Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006."

Transkrypt

1 Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006. Od marzeñ do podró y.

2 Fachowa wiedza naszych ekspertów z całego świata pozwala nam skupić się na najważniejszych sprawach. Na Państwa sprawach finansowych. Schlitteln in Wildhaus im Toggenburg, Ostschweiz W UBS Wealth Management wiemy, że sukces wymaga zaplanowania. Nie szczędzimy wysiłków by szczegółowo poznać Państwa sytuację majątkową przed opracowaniem indywidualnego rozwiązania. Państwa doradca korzysta z wybitnej wiedzy ekspertów naszej globalnej sieci. Przewidujemy rozwój wydarzeń i na bieżąco dostosowujemy Państwa portfel inwestycyjny do stawianych przez Państwa celów. Oferujemy nowatorskie produkty i usługi, nieprzerwanie monitorujemy rynek i stan Państwa inwestycji oraz zapewniamy proaktywne doradztwo. Przewodzimy rynkom finansowym. UBS AG Przedstawicielstwo w Polsce Al. Ujazdowskie Warszawa tel UBS jest wiodącą firmą świadczącą usługi finansowe o globalnym zasięgu, obejmujące zarządzanie majątkiem, zarządzanie aktywami oraz usługi bankowości inwestycyjnej na rzecz klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz inwestorów instytucjonalnych. UBS ma swoją centralę w Szwajcarii, działa w ponad 50 krajach i we wszystkich głównych ośrodkach finansowych na świecie.

3 Spis treœci. Drogi Goœciu, zwracaj uwagê na znak Q! W programie Znak Jakoœci Szwajcarskiej Turystyki wiod¹ce organizacje turystyczne i ponad 1500 innych podmiotów nawi¹za³o wspó³pracê w celu zdefiniowania jednoznacznych kryteriów oceniania jakoœci serwisu dla goœci. Kategoria 1. Znaku Jakoœci gwarantuje wysoki standard us³ug. Kategoria 2. Znaku Jakoœci jest nadawana organizacjom przez kontrolerów z zewn¹trz. Kategoria 3. Znaku Jakoœci przyznawana jest organizacjom, które wprowadzi³y System Zarz¹dzania Jakoœci¹ (QMS). Koncepcja: Switzerland Tourism, Warszawa Wydawca: Switzerland Tourism przy Ambasadzie Szwajcarii Al. Ujazdowskie 27, Warszawa tel.: , fax: Zdjêcie na ok³adce: Heidmanegg, Klausen, kanton Uri. Tekst i zdjêcia na podstawie broszury Mehr Winter 2005/2006, wydanej przez Switzerland Tourism, Zurych Atrakcje na zimê 6 Szwajcaria na mapie 10 Gryzonia 12 Wallis 24 Region Jeziora Genewskiego 34 Centralna Szwajcaria 40 Berneñski Oberland 44 Szwajcaria praktycznie 50 MojaSzwajcaria.pl 51 Sk³ad komputerowy: Druk: Paper & Tinta Nak³ad: egz. ISBN: Od marzeñ do podró y. Dodatkowe, bardziej szczegó³owe i nformacje oraz ciekawostki znajdziecie Pañstwo na stronie:

4 Witamy.

5 Zima marzeñ to rozleg³e, górskie panoramy, b³êkitne niebo i mieni¹cy siê w s³oñcu, puszysty œnieg. Jak w Szwajcarii. Tylko w szwajcarskich Alpach ku niebu wznosi siê 48 czterotysiêczników. Du e wysokoœci i liczne lodowce gwarantuj¹ doskona³e warunki œniegowe przez ca³y d³ugi sezon. A 29 oœrodków sportów zimowych le y powy ej 2800 m n.p.m., a najwy ej po³o one tereny narciarskie rozci¹gaj¹ siê na wysokoœci ponad 3800 m n.p.m. I tylko w Szwajcarii ze szczytów mo na zje d aæ bardzo d³uuuugo, nawet 17 km, co jest kolejnym alpejskim rekordem. W tak niewielkim kraju zadziwiaj¹ jeszcze inne liczby opisuj¹ce zimowe propozycje: 7300 km tras zjazdowych, 5000 km tras cross country, 2500 km zimowych szlaków wêdrownych i 500 km tras saneczkowych. Narty, snowboard, sanki, wêdrówki w rakietach œnie nych, termalne Ÿród³a, kulinaria, wina, tradycja, wydarzenia... Po prostu zima dla ka dego. Zim¹ w Szwajcarii spe³ni¹ siê Pañstwa marzenia. Do zobaczenia w Szwajcarii! Adriana Czupryn, Switzerland Tourism, Polska Widok na Titlis, Centralna Szwajcaria

6 Atrakcje na zimê. Zima w Szwajcarii zapewnia bogate mo liwoœci wypoczynku ³¹cz¹ce góry ze œniegiem, sportami zimowymi, ale nie tylko. Dodatkowe atrakcje s¹ równie gwarantowane. Wiêcej górskiej przyjemnoœci. Zanurzyæ siê w zimowych przyjemnoœciach, a potem Pora na odpoczynek i kontemplacjê krajobrazu. Zwróciæ twarz ku s³oñcu. Spogl¹daæ na b³êkitne niebo z widokiem na górskie szczyty. A mo e posi³ek w górskiej restauracji? A potem znowu na trasy. Po najd³u szych w Alpach zjazdach na jednej lub dwóch deskach. Najd³u sze zjazdy. Zermatt: Klein Matterhorn - wioska, 17 km i Mürren: Schilthorn - Lauterbrunnen, 16 km i Davos: Weissfluhjoch - Küblis, 14 km Lötschental: Hockenhorngrat - Wiler, 14 km i Verbier: Mont-Fort - wioska, 12 km i Gstaad: Glacier Reusch, 14 km i Engelberg: Titlis - wioska, 12 km i Silvaplana: Corvatsch - wioska, 11 km i Mekki snowboardzistów. Flims Laax Falera - numer jeden dla freestylowców Leysin - jeÿdziæ w snowparku po œladach najlepszych zawodników na œwiecie i Verbier z najbardziej zwariowanymi zawodami i Zinal - miejsce spotkañ racerów Gstaad Saanenland - dyskretna sceneria Toggenburg - gwarancja œniegu we Wschodniej Szwajcarii Andermatt - najbardziej odlotowa halfpipe w sercu Szwajcarii Davos - najmocniejsze wydarzenia Restauracje panoramiczne. St. Moritz: Diavolezza - Lodowcowa sceneria na wysokoœci 3000 m n.p.m. Andermatt: Gemsstock - nic wiêcej, tylko góry. Alpenregion: Alpejska wie a Hasliberg o dooko³a. Les Diablerets/Gstaad: Restauracja Mario Botty - Glacier Saas-Fee: Allalin - najwy ej po³o ona restauracja obrotowa na œwiecie. i 6 Atrakcje na zimê. MojaSzwajcaria.pl

7 Wiêcej wra eñ na szczytach. Po muldach w dó³ zbocza. Najd³u sze i najwy ej po³o one na œwiecie urz¹dzenia transportowe funkcjonuj¹ w 27 regionach narciarskich i wywo ¹ goœci na imponuj¹c¹ wysokoœæ co najmniej 2800 m n.p.m. Z tych siêgaj¹cych niemal nieba szczytów zje d aj¹ Pañstwo zwyczajnie w dó³, a potem znowu na górê Najtrudniejsze trasy z muldami. Champéry: Chavanette Engelberg: Titlis i Flumserberg: Leist i Mürren: Kanonenrohr i Pontresina: Lagalb Zermatt: Stockhorn Kulinaria na trasach. Arosa: schronisko Carmenna - perfekcyjny taras z le akami Klosters: Alp Garfiun - saniami konnymi do domowego ciasta i Grindelwald: restauracja Brandegg - s³ynne ciasto z jab³kami i Gstaad: Horny Bar - bar w s³oñcu i Leysin: Les Fers - od kebabu po antrykot i Zermatt: Restauracja Zum See - legendarne ciastka z kremem i Najd³u sze trasy zjazdowe dla sanek. Grindelwald: Faulhorn, 15 km i Aletsch: Fiescheralp - Fiesch, 13 km i Dolina Saas: Saas-Grund - Kreuzboden, 11 km Klosters: Fideriser Heuberge, 11 km Verbier: Savoleyres - La Tzoumaz, 10 km Savognin: Somtgant, 9 km Melchsee - Frutt, 8 km Kerenzerberg: 7,5 km i Niesamowite kolejki linowe. Samnaun: pierwsza kolejka piêtrowa w Europie Engelberg: Titlis - Rotair, obroty panoramiczne o 360 o i Mürren: Schilthorn - widok na Eiger, Mönch & Jungfrau i Zermatt: Klein Matterhorn - widok na Matterhorn z 3000 m n.p.m. Verbier: Mont-Fort - na wysokoœci 3300 m n.p.m. i Wiêcej zimowego nastroju. Skrzypienie œniegu pod butami. Prawdziwe zimowe ferie s¹ wtedy, gdy podczas spacerów po wiosce s³ychaæ œnieg skrzypi¹cy pod butami. W Szwajcarii wiele oœrodków sportów zimowych po³o onych jest tak wysoko, e œnieg jest w nich zapewniony. Z tego te powodu nasze oœrodki mog¹ zagwarantowaæ romantyczne wspomnienia z wypoczynku. Miejscowoœci zimowe wolne od ruchu samochodowego. Braunwald Melchsee-Frutt Rigi Saas-Fee Stoos Od marzeñ do podró y. Atrakcje na zimê. 7

8 Wengen i Mürren i Aletsch: Riederalp, Bettmeralp, Fiescheralp i Zermatt Wyj¹tkowe restauracje w miejscowoœciach zimowych. Les Diablerets: Auberge de la Poste - przytulny wystrój i Crans-Montana: Du Pas de l'ours - kuchnia regionu Wallis Gstaad: Chedery - kucharz z przewodnika GaultMillau i Klosters: Walserhof i Engelberg: Schweizerhaus - p³on¹cy szasz³yk Les Mosses: fascynuj¹ca dolina i Kandersteg: spokojny region z gwarancj¹ œniegu i Najlepsze tereny do wêdrówek w rakietach œnie nych. ENGADIN-Scuol i Greyerzerland Lötschental Jura Waadtlandzka, Saint-Cergue i Meiringen-Hasliberg Brigels Waltensburg Andiast Château-doex Wêdrówki po œniegu. Lenk-Simmental, 67 km Grindelwald, 80 km Davos, 120 km Disentis - Sedrun, 45 km Crans-Montana, 60 km Wiêcej ró norodnoœci. Obok tras zjazdowych panuje cisza zimowego uroku. adna pora roku nie jest tak bardzo ró norodna, jak zima. Kto szuka akcji, nie musi odpoczywaæ ani minuty. Ale tak e zimowi goœcie, którzy wol¹ omijaæ gwar tras, znajd¹ odpowiedni¹ infrastrukturê do spokojniejszych podró y poœród czaruj¹cych krajobrazów. Mekki mi³oœników biegów narciarskich. Engadyna: legendarny Maraton Engadyñski Goms: 100 km przygotowanych tras i Lenzerheide-Valbella: trening wysokoœciowy na 1500 m n.p.m. i 8 Atrakcje na zimê. MojaSzwajcaria.pl

9 Miejscowoœci narciarskie w gor¹czce zawodów. Spektakl na ywo w górach. Zima w Szwajcarii jest bogata nie tylko w œnieg. Kilkaset ró nych wydarzeñ zapewnia wypoczynek nieco innego rodzaju: koncerty openair, festiwale, zawody, tak e te miêdzynarodowej rangi. Zawody o puchar œwiata w Szwajcarii s¹ najwa niejszymi wydarzeniami sezonu zarówno dla uczestników, jak i widzów. Oczywiœcie, e mo na je ogl¹daæ siedz¹c wygodnie w fotelu przed telewizorem. Ale te emocje, gdy zawodnicy zwyciê aj¹ o u³amki sekund przy aplauzie tysiêcy fanów sportu trzeba prze yæ na ywo. Razem z zabaw¹ po zawodach. Gdy zje d aj¹ profesjonaliœci: Zawody o Puchar Œwiata FIS 2005/2006 Puchar Œwiata Audi FIS w narciarstwie alpejskim Adelboden Slalom gigant i slalom mê czyzn Wengen Kombinacja, zjazdy i slalom mê czyzn St. Moritz Zjazdy, Super-G i kombinacja kobiet Puchar Œwiata FIS w skokach narciarskich i biegi narciarskie Engelberg Skoki narciarskie Davos Sprint, kobiety & mê czyÿni Davos 10 km kobiety, 15 km mê czyÿni Wiêcej wypoczynku. Oazy wellnessu z widokiem na Alpy. ywio³ wody w naj³agodniejszych odmianach: w krystalicznej postaci na zaœnie onych zboczach i jako przyjemnie ciep³y w k¹pieliskach termalnych. Wiele miejscowoœci zimowych wzbogaci³o swoj¹ ofertê wypoczynkow¹ o nowoczesne hotele wellnessowe w pobli u tras zjazdowych. Z trasy do k¹pieliska. Leukerbad: z kombinowanym biletem i Scuol: wellness rzymsko-irlandzki Adelboden: wellness alpejski i Bad Ragaz: k¹piele od 600 lat z wodzie ze Ÿród³a Tamina i Ovronnaz: k¹piele termalne z widokiem na góry i 5 z 60 hoteli z ofert¹ wellnessow¹. Interlaken, Hotel Victoria-Jungfrau***** i Lenk, Lenkerhof alpine resort***** i Leukerbad, Lindner Alpentherme**** i Saas-Almagell, Hotel Pirmin Zurbriggen**** i Scuol, Hotel Belvédére**** i Puchar Œwiata FIS Freestyle Davos Aerials kobiety & mê czyÿni Puchar Œwiata Nokia FIS w snowboardzie Saas-Fee Halfpipe i boardercross, kobiety & mê czyÿni Nendaz Slalom równoleg³y, kobiety & mê czyÿni Od marzeñ do podró y. Atrakcje na zimê. 9

10 Schaffhausen Neuhausen a.rheinf. Riehen Allschwil Reinach La Brugg Limm Pratteln Liestal rse Bi Baden Aarau Olten Delémont rse e le Bi e Aarberg Burgdorf c eu hâ te l Köniz Düdingen Belp Sigriswil Beatenbg. u a Nyon L éman c L La Sari ne Frutigen Zweisimmen ee Interlaken Wengen Lauterbrunnen F 2044 Grindelwald 44 Mürren Jungfraujoch 4274 Anderm Rougemont s ChâteauSaanen m Kandersteg Adelboden o d'oex G Gstaad 15 Lenk Blatten Vevey 27 Montreux Col des 3374 Lötschberg Les Mosses Mosses Bettmeralp Fiesch Leukerbad 1445 Riederalp Leysin Aletsch Goppenstein Crans Les Diablerets Montana Leuk Villars-s.-O. Brig 21 Sierre Monthey e 24 hôn Sion B Le R Portes 23 St-Luc 16 du20 Soleil St.Niklaus 3257 Grächen Champéry Dents 19Haute Nendaz Grimentz Zinal du Midi Saas Fee Martigny Verbier 1526 Saas Almagell 26 Pso. del S.Gottar 2108 Airol 2478 Bosco/ Gurin H i gg Ma Vispa 31 ers s. zer ien Br E Engelberg Melchsee-Frutt Meiringen Altd re Aa St-Cergue Pully Simme Kander Renens Morges 1509 Gruyères Lungern Brienz n Le Brassus C Jaun Sörenberg Em me Thun h Bulle e rb Sch stätter See 40 Münsingen T Schwarzsee G Horw i. Emmental Fribourg/Freiburg B Vierwald Langnau Murten Romont L'O Sumiswald Aare roy e N La les-bains Wädenswil Zug Reuss Yverdon 31 ü r i c Küssnacht a.r. Weggis Goldau Huttwil Neuchâtel Vallorbe uss Willisau Le Locle Ste-Croix Horgen Beromünster Cham Langenthal Küsnac Z Aare La Chauxde-Fonds de Muri Solothurn Adliswil Re 46 c La Kloten Wallise Düb Dietikon Wohlen Grenchen Töss Bülach Wettingen at Porrentruy Zurzach Rheinfelden a As 4357 Matterhorn Zermatt 4478 a 4634 g o M g 10 Szwajcaria g io

11 Stein am Rhein Kreuzlingen llen endorf Uster ht Wetzikon T o g g e n b u r g Rapperswil Säntis Ebnat Kappel Wildhaus Unterwasser Liechtenstein 36 Amden Vaduz Einsiedeln Flums Oberiberg Glarus D Sargans 35 wyz Bad Ragaz 2914 Braunwald Elm Landquart Küblis rf Klosters 1948 Chur Flims Flims Waldhaus Davos 32 Laax Parpan Arosa 2383 Disentis/ 1 Lenzerheide- Mustér Lai 3 7 Zernez 8 2 Thusis Sedrun 10 Filisur Tiefencastel Bergün 4 A Vals Zuoz att Albulapass Savognin do Splügen 12 Samedan Splügenpass St.Moritz Pontresina San 2113 Julierpass Bernardino Bivio 5 Silvaplana Maloja Sils im E./Segl 2328 Biasca Mesocco h s Mággia Thur e e Locarno cona Frauenfeld Wil Vorderrhein Ticino Linth Gossau B o Walensee Bellinzona d e n s e e Herisau Appenzell Hinterrhein Arbon Rorschach St.Margrethen Rhein Landquart Inn Samnaun Scuol A Gryzonia 1 Arosa 2 Brigels Waltensburg Andiast 3 Davos 4 Disentis Sedrun 5 ENGADYNA/St. Moritz 6 ENGADYNA/Sils 7 ENGADYNA/Scuol 8 Flims Laax Falera 9 Klosters 10 Lenzerheide 11 Samnaun 12 Savognin B Wallis 13 Riederalp/Bettmeralp/ Fiescheralp 14 Crans-Montana 15 Goms 16 Grächen 17 Leukerbad 18 Lötschberg 19 Nendaz 20 Portes du Soleil 21 «rund um Visp» 22 Saas-Fee/Saastal 23 Sierre-Anniviers 24 Region Sion 25 Verbier 26 Zermatt C Region Jeziora Genewskiego 27 Château-d Oex/ Rougemont 28 Les Diablerets 29 Leysin/Les Mosses 30 Villars/Gryon 31 Jura Waadtlandzka D Wschodnia Szwajcaria i Liechtenstein 32 Braunwald 33 Elm 34 Heidiland 35 Liechtenstein 36 Toggenburg e r L. Lugano di Lugano Hallwag Kümmerly+Frey AG, CH-3322 Schönbühl-Bern E Centralna Szwajcaria 37 Andermatt 38 Engelberg 39 Melchsee-Frutt 40 Stoos F Berneñski Oberland 41 Adelboden 42 alpenregion.ch 43 Gstaad Saanenland 44 Region Jungfrau 45 Lenk Miasta 46 Zurych Ma³e tereny narciarskie G Freiburgerland H Tessin Szwajcaria 11

12 Gryzonia. Gdzie marzenia o zimowym wypoczynku staj¹ siê rzeczywistoœci¹. Cudowna zima: górska sceneria, bajkowe miejscowoœci i zamarzniête jeziora jak tylko okiem siêgn¹æ. Witamy w baœniowej krainie zimy! Witamy w Gryzonii! Gryzonia: Davos-Wolfgang, Gryzonia 12 xy MojaSzwajcaria.pl

13 Atrakcje zimowych miejscowoœci z ponad 60 terenami narciarskimi z gwarancj¹ œniegu km tras zjazdowych oraz 1800 km tras biegowych - 60 torów saneczkowych i sieæ szlaków wêdrownych - przez prze³êcze Ekspresem Lodowcowym i Ekspresem Bernina W Gryzonii zimowe baœnie staj¹ siê rzeczywistoœci¹. Graubünden Ferien 7001 Chur Tel. +41 (0) Trasy jak z marzeñ, które prowadz¹ niemal prosto z nieba do rustykalnych restauracji. Jazda na sankach, która w ka dym obudzi dziecko. I pokryte œniegiem budynki - od tradycyjnych po luksusowe. Warto siê przekonaæ. Niech Pañstwa zimowe marzenia stan¹ siê rzeczywistoœci¹! Zapraszamy na ferie do Gryzonii. Sporty zimowe w Gryzonii. Miejscowoœæ Adres Kolejki/ Hotele Trasy Trasy dla Trasy dla Halfpipes/ Wêdrówki Wyci¹gi zjazdowe, narciarzy sanek, Funpark w rakietach km bieg., km km œnie nych, km Die Alpenarena Tel. +41 (0) Flims Laax Falera /2 Arosa Tel. +41 (0) ,5 1/1 2 Bergün Tel. +41 (0) ,5 /1 4,5 Bivio Tel. +41 (0) /1 Brigels Tel. +41 (0) Waltensburg Andiast ,5 /1 35 Chur Brambrüesch Tel. +41 (0) /1 5 Davos-Klosters Tel. +41 (0) Tel. +41 (0) /4 Disentis Sedrun Tel. +41 (0) /1 5 ENGADIN/St. Moritz Tel. +41 (0) /2 16 ENGADIN/Scuol Tel. +41 (0) /1 10 Grüsch-Danusa Tel. +41 (0) ,5 /1 Lenzerheide-Valbella Tel. +41 (0) /1 Müstair Val Müstair Tel. +41 (0) /1 Obersaxen, Lumnezia, Tel. +41 (0) Mundaun, Ilanz / Samnaun Tel. +41 (0) /2 50 San Bernardino Tel. +41 (0) /1 Savognin Tel. +41 (0) /1 48 Splügen/ Tel. +41 (0) Rheinwald / St. Antönien Tel. +41 (0) / 10 Tschiertschen Tel. +41 (0) /1 Vals Tel. +41 (0) / Gryzonia 13

14 Arosa, m n.p.m. W samym sercu Gryzonii, z dala od ruchu tranzytowego, rozpieszczana przez s³oñce i z gwarancj¹ œniegu. Arosa roz³o y³a siê na koñcu doliny Schanfigg, na wysokoœci 1800 m n.p.m. Miejscowoœæ jest ciekawa ze wzglêdu na przejrzystoœæ zabudowy oraz przytuln¹ atmosferê. Od dziesiêcioleci goœcie korzystaj¹ z bogatej miejscowej oferty turystycznej, któr¹ gwarantuje jedna z najbardziej tradycyjnych zimowych miejscowoœci w Szwajcarii. Arosa Tourismus Tel. +41 (0) Wydarzenia Arosa Arosa 14. Festiwal Humoru Sporty zimowe 60 km starannie przygotowanych tras o ró nym stopniu trudnoœci sprawi, e serca mi³oœników sportów zimowych mocniej zabij¹. Na zwolenników jazdy poza trasami dodatkowo oczekuj¹ puszyste, górskie zbocza. Szczególn¹ osobliwoœci¹ s¹ zimowe szlaki wêdrowne, które prowadz¹ bezpoœrednio przez tereny narciarskie do legendarnych schronisk górskich. Oczywiœcie do miejscowej oferty zaliczyæ nale y tak e trasy do wêdrówek w rakietach œnie nych czy saneczkowych zjazdów oraz naturalne i sztuczne lodowiska. Dzieci W Klubie Alpejskim Myszki Miki wszystkie dzieci zapoznaj¹ siê ze wspania³ym œwiatem zimy. Maluchy ucz¹ siê krok po kroku jazdy na nartach czy snowboardzie na stadionie zimowym Myszki Miki lub na skiarenie Kaczora Donalda. Po tak intensywnie spêdzonym dniu dobre samopoczucie ca³ej rodzinie gwarantuj¹ hotele, w których dzieci s¹ mile widziane. Noclegi Ponad 50 hoteli ró nych kategorii oraz liczne mieszkania wakacyjne zapewniaj¹ ka demu odpowiednie zakwaterowanie Arosa 2. Swiss Snow Walking Event 15. i Arosa Wyœcigi konne na œniegu 14 Arosa MojaSzwajcaria.pl

15 Sporty zimowe Region sportów zimowych Davos-Klosters obejmuje piêæ terenów narciarskich: Parsenn/Gotschna, Jakobshorn, Pischa, Madrisa i Rinerhorn. Pomiêdzy 1124 m i 2844 m n.p.m. znajd¹ Pañstwo ponad 300 km doskonale przygotowanych tras o ró nych stopniach trudnoœci oraz ponad 50 urz¹dzeñ transportowych, które ³¹cznie przewo ¹ osób w ci¹gu godziny. Ofertê uzupe³nia klika monsterpipe (jedna z nich jest oœwietlona), fun parki i zimowe przedszkola dla dzieci. W doskonaleniu umiejêtnoœci pomog¹ liczne szkó³ki narciarskie. Piêæ tras zjazdowych dla sanek zadba o to, aby tak e bez nart czy snowboardu nie by³o nudno. I to nie tylko w ci¹gu dnia, ale równie i noc¹, gdy trasy s¹ oœwietlone. Narciarstwo biegowe Po 110 km tras narciarze biegowi mog¹ poruszaæ siê poœród zaœnie onych krajobrazów i przy okazji odkrywaæ odchodz¹ce w bok doliny. To absolutny raj dla mi³oœników biegówek. Czy to romantycznie pod gwiaÿdzistym niebem na oœwietlonej trasie czy na sankach ci¹gniêtych przez psy - w regionie Davos- Klosters mo na znaleÿæ wszystko. Davos-Klosters, m n.p.m Davos-Klosters, jeden z najwiêkszych i najbardziej lubianych regionów zimowych w Europie, z pewnoœci¹ ka demu mo e coœ zaproponowaæ. Dziêki wyj¹tkowemu klimatowi od koñca listopada do koñca kwietnia œnieg tutaj jest zapewniony. A region ten nie by³by klasykiem sportów zimowych bez bogatej oferty atrakcji na œniegu i lodzie. Narciarstwo i snowboard, wêdrówki przez zimowe krajobrazy, szybkie zjazdy na sankach czy romantyczne przeja d ki bryczk¹ we dwoje, albo przygody na œniegu z ca³¹ rodzin¹ - to gwarancja udanego wypoczynku. Dziêki karcie goœcia mo na bezp³atnie korzystaæ z sieci autobusowej i kolejowej miêdzy Davos i Klosters. A mo e nieco adrenaliny podczas lotu na paralotni ponad dolinami, czy te wysokogórska wêdrówka na szczyty? Zimowe wêdrówki Czarodziejski, zimowy krajobraz mo na podziwiaæ podczas wêdrówek po 120 km oznakowanych i przygotowanych szlaków. Dla wzmocnienia si³ warto zatrzymaæ siê w jednej z licznych górskich chat. Od ³atwego spaceru po wymagaj¹ce wêdrówki - ka dy znajdzie coœ dla siebie. Tak e przeja d ki bryczk¹ przez zaœnie ony las s¹ ciekaw¹ propozycj¹. Od marzeñ do podró y. Davos-Klosters 15

16 Davos - œnieg bez ograniczeñ, m n.p.m. Davos spe³nia marzenia o zimie. Jest jednym z najwiêkszych terenów sportów zimowych i najwy ej po³o onym miastem w Europie, poœród wyj¹tkowego, górskiego krajobrazu. Metropolia sportów zimowych i eldorado dla fanów nart i snowboardu, nart biegowych, lodowisk, wêdrówek i smakoszy. Davos zaprasza wszystkich - niewa ne, czy chcieliby Pañstwo spêdziæ czas aktywnie, czy te bardziej relaksuj¹co. Liczne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym zadbaj¹ o to, aby podczas wypoczynku nie wkrad³a siê nuda. Davos oferuje jeszcze wiêcej i przede wszystkim dla wszystkich! Kultura Davos oferuje niezapomniane wra enia zwi¹zane z przyrod¹ i równoczeœnie bogat¹ ofertê kulturaln¹. Muzeum Kirchnera z najwiêkszymi na œwiecie zbiorami ekspresjonisty Ernsta Ludwiga Kirchnera zawsze jest warte odwiedzin. Kolejne muzea, jak na przyk³ad Muzeum Sportów Zimowych czy Muzeum Medycyny, proponuj¹ odwiedzaj¹cym ciekawe spojrzenie na historiê miasta. Tak e i mi³oœnicy muzyki bêd¹ zadowoleni - do wyboru maj¹ wiele koncertów odbywaj¹cych siê przez ca³¹ zimê. Sanki 5 torów saneczkowych o d³ugoœci od 2,5 do 8,6 km zapewnia wszystkim radoœæ z jazdy na sankach. Kto nie posiada w³asnych sanek, mo e je wypo yczyæ przy dolnych stacjach kolejek górskich. Niektóre tory saneczkowe s¹ otwarte tak e wieczorami i s¹ oœwietlone. Po wieczorze przy fondue lub raclette - jazda na sankach Davos Tourismus Tel. +41 (0) Wydarzenia Davos Davos 79. Turniej o Puchar Sprenglera, hokej Davos 7. O Neill SB-Jam, Snowboard World Tour (TTR) ycie nocne Davos, goœcinne i pe³ne uroku miejsce spotkañ ca³ego œwiata, ma równie bogat¹ ofertê dla mi³oœników ycia nocnego. Od tradycyjnej górskiej chaty po eleganck¹ restauracjê, od baru hotelowego po dyskotekê, od teatru lub koncertu po night club lub grê w kasynie. Davos jest miastem i wiosk¹. Przez ca³¹ dobê Davos Davos Nordic 2006, Puchar Œwiata FIS Davos Gala na lodzie Davos 72. Parsenn Derby, tradycyjny bieg masowy 16 Davos MojaSzwajcaria.pl

17 Kuchnia Do wypoczynku zimowego nale y równie bogata oferta gastronomiczna. Czy to regionalna kuchnia, czy te dania typu gourmet na najwy szym poziomie - Klosters oferuje coœ dla ka dego. Piêæ z 40 restauracji wyró nionych jest punktami GaultMillau lub gwiazdkami przewodnika Michelin. Klosters jest dumny, gdy Kucharz Roku 2003 wed³ug GaultMillau - Beat Bolliger - i jego team zdobyli dodatkowo jeszcze dwie gwiazdki przewodnika Michelin. Dzieci Klosters nale y do 25 miejscowoœci wypoczynkowych w Szwajcarii, którym przyznano znak "Rodziny mile widziane". To odznaczenie jest wielkim zaszczytem, ale te i zobowi¹zaniem. Z tego tytu³u oferta Klosters jest stale rozszerzana. Rodzinne restauracje, specjalnie przygotowane noclegi, przedszkola na œniegu, Kidsland na Madrisa to tylko kilka przyk³adów oferty ukierunkowanej na rodziny z dzieæmi. Sporty zimowe Atrakcyjnoœæ terenów Davos-Klosters dziêki swojej ró norodnoœci jest trudna do przecenienia. Ponad 400 km tras zadowoli wszelkie wymagania. Klosters, m n.p.m. Klosters - butik w Alpach. Dobry pomys³ na ferie zimowe z dala od stresów dnia codziennego. Z Zurychu mo na dojechaæ tutaj samochodem w ci¹gu 1,5 godz., a poci¹giem - w dwie godziny. Idylliczne Klosters zachowa³o œwiadomie swój wioskowy charakter. Oferta sportów zimowych dopasowana jest nie tylko do ka dej grupy wiekowej, ale przekonuje równie swoj¹ ró norodnoœci¹ i jakoœci¹. Do dyspozycji goœci jest oko³o 6000 miejsc noclegowych w hotelach, chatach i mieszkaniach wakacyjnych. Klosters Tourismus Tel. +41 (0) Wydarzenia Klosters Klosters Otwarcie obwodnicy Klosters Klosters Arena Polo on Snow Challenge Klosters Winter RAID, Oldtimer Rallye Klosters Zimowa Konferencja Przemys³u pocz. marca 2006 Klosters Wild Girls on Snow, Charity Event Od marzeñ do podró y. Klosters 17

18 ENGADYNA/St. Moritz, m n.p.m. Allegra! Witamy w najwiêkszym regionie sportów zimowych w Szwajcarii. Poœród wyj¹tkowego krajobrazu do Pañstwa dyspozycji s¹ fachowo przygotowane trasy zjazdowe oraz nowoczesne urz¹dzenia transportowe. Mo liwoœci wyboru noclegów s¹ ogromne, a proporcje jakoœci do ceny s¹ zachowane zarówno w schronisku m³odzie owym, jak i w luksusowym hotelu. Nasze ekskluzywne wydarzenia wprawiaj¹ w zachwyt uczestników oraz widzów. Engadyna oferuje wszystko, co potrzebne, aby wypocz¹æ, wzmocniæ si³y i przy okazji przemieszczaæ siê. Ferienregion Engadin 7504 Pontresina Tel. +41 (0) Wydarzenia ENGADYNA/St. Moritz Engadyna ENGADIN Snowpower Silvaplana engadinsnow.com Corvatsch St. Moritz FIS Alpine Ski World Cup Ladies, Super Kombi/Abfahrt/Super-G Engadyna 7. Bieg Kobiet, Samedan do S-chanf Engadyna 38. Engadyñski Maraton Narciarski Maloja do S-chanf 18 ENGADYNA/St. Moritz Najwiêkszy region sportów zimowych w Szwajcarii Prawdziwa przyjemnoœæ dla snowboardzistów i narciarzy, dla pocz¹tkuj¹cych i profesjonalistów. 56 kolejek górskich i wyci¹gów mo e przewieÿæ osób w ci¹gu godziny. Na wysokoœci od 1700 do 3300 m n.p.m. przygotowanych jest 350 km tras zjazdowych. A ponadto jazda na sankach na Muottas Muragl si przeja d ki bryczk¹ do doliny Rosegtal. Biegi narciarskie Najwiêkszy region dla mi³oœników nart biegowych w Szwajcarii oferuje 180 km tras biegowych, a wœród nich 150 km dla narciarzy klasycznych i ³y wowych po zamarzniêtych jeziorach i przez romantyczne, odchodz¹ce w bok doliny. Miêdzy Maloja i S-chanf rozgrywany jest s³ynny Engadyñski Maraton Narciarski. Zimowe wêdrówki Nasi goœcie mog¹ korzystaæ z uroków zimy maj¹c do dyspozycji 150 km szlaków wêdrownych miêdzy Parkiem Narodowym i Piz Bernina. MojaSzwajcaria.pl

19 Sporty zimowe 80 km tras oferuje teren narciarski Motta Naluns. Szerokie i dobrze przygotowane zapraszaj¹ mi³oœników sportów zimowych. Zjazd o d³ugoœci 12 km do Sent jest prawdziwym marzeniem! Wielk¹ przyjemnoœci¹ dla ca³ej rodziny jest 4-km trasa zjazdowa dla sanek z Prui do Ftan. A mo e chcieliby Pañstwo szorowaæ brzuchem po œniegu? To prosimy spróbowaæ airboardu! Przyjemnoœci Po aktywnym korzystaniu z gór wieczorem oczekuje relaks w kompleksie basenów i saun "Engadin Bad Scuol". W ³aŸni rzymsko-irlandzkiej odpoczywa ca³e cia³o od stóp do g³ów. Warto poddaæ siê dzia³aniu lokalnej wody mineralnej! Wêdrówki w rakietach œnie nych Œlady lisów, zajêcy i wiewiórek. I nasze. Oczywiœcie du o szersze i nieregularne, ale czy nie jest to wspania³e uczucie, gdy pozostawiamy œlady na nienaruszonym œniegu? ENGADYNA/Scuol, m n.p.m. Region sportów zimowych, który warto odkryæ. Mo na tutaj znaleÿæ autentycznoœæ, która wydawa³a siê byæ ju przesz³oœci¹. Na przyk³ad wioski jak z obrazka, z domami pokrytymi rysunkami sgraffiti, rozrzucone s¹ po Dolnej Engadynie. Ma³e okna i pokryte œniegiem dachy. Te domy maj¹ po 350 lat i dzisiaj wygl¹daj¹ tak samo, jak dawniej. Dolna Engadyna czeka na Pañstwa! ENGADIN/Scuol Tourismus AG Tel. +41 (0) Wydarzenia ENGADIN/Scuol Scuol Rozpoczêcie sezonu, Motta Naluns Scuol Horn Strom, tradycyjny zwyczaj w Scuol Scuol Passlung Scuol-Martina, biegi narciarskie Scuol Chalanda Marz, tradycyjny zwyczaj w Dolnej Engadynie Od marzeñ do podró y. ENGADYNA/Scuol 19

Zima. MojaSzwajcaria.pl Najważniejsze zimowe atrakcje w Szwajcarii.

Zima. MojaSzwajcaria.pl Najważniejsze zimowe atrakcje w Szwajcarii. Zima. MojaSzwajcaria.pl Najważniejsze zimowe atrakcje w Szwajcarii. Grüezi. Disentis, Gryzonia Witamy w Szwajcarii! Szwajcaria to wyjątkowe miejsce dla udanego zimowego wypoczynku. Tak naturalnie to nasze

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007.

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Spis treêci. Drogi GoÊciu, zwracaj uwag na znak Q! W programie Znak JakoÊci Szwajcarskiej Turystyki wiodàce

Bardziej szczegółowo

Lucerna Jezioro Czterech Kantonów.

Lucerna Jezioro Czterech Kantonów. Lucerna Jezioro Czterech Kantonów. Lucerna Jezioro Czterech Kantonów. Lucerne Tourism Tel. +41 (0)41 227 17 17 www.luzern.com luzern@luzern.com Region w sercu trasy Grand Tour of Switzerland, przyroda

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie D w u t y g o d n i k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o w C h o j n o w i e. Ch. G er 4 m nu 01 r. ny 3.2 êp st 7.0 a 0 N NR 04 (806) ROK XXII 21.02.2014 CENA 1,70 z³ Fiesta w Chojnowie Ekspresja,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ŒLUBNY 2010

INFORMATOR ŒLUBNY 2010 INFORMATOR ŒLUBNY 2010 F O T O G R A F - W W W. M A R C I N K A N T O C H. C O M Agencja Œlubna AVIS Lublin, Al. Spó³dzielczoœci Pracy 36/28 Artur Danieluk tel. 0605 601 399 www.avis.lub.pl AGENCJA ŒLUBNA

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej czyli jak z radoœci¹ wdrapywaæ siê na góry i bezpiecznie z nich schodziæ, a tak e o tym jak to robiæ, by ju ten pierwszym

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 TYTULIK

czerwiec 2010 TYTULIK 12 TYTULIK J 2 Palikot znowu yje anusz Palikot niczym Mark Twain zmartwychwsta³ szybciej ni umar³. Pog³oski o mojej œmierci by³y mocno przesadzone oœwiadczy³ by³ wybitny amerykañski pisarz i humorysta,

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo