Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009"

Transkrypt

1 Małgorzata Grzywińska-Rąpca * Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach Wstęp Gospodarstwa domowe jako jednostki różnią się od pozostałych podmiotów gospodarujących odmiennymi celami jakie realizują. Większość podmiotów występujących na rynku za najważniejszy cel uważa osiągnięcie zysku. Natomiast celem gospodarstwa domowego jest zaspokojenie potrzeb jego członków. Dążenie to jest realizowane poprzez osiąganie dochodów i gospodarowanie nimi (zaspokajanie potrzeb członków gospodarstwa, inwestycje, oszczędności). Podstawowym celem niniejszej publikacji jest analiza zachowań konsumenckich gospodarstw domowych w zakresie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w latach Dochody gospodarstw domowych Poziom zamożności społeczeństwa i poszczególnych gospodarstw domowych uzależniony jest od wielu czynników, spośród których szczególne znaczenie ma dochód. Jest on głównym wyznacznikiem poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym [Szwacka-Salmonowicz, 2003, s. 39]. Dochód jest traktowany jako maksymalna kwota, jaką gospodarstwo domowe może przeznaczyć na konsumpcję (zakup dóbr i usług) w obrębie jednego okresu rozliczeniowego, bez konieczności finansowania tych wydatków z oszczędności, upłynniania majątku rzeczowego lub finansowego oraz zaciągania pożyczek. Wielkość dochodów ludności decyduje o rozmiarach wydatków i rozmiarach spożycia. Każdy więc wzrost lub spadek dochodów (wyrażony w wartości realnej) prowadzi jednocześnie do wzrostu lub spadku spożycia [Janoś-Kresło, 2006, s. 122]. W badaniach budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wyróżnia się pojecie przychodów oraz pojęcie dochodu rozporządzalnego. Przychody obejmują wszystkie bieżące pieniężne i niepieniężne wpływy do gospodarstwa domowego niezależnie od tego, czy powiększają one majątek rodziny, czy wpływają na pewien czas i będą zwrócone. Dochód rozporządzalny obejmuje pieniężne i niepieniężne (m.in. wartości artykułów otrzymanych nieodpłatnie oraz wartości spożycia naturalnego) bieżące dochody gospodarstwa domowego pomniejszone o podatki od dochodów, spadków, darowizn oraz nieruchomości [www.stat.gov.pl]. Każdy konsument, przy określonym poziomie dochodu, ma ustalony własny schemat wydatków uzależniony nie tylko od wysokości kwoty do dyspozy- * Dr inż., Katedra Metod Ilościowych, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM,

2 384 Małgorzata Grzywińska-Rąpca cji, ale również od preferowanego stylu życia. Stąd reakcje konsumentów na zmiany dochodu nie są jednakowe. Wzrost dochodów konsumentów niezamożnych powoduje zwiększenie wydatków na zakup dóbr zaspokajających najbardziej pilne, podstawowe potrzeby (żywność, odzież itp.). Natomiast wzrost dochodów konsumentów dysponujących wysokimi dochodami pociąga za sobą głównie wzrost wydatków na zakup różnych dóbr trwałych, np. wysokiej jakości sprzętu radiowo-telewizyjnego, zamrażarek, zmywarek do naczyń oraz dóbr luksusowych: samochodów, wyszukanych mebli, dzieł sztuki. Wzrost dochodów w tej grupie konsumentów powoduje również wzrost wydatków na rozrywki kulturalne, wycieczki zagraniczne, kształcenie dzieci itp., a także wzrost części dochodu przeznaczonej na oszczędności [Kieżel, 2004, s. 41]. Dochód gospodarstwa domowego, aby prawidłowo spełniał rolę miernika możliwości zaspokojenia potrzeb przez gospodarstwa domowe, powinien zostać skorygowany ze względu na poziom potrzeb konsumentów. W praktyce najczęściej korygowanie to odbywa się przez podzielenie dochodu przez liczbę osób w gospodarstwie, co daje dochód na osobę. Przyjmuje się tym samym założenie, że poziom potrzeb gospodarstwa domowego jest wprost proporcjonalny do liczby osób w gospodarstwie. Dochody gospodarstw domowych w latach z uwzględnieniem wybranych grup społeczno-ekonomicznych zamieszczone zostały w tablicy 1. Tablica 1. Dochody gospodarstw domowych w latach Dochody (zł/osobę) rok pracujących na emerytów pracowników rolników własny rachunek i rencistów ,59 796, ,72 847, ,41 828, ,34 901, ,16 890, ,28 931, ,09 801, ,67 963, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 na podstawie danych GUS We wszystkich grupach społeczno-zawodowych na przestrzeni 10 lat ( ) obserwuje się wzrost dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Najwyższy poziom zaobserwowano w gospodarstwach domowych, w których główne źródło utrzymania stanowiła praca na rachunek własny. Dochody w gospodarstwach domowych pracowników, rolników oraz emerytów i rencistów kształtowały się na zbliżonym poziomie (odpowiednio: 1483,00 zł, 1463,58 zł. oraz 1478,77 złotych na 1 osobę w gospodarstwie domowym).

3 Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw 385 Zmiany poziomu dochodu w latach na 1 osobę w gospodarstwach domowych przedstawione zostały w tablicy 2. Tablica 2. Zmiany poziomu dochodu na 1 osobę w gospodarstwach domowych w latach Lata wyszczególnienie indeks łańcuchowy dochód rozporządzalny 1 1,06 1,03 1,07 1,03 1,04 1,10 1,11 1,13 1,07 w tym dochód do dyspozycji 1 1,05 1,03 1,07 1,03 1,04 1,10 1,11 1,13 1,06 w tym: z pracy najemnej 1 1,03 1,01 1,06 1,04 1,05 1,13 1,18 1,20 1,06 z pracy na rachunek własny 1 1,04 0,99 1,02 1,06 1,04 1,15 1,17 1,11 1,11 z gospodarstwa indywidualnego 1 0,98 1,04 0,80 1,12 1,13 1,13 1,17 0,96 1,00 ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych 1 1,08 1,05 1,14 1,00 1,03 1,07 1,02 1,09 1,09 na podstawie danych GUS Rysunek 1. Zmiany poziomu dochodów i wydatków gospodarstw domowych w latach na podstawie danych GUS W porównaniu do roku 2000 w 2001 roku poziom dochodów zmniejszył się w gospodarstwach domowych, w których głównym źródłem utrzymania był dochód pochodzący z pracy w gospodarstwie indywidualnym. W gospodarstwach domowych utrzymujących się ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

4 386 Małgorzata Grzywińska-Rąpca a więc w gospodarstwach emerytów i rencistów, o najniższych dochodach, w 2004 roku nastąpiła wyraźna poprawa od roku Wprawdzie w 2007 roku dochody w tej grupie społeczno-ekonomicznej obniżyły się w stosunku do roku poprzedniego, to w latach zmiany w stosunku do roku poprzedniego utrzymywały się na tym samym poziomie. Zmiany poziomu dochodów w gospodarstwach domowych w latach zilustrowano na rysunku Wydatki gospodarstw domowych w latach Przeciętne miesięczne wydatki ogółem na 1 osobę w gospodarstwach domowych w roku 2000 kształtowały się na poziomie 599,49 złotych. Na towary i usługi konsumpcyjne przeznaczono z tej kwoty 73,26% tj. 439,23 zł/os. W strukturze wydatków na towary i usługi konsumpcyjne 30,82% stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. Wysoki udział wydatków konsumpcyjnych jest charakterystyczny na przestrzeni następnych lat Od roku 2008 udział ten zmniejszył się do 72,11%. Poziom i struktura wydatków gospodarstw domowych w latach przedstawiono w tablicy 3. Tablica 3. Poziom i struktura wydatków gospodarstw domowych w latach wyszczególnienie Rok wydatki gospodarstwa domowego 599,5 609,7 625,0 677,8 694,7 690,3 744,8 810,0 904,3 956,7 Towary i usługi konsumpcyjne (%): żywność i napoje bezalkoholowe 30,82 30,96 29,54 27,77 28,08 28,12 27,14 26,64 25,56 25,10 napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 3,00 3,05 2,99 2,85 2,74 2,73 2,68 2,70 2,63 2,72 odzież i obuwie 5,52 5,28 5,25 5,12 4,93 5,07 5,39 5,71 5,50 5,22 użytkowanie mieszkania i nośniki 17,88 18,85 19,92 21,01 20,26 19,65 19,73 18,41 18,89 19,65 energii zdrowie 4,44 4,52 4,53 4,90 5,05 5,03 4,91 4,94 4,83 5,01 łączność 3,51 4,30 4,50 4,68 4,68 5,31 5,15 5,02 4,75 4,54 rekreacja i kultura 6,69 6,52 6,44 6,55 6,77 6,84 7,14 7,60 7,95 7,98 restauracje i hotele 1,40 1,39 1,62 1,73 1,76 1,85 1,96 1,90 2,00 2,17 na podstawie danych GUS Można stwierdzić, że udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogółem od 2007 roku systematycznie się zmniejsza. Odmienną sytuację można zaobserwować w przypadku zmian udziału wydatków na użytkowanie mieszkania, zdrowie oraz rekreację i kulturę. Szczegółowy poziom wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych w latach przedstawiono na rysunku 2.

5 Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw 387 Rysunek 2. Wydatki gospodarstw domowych na grupy asortymentowe produktów w latach na podstawie danych GUS 3. Analiza funkcji wydatków gospodarstw domowych na poszczególne grupy asortymentowe produktów Podstawowym instrumentem wykorzystanym w analizie wydatków gospodarstw domowych w latach był liniowy model ekonometryczny trendu. Za pomocą tego modelu zbadano zmiany dochodów w poszczególnych gospodarstwach domowych na przełomie 10 lat, tj. od 2000 do 2009 roku. Obliczenia wykonane na podstawie modelu trendu pokazały, jak zmieniały się przeciętne wydatki gospodarstw domowych na poszczególne grupy asortymentowe towarów konsumpcyjnych. Szacowana funkcja modelu przyjęła następującą postać: yt 0 1xt t t 1,2,.10, (1) gdzie: y t przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwie domowym; x t przeciętne miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym; β 0, β 1 parametry strukturalne modelu; ξ t składnik losowy. Wyniki oszacowania powyższej funkcji regresji wydatków ogółem dla gospodarstw domowych przedstawiono w tablicy 4. R 2 = 0,993; V ξ = 1,31%; F BG (1, 7) = 0,119[0,74]; χ 2 (2) = 3,582[0,166] Tablica 4. Wyniki estymacji modelu wydatków ogółem dla gospodarstw domowych Zmienna ocena parametru Statystyka t-studenta wartość p Stała 159,094 10,423 <0,00001 dochód (x t ) 0,710 38,257 <0,00001 R 2 = 0,993; V ξ = 1,31%; F BG (1, 7) = 0,119[0,74]; χ 2 (2) = 3,582[0,166]

6 388 Małgorzata Grzywińska-Rąpca Ocena parametru β 1 wskazuje, że wzrost dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych ogółem o 1 zł na osobę spowoduje wzrost wydatków ogółem tych gospodarstw średnio o 0,710 zł na osobę, ze średnim błędem 0,018 zł/os. 2 Ocenę dopasowania modelu oparto na współczynniku determinacji ( R ), którego wartość oznacza, że użyta funkcja regresji w 99,3 % wyjaśnia kształtowanie się wydatków ogółem. Bardzo dobre dopasowanie modelu potwierdza również niska wartość współczynnika zmienności losowej (V ξ ) na poziomie 1,31%. Wartość empiryczna statystyki χ 2 testu Doornika-Hansena, na poziomie istotności 0,05, wskazuje na zgodność rozkładu reszt z rozkładem normalnym. Statystyka F, Breuscha-Godfreya, na poziomie istotności 0,05, wskazuje na brak statystycznie istotnej autokorelacji składnika losowego pierwszego rzędu. W tablicy 5 przedstawiono wyniki estymacji modelu wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe dla gospodarstw domowych. Tablica 5. Wyniki estymacji modelu wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe dla gospodarstw domowych zmienna ocena parametru statystyka t-studenta wartość p stała 110,945 20,755 <0,00001 dochód (x t ) 0,113 17,472 <0,00001 R 2 = 0,971; V ξ = 1,66%; F BG (1, 7) = 1,204[0,309]; χ 2 (2) = 1,240[0,537] Ocena parametru β 1 wskazuje na to, że wzrost dochodu rozporządzalnego o 1 zł na osobę spowoduje wzrost wydatków ogółem gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe średnio o 0,113 zł/os. W przypadku wydatków gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe współczynnik determinacji skorygowany przyjmuje wartość 0,971, w związku z tym użyta funkcja regresji w 97,1% wyjaśnia kształtowanie się ich wydatków ogółem. Wartość współczynnika zmienności losowej (1,66%) wskazuje na dobre dopasowanie modelu. Wartość statystyki testu Doornika-Hansena (χ 2 ) wskazuje na zgodność rozkładu reszt z rozkładem normalnym. Test F BG miał na celu zbadanie występowania autokorelacji składnika losowego. Wartość tego testu wskazuje na brak podstaw do odrzucenia H 0, czyli autokorelacja składnika losowego jest statystycznie nieistotna. Tablica 6. Wyniki estymacji modelu wydatków na napoje alkoholowe dla gospodarstw domowych zmienna ocena parametru statystyka t-studenta wartość p stała 8,386 7,754 0,00005 dochód (x t ) 0,014 11,342 <0,00001 R 2 = 0,934; V ξ = 3,34%; F BG (1, 7) = 7,948[0,0258]; χ 2 (2) = 0,117[0,943]

7 Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw 389 W przypadku wydatków na napoje alkoholowe wartość parametru przy zmiennej czasowej t (0,014) oznacza, że wzrost dochodów o 1 zł/os w gospodarstwach domowych przeciętnie rocznie może spowodować wzrost wydatków na napoje alkoholowe o 0,014 zł/os (tablica 6). W oparciu o wyniki przedstawione w tablicy 6 i wzór [1] empiryczny model trendu wydatków na napoje alkoholowe w gospodarstwach domowych ma następującą postać: yˆ 8,386 0,014 t (2) t 1,0815 0,0013 Współczynnik R 2 informuje, że zmienność wielkości wydatków w gospodarstwach jest wyjaśniona w 93,4% przez zmienną czasową, natomiast 6,6% zmienności dochodów nie jest wyjaśniona przez model, lecz przez czynniki przypadkowe. Wartość empiryczna statystyki χ 2 testu Doornika-Hansena wskazuje na brak podstaw do odrzucenia H 0, co oznacza, że rozkład reszt modelu jest zgodny z rozkładem normalnym. W przypadku analizy modelu wydatków na napoje alkoholowe wyniki testu BG, wskazuje na odrzucenie H 0, na korzyść hipotezy alternatywnej oznaczającej istotną autokorelację składnika losowego. Wyniki estymacji modelu wydatków na użytkowanie mieszkania dla gospodarstw domowych przedstawiono w tablicy 7. Tablica 7. Wyniki estymacji modelu wydatków na użytkowanie mieszkania dla gospodarstw domowych zmienna ocena parametru statystyka t-studenta wartość p stała 33,81 2,801 0,02314 dochód (x t ) 0,1344 9,149 0,00002 R 2 = 0,901; V ξ = 5,35%; F BG (1, 7) = 1,1767[0,314]; χ 2 (2) = 0,447[0,799] Analizując ocenę parametru β 1 gospodarstw domowych, wywnioskować można, że wzrost dochodu tych gospodarstw o 1 zł na osobę wywoła wzrost ich wydatków na użytkowanie mieszkania średnio o 0,13 zł na osobę ze średnim błędem 0,0146 zł/os. Współczynniki determinacji skorygowany oraz zmienności losowej wskazują na dobre dopasowanie modelu. Użyta funkcja regresji w 90,01% wyjaśnia kształtowanie się wydatków na użytkowanie mieszkania gospodarstw domowych. Wartość statystyki (χ 2 ) oznacza brak podstaw do odrzucenia H 0, która mówi o tym, że rozkład reszt modelu jest zgodny z rozkładem normalnym. Statystyka Breuscha-Godfreya, na poziomie istotności 0,05, wskazuje na brak statystycznie istotnej autokorelacji składnika losowego pierwszego rzędu. W przypadku wydatków na zdrowie w gospodarstwach domowych wzrost dochodu o 1 zł na osobę powoduje wzrost ich wydatków na tą grupę asortymentową średnio o 0,039 zł na osobę (tablica 8). Na dobre dopasowanie modelu wskazują współczynnik determinacji skorygowany oraz współczynnik zmienności losowej. Użyta funkcja regresji w 95,8% wyjaśnia kształtowanie się wydatków na zdrowie gospodarstw domo-

8 390 Małgorzata Grzywińska-Rąpca wych. Badanie własności składnika losowego modelu (χ 2 ) wykazało, że rozkład reszt jest zgodny z rozkładem normalnym. Wykorzystany do analizy test Breuscha-Godfreya wskazuje na statystycznie istotną autokorelację składnika losowego. Tablica 8. Wyniki estymacji modelu wydatków na zdrowie dla gospodarstw domowych Zmienna ocena parametru statystyka t-studenta wartość p Stała 3,348 1,478 0,17758 dochód (x t ) 0,039 14,424 <0,00001 R 2 = 0,958; V ξ = 4,01%; F BG (1, 7) = 2,0533[0,195]; χ 2 (2) = 1,284[0,526] Wydatki na łączność w latach kształtowały się na poziomie od 21,05 zł/os. (2000 r.) do 43,47 zł/os. (2009 r.). Wyniki estymacji modelu wydatków na łączność dla gospodarstw domowych przedstawiono w tablicy 9. Tablica 9. Wyniki estymacji modelu wydatków na łączność dla gospodarstw domowych zmienna ocena parametru statystyka t-studenta wartość p stała 1,700 0,354 0,73249 dochód (x t ) 0,040 6,901 0,00012 R 2 = 0,838; V ξ = 8,83%; F BG (1, 7) = 2,663[0,147]; χ 2 (2) = 0,706[0,7026] Ocena parametru β 1 wskazuje na to, że wzrost dochodu gospodarstw domowych o 1 zł na osobę spowoduje wzrost wydatków na łączność tych gospodarstw średnio o 0,04 zł na osobę, ze średnim błędem 0,0058 zł/os. Ocenę dopasowania modelu oparto na współczynniku determinacji (R 2 ), którego wartość oznacza, że użyta funkcja regresji w 83,8 % wyjaśnia kształtowanie się wydatków na tą grupę asortymentową. Wartość empiryczna statystyki testu Doornika- Hansena wskazuje na zgodność reszt z rozkładem normalnym. W przypadku modelu wydatków gospodarstw domowych na łączność statystyka testu BG wskazuje na brak statystycznie istotnej autokorelacji składnika losowego pierwszego rzędu. Wartość parametru przy zmiennej czasowej x t = 0,077 oznacza, że regularnie wydatki na rekreację i kulturę w gospodarstwach przeciętnie rocznie rosną o 0,07zł (tablica 10). Tablica 10. Wyniki estymacji modelu wydatków na rekreację i kulturę dla gospodarstw domowych Zmienna ocena parametru statystyka t-studenta wartość p Stała -9,955-4,517 0,00196 dochód (x t ) 0,077 28,77 <0,00001 R 2 = 0,989; V ξ = 2,66%; F BG (1, 7) = 0,1599[0,701]; χ 2 (2) = 3,535[0,1707]

9 Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw 391 Współczynnik R 2 informuje, że zmienność wielkości dochodów w tych gospodarstwach jest wyjaśniona w 98,9% przez zmienną czasową, natomiast tylko 1,1% zmienności wydatków nie jest wyjaśniona przez model, lecz przez czynniki przypadkowe. Badanie własności składnika losowego modelu (χ 2 testu Doornika-Hansena) wykazało, że rozkład reszt jest zgodny z rozkładem normalnym, a autokorelacja składnika losowego jest statystycznie nieistotna (F BG ). Zakończenie Konsumpcja oraz sposób życia gospodarstw domowych są silnie powiązane z wysokością dochodu rozporządzalnego, jaki osiągają. Strukturę konsumpcji gospodarstw domowych w dużym stopniu determinuje typ gospodarstwa. Sytuacja ta wynika z tego, że poszczególne typy gospodarstw posiadają odmienną hierarchię potrzeb. Analiza wydatków wszystkich typów gospodarstw ukazuje, że ich wydatki rosną wraz z dochodami w czasie. Wyniki estymacji modelu wydatków na poszczególne grupy asortymentowe dla gospodarstw domowych w latach w sposób syntetyczny zestawiono w tablicy 11. Tablica 11. Wyniki estymacji modelu wydatków na poszczególne grupy asortymentowe dla gospodarstw domowych w latach Teoretyczna zmiana poziomu Grupa Model wydatków przy wzroście dochodu asortymentowa Wzrost = 1 zł Wzrost = 100 zł ˆ Ogółem 159,094 0,71 t 0,71 zł 71 zł Żywność i napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Odzież i obuwie Użytkowanie mieszkania i nośniki energii y t (15,26) (0,018) ˆ y t 110,94 (5,34) (0,006) ˆ 0,11 t y t (1,08) (0,001) ˆ 8,38 0,01 t y t (2,601) (0,003) ˆ 6,09 0,04 t y t (12,07) (0,014) 33,81 0,13 t 0,11 zł 11 zł 0,01 zł 1 zł 0,04 zł 4 zł 0,13 zł 13 zł Wyniki estymacji modelu wydatków ogółem wskazały, że z każdej kolejnej dodatkowo zarobionej na osobę złotówki, na konsumpcję przeznaczane jest 0,71 zł/os. Wszystkie modele wydatków ogółem wykazały dobre dopasowanie. Dla wydatków wszystkich grup asortymentowych rozkład reszt był zgodny z rozkładem normalnym. Reasumując, analiza konsumpcji gospodarstw domowych wykazała, że główną determinantą wydatków ogółem jest wysokość dochodu rozporządzalnego. Struktura wydatków zależy przede wszystkim od typu gospodarstwa oraz uznanej przez niego hierarchii potrzeb.

10 392 Małgorzata Grzywińska-Rąpca Literatura 1. Janoś-Kresło M., Mróz B. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo SGH, Warszawa. 2. Kieżel E. (red.) (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa. 3. Szwacka-Salmonowicz J. (2003), Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 4. Streszczenie Gospodarstwa domowe są jednostkami gospodarującymi o szczególnym charakterze. Różnią się od pozostałych podmiotów gospodarujących odmiennymi celami, jakie realizują. Większość jednostek występujących na rynku za najważniejszy cel uważa osiągnięcie zysku. Natomiast celem gospodarstwa domowego jest zaspokojenie potrzeb jego członków. Cel ten jest realizowany poprzez osiąganie dochodów i gospodarowanie nimi (zaspokajanie potrzeb członków gospodarstwa, inwestycje, oszczędności). Analizując strukturę dochodów i wydatków wszystkich typów gospodarstw, możemy zauważyć, że wraz ze wzrostem dochodu rozporządzalnego udział wydatków na dobra podstawowe takie jak żywność, odzież, mieszkanie w wydatkach ogółem maleje. W tym samym czasie wzrasta procentowy udział wydatków na rekreację i kulturę oraz hotele i restauracje w wydatkach ogółem. Najwyższą przeciętną zmianę dochodów w analizowanym okresie odnotowano w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek, najniższy przyrost wartości dochodów miał miejsce w gospodarstwach rolników. Expenditure analysis on consumer goods and services of households in Poland in (Summary) Households are units of a special nature. They differ from other entities that pursue different objectives. Most units on the market believe the primary objective of profit. By contrast, the household is to meet the needs of its members. This goal is achieved through the achievement of revenue and management (meeting the needs of household members, investments, savings). By analyzing the structure of income and expenditure of all types of households can be noted that, with the increase in disposable income, share of spending on basic goods such as food, clothing, housing in total expenditure decreases. At the same time the percentage share of expenditure on recreation, culture, hotels and restaurants in total expenditure increases. The highest average change in income in the period was recorded in the households of the self-employed and the lowest value of the revenue growth occurred in the households of farmers.

Analiza wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych

Analiza wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych Małgorzata Grzywińska-Rąpca Uniwersytet Warmińsko Mazurski Analiza wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych Streszczenie: Gospodarstwa domowe rolników są grupą konsumentów o szczególnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Agnieszka STARCZEWSKA ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 Zarys treści: Autorka

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 12 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 28.09.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych 3.1. Estymacja parametrów i ocena dopasowania modeli z jedną zmienną 23. Właściciel komisu w celu zbadania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 12 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie Badanie budżetów gospodarstw domowych pełni ważną rolę w analizach poziomu życia ludności (również na poziomie województwa); jest jedynym źródłem informacji o dochodach, wydatkach, spożyciu ilościowym

Bardziej szczegółowo

* * * BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R.

* * * BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R. Bydgoszcz, paÿdziernik 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R. www.stat.gov.pl/bydgosz OPRACOWANIA SYGNALNE Badanie budżetów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 ROKU

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 ROKU URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRUKTURY WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W LA-

ANALIZA STRUKTURY WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W LA- ANALIZA STRUKTURY WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W LA- TACH 2000-2011 Stanisław Minta, Agnieszka Łuszczyńska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie W przedstawionej pracy dokonano analizy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Warunki życia mieszkańców Poznania URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Oddział Statystyki, Analiz i Sprawzodawczości

Bardziej szczegółowo

Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym

Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI 1. Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, 诲 瞴瞶 瞶 ƭ0 ƭ 瞰 parametrów strukturalnych modelu Y zmienna objaśniana, = + + + + + X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, α 0, α 1, α 2,,α k parametry strukturalne modelu, k+1 parametrów

Bardziej szczegółowo

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami Załącznik nr 1 do raportu końcowego z wykonania pracy badawczej pt. Handel zagraniczny w województwach (NTS2) realizowanej przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej z siedzibą w Jachrance na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza województw pod względem sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych

Analiza porównawcza województw pod względem sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych Małgorzata GRZYWIŃSKA-RĄPCA, Małgorzata KOBYLIŃSKA Analiza porównawcza województw pod względem sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych Gospodarstwa domowe realizując cele dotyczące zaspokojenia własnych

Bardziej szczegółowo

Powiat pruszkowski Trendy konsumenckie w okresie I.2013

Powiat pruszkowski Trendy konsumenckie w okresie I.2013 Nastroje konsumenckie w powiatach województwa mazowieckiego Trendy konsumenckie w okresie I.213 Metodologia Niniejsze opracowanie powstało na podstawie analizy źródeł danych zastanych (głównie danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KONSUMPCJA W WIEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

KONSUMPCJA W WIEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 13Gutkowska_Piekut.qxd 2014-12-16 21:55 Page 159 WIEŚ I ROLNICTWO, NR 4 (165) 2014 KRYSTYNA GUTKOWSKA 1, MARLENA PIEKUT 2 KONSUMPCJA W WIEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Streszczenie: Wiejskie gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 26.5.215 r. Wstęp Notatka informacyjna Sytuacja gospodarstw domowych w 214 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych W 214 r. sytuacja materialna gospodarstw

Bardziej szczegółowo

TEST STATYSTYCZNY. Jeżeli hipotezę zerową odrzucimy na danym poziomie istotności, to odrzucimy ją na każdym większym poziomie istotności.

TEST STATYSTYCZNY. Jeżeli hipotezę zerową odrzucimy na danym poziomie istotności, to odrzucimy ją na każdym większym poziomie istotności. TEST STATYSTYCZNY Testem statystycznym nazywamy regułę postępowania rozstrzygająca, przy jakich wynikach z próby hipotezę sprawdzaną H 0 należy odrzucić, a przy jakich nie ma podstaw do jej odrzucenia.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE ROZWOJU MECHANIZMÓW PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE ROZWOJU MECHANIZMÓW PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ Marta BORDA SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE ROZWOJU MECHANIZMÓW PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ Streszczenie: Pomimo teoretycznie szerokiego zakresu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp. Sprawdzian 2. Zadanie 1. Za pomocą KMNK oszacowano następującą funkcję produkcji: Gdzie: P wartość produkcji, w tys. jp (jednostek pieniężnych) K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2013 Uwaga: Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, należy przyjąć poziom istotności 0,1 i współczynnik ufności 0,90

czerwiec 2013 Uwaga: Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, należy przyjąć poziom istotności 0,1 i współczynnik ufności 0,90 Uwaga: Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, należy przyjąć poziom istotności 0,1 i współczynnik ufności 0,90 czerwiec 2013 Zadanie 1 Poniższe tabele przestawiają dane dotyczące umieralności dzieci

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania poziomu życia i konsumpcji rodzin wielodzietnych w Polsce

Uwarunkowania poziomu życia i konsumpcji rodzin wielodzietnych w Polsce 265 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 31/2012 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uwarunkowania poziomu życia i konsumpcji rodzin wielodzietnych w Polsce Streszczenie. W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 16 UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

ROZDZIAŁ 16 UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 6 UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE. Wprowadzenie W rozważaniach na temat makroekonomicznych celów działalności

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Materiał dla studentów Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie (studium przypadku) Część 3: Przykłady testowania niestacjonarności Nazwa przedmiotu: ekonometria finansowa I (22204), analiza

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce

Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce Rafał Klóska* Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce Wstęp Tematem rozważań wielu ekonomistów i polityków jest często rozwój przedsiębiorczości w Polsce a rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod modelowania Zależność między zbiorem zmiennych objaśniających, a zmienną ilościową nazywaną zmienną objaśnianą

Bardziej szczegółowo

Anna Górska. Wprowadzenie. 1. Wzrost standardu mieszkaniowego Polaków

Anna Górska. Wprowadzenie. 1. Wzrost standardu mieszkaniowego Polaków Anna Górska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu EWOLUCJA POZIOMU I STRUKTURY KOSZTÓW UTRZYMANIA MIESZKAŃ NA PRZYKŁADZIE POLSKI Wprowadzenie Posiadanie mieszkania jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Stopa bezrobocia

Przykład 2. Stopa bezrobocia Przykład 2 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia. Komentarz: model ekonometryczny stopy bezrobocia w Polsce jest modelem nieliniowym autoregresyjnym. Podobnie jak model podaŝy pieniądza zbudowany został w

Bardziej szczegółowo

FOOD CONSUMPTION DEFICIENCY ACROSS SOCIO-ECONOMIC GROUPS OF POLISH HOUSEHOLDS

FOOD CONSUMPTION DEFICIENCY ACROSS SOCIO-ECONOMIC GROUPS OF POLISH HOUSEHOLDS Niedobory Stowarzyszenie konsumpcji w zakresie Ekonomistów żywności w Rolnictwa polskich gospodarstwach i Agrobiznesu domowych... Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 6 259 Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(33) 2014, 85-99 SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW NA TLE POZOSTAŁYCH GRUP SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Rafał Czyżycki, Marcin Hundert, Rafał Klóska Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Wprowadzenie Poruszana

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU NA POSZCZEGÓLNE GRUPY DÓBR KONSUMPCYJNYCH W POLSCE W LATACH 1999-2008

ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU NA POSZCZEGÓLNE GRUPY DÓBR KONSUMPCYJNYCH W POLSCE W LATACH 1999-2008 Elastyczność STOWARZYSZENIE dochodowa popytu EKONOMISTÓW na poszczególne grupy ROLNICTWA dóbr konsumpcyjnych I AGROBIZNESU w Polsce... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 87 Michał Gostkowski, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia. Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia. Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze konsumpcji krajów Grupy Wyszehradzkiej

Zmiany w strukturze konsumpcji krajów Grupy Wyszehradzkiej Marlena Piekut Zmiany w strukturze konsumpcji krajów Grupy Wyszehradzkiej Raporty, badania, dobre praktyki 91 Przemiany systemowe w krajach byłego bloku wschodniego przyczyniły się do wielu zmian w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Z1 Uzupełnienie do metodologii z części 1.2 Raportu Do przygotowania analiz mikrosymulacyjnych wartości podatku VAT płaconego przez gospodarstwa domowe wykorzystano dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego

Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego Ze względu na jakość uzyskiwanych ocen parametrów strukturalnych modelu oraz weryfikację modelu, metoda najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności między wartością dochodu na osobę i wielkością gospodarstwa domowego w latach 2006 2013

Analiza zależności między wartością dochodu na osobę i wielkością gospodarstwa domowego w latach 2006 2013 Anna Turczak Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Analiza zależności między wartością dochodu na osobę i wielkością gospodarstwa domowego w latach 006 03 Streszczenie: Celem artykułu jest znalezienie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski Narzędzia statystyczne i ekonometryczne Wykład 1 dr Paweł Baranowski Informacje organizacyjne Wydział Ek-Soc, pok. B-109 pawel@baranowski.edu.pl Strona: baranowski.edu.pl (w tym materiały) Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 32 obserwacji 1964-1995 Zmienna zależna: st_g

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 32 obserwacji 1964-1995 Zmienna zależna: st_g Zadanie 1 Dla modelu DL dla zależności stopy wzrostu konsumpcji benzyny od stopy wzrostu dochodu oraz od stopy wzrostu cen benzyny w latach 1960 i 1995 otrzymaliśmy następujące oszacowanie parametrów.

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF 120 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod statystycznych.

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 429 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 7 2006 RAFAŁ CZYŻYCKI, MARCIN HUNDERT, RAFAŁ KLÓSKA STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI W POLSCE W LATACH 1995-2004

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Joanna Chrabołowska Joanicjusz Nazarko PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO TYPU CASH & CARRY Wprowadzenie Wśród wielu prognoz szczególną rolę w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 PRÓBA OCENY ZACHOWAŃ GOSPODARSTW DOMOWYCH PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 PRÓBA OCENY ZACHOWAŃ GOSPODARSTW DOMOWYCH PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Marian Drymluch Bartosz Chorkowy ROZDZIAŁ 21 PRÓBA OCENY ZACHOWAŃ GOSPODARSTW DOMOWYCH PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarstwo domowe jako podmiot rynku pojęcie i istota zachowań konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY REALNYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GRUP SPOŁECZNO- -EKONOMICZNYCH W POLSCE W LATACH 2000 2013

ZMIANY REALNYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GRUP SPOŁECZNO- -EKONOMICZNYCH W POLSCE W LATACH 2000 2013 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, t. 3 Patrycja Zwiech* Uniwersytet Szczeciński ZMIANY REALNYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GRUP SPOŁECZNO- -EKONOMICZNYCH W POLSCE W LATACH 2000 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 ceny mieszkań

Przykład 1 ceny mieszkań Przykład ceny mieszkań Przykład ceny mieszkań Model ekonometryczny zaleŝności ceny mieszkań od metraŝu - naleŝy do klasy modeli nieliniowych. - weryfikację empiryczną modelu przeprowadzono na przykładzie

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE W DOBRA TRWAŁE GOSPODARSTW DOMOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYPOSAŻENIE W DOBRA TRWAŁE GOSPODARSTW DOMOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 3 KATARZYNA WŁODARCZYK-ŚPIEWAK Uniwersytet Szczeciński WYPOSAŻENIE W DOBRA TRWAŁE GOSPODARSTW DOMOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Rachunek dochodu narodowego Dr Gabriela Przesławska. Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych

Makroekonomia. Rachunek dochodu narodowego Dr Gabriela Przesławska. Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Makroekonomia. Rachunek dochodu narodowego Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Makroekonomia. Podstawowe zagadnienia makroekonomiczne Makroekonomia bada sposób działania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie danych dotyczacych rocznych wydatków na pizze oszacowano parametry poniższego modelu:

Na podstawie danych dotyczacych rocznych wydatków na pizze oszacowano parametry poniższego modelu: Zadanie 1. Oszacowano model ekonometryczny liczby narodzin dzieci (w tys.) w Polsce w latach 2000 2010 w zależnosci od średniego rocznego wynagrodzenia (w ujęciu realnym, PLN), stopy bezrobocia (w punktach

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie konsumpcji w biednych i bogatych gospodarstwach domowych w Polsce

Zróżnicowanie konsumpcji w biednych i bogatych gospodarstwach domowych w Polsce Marlena Piekut Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW w Warszawie Zróżnicowanie konsumpcji w biednych i bogatych gospodarstwach domowych w Polsce Wstęp Konsumpcja to proces, w wyniku którego zużywane

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) 6 2 4 5,5 6,6

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) 6 2 4 5,5 6,6 Zad. 1. Zbadano wydajność odmiany pomidorów na 100 poletkach doświadczalnych. W wyniku przeliczeń otrzymano przeciętną wydajność na w tonach na hektar x=30 i s 2 x =7. Przyjmując, że rozkład plonów pomidora

Bardziej szczegółowo

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Źródła danych Podstawą przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA KORELACJE I REGRESJA LINIOWA Korelacje i regresja liniowa Analiza korelacji: Badanie, czy pomiędzy dwoma zmiennymi istnieje zależność Obie analizy się wzajemnie przeplatają Analiza regresji: Opisanie modelem

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r. (Streszczenie)

Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r. (Streszczenie) INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Zakład Polityki Społecznej Warszawa, dnia 15 marca 2005 r. Piotr Kurowski Zakład Polityki Społecznej IPiSS Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 284 (61), 43 52

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 284 (61), 43 52 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 284 (61), 43 52 Zenon Królikowski WYDATKI NA HOTELE I RESTAURACJE, KULTURĘ I REKREACJĘ W GOSPODARSTWACH

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Warszawa, 22.05.2009 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Sytuacja gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek Statystyka społeczna Redakcja naukowa Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 Zadanie 1 a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 b) W naszym przypadku populacja są inżynierowie w Tajlandii. Czy można jednak przypuszczać, że na zarobki kobiet-inżynierów

Bardziej szczegółowo

Regresja logistyczna a analiza oszczędności i zobowiązań finansowych gospodarstw domowych

Regresja logistyczna a analiza oszczędności i zobowiązań finansowych gospodarstw domowych 169 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 25/2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Regresja logistyczna a analiza oszczędności i zobowiązań finansowych gospodarstw domowych Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Metoda Johansena objaśnienia i przykłady

Metoda Johansena objaśnienia i przykłady Metoda Johansena objaśnienia i przykłady Model wektorowej autoregresji rzędu p, VAR(p), ma postad gdzie oznacza wektor zmiennych endogenicznych modelu. Model VAR jest stabilny, jeżeli dla, tzn. wielomian

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF Podstawy ekonometrii Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF Cele przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie. - Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod modelowania

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo