Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006."

Transkrypt

1 Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006. Od marzeñ do podró y.

2 Fachowa wiedza naszych ekspertów z całego świata pozwala nam skupić się na najważniejszych sprawach. Na Państwa sprawach finansowych. Schlitteln in Wildhaus im Toggenburg, Ostschweiz W UBS Wealth Management wiemy, że sukces wymaga zaplanowania. Nie szczędzimy wysiłków by szczegółowo poznać Państwa sytuację majątkową przed opracowaniem indywidualnego rozwiązania. Państwa doradca korzysta z wybitnej wiedzy ekspertów naszej globalnej sieci. Przewidujemy rozwój wydarzeń i na bieżąco dostosowujemy Państwa portfel inwestycyjny do stawianych przez Państwa celów. Oferujemy nowatorskie produkty i usługi, nieprzerwanie monitorujemy rynek i stan Państwa inwestycji oraz zapewniamy proaktywne doradztwo. Przewodzimy rynkom finansowym. UBS AG Przedstawicielstwo w Polsce Al. Ujazdowskie Warszawa tel UBS jest wiodącą firmą świadczącą usługi finansowe o globalnym zasięgu, obejmujące zarządzanie majątkiem, zarządzanie aktywami oraz usługi bankowości inwestycyjnej na rzecz klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz inwestorów instytucjonalnych. UBS ma swoją centralę w Szwajcarii, działa w ponad 50 krajach i we wszystkich głównych ośrodkach finansowych na świecie.

3 Spis treœci. Drogi Goœciu, zwracaj uwagê na znak Q! W programie Znak Jakoœci Szwajcarskiej Turystyki wiod¹ce organizacje turystyczne i ponad 1500 innych podmiotów nawi¹za³o wspó³pracê w celu zdefiniowania jednoznacznych kryteriów oceniania jakoœci serwisu dla goœci. Kategoria 1. Znaku Jakoœci gwarantuje wysoki standard us³ug. Kategoria 2. Znaku Jakoœci jest nadawana organizacjom przez kontrolerów z zewn¹trz. Kategoria 3. Znaku Jakoœci przyznawana jest organizacjom, które wprowadzi³y System Zarz¹dzania Jakoœci¹ (QMS). Koncepcja: Switzerland Tourism, Warszawa Wydawca: Switzerland Tourism przy Ambasadzie Szwajcarii Al. Ujazdowskie 27, Warszawa tel.: , fax: Zdjêcie na ok³adce: Heidmanegg, Klausen, kanton Uri. Tekst i zdjêcia na podstawie broszury Mehr Winter 2005/2006, wydanej przez Switzerland Tourism, Zurych Atrakcje na zimê 6 Szwajcaria na mapie 10 Gryzonia 12 Wallis 24 Region Jeziora Genewskiego 34 Centralna Szwajcaria 40 Berneñski Oberland 44 Szwajcaria praktycznie 50 MojaSzwajcaria.pl 51 Sk³ad komputerowy: Druk: Paper & Tinta Nak³ad: egz. ISBN: Od marzeñ do podró y. Dodatkowe, bardziej szczegó³owe i nformacje oraz ciekawostki znajdziecie Pañstwo na stronie:

4 Witamy.

5 Zima marzeñ to rozleg³e, górskie panoramy, b³êkitne niebo i mieni¹cy siê w s³oñcu, puszysty œnieg. Jak w Szwajcarii. Tylko w szwajcarskich Alpach ku niebu wznosi siê 48 czterotysiêczników. Du e wysokoœci i liczne lodowce gwarantuj¹ doskona³e warunki œniegowe przez ca³y d³ugi sezon. A 29 oœrodków sportów zimowych le y powy ej 2800 m n.p.m., a najwy ej po³o one tereny narciarskie rozci¹gaj¹ siê na wysokoœci ponad 3800 m n.p.m. I tylko w Szwajcarii ze szczytów mo na zje d aæ bardzo d³uuuugo, nawet 17 km, co jest kolejnym alpejskim rekordem. W tak niewielkim kraju zadziwiaj¹ jeszcze inne liczby opisuj¹ce zimowe propozycje: 7300 km tras zjazdowych, 5000 km tras cross country, 2500 km zimowych szlaków wêdrownych i 500 km tras saneczkowych. Narty, snowboard, sanki, wêdrówki w rakietach œnie nych, termalne Ÿród³a, kulinaria, wina, tradycja, wydarzenia... Po prostu zima dla ka dego. Zim¹ w Szwajcarii spe³ni¹ siê Pañstwa marzenia. Do zobaczenia w Szwajcarii! Adriana Czupryn, Switzerland Tourism, Polska Widok na Titlis, Centralna Szwajcaria

6 Atrakcje na zimê. Zima w Szwajcarii zapewnia bogate mo liwoœci wypoczynku ³¹cz¹ce góry ze œniegiem, sportami zimowymi, ale nie tylko. Dodatkowe atrakcje s¹ równie gwarantowane. Wiêcej górskiej przyjemnoœci. Zanurzyæ siê w zimowych przyjemnoœciach, a potem Pora na odpoczynek i kontemplacjê krajobrazu. Zwróciæ twarz ku s³oñcu. Spogl¹daæ na b³êkitne niebo z widokiem na górskie szczyty. A mo e posi³ek w górskiej restauracji? A potem znowu na trasy. Po najd³u szych w Alpach zjazdach na jednej lub dwóch deskach. Najd³u sze zjazdy. Zermatt: Klein Matterhorn - wioska, 17 km i Mürren: Schilthorn - Lauterbrunnen, 16 km i Davos: Weissfluhjoch - Küblis, 14 km Lötschental: Hockenhorngrat - Wiler, 14 km i Verbier: Mont-Fort - wioska, 12 km i Gstaad: Glacier Reusch, 14 km i Engelberg: Titlis - wioska, 12 km i Silvaplana: Corvatsch - wioska, 11 km i Mekki snowboardzistów. Flims Laax Falera - numer jeden dla freestylowców Leysin - jeÿdziæ w snowparku po œladach najlepszych zawodników na œwiecie i Verbier z najbardziej zwariowanymi zawodami i Zinal - miejsce spotkañ racerów Gstaad Saanenland - dyskretna sceneria Toggenburg - gwarancja œniegu we Wschodniej Szwajcarii Andermatt - najbardziej odlotowa halfpipe w sercu Szwajcarii Davos - najmocniejsze wydarzenia Restauracje panoramiczne. St. Moritz: Diavolezza - Lodowcowa sceneria na wysokoœci 3000 m n.p.m. Andermatt: Gemsstock - nic wiêcej, tylko góry. Alpenregion: Alpejska wie a Hasliberg o dooko³a. Les Diablerets/Gstaad: Restauracja Mario Botty - Glacier Saas-Fee: Allalin - najwy ej po³o ona restauracja obrotowa na œwiecie. i 6 Atrakcje na zimê. MojaSzwajcaria.pl

7 Wiêcej wra eñ na szczytach. Po muldach w dó³ zbocza. Najd³u sze i najwy ej po³o one na œwiecie urz¹dzenia transportowe funkcjonuj¹ w 27 regionach narciarskich i wywo ¹ goœci na imponuj¹c¹ wysokoœæ co najmniej 2800 m n.p.m. Z tych siêgaj¹cych niemal nieba szczytów zje d aj¹ Pañstwo zwyczajnie w dó³, a potem znowu na górê Najtrudniejsze trasy z muldami. Champéry: Chavanette Engelberg: Titlis i Flumserberg: Leist i Mürren: Kanonenrohr i Pontresina: Lagalb Zermatt: Stockhorn Kulinaria na trasach. Arosa: schronisko Carmenna - perfekcyjny taras z le akami Klosters: Alp Garfiun - saniami konnymi do domowego ciasta i Grindelwald: restauracja Brandegg - s³ynne ciasto z jab³kami i Gstaad: Horny Bar - bar w s³oñcu i Leysin: Les Fers - od kebabu po antrykot i Zermatt: Restauracja Zum See - legendarne ciastka z kremem i Najd³u sze trasy zjazdowe dla sanek. Grindelwald: Faulhorn, 15 km i Aletsch: Fiescheralp - Fiesch, 13 km i Dolina Saas: Saas-Grund - Kreuzboden, 11 km Klosters: Fideriser Heuberge, 11 km Verbier: Savoleyres - La Tzoumaz, 10 km Savognin: Somtgant, 9 km Melchsee - Frutt, 8 km Kerenzerberg: 7,5 km i Niesamowite kolejki linowe. Samnaun: pierwsza kolejka piêtrowa w Europie Engelberg: Titlis - Rotair, obroty panoramiczne o 360 o i Mürren: Schilthorn - widok na Eiger, Mönch & Jungfrau i Zermatt: Klein Matterhorn - widok na Matterhorn z 3000 m n.p.m. Verbier: Mont-Fort - na wysokoœci 3300 m n.p.m. i Wiêcej zimowego nastroju. Skrzypienie œniegu pod butami. Prawdziwe zimowe ferie s¹ wtedy, gdy podczas spacerów po wiosce s³ychaæ œnieg skrzypi¹cy pod butami. W Szwajcarii wiele oœrodków sportów zimowych po³o onych jest tak wysoko, e œnieg jest w nich zapewniony. Z tego te powodu nasze oœrodki mog¹ zagwarantowaæ romantyczne wspomnienia z wypoczynku. Miejscowoœci zimowe wolne od ruchu samochodowego. Braunwald Melchsee-Frutt Rigi Saas-Fee Stoos Od marzeñ do podró y. Atrakcje na zimê. 7

8 Wengen i Mürren i Aletsch: Riederalp, Bettmeralp, Fiescheralp i Zermatt Wyj¹tkowe restauracje w miejscowoœciach zimowych. Les Diablerets: Auberge de la Poste - przytulny wystrój i Crans-Montana: Du Pas de l'ours - kuchnia regionu Wallis Gstaad: Chedery - kucharz z przewodnika GaultMillau i Klosters: Walserhof i Engelberg: Schweizerhaus - p³on¹cy szasz³yk Les Mosses: fascynuj¹ca dolina i Kandersteg: spokojny region z gwarancj¹ œniegu i Najlepsze tereny do wêdrówek w rakietach œnie nych. ENGADIN-Scuol i Greyerzerland Lötschental Jura Waadtlandzka, Saint-Cergue i Meiringen-Hasliberg Brigels Waltensburg Andiast Château-doex Wêdrówki po œniegu. Lenk-Simmental, 67 km Grindelwald, 80 km Davos, 120 km Disentis - Sedrun, 45 km Crans-Montana, 60 km Wiêcej ró norodnoœci. Obok tras zjazdowych panuje cisza zimowego uroku. adna pora roku nie jest tak bardzo ró norodna, jak zima. Kto szuka akcji, nie musi odpoczywaæ ani minuty. Ale tak e zimowi goœcie, którzy wol¹ omijaæ gwar tras, znajd¹ odpowiedni¹ infrastrukturê do spokojniejszych podró y poœród czaruj¹cych krajobrazów. Mekki mi³oœników biegów narciarskich. Engadyna: legendarny Maraton Engadyñski Goms: 100 km przygotowanych tras i Lenzerheide-Valbella: trening wysokoœciowy na 1500 m n.p.m. i 8 Atrakcje na zimê. MojaSzwajcaria.pl

9 Miejscowoœci narciarskie w gor¹czce zawodów. Spektakl na ywo w górach. Zima w Szwajcarii jest bogata nie tylko w œnieg. Kilkaset ró nych wydarzeñ zapewnia wypoczynek nieco innego rodzaju: koncerty openair, festiwale, zawody, tak e te miêdzynarodowej rangi. Zawody o puchar œwiata w Szwajcarii s¹ najwa niejszymi wydarzeniami sezonu zarówno dla uczestników, jak i widzów. Oczywiœcie, e mo na je ogl¹daæ siedz¹c wygodnie w fotelu przed telewizorem. Ale te emocje, gdy zawodnicy zwyciê aj¹ o u³amki sekund przy aplauzie tysiêcy fanów sportu trzeba prze yæ na ywo. Razem z zabaw¹ po zawodach. Gdy zje d aj¹ profesjonaliœci: Zawody o Puchar Œwiata FIS 2005/2006 Puchar Œwiata Audi FIS w narciarstwie alpejskim Adelboden Slalom gigant i slalom mê czyzn Wengen Kombinacja, zjazdy i slalom mê czyzn St. Moritz Zjazdy, Super-G i kombinacja kobiet Puchar Œwiata FIS w skokach narciarskich i biegi narciarskie Engelberg Skoki narciarskie Davos Sprint, kobiety & mê czyÿni Davos 10 km kobiety, 15 km mê czyÿni Wiêcej wypoczynku. Oazy wellnessu z widokiem na Alpy. ywio³ wody w naj³agodniejszych odmianach: w krystalicznej postaci na zaœnie onych zboczach i jako przyjemnie ciep³y w k¹pieliskach termalnych. Wiele miejscowoœci zimowych wzbogaci³o swoj¹ ofertê wypoczynkow¹ o nowoczesne hotele wellnessowe w pobli u tras zjazdowych. Z trasy do k¹pieliska. Leukerbad: z kombinowanym biletem i Scuol: wellness rzymsko-irlandzki Adelboden: wellness alpejski i Bad Ragaz: k¹piele od 600 lat z wodzie ze Ÿród³a Tamina i Ovronnaz: k¹piele termalne z widokiem na góry i 5 z 60 hoteli z ofert¹ wellnessow¹. Interlaken, Hotel Victoria-Jungfrau***** i Lenk, Lenkerhof alpine resort***** i Leukerbad, Lindner Alpentherme**** i Saas-Almagell, Hotel Pirmin Zurbriggen**** i Scuol, Hotel Belvédére**** i Puchar Œwiata FIS Freestyle Davos Aerials kobiety & mê czyÿni Puchar Œwiata Nokia FIS w snowboardzie Saas-Fee Halfpipe i boardercross, kobiety & mê czyÿni Nendaz Slalom równoleg³y, kobiety & mê czyÿni Od marzeñ do podró y. Atrakcje na zimê. 9

10 Schaffhausen Neuhausen a.rheinf. Riehen Allschwil Reinach La Brugg Limm Pratteln Liestal rse Bi Baden Aarau Olten Delémont rse e le Bi e Aarberg Burgdorf c eu hâ te l Köniz Düdingen Belp Sigriswil Beatenbg. u a Nyon L éman c L La Sari ne Frutigen Zweisimmen ee Interlaken Wengen Lauterbrunnen F 2044 Grindelwald 44 Mürren Jungfraujoch 4274 Anderm Rougemont s ChâteauSaanen m Kandersteg Adelboden o d'oex G Gstaad 15 Lenk Blatten Vevey 27 Montreux Col des 3374 Lötschberg Les Mosses Mosses Bettmeralp Fiesch Leukerbad 1445 Riederalp Leysin Aletsch Goppenstein Crans Les Diablerets Montana Leuk Villars-s.-O. Brig 21 Sierre Monthey e 24 hôn Sion B Le R Portes 23 St-Luc 16 du20 Soleil St.Niklaus 3257 Grächen Champéry Dents 19Haute Nendaz Grimentz Zinal du Midi Saas Fee Martigny Verbier 1526 Saas Almagell 26 Pso. del S.Gottar 2108 Airol 2478 Bosco/ Gurin H i gg Ma Vispa 31 ers s. zer ien Br E Engelberg Melchsee-Frutt Meiringen Altd re Aa St-Cergue Pully Simme Kander Renens Morges 1509 Gruyères Lungern Brienz n Le Brassus C Jaun Sörenberg Em me Thun h Bulle e rb Sch stätter See 40 Münsingen T Schwarzsee G Horw i. Emmental Fribourg/Freiburg B Vierwald Langnau Murten Romont L'O Sumiswald Aare roy e N La les-bains Wädenswil Zug Reuss Yverdon 31 ü r i c Küssnacht a.r. Weggis Goldau Huttwil Neuchâtel Vallorbe uss Willisau Le Locle Ste-Croix Horgen Beromünster Cham Langenthal Küsnac Z Aare La Chauxde-Fonds de Muri Solothurn Adliswil Re 46 c La Kloten Wallise Düb Dietikon Wohlen Grenchen Töss Bülach Wettingen at Porrentruy Zurzach Rheinfelden a As 4357 Matterhorn Zermatt 4478 a 4634 g o M g 10 Szwajcaria g io

11 Stein am Rhein Kreuzlingen llen endorf Uster ht Wetzikon T o g g e n b u r g Rapperswil Säntis Ebnat Kappel Wildhaus Unterwasser Liechtenstein 36 Amden Vaduz Einsiedeln Flums Oberiberg Glarus D Sargans 35 wyz Bad Ragaz 2914 Braunwald Elm Landquart Küblis rf Klosters 1948 Chur Flims Flims Waldhaus Davos 32 Laax Parpan Arosa 2383 Disentis/ 1 Lenzerheide- Mustér Lai 3 7 Zernez 8 2 Thusis Sedrun 10 Filisur Tiefencastel Bergün 4 A Vals Zuoz att Albulapass Savognin do Splügen 12 Samedan Splügenpass St.Moritz Pontresina San 2113 Julierpass Bernardino Bivio 5 Silvaplana Maloja Sils im E./Segl 2328 Biasca Mesocco h s Mággia Thur e e Locarno cona Frauenfeld Wil Vorderrhein Ticino Linth Gossau B o Walensee Bellinzona d e n s e e Herisau Appenzell Hinterrhein Arbon Rorschach St.Margrethen Rhein Landquart Inn Samnaun Scuol A Gryzonia 1 Arosa 2 Brigels Waltensburg Andiast 3 Davos 4 Disentis Sedrun 5 ENGADYNA/St. Moritz 6 ENGADYNA/Sils 7 ENGADYNA/Scuol 8 Flims Laax Falera 9 Klosters 10 Lenzerheide 11 Samnaun 12 Savognin B Wallis 13 Riederalp/Bettmeralp/ Fiescheralp 14 Crans-Montana 15 Goms 16 Grächen 17 Leukerbad 18 Lötschberg 19 Nendaz 20 Portes du Soleil 21 «rund um Visp» 22 Saas-Fee/Saastal 23 Sierre-Anniviers 24 Region Sion 25 Verbier 26 Zermatt C Region Jeziora Genewskiego 27 Château-d Oex/ Rougemont 28 Les Diablerets 29 Leysin/Les Mosses 30 Villars/Gryon 31 Jura Waadtlandzka D Wschodnia Szwajcaria i Liechtenstein 32 Braunwald 33 Elm 34 Heidiland 35 Liechtenstein 36 Toggenburg e r L. Lugano di Lugano Hallwag Kümmerly+Frey AG, CH-3322 Schönbühl-Bern E Centralna Szwajcaria 37 Andermatt 38 Engelberg 39 Melchsee-Frutt 40 Stoos F Berneñski Oberland 41 Adelboden 42 alpenregion.ch 43 Gstaad Saanenland 44 Region Jungfrau 45 Lenk Miasta 46 Zurych Ma³e tereny narciarskie G Freiburgerland H Tessin Szwajcaria 11

12 Gryzonia. Gdzie marzenia o zimowym wypoczynku staj¹ siê rzeczywistoœci¹. Cudowna zima: górska sceneria, bajkowe miejscowoœci i zamarzniête jeziora jak tylko okiem siêgn¹æ. Witamy w baœniowej krainie zimy! Witamy w Gryzonii! Gryzonia: Davos-Wolfgang, Gryzonia 12 xy MojaSzwajcaria.pl

13 Atrakcje zimowych miejscowoœci z ponad 60 terenami narciarskimi z gwarancj¹ œniegu km tras zjazdowych oraz 1800 km tras biegowych - 60 torów saneczkowych i sieæ szlaków wêdrownych - przez prze³êcze Ekspresem Lodowcowym i Ekspresem Bernina W Gryzonii zimowe baœnie staj¹ siê rzeczywistoœci¹. Graubünden Ferien 7001 Chur Tel. +41 (0) Trasy jak z marzeñ, które prowadz¹ niemal prosto z nieba do rustykalnych restauracji. Jazda na sankach, która w ka dym obudzi dziecko. I pokryte œniegiem budynki - od tradycyjnych po luksusowe. Warto siê przekonaæ. Niech Pañstwa zimowe marzenia stan¹ siê rzeczywistoœci¹! Zapraszamy na ferie do Gryzonii. Sporty zimowe w Gryzonii. Miejscowoœæ Adres Kolejki/ Hotele Trasy Trasy dla Trasy dla Halfpipes/ Wêdrówki Wyci¹gi zjazdowe, narciarzy sanek, Funpark w rakietach km bieg., km km œnie nych, km Die Alpenarena Tel. +41 (0) Flims Laax Falera /2 Arosa Tel. +41 (0) ,5 1/1 2 Bergün Tel. +41 (0) ,5 /1 4,5 Bivio Tel. +41 (0) /1 Brigels Tel. +41 (0) Waltensburg Andiast ,5 /1 35 Chur Brambrüesch Tel. +41 (0) /1 5 Davos-Klosters Tel. +41 (0) Tel. +41 (0) /4 Disentis Sedrun Tel. +41 (0) /1 5 ENGADIN/St. Moritz Tel. +41 (0) /2 16 ENGADIN/Scuol Tel. +41 (0) /1 10 Grüsch-Danusa Tel. +41 (0) ,5 /1 Lenzerheide-Valbella Tel. +41 (0) /1 Müstair Val Müstair Tel. +41 (0) /1 Obersaxen, Lumnezia, Tel. +41 (0) Mundaun, Ilanz / Samnaun Tel. +41 (0) /2 50 San Bernardino Tel. +41 (0) /1 Savognin Tel. +41 (0) /1 48 Splügen/ Tel. +41 (0) Rheinwald / St. Antönien Tel. +41 (0) / 10 Tschiertschen Tel. +41 (0) /1 Vals Tel. +41 (0) / Gryzonia 13

14 Arosa, m n.p.m. W samym sercu Gryzonii, z dala od ruchu tranzytowego, rozpieszczana przez s³oñce i z gwarancj¹ œniegu. Arosa roz³o y³a siê na koñcu doliny Schanfigg, na wysokoœci 1800 m n.p.m. Miejscowoœæ jest ciekawa ze wzglêdu na przejrzystoœæ zabudowy oraz przytuln¹ atmosferê. Od dziesiêcioleci goœcie korzystaj¹ z bogatej miejscowej oferty turystycznej, któr¹ gwarantuje jedna z najbardziej tradycyjnych zimowych miejscowoœci w Szwajcarii. Arosa Tourismus Tel. +41 (0) Wydarzenia Arosa Arosa 14. Festiwal Humoru Sporty zimowe 60 km starannie przygotowanych tras o ró nym stopniu trudnoœci sprawi, e serca mi³oœników sportów zimowych mocniej zabij¹. Na zwolenników jazdy poza trasami dodatkowo oczekuj¹ puszyste, górskie zbocza. Szczególn¹ osobliwoœci¹ s¹ zimowe szlaki wêdrowne, które prowadz¹ bezpoœrednio przez tereny narciarskie do legendarnych schronisk górskich. Oczywiœcie do miejscowej oferty zaliczyæ nale y tak e trasy do wêdrówek w rakietach œnie nych czy saneczkowych zjazdów oraz naturalne i sztuczne lodowiska. Dzieci W Klubie Alpejskim Myszki Miki wszystkie dzieci zapoznaj¹ siê ze wspania³ym œwiatem zimy. Maluchy ucz¹ siê krok po kroku jazdy na nartach czy snowboardzie na stadionie zimowym Myszki Miki lub na skiarenie Kaczora Donalda. Po tak intensywnie spêdzonym dniu dobre samopoczucie ca³ej rodzinie gwarantuj¹ hotele, w których dzieci s¹ mile widziane. Noclegi Ponad 50 hoteli ró nych kategorii oraz liczne mieszkania wakacyjne zapewniaj¹ ka demu odpowiednie zakwaterowanie Arosa 2. Swiss Snow Walking Event 15. i Arosa Wyœcigi konne na œniegu 14 Arosa MojaSzwajcaria.pl

15 Sporty zimowe Region sportów zimowych Davos-Klosters obejmuje piêæ terenów narciarskich: Parsenn/Gotschna, Jakobshorn, Pischa, Madrisa i Rinerhorn. Pomiêdzy 1124 m i 2844 m n.p.m. znajd¹ Pañstwo ponad 300 km doskonale przygotowanych tras o ró nych stopniach trudnoœci oraz ponad 50 urz¹dzeñ transportowych, które ³¹cznie przewo ¹ osób w ci¹gu godziny. Ofertê uzupe³nia klika monsterpipe (jedna z nich jest oœwietlona), fun parki i zimowe przedszkola dla dzieci. W doskonaleniu umiejêtnoœci pomog¹ liczne szkó³ki narciarskie. Piêæ tras zjazdowych dla sanek zadba o to, aby tak e bez nart czy snowboardu nie by³o nudno. I to nie tylko w ci¹gu dnia, ale równie i noc¹, gdy trasy s¹ oœwietlone. Narciarstwo biegowe Po 110 km tras narciarze biegowi mog¹ poruszaæ siê poœród zaœnie onych krajobrazów i przy okazji odkrywaæ odchodz¹ce w bok doliny. To absolutny raj dla mi³oœników biegówek. Czy to romantycznie pod gwiaÿdzistym niebem na oœwietlonej trasie czy na sankach ci¹gniêtych przez psy - w regionie Davos- Klosters mo na znaleÿæ wszystko. Davos-Klosters, m n.p.m Davos-Klosters, jeden z najwiêkszych i najbardziej lubianych regionów zimowych w Europie, z pewnoœci¹ ka demu mo e coœ zaproponowaæ. Dziêki wyj¹tkowemu klimatowi od koñca listopada do koñca kwietnia œnieg tutaj jest zapewniony. A region ten nie by³by klasykiem sportów zimowych bez bogatej oferty atrakcji na œniegu i lodzie. Narciarstwo i snowboard, wêdrówki przez zimowe krajobrazy, szybkie zjazdy na sankach czy romantyczne przeja d ki bryczk¹ we dwoje, albo przygody na œniegu z ca³¹ rodzin¹ - to gwarancja udanego wypoczynku. Dziêki karcie goœcia mo na bezp³atnie korzystaæ z sieci autobusowej i kolejowej miêdzy Davos i Klosters. A mo e nieco adrenaliny podczas lotu na paralotni ponad dolinami, czy te wysokogórska wêdrówka na szczyty? Zimowe wêdrówki Czarodziejski, zimowy krajobraz mo na podziwiaæ podczas wêdrówek po 120 km oznakowanych i przygotowanych szlaków. Dla wzmocnienia si³ warto zatrzymaæ siê w jednej z licznych górskich chat. Od ³atwego spaceru po wymagaj¹ce wêdrówki - ka dy znajdzie coœ dla siebie. Tak e przeja d ki bryczk¹ przez zaœnie ony las s¹ ciekaw¹ propozycj¹. Od marzeñ do podró y. Davos-Klosters 15

16 Davos - œnieg bez ograniczeñ, m n.p.m. Davos spe³nia marzenia o zimie. Jest jednym z najwiêkszych terenów sportów zimowych i najwy ej po³o onym miastem w Europie, poœród wyj¹tkowego, górskiego krajobrazu. Metropolia sportów zimowych i eldorado dla fanów nart i snowboardu, nart biegowych, lodowisk, wêdrówek i smakoszy. Davos zaprasza wszystkich - niewa ne, czy chcieliby Pañstwo spêdziæ czas aktywnie, czy te bardziej relaksuj¹co. Liczne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym zadbaj¹ o to, aby podczas wypoczynku nie wkrad³a siê nuda. Davos oferuje jeszcze wiêcej i przede wszystkim dla wszystkich! Kultura Davos oferuje niezapomniane wra enia zwi¹zane z przyrod¹ i równoczeœnie bogat¹ ofertê kulturaln¹. Muzeum Kirchnera z najwiêkszymi na œwiecie zbiorami ekspresjonisty Ernsta Ludwiga Kirchnera zawsze jest warte odwiedzin. Kolejne muzea, jak na przyk³ad Muzeum Sportów Zimowych czy Muzeum Medycyny, proponuj¹ odwiedzaj¹cym ciekawe spojrzenie na historiê miasta. Tak e i mi³oœnicy muzyki bêd¹ zadowoleni - do wyboru maj¹ wiele koncertów odbywaj¹cych siê przez ca³¹ zimê. Sanki 5 torów saneczkowych o d³ugoœci od 2,5 do 8,6 km zapewnia wszystkim radoœæ z jazdy na sankach. Kto nie posiada w³asnych sanek, mo e je wypo yczyæ przy dolnych stacjach kolejek górskich. Niektóre tory saneczkowe s¹ otwarte tak e wieczorami i s¹ oœwietlone. Po wieczorze przy fondue lub raclette - jazda na sankach Davos Tourismus Tel. +41 (0) Wydarzenia Davos Davos 79. Turniej o Puchar Sprenglera, hokej Davos 7. O Neill SB-Jam, Snowboard World Tour (TTR) ycie nocne Davos, goœcinne i pe³ne uroku miejsce spotkañ ca³ego œwiata, ma równie bogat¹ ofertê dla mi³oœników ycia nocnego. Od tradycyjnej górskiej chaty po eleganck¹ restauracjê, od baru hotelowego po dyskotekê, od teatru lub koncertu po night club lub grê w kasynie. Davos jest miastem i wiosk¹. Przez ca³¹ dobê Davos Davos Nordic 2006, Puchar Œwiata FIS Davos Gala na lodzie Davos 72. Parsenn Derby, tradycyjny bieg masowy 16 Davos MojaSzwajcaria.pl

17 Kuchnia Do wypoczynku zimowego nale y równie bogata oferta gastronomiczna. Czy to regionalna kuchnia, czy te dania typu gourmet na najwy szym poziomie - Klosters oferuje coœ dla ka dego. Piêæ z 40 restauracji wyró nionych jest punktami GaultMillau lub gwiazdkami przewodnika Michelin. Klosters jest dumny, gdy Kucharz Roku 2003 wed³ug GaultMillau - Beat Bolliger - i jego team zdobyli dodatkowo jeszcze dwie gwiazdki przewodnika Michelin. Dzieci Klosters nale y do 25 miejscowoœci wypoczynkowych w Szwajcarii, którym przyznano znak "Rodziny mile widziane". To odznaczenie jest wielkim zaszczytem, ale te i zobowi¹zaniem. Z tego tytu³u oferta Klosters jest stale rozszerzana. Rodzinne restauracje, specjalnie przygotowane noclegi, przedszkola na œniegu, Kidsland na Madrisa to tylko kilka przyk³adów oferty ukierunkowanej na rodziny z dzieæmi. Sporty zimowe Atrakcyjnoœæ terenów Davos-Klosters dziêki swojej ró norodnoœci jest trudna do przecenienia. Ponad 400 km tras zadowoli wszelkie wymagania. Klosters, m n.p.m. Klosters - butik w Alpach. Dobry pomys³ na ferie zimowe z dala od stresów dnia codziennego. Z Zurychu mo na dojechaæ tutaj samochodem w ci¹gu 1,5 godz., a poci¹giem - w dwie godziny. Idylliczne Klosters zachowa³o œwiadomie swój wioskowy charakter. Oferta sportów zimowych dopasowana jest nie tylko do ka dej grupy wiekowej, ale przekonuje równie swoj¹ ró norodnoœci¹ i jakoœci¹. Do dyspozycji goœci jest oko³o 6000 miejsc noclegowych w hotelach, chatach i mieszkaniach wakacyjnych. Klosters Tourismus Tel. +41 (0) Wydarzenia Klosters Klosters Otwarcie obwodnicy Klosters Klosters Arena Polo on Snow Challenge Klosters Winter RAID, Oldtimer Rallye Klosters Zimowa Konferencja Przemys³u pocz. marca 2006 Klosters Wild Girls on Snow, Charity Event Od marzeñ do podró y. Klosters 17

18 ENGADYNA/St. Moritz, m n.p.m. Allegra! Witamy w najwiêkszym regionie sportów zimowych w Szwajcarii. Poœród wyj¹tkowego krajobrazu do Pañstwa dyspozycji s¹ fachowo przygotowane trasy zjazdowe oraz nowoczesne urz¹dzenia transportowe. Mo liwoœci wyboru noclegów s¹ ogromne, a proporcje jakoœci do ceny s¹ zachowane zarówno w schronisku m³odzie owym, jak i w luksusowym hotelu. Nasze ekskluzywne wydarzenia wprawiaj¹ w zachwyt uczestników oraz widzów. Engadyna oferuje wszystko, co potrzebne, aby wypocz¹æ, wzmocniæ si³y i przy okazji przemieszczaæ siê. Ferienregion Engadin 7504 Pontresina Tel. +41 (0) Wydarzenia ENGADYNA/St. Moritz Engadyna ENGADIN Snowpower Silvaplana engadinsnow.com Corvatsch St. Moritz FIS Alpine Ski World Cup Ladies, Super Kombi/Abfahrt/Super-G Engadyna 7. Bieg Kobiet, Samedan do S-chanf Engadyna 38. Engadyñski Maraton Narciarski Maloja do S-chanf 18 ENGADYNA/St. Moritz Najwiêkszy region sportów zimowych w Szwajcarii Prawdziwa przyjemnoœæ dla snowboardzistów i narciarzy, dla pocz¹tkuj¹cych i profesjonalistów. 56 kolejek górskich i wyci¹gów mo e przewieÿæ osób w ci¹gu godziny. Na wysokoœci od 1700 do 3300 m n.p.m. przygotowanych jest 350 km tras zjazdowych. A ponadto jazda na sankach na Muottas Muragl si przeja d ki bryczk¹ do doliny Rosegtal. Biegi narciarskie Najwiêkszy region dla mi³oœników nart biegowych w Szwajcarii oferuje 180 km tras biegowych, a wœród nich 150 km dla narciarzy klasycznych i ³y wowych po zamarzniêtych jeziorach i przez romantyczne, odchodz¹ce w bok doliny. Miêdzy Maloja i S-chanf rozgrywany jest s³ynny Engadyñski Maraton Narciarski. Zimowe wêdrówki Nasi goœcie mog¹ korzystaæ z uroków zimy maj¹c do dyspozycji 150 km szlaków wêdrownych miêdzy Parkiem Narodowym i Piz Bernina. MojaSzwajcaria.pl

19 Sporty zimowe 80 km tras oferuje teren narciarski Motta Naluns. Szerokie i dobrze przygotowane zapraszaj¹ mi³oœników sportów zimowych. Zjazd o d³ugoœci 12 km do Sent jest prawdziwym marzeniem! Wielk¹ przyjemnoœci¹ dla ca³ej rodziny jest 4-km trasa zjazdowa dla sanek z Prui do Ftan. A mo e chcieliby Pañstwo szorowaæ brzuchem po œniegu? To prosimy spróbowaæ airboardu! Przyjemnoœci Po aktywnym korzystaniu z gór wieczorem oczekuje relaks w kompleksie basenów i saun "Engadin Bad Scuol". W ³aŸni rzymsko-irlandzkiej odpoczywa ca³e cia³o od stóp do g³ów. Warto poddaæ siê dzia³aniu lokalnej wody mineralnej! Wêdrówki w rakietach œnie nych Œlady lisów, zajêcy i wiewiórek. I nasze. Oczywiœcie du o szersze i nieregularne, ale czy nie jest to wspania³e uczucie, gdy pozostawiamy œlady na nienaruszonym œniegu? ENGADYNA/Scuol, m n.p.m. Region sportów zimowych, który warto odkryæ. Mo na tutaj znaleÿæ autentycznoœæ, która wydawa³a siê byæ ju przesz³oœci¹. Na przyk³ad wioski jak z obrazka, z domami pokrytymi rysunkami sgraffiti, rozrzucone s¹ po Dolnej Engadynie. Ma³e okna i pokryte œniegiem dachy. Te domy maj¹ po 350 lat i dzisiaj wygl¹daj¹ tak samo, jak dawniej. Dolna Engadyna czeka na Pañstwa! ENGADIN/Scuol Tourismus AG Tel. +41 (0) Wydarzenia ENGADIN/Scuol Scuol Rozpoczêcie sezonu, Motta Naluns Scuol Horn Strom, tradycyjny zwyczaj w Scuol Scuol Passlung Scuol-Martina, biegi narciarskie Scuol Chalanda Marz, tradycyjny zwyczaj w Dolnej Engadynie Od marzeñ do podró y. ENGADYNA/Scuol 19

20 ahn rnb tho Ro ion ekt 2. S Sc al o tta s t ie ni sta Tg an 13 Schwarzh orn Sport Rental 54 rh lla Sport Rental ze e Valb 5 52B es 40 in pr 3 ion s engrill 1. S ekt Ex hn n nba or hor in rmo Scha Weisshorn asc Cum ls hea 5 Alp 38 8 Alp S ät s 52 St We is 36B oz Lav h 2 Scha Rot Weltcup- horn Spe strecke ed "Silvano Beltrametti" s 7 Start Herren 8 Crap pa G ross a Cre Ge rt ru d To t äl pli 19 li ertä tz Stä Start Damen Fastatsc 1 h Heim NEU ber g i ier Alp S tätz W in de gg a ch s Pro 1 12 Projekte Paragleiter Winterwanderwege Nature Fun Pipe Stätzerhorn leichte Piste Funpark Täli mittelschwere Piste Über Gratisparkplätze schwere Piste Restaurant Abfahrtsroute (markiert aber nicht Wild- und Waldschutzzonen präpariert, Varianten-Abfahrt) in der gesamten Region 63 z en daf Pra ier asch Prad Sporty zimowe Najwiêkszy teren sportów zimowych Lenzerheide-Valbella obs³uguje 39 nowoczesnych urz¹dzeñ transportowych. Urozmaicenie zimowego wypoczynku zapewnia 155 km tras. Tak e freeride w naszym regionie jest niemal obowi¹zkowy. Do odpoczynku zapraszaj¹ liczne restauracje górskie. Dzieci Rodziny s¹ u nas mile widziane. Oferta miejsc noclegowych przygotowana jest na ka d¹ kieszeñ. Programy dla dzieci, Lenzerheide-Valbella, m n.p.m. dzieciêce przedszkola i szkó³ki narciarskie W Lenzerheide-Valbella mo na doœwiadczyæ wielu wra eñ. Nasz bogaty program wypoczynek ca³ych rodzin jest tutaj wydarzeñ i atrakcyjne mo liwoœci sportowe zaspokoj¹ ka dy gust. Mo na siê cie- szczególnie atrakcyjny. dla najm³odszych sprawiaj¹, e szyæ puszystym, b³yszcz¹cym w s³oñcu œniegiem albo perfekcyjnie przygotowanym i trasami zjazdowymi. Mo na te przemierzaæ zaœnie one krajobrazy na nartach Narciarstwo biegowe biegowych lub w rakietach œnie nych. Albo biegaæ po zamarzniêtym jeziorze Informacje o naszym atrakcyjnym, ma- Heidsee. Region zimowego wypoczynku Lenzerheide-Valbella proponuje bogat¹ lowniczym terenie dla narciarzy biegowych ofertê - SPORTS UNLIMITED. mo na uzyskaæ na Skaterheide.ch. Dla narciarzy je d ¹cych stylem klasycznym i ³y wowym przygotowaliœmy 52 km tras. Tourismusverein Lenzerheide-Valbella Tereny te po³o one s¹ na wysokoœci Tel. +41 (0) m i szczególnie nadaj¹ siê na trening wysokoœciowy. Wydarzenia Lenzerheide-Valbella Lenzerheide-Valbella 21. Planoiras Swiss-Loppet Lenzerheide-Valbella Swiss Nordic Day Lantsch/Lenz Mistrzostwa Szwajcarii w biathlonie 20 Lenzerheide-Valbella MojaSzwajcaria.pl

Zima. Wyjazdy dziennikarskie. #INLOVEWITHSWITZERLAND inspiracje na sezon zimowy 2015/2016. MojaSzwajcaria.pl/media

Zima. Wyjazdy dziennikarskie. #INLOVEWITHSWITZERLAND inspiracje na sezon zimowy 2015/2016. MojaSzwajcaria.pl/media Zima. Wyjazdy dziennikarskie. #INLOVEWITHSWITZERLAND inspiracje na sezon zimowy 2015/2016. MojaSzwajcaria.pl/media Zakochaj się w Szwajcarii... #INLOVEWITHSWITZERLAND Nadchodzącej zimy w powietrzu unoszą

Bardziej szczegółowo

Zima. MojaSzwajcaria.pl Propozycje na udany zimowy wypoczynek w Szwajcarii.

Zima. MojaSzwajcaria.pl Propozycje na udany zimowy wypoczynek w Szwajcarii. Zima. MojaSzwajcaria.pl Propozycje na udany zimowy wypoczynek w Szwajcarii. Bernardyn, Matterhorn, Wallis Witamy. Dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje oraz ciekawostki znajdziecie Państwo na stronie:

Bardziej szczegółowo

Graubünden (Gryzonia). Zima 2013/2014.

Graubünden (Gryzonia). Zima 2013/2014. Graubünden (Gryzonia). Zima 2013/2014. MojaSzwajcaria.pl Propozycje w szwajcarskim regionie wypoczynkowym nr 1. Zajrzyj na ostatnią stronę i wygraj zimowe ferie w Gryzonii! Ceny podane w złotych są orientacyjne

Bardziej szczegółowo

Lato 2015 wyjazdy dziennikarskie. Grand Tour of Switzerland - inspiracje na rok 2015. MojaSzwajcaria.pl/media

Lato 2015 wyjazdy dziennikarskie. Grand Tour of Switzerland - inspiracje na rok 2015. MojaSzwajcaria.pl/media Lato 2015 wyjazdy dziennikarskie. Grand Tour of Switzerland - inspiracje na rok 2015 MojaSzwajcaria.pl/media Wyruszamy w wielką podróż po Szwajcarii. Kraina Trzech Jezior, Jura Grand Tour of Switzerland

Bardziej szczegółowo

Zima 2010/2011. MojaSzwajcaria.pl Najbardziej atrakcyjne propozycje na zimę.

Zima 2010/2011. MojaSzwajcaria.pl Najbardziej atrakcyjne propozycje na zimę. Zima 2010/2011. MojaSzwajcaria.pl Najbardziej atrakcyjne propozycje na zimę. Grüezi. Belalp, Wallis Spis treści. 4 Szwajcaria zimowe regiony. 6 Perfekcyjne trasy. 8 Wallis. 12 Zermatt. 14 Graubünden (Gryzonia).

Bardziej szczegółowo

Zima. MojaSzwajcaria.pl Najbardziej atrakcyjne przeżycia zimowe.

Zima. MojaSzwajcaria.pl Najbardziej atrakcyjne przeżycia zimowe. Zima. MojaSzwajcaria.pl Najbardziej atrakcyjne przeżycia zimowe. Grüezi. Corvatsch, Górna Engadyna, Graubünden (Gryzonia) Spis treści. 4 Szwajcaria zimowe regiony. 6 Switzerland Travel Centre: tutaj zarezerwujesz

Bardziej szczegółowo

Zima. MojaSzwajcaria.pl Alpy i śnieg na sezon 2013/2014.

Zima. MojaSzwajcaria.pl Alpy i śnieg na sezon 2013/2014. Zima. MojaSzwajcaria.pl Alpy i śnieg na sezon 2013/2014. Grüezi. Corvatsch, St. Moritz, Gryzonia Witamy w Szwajcarii! Szwajcaria to wyjątkowe miejsce dla udanego zimowego wypoczynku. Tak naturalnie to

Bardziej szczegółowo

Graubünden (Gryzonia): biały cud.

Graubünden (Gryzonia): biały cud. Graubünden (Gryzonia): biały cud. MojaSzwajcaria.pl Zima pełna wrażeń w szwajcarskim regionie wypoczynkowym nr 1. Przejdź na ostatnią stronę i wygraj zimowy pobyt w Davos. Allegra i witamy w Graubünden

Bardziej szczegółowo

Zima. MojaSzwajcaria.pl Najważniejsze zimowe atrakcje w Szwajcarii.

Zima. MojaSzwajcaria.pl Najważniejsze zimowe atrakcje w Szwajcarii. Zima. MojaSzwajcaria.pl Najważniejsze zimowe atrakcje w Szwajcarii. Grüezi. Disentis, Gryzonia Witamy w Szwajcarii! Szwajcaria to wyjątkowe miejsce dla udanego zimowego wypoczynku. Tak naturalnie to nasze

Bardziej szczegółowo

FRANCJA. Doubs. La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel. Lac de Neuchâtel Frib. Ste-Croix. 1607 Chasseral

FRANCJA. Doubs. La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel. Lac de Neuchâtel Frib. Ste-Croix. 1607 Chasseral FRANCJA Doubs Sa 1607 Chasseral La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Ste-Croix Lac de Neuchâtel Frib NIEMCY Hamburg 608 km Berlin 858 km Amsterdam 736 km Bruksela 562 km Frankfurt nad Menem 328 km Strasburg 139

Bardziej szczegółowo

Obóz rodzinno-młodzieżowy Alta Valtellina 2016

Obóz rodzinno-młodzieżowy Alta Valtellina 2016 Obóz rodzinno-młodzieżowy Alta Valtellina 2016 Termin: 22.01.2016-30.01.2016 Cena podstawowa: 1999zł dla osoby dorosłej Opis regionu i miejscowości: Alta Valtellina - to malownicza dolina w Lombardii przy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Zimowy wyjazd rodzinny Zieleniec 2016 30.01-06.02.2016r.

Zimowy wyjazd rodzinny Zieleniec 2016 30.01-06.02.2016r. Wyjazd rodzinny z to gwarancja wspaniałej zabawy dla Twojej rodziny. W tym sezonie mamy przyjemność zaprosić Państwa do malowniczego Zieleńca. Nasz wyjazd daje Państwu szanse spędzenia niezapomnianych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bienvenue suisse! Czyli tytułem wstępu. Podziękowania. Najciekawsze atrakcje. A. Informacje o kraju

Spis treści. Bienvenue suisse! Czyli tytułem wstępu. Podziękowania. Najciekawsze atrakcje. A. Informacje o kraju Spis treści Bienvenue suisse! Czyli tytułem wstępu Podziękowania Najciekawsze atrakcje A. Informacje o kraju Wprowadzenie Informacje podstawowe Historia W czasach mamutów Przed konfederacją Początek na

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 06-13.II.2016R SAMNAUM - SZWAJCARIA

FERIE ZIMOWE 06-13.II.2016R SAMNAUM - SZWAJCARIA FERIE ZIMOWE 06-13.II.2016R SAMNAUM - SZWAJCARIA OŚRODEK NARCIARSKI SAMNAUM-ISCHGL Największy region narciarski we Wschodnich Alpach, który ł ą c z y o b a r a j e s p o r t ó w zimowych - Samnaun po szwajcarskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 MAJÓWKA NA MAZURACH

PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 MAJÓWKA NA MAZURACH PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 WYJAZDY NARCIARSKIE TROPICAL ISLANDS MAJÓWKA NA MAZURACH WYJAZDY NA NARTY I SNOWBOARD W tym sezonie zaplanowaliœmy wyjazdy co dwa tygodnie + dodatkowy wyjazd w ferie: 26

Bardziej szczegółowo

PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM. Zell am See I.2017 Zell am See - Kaprun II.2017

PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM. Zell am See I.2017 Zell am See - Kaprun II.2017 PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM Zell am See 22-28.I.2017 Zell am See - Kaprun 18-25.II.2017 ZELL AM SEE - KAPRUN Zell am See - Kaprun Lśniące jezioro, śnieżnobiały lodowiec i zielone stoki Alp. To właśnie ta

Bardziej szczegółowo

Kirchberg to miasteczko położone w

Kirchberg to miasteczko położone w Kirchberg to miasteczko położone w samym środku Alp Kitzbühelskich, w romantycznej okolicy, na wysokości 837 m. Można je określić jako "młodszą siostrę" Kitzbühel. Centrum miasta to typowe alpejskie kamienice

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Koszt: 349 euro + 500 zł

Koszt: 349 euro + 500 zł Fundacja Sportmania www.sportmaniak.org e-mail: biuro@sportmania.wroclaw.pl Zima 2014 ze Sportmaniakiem w Alpach włoskich APRICA - region Valtellina (Północne Włochy - Lombardia) Razem 50km tras o różnym

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze wydarzenia zimy

Najciekawsze wydarzenia zimy Listopad 2013 styczeń 2014 Najciekawsze wydarzenia zimy 21 listopada Glacier 3000 Region Jeziora Genewskiego SBX - Audi Snowboard Series Cykl zawodów dla profesjonalistów (puchar Świata, Puchar Europy,

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY INCENTIVE. z KLINIKĄ BIZNESU, cz. 1 - Słowenia. Marzec 2014

ZIMOWY INCENTIVE. z KLINIKĄ BIZNESU, cz. 1 - Słowenia. Marzec 2014 ZIMOWY INCENTIVE z KLINIKĄ BIZNESU, cz. 1 - Słowenia Marzec 2014 Kranjska Gora Kranjska Gora miasto położone na północno-zachodnim krańcu Słowenii w Alpach Julijskich, niedaleko włoskiej i austriackiej

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Euro Bus Wrocław

Biuro Podróży Euro Bus Wrocław Zieleniec Numer oferty: 179 ZIELENIEC Terminy: 10.01.2015; 11.01.2015, 17.01.2015; 18.01.2015, 20.01.2015 (wt); 22.01.2015 (czw), 24.01.2015; 25.01.2015 27.01.2015 (wt); 29.10.2015 (czw) 31.01.2015; 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

Teren narciarski Zoncolan jest jednym z najbardziej atrakcyjnych we włoskim regionie Friuli Venezia Giulia. Obejmuje prawie 30 km tras narciarskich

Teren narciarski Zoncolan jest jednym z najbardziej atrakcyjnych we włoskim regionie Friuli Venezia Giulia. Obejmuje prawie 30 km tras narciarskich Teren narciarski Zoncolan jest jednym z najbardziej atrakcyjnych we włoskim regionie Friuli Venezia Giulia. Obejmuje prawie 30 km tras narciarskich do wysokości 2000 m n.p.m., które obsługiwane są przez

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Zima. MojaSzwajcaria.pl Robimy wszystko, aby Twoje ferie były udane.

Zima. MojaSzwajcaria.pl Robimy wszystko, aby Twoje ferie były udane. Zima. Robimy wszystko, aby Twoje ferie były udane. Grüezi. Disentis, Gryzonia Spis treści. 4 Szwajcaria zimowe regiony. 6 Wallis. 8 Leukerbad. 9 Nendaz. 10 Zermatt. 12 Region Jeziora Genewskiego. 14 Interlaken.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIOSNA LATO JESIEŃ

OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIOSNA LATO JESIEŃ OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIOSNA LATO JESIEŃ KLASA O-III SZANOWNA DYREKCJO! Poznaj Świat Mali Odkrywcy NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY! SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE! Zapraszamy serdecznie do skorzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIELKANOC - NARTY CZECHY - SPINDLERUV MLYN

WIELKANOC - NARTY CZECHY - SPINDLERUV MLYN WIELKANOC - NARTY CZECHY - SPINDLERUV MLYN Firma DobraIntegracja.pl wraz z serwisami gorami.pl i narciarz.pl zaprasza na kwietniowe szusowanie i wypoczynek w mieście pucharu świata w narciarstwie zjazdowym.

Bardziej szczegółowo

Góry i jeziora. MojaSzwajcaria.pl Alpejskie lato, jakiego nie znasz. Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns kostenlos an: 00800 100 200 30.

Góry i jeziora. MojaSzwajcaria.pl Alpejskie lato, jakiego nie znasz. Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns kostenlos an: 00800 100 200 30. Góry i jeziora. MojaSzwajcaria.pl Alpejskie lato, jakiego nie znasz. Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns kostenlos an: 00800 100 200 30. Wallis 1 Grüezi. Eiger North Face Północna Ściana Eigeru Witamy.

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Żywa tradycja. MojaSzwajcaria.pl Odkryj autentyczne zwyczaje pośród wspaniałej scenerii Alp.

Żywa tradycja. MojaSzwajcaria.pl Odkryj autentyczne zwyczaje pośród wspaniałej scenerii Alp. Żywa tradycja. Odkryj autentyczne zwyczaje pośród wspaniałej scenerii Alp. Grüezi. Fanhnenschwingen wymachiwanie flagą Spis treści. 4 Szwajcaria. Regiony wypoczynkowe. 6 Parada hitów. 8 Graubünden (Gryzonia).

Bardziej szczegółowo

Region Jeziora Genewskiego. MojaSzwajcaria.pl Jeden region, cztery światy.

Region Jeziora Genewskiego. MojaSzwajcaria.pl Jeden region, cztery światy. Region Jeziora Genewskiego. MojaSzwajcaria.pl Jeden region, cztery światy. Witamy. Glacier. Restauracja obrotowa Kuklos / Bettmeralp, Leysin Tourisme Wallis Jeden region, a tak różnorodny. W Regionie Jeziora

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Zimowisko,oboz zimowy w górach dla grupp zorganizowanych 2015 Slowacja

Zimowisko,oboz zimowy w górach dla grupp zorganizowanych 2015 Slowacja Horský hotel P A R A D I S E, Kunerad -Rajecké Teplice 013 13 S L O W A C J A www.paradisehotel.webnode.sk,e-mail :paradise@stonline.sk tel : +421 903515025,+421 41 5493773,+421 41 5494514 ***************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Wallis zima. wallis.ch. MojaSzwajcaria.pl Wypoczynek w sercu Alp. Jazda na nartach w kantonie Wallis, Zermatt

Wallis zima. wallis.ch. MojaSzwajcaria.pl Wypoczynek w sercu Alp. Jazda na nartach w kantonie Wallis, Zermatt Wallis zima. MojaSzwajcaria.pl Wypoczynek w sercu Alp. Jazda na nartach w kantonie Wallis, Zermatt wallis.ch Wallis i malownicze wioski w regionie. Spis treści. 2 Wallis i malownicze wioski w regionie

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA ŚNIEGU Kaprun u stóp LODOWCA 2012/2013

GWARANCJA ŚNIEGU Kaprun u stóp LODOWCA 2012/2013 Wyjazdy szkoleniowe Fun University Rafał Majcherczyk 502279491 rafal.majcherczy@o2.pl Mariusz Kleczar 698653286 mariusz.kleczar@o2.pl GWARANCJA ŚNIEGU Kaprun u stóp LODOWCA 2012/2013 Rejony narciarskie

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Hotel KARINO SPA***(Polańczyk) Symbol oferty: 812/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Podkarpacie Polańczyk Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria Twoje miejsce na niezapomniane wakacje.

Szwajcaria Twoje miejsce na niezapomniane wakacje. Szwajcaria Twoje miejsce na niezapomniane wakacje. Mojapl Najlepsze wakacyjne oferty. Zapraszamy! Top oferty! Zarezerwuj już teraz Mojapl Wyspa St. Petersinsel na Jeziorze Biel Region Jeziora Genewskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria może być dla Ciebie. MojaSzwajcaria.pl/top Nasze oferty z najpiękniejszych regionów Szwajcarii.

Szwajcaria może być dla Ciebie. MojaSzwajcaria.pl/top Nasze oferty z najpiękniejszych regionów Szwajcarii. Szwajcaria może być dla Ciebie. MojaSzwajcaria.pl/top Nasze oferty z najpiękniejszych regionów Szwajcarii. Sprawdź najlepsze oferty! Rezerwuj i oszczędzaj do 35%. MojaSzwajcaria.pl/top Dzieci do 12 lat

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Ferie Civea, Włochy 30.01. 06.02.2016 06.02. 13.02.2016

Warszawskie Ferie Civea, Włochy 30.01. 06.02.2016 06.02. 13.02.2016 Warszawskie Ferie Civea, Włochy 30.01. 06.02.2016 06.02. 13.02.2016 Zapraszamy Państwa serdecznie na wyjazd narciarski z Fabryką Sportu. Miejsce: Civea/Val Di Fiemme/Dolomity/Włochy Termin: 30.01.2016

Bardziej szczegółowo

Wallis. Magia zimy. MojaSzwajcaria.pl Najwyższe góry, najdłuższe zjazdy.

Wallis. Magia zimy. MojaSzwajcaria.pl Najwyższe góry, najdłuższe zjazdy. Wallis. Magia zimy. Najwyższe góry, najdłuższe zjazdy. Gdyby zima mogła wskazać swoje miejsce narodzin, pewnie byłoby to Wallis. To tutaj śnieg jak z bajki przysypuje doliny i sięgające ku niebu, liczne

Bardziej szczegółowo

Obóz sportowy Iron Camp 2016 IV edycja

Obóz sportowy Iron Camp 2016 IV edycja Obóz sportowy Iron Camp 2016 IV edycja Nowy Program! Dla każdego uczestnika bluza do BnO! Termin: 10.07 22.07.2016 Lokalizacja: CTA Żelazko adres: Żelazko, ul. Jurajska 17, 42-440 Ogrodzieniec Kto może

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Spis treści NORDIC WALKING PARK

Spis treści NORDIC WALKING PARK Spis treści NORDIC WALKING PARK I. PODSTAWOWY ZAKRES PLANOWANIA PARKU Profesjonalne pomiary i zapis cyfrowy Planowanie całościowej infrastruktury Przygotowanie projektu Planowanie tras Uzyskanie danych

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40

UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40 UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40 *** OFERTA SPECJALNA DLA GRUPY MIKO-SPORT *** Opis miejscowości: Passo

Bardziej szczegółowo

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

I. Program podzielony jest na 9 modułów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program AKTYWNY SAMORZĄD skierowany dla osób niepełnosprawnych. I. Program

Bardziej szczegółowo

dla Styczeń 2015 Alpe Di Siusi Rodzinny obóz narciarsko-snowboardowy

dla Styczeń 2015 Alpe Di Siusi Rodzinny obóz narciarsko-snowboardowy dla Styczeń 2015 Alpe Di Siusi Rodzinny obóz narciarsko-snowboardowy 300 dni słonecznych w roku 176 km tras zjazdowych oraz 60 km tras biegowych położonych na wysokości od 1800 do 2200 m npm region obsługuje

Bardziej szczegółowo

Rodzinne ferie w Alpach na lodowcu Kitzsteinhorn. AUSTRIA Kaprun-Zell am See, r.

Rodzinne ferie w Alpach na lodowcu Kitzsteinhorn. AUSTRIA Kaprun-Zell am See, r. Rodzinne ferie w Alpach na lodowcu Kitzsteinhorn AUSTRIA Kaprun-Zell am See, 11-18.02.2017.r. KURS NAUKI JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE dla dzieci AUSTRIA Kaprun-Zell am See, 11-18.02.2017.r. Lekcje tylko

Bardziej szczegółowo

AUSTRIA NARTY ZE SKI PASSEM!!! 23.01-01.02.2015 rok

AUSTRIA NARTY ZE SKI PASSEM!!! 23.01-01.02.2015 rok AUSTRIA NARTY ZE SKI PASSEM!!! 23.01-01.02.2015 rok hotel H O T E L A L P I N U M - w Karyntii - rejon Villach, Ossiacher See. www.hotelalpinum.com Hotel usytuowany jest na wysokości 1520 m n.p.m. w centrum

Bardziej szczegółowo

Norwegia - w krainie fiordów

Norwegia - w krainie fiordów Norwegia - w krainie fiordów Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Norwegia Norwegia jest miejscem niezwykłym, w którym przyroda urzeka swoją nieskazitelnością i czystością. Wiele tam miejsc w

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Cavalese, Włochy 27.02. 05.03.2016

Cavalese, Włochy 27.02. 05.03.2016 Cavalese, Włochy 27.02. 05.03.2016 Zapraszamy Państwa serdecznie na wyjazd narciarski z Fabryką Sportu. Miejsce: Castello Di Fiemme /Cavalese /Val Di Fiemme/Dolomity/Włochy Termin: 27.02.2016 05.03.2016

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria. Lato nad wodą.

Szwajcaria. Lato nad wodą. Szwajcaria. Lato nad wodą. MojaSzwajcaria.pl Wakacyjne przeżycia inspirowane wodą. Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns kostenlos an: 00800 100 200 30. Wallis 1 Grüezi. Widok z Ekspresu Lodowcowego na

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

ZAKWATEROWANIE. www.skipasslivigno.com

ZAKWATEROWANIE. www.skipasslivigno.com SKI INFO Usytuowany w dolinie, na wysokości 1816 m.n.p.m., w samym sercu Alp Retyckich jest jednym z najbardziej atrakcyjnych kurortów zimowych. Trasy narciarskie dochodzą do wysokości 2800 m.n.p.m., dzięki

Bardziej szczegółowo

KINGA Hotel Wellness

KINGA Hotel Wellness KINGA Hotel Wellness Luksusowy hotel o orientalnym charakterze położony w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski, otoczony krajobrazem Tatr, Gorców i Pienin. Usytuowany na skraju Parku Pienińskiego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIOSNA LATO JESIEŃ

OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIOSNA LATO JESIEŃ OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIOSNA LATO JESIEŃ KLASA IV-VI Poznaj Świat Odkryj Swoje Pasje i Zainteresowania SZANOWNA DYREKCJO! NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY! SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE! Zapraszamy serdecznie

Bardziej szczegółowo

ALPEN TOUR Biuro Turystyczne - Agent info@alpentour.pl, www.alpentour.pl 22/425-92-26, 691-032-018

ALPEN TOUR Biuro Turystyczne - Agent info@alpentour.pl, www.alpentour.pl 22/425-92-26, 691-032-018 MAGIA LAPONII DZIEWICZEJ KRAINY ZA KOŁEM POLARNYM Laponia jest ziemią Saamów, którzy osiedlili się tutaj 7000 lat temu. Ten lud, początkowo żyjący z rybactwa i łowiectwa, w XVIII w. udomowił renifery i

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

HOTEL ALPOTEL VENEZIA*** REGION PAGANELLA

HOTEL ALPOTEL VENEZIA*** REGION PAGANELLA HOTEL ALPOTEL VENEZIA*** REGION PAGANELLA 11-18.02.2017 18-25.02.2017 PAGANELLA - HOTEL ALPOTEL VENEZIA*** ALTERNATYWA DLA APARTAMENTÓW, ALE Z PYSZNYM JEDZENIEM I ANIMACJAMI KAMERALNY HOTEL PROWADZONY

Bardziej szczegółowo

Mercure KASPROWY ZAKOPANE*** W zimowej stolicy Polski, u podnóża malowniczych polskich Tatr.

Mercure KASPROWY ZAKOPANE*** W zimowej stolicy Polski, u podnóża malowniczych polskich Tatr. *** W zimowej stolicy Polski, u podnóża malowniczych polskich Tatr. Przyjemność podróżowania czerpiemy z odwiedzania nowych miejsc. Inne zapachy, odmienny klimat oraz specyfika każdego regionu sprawiają,

Bardziej szczegółowo

WYJAZD NARCIARSKI DO FRANCJI

WYJAZD NARCIARSKI DO FRANCJI SALSA NA NARTACH WYJAZD NARCIARSKI DO FRANCJI Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2010 Termin wpłat: do 15.01.2011 ILOŚĆ OSÓB: TERMINY: TRANSPORT: LOKALIZACJE: HOTELE: WYŻYWIENIE: 1 lub 2 autokary WYTYCZNE

Bardziej szczegółowo

** 5 DNIOWY SKI-CAMP ČERNÁ HORA / JANSKÉ **

** 5 DNIOWY SKI-CAMP ČERNÁ HORA / JANSKÉ ** ** 5 DNIOWY SKI-CAMP ČERNÁ HORA / JANSKÉ ** Tylko jeden termin w najlepszej cenie 5 dni od 25 do 29 luty. Super Promocja 699 zł/os Firma DobraIntegracja.pl wraz z portalami www.narciarz.pl i www.gorami.pl

Bardziej szczegółowo

Koszt: 259 euro + 185 zł

Koszt: 259 euro + 185 zł Ferie 2013 Alpach Julijskich Kanin-Sella Nevea (Słowenia - Włochy) - Tarvisio (Włochy) Razem 62km tras w tym 30 km w transgranicznym ośrodku Kanin-Sella Nevea! (Podróżujesz między Słowenią, a Włochami

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NARCIARSKICH WYJAZDÓW INTEGRACYJNO MOTYWACYJNYCH DLA FIRM WŁOCHY, LIVIGNO (narty, basen, dyskoteki, puby, kasyna, strefa wolnocłowa)

OFERTA NARCIARSKICH WYJAZDÓW INTEGRACYJNO MOTYWACYJNYCH DLA FIRM WŁOCHY, LIVIGNO (narty, basen, dyskoteki, puby, kasyna, strefa wolnocłowa) OFERTA NARCIARSKICH WYJAZDÓW INTEGRACYJNO MOTYWACYJNYCH DLA FIRM WŁOCHY, LIVIGNO (narty, basen, dyskoteki, puby, kasyna, strefa wolnocłowa) Przedstawiamy Państwu ofertę 6-cio dniowego wyjazdu integracyjno-narciarskiego

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie dla dwojga Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Zabierz swoją ukochaną osobę na Mazury Zachodnie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Grandhotel Praha**** Tatrzańska Łomnica

Grandhotel Praha**** Tatrzańska Łomnica TATRZAŃSKA ŁOMNICA Z wysokości 2196 m n.p.m. zjedziecie na nartach przez Łomnicką Przełęcz trasą o długości 6 km prosto do Tatrzańskiej Łomnicy. Świetne narciarstwo w Łomnickiej Przełeczy I nowe szerokie

Bardziej szczegółowo

Interhome. Zima w Szwajcarii. MojaSzwajcaria.pl Robimy wszystko, aby Twoje ferie były udane.

Interhome. Zima w Szwajcarii. MojaSzwajcaria.pl Robimy wszystko, aby Twoje ferie były udane. Interhome. Zima w Szwajcarii. MojaSzwajcaria.pl Robimy wszystko, aby Twoje ferie były udane. Szwajcaria zimowe regiony. NIEMCY Gryzonia Davos A 1 Davos/Schmitten 2 Disentis 3 Lenzerheide 4 Segnas 5 St.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

FOLWARK WĄSOWO MIEJSCE GDZIE HISTORIA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ W DUCHU SLOW LIFE

FOLWARK WĄSOWO MIEJSCE GDZIE HISTORIA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ W DUCHU SLOW LIFE FOLWARK WĄSOWO MIEJSCE GDZIE HISTORIA SPOTYKA SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ W DUCHU SLOW LIFE FOLWARK WĄSOWO Gospodarstwo położone ok. 45 km od Poznania, 9 km od Nowego Tomyśla (dojazd autostradą A2) 15 zabytkowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kluszkowce. ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Gościniec Pieniński

Kluszkowce. ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Gościniec Pieniński Kluszkowce ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Gościniec Pieniński Pensjonat Gościniec Pieniński usytuowany jest w Pieninach w miejscowości Kluszkowce w województwie małopolskim nad malowniczym jeziorem Czorsztyńskim.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Obóz rodzinno-młodzieżowy Döbriach 2014

Obóz rodzinno-młodzieżowy Döbriach 2014 Obóz rodzinno-młodzieżowy Döbriach 2014 Terminy: 31.01.2014-9.02.2014 7.02.2014 16.02.2014 Cena: 2999zł ze skipassem Opis regionu i miejscowości: Millstaetter See ski carousel to niesamowity region w okolicy

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK JASNA TATRY NISKIE

OŚRODEK JASNA TATRY NISKIE OŚRODEK JASNA TATRY NISKIE Pasmo górskie: Park Narodowy Tatry Niskie, północne i południowe stoki Chopka współrzędne GPS: N 48 58 15.1 19 34 48.1 Wysokość n.p.m.: 900-2024 m Przeżyjcie najlepszą zimę na

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

Alpejskie lato. MojaSzwajcaria.pl Przyroda odkryta na nowo.

Alpejskie lato. MojaSzwajcaria.pl Przyroda odkryta na nowo. Alpejskie lato. MojaSzwajcaria.pl Przyroda odkryta na nowo. Grüezi. Jezioro Palpuogna, Przełęcz Albula, Gryzonia Spis treści. 4 Regiony wypoczynkowe. 6 Wallis. 8 Leukerbad. 9 Nendaz. 10 Zermatt Matterhorn.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Andorra La Vella. Zima 2010 Wyjazd Snowboardowy 31.01 08.02.2010

Andorra La Vella. Zima 2010 Wyjazd Snowboardowy 31.01 08.02.2010 Zima 2010 Wyjazd Snowboardowy 31.01 08.02.2010 Andorra La Vella Andorra La Vella (po katalońsku dosłownie: "Stara Andora") - jest stolicą Księstwa Andory, położona w śródgórskiej kotlinie we wschodnich

Bardziej szczegółowo

Obóz rodzinno-młodzieŝowy Tauferer-Ahrntal 2012

Obóz rodzinno-młodzieŝowy Tauferer-Ahrntal 2012 Obóz rodzinno-młodzieŝowy Tauferer-Ahrntal 2012 Termin: 10.02.2012-19.02.2012 Cena: 1890zł (dla osoby dorosłej) Opis regionu i miejscowości: Południowa część Zillertaler Alpen pomiędzy Hohen Tauern i pasmem

Bardziej szczegółowo

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis!

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Symbol oferty: 21/370 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo