policji? Stra y Po- arnej? Dlaczego SM nie ma dy urów popo³udniowych? W SM obecnie pracuje PIÊCIU stra ników, wiêc mieszkañcy nie mog¹ zrozumieæ dlaczego nie mo na na nich liczyæ popo³udniami? Zw³aszcza w sytuacjach kryzysowych powinni, jak OSP byæ pod telefonem. Czy mieszkañcy siê myl¹? ODPOWIEDŸ z ratusza: Stra Miejska nie ma uprawnieñ do zatrzymywania ruchu, jeœli to nie zagra a yciu czy bezpieczeñstwu lub nie stanowi zabezpieczenia innych zdarzeñ drogowych jak np. wypadku. O ewentualnym wezwaniu innych s³u b w tym Policji i Stra y Miejskiej decyduje dowódca kieruj¹cy dzia³aniami ratowniczymi (stra po arna). Skoro nie by³o takiej decyzji SM siê nie pojawi³a. SM pracuje w systemie dwuzmianowym zgodnie z grafikiem s³u by tak e popo³udniami. Stra nicy pe³ni¹ s³u - bê tak e w dni wolne od pracy w okresie letnim organizowanych jest wiele imprez, które obowi¹zkowo SM zabezpiecza. Stra nicy miejscy tylko w wyj¹tkowych sytuacjach s¹ wzywani z domów do s³u by. Czarny Kruk - PYTANIE: Czy zg³oszenie interwencji o zalaniu na numer alarmowy musi byæ tak upierdliwe? Jedna z mieszkanek ul. Poznañskiej mówi, e straci³a cierpliwoœæ, gdy dy urny zacz¹³ j¹ przepytywaæ. A taka interwencja zdarzy³a siê po raz kolejny. Liczy³a siê ka da minuta. Z ka d¹ kolejn¹ topnia³a nadzieja, e woda nie wedrze siê do pokoju. Potem jeszcze swoje do³o y³a ciê arówka - beczka Nowaka, która zrobi- ³a tak¹ falê, e tym razem woda wdar³a siê z dwóch stron - od podwórka i od ulicy Poznañskiej. ODPOWIEDŸ Z RATUSZA W sprawie zg³oszenia na numer alarmowy (nie wiadomo jaki) proszê skierowaæ pytanie do Policji, Pañstwowej Stra y Po arnej, Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego). 10 wroniecki ( ) 2014

13 WOKÓ NAS I DALEJ ZALEWANIE MIASTA - LIST MARII U. Listy Marii U. - pierwszy z 30 lipca 2013, tak 13 roku skierowany do wronieckiego ratusza. Do dziœ pozosta³ bez odpowiedzi. Wronki, dnia 30 lipca 2013 roku; godz. 03:52:40 Witam... Jeszcze przez co najmniej kilkadziesi¹t minut stra acy z OSP Wronki bêd¹ wypompowywaæ wodê z mojej piwnicy przy ul. Poznañskiej 43. Dzisiejszej nocy, jak zwykle w czasie ulewy, nasze domy, podwórza, piwnice przy ul. Poznañskiej 43, 45, 47, 49 zosta³y zalane. Sta³o siê to przez niedro ne odp³ywy na ulicy. Woda la³a siê rw¹cym potokiem na moje podwórze. Skutki tego mo na zobaczyæ przy wjeÿdzie na posesjê nr 45. Jak wygl¹da³o moje podwórze widzia³ Policjant z patrolu, który widz¹c, jak to wygl¹da siê przerazi³... Ja ju wynosi³am chodniki, krzes³a z pokoju, bo lada moment by³by i pokój zalany. Podobno w mieœcie udra nia siê kanalizacjê.. Mam pytanie... DLACZEGO gdy pada deszcz, czy to w dzieñ, czy w nocy, ja mam dr eæ o swoje mienie? Jak d³ugo jeszcze po ka dym wiêkszym deszczu bêd¹ wypompowywaæ wodê z mojej piwnicy, która bêdzie nachodzi³a z gruntu? Kiedyœ KTOŒ mi powiedzia³... masz pecha, e mieszkasz w tym miejscu... Nasz¹ walkê z ywio³em widzieli tylko stra acy, bo w³adze naszego miasta smacznie sobie spa³y. MY te dzisiaj idziemy do pracy... Ale kto by tam siê martwi³ nami... NIKT... DZIÊKUJÊ DZIELNYM STRA AKOM w imieniu zalewanych CI GLE mieszkañców tego odcinka ul. Poznañskiej. Ile razy jeszcze bêdziemy zmuszeni wzywaæ stra aków? Jeden z nich powiedzia³ do mnie... Ja ju tutaj jestem u pani nie pierwszy raz. Nadmieniam, e w piwnicy mam wszystko na pó³kach, ale si³a wody z dolnych pó³ek wszystko zmiot³a. Kiedy rano wstanê bêdê szuka³a kamiennego garnka z ukiszonymi ogórkami... nie wiem, gdzie dziœ p³ywa w piwnicy, za du o jeszcze wody. Proszê o informacjê do kogo mamy siê zg³osiæ o odszkodowanie za poniesione straty materialne i moralne? Jest godz. 3:50. Panowie stra acy wy³¹czyli pompê, zwinêli wê e... Woda jeszcze nachodzi do piwnicy, muszê rano poprosiæ o ponowne wypompowanie, ale teraz ju dobranoc. Chyba zasnê. Mi³ego dnia. Maria Urban ul. Poznañska 43 tej treœci zosta³ wys³any na pocztê Urzêdu MiG Wronki. Pozosta³ bez odpowiedzi do dziœ. Wronki, 7 lipca 2014 r. (prawie rok póÿniej) kolejny raz zostaliœmy ZALANI przez wodê deszczow¹ i nie tylko, z ulicy Poznañskiej. Ale tym razem po raz pierwszy woda zala³a mi pokój i kot³owniê. Po raz pierwszy w piwnicy woda osi¹gnê³a wysokoœæ 130 cm równo z podwórzem (wejœcie do piwnicy jest wy ej). I po raz kolejny mog³am liczyæ tylko na stra aków. Na marginesie, dzwoni¹c trzy razy pod nr 112 dopiero po kilkunastu minutach uzyska³am po³¹czenie ze Stra ¹ Po arn¹. W wyniku tego zalania wszystko z piwnicy w³¹cznie z zaprawami, trafi³o do kub³ów, worków. Dywan, chodniki z pokoju zmuszona by³am daæ do czyszczenia. W tej chwili nie mam jeszcze uporz¹dkowanej kot³owni...nie mia³am gdzie z³o yæ przedmiotów tam siê znajduj¹cych. Do dzisiaj we wszystkich pomieszczeniach mam otwarte okna i drzwi. Cieszy³am siê, e s³oneczna pogoda sprzyjaæ bêdzie wysychaniu œcian domu, piwnicy. Jak e siê myli³am... Sytuacja powtórzy³a siê 25 lipca 2014r. (po dwóch tygodniach). Znowu zalana ulica, podwórze, piwnica. Tym razem zalany zosta³ tak e korytarz, gdy jad¹ce samochody tworzy³y fale o wysokoœci ok 60 cm. A dzwoni¹c znowu pod nr 112 i prosz¹c o po³¹czenie z Policj¹, aby wstrzyma³a ruch na tym odcinku, pan wypytywa³ siê o wszystko, czeka³am, a spyta o mój nr buta. Nie móg³ zrozumieæ po co policja... Nie po³¹czy, tak samo jak ze stra ¹. Ale Nasza Stra przyjecha³a bez dzwonienia... I znowu œciany domu mokre, posadzka i œciany piwnicy mokre. Bojê siê, e wilgoæ z piwnicy przejdzie na œciany pokoju nad piwnic¹. W ubieg³ym roku zosta³a zrobiona nowa elewacja domu. Ca³e mieszkanie zosta³o pomalowane... Teraz w ca³ym mieszkaniu œmierdzi. Woda, która siê dosta³a na posesjê to by³a deszczówka z szambem... Te dwa zalania w ci¹gu dwóch tygodni, nerwy, ratowanie z wody dobytku, sprz¹tanie, przyczyni³y siê do tego, e zachorowa³am na zapalenie p³uc. Wyzdrowieniu nie sprzyja ci¹g³e patrzenie na niebo i modlenie siê, aby z ciemnych chmur nie spad³ ulewny deszcz. REMONTOWANO KANALIZACJÊ. CHCIA ABYM WIEDZIEÆ DLACZEGO JEST GORZEJ, ANI ELI PRZED REMONTEM? KTO SPARTACZY ROBOTÊ? KTO PRZYJ WYKONANE PRACE? I NAJWA NIEJSZE - KIEDY ZOSTANIE NAPRAWIONA KANALIZACJA? Z powa aniem Maria U. zamieszka³a ul. Poznañska 43/1, Wronki P.S. Tym razem w czasie podtopienia zadzwoni³am do burmistrza Wieczora. Powiedzia³, e ul. Poznañska to droga wojewódzka. Gra yna w tym czasie dzwoni³a do prezesa Zimnego. By³ w Poznaniu. U niego nie œmierdzia³o szambem. Ale dzieñ po drugim zalaniu ramo pojawi³ siê wiceburmistrz Dorna w asyæsie, sprawdzaj¹c stan domu i pytaj¹c, czy urz¹d móg³by pomóc? To mi³e. Po raz pierwszy poczu³am siê, e mieszkam w mieœcie, w którym jednak nie wszystko wszystkim jest obojêtne. Dziêkujê za to ( ) 2014 wroniecki Tel. redakcji

14 PROMOCJA GMINY MARYNIA na WARMII Zespó³ Folklorystyczny Marynia wzi¹³ udzia³ w XIX Miêdzynarodowych Olsztyñskich Dniach Folkloru. To, jak mówi¹ organizatorzy, magiczne œwiêto tañca, muzyki i œpiewu, kultywuj¹ce i upowszechniaj¹ce dorobek niematerialnego dziedzictwa kulturowego wielu narodowoœci odbywa³o siê w dniach lipca na Warmii. Blisko 50 osób z Wronek wyjecha³o na festiwal by prezentowaæ kulturê zw³aszcza regionu wielkopolskiego wœród innych uczestnicz¹cych zespo³ów z Chile, Niemiec, Serbii, Irlandii, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych a tak e polskich zespo³ów: ZPiT Dobczyce, ZPiT Grajewianie oraz gospodarzy ZPiT Warmia. Festiwal rozpocz¹³ siê barwn¹ parad¹ ulicami Starego Miasta w Olsztynie. Liczna grupa z Wronek piêknym œpiewem wita³a mieszkañców i goœci Olsztyna. Podczas koncertu otwarcia, który odby³ siê w Amfiteatrze im. Czes³awa Niemena, zgromadzi³a siê tak du a publicznoœæ, e nie wszyscy chêtni mogli zobaczyæ wykonawców. Marynia zaprezentowa³a zabawy dzieci wsi krakowskich oraz krakowiaka narodowego. Przez kolejne 5 dni tancerze z Wronek codziennie wystêpowali dla warmiñskiej publicznoœci prezentuj¹c poza krakowiakiem, tañce i przyœpiewki rodzimego regionu szamotulskiego, Zachodniej Wielkopolski, Lublina oraz premierowe przyœpiewki i tañce cieszyñskie w wykonaniu dziewcz¹t z zespo³u. Wystêpy Zespo³u Folklorystycznego Marynia za ka dym razem by³y mocno oklaskiwane przez publicznoœæ, co nie dziwi³o równie instruktorów zespo³u, którzy byli bardzo zadowoleni z prezentacji swoich podopiecznych. Poza koncertami, uczestnicy wyjazdu mogli równie mi³o spêdziæ czas i zintegrowaæ siê z innymi uczestnikami festiwalu podczas wielu przygotowanych przez organizatorów atrakcji. Wœród nich wyjazd na rancho u Kojrysa, gdzie zespó³ Enej stawia³ swoje pierwsze kroki, wypady nad jeziora Warmii czy wizyta w Planetarium. Wszyscy uczestnicy festiwalu rywalizowali równie na Smoczych odziach na jeziorze Krzywym w Olsztynie. 26 osobowa dru yna ZF Marynia zwyciê y³a w kategorii zespo³ów Polskich. Delegacja zespo³u wraz z kierownikiem Janem Galasiñskim wziê³a równie udzia³ w oficjalnej wizycie u Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Podczas jej trwania wrêczono Prezydentowi wroniecki miód, który specjalnie na tê okolicznoœæ ofiarowa³ Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Miros³aw Wieczór. Na uwagê zas³uguje równie fakt, i podczas koncertów zamkniêcia festiwalu, które odby³y siê kolejno w Olsztynie i Ostródzie, wszystkie polskie zespo³y wykona³y suitê tañców w choreografii Mariusza wierko, kierownika ZPiT Grajewianie. Pomys³ tego wystêpu pojawi³ siê spontanicznie, zaœ próby, odbywa³y siê w godzinach dopo³udniowych podczas pobytu w Olsztynie. atwo nie by³o, ale efekt koñcowy by³ piorunuj¹cy. Olsztyñska i ostródzka publicznoœæ by³a zachwycona. Zaproszenie na Miêdzynarodowe Olsztyñskie Dni Folkloru by³o wielkim zaszczytem dla Zespo³u Folklorystycznego Marynia. Dlatego te przedwyjazdowe zgrupowanie by³o d³ugie i bardzo intensywne. Jednak praca, wysi³ek oraz poty wylane w Du ej Sali WOK op³aci³y siê. Marynia zaprezentowa³a siê na festiwalu na bardzo wysokim poziomie, piêknie reprezentuj¹c przy tym Miasto i Gminê Wronki. Wyjazd Zespo³u Folklorystycznego Marynia trwa³ 7 dni. Wziê³o w nim udzia³ 40 tancerzy, 5 muzyków oraz kadra Zespo³u. Marynia przejecha³a prawie kilometrów. Ostatnie przygotowania do wyjazdu trwa³y blisko 30 godzin. Nosi³a na sobie oko³o 120 kostiumów, zaœ jej wystêpy oklaskiwa³o w sumie ponad 10 tysiêcy widzów. ZESPÓ 12 wroniecki ( ) 2014

15 W NASZYCH LASACH S³ów kilka o powrocie rysia i wilka Wilk Na terenie Puszczy Noteckiej coraz czêœciej s³ychaæ doniesienia o pojawieniu siê wilków. Faktycznie w ostatnich latach obserwujemy powrót tych piêknych zwierz¹t na obszary zachodniej polski. Wataha wspólna dla Nadleœnictwa Wronki i Sieraków w tym roku wyprowadzi³a szczeniêta - informuje pani Sabina Nowak prezes zarz¹du Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Niegdyœ gatunek ten wystêpowa³ w lasach ca³ej Polski. Pod koniec XX wieku zamieszkiwa³ tylko w zwartych, rozleg³ych kompleksach leœnych obszaru wschodniego. G³ówn¹ przyczyn¹ wycofywania siê wilka z zachodniej czêœci naszego kraju by³a presja cz³owieka. W wyniku k³usownictwa oraz kolizji z pojazdami niemal zupe³nie znikn¹³ z obszaru Wielkopolski. Dopiero objêcie ochron¹ gatunkow¹ wilka zaowocowa³o stopniowym powrotem na tereny leœne, z których wypar³ go cz³owiek. Obecnie najwiêkszym zagro eniem dla populacji Ryœ eurazjatycki w Puszczy Noteckiej W ostatnim tygodniu otrzymaliœmy informacjê od pani Sabiny Nowak prezesa zarz¹du Stowarzyszenia dla Natury Wilk o zaobserwowaniu rysia eurazjatyckiego na terenie Puszczy Noteckiej. wilka w dalszym ci¹gu s¹ k³usownictwo i kolizje z pojazdami, a tak e choroby i paso yty. Wa nym elementem zapewniaj¹cym ci¹g³oœæ gatunku i jego rozprzestrzenianie siê jest zapewnienie i zachowanie odpowiednich warunków œrodowiskowych. Znaczny wp³yw na ten czynnik maj¹ Leœnicy prowadz¹cy zrównowa on¹ gospodarkê leœn¹ oraz przestrzegaj¹cy zasad ochrony przyrody. Poni ej zamieszczamy linki do filmów z 2013 r. ze szczeniêtami z Nadleœnictw Wronki i Sieraków. Doros³ego osobnika zarejestrowano 13 lutego br. na terenie Nadleœnictwa Wronki, na drodze leœnej pomiêdzy Mia³ami a Gogolicami (obs. A. Kasprzak). Natomiast 26 lutego br. na terenie Nadleœnictwa Karwin odnaleziono tropy doros³ego osobnika (obs. S. Nowak, R.W. Mys³ajek, P. Tomczak). Ca³kiem prawdopodobne jest to, e ze wzglêdu na odleg³oœæ w czasie i terenie obie informacje dotycz¹ do tego samego osobnika. Ryœ eurazjatycki wraz ze bikiem s¹ jedynymi gatunkami z rodziny kotowatych wystêpuj¹cymi w Polsce. Niegdyœ jego zasiêg obejmowa³ obszar ca³ego kraju. Do drugiej po³owy XVIII w. mo na go by³o spotkaæ równie w zachodniej Polsce. Jednak presja cz³owieka, k³usownictwo i nadmierny odstrza³ spowodowa³y znikniêcie rysia z tego terenu. Obecnie wystêpuje we wschodniej i pó³nocno-wschodniej Polsce oraz w Karpatach. Osi¹ga rozmiary od cm d³ugoœci i ok cm wysokoœci w k³êbie. Ma krêpe cia³o koloru ó³to-brudnego z mniej lub bardziej widocznymi brunatnymi plamkami i bia³ym brzuchem. Osadzone jest na d³ugich i silnych ³apach. Cech¹ charakterystyczn¹ s¹ równie szpiczaste uszy zakoñczone pêdzelkiem sztywnych, czarnych w³osów oraz krótki ciemniejszy na czubku ogon. Od 1995 r. jest objêty ochrona gatunkow¹, co przyczyni³o siê do zmniejszenia presji ze strony cz³owieka, a to z kolei pozwala rysiowi na ponowne zasiedlanie siedlisk dawniej przez niego zajmowanych. https://www.youtube.com/watch?v=qwmyawyorj4 https://www.youtube.com/watch?v=dq6pox00-fq Autor tekstów: Ernest Szuflak - Nadleœnictwo Wronki Autor zdjeæ: Robert W. Mys³ajek ( ) 2014 wroniecki Tel. redakcji

16 RÓ NE ZA SZYBKO... 2 sierpnia br. w sobotê ok. godz. 21.oo dy urny stanowiska kierowania PSP Szamotu³y przyj¹³ zg³oszenie o wypadku drogowym w miejscowoœci Warszawa (za ulic¹ Szkoln¹ w Nowej Wsi). Do zdarzenia uda³y siê zastêpy OSP Wronki, OSP Amica, PSP Szamotu³y, pogotowie ratunkowe, policja i wydzia³ ruchu drogowego. Po dojeÿdzie pierwszych zastêpów stra y po arnej, stra acy zastali samochód marki BMW w dwóch czêœciach po tym jak uderzy³ w drzewo. Dwie osoby w samochodzie by³y zakleszczone, m³ody mê czyzna i m³oda kobieta. Stra akom dziêki narzêdziom hydraulicznym uda³o siê wydostaæ osoby poszkodowane poza miejsce wypadku. Dwoje poszkodowanych, karetki pogotowia zabra³y do Szpitala w Szamotu³ach, ich stan jest stabilny. Przyczynê wypadku ustala policja. Pocz¹tkowo mowa by³a tak e o nielegalnych wyœcigach, jednak tê wersjê policja wykluczy³a. Œwiadkowie mówi¹ o tym, i z ogromn¹ prêdkoœci¹ wyprzedza³y siê dwa samochody. Drugi samochód odjecha³ nie udzieliwszy pomocy po wypadku. Œwiadkami by³y dziewczyny, które t¹ tras¹ je d ¹ czêsto na rolkach. Zjecha³y do rowu, widz¹c, co siê dzieje. Na tym odcinku nie ma ju chodnika. Mo na dyskutowaæ nad przyczynami wypadku, ale dla mnie jedno jest pewne: jeœli samochód bmw po zderzeniu z drzewem rozpada siê na dwie czêœci tak, e ka da z nich le y po innej stronie ulicy, to prêdkoœæ obu samochodów by³a ogromna. Z pewnoœci¹ ok. lub powy ej 100 km/h. Tak mówi¹ doœwiadczeni kierowcy. Jak by³o naprawdê? Pewnie dowiemy siê po œledztwie. Albo gdy ranni zostan¹ przes³uchani. Póki co yczymy im powrotu do zdrowia. I wiêcej rozs¹dku na przysz³oœæ. Sprawa jednak bulwersuje wielu mieszkañców gminy Wronki i nie tylko. Na portalu internetowym: szamotuly.naszemiasto.pl rozgorza³a dyskusja, jakiej dawno nie by³o. Pojawi³o siê prawie 180 postów. Wiele z nich jest, niestety, niecenzuralna. Rozumiem emocje, ale na portalu, na który mo e wejœæ ka dy, powinno siê jednak zachowaæ kulturê s³owa. Para jest znana i lubiana w okolicy. Ch³opak postrzegany jako bardzo przyzwoity, rozs¹dny m³ody cz³owiek, dziewczyna pogodna, mi³a, spokojna. Dlaczego sta³o siê, co siê sta³o? Pojawi³a siê wersja o nielegalnym wyœcigu, która upad³a. Mówi³o siê, e ch³opak by³ pod wp³ywem alkoholu, ale wiêkszoœæ uczestników dyskusji przyznaje, e zna poszkodowanego na tyle, eby zapewniæ, e po alkoholu nie wsiad³by za kierownicê. Œwiadkowie potwierdzaj¹, e w wypadku bra³ udzia³ drugi samochód, e chcia³ wyprzedziæ i otar³ siê, spychaj¹c poszkodowanych na pobocze, a e prêdkoœæ by³a znaczna, nie dali rady wyjœæ na prost¹, odbili siê o rów, s³up, drzewo (jedyne du e drzewo na tej trasie) i zatrzymali na domu. Drugi samochód uciek³ z miejsca wypadku (nieoficjalnie wiem, e ju zosta³ zidentyfikowany). Œwiadkami wypadku by³y dziewczyny je d ¹ce na rolkach na tej trasie. S¹ zdruzgotane tym, co widzia³y. Co by siê z nimi sta³o, gdyby nie zjecha³y do rowu? A strach pomyœleæ. Moja córka te jeÿdzi i biega t¹ tras¹, wiele osób tam biega (tak e radny Bartek), szczególnie wieczorami. Droga od Warszawki (jak siê u nas mówi) do szosy w Starym Mieœcie jest NIEOŒWIETLONA, NIE MA CHODNIKA. Mówi³am ju o tym na po³¹czonych komisjach rady. Póki co nikt sobie tego do serca nie wzi¹³. A naprawdê trzeba coœ z tym zrobiæ. Zanim ktoœ zginie. Cz.K. ALEJA LIPOWA 4 sierpnia burmistrz Miros³aw Wieczór podpisa³ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowê w sprawie udzielenia dotacji na Utworzenie w krajobrazie rolniczym naturalnego korytarza ekologicznego z zadrzewieñ w miejscowoœciach Wartos³aw i Biezdrowo. Kwota dotacji wynosi z³, a ca³oœæ przedsiêwziêcia (zgodnie z kosztorysem) ,16 z³ brutto. Zadanie ma polegaæ na przygotowaniu terenu pod nasadzenie oraz nasadzeniu 380 lip drobnolistnych i szerokolistnych. W miejscu dawnej alei jab³oniowej wzd³u drogi gruntowej Biezdrowo-Wartos³aw powstanie aleja lipowa. SI OWNIA NA ZAMOŒCIU Gmina Wronki informuje, e w wyniku przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych do kwoty euro, postêpowania na zakup wraz z dostaw¹ i monta em wyposa enia si³owni zewnêtrznej zlokalizowanej na dzia³ce nr 288 we Wronkach przy ul. Dêbowej w ramach zadania pn. Budowa si³owni zewnêtrznej wybrana zosta³a oferta z³o ona przez Wykonawcê HERKULES Ryszard Syska ul. Œl¹ska 41a, Chrzanów za kwotê w wysokoœci ,00 z³ brutto (s³ownie: czterdzieœci dziewiêæ tysiêcy siedemdziesi¹t siedem z³otych 00/100). AZBEST W CHOJNIE Od 22 lipca, na zlecenie Gminy Wronki, prowadzona jest przez firmê Ekostandard inwentaryzacja wyrobów zawieraj¹cych azbest. Dane zebrane podczas inwentaryzacji (odbywaj¹cej siê na terenie ca³ej gminy) wykorzystane zostan¹ do opracowania Programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest. Burmistrz Miros³aw Wieczór podpisa³ umowê z samorz¹dem województwa wielkopolskiego o dofinansowanie projektu Melioracja rowów w Chojnie. W ramach projektu przewidziane s¹ prace melioracyjne o wartoœci kosztorysowej ,18 z³ brutto. Zgodnie z umow¹ gmina Wronki otrzyma na realizacjê operacji 60 tys. z³ zaliczki z Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybo³óstwa i nadbrze nych obszarów rybackich PO RYBY Wspomniane œrodki zosta³y pozyskane przy udziale Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteæ, której gmina Wronki jest aktywnym cz³onkiem 14 wroniecki ( ) 2014

17 WAKACYJNIE WODNYMI ŒLADAMI PAPIE A W sobotni poranek 26 lipca 2014 r. trzynastoosobowa grupa cz³onków TMZW wyruszy³a mikrobusem do serca Puszczy Noteckiej, aby wzi¹æ udzia³ sp³ywie kajakowym po Jeziorze Bia³ym szlakiem kardyna³a Karola Wojty³y. Organizacj¹ tej wyprawy zaj¹³ siê nasz kolega Mateusz Radziwoniuk i zadanie wykona³ wzorowo! Dawna osada puszczañska, obecnie z setkami domków letniskowych, zachwyca³a nas urokami przyrody od pierwszych chwil pobytu. Na starcie wszyscy otrzymaliœmy bia³e koszulki organizacyjne z pami¹tkowym napisem. Chwilê póÿniej grupie naszej przydzielone zosta³y niebieskie kajaki (inna grupa mia³a pomarañczowe), które po kolei zajêli: Basia z Piotrem, Gra yna z Grzegorzem, Patrycja z Mateuszem, Radek z Leonem, Terenia z Boles³awem i Joanna z Marcinem. (reporter oczekiwa³ na powrót grupy w cieniu sosny). O godz. 10:15 wszystkie kajaki by³y ju na jeziorze. Niektórzy startuj¹c najpierw przedzierali siê przez szuwary, aby dopiero po chwili ujrzeæ b³êkitn¹ taflê wody. Po³ynêli w kierunku Mê yka, póÿniej minêli pó³wysep Grzepa, gdzie ksi¹dz Edmund Klemczak spotka³ p³yn¹cego na kajaku w lipcu 1977r. Kardyna³a Wojty³ê. (Spotkanie to odnotowane jest w ksi¹ ce pt. Kalendarium ycia Karola Wojty³y na str. 757). Po dwóch godzinach p³ywania dotarli do Kapliczki Kardyna³a Karola Wojty³y - na miejsce, gdzie sta³y namioty uczestników sp³ywu po jeziorach Puszczy Noteckiej z udzia³em przysz³ego papie a. Pierwszy raz w po³owie lipca 1977r., drugi natomiast na pocz¹tku wrzeœnia 1977 r. Przy kapliczce po krótkiej modlitwie i odœpiewaniu Barki, Mateusz z Grzegorzem zamocowali na niej wygrawerowan¹ tabliczkê pami¹tkowa œwiadcz¹c¹ o obecnoœci cz³onków TMZW na I sp³ywie szlakami Kardyna³a Wojty³y. Romantyczny i spokojny powrót na pla ê trwa³ kolejne dwie godziny. Tafla wody lœni³a w s³oñcu, a jego promienie solidnie ogrzewa³y wszystkie cz¹stki cia³a. Lekki podmuch wiatru by³ w tym dniu super przyjacielem. Oko³o 14:30 kajaki zosta³y wyci¹gniête na brzeg. Humory wszystkim dopisywa³y, a s³odkie smoczki z kó³kiem, w ustach kajakarzy, wywo³ywa³y uœmiechy pla owiczów. Po chwili m³odsi wiekiem koledzy zajêli siê rozpaleniem ogniska i przygotowaniem kijków do pieczenia kie³basek. Stra nikami ognia najd³u ej byli Radek z Patrycj¹. Atmosfera radoœci wzrasta³a poniewa Gra yna Adam œwiêtowa³a swoje imieniny i nie mog³o zabrakn¹æ œpiewu z akompaniamentem akordeonowym Basi oraz tañców na trawie, a ró a wrêczona w mikrobusie przez Bolka przetrwa³a ca³¹ wyprawê. Na podsumowanie wyprawy komandor sp³ywu wrêczy³ pami¹tkowe dyplomy. Dziêkujemy Ci Mateuszu za œwietn¹ organizacjê sp³ywu i moc niespodzianek w ci¹gu dnia. Tekst i foto: Krystyna Tomczak ( ) 2014 wroniecki Tel. redakcji

18 Œwiêty Jan XXIII Wiek XX to wiek œwiêtych papie y. Dwaj z nich: Jan XXIII i Jan Pawe³ II s¹ ju uznani przez Koœció³ za œwiêtych. Proces beatyfikacyjny papie a Paw³a VI jest rozpoczêty. Jan XXIII, czyli Angelo Giuseppe Roncalli, urodzi³ siê 25 listopada 1881 roku w niezamo nej ch³opskiej rodzinie. W Sotto il Monte w prowincji Bergamo.Pocz¹tkow¹ edukacjê odbiera³ w miejscowych szko³ach. W roku 1892 zosta³ wys³any do seminarium w Bergamo. Panuj¹ca tu atmosfera wp³ynê³a korzystnie na rozwój duchowy Roncallego. W roku 1896 rozpocz¹³ pisaæ Dziennik duszy. W seminarium powsta³o jego I pisemne opracowanie pod tytu³em: Œwiêta czystoœæ. W dniu 4 stycznia 1901 roku Angelo rozpocz¹³ studia w Rzymie w Seminarium al¾ Apollinare. Studia te zakoñczy³ 21 lipca 1904 roku doktoratem z teologii, a dnia 10 sierpnia 1904 roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Nastêpnie w1905 roku otrzymuje nominacjê na sekretarza kurii diecezji Bergamo. Pocz¹wszy od roku 1906 do koñca ycia interesuje siê histori¹. Zostaje powo³any na wyk³adowcê historii Koœcio³a a tak e obejmuje katedrê apologetyki i patrologii. W roku 1908 publikuje pierwsz¹ pracê: Kardyna³ Cezar Baroniusz. W roku 1909 nasz Œwiêty zostaje powo³any na cz³onka Towarzystwa Historycznego Lombardii. W roku 1910 zostaje opiekunem duchowym Komitetu Katolickich Kobiet W³och. Udziela siê równie w Akcji Katolickiej. W czasie pierwszej wojny œwiatowej zostaje powo³any do jednostki sanitarnej w Bergamo jako pielêgniarz i kapelan. Po wojnie zostaje mianowany ojcem duchownym w seminarium w Bergamo, oraz otwiera tam pierwszy Dom Studenta. Dnia 18 stycznia 1921 roku rozpoczyna pracê na stanowisku przewodnicz¹cego Centralnej Rady W³och Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary i awansuje do godnoœci pra³ata Jego Œwi¹tobliwoœci. W grudniu 1924 roku zostaje mianowany profesorem w Papieskim Ateneum Laterañskim. HISTORIA KOŒCIO A W roku 1925 zostaje tytularnym arcybiskupem Aeropolis i wizytatorem apostolskim w Bu³garii. Dnia 24 listopada 1934 roku zostaje mianowany delegatem apostolskim w Turcji i Grecji w Stambule. Z dniem 1 stycznia 1945 roku zaczyna pe³niæ funkcjê nuncjusza apostolskiego w Pary u. W styczniu 1953 roku arcybiskup Angelo Roncalli otrzymuje godnoœæ kardyna³a. W tym e czasie zostaje mianowany patriarch¹ Wenecji. Dwudziestooœmioletni okres pracy na placówkach zagranicznych sprawi³, e œwiêty Jan XXI- II by³ niezwyk³ym dyplomat¹. Podbija³ serca ludzi prostot¹, szczeroœci¹ i dobroci¹. Brzydzi³ siê k³amstwem. Pracê dyplomatyczna opiera³ na Ewangelii. Jako patriarcha Wenecji anga uje siê czynnie w jej ycie. Przebywa tam do paÿdziernika 1958 roku, kiedy wyje d a do Rzymu na konklawe (po œmierci papie a Piusa XII) i ju nie wraca. Zosta³ wybrany papie em, przyjmuj¹c imiê Jan XXIII. Œwiêty papie Jan by³ g³êboko dobrym cz³owiekiem. Umia³ wczuwaæ siê w smutki i cierpienia ludzi udrêczonych. To uczulenie na cudze cierpienia czyni³o go ju z samej natury spo³ecznikiem. We wszystkich sprawach uznawa³ prymat mi³oœci. By³ przekonany, e œwiat potrzebuje przyk³adu mi³oœci, pokory i ubóstwa. Dawa³ go wiêc swoim yciem. Sobór Watykañski II to sobór ekumeniczny, otwarty przez Œwiêtego 11 paÿdziernika 1962 roku; zosta³ zamkniêty przez jego nastêpcê Paw³a VI. Papie Jan XXIII zmar³ dnia 3 czerwca 1963 roku i zosta³ pochowany w podziemiach bazyliki œw. Piotra w Rzymie. W roku 2000 zosta³ og³oszony b³ogos³awionym, a w roku 2014 œwiêtym. Wspomnienie liturgiczne przypada 3 czerwca. Œwiêty Jan XXIII zwo³uj¹c sobór dokona³ agiornamento (otwarcie, przystosowanie) Koœcio³a do wspó³czesnoœci. Pontyfikat œw. Jana XXIII otworzy³ nowy rozdzia³ w dziejach papiestwa. Anna Maria Wanarska 16 wroniecki ( ) 2014

19 Z a³obnej karty W atmosferze a³oby pragnê powiadomiæ, szczególnie starsze pokolenie wronczan, e do Wiecznoœci odesz³o moje rodzeñstwo: siostra Janina Kasior Somenberg urodzona w 1922 r. we Wronkach, zmar³a 20 maja 2014 r. w Zag³êbiu Saary w Niemczech. Jej prochy rozsypane zosta³y w Morzu Œródziemnym brat Stanis³aw Kasior d³ugoletni sêdzia w Sulêcinie, Strzelcach Krajeñskich i Choszcznie, urodzony w 1926 r. we Wronkach, zmar³ 7 lipca 2014 r. Jego prochy pochowano w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym we Wronkach, bo wol¹ Zmar³ego by³o spocz¹æ w rodzinnej ziemi wronieckiej. Wspominaj¹c wspólnie prze yte lata we Wronkach, pozdrawiam Przyjació³ i Znajomych Józef Kasior Ko³obrzeg SPRZEDAM KONSTRUKCJÊ - HALA STALOWA NOWA 2 SZT. Wymiary : 18m x 54m ka da. Stan konstrukcji -nowa - do monta u wraz z dokumentacj¹ techniczn¹, atestami itp. Telefony: SPRZEDAM TEREN AG WRONKI Dzia³ka 12. tys m 2, stacja transformatorowa 400 KW nowa 2 hale konstrukcje stalowe kompletne nowe. Wym. 18x 54 m ka da wraz z dokumentacj¹ techniczn¹, atestami oraz pozwoleniem na budowê. Telefony: RÓ NE PRAWNIK RADZI: Karolina Daniel Jakie powzi¹æ kroki, by stwierdziæ separacjê zwi¹zku? Czy w separacji zakupione przeze mnie dobra licz¹ siê jako wspólny maj¹tek? W celu stwierdzenia separacji ma³ onków nale y z³o yæ pozew o separacjê do s¹du okrêgowego w³aœciwego ze wzglêdu na ostanie wspólne miejsce zamieszkania ma³ onków. Z ¹daniem orzeczenia separacji mo na wyst¹piæ, gdy miêdzy ma³ onkami nast¹pi³ zupe³ny rozk³ad po ycia (brak wiêzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej). Mimo zupe³nego rozk³adu po ycia orzeczenie separacji nie bêdzie mo liwe jeœli w skutek tego mia³oby ucierpieæ dobro ma³oletnich dzieci lub z innych wzglêdów jej orzeczenie by³oby niezgodne z zasadami wspó³ ycia spo³ecznego. W pozwie nale y podaæ strony postêpowania wraz z adresami zamieszkania oraz uzasadniæ ¹danie. W przypadku wyst¹pienia z ¹daniem separacji drugi ma³ onek w odpowiedzi mo e za ¹daæ rozwodu. Wówczas s¹d bada czy istniej¹ przes³anki do orzeczenia rozwodu i jeœli stwierdzi, e tak to orzeka rozwód. Skutkiem orzeczenia separacji jest ustanie wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej. Od chwili uprawomocnienia siê wyroku s¹du, ka dy z ma³ onków ma tylko swój odrêbny maj¹tek. Wszelkie rzeczy zakupione po uprawomocnieni siê separacji bêd¹ stanowi³y maj¹tek odrêbny tego ma³ onka, który je zakupi³. Na skutek orzeczenia separacji ma³ onkowie nie dziedzicz¹ po sobie. Ma³ onkowie bêd¹cy w separacji nie mog¹ zawrzeæ innego zwi¹zku ma³ eñskiego. Separacja jest odwracalna. Na zgodne ¹danie ma³ onków s¹d orzeknie zniesienie separacji. Z chwil¹ zniesienia separacji ustaj¹ wszystkie jej skutki. Masz pytanie? Zadaj je: Karolina Daniel adwokat KANCELARIA ADWOKACKA Wronki, ul. Rynek15 Dy ur we wtorki 13.oo-17.oo tel Kancelaria zajmuje siê pomoc¹ prawn¹ w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, pracy, handlowego, i spó³dzielczego (w tym sta³¹ obs³ug¹ prawn¹ firm, redagowaniem pism, reprezentacj¹ przed s¹dami i innymi organami) ( ) 2014 wroniecki Tel. redakcji

20 OG OSZENIA - INFORMACJE SZCZYPTA HUMORU NA KONIEC - Tatusiu, czy ty wiesz, e mama jest lepszym kierowc¹ od ciebie? - Chyba artujesz? - Uwierz mi. Sam mówi³eœ, e przy zaci¹gniêtym hamulcu rêcznym samochód nie ruszy z miejsca, a mama wczoraj przejecha³a prawie 15 kilometrów! *** Siedzi sobie dwóch facetów, siorbi¹ wódeczkê i jeden czyta na g³os gazetê: - Tu pisz¹, e picie alkoholu skraca ycie o po³owê... Ile masz lat Stefan? No widzisz, jakbyœ nie pi³, mia³byœ teraz 60! *** Dziewczyna przyprowadzi³a swojego ch³opaka, aby pozna³a go matka. Po wizycie matka mówi: - Bardzo Ÿle wychowany ten twój ch³opak! Jak z nim rozmawia³am, to ziewn¹³ z 10 razy. - Mamo on nie ziewa³, on próbowa³ siê odezwaæ! *** Sêdzia prowadzi pierwsz¹ w swoim yciu rozprawê. Oskar onym jest mê czyzna, który pêdzi³ bimber. Sêdzia waha siê, jaki wydaæ wyrok, og³asza przerwê i dzwoni do Zdzicha, doœwiadczonego kolegi: - S³uchaj Zdzisiu, mam tu goœcia, który pêdzi bimber. Jak myœlisz, ile mam mu daæ? - Hmmm. 20 z³otych za litr i ani grosza wiêcej! *** - Podobno zmieni³eœ pracê? - mówi kolega do Kowalskiego. - Tak. Zrobi³em to ze wzglêdów zdrowotnych. - A co ci dolega? - Mnie nic, ale mojemu szefowi robi³o siê niedobrze na mój widok... *** Po skoñczonej spowiedzi kapelan wiêzienny mówi do skazanego za kradzie e kieszonkowca: - Gdy wyjdziesz na wolnoœæ, chcia³bym ci pomóc. - Ksi¹dz nie mo e mi pomóc. Mój zawód wymaga bardzo du ej wprawy. *** Idzie facet przez most, patrzy, a w rzece tonie cz³owiek i wo³a: - Help! Help! A on na to: - Masz za swoje! Trzeba by³o siê uczyæ p³ywaæ, a nie angielskiego. *** Zdenerwowana blondynka krzyczy do boy a hotelowego: - Pan sobie myœli, e jak jestem ze wsi, to mo e mnie pan wsadziæ do tak ma³ego pokoju?! - Ale proszê pani, jedziemy na razie wind¹. Og³oszenia drobne: ,- / 2 modu³y modu³ 20,- reklamowy OG OSZENIA DROBNE (5,- za modu³) PRZYJMUJÊ: * ELEKTRONICZNIE: * SMS-em: tel * OSOBIŒCIE: ul. Poznañska, Rynek (saloniki prasowe) Og³oszenia drobne: ,- / du y modu³ Sprzedam mieszkanie 3 pokoje z balkonem(67m 2 ) na osiedlu S³owackiego oraz gara obok. Cena do uzgodnienia. Telefon kontaktowy: *PERVEKT* Hala w Obrzycku na wynajem tel Sprzedam komplet podrêczników do III kl. gimnazjum na Polnej Sprzedam dzia³ki budowlane. Obelzanki. kontakt: Do wynajêcia mieszkanie w Poznaniu (Strzeszyn) 2 pokoje + kuchnia 33m 2 +pom. gospodarcze 6m 2 umeblowane. 900,-/msc. Tel. kontaktowy tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Æmachowie (do szko³y i do koœcio³a 1.000m) tel i (4) MAGIEL PRALNIA WODNA * PRANIE * MAGLOWANIE * WODNE CZYSZCZENIE DYWANÓW * punkt przyjêæ PRANIA CHEMICZNEGO Judyta Frank Wronki, Zamoœæ, Jaworowa 14 tel.: wroniecki tel WYDAWCA: Czarny Kruk Nowa Wieœ, ul. Szkolna 4, Wronki. Tel.: REDAKTOR NACZELNA: Gra yna KaŸmierczak; tel.: , OG OSZENIA I REKLAMY: elektronicznie na adres redakcji, telefonicznie, pisemnie: Nowa Wieœ, ul. Szkolna 4 lub osobiœcie - Wronki, ul. Poznañska przy SAM-ie W. Odrobnego. Redakcja zastrzega sobie prawo decydowania o publikowaniu otrzymanych materia³ów, dokonywania skrótów, zmiany tytu³ów i adiustacji. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Mo na zastrzec autorstwo do wiadomoœci redakcji. Anonimów nie drukujemy. Adres korespondencyjny redakcji: jak wydawcy. 18 wroniecki ( ) 2014

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6 Klub Sportowy AMBER Zaprasza na: Impreza z Informatora Kajakarza 2015, Regulamin Informator NŚwK Strona 1 z 6 Komitet organizacyjny: Komandor Biuro spływu Pilot początkowy Pilot końcowy Marcin Suszka tel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ GEOLOGICZNĄ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE Projekt z dnia 22 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 2847 UCHWAŁA NR XX/191/16 RADY GMINY RASZYN. z dnia 10 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 2847 UCHWAŁA NR XX/191/16 RADY GMINY RASZYN. z dnia 10 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 2847 UCHWAŁA NR XX/191/16 RADY GMINY RASZYN z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo