europejskiej aspiracje Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w Wielkie zespoly

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "europejskiej aspiracje Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w Wielkie zespoly"

Transkrypt

1 Wyk.9. Metropolie c.d. Klasa metropolitarna Warszawy Klasa metropolitarna stanowi wazn~ kategori~ mieszkailc6w miasta, gdyz poprzez swoj~konsumpcj~ i prac~ decyduje 0 charakterze miasta. Z chwilc:t:, gdyjej potrzeby nie b~d~ zaspokojone, wybierze inne miejsce zamieszkania. Wyznaczniki pozycji spolecznej mieszkailc6w metropolii: Cechy Klasa metropolitarna Miejskie warstwy posrednie Zaw6d Menedzerowie, wolne Pracownicy uslug, biurowi, zawody, specjalisci robotnicy Miejsce pracy Firmy globalne Firmy lokalne Pewnosc zatrudnienia duza Mala Wyksztalcenie Wyzsze, permanentne Przewazme srednie, wyzsze Doch6d Powyzej sredniej Srednia krajowa Kapital kulturowy europejskiej Zr6z.nicowany, wysokie aspiracje Maly, rzadziej degraduj~cy Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w Wielkie zespoly centrum, enklawy luksusu si~ mieszkaniowe, rzadziej domyjednorodzinne Typ konsumpcji luksusowy Standardowy Ruchliwosc Liczne podr6ze na dlugie Przemieszczenia miejscowe Identyfikacja dystanse Globalna i europejska Lokalnai narodowa ~ Czynniki agregacji i segregacji spoleczno-przestrzennej Rynek mieszkaniowy Selektywna podaz/ wyplacalny popyt Poziom szkoly Szkola publiczna/szkola prywatna Bycie "mi~dzy swoimi" Klasa srednia/klasa metropolitarna, c> Imigranci/autochtoni. Zatrudnienie Cykl zycia rodziny Pozioma/pionowa ruchliwosc zawodowa Samotni, malzenstwa bezdzietne/rodziny. 1 Wle. "': 1

2 Ksztahowanie si~ metropolitamego spoleczenstwa W strukturze spolecznej Polski nadal jest duzo wyzszy udzial robotnik6w i rolnik6w, niz w innych wysoko rozwini~tych krajach. Struktura ma charakter amorficzny (teza Jalowieckiego). Slabosc klasy sredniej, Yuppie - young urban professional, Pokolenie N - Network generation, efekt rewolucji informatycznej, dobrze wyksztalceni, maja swiadomosc, iz informacja i wiedza stanowibc. dzis najcenniejszbc. wartosc. Reprezentanci spoleczenstwa dost~pu. Uczestnictwo w sieci daje dost~p. Klasa swiatowa: 3 K Koncept- posiadanie wiedzy i znajomosc idei, Kompetencje- zdolnosc do dzialania w najwyzszym standardzie, Koneksje - relacje i dost~p do zasob6w innych ludzi.,, 'r. Elity sbc.kosmopolityczne, masy lokalne (Castells)."Przestrzen wladzy i bogactwa rozci~a si~ na caly swiat, zycie i doswiadczenie mas zakorzenionejest w miejscach, kulturze i historii. 1m organizacja spoleczna opiera si~ na ahistorycznych przeplywach, kt6re dokonujbc. si~ poza okreslonym miejscem, tym bardziej globalna wladza umyka spod spoleczno-politycznej kontroli lokalnych spolecznosci narodowych zbiorowosci, kt6rych natura jest historyczna" Co wyznacza mozliwosci rozwojowe osrodk6w miejskich? 5 typ6w kapitalu: Kapitalludzki - umiej~tnosci i wiedza poszczeg6lnych os6b, stan zdrowia, poziom higieny, Spoleczny - zdolnosci i gotowosc do podejmowania wsp61pracy mi~dzy ludzmi, Przyrodniczy - jakosc wody, powietrza, halas, stopien niedogodnosci Zycia, Infrastrukturalny - istniejbc.ca i rozbudowana siec drogowa, transport, uklad komunikacyjny, infostrady, Finansowy - od niego zalezy rozbudowa pozostalych form kapita16w, Warszawa w sieci miast europejskich:. 8 miej sce wsr6d 15 miast liczbc.cych ponad milion mieszkar'1c6w,,p. Ostanie miejsce wsr6d miast Europy Srodkowej, za Berlinem, Wiedniem, Budapesztem i PragBc. 2

3 , - Warszawajako metropolia i I I Cechy Import czynnik6w produkcji Siedziba mi~dzynarodowych instytucji i firm Eksport czynnik6w produkcji Powi3c.Zafiia transportowe i telekomunikacyjne Intensywna komunikacja z zagranicbc. Rozwini~ty sektor uslug dla zagranicznej klienteli Srodki masowego przekazu 0 zasi~gu ponadkrajowym Mi~dzynarodowe spotkania Obecnosc danych cech w Warszawie Tak- niski poziom intemacjonalizacji sily roboczej Tak- tylko filie. Brak instytucji pozarzbc.dowychinaukowych Nie Tak, ale bardzo slabe - tylko port lotniczy z malbc.liczba polbc.czen, Tak, ale slabo rozwini~ta. Tak, tylko luksusowe hotele, brak gal kongresowych i wystawienniczych Nie Tak, ale w bardzo skromnym zakresie Instytucje utrzymujbc.ce relacje z zagranicbc. Tak, ale bardzo niewiele Stosunki paradyplomatyczne Tak- czlonkostwo w Unii Metropolii, brak sialych przedstawicielstw zagranicznych ~,p 3 I. ~"'~

4 .l ) W Warszawie bylo w 2002 okolo mieszkan, z tego okolo apartament6w (0,8%). Budownictwo to jest dosc dobrze znane mieszkancom Warszawy. Istn'ieje wysoki stopien przyzwolenia spolecznego na budow~ takich mieszkan. 2/3 Warszawiak6w zgadza si~ ze zdaniem, ze takie budownictwo jest zjawiskiem poz'ldanym. 2/3 podziela opini~, ze chronione domy s'lzjawiskiem normalnym w wielkim miescie. Na pytanie: "czyogrodzenia dom6w osobiscie Panu(i) przeszkadzaj'l" co pi'lty odpowiada tak. A r6wnoczesnie mieszkancy Warszawy opowiadaj 'l si~ za wspieraniem budownictwa mieszkaniowego ze srodk6w publicznych (87%), nalezy zdaniem respondent6w wspierac budownictwo blokowe. Czy jest to wskaznik zaniku postaw "zazdrosnego egalitaryzmu"? Czym r6zni si~ ludnosc Warszawy od ludnosci innych duzych miast: 1. Jest miejscem wzmozonych aspiracji migracyjnych Polak6w, na tie czterech miast - Poznan, Wroclaw, Krak6w, L6dz posiada najwyzszy % mobilnychodo 15 roku zycia. Jest miastem otwartym. 2. Mniej niz polowajej ludnosci urodzila si~ w Warszawie (47%), 3. Ludnosc stosunkowo mloda (471at przeci~tny wick badanych). 4. Sk'ld przybywaj'l- na wsi wychowalo si~ 19 % mieszkanc6w Warszawy, w malych miastach 24%, w wi~kszych miastach - 9,5%. Komu Warszawa otwiera podwoje? Jakie warunki musi spelnic jednostka, aby zamieszkac w Warszawie? Zamyka podwoje dla ludzi mlodych i kobiet. Struktura gospodarstw domowych: nizszy odsetek zawartych malzenstw, wyzszy rozwod6w, wyzsze wskazniki stanu bezzennego, mniej dzieci w rodzinie, mniejsza wielkosc gospodarstwa domowego. Najwyzszy odsetek 1 osobowych gospodarstw ~ domowychjest w gminie Centrum. Mieszkancy Warszawy ksztalcili si~ 0 2 lata dluzej niz mieszkancy innych rejon6w Polski. Por6wnuj'lc z innymi wielkimi miastami Polski Warszawa ma najwyzszy % ludzi z wyzszym wyksztalceniem, w pozostalych miastach 15%, w Warszawie 21.,y, Wyksztalcenie: Poziom wyksztalcenia Warszawa 2001 Pr6ba og6lnopolska Podstawowe 8,9 25,3. Zasadnicze zawodowe 15,0 30,2 Srednie zawodowe 22,2 18,8 Liceum og6lnoksztalc'lce 13,6 6,2 l' 4

5 L Pomaturalne 7,0 3,5 Licencjat 12,2 6,9 Wyzsze \ 21,1 9,1 Razem 100% (N) (1004) " (4755)' Zr6dlo: B.Cichomski, Zr6znicowania spoleczne mieszkailc6w Warszawy, Status materialny klasy metropolitarnej nie odbiega istotnie od sredniej europejskiej. Europejska metropolia jawi si~ obecnie jako gigantyczna klepsydra, kt6rej bieguny zajmuja.c wschodza.cce warstwy spoleczne, a wi~c profesjonalne elity oraz nowi proletariusze, (pracownicy uslug stare go typu) i ludzie ubodzy, zyja.ccy na marginesie spoleczenstwa. Srodek zajmuja.c tradycyjne warstwy miejskie, czyliburzuazja i robotnicy przemyslowi. Zachodnie metropolie staja.c si~ widownia.c stalej polaryzacji spolecznej przestrzeni, kt6ra staje si~ zamieszkala przez zamome warstwy spoleczne, a z drugiej przez najubozsza.c ludnos6 miejska., kt6ra.c stanowia.c przybysze z innych kraj6w. Sa.csiedztwo gett rodzi zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkailc6w z okolicznych dzielnic, dlatego tez warstwy najzamozniejsze znowu wracaja.cdo sr6dmiescia, chronia.cc si~ w strzezonych apartamentowcach. Uznaje si~ to za jeden ze wskainik6w metropolizacji i okresla jako uburzuazyjnienie (gentrification). Z czego wynikaja.cprocesy segregacji spoleczno-przestrzennej w europejskich metropoliach: - z dost~pnosci mieszkail, z relacji mi~dzy podaza.c a wyplacalnym popytem, - z dotychczasowej struktury spoleczno-przestrzennej miasta, - z nasilenia si~ poczucia zagrozenia, obecnosci obcych kulturowo przybyszy z innych kontynent6w oraz rzeczywistego lub wyobrazonego wzrostu przest~pczosci, - symbolicznych wartosci wia.czanych z przestrzenia.c przez r6me kategorie mieszkailc6w metropolii. cjo Procesy metropolizacji sa.cr6wniez widoczne w Warszawie, do kt6rej przybywa coraz wi~cej pracownik6w firm mi~dzynarodowych, propaguja.ccych styl konsumpcji charakterystyczny dla rozwini~tego kapitalizmu, kt6ry nasladuja.cpolscy pracownicy tych firm (zgodnie z wlasnymi mozliwosciami). Jakie funkcje pelnia.c apartamentowce: 1. zapewniaja.c osobom zamomym poczucie bezpieczenstwa, 2. stwarzaja.cmozliwos6 "bycia mi~dzy r6wnymi sobie"; ~";'~. 5

6 3. pozwalaj~manifestowac prestiz (daj~dobry adres, kt6ry swiadczy 0 pozycji spolecznej), W gminie Centrum znajduje si~ ok.30 budynk6w apartamentowych. Jak zdefiniowano apartament: Mieszkanie w cenie 4000/m2, i wi~cej, odizolowane od otoczenia i chronione. (ochrona, monitoring, teren ogrodzony, recepcja, portier. Badania obj~ly 132 mieszkaf1c6w. Gdzie zlokalizowane s~ apartamentowce?,. W dobrych dzielnicach Warszawy - Sr6dmiescie, Mokot6w, Saska K~pa, Zoliborz Oficerski, Struktura spoleczno - przestrzenna Warszawy nie ma charakteru strefowego, jak w miastach Europy Zachodniej lecz mozaikowy, z wyodr~bnionymi wyrainie obszarami. Budownictwo apartamentowe nie zmienia zasadniczo tego ukladu. Umacnia istniej~ce zr6znicowania spoleczno-przestrzenne. 37% badanych wlascicieli apartament6w mieszka na Zoliborzu i Bielanach, 19% na Kabatach i Ursynowie, 15% na Mokotowie, Kim s~ mieszkaf1cy apartament6w? Maj~ w wi~kszosci (2/3) wyzsze wyksztalcenie, zaliczaj~ si~ do kadr wyzszych i wolnych zawod6w (66% - 29% w calej Warszawie. Ponad 1/3 ma ojca z wyzszym wyksztalceniem, co swiadczy 0 wysokim kapitale kulturowym. 2/3 stanowi~ pracownicy najemni, pozostali pracuj~na wlasny rachunek. Cechuj~si~ nieco nizszym poziomem wyksztalcenia i nizszym kapitalem kulturowym niz przedstawiciele wysokiej klasy zamoznosci. Reprezentuj~ wyzszy poziom wyksztalcenia i wyzszy kapital kulturowy niz og6l mieszkaf1c6w W arszawy. ~ Jaki charakter maj~ gospodarstwa domowe mieszkaf1c6w apartamentowc6w? - stosunkowo nieliczne, Najzamozniejsi w miescie. - co 10 jednoosobowe, co 3 dwuosobowe, - Z reguly pracuj~dwie osoby (90%), - Co trzecia rodzina (?) osi~a doch6d powyzej (2002 roku) 3/4 ma samoch6d klasy wyzszej, nowy, 2/3 ma komputer, blisko polowa dost~p do Intemetu. Mniej jest os6b posiadaj~cych domek letniskowy niz wsr6d przedstawicieli wysokiej klasy zamoznosci. 3/4 wyjezdza na urlop, polowa sp~dza go w zagranicznych miejscowosciach. W klasie metropolitamej ksztahuje si~ zaczerpni~ty z Zachodu nowy wz6r sp~dzania urlopu, tzw. backpacking, nie zwiedza si~ obcych kraj6w tylko w nich zyje, chociaz przez kilka..~ 6

7 tygodni, nie rezerwuje si~ pokoi w hotelach, jezdzi lokalnymi auto bus ami i pocia,gami, jada w barach a owoce kupuje na targach. Styl poszukiwacza doznan, a nie motlochu turystycznego, b~d~cego klientem masowych bill podrozy. Backpakersi to ludzie zamozni. Stac ich na samolot (maj~ malo czasu), cieple kurtki, specjaln~ odziez i bidony, ktore dostosowuj~si~ ksztahem do wolnego miejsca w plecaku. 2/3 mieszkancow apartamentowcow urodzilo si~ w Warszawie, 69% mieszka w stolicy od 18 roku zycia, co 10 urodzil si~ w strefie podmiejskiej i migrowal do Warszawy. Najmniejszy odsetek "rdzennych" Warszawiakow ma Ursynow - 37%, cala Warszawa 48%. Najwi~kszy naplyw spoza Warszawy notuj~gminy nowe - Bemowo, Bialol~ka, Mieszkancy apartamentowcow charakteryzuj~si~ bogat~histori~mieszkaniowc\, co trzeci z nich mial wi~cej niz trzy mieszkania dotychczas. Drugie mieszkanie brio zazwyczaj dosc wysokiej klasy, historia warunkow mieszkaniowychjest zblizona do historii z wysokiej klasy zamoznosci. Wsrod ogolu badanych mieszkancow Warszawy 70% zmienialo miejsce zamieszkania przynajmniej raz, a co czwarty przeprowadzal si~ trzy tub wi~cej razy. Jakie s~ motywy zamieszkania w apartamentowcu: - bezpieczenstwo, - Zielone otoczenie, - Odpowiednie s~siedztwo, - Prestiz dzielnicy, - Prestiz budynku, W opinii mieszkancow apartamentowcow cena mieszkania jest adekwatna do jego wartosci. ~ (50%), co trzeci narzekal, zejest za wysoka. Najwyzsze oceny uzyskaly: - powierzchnia mieszkania, - WYPosaZenie w instalacje, Najnizej oceniono: - Bezpieczenstwo, - Koszt nabycia, - Jakosc szkoly podstawowej. Jako poz~dany kierunek migracji i zmiany miejsca zamieszkania wskazywany byl Konstancin - ulubione miejsce warszawskiej burzuazji. Mieszkancy Warszawy przeci~tnie lepiej niz wlasciciele apartamentow oceniaj~ funkcjonowanie transportu publicznego, poczty, publiczn~ ochron~ zdrowia. "'i'~ 7

8 -~ -.- ;"c.;, -- Jak wynika z badail M. Lewickiej, osoby z wyzszym wyksztalceniem, a wi~c wi~kszosc mieszkailc6w apartament6w w mniejszym stopniu identyfikuj'l si~ z miejscem zamieszkania. Identyfikacja z najblizsz'l okolic'l (a takze z miastem) pozostawala w ujernnej korelacji z nast~puj'lcymi cechami statusu spolecznego: - wielkosc dochodu, - wielkosc powierzchni mieszkaniowej, - mieszkanie w domu zakupionym u developera, - korzystanie z komputera i intemetu. - sp~dzanie wakacji za granic'l. Grupy najbardziej zaangazowane w swoje miejsce zamieszkania, kt6re moglyby stanowic podstaw~ spoleczenstwa obywatelskiego to klasy nizsze, ludzie 0 nizszym statusie spolecznoekonomicznym, osoby starsze, osoby sp~dzaj'lce wi~kszosc czasu w domu. W jaki spos6b korzystaj'l z miasta, jego urz'ldzen? Do pracy docieraj'l samochodami osobowymi, jad'lc kr6cej niz 30 minut. Mniej niz 1/3 korzysta z publicznych srodk6w transportu, reszta chodzi piechot'l. Gdzie robi'lzakupy? W markowych centrach handlowych oraz w innych miastach europejskich. Co 10 kupuje na bazarze, dla szpanu w second handzie. 2/3 kupuje w supermarketach. Nie jest wsr6d nich populama kultura wysoka. 1/3 nie byla w ci lgu ostatniego roku w teatrze, ani w operze. Cz~sto bywaj'l w restauracjach, 2/5 cz~sciej niz 12 razy w roku. Populam'l '-2 rozrywk'ljest pub. 1/3 ma dzieci w wieku szkolnym, 2/3 z nich ucz~szcza do szk61 prywatnych. 1/3 ocenia warszawski samorz'ld dobrze, najlepiej oceniana jest zieten miejska, transport publiczny i estetyka miasta. Najgorzej stan nawierzchni ulic i wielkomiejski charakter Warszawy. Lokalizacja apartament6w wynika z dotychczasowej struktury spoleczno- przestrzennej miasta i subiektywnej waloryzacji przestrzeni Warszawy. Apartamenty buduje si~ tam, gdzie dotychczas mieszkaly warstwy wyzsze, czyli wczesniej byly to osoby z wyzszym wyksztalceniem. Mieszkanie w apartamentowcu zapewnia odpowiednie s'lsiedztwo, "bycie mi~dzy swoimi", co stanowi najwazniejszy czynnik w procesie segregacji agregacji mieszkailc6w miast. Czynnik ten jest r6wnie wazny dla ubogichjak i dla zamoznych mieszkailc6w, kt6rzy tworz'losobne swiaty spoleczne. -""""' ", 8

9 Mieszkancy apartament6w nalez~ do elity finansowej miasta, a cz~sto do elity w og61e. Wi~kszosc swych potrzeb zaspokajaj~na zasadzie rynkowej, Czego me da si~ kupic na rynku?. czystego powietrza,. czystej wody,. zieleni miejskiej,. wygodnego transportu,. estetyki miasta,. wielkomiejskiego charakteru. i I ~ 9 -"';".. ",

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

Nierówności społeczne w przestrzeni Warszawy

Nierówności społeczne w przestrzeni Warszawy Dr Katarzyna Alicja Kuć-Czajkowska Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nierówności społeczne w przestrzeni Warszawy WSTĘP Warszawa jako największe miasto w Polsce oraz stolica państwa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Francja. - partner handlowy dla polskich firm (Informator Gospodarczy) grudzien 2001

Francja. - partner handlowy dla polskich firm (Informator Gospodarczy) grudzien 2001 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Paryz Wydzial Ekonomiczno-Handlowy Andrzej Szteliga Radca Handlowy Minister Pelnomocny Krzysztof Galas Radca Ekonomiczny Piotr Byczkowski Radca Handlowy Ewa

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2014 kpmg.pl CZĘŚĆ I 2 Section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 10 najważniejszych wniosków 5 3 Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

GENTRYFIKACJA WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NOWE ZJAWISKO CZY NADUŻYCIE TERMINOLOGICZNE?

GENTRYFIKACJA WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NOWE ZJAWISKO CZY NADUŻYCIE TERMINOLOGICZNE? XXV KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE 2012 ISBN 978-83-7525-798-4 s. 153 167 Ewa SZAFRAŃSKA Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu GENTRYFIKACJA WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NOWE ZJAWISKO

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Analizy źródłowe w załącznikach zamieszczonych na stronie www.pot.gov.pl Dokument przyjęty przez Radę

Bardziej szczegółowo

Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce kpmg.pl

Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce kpmg.pl KPMG W POLSCE Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 Najważniejsze wnioski 5 3 Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce 9 3.1 Funkcja luksusowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Inny Wrocław jest możliwy?

Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej Zapis konferencji z dnia 6 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - wstępny projekt - Olsztyn,maj 2006 r. Spis treści 1. Wstęp... 2. Diagnoza sytuacji społeczno

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Podstawa formalno-prawna... 5 2. Metodyka prac... 6 3. Zasięg przestrzenny...

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r.

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r. Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Gminy Dywity w oparciu o uspołecznioną diagnozę i warsztaty strategiczne Wojciech Dziemianowicz Paulina Nowicka Jacek Szlachta Katarzyna Szmigiel Julita Łukomska Anna

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWA 2025 Strategia rozwoju miasta

CZĘSTOCHOWA 2025 Strategia rozwoju miasta Załącznik do Uchwały Nr 520/XLV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2009 CZĘSTOCHOWA 2025 Strategia rozwoju miasta CZĘSTOCHOWA miasto o t w a r t e na wielość strategii Ŝycia Urząd Miasta Częstochowy

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo