Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz. 104). Stowarzyszenie zostało powołane w Warszawie w 2004 roku i jest wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń zwykłych przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 584 (data wpisu: r.). Prezesem Stowarzyszenia i osobą upoważnioną do jego reprezentowania jest Adam Rogala-Lewicki, natomiast wiceprezesami są: Paweł Bednarski i Maciej Klimowicz. Zgodnie z podstawowymi celami, opisanymi w Regulaminie, Stowarzyszenie zostało powołane w celu propagowania idei przywracania, utraconych w wyniku działań wojennych bądź powojennej aktywności ideologicznej (i nie objętych programem odbudowy stolicy), najcenniejszych przestrzeni i obiektów Warszawy przedwojennej o najwyższych walorach architektonicznych i estetycznych. Pozostałe cele Stowarzyszenia dotyczą podnoszenia poziomu wiedzy o Warszawie przedwojennej i udzielanie szeroko rozumianego wsparcia jakimkolwiek inicjatywom mających na celu prawidłowy rozwój miasta, zbieżny z celami Stowarzyszenia. Regulamin Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna Regulamin Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna zwane dalej w skrócie SWP lub Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników przedwojennej Warszawy. 1. SWP nie ma osobowości prawnej, 2. Terenem działalności SWP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Siedzibą władz SWP jest miasto stołeczne Warszawa. W stowarzyszeniu obowiązuje niniejszy regulamin SWP ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Stowarzyszenie posługuje się nazwą SWP i zastrzeżonym znakiem graficznym, 3. Nazwa SWP i zastrzeżony znak graficzny stanowią dobra osobiste stowarzyszenia i mogą być używane przez członków lub przez inne osoby fizyczne lub prawne na zasadach określonych przez zarząd Stowarzyszenia. Rozdział 2 Cel i formy działania

2 5 1. Celem SWP jest rozpowszechnianie i podnoszenie ogólnej wiedzy społecznej o mieście stołecznym Warszawie, jak również kreowanie oraz popieranie wszelkich idei mających za zadanie przywracanie wyglądu miasta sprzed 1939 roku. 2. Działalność SWP ma charakter naukowy, naukowo techniczny, społeczno kulturalny oraz promocyjnopropagujący. 6 Do osiągnięcia wyznaczonego celu SWP dąży między innymi poprzez: 1. współdziałanie z władzami, instytucjami i osobami zainteresowanymi działalnością na rzecz ogólnie pojętego rozwoju miasta Warszawy, 2. współdziałanie z organizacjami propagującymi historię, dorobek kulturalny i tradycję miasta Warszawy, 3. organizowanie wystaw, ekspozycji, konferencji, seminariów konkursów nastawionych na upowszechnianie wiedzy o Warszawie, a także poruszanie problemów związanych z miastem, 4. przyznawanie nagród i wyróżnień ustanowionych przez Stowarzyszenie za wybitny wkład na rzecz przywracania architektury, kultury i klimatu przedwojennej Warszawy, 5. kolekcjonowanie i dokumentowanie materiałów związanych z tematyką działalności, 6. popieranie i promowanie instytucji, firm i osób, których działalność jest zbieżna z pracą Stowarzyszenia, 7. działanie na rzecz ochrony zabytków i dobrego imienia miasta Warszawy, 8. przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji tematycznie bliskich Stowarzyszeniu, 9. promowanie miasta Warszawy. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków SWP. 7 Rozdział 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki 8 Członkami SWP mogą być osoby pełnoletnie, których zainteresowania obejmują działalność Stowarzyszenia, a także deklarujące pomoc, wkład i oddanie na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie SWP dzielą się na: 1. zwyczajnych, którymi mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 2. nadzwyczajnych, którymi mogą być obywatele innych państw, 3. honorowych, którymi mogą być obywatele polscy oraz obywatele innych państw Przyjmowanie do SWP członków następuje na wniosek zainteresowanych osób do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd rozpatruje wniosek i ma prawo go odrzucić. 2. Członek zwyczajny ma prawo: a) wybierać i być wybieranym do władz SWP, b) używać nazwy SWP i jego znaku graficznego. 3. Do obowiązków zwyczajnego członka SWP należy: a) postępowanie zgodne z postanowieniami regulaminu, b) podporządkowanie się uchwałom i postanowieniom władz SWP, c) udział w pracach Stowarzyszenia, d) przestrzeganie zasad etyki panujących w Stowarzyszeniu. 4. Członkostwo zwyczajne wygasa przez: a) dobrowolne wystąpienie lub zgon, b) skreślenie na podstawie uchwały Zarządu w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu, c) wykluczenie ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym pozbawienie wolności Osoby, które dobrowolnie wystąpiły lub zostały skreślone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia.

3 2. Osoby, które zostały wykluczone z SWP, w przypadkach określonych w 10 ust.4 pkt 3, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po upływie kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. 1. Uchwałę o przyjęciu do SWP członka nadzwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 2. Członek nadzwyczajny ma prawo używać nazwy SWP i jego znaku graficznego. 3. Do obowiązków członka nadzwyczajnego SWP należy: a) postępowanie zgodne z postanowieniami regulaminu, b) podporządkowanie się uchwałom i postanowieniom władz SWP, c) udział w pracach Stowarzyszenia, d) przestrzeganie zasad etyki panujących w Stowarzyszeniu. 4. Członkostwo nadzwyczajne wygasa przez: a) dobrowolne wystąpienie lub zgon, b) skreślenie na podstawie uchwały Zarządu w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu Godność członka honorowego SWP nadaje Walny Zjazd Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia zasłużonym dla rozwoju miasta Warszawa. 2. Członkostwo honorowe wygasa przez: a) dobrowolne wystąpienie lub zgon, b) pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, podjętą większością bezwzględną. 14 Centralny rejestr członków SWP prowadzi Zarząd Stowarzyszenia. Władzami naczelnymi SWP są: 1. Walny Zjazd, 2. Zarząd. Rozdział 4 Struktura organizacyjna Kadencja wszystkich władz trwa 1 rok; są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz, 2. W razie, gdy któryś z członków zrezygnował lub nie może pełnić swojej funkcji Zarząd Stowarzyszenia powołuje na jego miejsce na stałe, lub na określony czas inną osobę spośród członków Stowarzyszenia Uchwały władz SWP zapadają zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności prezesa i przynajmniej jednego wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały zostają podejmowane w oparciu o zasadę konsensusu decyzyjnego. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa, 2. Uchwały i postanowienia Walnego Zjazdu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w 13 ust. 2 pkt 2 oraz 26 i 27 ust. 1. Rozdział 5 Walny Zjazd 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu. 2. Walny Zjazd jest zwoływany corocznie przez Zarząd Stowarzyszenia jako zjazd sprawozdawczy. Udział w Walnym Zjeździe z prawem głosowania mogą wziąć wszyscy członkowie Stowarzyszenia

4 Walny Zjazd Stowarzyszenia: 1. rozpatruje sprawozdania Zarządu, 2 wybiera prezesa i dwóch wiceprezesów Stowarzyszenia, 3. ustala założenia programowe działalności Stowarzyszenia bieżącej kadencji, 4. uchwala zmiany regulaminu, podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad, 5. nadaje godność członka honorowego SWP, 6. podejmuje uchwały w sprawach rozwiązania się SWP. 21 Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia w sytuacjach, które Zarząd uzna za wystarczające i konieczne do zwołania Walnego Zjazdu. Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Rozdział 6 Zarząd W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą prezes, pierwszy wiceprezes oraz wiceprezes, 2. Funkcje reprezentacyjne Stowarzyszenia pełni prezes i Zarząd, 3. W przypadku niemożności wykonywania funkcji, prezesa zastępuje na stanowisku pierwszy wiceprezes, do czasu nowych wyborów władz Stowarzyszenia, 4. Pierwszego wiceprezesa wyznacza na pierwszym posiedzeniu Zarządu prezes. 23 Zarząd Stowarzyszenia określa kierunki działania SWP na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zjazdu, w szczególności: 1. ustala program działania Stowarzyszenia w bieżącej kadencji i określa roczne zadania dla Stowarzyszenia, 2. przyjmuje sprawozdania i ocenia działalność poszczególnych członków Zarządu, 3. ustala termin i przygotowuje wnioski na Walny Zjazd Stowarzyszenia, 4. sprawuje piecze nad działalnością członków Stowarzyszenia. 24 Zarząd: 1. prowadzi bieżącą działalność ogólnostowarzyszeniową, 2. wykonuje uchwały i postanowienia Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, 3. reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach statutowych, 4. współdziała z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą, 5. powołuje komisje, zespoły i sekcje w celu wykonywania określonych zadań statutowych oraz powierza członkom SWP wykonywanie takich zadań, 6. prowadzi rejestr członków SWP oraz decyduje o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu członków SWP, 7. przyznaje wyróżnienia SWP, 8. składa sprawozdania Walnemu Zjazdowi Stowarzyszenia z działalności. Rozdział 7 Zmiany regulaminu i rozwiązanie się SWP 25 Propozycje zmian regulaminu i rozwiązania się SWP muszą być zamieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia co najmniej 30 dni przed terminem tego zjazdu. 26 Zmiany regulaminu wymagają uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby wszystkich członków Stowarzyszenia Rozwiązanie się SWP może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby wszystkich członków Stowarzyszenia. 2. W razie powzięcia przez Walny Zjazd Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu SWP, Walny Zjazd powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi prowadzi likwidację SWP.

5 Credo Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że przywrócenie ściśle wytypowanych obiektów, jak również odtworzenie detali architektonicznych na istniejących obiektach, które je utraciły, wpłynęłoby znacząco na obraz i jakość przestrzeni miasta, kształtując i decydując o jego charakterze i obliczu. Historyczne obiekty, które zdążyły się wpisać w charakter i pejzaż przedwojennego miasta nadawałyby mu współcześnie szlachetnych cech oraz dodawały uroku i piękna. Podnosiłyby walory estetyczne miasta, często aspirując do roli wizytówek i głównych punktów orientacyjnych na szlakach zwiedzania. Wpływałyby decydująco na ogólny obraz i opinię o mieście, podnosząc jego rangę i znaczenie. Podnosiłyby estetyczny komfort mieszkańców i poczucie dumy z faktu współtworzenia lokalnej społeczności. Piękne miasto, w sposób niewymierny i trudny do określenia działa niczym magnes. Przyciąga inwestorów, turystów, ludzi kultury i sztuki, a także bezpośrednio wpływa na poziom odczuwanej przyjemności wynikającej z życia, pracowania i funkcjonowania w nim. Zdaniem członków Stowarzyszenia ich odbudowa jest koniecznością historyczną i swoistą pozytywną odpowiedzią wolnej Polski na pozostałości po totalitarnych reżimach, które odcisnęły trwałe piętno na Warszawie. Według członków Stowarzyszenia proces odbudowy Warszawy nadal nie został całkowicie ukończony i wymaga kontynuacji w ramach fizycznej możliwości jego wdrażania. Nie zgadzają się oni z podejściem wyrażanym frazą signum temporis, jako niezwykle krzywdzącej idei, szczególnie w kontekście losów Warszawy, która nie uwzględnia tragicznych uwarunkowań historycznych miasta. Członkowie Stowarzyszenia uważają, że względy estetyczne są szczególnie ważne w mieście tak dotkniętym zniszczeniami, a także tak poszkodowanym przez wieloletnie zaniedbania estetyczne i celowe (motywowane politycznie) działania standaryzacyjne. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że zrealizowanie projektu odtworzenia, nieprzywróconych najcenniejszych obiektów a także detali na istniejących budynkach, historycznej Warszawy, pozwoliłoby w dużym stopniu rozwiązać problem niespójności architektonicznej i urbanistycznej miasta. Koncepcja, w swoim założeniu, jest odważna, wizjonerska i wymagająca wielu skoordynowanych działań. Obejmuje ona m.in. odtworzenie wielu pałaców, gmachów, obiektów kultury, kamienic wielkomiejskich okresu belle epoque, czy mniejszych obiektów (np. rogatki miejskie), których obecność nadaje miastu charakteru metropolitalnego i stołecznego. Niewystarczająca ich ilość jest jednym z najpoważniejszych estetycznych mankamentów współczesnej Warszawy. Bez odważnych decyzji w tym zakresie, ta niekorzystna sytuacja nigdy nie ulegnie zmianie. Przywracane obiekty dawałyby Warszawie szanse na poszerzenie stref (obok Traktu Królewskiego) posiadających cechy salonu miasta. Z pewnością przyczyniłby się do zmiany wizerunku Warszawy, jako miasta bez wyraźnego eleganckiego centrum. Stolica odzyskałaby część charakterystycznej, wielkomiejskiej, pierzejowej zabudowy o najwyższym standardzie architektury. Spauperyzowane i omijane obecnie miejsca odzyskałyby blichtr i czar, porównywalny ze współczesnym Placem Trzech Krzyży. Systematycznie wdrażany projekt, połączony z bieżącym rozwojem miasta mógłby doprowadzić do sytuacji, w której Warszawa stałaby się jedną z piękniejszych stolic w Europie. Inwestycja stanowiłaby precedens na niespotykaną do tej pory w Polsce i w Europie skalę. Jej sukces stałby się wydarzeniem historycznym, a wieść o nim rozchodziłaby się dyfuzyjnie. Odmieniłaby dużą cześć Śródmieścia, rozwiązując ostatecznie, znane problemy architektoniczne i urbanistyczne centrum Warszawy. Aby udało się wyjść naprzeciw powyższym oczekiwaniom i osiągnąć cele należałoby przystąpić do realizacji dwutorowego planu. Pierwsze działania obejmowałyby, szeroko rozumianą, aktywność obejmującą promowanie i wspieranie odtwarzania detali architektonicznych istniejących obiektów, w szczególności kamienic, których realizacja odbywałaby się w oparciu o zachowane dokumenty, zdjęcia, plany, filmy czy inne archiwalia. Drugi typ działań zmierzałby do przywrócenia (budowy bądź przebudowy) najwartościowszych architektonicznie obiektów przedwojennej Warszawy, tworzących spójną tkankę miejską. Lista tych obiektów winna być opracowana przy udziale historyków, architektów, urbanistów, varsavianistów i społeczników pod auspicją Urzędu Centralnego bądź samorządowego, w ramach obowiązującej nowej ustawy bądź uchwały samorządowej w tym zakresie oraz przy koordynacji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Szczegółowy rejestr planów i zamierzeń winien być uwzględniony i wpisany do Wieloletnich Strategii Miasta oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenne rekomenduje: 1. Opracowanie rejestru zachowanych kamienic warszawskich z utraconymi walorami architektonicznymi oraz stworzenie odpowiedniego funduszu wspierającego jedynie remonty uwzględniające przywrócenie historycznych detali.

6 2. Opracowanie rejestru zakwalifikowanych do rekonstrukcji bądź budowy od postaw obiektów przedwojennej Warszawy (lub planowanych jak w przypadku mostów), ze wszelkimi z tego tytułu wynikającymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Poniżej przykładowa lista obiektów, w tym co najmniej jak następuje: A. Obiekty pojedyncze 1. Pałac Saski. 2. Pałac Brühla. 3. Pałac Kronenberga. 4. Pałac Badenich. 5. Pałac Karasia. 6. Pałac Kotowskich. 7. Pałac Strasburgera. 8. Pałac Branickich Frascati Żelazna Brama. 10. Budynek Giełdy (przesunięty). 11. Elizeum. 12. Wielki Salon w Ogrodzie Saskim. 13. Fasada pałacu Kazanowskich. 14. Fontanna Marconiego na Placu Teatralnym. 15. Rogatki Wolskie. 16. Rogatki Jerozolimskie. 17. Dworzec Terespolski. 18. Gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego 'Rossija', aktualnie gmach banku PKO BP, Marszałkowska (przebudowa). 19. Gmach Filharmonii Warszawskiej (przebudowa). 20. Fredry Hotel Bruhlowski. 22. Kamienica Spokornego Al. Ujazdowskiego 19 (przebudowa). 23. Kamienica Taubenhausa Al. Ujazdowskie Willa hr Ryszczewskiego - Al. Ujazdowskie Oficyna pałacu Śleszyńskich i Foxa - przedłużenie pierzei ulicy Pięknej. 26. Kamienica Panczakiewicza na miejscu hotelu Metropol. 27. Kamienica Scheiblera (dom Lodzermenscha) Trębacka (przebudowa). 28. Kamienica Beyera - Krakowskie Przedmieście (wymaga wyburzenia istniejącej zabudowy). 29. Królewska Królewska Królewska Kamienica ks. Czartoryskiej - Królewska Kamienica Branickiego - róg Nowy Świat i Foksal (przebudowa). 34. Kamienica Gebethner-Wolff Seinkiewicza 9 róg Zgoda. 35. Miodowa Senatorska Boczna Kilińskiego Kamienica Karollego - Długa 9/11 (likwidacja Zespołu Szkół Specjalnych). 40. Długa 11 (likwidacja Zespołu Szkół Specjalnych). 41. Długa 13 (likwidacja Zespołu Szkół Specjalnych). 42. Długa Długa 50 Pasaż Simonsa. 44. Kamienica Głuszyńskiego - Elektoralna Kamienica hr. Brzostowskiego - Elektoralna Elektoralna 5 - kamienica Reschkego. 47. Tołwiński na ul. Służewskiej. 48. Al. Jerozolimskie 25 (przed wojną 19). 49. Al. Jerozolimskie 27 (przed wojną 21). 50. Al. Jerozolimskie 31 (przed wojną 25).

7 51. Al. Jerozolimskie Górskiego Górskiego Górskiego Budynki przy ul. Świętojerskiej nieparzysty odcinek między Nowiniarską a Ciasną. 56. Kamienica Mikulskiego Bielańska róg Senatorska. 57. Bielańska 3 hotel Lipski. 58. Bielańska 4 (wyburzenie parterowego pawilonu banku PKO). 59. Bielańska 5 kamienica i Teatr Nowości. 60. Bielańska Bielańska Bielańska 8, róg Daniłowiczowskiej Przeskok Przeskok Koszykowa 60/62 (przebudowa). 66. Koszykowa Koszykowa Karowa 18a - gmach dawnej Panoramy, dawny Teatr Artystów. 69. Kamienica Wojciecha Majewicza - róg Żelaznej i Chłodnej. 70. Kamienica Ehrlichów, Pańska 82 (Electrim). 71. Kamienica Goldstanda Kredytowa, Pl. Dąbrowskiego. 72. Chłodna uzupełnienie zabudowy w wolnych miejscach. 73. Foksal uzupełnienie zabudowy w wolnych miejscach. 74. Widok w miejscu braku zabudowy. 75. Kompleks budynków mieszkalnych PKO na starym mieście. B. Obiekty pojedyncze sakralne 1. Świątynia brygidki. 2. Synagoga Lessla. 3. Synagoga cmentarna. 4. Barokowy ołtarz główny w archikatedrze św. Jana z 1611 roku. 5. Kościół św. Aleksandra (przebudowa). 6. Przebudowa katedry św Jana. C. Kompleksowe założenia architektoniczno-urbanistyczne dla określonych rejonów zespoły budynków wraz z ich otoczeniem 1. Mariensztat m.in. Mariensztat 20, Mariensztat 22, Źródłowa Podzamcze ul. Rybaki, ul. Bugaj. 3. Brama północna śródmieścia - Marszałkowska, Królewska, Świętokrzyska, Plac Dąbrowskiego odtworzenie historycznych gmachów i kamienic znajdujących się na ulicy: Marszałkowskiej po stronie parzystej od numeru 136, do numeru 152, Kredytowej od numeru 12 do numeru 18, Królewskiej od numeru 27 do numeru 33, Szkolnej od numeru 1 do numeru 7 oraz Świętokrzyskiej od numeru 36 do numeru 44. Przywrócenie do życia m.in. takich perełek przedwojennej Warszawy jak: kamienica Granzowa, kamienica braci Bachrachów, kamienica Hersego przedwojenny Dom Mody, Hotel Francuski, kamienica Braunsteina czy kamienica Oppenheimów. Wymagałoby wyburzeń powojennej zabudowy Plan Napoleona (Plac Powstańców Warszawy) - historyczne City, zachodnia pierzeja - Plac Napoleona 3 i 5 - kamienice Goldstanda; Sienkiewicza1, Boduena 6 - kamienica Lewenfisza. 5. Południowa pierzeja ul Smolnej. 6. Wschodnia pierzeja Placu Bankowego, ul. Senatorska do Placu teatralnego (północna pierzeja oraz Senatorska 29 galeria Luxemburga. W tym m.in. Senatorska 24, 26, 28/30, 32/34, 36, 38 (przebudowa), 42 (kopuła Domu Bankowego Wilhelma Landara), 44 (pałac Walickich) róg Rymarska. Wymagałoby wyburzeń powojennej zabudowy. 7. Ul. Chłodna odtworzenie nieistniejącej zabudowy pierzejowej. 8. Kamienice między Zielną a Marszałkowską (w miejscu wyburzonych pawilonów).

8 D. Mosty (nawiązanie do przedwojennych koncepcji) 1. Most Zygmunta (Staromiejski) - ideą projektu jest nawiązanie do historycznego obiektu drewnianego (pierwszej warszawskiej stałej przeprawy), znajdującego się w miejscu proponowanej inwestycji. Nowy most przejąłby po swoim historycznym poprzedniku miejsce i nazwę fundatora. Połączyłby historyczny szlak na lewym brzegu Wisły z prawobrzeżnym ZOO i Parkiem Praskim. Idealnie wkomponowałby się w istniejącą koncepcję odtworzenia ogrodów królewskich, tworząc jednolitą przestrzeń o wysokich walorach architektoniczno estetycznych. Stanowiłby malowniczy szlak, na którym wygodnie można byłoby podziwiać uroki zarówno starego miasta i zamku królewskiego, jak również rzeki i naturalnego brzegu praskiego. Widok z mostu na lewobrzeżną Warszawę stałby się motywem pocztówkowym. W założeniu również sam most miałby się stać atrakcją turystyczną i nowym symbolem stolicy. 2. Most Karowy nowa przeprawa mostowa przez Wisłę, łączyłaby oba brzegi na wysokości Powiśla oraz Starej Pragi. Most planowany był w tym miejscu już w okresie międzywojennym. Konstrukcja stałaby się od lewobrzeżnej części miasta przedłużeniem ulicy Karowej, natomiast z prawobrzeżnej części przedłużeniem ulicy Okrzei. Most byłby przeprawą przeznaczoną dla ruchu lokalnego. Ze względu na historyczny i zabytkowy charakter budynków znajdujących się w tym miejscu po obu brzegach, konstrukcja nie powinna ustępować walorom architektury powyższych jednocześnie nawiązując do estetyki wiaduktu Stanisława Markiewicza. Most winien mieć charakter reprezentacyjny. Przykłady chaosu architektoniczno-urbanistycznego Warszawy

9 Przykłady przedwojennych budynków Warszawy, które utraciły detal elewacyjny

10 Wybrane propozycje Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna Projekt 1: Most Zygmunta Augusta Koncepcja zakłada budowę nowej przeprawy mostowej przez Wisłę na przedłużeniu ulicy Mostowej w Warszawie. Ideą projektu jest nawiązanie do historycznego obiektu drewnianego, znajdującego się w miejscu planowanej obecnie inwestycji. Obiekt ufundowany przez Zygmunta Augusta i Annę Jagiellonkę budowano w latach Była to pierwsza stała przeprawa w Warszawie i jednocześnie najdłuższa tego rodzaju konstrukcja w ówczesnej Europie. W 1603 roku uszkodzony przez powódź popadł w ruinę. Nowy most przejąłby po swoim historycznym poprzedniku miejsce i nazwę fundatora. Połączyłby historyczny szlak na lewym brzegu Wisły z prawobrzeżnym ZOO i Parkiem Praskim. Idealnie wkomponowałby się w istniejącą koncepcję odtworzenia ogrodów królewskich, tworząc jednolitą przestrzeń o wysokich walorach architektoniczno estetycznych. Stanowiłby malowniczy szlak, na którym wygodnie można byłoby podziwiać uroki zarówno starego miasta i zamku królewskiego, jak również rzeki i naturalnego brzegu praskiego. Z pewnością widok z mostu na lewobrzeżną Warszawę stałby się motywem pocztówkowym. W założeniu to jednak sam most miałby się stać atrakcją turystyczną i nowym symbolem stolicy a jednocześnie podstawowym punktem na trasie wycieczek. Most byłby typowym obiektem o charakterze historyzującym. Musiałby spełniać podstawowy wymóg, wysokiej jakości estetycznej. Konstrukcja podwieszana zapewniłaby mu wyjątkowość i widowiskowość. Taki charakter stanowiłby postulowaną formę i kształt mostu. Bardzo ważnym elementem kompozycji stałoby się oświetlenie, które doskonale zaprojektowane powinno akcentować urodę obiektu. Most przeznaczony byłby do ruchu pieszego, rowerowego oraz ruchu pojazdów uprzywilejowanych i przeznaczonych do obsługi turystycznej. Konstrukcja bez wątpienia udrożniłaby ruch pieszy pomiędzy dwoma brzegami. Most ułatwiłby w sposób znaczący dostępność komunikacyjną obiektów znajdujących się na prawym brzegu, szczególnie Parku Praskiego, ZOO oraz Starej Pragi. Przyczyniłby się do wzrostu zainteresowania powyższymi, a tym samym stymulowałby aktywizację mieszkańców zamieszkującym prawy brzeg. Projekt 2: Most pomiędzy ulicami Karową i Okrzei na przedłużeniu drogi łączącej Trakt Królewski z Powiślem Koncepcja przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie nowej przeprawy mostowej przez Wisłę, która łączyłaby oba brzegi na wysokości Powiśla oraz Starej Pragi. Konstrukcja stałaby się patrząc z lewobrzeżnej części miasta przedłużeniem ulicy Karowej, natomiast z prawobrzeżnej części przedłużeniem ulicy Okrzei. Most byłby

11 w zamierzeniu przeprawą przeznaczoną dla ruchu lokalnego. Ze względu na historyczny i zabytkowy charakter budynków znajdujących się w tym miejscu po obu brzegach, konstrukcja powinna nawiązywać do architektury powyższych. Most powinien mieć charakter reprezentacyjny. Celem przeprawy stałoby się stworzenie jednego ciągu komunikacyjnego począwszy od Traktu Królewskiego na wysokości hotelu Bristol kończącego się na najstarszej części Pragi. Fakt łączenia najstarszych i najbardziej zabytkowych części miasta po obu brzegach, powinien stać się zobowiązaniem co do standardów architektonicznych mostu. Projekt w założeniu przewidywałby budowę przeprawy w stylu nawiązującym do wiaduktu im Stanisława Markiewicza na Karowej (który byłby integralnym elementem całości trasy). Wiadukt, będący najświetniejszym (obok mostu Poniatowskiego) przykładem rozwiązań inżynieryjnych Warszawy doby początku XX wieku, stałby się wzorem przy budowie nowego mostu. Szczególnie dotyczy to elementów dekoracyjnych, które w przypadku wiaduktu na Karowej, są autorstwa Stefana Szyllera (tego samego, który zaprojektował budynek Politechniki Warszawskiej, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych czy bramy głównej UW). Wystrój rzeźbiarski wiaduktu składa się z pięciu grup elementów. Należą do nich tynki na ścianach bocznych filarów, balustrady, dwie grupy rzeźbiarskie Syrena i Warszawska grupa alegoryczna oraz latarnie. Nowy most pięknie nawiązywałby do najlepszych konstrukcji Warszawy, współtworząc malowniczy szlak komunikacyjny i pieszy. Przeprawa chętnie wykorzystywana byłaby przez turystów, chcących poznać drugi brzeg miasta. Tym samym wpłynęłaby na ożywienie warszawskiej Pragi. Projekt 3: Pałac Karasia Inwestycja przewidywałaby odbudowę historycznej bryły Pałacu Karasia, który powstawał w latach Grunt pod budowę ufundował król Stanisław August Poniatowski. Za projektanta budowli uważa się architekta królewskiego Jakuba Fontanę. Fasada budynku kształtem wyraźnie nawiązywała do przekształconej przez Fontanę elewacji Zamku Królewskiego od strony dziedzińca. Pałac rozebrano 1913 przygotowując grunt pod budowę wyższego gmachu. Do tej pory teren po rozebranym Pałacu pozostaję pusty. Pałac odbudowany byłby w oryginalnym, klasycystycznym stylu. Wraz z Pałacem Staszica zbudowałby wrażenie zamkniętego placu, wyrastając na jego wschodnim skrzydle. W połączeniu z pomnikiem Kopernika całość tworzyłaby wyjątkowy salon przestrzennourbanistyczny. Projekt nabiera na znaczeniu szczególnie w obliczu remontu nawierzchni Krakowskiego Przedmieścia. Brak uregulowania tego miejsca widać dobitnie. Znajdujący się tam parking i goła ściana sąsiedniej kamienicy straszą na tle zabytkowych budynków i pałaców znajdujących się nieopodal. Miejsce na szlaku traktu królewskiego jest zobowiązujące. Idea rekonstrukcji tego zabytku nie jest nowa. Brak realizacji wydaje się jedynie odwlekaniem jej w czasie. Odbudowany Pałac Karasia rozwiązałby ostatecznie problem dziury szpecącej trakt królewski. Budynek mógłby stać się siedziba Polskiej Akademii Nauk, tworząc wraz z pałacem Staszica wspólny kompleks.

12 Projekt 4: Przebudowa Filharmonii Warszawskiej Inwestycja objęłaby przebudowę obecnego gmachu Filharmonii Warszawskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku. Projekt przewidywałby dostosowanie go do wizji architektonicznej i planów z 1901 roku. Głównym założeniem byłoby przywrócenie obecnemu gmachowi walorów architektury belle epoque. W tym celu koniecznym stałoby się odtworzenie, z szczególnym pietyzmem, bryły budynku Filharmonii, wystroju bogatych wnętrz, konstrukcji zadaszenia, a także elewacji, ze szczególnym uwzględnieniem detali wykończeniowych. Budynek, po realizacji, musiałby oddawać wyjątkowy styl, przepych i klasę tego typu obiektów. Eklektyczny charakter architektury idealnie wpisywałby się w zabudowę tej części miasta, korespondując z innymi obiektami tego okresu. Stałby się atrakcją i wydarzeniem architektonicznym Warszawy. Gmach nie ustępowałby pod względem wartości estetycznej innym tego typu obiektom z pozostałych stolic europejskich. Budynek, w swojej nowej szacie, mógłby wypełniać zadania reprezentacyjne, stać się wizytówką dorobku, historii i rozmachu kultury w Polsce. Odmieniona siedziba spowodowałaby, iż duma towarzyszyłaby przyjmowaniu artystów międzynarodowych. Można założyć, że Filharmonia Warszawska w swej nowej siedzibie, w większym wymiarze niż dotychczas uczestniczyłaby z życiu artystycznym stolicy. Przyciągałaby swą estetyką najwybitniejsze postacie kultury i sztuki. Jej sukces pozytywnie promieniowałby na środowisko artystyczne. Inwestycja podniosłaby rangę i prestiż instytucji rezydującej oraz wydarzeń przez nią organizowanych. Truizmem staję się twierdzenie, że estetyka miejsca bezpośrednio działa na osoby, znajdujące się w nim, wpływając bądź kojąco bądź pejoratywnie. Pierwotna budowa przeprowadzona była w rekordowym tempie. W przetargu na rekonstrukcję dopuszczone powinny zostać przedsiębiorstwa mające doświadczenia w tego typu inwestycjach, profesjonalnie zajmujące się odtwarzaniem obiektów zabytkowych. Budowa winna być prowadzona pod nadzorem instytucji statutowo zajmujących się ochroną zabytków. Projekt 5: Rekonstrukcja gmachu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Rossija, aktualnie gmach banku PKO BP, Marszałkowska 124/128 Inwestycja przewidywałaby przebudowę obecnego gmachu banku PKO BP przy ulicy Marszałkowskiej 124/128. Celem byłoby odtworzenie wyglądu na stan sprzed 1944 roku. Gmach Banku wybudowano w 1900 roku dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Rossija". Charakteryzował się przepiękną, eklektyczną elewacją, oflankowaną dwoma owalnymi narożnikami zwieńczonymi kopułami. W takiej formie budynek przetrwał do 1944 roku. Po wojnie, na ocalałych dwóch kondygnacjach, wzniesiono budynek o konstrukcji szkieletowo-żelbetonowej, szybko ochrzczony przez mieszkańców miasta, jako "Dom Pod Sedesami". Gmach zrealizowany został wg. projektu architekta Bohdana Lacherta w 1948 roku. Budynek w niezmienionej formie pozostał do 2001r, kiedy to PKO zdecydowało się na modernizacje i rozbudowę. Zlikwidowano słynne sedesy i zastąpiono je kształtkami kwadratowymi. Pojawiła się

13 nowa zielona stolarka okienna. Dodatkowo wprowadzono w pełni przeszklone elementy elewacji i nadbudowano 2 piętra. Wydaje się, że dwukrotnie zaprzepaszczono szanse na odtworzenie jednego z najwspanialszych gmachów przedwojennej Warszawy. Opisywanie skali rozmachu i urody budynku jest bezcelowe w obliczu posiadanych zdjęć. Rekonstrukcja tego cudu architektury okresu belle epoque, nadającemu głównej ulicy miasta charakteru wielkomiejskiego i metropolitalnego, zdaje się być koniecznością. Projekt 6: Gmach Gebethner i Wolff Inwestycja przewiduje odtworzenie niezwykle urodziwej kamienicy wielkomiejskiej przedwojennego centrum Warszawy. Gmach domu wydawniczego Gebethner i Wolff powstawał w latach , według projektu Bronisława Brochnicz Rogóyskiego. Budynek do złudzenia przypominał zamki gotyckie. Na parterze, przed wojną, mieściła się wielka księgarnia wydawnictwa. Budynek o trójkątnym kształcie idealnie wpisywał się w układ ulic wypełniając narożnik ulic Sienkiewicza i Zgody. Najbardziej rozpoznawalny znak gmachu gotycka wieżyczka, doskonale była widoczna z ulicy Marszałkowskiej. Obecnie w miejscu kamienicy znajduje okropna dobudówka, zupełnie nie uwzględniająca układu ulic, szpetny parking, i jeszcze brzydsze budy z jedzeniem dalekowschodnim. To wszystko w samym centrum stolicy. Korzyści płynące z realizacji są oczywiste. Nie trzeba długo udowadniać jak wielką szkodę estetyczna wyrządzają aktualnie znajdujący się budynek. W powszechnym odczuciu wzbudza odrazę i zastanowienie nad tym dlaczego znajduje się w samym sercu miasta (szczególnie u osób zwiedzających stolicę). Nie trzeba szukać i zastanawiać się nad tym co powinno w ich miejscu stanąć mając do dyspozycji zdjęcia gmachu, któremu przywrócenie się należy. Uporządkowanie tej części centrum miałoby niebagatelne znaczenie dla oblicza całego miasta. Projekt 7: Pałac Badenich Projekt zakładałby odbudowę Pałacu Badenich, znajdującego się do 1944 roku, na Placu Krasińskich, między ulicą Długą a pałacem Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym pałac był siedzibą Sądu Apelacyjnego. Odtworzony pałac idealnie wpisywałby się w zabudowę placu Krasińskich, wypełniając lukę w zachodniej jego części i tym samym estetycznie zamykałby go od tej strony. Gmach mógłby stać się reprezentacyjną siedzibą, istniejącego w sąsiedztwie, budynku Sądu Najwyższego. Bliskość obecnego kompleksu jest dodatkowym atutem. Wizja przyszłego połączenia obu obiektów wydawałaby się naturalna. Perspektywa nowej przestrzeni funkcjonalnej dla, cierpiących na

14 niewystarczające warunki przestrzenne, sądów warszawskich wydawałaby się kusząca. Tym bardziej biorąc pod uwagę jakość estetyczna nowych powierzchni. Sukces inwestycji niewątpliwie podniósłby rangę placówki w niej rezydującej. Historyczna forma pałacu byłaby wielką zaletą, szczególnie dla tak prestiżowej instytucji, jakim jest Sąd. Budowa winna być prowadzona pod nadzorem instytucji statutowo zajmujących się ochroną zabytków. Projekt 8: Marszałkowska, Królewska, Świętokrzyska, Plac Dąbrowskiego brama północna śródmieścia Należy zaznaczyć, że koncepcja w swoim założeniu jest odważna, wizjonerska i wymagająca wielu skoordynowanych działań. Inwestycja przewidywałaby odbudowę kwartału miejskiego w oparciu o plany historycznej zabudowy, w miejscu współcześnie znajdujących się budynków. Zakładałaby odtworzenie ciągu kamienic wielkomiejskich okresu belle epoque, których obecność nadaje miastu charakteru metropolitalnego i stołecznego. Warto nadmienić, że niewystarczająca ich ilość, wynikająca z ze zniszczeń wojennych i wyburzeń powojennych, jest jednym z najpoważniejszych estetycznych mankamentów współczesnej Warszawy. Projekt objąłby odbudowę rejonu miejskiego, w którym w przeszłości znajdowały się kamienice o wyjątkowej skali i urodzie architektonicznej. Odbudowane byłyby historycznie gmachy znajdujące się w ciągu ulicy: Marszałkowskiej po stronie parzystej od numeru 136 do numeru 152, Kredytowej od numeru 12 do numeru 18, Królewskiej od numeru 27 do numeru 33, Szkolnej od numeru 1 do numeru 7 oraz Świętokrzyskiej od numeru 36 do numeru 44. W tym przywrócono by do życia m.in. takie cuda przedwojennej Warszawy jak: kamienica braci Bachrachów, kamienica Hersego przedwojenny Dom Mody, Hotel Francuski, kamienica Braunsteina czy kamienica Oppenheimów. Realizacja podzielona byłaby na dwa etapy. W pierwszym musiałby się odbyć konsultacje społeczne oraz akcje informacyjne, w trakcie których obecnym mieszkańcom przedstawiony byłby charakter i założenia koncepcji oraz jej wyjątkowe znaczenie. Etap ten zakończony zostałby pertraktacjami, po których nastąpiłby wykup, aktualnie znajdujących się na miejscu inwestycji, nieruchomości. Inną możliwością byłoby zaproponowanie dokonania zamiany na nieruchomości specjalnie do tego celu przygotowane, o tym samym lub wyższym standardzie. W kolejnej fazie, po przygotowaniu terenu, rozpisany zostałby przetarg na odbudowę określonych budynków, z ściśle określoną specyfikacją pożądanego celu i charakteru inwestycji. Ze względu na wyjątkowo reprezentacyjny charakter przewidzianych do odbudowy budynków, w zrekonstruowanych kamienicach powinny znaleźć się luksusowe apartamenty, pomieszczenia biurowe przeznaczone dla firm ceniących sobie przywilej prestiżowej siedziby. W parterowej części kamienic swoje miejsce znalazłaby wyselekcjonowana grupa usługodawców, m.in.: ekskluzywni restauratorzy, czy właściciele eleganckich butików. Opisywany zakątek miasta miałby szansę stać się salonem stolicy, chętnie odwiedzanym nie tylko przez mieszkańców ale, również przez gości zagranicznych. Z pewnością przyczyniłby się do zmiany wizerunku Warszawy, jako miasta bez wyraźnego eleganckiego centrum. Stolica odzyskałaby część charakterystycznej, wielkomiejskiej, pierzejowej zabudowy o najwyższym standardzie architektury. Jednocześnie przeprowadzony byłby remont całego Placu Dąbrowskiego, którego celem byłoby nadaniu mu charakteru eleganckiego skweru miejskiego. Spauperyzowane i omijane obecnie miejsce, nie tylko zostałoby przywrócone i wpisane w tkankę miejską, ale nabrałoby cech wyjątkowo luksusowego i szlachetnego miejsca, porównywalnego jedynie ze współczesnym Placem Trzech Krzyży. Inwestycja stanowiłaby precedens na niespotykaną do tej pory w Polsce skalę. Odmieniłaby ważną cześć śródmieścia, rozwiązując ostatecznie problem obskurności i nieładu w tym rejonie. Należy wspomnieć, że tego typu koncepcje, z powodzeniem realizowane są w zachodniej części Europy, by wymienić jedynie Berlin, Drezno czy Hamburg,

15 Projekt 9: Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Widok historyczne śródmieście Koncepcja w swoim założeniu jest bliźniacza do projektu: Marszałkowska, Królewska, Świętokrzyska, Plac Dąbrowskiego brama północna śródmieścia i byłaby podobnie skomplikowana oraz wymagająca koordynacji różnych działań. Inwestycja przewidywałaby odbudowę kwartału miejskiego w oparciu o plany historycznej zabudowy, w miejscu współcześnie znajdujących się budynków. Wyjątek stanowiłaby nieparzysta część ulicy Widok, poza zachowaną jedną kamienicą, która niemal na całym odcinku nie posiada zabudowań. Miastu przywrócone byłyby kamienice o wyjątkowej urodzie architektonicznej. Odbudowane byłyby historycznie gmachy znajdujące się w Al. Jerozolimskich po stronie parzystej od numeru 20 do numeru 34, a także na ulicy Marszałkowskiej 100 oraz 102 i nieparzysta strona ulicy Widok. W tym przywrócono by do życia m.in. takie dzieła przedwojennej Warszawy jak: kamienica Lothego, Hotel Wiedeński, kamienica Kryńskiego czy willa Broel Platerów. Podobnie jak przy projekcie dotyczącego północnego śródmieścia, realizacja podzielona byłaby na dwa etapy obejmujące najpierw konsultacje społeczne i wykup aktualnie znajdujących się nieruchomości, a następnie rozpisanie precyzyjnie określonego przetargu na rekonstrukcje określonych gmachów. Również tutaj, ze względu na wyjątkowo reprezentacyjny charakter przewidzianych do odbudowy budynków, w kamienicach powinny znaleźć się luksusowe apartamenty, pomieszczenia biurowe przeznaczone dla firm ceniących sobie przywilej prestiżowej siedziby.

16 Projekt 10: Likwidacja osiedla Za Żelazną Bramą Projekt przewidywałby systematyczną likwidację budynków wchodzących w skład tzw. osiedla Za Żelazną Bramą. Ze względu na swoją złożoność, inwestycja przebiegałaby etapami i rozłożona byłaby w czasie. W poszczególnych okresach realizacji, wyburzane byłyby kolejne bloki, uwalniając teren pod inwestycje komercyjne. Osiedle Za Żelazną Bramą ewidentnie nie spełnia standardów zabudowy śródmiejskiej, wprowadzając swoim chaotycznym (osiedlowym) charakterem rozlokowania budynków nieład przestrzenny. Osiedle znajduje się częściowo w granicach Śródmieścia, Woli a także Mirowa. Składa się z 19 potężnych, prostokątnych, 16-piętrowych bloków. Każdy z budynków charakteryzuje się dużą ilością mieszkań o niskim standardzie i metrażu, często ze ślepymi kuchniami. Pozbycie się wulgarnych, jednolitych płaszczyzn blokowych, generujących patologię społeczną i architektoniczną z centrum miasta, uwolniłoby przestrzeń pod stworzenie na ich miejscu spójnej koncepcji i śmiałej wizji eleganckiego i nowoczesnego centrum miasta. Inwestycja byłaby niezwykle skomplikowana, wymagająca silnego zaangażowania. W założeniu, likwidowane byłyby etapami poszczególne jednostki mieszkalne. Działanie to musiałoby być poprzedzone konsultacjami społecznymi, akcją promocyjną i informacyjną skierowaną do mieszkańców oraz samym wykupem bądź zamianą mieszkań. Zrealizowany projekt, w sposób zdecydowany, odmieniłby obliczę tej części stolicy, która od lat uchodzi za bardzo zaniedbaną i nieuregulowaną. Budynki powstałe na miejscu długich bloków o niskim standardzie, wniosłyby nową jakość do okolicy, wprowadzając ład urbanistyczny oraz podnosząc jej prestiż i atrakcyjność. Pociągnęłoby to za sobą dalsze wymierne, pozytywne skutki w wielu dziedzinach społeczno-ekonomicznych.

17 Projekt 11: Rogatki Jerozolimskie Koncepcja zakładałaby odbudowę dwóch obiektów parterowych tworzących wspólnie Rogatki Jerozolimskie. Oryginalne powstały w latach , będąc punktem początkowym (lub granicznym, w zależności od perspektywy) szerokiej arterii (późniejszych Alei Jerozolimskich) wytyczonej w 1820 roku. Rogatki stanęłyby na współczesnym Placu Zawiszy, u wylotu ulicy Grójeckiej. Stałyby się urokliwym akcentem miejskim, wyznaczającym bramę do centrum miasta, tak jak to mam miejsce na Placu Unii Lubelskiej. Wzbogaciłyby atrakcyjność i estetykę miejsca, nadając mu, poprzez elegancką architekturę, charakter. Co więcej można przewidywać, że stałyby się idealnym miejscem spotkań nie tylko mieszkańców Ochoty. Wnętrze Rogatek mogłoby być przeznaczone dla kameralnych galerii artystycznych bądź restauracji. Spotkanie dyskusyjne (2005r.) Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna, w dniu 20 kwietnia 2005 roku, zorganizowało na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego spotkanie dyskusyjne poświęcone tematyce współczesnej i przyszłej Warszawy w kontekście historycznym. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: inż. arch. Jarosław Zieliński (Stowarzyszenie Miasto Historia pro Futuro ), Jerzy S. Majewski (Gazeta Wyborcza), Robert Marcinkowski (Atlas Starej Warszawy), dr arch. Aleksander Chylak (rewitalizacja ul. Chłodnej), dr Lech Królikowski (Towarzystwo Przyjaciół Warszawy) oraz przedstawiciele władz miasta. Przybyli goście oraz uczestnicy panelu początkowo mieli okazję wysłuchać wystąpień i obejrzeć prezentację przygotowaną przez członków Stowarzyszenia, by następnie podjąć interesującą dyskusję o współczesnych i historycznych uwarunkowaniach miasta stołecznego Warszawy. Spotkania promujące cele Stowarzyszenia Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna w 2008 roku zorganizowało kameralne spotkanie z ówczesnym burmistrzem dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, Panem Wojciechem Bartelskim, na którym zaprezentowano Panu burmistrzowi cele statutowe Stowarzyszenia oraz wybrane koncepcje i propozycje do rozważenia w kontekście podejmowanych w przyszłości decyzji politycznych. Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna w 2008 roku zorganizowało spotkanie z arch. Adamem Wagnerem, autorem koncepcji odbudowy północnej pierzei Placu Teatralnego w Warszawie, prezentując cele statutowe Stowarzyszenia oraz wybrane koncepcje i propozycje do rozważenia w kontekście projektowanych i zagospodarowywanych w przyszłości obiektów i przestrzeni. Interpelacja Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna, za pośrednictwem uprzejmości posła Johna Godsona, który korzystając ze swoich prerogatyw w zakresie uprawnienia do złożenia interpretacji, zwróciło się dnia 12 marca 2012r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z pisemnym zapytaniem o możliwość realizacji postulatów zbieżnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia. W dniu 23 kwietnia 2012r., Stowarzyszenie, w formie odpowiedzi na interpretację poselską podpisanej przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskało informację, w której Minister wyraził stosowne ustosunkowanie.

18 Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 2930 w sprawie przywracania najcenniejszych zabytków w mieście stołecznym Warszawie Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Johna Abrahama Godsona z dnia 12 marca 2012 r., skierowaną do ministra kultury i dziedzictwa narodowego przy piśmie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2012 r. (SPS /12), dotyczącą przywracania najcenniejszych zabytków w mieście stołecznym Warszawie, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Od października 1944 r. do stycznia 1945 r. niemieckie oddziały niszczycielskie (tzw. Technische Nothilfe) zniszczyły około 30% przedwojennej zabudowy lewobrzeżnej Warszawy (w Śródmieściu skala zniszczenia dochodziła nawet do 90%). Zrównane z ziemią zostały setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej, sakralnej i gospodarczej. Warszawę zalegało 20 mln m 3 gruzu, w większości w rejonie Śródmieścia i sąsiednich dzielnic. Skala zniszczeń była tak wielka, że rozważano nawet możliwość przeniesienia stolicy do innego miasta. Ostatecznie jednak podjęto decyzję o odbudowie Warszawy. W dniu 14 lutego 1945 r. utworzono Biuro Odbudowy Stolicy (BOS), którym kierował Roman Piotrowski. BOS było zdominowane przez architektów będących pod wpływem przedwojennej awangardy, co miało wpływ na kształt projektów odbudowy Warszawy i było przyczyną pospiesznej rozbiórki dość licznej grupy obiektów zabytkowych, które niejednokrotnie można było uratować. Dążono do rozluźnienia dotychczasowego charakteru zabudowy miejskiej, co oznaczało radykalną zmianę przedwojennego układu urbanistycznego miasta. Udało się jednak zachować wiele najważniejszych zabytków, nie dopuszczając do ich całkowitej degradacji pod względem historycznym i kulturowym. Do początku lat 50. XX w. odbudowano Stare Miasto, a następnie Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, a także części ulic Miodowej, Długiej, Senatorskiej oraz placów Teatralnego i Bankowego. Odbudowa całych zespołów staromiejskich, nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach polskich, odbiła się szerokim echem w międzynarodowym środowisku konserwatorskim. Ówczesna doktryna konserwatorska głosiła bowiem: konserwować - nie restaurować. Konserwować, to znaczy chronić to, co istnieje, a nie odbudowywać to, co zostało zniszczone. Dlatego też stworzoną przez grono wybitnych polskich architektów (Jan Zachwatowicz, Bohdan Pniewski, Piotr Biegański) koncepcję odbudowy stolicy poddawano ostrej krytyce. Mimo to jej twórcy bronili swojej koncepcji, uzasadniając odstępstwa od obowiązującej wówczas doktryny konserwatorskiej względami historycznymi, społecznymi a nawet politycznymi. Już w 1946 r. Jan Zachwatowicz pisał: z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (...) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym - zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego. Z upływem czasu przynajmniej część międzynarodowego środowiska konserwatorskiego uznała racje, którymi kierowali się polscy konserwatorzy. Również w innych krajach były przyjmowane metody, którymi posługiwali się polscy konserwatorzy. Odstępując od doktryny, odbudowywano i odtwarzano zniszczone w czasie wojny zabytki. Tak postąpiono we Włoszech, Francji i Niemczech. Jednak po latach przywołany już wyżej Jan Zachwatowicz napisał: Było to więc świadome, bez hipokryzji, odejście od doktryny rieglowskiej, lecz nie było to tworzenie nowej doktryny, lecz tylko przyjęcie metody postępowania w okolicznościach szczególnych, dramatycznych. Podobne stanowisko zajęli uczestnicy II Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników Zabytków, który odbył się w 1964 r. w Wenecji. W jednym z dokumentów przyjętych w trakcie kongresu, nazwanym Kartą Wenecką, ustalono pięć podstawowych zasad i pojęć dotyczących konserwacji. Wśród nich znalazło się zalecenie: Restauracja powinna być podejmowana tylko w razie konieczności. Nie powinno się przeprowadzać rekonstrukcji zabytku - należy uszanować oryginalną substancję konstrukcji oraz materiały. Wszystkie nowo dodane elementy zabytkowego budynku powinny być rozróżnialne od oryginalnych. Tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie technologii tradycyjnych, dopuszczalne jest zastosowanie sprawdzonych technologii nowoczesnych. Fragmenty budowli pochodzące z wszystkich etapów powstawania powinny być chronione. Niedopuszczalne jest umieszczanie wiernych kopii elementów budynku w miejsce oryginalnych. Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że propozycja odtwarzania najcenniejszych architektonicznie obiektów przedwojennej stolicy musi budzić poważne wątpliwości. Przede wszystkim odbudowa ponad 90 obiektów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna byłaby ogromnym przedsięwzięciem inwestycyjnym rozłożonym na kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat, co przy jednoczesnej konieczności zarezerwowania terenów pod odbudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego spowodowałoby niemożność ich wykorzystania na inne cele. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagałaby znalezienia podmiotów chętnych do zainwestowania ogromnych środków finansowych. Należy też zwrócić uwagę, że niektóre działania wymagałyby dokonywania wyburzeń istniejącej już zabudowy, utrwalonej w krajobrazie miasta. Odbudowa zabytków w okresie tuż powojennym była sprzeciwem wobec ogromu zniszczeń, jakich w sferze dziedzictwa materialnego dokonała II wojna światowa. Była to reakcja tak silna, że zdecydowano się sprzeniewierzyć obowiązującej doktrynie konserwatorskiej. To, co wówczas było zrozumiałe, dziś nie znajduje głębszego uzasadnienia. Trzeba także wziąć pod uwagę, że złe doświadczenia towarzyszące rekonstruowanym w ostatnim okresie dawnym obiektom historycznym nie zachęcają do kontynuowania tego rodzaju działań. Odbudowany Pałac Jabłonowskich na placu Teatralnym w Warszawie jest modelowym przykładem potwierdzającym słuszność tej tezy. To makieta, która nie podnosi walorów estetycznych miasta. Dostosowanie tektoniki odtworzonego budynku do potrzeb użytkowych inwestora spowodowało naruszenia podstawowych zasad projektowania architektonicznego. Stropy znajdujące się w połowie otworów okiennych nadają budynkowi kuriozalny wygląd. Podsumowując, raz jeszcze należy podkreślić, że proponowana przez Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna odbudowa blisko stu zniszczonych w czasie II wojny światowej obiektów dawnej Warszawy nie jest działaniem o charakterze

19 konserwatorskim. Rekonstruowane budynki i budowle siłą rzeczy nie będą zabytkami, a jedynie mniej lub bardziej udanym naśladowaniem danej zabudowy. Z tego też względu działania te nie mieszczą się w sferze ochrony zabytków. Bezpośrednim adresatem idei odtworzenia najcenniejszych architektonicznie obiektów przedwojennej stolicy powinny być władze samorządowe miasta stołecznego Warszawy. Z wyrazami poważania Sekretarz stanu Piotr Żuchowski Warszawa, dnia 23 kwietnia 2012 r. Uchwała Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna propaguje i zabiega o przyjęcie na poziomie samorządowym dokumentu prawnego, dającego podstawy do rozpoczęcia procesu przywracania, na podstawie istniejących planów i archiwaliów, walorów architektoniczno-urbanistycznych miasta stołecznego Warszawy w wyznaczonej strefie historycznego układu miejskiego. W tym zakresie Stowarzyszenie przygotowało gotowy projekt uchwały. Uchwała Rady Miasta St. Warszawy w sprawie przywracania, na podstawie istniejących planów i archiwaliów, walorów architektoniczno-urbanistycznych miasta stołecznego Warszawy w wyznaczonej strefie historycznego układu miejskiego Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym a dnia 1990r. i art. 9, 10 oraz 14, 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Rada Miasta St. Warszawy uchwala, co następuje: 1 1. Wyznacza się strefę miejską ograniczoną ulicami: Aleja Armii Ludowej, Wawelska, Kopińska, płk. Grzymały Sokołowskiego, Aleje Jerozolimskie, Towarowa, Aleje Solidarności, Andersa, Konwiktorska, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska, Solec. 2. Wyznaczona strefa stanowi dedykowaną przestrzeń urbanistyczno-architektoniczną, której obraz, wygląd i charakter bezpośrednio ma odwoływać się do historycznego porządku, ładu i zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy oraz jego obiektów o najcenniejszych walorach estetycznych. 2 Zatwierdza się ustalenia wiążące dla miasta stołecznego Warszawy przy tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych, opracowywaniu strategii rozwoju miasta, sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, realizowaniu inwestycji publicznych oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, podejmowaniu szeroko rozumianych inicjatyw i przedsięwzięć w dedykowanej przestrzeni dla strefy, o której mowa w 1. Wszelkie działania miasta, w tym w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, powinny, w miarę fizycznych możliwości, uwzględniać historyczny obraz miasta stołecznego Warszawy sprzed dnia 31 sierpnia 1939r. Przede wszystkim dotyczy to układu urbanistycznego, siatki ulic, osi miejskich, traktów, alei, placów, skwerów, parków, zabytkowych budynków, gmachów użyteczności publicznej, budynków prywatnych (wielkomiejskich kamienic, pałaców, rezydencji, willi), obiektów małej architektury itp Miasto stołeczne Warszawa winno podejmować wszelkie inicjatywy, w oparciu o środki własne, jak i pozyskiwane z innych źródeł, na rzecz przywracania historycznych walorów architektoniczno-urbanistycznych miasta stołecznego Warszawy. W szczególności winno organizować, wspierać, stymulować, przyczyniać się i zachęcać, poprzez różne narzędzia, inicjatywy zbieżne z celami niniejszej uchwały. 2. Miasto stołeczne Warszawa winno powołać urząd koordynatora miejskiego ds. przywracania walorów architektoniczno-urbanistycznych miasta stołecznego Warszawy w wyznaczonej strefie historycznego układu miejskiego, odpowiedzialnego za prawidłową realizację celów niniejszej uchwały. 4 Przywracanie walorów architektoniczno-urbanistycznych miasta stołecznego Warszawy w wyznaczonej strefie historycznego układu miejskiego, o której mowa w 1, powinno odbywać się w oparciu o zachowane dokumenty, plany, mapy, projekty, zdjęcia, filmy, mikrofilmy, kroniki, obrazy, oraz inne archiwalia.

20 Rekomendacje Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna gorąco wspiera przedsięwzięcie twórców inicjatywy o nazwie Saski 2018, którego głównym założeniem jest doprowadzenie do odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego na 100. lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Intencją jest m.in. przywrócenie miastu jednego z nieodbudowanych symboli przedwojennej Warszawy Pałacu Saskiego, wraz z nadaniem Pl. Piłsudskiego wielkomiejskiego charakteru. Link: Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna zachęca do wspierania innych szlachetnych inicjatyw projektów, w tym m.in.: - Forum Rozwoju Warszawy (link: - SISCOM (link: - Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (link: Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna poleca: - Fundacja Warszawa Skyscrapercity Forum Polskich Wieżowców - Filmy: Kontakt z osobą upoważnioną do reprezentowania Stowarzyszenia Tel

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia ogólne NAZWA,OBSZAR DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTERYSTYKA PRAWNA 1 Towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RZEKI WARTY

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RZEKI WARTY STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RZEKI WARTY Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Tworzy się stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Miłośników rzeki Warty zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ

STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "Razem pokonamy depresję". 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie " Stowarzyszenie Absolwentów

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MATER DEI

STATUT FUNDACJI MATER DEI STATUT FUNDACJI MATER DEI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Mater Dei" zwana dalej - Fundacją" ustanowiona przez Piotra Mieczysława Derę oraz Dariusza Pawła Grzesika zwanych dalej Fundatorami",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "Aktywnie przeciwko depresji". 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Warmińsko Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei STATUT

Warmińsko Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei STATUT Warmińsko Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei STATUT OLSZTYN 2008 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Warmińsko Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei, zwany w dalszych postanowieniach Statutu Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Domów Opieki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Społeczno

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo STATUT Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA

STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA Stowarzyszenie nosi nazwę Podlaskie Towarzystwo Miłośników Tańca zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych Razem ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi : Stowarzyszenie na rzecz Wiedzy i Rozwoju WiR KOPERNIK w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II i posiada osobowość prawną. 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kalwaria

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU GÓRSKIEGO PROBLEM

S T A T U T KLUBU GÓRSKIEGO PROBLEM S T A T U T KLUBU GÓRSKIEGO PROBLEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Klub Górski Problem, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury i turystyki. 1. Klub współpracuje z Klubem Wysokogórskim w Lubinie.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko

STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa fundacji brzmi: FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej

STATUT Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej STATUT Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, zwane dalej TUMW, jest stowarzyszeniem zwykłym i prowadzi działalność na

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Krakowski Alarm Smogowy, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPIATRYCZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPIATRYCZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPIATRYCZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO HIPIATRYCZNE w brzmieniu angielskim Polish Equine Veterinary Association. Polskie

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu w Pawłowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem twórczym, otwartym dla wszystkich, którzy są zainteresowani

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne STATUT STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, działającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PASJONACI

STATUT STOWARZYSZENIA PASJONACI STATUT STOWARZYSZENIA PASJONACI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Pasjonaci, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców. STATUT STOWARZYSZENIA NASZE GADY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Nasze Gady zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie.

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Nazwa stowarzyszenia. SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PRZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOWEJ ZAMIAST TRZEPAKA

REGULAMIN STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PRZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOWEJ ZAMIAST TRZEPAKA REGULAMIN STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PRZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOWEJ ZAMIAST TRZEPAKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju przyszkolnej bazy sportowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA "WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW"

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW STATUT STOWARZYSZENIA "WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW" ROZDZIAŁ 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawskie Towarzystwo Cyklistów zwane dalej "WTC".

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeczpospolita Obywatelska. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeczpospolita Obywatelska. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA Rzeczpospolita Obywatelska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zwane dalej "Towarzystwem" jest

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IK-finał ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Piękno ulicy skończyło się wraz z końcem II wojny światowej. Jaka była to wspaniała ulica, pokazują stare fotografie oraz nieliczne odbudowane kamienice.

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa im. ST. Polakowskiego w Strzyżowicach mieszcząca się przy ul. 1 Maja 17 42-575 Strzyżowice

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa im. ST. Polakowskiego w Strzyżowicach mieszcząca się przy ul. 1 Maja 17 42-575 Strzyżowice STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYŻOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo