OCENA DOCHODOWEJ ELASTYCZNO CI POPYTU NA DOBRA I USŁUGI KONSUMPCYJNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA DOCHODOWEJ ELASTYCZNO CI POPYTU NA DOBRA I USŁUGI KONSUMPCYJNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH"

Transkrypt

1 OCENA DOCHODOWEJ ELASTYCZNO CI POPYTU NA DOBRA I USŁUGI KONSUMPCYJNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH JOANNA STANISŁAWSKA, FELIKS WYSOCKI Streszczenie W pracy podj to prób oceny dochodowej elastyczno ci popytu na podstawowe dobra i usługi konsumpcyjne dla grup gospodarstw domowych, wyodr bnionych według kryterium dochodowego. Współczynniki elastyczno ci dochodowej popytu wyznaczono na podstawie oszacowanych modeli Workinga, wykorzystuj c niepublikowane dane surowe, dotycz ce pojedynczych gospodarstw domowych, pochodz ce z bada Bud etów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny Urz d Statystyczny w 2006 roku. Na podstawie przeprowadzonych bada mo na wnioskowa, e najwy sze warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej popytu wyst powały w przypadku gospodarstw domowych z pierwszej grupy dochodowej do 200 zł/os/m-c. Gospodarstwa te cechowały si wysokimi warto ciami współczynnika elastyczno ci dochodowej popytu na wszystkie analizowane dobra i usługi konsumpcyjne w tym tak e na ywno. Najni sze warto ci elastyczno ci dochodowej popytu odnosiły si do najwy szej grupy dochodowej powy ej 1700 zł/os/m-c. Popyt na ywno i napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz u ytkowanie mieszkania i no niki energii w najzamo niejszych gospodarstwach domowych był bliski poziomu nasycenia, a popyt na pozostałe dobra i usługi był mało elastyczny i klasyfikował je do dóbr podstawowych. Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, grupy dochodowe, struktura wydatków, model Workinga, dochodowa elastyczno popytu 1. Wprowadzenie Współczynniki elastyczno ci dochodowej popytu opisuj zale no popytu od dochodów. Informuj o ile procent wzro nie popyt (wydatki) na dane dobro, je li dochód wzro nie lub zmaleje o jeden procent 1. Ujawniaj zatem wra liwo gospodarstw domowych na zmiany dochodów oraz informuj o zmianie struktury wydatków dokonuj cej si pod wpływem zmiany 1 Kwasek M., Współzale no mi dzy spo yciem ywno ci a poziomem dochodów w wietle współczynników dochodowej elastyczno ci spo ycia (popytu) (w) Konsument ywno ci i jego zachowania rynkowe. Red. nauk. Gutkowska K., Ozimek I. SGGW, Warszawa 2000: s

2 234 Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki Ocena dochodowej elastyczno ci popytu na dobra i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych według grup dochodowych dochodów 2. Charakteryzuj wi c w sposób syntetyczny zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Poj cie elastyczno ci dochodowej popytu odgrywa w analizie konsumpcji podstawow rol, albowiem wskazuje na mo liwo ci podejmowania decyzji przez gospodarstwa domowe, przy czym ka de z nich ma inne poziomy dochodu, inne potrzeby i inny układ preferencji 3. Na podstawie współczynników dochodowej elastyczno ci popytu mo na wnioskowa o randze poszczególnych dóbr i usług w strukturze konsumpcji, z punktu widzenia ich konkurencyjno ci, w stosunku do dochodów gospodarstw domowych 4. Wiedza na temat kształtowania si warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej popytu ma du e znaczenie dla prognozowania zmian wielko ci i struktury popytu, zachodz cych pod wpływem wzrostu gospodarczego i podwy szenia poziomu zamo no ci społecze stwa. Ponadto badanie zmian struktury popytu pod wpływem zmian dochodu jest przydatne do obliczania wska nika kosztów utrzymania w ró nych grupach gospodarstw domowych oraz do prowadzenia odpowiedniej polityki socjalnej przez pa stwo 5. Celem pracy była analiza kształtowania si warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej popytu na podstawowe dobra i usługi konsumpcyjne według grup dochodowych w Polsce w 2006 roku i okre lenie na tej podstawie hierarchii wa no ci wydatków na poszczególne dobra i usługi. 2. Materiały i metoda badawcza Podstawowym ródłem informacji były dane surowe, dotycz ce pojedynczych gospodarstw domowych, pochodz ce z bada Bud etów gospodarstw domowych, prowadzonych przez Główny Urz d Statystyczny w 2006 roku. W badaniach bud etów stosowana jest metoda reprezentacyjna, która daje mo liwo uogólniania uzyskanych wyników na gospodarstwa domowe w skali kraju. Przy doborze próby gospodarstw domowych Główny Urz d Statystyczny stosuje schemat losowania dwustopniowego, warstwowego. Jednostkami losowania pierwszego stopnia s terenowe punkty bada a drugiego pojedyncze gospodarstwa domowe. Nale y w tym miejscu zaznaczy, i od 1993 roku badanie bud etów gospodarstw domowych prowadzone jest metod rotacji całkowitej miesi cznej, co oznacza, e w ka dym miesi cu w badaniu uczestnicz inne gospodarstwa domowe. W 2006 roku badaniem obj to prób gospodarstw 6. 2 Gulbicka B., Kwasek M., Analiza spo ycia ywno ci w gospodarstwach domowych. Przesłanki dla polityki ywno ciowej. IERiG, Warszawa 2006: s Kurzawa I., Wysocki F, Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczno ci popytu konsumpcyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Wrocław 2009: s Chmielewska B., Spo ycie ywno ci w gospodarstwach domowych rolników. Studia i Monografie., IERiG, Warszawa 2000: s Marciniak S., Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005: s Bud ety gospodarstw domowych w 2006 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2007: s. 7.

3 235 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 52, 2011 Badanie elastyczno ci dochodowych popytu oparto na funkcji Workinga 7. Funkcja ta najlepiej opisuje zale no popytu od dochodów w gospodarstwach domowych 8. gdzie: Y r przeci tny miesi czny wydatek na r-t grup artykułów i usług, przypadaj cy na 1 osob w gospodarstwie domowym, X przeci tny miesi czny dochód rozporz dzalny (przeci tne miesi czne wydatki ogółem), przypadaj cy na 1 osob w gospodarstwie domowym 9, a, b parametry strukturalne modelu, ε składnik losowy, a e Y r = e a + b/x + ε, poziom nasycenia popytu. Na podstawie oszacowanych modeli Workinga wyznaczone zostały współczynniki elastyczno ci dochodowych popytu na poszczególne dobra i usługi dla gospodarstw według grup dochodowych. Ustalenie tych wielko ci pozwoliło na rozpoznanie, w jakim stopniu nast puje reakcja popytu gospodarstw domowych na zmian dochodów o 1 jednostk (o ile % wzro nie popyt na dane dobro i usług, je li dochód gospodarstwa domowego wzro nie o 1 %). Współczynniki elastyczno ci dochodowej popytu, na podstawie modeli Workinga, wyznacza si ze wzoru 10. b E =. x X Elastyczno dochodow popytu mo na bada przy zało eniu, e pozostałe czynniki, zwłaszcza ceny s stałe. Współczynniki elastyczno ci dochodowej popytu s z reguły wi ksze od zera, gdy wzrostowi dochodu towarzyszy z reguły wzrost popytu. Gdy Ex>1 to zmiany w popycie nast puj bardziej ni proporcjonalnie w stosunku do powoduj cych je zmian w dochodach (popyt 7 Kurzawa, Wysocki wykazali, e do badania zale no ci englowskich mo na stosowa funkcje popytu: Workinga, Törnquista (I) lub Törnquista (II), rzadziej logarytmiczn. Jednak e funkcja Workinga wykazuje du elastyczno przydatn w stosowaniu do artykułów i usług o ró nym charakterze od dóbr podstawowych do dóbr wy szego rz du (Kurzawa I., Wysocki F, Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczno ci popytu konsumpcyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Wrocław 2009: s ). 8 Gulbicka B., Wy ywienie polskiego społecze stwa w ostatniej dekadzie XX wieku. Studia i Monografie, IERiG, Warszawa 2000: s. 71 Kurzawa I., Wysocki F, Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczno ci popytu konsumpcyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Wrocław 2009: s W budowanych modelach dochód rozporz dzalny zast piono wydatkami na towary i usługi konsumpcyjne, poniewa deklarowane dochody rozporz dzalne w gospodarstwach zazwyczaj s zani ane i ich poziom w gospodarstwach najubo szych cz sto bywa ujemny, co wyklucza je z estymacji modeli opartych na logarytmach. Zatem porównywalnym wska nikiem mog by ponoszone przez gospodarstwa domowe wydatki konsumpcyjne ogółem, pokazuj ce ich faktyczne mo liwo- ci finansowe (por. Kurzawa I., Wysocki F, Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczno ci popytu konsumpcyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Wrocław 2009: s ). 10 Welfe W., Ekonometryczne modele rynku. Tom 2. Analiza, prognozy i symulacje. Modele konsumpcji, Pa stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978: s. 115.

4 236 Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki Ocena dochodowej elastyczno ci popytu na dobra i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych według grup dochodowych wysoce elastyczny), gdy Ex = 1 to zmiany w popycie dokonuj si proporcjonalnie do zmian w dochodach (popyt proporcjonalny), gdy 0<Ex<1 to popyt jest mało elastyczny. W przypadku, gdy Ex=0 to wyst puje brak reakcji na zmiany dochodów (popyt sztywny). Natomiast, gdy Ex<0, to wzrost dochodu generuje spadek popytu na dane dobro Struktura wydatków gospodarstwach domowych według grup dochodowych w Polsce w 2006 roku Struktura wydatków jest ródłem informacji o sytuacji ekonomicznej oraz odzwierciedleniem poziomu ycia ludno ci. Przedstawia ona kierunki rozdysponowania przez gospodarstwa domowe rodków pieni nych, przeznaczonych na podstawowe grupy potrzeb. Analiza zmian w strukturze wydatków mo e wskazywa na reakcje gospodarstw wywołane zmianami poziomu dochodów, cen b d innych czynników na rynku 12. W tab. 1 zamieszono dane o kierunkach rozdysponowania dochodów w gospodarstwach domowych według grup dochodowych w Polsce w 2006 roku. Wynika z nich, e głównym elementem struktury wydatków jest ywno. Im wy szy jest jej udział w wydatkach ogółem, tym gorsza jest sytuacja ekonomiczna i ni szy poziom ycia społecze stwa 13. Najsłabsz kondycj finansow, w porównaniu z innymi grupami dochodowymi, charakteryzowały si, jak oczekiwano, gospodarstwa domowe dysponuj ce przeci tnymi miesi cznymi dochodami poni ej 200 zł/os. Obci enie bud etów tych gospodarstw domowych wydatkami na ywno i napoje bezalkoholowe było najwi ksze i wynosiło 55,2%. Najni szy odsetek wydatków przeznaczonych na ywno, wynosz cy 14,7% odnotowano w gospodarstwach najzamo niejszych, w których dochód wynosił powy ej 1700 zł/os/m-c. Na podstawie tab. 1 mo na stwierdzi ponadto, e wraz ze wzrostem dochodu na 1 osob maleje udział wydatków na ywno i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogółem, co jest zgodne z prawem Engla. Prawo to głosi, e w miar wzrostu dochodu gospodarstwa domowego maleje udział wydatków na ywno, poniewa nast puje stopniowe nasycenie potrzeb ywno- ciowych i popyt na ywno wzrasta wolniej ni dochód. Najwi cej na alkohol i wyroby tytoniowe, w porównaniu z innymi grupami dochodowymi, przeznaczały gospodarstwa domowe dysponuj ce przeci tnymi miesi cznymi dochodami z przedziału od 200 do 300 zł/os. Natomiast najmniej na ten cel ze swojego bud etu przeznaczały gospodarstwa domowe z najwy szej grupy dochodowej. Wydatki na u ytkowanie mieszkania i no niki energii stanowi drug pod wzgl dem wielko- ci grup wydatków w bud ecie gospodarstw domowych. Wy szy ich udział w wydatkach ogółem wskazuje na ni szy poziom ycia ludno ci 14. Najwi cej (ponad 20% swojego bud etu) na u ytkowanie mieszkania przeznaczały gospodarstwa domowe dysponuj ce dochodem z przedziału od 550 zł/os/m-c do 1100 zł/os/m-c, a najmniej gospodarstwa w grupie o najni szych (16,7%) i naj- 11 Wysocki F., Kurzawa I., Analiza kształtowania si konsumpcji ywno ci w Polsce w uj ciu terytorialnym [w] Zró nicowanie regionalne gospodarki ywno ciowej w Polsce w procesie integracji z Unia Europejsk pod redakcj Poczty W., Wysockiego F. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego, Pozna 2002: s Podolec B., Analiza kształtowania si dochodów i wydatków ludno ci w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kraków 2000: s Kramer J., Konsumpcja w gospodarstwie rynkowym. PWE, Warszawa 1997: s Ostasiewicz W., Ocena i analiza jako ci ycia, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004: s

5 237 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 52, 2011 wy szych dochodach (17,9%). Analizuj c struktur wydatków mo na stwierdzi, e udział wydatków na wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego w wydatkach ogółem, wzrastał wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych. W dolnych grupach dochodowych udziały wydatków na omawiany cel były bardzo niskie. I tak gospodarstwa domowe z pierwszej i drugiej grupy dochodowej przeznaczały na wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego odpowiednio 2,5% i 2,9% ł cznych wydatków. W miar przechodzenia do grup o wy szych dochodach udział wydatków na omawiany cel zwi kszył si a do 7,2% w grupie najzamo niejszej. W przypadku udziału wydatków na odzie i obuwie rozpi to mi dzy skrajnymi grupami dochodowymi była ponad dwukrotna. Rodziny dysponuj ce dochodem do 200 zł/os/m-c przeznaczały na ten cel 2,7% swojego bud etu a powy ej 1700 zł/os/m-c 6,3%, co wiadczy o lepszym stopniu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Tabela 1. Struktura wydatków gospodarstw domowych według grup dochodowych w Polsce w 2006 roku (w %) Wyszczególnienie Gospodarstwa ogółem do Grupa dochodowa (zł/os/m-c) powy ej 1700 ywno i napoje bezalkoholowe 27,1 55,2 46,5 40,9 36,0 31,9 29,0 26,0 24,4 20,8 14,7 Napoje alkoholowe i wyroby 2,7 3,0 3,3 3,1 3,1 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6 2,0 tytoniowe U ytkowanie mieszkania i no- 19,7 16,7 19,3 19,9 19,9 20,9 20,2 20,5 19,9 19,5 17,9 niki energii Wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa 5,1 2,5 2,9 3,3 4,0 4,3 4,6 5,3 5,8 5,9 7,2 domowe- go Odzie i obuwie 5,4 2,7 3,4 4,2 4,8 5,0 5,5 5,5 5,7 5,9 6,3 Transport 8,8 3,4 4,7 5,9 6,7 6,8 7,6 7,8 8,4 10,4 14,8 Ł czno 5,2 4,8 5,4 5,9 5,8 5,7 5,7 5,3 5,1 4,8 4,2 Zdrowie 4,9 1,7 2,9 3,6 4,2 4,8 5,3 5,7 5,9 6,5 6,6 Edukacja 1,4 0,3 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,3 1,7 1,6 2,0 Rekreacja i kultura 7,1 2,8 3,7 4,6 5,5 6,2 6,5 7,3 7,7 8,8 9,7 Restauracje i hotele 2,0 0,7 0,9 1,5 1,3 1,5 1,7 1,8 2,2 2,3 3,2 Pozostałe 10,6 5,5 6,1 6,4 7,8 8,8 9,5 10,8 10,7 10,8 10,9 ródło: Opracowanie własne na podstawie danych surowych pochodz cych z bada Bud etów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2006 roku (2007).

6 238 Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki Ocena dochodowej elastyczno ci popytu na dobra i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych według grup dochodowych Zdaniem Kramera 15 usługi komunikacyjne wiadcz o poziomie cywilizacji społecze stwa. Brak mobilno ci oznacza niezaradno wobec bezrobocia, rezygnacj z turystyki, osłabienie wi zi rodzinnych i mi dzyludzkich. Na poziom wydatków na transport 16 wpływa wiele czynników, m.in. wyposa enie gospodarstw domowych w samochody i inne rodki transportu oraz koszty ich utrzymania i eksploatacji. Na podstawie analizy danych z tab. 1 mo na wysun wniosek, e udział wydatków na transport w wydatkach ogółem był bardzo zró nicowany według grup dochodowych. W najzamo niejszej grupie udział wydatków na omawiany cel był ponad czterokrotnie wy szy ni w grupie najubo szej. I tak gospodarstwa domowe z pierwszej grupy dochodowej przeznaczały na transport 3,4% ł cznych wydatków. W miar przechodzenia do grup o wy szych dochodach udział wydatków na omawiany cel zwi kszył si a do 14,8% w grupie najzamo niejszej. Udział wydatków zdrowie 17 w wydatkach ogółem, wzrastał wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych. W dolnych grupach dochodowych udziały wydatków na omawiany cel były stosunkowo niskie. I tak gospodarstwa domowe z pierwszej grupy dochodowej przeznaczały na zdrowie odpowiednio 1,7% ł cznych wydatków. W gospodarstwach domowych z grupy o najwy szych dochodach udział wydatków na omawiany cel był prawie czterokrotnie wy szy. Z analizy struktury wydatków gospodarstw domowych z 2006 roku wynika tak e, e wydatki na edukacj s wyra nie zró nicowane w zale no ci od przynale no ci do grupy dochodowej. W dolnych grupach dochodowych udziały wydatków na omawiany cel były bardzo niskie, co tym samym istotnie zmniejszało szanse członków gospodarstw domowych z tych grup dochodowych na popraw poziomu wykształcenia. Najni szy odsetek wydatków przeznaczonych na edukacje, wynosz cy tylko 0,3% odnotowano w gospodarstwach dysponuj cych przeci tnymi miesi cznymi dochodami na osob do 200 zł. Najwy szy udział wydatków na omawiany cel wyst pił natomiast w gospodarstwach, w których dochód kształtował si na poziomie powy ej 1700 zł/os/m-c (2,0%). Przy wysokim udziale wydatków na ywno i utrzymanie mieszkania w ogólnych rozchodach pieni nych we wszystkich grupach dochodowych, obserwuje si stosunkowo niski poziom wydatków na rekreacj i kultur. Nie jest to konsekwencj braku potrzeb wypoczynku i rekreacji, lecz faktu, e priorytetowe wydatki obci aj bud et gospodarstw tak mocno (zwłaszcza w najni szych grupach dochodowych), e wypoczynek przesuwany jest na dalszy plan w hierarchii potrzeb 18. Udział wydatków na rekreacj i kultur w wydatkach ogółem stanowi wa ny wska nik poziomu ycia ludno ci, gdy kultura oddziałuje niemal na wszystkie sfery ycia człowieka, ma wpływ na sposób od ywiania i ubierania si, urz dzania mieszkania, stosunek do innych ludzi, uznawane warto ci itd. Rekreacja za jest form aktywno ci w czasie wolnym przeznaczonym na wypoczynek, przyjemno ci maj c na celu regeneracj sił psychicznych, fizycznych oraz zapobieganie dalszemu zm czeniu 19. Najwi cej na ten cel ze swojego bud etu w 2006 roku wydawały 15 Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 199: s Wydatki na transport obejmuj wydatki na: rodki transportu i ich eksploatacj, usługi transportowe (Bud ety gospodarstw domowych w 2006 r. Opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2007: s. 161). 17 Wydatki na zdrowie obejmuj wydatki na: artykuły medyczno-farmaceutyczne, urz dzenia i sprz t medyczny, usługi ambulatoryjne i medycyny niekonwencjonalnej, usługi szpitalne i sanatoryjne (Bud ety gospodarstw domowych w 2006 r. Opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2007: s. 161). 18 Grzywi ska-r pca M., Wzorce konsumpcji gospodarstw domowych na obszarach wiejskich., SGGW KPAiM, Prace Naukowe nr 3,5 Warszawa Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa, 2000: s. 182.

7 239 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 52, 2011 gospodarstwa domowe z grupy dochodowej o najwy szych przeci tnych dochodach (9,7%), a najmniej z najni szej grupy dochodowej (2,8%). Analiza udziału wydatków na restauracje i hotele w wydatkach ogółem prowadzi do wniosku, e pomimo wzrostu ich liczby i znacznej poprawy jako ci usług, ywienie w placówkach gastronomicznych i korzystanie z usług hotelarskich nie jest cech charakterystyczn dla polskich gospodarstw domowych 20. Udział wydatków na ten cel w 2006 roku kształtował si na poziomie od 0,7% w gospodarstwach domowych z pierwszej grupy dochodowej do 3,2% w gospodarstwach domowych z grupy o najwy szych dochodach. W 2001 roku w krajach Unii Europejskiej przeci tny udział wydatków gospodarstw domowych na restauracje i hotele kształtuje si na poziomie 8%. W Niemczech w restauracji cz ciej ni 5 razy miesi cznie spo ywa posiłki 4% gospodarstw domowych, 38% od 1 do 5 razy, jedynie 10% nie korzysta z usług gastronomicznych Elastyczno ci dochodowe popytu gospodarstw domowych według grup dochodowych w Polsce w 2006 roku Wykorzystuj c dane surowe pochodz ce z bada bud etów gospodarstw domowych, zagregowane według grup dochodowych, oszacowano modele Workinga wydatków dla wybranych dóbr i usług. Stopie zgodno ci funkcji z danymi empirycznymi okre lono za pomoc współczynnika determinacji. Skonstruowane modele były dobrze dopasowane do danych empirycznych, poniewa współczynniki determinacji (R 2 ) przekraczały 80 %, a oceny parametrów strukturalnych modeli były statystycznie istotnie na poziomie istotno ci = 0,05. Oszacowane modele Workinga stanowiły podstaw do obliczenia współczynników dochodowej elastyczno ci popytu na dobra i usługi konsumpcyjne. W tab. 2 przedstawiono warto ci tych współczynników 22, ujawniaj ce wra liwo konsumenta na zmiany dochodów oraz informuj ce o kierunkach wykorzystania przyrostu dochodu i o zmianie struktury konsumpcji dokonuj cej si pod wpływem zmiany dochodu 23. ywno zajmuje szczególne miejsce w ród dóbr i usług konsumpcyjnych, co wynika z faktu, e nie ma ona substytutów, a w hierarchii potrzeb niezale nie od sytuacji dochodowej gospodarstwa domowego ma priorytetowe znaczenie. Warto współczynnika elastyczno ci dochodowej popytu w gospodarstwach domowych ogółem wynosiła 0,32, co oznacza, e wzrost dochodu o 1% przyczyniał si do wzrostu wydatków na omawiany cel o 0,32%. Zatem popyt na 20 Poczta W., Michota-Katulska E., Zmiany poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników w warunkach gospodarki rynkowe. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. a Cieszkowskiego w Poznaniu, Pozna 2007: s Poczta W., Michota-Katulska E., Zmiany poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników w warunkach gospodarki rynkowe. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. a Cieszkowskiego w Poznaniu, Pozna 2007: s Współczynniki elastyczno ci dochodowej wydatków s liczbami niemianowanymi, niezale nymi od jednostek pomiaru. Istnieje, zatem mo liwo porównywania wyników analizy popytu na dane dobro lub usług w ró nych przekrojach klasyfikacyjnych mi dzy kategoriami, b d te popytu na ró ne artykuły ywno ciowe mierzone w odmiennych jednostkach fizycznych (Kurzawa I., Wysocki F, Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczno ci popytu konsumpcyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Wrocław 2009: s , Gulbicka B., Kwasek M., Analiza spo ycia ywno ci w gospodarstwach domowych. Przesłanki dla polityki ywno ciowej. IERiG, Warszawa 2006: s ). 23 Gulbicka B., Wy ywienie polskiego społecze stwa w ostatniej dekadzie XX wieku. Studia i Monografie, IERiG, Warszawa 2000: s

8 240 Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki Ocena dochodowej elastyczno ci popytu na dobra i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych według grup dochodowych ywno i napoje bezalkoholowe był mało elastyczny, co jest typow sytuacj dla dóbr podstawowych. Reguł jest bowiem, i im współczynniki elastyczno ci dochodowej s ni sze, tym słabszy jest wpływ zmiany dochodów na popyt konsumpcyjny 24. Najsilniejsz reakcj na zmian dochodów w przypadku wydatków na ywno i napoje bezalkoholowe wykazywały gospodarstwa domowe z pierwszej, najmniej zamo nej grupy dochodowej. Warto współczynnika elastyczno ci wyniosła w tej grupie gospodarstw 1,22, co wiadczy o tym, e dla rodzin z pierwszej grupy dochodowej wydatki na ywno i napoje bezalkoholowe zaliczane były do dóbr luksusowych. W pozostałych grupach uzyskane warto ci współczynników elastyczno ci były mniejsze od 1. Ponadto, mo na zauwa y, e wraz ze wzrostem dochodu, warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej wydatków na ywno oraz na napoje bezalkoholowe malały, co jest zgodne z prawem Engla. Tabela 2. Warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej wydatków na wybrane artykuły i usługi dla gospodarstw domowych według grup dochodowych w Polsce w 2006 roku Wyszczególnienie ywno i napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe U ytkowanie mieszkania i no niki energii Gospodarstwa ogółem do Grupa dochodowa (zł/os/m-c) powy ej ,32 1,22 0,82 0,67 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 0,07 0,45 1,67 1,13 1,04 0,94 0,68 0,54 0,42 0,28 0,24 0,10 0,60 2,62 1,73 1,22 1,13 0,71 0,58 0,45 0,34 0,27 0,14 Wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 1,25 4,76 3,11 2,16 1,61 1,21 0,99 0,84 0,64 0,43 0,31 Odzie i obuwie 0,80 3,61 2,33 1,70 1,26 0,96 0,77 0,62 0,50 0,41 0,24 Transport 1,17 4,44 3,03 2,06 1,56 1,20 1,01 0,78 0,60 0,44 0,30 Ł czno 0,61 2,48 1,66 1,22 0,90 0,69 0,55 0,44 0,36 0,29 0,17 Zdrowie 0,62 2,80 1,81 1,32 0,98 0,75 0,60 0,48 0,39 0,32 0,17 Edukacja 1,07 4,39 2,97 1,98 1,50 1,16 0,96 0,78 0,59 0,43 0,30 Rekreacja i kultura 1,27 4,84 3,12 2,28 1,69 1,29 1,04 0,83 0,67 0,46 0,32 Restauracje i hotele 0,67 2,94 2,07 1,54 1,22 0,80 0,67 0,51 0,47 0,35 0,20 ródło: Opracowanie własne na podstawie danych surowych pochodz cych z bada Bud etów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2006 roku (2007). 24 Gulbicka B., Wy ywienie polskiego społecze stwa w ostatniej dekadzie XX wieku. Studia i Monografie IERiG, Warszawa 2000: s. 71.

9 241 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 52, 2011 W przypadku wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe popyt na te artykuły był mało elastyczny w gospodarstw domowych, w których dochody były wy sze ni 400 zł/m-c/os. Najwy sz elastyczno ci dochodow wydatków(1,67) na omawianych cel odznaczały si gospodarstwa domowe z najni szej grupy dochodowej. W miar przechodzenia do wy szej grupy dochodowej warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej popytu malały. Mieszkanie jest dobrem pierwszej potrzeby. Odgrywa wa n rol w funkcjonowaniu ka dej rodziny, gdy daje schronienie i poczucie bezpiecze stwa. Stwarza podstawy wła ciwego jej rozwoju, kształcenia dzieci i dorosłych, prowadzenia ycia rodzinnego i towarzyskiego. Jest m.in. miejscem pracy, odpoczynku, rozrywki 25. Wydatki na u ytkowanie mieszkania i no niki energii 26 stanowi najwi ksz grup wydatków nie ywno ciowych w bud ecie gospodarstw domowych. Na podstawie tab. 2 mo na stwierdzi, e dla gospodarstw domowych ogółem wzgl dny przyrost popytu był mniejszy od wzgl dnego przyrostu dochodu (wydatki na omawiany cel zaliczane wi c były do wydatków podstawowych). Natomiast analizuj c warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej popytu na u ytkowanie mieszkania i no niki energii, według grup dochodowych, mo na zauwa y, e dla gospodarstw domowych dysponuj cych dochodami w wysoko ci powy ej 550 zł/os/m-c wydatki na ten cel rosły w tempie wolniejszym od przyrostu dochodu, czyli wzgl dna zmiana popytu na u ytkowanie mieszkania i no niki energii była mniejsza od wzgl dnej zmiany dochodu (współczynniki elastyczno ci dochodowej popytu przyjmowały warto ci z przedziału od 0 do 1). W przypadku gospodarstw domowych dysponuj cych dochodem do 550 zł/os/m-c wzgl dna zmiana popytu na te dobra była wi ksza od wzgl dnej zmiany dochodów (tab. 2). Popyt na dobra i usługi zwi zane z wyposa eniem mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego w gospodarstwach domowych ogółem był wysoce elastyczny wzgl dem dochodu (warto współczynnika elastyczno ci dochodowej popytu wyniosła 1,25, a wi c wzrost dochodu o 1% przyczyniał si do wzrostu wydatków na omawiany cel o 1,25%). Analiza współczynników elastyczno ci dochodowej popytu według grup dochodowych pozwala zauwa y, e dla gospodarstw domowych dysponuj cych dochodami w wysoko ci 700 do 850 zł/os/m-c wzgl dny przyrost popytu i wzgl dny przyrost dochodu był równy, czyli wraz ze wzrostem dochodów udział wydatków na wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego w wydatkach ogółem nie zmieniał si. W przypadku gospodarstw domowych z ni szych grup dochodowych popyt na omawiany cel był wysoce elastyczny, a dla gospodarstw dysponuj cych dochodem powy ej 850 zł/os/m-c był mało elastyczny. Do wydatków na podstawowe potrzeby mo na zaliczy tak e wydatki na odzie i obuwie. Analizuj c tab. 2 mo na wysun wniosek, e w rodzinach, w których przeci tny miesi czny dochód na osob nie przekraczał 550 zł, odzie i obuwie stanowiły dobro luksusowe, gdy wzgl dny przyrost popytu był wi kszy od wzgl dnego przyrost dochodu. W przypadku pozostałych grup gospodarstw domowych wydatki na ten cel rosły w tempie wolniejszym od przyrostu dochodu, czyli wzgl dna zmiana popytu na odzie i obuwie była mniejsza od wzgl dnej 25 Kwasek M., Poziom ycia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku. IERiG, Warszawa 2002: s Wydatki te ponoszone s na opłaty za najem mieszkania, materiały i usługi zwi zane z konserwacj mieszkania lub domu i inne usługi zwi zane z zamieszkiwaniem (m.in. zaopatrywanie w wod, usługi kanalizacyjne, wywóz nieczysto ci, koszty zarz dzania i administracji nieruchomo ci ), no niki energii (energia cieplna, opał, energia elektryczna i gaz (Bud ety gospodarstw domowych w 2006 roku. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2007: s ).

10 242 Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki Ocena dochodowej elastyczno ci popytu na dobra i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych według grup dochodowych zmiany dochodu (współczynnik elastyczno ci dochodowej popytu przyjmował warto ci z przedziału od 0 do 1). Popyt na transport w gospodarstwach domowych ogółem wzrastał szybciej ni dochód. Analiza warto ci współczynników elastyczno ci dochodowych wydatków na omawiany cel, według grup zamo no ci, pozwala stwierdzi, e najni sz elastyczno ci dochodow popytu na transport charakteryzowały si gospodarstwa domowe dysponuj ce dochodem rozporz dzalnym w wysoko ci powy ej 1700 zł/os/m-c, a najsilniejsz reakcj na zmian dochodów wykazywały najmniej zamo ne rodziny. Im wy szy dochód (grupa zamo no ci), tym ni sza warto współczynnika elastyczno ci. Podobnie sytuacja kształtowała si w przypadku wydatków na ł czno, jednak e mo na zauwa y ogóln prawidłowo, e warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej wydatków na transport kształtowały si na znacznie wy szym poziomie ani eli wydatków na ł czno. Elastyczno dochodowa wydatków na zdrowie w gospodarstwach domowych ogółem wyniosła 0,62, co oznacza, e wzrost dochodu o 1% przyczyniał si do wzrostu wydatków na omawiany cel o 0,62%. Zatem wydatki na zdrowie były mało elastyczne. Popyt na zdrowie w ród gospodarstw dysponuj cych dochodem poni ej 400 zł/os/m-c był wysoce elastyczny, czyli wzrastał szybciej ni dochód. W gospodarstwach z wy szych grup dochodowych był on natomiast mało elastyczny. Istotn sfer w funkcjonowaniu gospodarstw domowych stanowi działania zwi zane z realizacj aspiracji edukacyjnych 27. Edukacja rozumiana jest jako wychowanie, wykształcenie, nauka, a tak e proces zdobywania wiedzy, umiej tno ci i kształcenia 28. Liczne badania ekonomiczne i socjologiczne wskazuj na istotny wpływ poziomu wykształcenia na poziom ycia ludno ci. Poziom i rodzaj wykształcenia staje si coraz bardziej wymiernym w pieni dzu rodkiem podnoszenia pozycji rynkowej, poszerzania mo liwo ci, realizacji aspiracji materialnych. Opłacalno inwestowania w kształcenie potwierdzaj równie wyniki badania opinii publicznej na ten temat 29. Dla gospodarstw domowych ogółem edukacja stanowiła dobro luksusowe, poniewa współczynnik elastyczno ci dochodowej popytu przyj ł warto 1,07. Wraz ze wzrostem dochodu malała elastyczno popytu. Popyt na edukacj w ród gospodarstw dysponuj cych dochodem poni ej 700 zł/os/m-c był wysoce elastyczny, czyli wzrastał szybciej ni dochód. W gospodarstwach z wy szych grup dochodowych był on natomiast mało elastyczny. W przypadku elastyczno ci dochodowej popytu na rekreacj i kultur stwierdzono, e w gospodarstwach domowych ogółem wzgl dna zmiana popytu na ten cel była wi ksza od wzgl dnej zmiany dochodu. Najwy sze warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej wydatków na rekreacj i kultur wyst powały w rodzinach najubo szych i malały wraz z przechodzeniem do kolejnej grupy dochodowej gospodarstw domowych. Wydatki na rekreacj i kultur zaliczane były do luksusowych dla gospodarstw domowych dysponuj cych dochodem do 850 zł/os/m-c (tab. 2). 27 Gutkowska K. i inni, Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. SGGW, Warszawa 2001: s Poczta W., Michota-Katulska E., Zmiany poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników w warunkach gospodarki rynkowe. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. a Cieszkowskiego w Poznaniu, Pozna 2007: s Sikorska J., Konsumpcja, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998: s. 112.

11 243 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 52, 2011 Stosunkowo wysoka była warto przeci tnego współczynnika elastyczno ci dochodowej popytu na restauracje i hotele (0,67). Warto ci tego współczynnika malały od 2,94 w najni szej grupie dochodowej do 0,2 w najwy szej. Uzyskane współczynniki elastyczno ci dochodowej popytu posłu yły do ustalenia pilno ci zakupów wybranych artykułów i usług w gospodarstwach domowych ogółem w Polsce. W wyniku uporz dkowania współczynników elastyczno ci dochodowych popytu na wybrane dobra i usługi konsumpcyjne od najmniejszych do najwi kszych warto ci, uzyskano hierarchi wa no ci wydatków 30. Najpilniejsze zakupy, najmniej wra liwe na zmian dochodów, dotyczyły artykułów ywno ciowych i napojów bezalkoholowych. Natomiast najdalej w hierarchii wa no ci odsuni te były wydatki na rekreacj i kultur, wyposa enie i prowadzenie gospodarstwa domowego, transport oraz edukacj (rys. 1). Gospodarstwa domowe powy ej 1700 zł/os/m-c do 200 ogółem Rekreacja i kultura Wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego Transport Edukacja Odzie i obuwie Restauracje i hotele Zdrowie Ł czno U ytkowanie mieszkania i no niki energii Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe ywno i napoje bezalkoholowe Rysunek 1. Hierarchia wa no ci wydatków na dobra i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych ogółem w Polsce według współczynnika elastyczno ci dochodowej wydatków ródło: Opracowanie własne na podstawie tab Laskowski W., Elastyczno dochodowa wydatków na ywno na tle elastyczno ci innych wydatków w polskich gospodarstwach (w) Konsument ywno ci i jego zachowania rynkowe. Red. nauk. Gutkowska K., Ozimek I. SGGW, Warszawa 2000: s. 166.

12 244 Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki Ocena dochodowej elastyczno ci popytu na dobra i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych według grup dochodowych 5. Podsumowanie Najwa niejsze znaczenie w strukturze konsumpcji, w badanych grupach dochodowych, maj wydatki, które s zwi zane z zaspokajaniem potrzeb podstawowych. S to wy ywienie oraz opłaty mieszkaniowe. Wysoki udział sztywnej grupy potrzeb w wydatkach gospodarstw domowych uzasadnia niski odsetek wydatków asygnowanych na usługi wy szego rz du. Gospodarstwa domowe z pierwszej grupy dochodowej dysponuj ce dochodem do 200 zł/os/m-c odznaczały si najwy szym udziałem wydatków na ywno i napoje bezalkoholowe w ogólnej strukturze wydatków (55,2%). W miar wzrostu dochodu gospodarstwa domowego malał udział wydatków na ywno w wydatkach ogółem poprzez stopniowe nasycenie potrzeb ywno ciowych. W 2006 roku w gospodarstw z najwy szej grupy dochodowej udział wydatków na omawiany cel wynosił 14,7%. Na podstawie przeprowadzonych bada mo na wnioskowa, e najwy sze warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej popytu wyst powały przypadku gospodarstw domowych z pierwszej grupy dochodowej do 200 zł/os/m-c. Gospodarstwa te cechowały si wysok elastyczno ci dochodow popytu na wszystkie analizowane dobra i usługi konsumpcyjne w tym tak e na ywno. Najni sze warto ci współczynników elastyczno ci dochodowej popytu wyst piły w najwy szej grupie dochodowej powy ej 1700 zł/os/m-c. Popyt na ywno i napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz u ytkowanie mieszkania i no niki energii w najzamo niejszych gospodarstwach domowych był bliski poziomu nasycenia, a popyt na pozostałe dobra i usługi był mało elastyczny i klasyfikował je do dóbr podstawowych. Na podstawie analizy wra liwo ci wydatków na dobra i usługi konsumpcyjne wywołane zmianami dochodów gospodarstw domowych ogółem w Polsce ustalono hierarchie ich pilno ci. Stwierdzono, e najpilniejsze zakupy, najmniej wra liwe na zmian dochodów dotyczyły artykułów ywno ciowych i napojów bezalkoholowych. Natomiast najdalej odsuni te w hierarchii zakupów były wydatki na kultur i rekreacj, wyposa enie i prowadzenie gospodarstwa domowego, transport oraz edukacj. Bibliografia [1] Bud ety gospodarstw domowych w 2006 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2007: s. 7, [2] Chmielewska B., Spo ycie ywno ci w gospodarstwach domowych rolników. Studia i Monografie., IERiG, Warszawa 2000: s [3] Grzywi ska-r pca M., Wzorce konsumpcji gospodarstw domowych na obszarach wiejskich. SGGW KPAiM, Warszawa 2005, Prace Naukowe nr 35. [4] Gulbicka B., Wy ywienie polskiego społecze stwa w ostatniej dekadzie XX wieku. Studia i Monografie, IERiG, Warszawa 2000: s , 71. [5] Gulbicka B., Kwasek M., Analiza spo ycia ywno ci w gospodarstwach domowych. Przesłanki dla polityki ywno ciowej. IERiG, Warszawa 2006: s , [6] Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. SGGW, Warszawa 2001: s [7] Kramer J., Konsumpcja w gospodarstwie rynkowym. PWE, Warszawa 1997: s. 197,

13 245 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 52, 2011 [8] Kurzawa I., Wysocki F, Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczno ci popytu konsumpcyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Wrocław 2009: s , [9] Kwasek M., Współzale no mi dzy spo yciem ywno ci a poziomem dochodów w wietle współczynników dochodowej elastyczno ci spo ycia (popytu) (w) Konsument ywno ci i jego zachowania rynkowe. Red. nauk. Gutkowska K., Ozimek I. SGGW, Warszawa 2000: s [10] Kwasek M., Poziom ycia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku. IERiG, Warszawa 2002: s [11] Laskowski W., Elastyczno dochodowa wydatków na ywno na tle elastyczno ci innych wydatków w polskich gospodarstwach (w) Konsument ywno ci i jego zachowania rynkowe. Red. nauk. Gutkowska K., Ozimek I. SGGW, Warszawa 2000: s.166. [12] Marciniak S., Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005: s [13] Ostasiewicz W., Ocena i analiza jako ci ycia. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004: s [14] Poczta W., Michota-Katulska E., Zmiany poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Pozna 2007: s [15] Podolec B., Analiza kształtowania si dochodów i wydatków ludno ci w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000: s [16] Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000: s [17] Sikorska J., Konsumpcja, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998: s [18] Welfe W., Ekonometryczne modele rynku. Analiza, prognozy i symulacje. Tom 2. Modele konsumpcji, Pa stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978: s [19] Wysocki F., Kurzawa I., Analiza kształtowania si konsumpcji ywno ci w Polsce w uj ciu terytorialnym [w] Zró nicowanie regionalne gospodarki ywno ciowej w Polsce w procesie integracji z Unia Europejsk pod redakcj Poczty W., Wysockiego F. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego, Pozna 2002: s

14 246 Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki Ocena dochodowej elastyczno ci popytu na dobra i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych według grup dochodowych E ASSESSMENT OF INCOME ELASTICITY OF EXPENDITURE ON CONSUMER GOODS AND SERVICES BY INCOME GROUPS IN POLAND Summary In this article an attempt has been taken to assess the elasticity of revenue expenditure on basic goods and services for groups of households in Poland, separated using an income criteria. Coefficients of elasticity have been assessed basing on estimated Working models, using unpublished raw data, on individual households from the household budget survey conducted by the Central Statistical Office in Based on the survey can be concluded that the highest values of co-factors were income elasticity for the households of the first group of income up to 200 zł / person / month. These households were characterized by a high elasticity of expenditure for all of the analyzed consumer goods and services, including food. The lowest income elasticity occurred in the highest income group above 1700 zł / person / month. Demand for food and soft drinks, alcoholic beverages and tobacco, as well as housing and energy carriers in these households was close to saturation level and demand for other goods and services was not very flexible and classified them as a basic level group. Keywords: household, income groups, structure of expenditure, the model of Working, the income elasticity of expenditure Joanna Stanisławska Feliks Wysocki Katedra Finansów i Rachunkowo ci Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, Pozna

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DR INŻ. MARIOLA KWASEK WZORCE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W POLSCE STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102

DR INŻ. MARIOLA KWASEK WZORCE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W POLSCE STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 DR INŻ. MARIOLA KWASEK WZORCE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W POLSCE STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 153 WARSZAWA 2012 Autorka publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK

WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK Streszczenie Celem opracowania jest przedstawienie skali oraz dynamiki zmian wydatków na ochron zdrowia polskich gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Inflacja zjada wartość pieniądza.

Inflacja zjada wartość pieniądza. Inflacja, deflacja Inflacja oznacza wzrost cen. Inflacja jest wysoka, gdy ceny kupowanych dóbr i towarów rosną szybko; gdy ceny rosną powoli, wówczas inflacja jest niska. Inflacja jest to trwały wzrost

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2013 BS/10/2013 ZADOWOLENIE Z PRACY I JEJ OCENY

Warszawa, styczeń 2013 BS/10/2013 ZADOWOLENIE Z PRACY I JEJ OCENY Warszawa, styczeń 2013 BS/10/2013 ZADOWOLENIE Z PRACY I JEJ OCENY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MARZENIA I POTRZEBY, CZYLI NA CO PRZEZNACZYLIBYŚMY WIELKĄ WYGRANĄ BS/61/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MARZENIA I POTRZEBY, CZYLI NA CO PRZEZNACZYLIBYŚMY WIELKĄ WYGRANĄ BS/61/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Agnieszka STARCZEWSKA ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 Zarys treści: Autorka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia 11. Wyniki bada i ich analiza Na podstawie nieniszcz cych bada ultrad wi kowych kompozytu degradowanego cieplnie i zm czeniowo wyznaczono nast puj ce zale no ci: pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

ZRÓ NICOWANIE POZIOMU I RÓDE DOCHODÓW GOSPODARSTW PRACOWNICZYCH W POLSCE

ZRÓ NICOWANIE POZIOMU I RÓDE DOCHODÓW GOSPODARSTW PRACOWNICZYCH W POLSCE A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 271, 2012 ZRÓ NICOWANIE POZIOMU I RÓDE DOCHODÓW GOSPODARSTW PRACOWNICZYCH W POLSCE Streszczenie. Przedmiotem opracowania jest sytuacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta Pieniężny Pomiar Korzyści z Handlu Możesz kupić tyle benzyny ile chcesz, po cenie 2zł za litr. Jaka jest najwyższa cena, jaką zapłacisz za 1 litr benzyny?

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW

EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW Uniwersytet Warszawski Instytut Ameryk i Europy Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne, drugiego stopnia Raport dotyczy 10 absolwentów, którzy uzyskali dyplom

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-146(5)/15 Warszawa, 14 września 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Wykład 9

Mikroekonomia Wykład 9 Mikroekonomia Wykład 9 Efekty zewnętrzne Przez długie lata ekonomiści mieli problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem efektów zewnętrznych, które oddziaływały na inne podmioty gospodarcze przez powodowanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Warszawa, maja 2014 r. BL INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Przedmiotowa informacja przygotowana została w oparciu o przedstawione przez Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo