europejskiej aspiracje Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w Wielkie zespoly

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "europejskiej aspiracje Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w Wielkie zespoly"

Transkrypt

1 Wyk.9. Metropolie c.d. Klasa metropolitarna Warszawy Klasa metropolitarna stanowi wazn~ kategori~ mieszkailc6w miasta, gdyz poprzez swoj~konsumpcj~ i prac~ decyduje 0 charakterze miasta. Z chwilc:t:, gdyjej potrzeby nie b~d~ zaspokojone, wybierze inne miejsce zamieszkania. Wyznaczniki pozycji spolecznej mieszkailc6w metropolii: Cechy Klasa metropolitarna Miejskie warstwy posrednie Zaw6d Menedzerowie, wolne Pracownicy uslug, biurowi, zawody, specjalisci robotnicy Miejsce pracy Firmy globalne Firmy lokalne Pewnosc zatrudnienia duza Mala Wyksztalcenie Wyzsze, permanentne Przewazme srednie, wyzsze Doch6d Powyzej sredniej Srednia krajowa Kapital kulturowy europejskiej Zr6z.nicowany, wysokie aspiracje Maly, rzadziej degraduj~cy Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w Wielkie zespoly centrum, enklawy luksusu si~ mieszkaniowe, rzadziej domyjednorodzinne Typ konsumpcji luksusowy Standardowy Ruchliwosc Liczne podr6ze na dlugie Przemieszczenia miejscowe Identyfikacja dystanse Globalna i europejska Lokalnai narodowa ~ Czynniki agregacji i segregacji spoleczno-przestrzennej Rynek mieszkaniowy Selektywna podaz/ wyplacalny popyt Poziom szkoly Szkola publiczna/szkola prywatna Bycie "mi~dzy swoimi" Klasa srednia/klasa metropolitarna, c> Imigranci/autochtoni. Zatrudnienie Cykl zycia rodziny Pozioma/pionowa ruchliwosc zawodowa Samotni, malzenstwa bezdzietne/rodziny. 1 Wle. "': 1

2 Ksztahowanie si~ metropolitamego spoleczenstwa W strukturze spolecznej Polski nadal jest duzo wyzszy udzial robotnik6w i rolnik6w, niz w innych wysoko rozwini~tych krajach. Struktura ma charakter amorficzny (teza Jalowieckiego). Slabosc klasy sredniej, Yuppie - young urban professional, Pokolenie N - Network generation, efekt rewolucji informatycznej, dobrze wyksztalceni, maja swiadomosc, iz informacja i wiedza stanowibc. dzis najcenniejszbc. wartosc. Reprezentanci spoleczenstwa dost~pu. Uczestnictwo w sieci daje dost~p. Klasa swiatowa: 3 K Koncept- posiadanie wiedzy i znajomosc idei, Kompetencje- zdolnosc do dzialania w najwyzszym standardzie, Koneksje - relacje i dost~p do zasob6w innych ludzi.,, 'r. Elity sbc.kosmopolityczne, masy lokalne (Castells)."Przestrzen wladzy i bogactwa rozci~a si~ na caly swiat, zycie i doswiadczenie mas zakorzenionejest w miejscach, kulturze i historii. 1m organizacja spoleczna opiera si~ na ahistorycznych przeplywach, kt6re dokonujbc. si~ poza okreslonym miejscem, tym bardziej globalna wladza umyka spod spoleczno-politycznej kontroli lokalnych spolecznosci narodowych zbiorowosci, kt6rych natura jest historyczna" Co wyznacza mozliwosci rozwojowe osrodk6w miejskich? 5 typ6w kapitalu: Kapitalludzki - umiej~tnosci i wiedza poszczeg6lnych os6b, stan zdrowia, poziom higieny, Spoleczny - zdolnosci i gotowosc do podejmowania wsp61pracy mi~dzy ludzmi, Przyrodniczy - jakosc wody, powietrza, halas, stopien niedogodnosci Zycia, Infrastrukturalny - istniejbc.ca i rozbudowana siec drogowa, transport, uklad komunikacyjny, infostrady, Finansowy - od niego zalezy rozbudowa pozostalych form kapita16w, Warszawa w sieci miast europejskich:. 8 miej sce wsr6d 15 miast liczbc.cych ponad milion mieszkar'1c6w,,p. Ostanie miejsce wsr6d miast Europy Srodkowej, za Berlinem, Wiedniem, Budapesztem i PragBc. 2

3 , - Warszawajako metropolia i I I Cechy Import czynnik6w produkcji Siedziba mi~dzynarodowych instytucji i firm Eksport czynnik6w produkcji Powi3c.Zafiia transportowe i telekomunikacyjne Intensywna komunikacja z zagranicbc. Rozwini~ty sektor uslug dla zagranicznej klienteli Srodki masowego przekazu 0 zasi~gu ponadkrajowym Mi~dzynarodowe spotkania Obecnosc danych cech w Warszawie Tak- niski poziom intemacjonalizacji sily roboczej Tak- tylko filie. Brak instytucji pozarzbc.dowychinaukowych Nie Tak, ale bardzo slabe - tylko port lotniczy z malbc.liczba polbc.czen, Tak, ale slabo rozwini~ta. Tak, tylko luksusowe hotele, brak gal kongresowych i wystawienniczych Nie Tak, ale w bardzo skromnym zakresie Instytucje utrzymujbc.ce relacje z zagranicbc. Tak, ale bardzo niewiele Stosunki paradyplomatyczne Tak- czlonkostwo w Unii Metropolii, brak sialych przedstawicielstw zagranicznych ~,p 3 I. ~"'~

4 .l ) W Warszawie bylo w 2002 okolo mieszkan, z tego okolo apartament6w (0,8%). Budownictwo to jest dosc dobrze znane mieszkancom Warszawy. Istn'ieje wysoki stopien przyzwolenia spolecznego na budow~ takich mieszkan. 2/3 Warszawiak6w zgadza si~ ze zdaniem, ze takie budownictwo jest zjawiskiem poz'ldanym. 2/3 podziela opini~, ze chronione domy s'lzjawiskiem normalnym w wielkim miescie. Na pytanie: "czyogrodzenia dom6w osobiscie Panu(i) przeszkadzaj'l" co pi'lty odpowiada tak. A r6wnoczesnie mieszkancy Warszawy opowiadaj 'l si~ za wspieraniem budownictwa mieszkaniowego ze srodk6w publicznych (87%), nalezy zdaniem respondent6w wspierac budownictwo blokowe. Czy jest to wskaznik zaniku postaw "zazdrosnego egalitaryzmu"? Czym r6zni si~ ludnosc Warszawy od ludnosci innych duzych miast: 1. Jest miejscem wzmozonych aspiracji migracyjnych Polak6w, na tie czterech miast - Poznan, Wroclaw, Krak6w, L6dz posiada najwyzszy % mobilnychodo 15 roku zycia. Jest miastem otwartym. 2. Mniej niz polowajej ludnosci urodzila si~ w Warszawie (47%), 3. Ludnosc stosunkowo mloda (471at przeci~tny wick badanych). 4. Sk'ld przybywaj'l- na wsi wychowalo si~ 19 % mieszkanc6w Warszawy, w malych miastach 24%, w wi~kszych miastach - 9,5%. Komu Warszawa otwiera podwoje? Jakie warunki musi spelnic jednostka, aby zamieszkac w Warszawie? Zamyka podwoje dla ludzi mlodych i kobiet. Struktura gospodarstw domowych: nizszy odsetek zawartych malzenstw, wyzszy rozwod6w, wyzsze wskazniki stanu bezzennego, mniej dzieci w rodzinie, mniejsza wielkosc gospodarstwa domowego. Najwyzszy odsetek 1 osobowych gospodarstw ~ domowychjest w gminie Centrum. Mieszkancy Warszawy ksztalcili si~ 0 2 lata dluzej niz mieszkancy innych rejon6w Polski. Por6wnuj'lc z innymi wielkimi miastami Polski Warszawa ma najwyzszy % ludzi z wyzszym wyksztalceniem, w pozostalych miastach 15%, w Warszawie 21.,y, Wyksztalcenie: Poziom wyksztalcenia Warszawa 2001 Pr6ba og6lnopolska Podstawowe 8,9 25,3. Zasadnicze zawodowe 15,0 30,2 Srednie zawodowe 22,2 18,8 Liceum og6lnoksztalc'lce 13,6 6,2 l' 4

5 L Pomaturalne 7,0 3,5 Licencjat 12,2 6,9 Wyzsze \ 21,1 9,1 Razem 100% (N) (1004) " (4755)' Zr6dlo: B.Cichomski, Zr6znicowania spoleczne mieszkailc6w Warszawy, Status materialny klasy metropolitarnej nie odbiega istotnie od sredniej europejskiej. Europejska metropolia jawi si~ obecnie jako gigantyczna klepsydra, kt6rej bieguny zajmuja.c wschodza.cce warstwy spoleczne, a wi~c profesjonalne elity oraz nowi proletariusze, (pracownicy uslug stare go typu) i ludzie ubodzy, zyja.ccy na marginesie spoleczenstwa. Srodek zajmuja.c tradycyjne warstwy miejskie, czyliburzuazja i robotnicy przemyslowi. Zachodnie metropolie staja.c si~ widownia.c stalej polaryzacji spolecznej przestrzeni, kt6ra staje si~ zamieszkala przez zamome warstwy spoleczne, a z drugiej przez najubozsza.c ludnos6 miejska., kt6ra.c stanowia.c przybysze z innych kraj6w. Sa.csiedztwo gett rodzi zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkailc6w z okolicznych dzielnic, dlatego tez warstwy najzamozniejsze znowu wracaja.cdo sr6dmiescia, chronia.cc si~ w strzezonych apartamentowcach. Uznaje si~ to za jeden ze wskainik6w metropolizacji i okresla jako uburzuazyjnienie (gentrification). Z czego wynikaja.cprocesy segregacji spoleczno-przestrzennej w europejskich metropoliach: - z dost~pnosci mieszkail, z relacji mi~dzy podaza.c a wyplacalnym popytem, - z dotychczasowej struktury spoleczno-przestrzennej miasta, - z nasilenia si~ poczucia zagrozenia, obecnosci obcych kulturowo przybyszy z innych kontynent6w oraz rzeczywistego lub wyobrazonego wzrostu przest~pczosci, - symbolicznych wartosci wia.czanych z przestrzenia.c przez r6me kategorie mieszkailc6w metropolii. cjo Procesy metropolizacji sa.cr6wniez widoczne w Warszawie, do kt6rej przybywa coraz wi~cej pracownik6w firm mi~dzynarodowych, propaguja.ccych styl konsumpcji charakterystyczny dla rozwini~tego kapitalizmu, kt6ry nasladuja.cpolscy pracownicy tych firm (zgodnie z wlasnymi mozliwosciami). Jakie funkcje pelnia.c apartamentowce: 1. zapewniaja.c osobom zamomym poczucie bezpieczenstwa, 2. stwarzaja.cmozliwos6 "bycia mi~dzy r6wnymi sobie"; ~";'~. 5

6 3. pozwalaj~manifestowac prestiz (daj~dobry adres, kt6ry swiadczy 0 pozycji spolecznej), W gminie Centrum znajduje si~ ok.30 budynk6w apartamentowych. Jak zdefiniowano apartament: Mieszkanie w cenie 4000/m2, i wi~cej, odizolowane od otoczenia i chronione. (ochrona, monitoring, teren ogrodzony, recepcja, portier. Badania obj~ly 132 mieszkaf1c6w. Gdzie zlokalizowane s~ apartamentowce?,. W dobrych dzielnicach Warszawy - Sr6dmiescie, Mokot6w, Saska K~pa, Zoliborz Oficerski, Struktura spoleczno - przestrzenna Warszawy nie ma charakteru strefowego, jak w miastach Europy Zachodniej lecz mozaikowy, z wyodr~bnionymi wyrainie obszarami. Budownictwo apartamentowe nie zmienia zasadniczo tego ukladu. Umacnia istniej~ce zr6znicowania spoleczno-przestrzenne. 37% badanych wlascicieli apartament6w mieszka na Zoliborzu i Bielanach, 19% na Kabatach i Ursynowie, 15% na Mokotowie, Kim s~ mieszkaf1cy apartament6w? Maj~ w wi~kszosci (2/3) wyzsze wyksztalcenie, zaliczaj~ si~ do kadr wyzszych i wolnych zawod6w (66% - 29% w calej Warszawie. Ponad 1/3 ma ojca z wyzszym wyksztalceniem, co swiadczy 0 wysokim kapitale kulturowym. 2/3 stanowi~ pracownicy najemni, pozostali pracuj~na wlasny rachunek. Cechuj~si~ nieco nizszym poziomem wyksztalcenia i nizszym kapitalem kulturowym niz przedstawiciele wysokiej klasy zamoznosci. Reprezentuj~ wyzszy poziom wyksztalcenia i wyzszy kapital kulturowy niz og6l mieszkaf1c6w W arszawy. ~ Jaki charakter maj~ gospodarstwa domowe mieszkaf1c6w apartamentowc6w? - stosunkowo nieliczne, Najzamozniejsi w miescie. - co 10 jednoosobowe, co 3 dwuosobowe, - Z reguly pracuj~dwie osoby (90%), - Co trzecia rodzina (?) osi~a doch6d powyzej (2002 roku) 3/4 ma samoch6d klasy wyzszej, nowy, 2/3 ma komputer, blisko polowa dost~p do Intemetu. Mniej jest os6b posiadaj~cych domek letniskowy niz wsr6d przedstawicieli wysokiej klasy zamoznosci. 3/4 wyjezdza na urlop, polowa sp~dza go w zagranicznych miejscowosciach. W klasie metropolitamej ksztahuje si~ zaczerpni~ty z Zachodu nowy wz6r sp~dzania urlopu, tzw. backpacking, nie zwiedza si~ obcych kraj6w tylko w nich zyje, chociaz przez kilka..~ 6

7 tygodni, nie rezerwuje si~ pokoi w hotelach, jezdzi lokalnymi auto bus ami i pocia,gami, jada w barach a owoce kupuje na targach. Styl poszukiwacza doznan, a nie motlochu turystycznego, b~d~cego klientem masowych bill podrozy. Backpakersi to ludzie zamozni. Stac ich na samolot (maj~ malo czasu), cieple kurtki, specjaln~ odziez i bidony, ktore dostosowuj~si~ ksztahem do wolnego miejsca w plecaku. 2/3 mieszkancow apartamentowcow urodzilo si~ w Warszawie, 69% mieszka w stolicy od 18 roku zycia, co 10 urodzil si~ w strefie podmiejskiej i migrowal do Warszawy. Najmniejszy odsetek "rdzennych" Warszawiakow ma Ursynow - 37%, cala Warszawa 48%. Najwi~kszy naplyw spoza Warszawy notuj~gminy nowe - Bemowo, Bialol~ka, Mieszkancy apartamentowcow charakteryzuj~si~ bogat~histori~mieszkaniowc\, co trzeci z nich mial wi~cej niz trzy mieszkania dotychczas. Drugie mieszkanie brio zazwyczaj dosc wysokiej klasy, historia warunkow mieszkaniowychjest zblizona do historii z wysokiej klasy zamoznosci. Wsrod ogolu badanych mieszkancow Warszawy 70% zmienialo miejsce zamieszkania przynajmniej raz, a co czwarty przeprowadzal si~ trzy tub wi~cej razy. Jakie s~ motywy zamieszkania w apartamentowcu: - bezpieczenstwo, - Zielone otoczenie, - Odpowiednie s~siedztwo, - Prestiz dzielnicy, - Prestiz budynku, W opinii mieszkancow apartamentowcow cena mieszkania jest adekwatna do jego wartosci. ~ (50%), co trzeci narzekal, zejest za wysoka. Najwyzsze oceny uzyskaly: - powierzchnia mieszkania, - WYPosaZenie w instalacje, Najnizej oceniono: - Bezpieczenstwo, - Koszt nabycia, - Jakosc szkoly podstawowej. Jako poz~dany kierunek migracji i zmiany miejsca zamieszkania wskazywany byl Konstancin - ulubione miejsce warszawskiej burzuazji. Mieszkancy Warszawy przeci~tnie lepiej niz wlasciciele apartamentow oceniaj~ funkcjonowanie transportu publicznego, poczty, publiczn~ ochron~ zdrowia. "'i'~ 7

8 -~ -.- ;"c.;, -- Jak wynika z badail M. Lewickiej, osoby z wyzszym wyksztalceniem, a wi~c wi~kszosc mieszkailc6w apartament6w w mniejszym stopniu identyfikuj'l si~ z miejscem zamieszkania. Identyfikacja z najblizsz'l okolic'l (a takze z miastem) pozostawala w ujernnej korelacji z nast~puj'lcymi cechami statusu spolecznego: - wielkosc dochodu, - wielkosc powierzchni mieszkaniowej, - mieszkanie w domu zakupionym u developera, - korzystanie z komputera i intemetu. - sp~dzanie wakacji za granic'l. Grupy najbardziej zaangazowane w swoje miejsce zamieszkania, kt6re moglyby stanowic podstaw~ spoleczenstwa obywatelskiego to klasy nizsze, ludzie 0 nizszym statusie spolecznoekonomicznym, osoby starsze, osoby sp~dzaj'lce wi~kszosc czasu w domu. W jaki spos6b korzystaj'l z miasta, jego urz'ldzen? Do pracy docieraj'l samochodami osobowymi, jad'lc kr6cej niz 30 minut. Mniej niz 1/3 korzysta z publicznych srodk6w transportu, reszta chodzi piechot'l. Gdzie robi'lzakupy? W markowych centrach handlowych oraz w innych miastach europejskich. Co 10 kupuje na bazarze, dla szpanu w second handzie. 2/3 kupuje w supermarketach. Nie jest wsr6d nich populama kultura wysoka. 1/3 nie byla w ci lgu ostatniego roku w teatrze, ani w operze. Cz~sto bywaj'l w restauracjach, 2/5 cz~sciej niz 12 razy w roku. Populam'l '-2 rozrywk'ljest pub. 1/3 ma dzieci w wieku szkolnym, 2/3 z nich ucz~szcza do szk61 prywatnych. 1/3 ocenia warszawski samorz'ld dobrze, najlepiej oceniana jest zieten miejska, transport publiczny i estetyka miasta. Najgorzej stan nawierzchni ulic i wielkomiejski charakter Warszawy. Lokalizacja apartament6w wynika z dotychczasowej struktury spoleczno- przestrzennej miasta i subiektywnej waloryzacji przestrzeni Warszawy. Apartamenty buduje si~ tam, gdzie dotychczas mieszkaly warstwy wyzsze, czyli wczesniej byly to osoby z wyzszym wyksztalceniem. Mieszkanie w apartamentowcu zapewnia odpowiednie s'lsiedztwo, "bycie mi~dzy swoimi", co stanowi najwazniejszy czynnik w procesie segregacji agregacji mieszkailc6w miast. Czynnik ten jest r6wnie wazny dla ubogichjak i dla zamoznych mieszkailc6w, kt6rzy tworz'losobne swiaty spoleczne. -""""' ", 8

9 Mieszkancy apartament6w nalez~ do elity finansowej miasta, a cz~sto do elity w og61e. Wi~kszosc swych potrzeb zaspokajaj~na zasadzie rynkowej, Czego me da si~ kupic na rynku?. czystego powietrza,. czystej wody,. zieleni miejskiej,. wygodnego transportu,. estetyki miasta,. wielkomiejskiego charakteru. i I ~ 9 -"';".. ",

Społeczne oblicza metropolii

Społeczne oblicza metropolii Społeczne oblicza metropolii Bohdan Jałowiecki Konferencja: Czy metropolia jest jeszcze miastem? 29 30 czerwiec 2009 Struktura społeczna metropolii Czynniki agregacji i segregacji Społeczne oblicza metropolii

Bardziej szczegółowo

POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU

POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU Ponad trzy piate Polaków (63%) twierdzi, ze jest za czlonkostwem Polski w NATO, przeciwny przystapieniu naszego kraju do Paktu Atlantyckiego jest tylko co dziesiaty

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAMY NASZA WODE?

JAK OCENIAMY NASZA WODE? JAK OCENIAMY NASZA WODE? * Ponad dwie piate (44%) Polaków twierdzi, ze woda dostepna w ich domu nadaje sie do picia dopiero po przegotowaniu. * Przewazajaca wiekszosc Polaków (90%) uzywa do picia wody

Bardziej szczegółowo

SWIETO NIEPODLEGLOSCI I INNE SWIETA PANSTWOWE W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

SWIETO NIEPODLEGLOSCI I INNE SWIETA PANSTWOWE W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ SWIETO NIEPODLEGLOSCI I INNE SWIETA PANSTWOWE W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ Warszawa, listopad 1999 Dla niemal kazdego Polaka oficjalne swieta panstwowe w naszym kraju to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Bardziej szczegółowo

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ Jedna trzecia Polaków (33%) twierdzi, ze slyszala o obchodzonym niedawno w Polsce Dniu Uchodzcy. Prawie jedna piata respondentów (18%) deklaruje, ze spotkala sie z informacjami

Bardziej szczegółowo

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi Zainteresowanie Polaków powszechnymi swiadectwami udzialowymi * 96% spoleczenstwa, uprawnionego do zakupu, nabylo powszechne swiadectwa udzialowe. * Dwie piate Polaków sprzedalo juz swoje powszechne swiadectwa

Bardziej szczegółowo

OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ

OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ Trzy piate Polaków (61%) twierdzi, ze telewizja jest instytucja, która ma najwiekszy wplyw na mlodziez Najlepszy wplyw na mlodziez - zdaniem 69%

Bardziej szczegółowo

ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW

ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW Gazety codzienne regularnie czyta prawie jedna trzecia badanych Polowa Polaków (53%) nie kupila, a prawie dwie piate (38%) nie przeczytalo w ciagu ostatniego roku zadnej ksiazki.

Bardziej szczegółowo

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU Warszawa, wrzesien 1999 Cztery piate Polaków (80%) uwaza, ze ich zycie dobrze sie ulozylo, tylko co siódmy (14%) ocenia, ze mu sie nie udalo. Tych,

Bardziej szczegółowo

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY Warszawa, styczen 1998 OBOP Sp. z o.o., ul. Dereniowa 11, 02-776 Warszawa, tel. (0-22) 644 99 73, 648 20 44-46, fax 644 99 47, obop@obop.com.pl, www.obop.com.pl Osrodek

Bardziej szczegółowo

POLSKA W NATO - STOPIEN POPARCIA I PRZEWIDYWANE SKUTKI

POLSKA W NATO - STOPIEN POPARCIA I PRZEWIDYWANE SKUTKI POLSKA W NATO - STOPIEN POPARCIA I PRZEWIDYWANE SKUTKI Dwie trzecie Polaków (67%) twierdzi, ze jest za czlonkostwem Polski w NATO. Przeciwny przystapieniu naszego kraju do Paktu Atlantyckiego jest tylko

Bardziej szczegółowo

POLACY O REFORMIE OSWIATY

POLACY O REFORMIE OSWIATY POLACY O REFORMIE OSWIATY Warszawa, pazdziernik 1999 Ponad polowa Polaków (55%) pozytywnie ocenia mozliwosci nauki dzieci i mlodziezy w swojej okolicy, przy czym tylko 7% osób uwaza, ze sa one bardzo dobre.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Niemal powszechna jest w naszym spoleczenstwie gotowosc niesienia pierwszej pomocy ratujacej zycie - 90% osób sklonnych jest udzielic jej, gdyby

Bardziej szczegółowo

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY Warszawa, maj 1998 Osrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. Polacy o sobie, dzieciach i mlodziezy 9 12 maja 98 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz

Bardziej szczegółowo

PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE

PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE Warszawa, maj 1999 Czerwcowa wizyta Papieza w Polsce budzi duze zainteresowanie spoleczne. Ponad jedna trzecia (36%) Polaków stwierdza, ze bardzo sie nia interesuje, specjalnie

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, czerwiec 1999 Prawie polowa Polaków (48%) ma zaufanie do polskich przedstawicieli prowadzacych

Bardziej szczegółowo

LEKARZ, DZIENNIKARZ, ADWOKAT - SPOLECZNA AKCEPTACJA TAJEMNICY ZAWODOWEJ -

LEKARZ, DZIENNIKARZ, ADWOKAT - SPOLECZNA AKCEPTACJA TAJEMNICY ZAWODOWEJ - LEKARZ, DZIENNIKARZ, ADWOKAT - SPOLECZNA AKCEPTACJA TAJEMNICY ZAWODOWEJ - * W opinii zdecydowanej wiekszosci Polaków - lekarz, dziennikarz i adwokat - to profesje, w których powinna obowiazywac tajemnica

Bardziej szczegółowo

Polacy o najwazniejszych problemach Polski i problemach lokalnych oraz o nowym podziale administracyjnym kraju

Polacy o najwazniejszych problemach Polski i problemach lokalnych oraz o nowym podziale administracyjnym kraju Polacy o najwazniejszych problemach Polski i problemach lokalnych oraz o nowym podziale administracyjnym kraju Zdaniem wiekszosci Polaków (63%), jednym z najwazniejszych problemów, z którymi boryka sie

Bardziej szczegółowo

OPINIE O REFORMIE SLUZBY ZDROWIA

OPINIE O REFORMIE SLUZBY ZDROWIA OPINIE O REFORMIE SLUZBY ZDROWIA Jedna czwarta Polaków deklaruje, ze bardzo interesuje sie informacjami o wprowadzanej reformie systemu opieki zdrowotnej, tyle samo osób twierdzi, ze specjalnie sledzi

Bardziej szczegółowo

Wybory samorzadowe `98 (2)

Wybory samorzadowe `98 (2) Wybory samorzadowe `98 (2) Najwazniejsze problemy, rozwiazaniem których powinny sie zajac nowe samorzady, to: bezrobocie (71%), przestepczosc (62%) i sluzba zdrowia (61%). Oczekiwania dotyczyly równiez

Bardziej szczegółowo

Platforma Obywatelska spoleczne zainteresowanie i oczekiwania

Platforma Obywatelska spoleczne zainteresowanie i oczekiwania Platforma Obywatelska spoleczne zainteresowanie i oczekiwania Warszawa, luty 2001 Trzy czwarte spoleczenstwa slyszalo o powstaniu Platformy Obywatelskiej: 49% slyszalo, ale sie tym nie interesowalo, a

Bardziej szczegółowo

OPINIE POLAKÓW O ZMIANACH PODATKOWYCH

OPINIE POLAKÓW O ZMIANACH PODATKOWYCH OPINIE POLAKÓW O ZMIANACH PODATKOWYCH Warszawa, listopad 1999 Niemal wszyscy Polacy - 93% slyszeli o nowej ustawie podatkowej i debacie sejmowej na ten temat. Przy tym zdecydowana wiekszosc osób - cztery

Bardziej szczegółowo

CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA. WYNIKI SONDAZU (grudzien 99)

CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA. WYNIKI SONDAZU (grudzien 99) CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA WYNIKI SONDAZU (grudzien 99) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystanie w innej formie danych, informacji i opracowan zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

SEKTY W POLSCE. Warszawa, lipiec 1999

SEKTY W POLSCE. Warszawa, lipiec 1999 SEKTY W POLSCE Warszawa, lipiec 1999 W odczuciu najwiekszej grupy badanych - 41% - na syndrom czynników sklaniajacych ludzi do przystepowania do sekt skladaja : wyalienowanie srodowiskowe i ideologiczne,

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIA EUROPEJSKA

POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIA EUROPEJSKA POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIA EUROPEJSKA Warszawa, czerwiec 1999 Znaczaca wiekszosc Polaków - prawie trzy czwarte (70%) - czuje sie niewystarczajaco poinformowana na temat integracji Polski z Unia

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków o podwyzce cen skupu zywca

Opinie Polaków o podwyzce cen skupu zywca Opinie Polaków o podwyzce cen skupu zywca Prawie wszyscy Polacy (97%) slyszeli o tym, ze rzad podwyzszyl ceny skupu zywca. Tematem podwyzki - jak wynika z deklaracji - interesowalo sie az trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/poznanwsb

www.facebook.com/poznanwsb Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa z siedziba w Poznaniu jest niepanstwowa uczelnia zawodowa utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Michał Janiszewski. Rok: 2003 Czasopismo: Terapia uzależnienia i współuzależnienia Numer: 4

Michał Janiszewski. Rok: 2003 Czasopismo: Terapia uzależnienia i współuzależnienia Numer: 4 Michał Janiszewski Rok: 2003 Czasopismo: Terapia uzależnienia i współuzależnienia Numer: 4 W 2002 roku Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przeprowadzil badania, których

Bardziej szczegółowo

Polacy o Olimpiadzie zimowej w Zakopanem

Polacy o Olimpiadzie zimowej w Zakopanem Polacy o Olimpiadzie zimowej w Zakopanem Dwie trzecie spoleczenstwa (64%) uwaza, ze Polska powinna starac sie o zorganizowanie Olimpiady zimowej w Zakopanem w roku 2006. Powszechnie dostrzegane sa skutki

Bardziej szczegółowo

Nastroje strajkowe Polska w pierwszej polowie lutego 1999 roku

Nastroje strajkowe Polska w pierwszej polowie lutego 1999 roku Nastroje strajkowe Polska w pierwszej polowie lutego 1999 roku W pierwszej polowie lutego 82% Polaków uwazalo, ze w obecnej sytuacji grozi nam, ze poza rolnikami i lekarzami równiez i inne grupy beda podejmowac

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 W milosc od pierwszego wejrzenia wierzy ponad polowa (55%) Polaków. Ponad jedna trzecia (35%) naszego spoleczenstwa jest jednak przekonana, ze w ten sposób nie mozna

Bardziej szczegółowo

CYFROWE VS. ANALOGOWE

CYFROWE VS. ANALOGOWE FIRMOWE (R)EWOLUCJE MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE. CYFROWE VS. ANALOGOWE Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 11 czerwca 2015 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację

Bardziej szczegółowo

Rosja i Bialorus a sprawa polska

Rosja i Bialorus a sprawa polska Rosja i Bialorus a sprawa polska Wydarzeniami w Rosji i na Bialorusi interesuje sie 43% Polaków. Z tego tylko 9% uwaznie sledzi wiadomosci na ten temat. 21% pytanych nie wie, co dzieje sie za nasza wschodnia

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa z siedziba w Poznaniu jest niepanstwowa uczelnia zawodowa utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE Warszawa, czerwiec 1999 Pielgrzymka Jana Pawla II do Polski zdominowala wszystkie wydarzenia przedstawiane

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

OCENA NEGOCJACJI I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

OCENA NEGOCJACJI I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ OCENA NEGOCJACJI I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, listopad 1999 Niewiele ponad dwie piate spoleczenstwa (42%) twierdzi, ze ma zaufanie do przedstawicieli Polski w

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2003 r.

z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2003 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUK ACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

POLACY O PROTESTACH SPOLECZNYCH

POLACY O PROTESTACH SPOLECZNYCH POLACY O PROTESTACH SPOLECZNYCH Warszawa, wrzesien 1999 Polacy w wiekszosci czuja sie dobrze zorientowani w przyczynach protestów róznych grup zawodowych: górników, pielegniarek, nauczycieli i rolników.

Bardziej szczegółowo

Jakie są rodziny z dziećmi zwiedzające w wakacje zakątki Polski. Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jakie są rodziny z dziećmi zwiedzające w wakacje zakątki Polski. Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jakie są rodziny z dziećmi zwiedzające w wakacje zakątki Polski Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 22.1.28 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodzą

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

OPINIE PO WYPADKU KSIEZNEJ DIANY O ZAKRESIE WOLNOSCI MEDIÓW

OPINIE PO WYPADKU KSIEZNEJ DIANY O ZAKRESIE WOLNOSCI MEDIÓW OPINIE PO WYPADKU KSIEZNEJ DIANY O ZAKRESIE WOLNOSCI MEDIÓW 75% badanych uwaza, ze fotoreporterzy, którzy scigali ksiezne Diane by zrobic zdjecie z jej prywatnego spotkania, sa moralnie odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

na Litwie matematyka ~ nauczanie matematyki W szkole polskiej

na Litwie matematyka ~ nauczanie matematyki W szkole polskiej + l- o V1 K 1 ~ nauczanie matematyki 7, W szkole polskiej T ''',: V "'. na Litwie Szkofy z wykfadowym j~zykiem polskim na Litwie borykaj(l si~ z roznymi problemami, a nauczanie matematyki wymaga znajomosci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r.

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania przez osoby niepelnosprawne z przewozu samochodem osobowym marki Mercedes Vito. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACY]NY

BIULETYN INFORMACY]NY POLSKIE TOWARZYSTWO POLITYKI SPOlECZNEJ REGIONALNY ODDZIAl W RADOMIU ISSN1234-7256 Nr 1/2007 BIULETYN INFORMACY]NY DIAGNOZA SOCJALNA REGIONU RADOMSKI EGO wybrane zaghadnienia pod redakcj~ Jadwigi Kidy

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

l kkronkow "/jfmpouvuwmui Pnnlnninr^o G*ri*y Rfono P*WUTTMT t **rfjj***x*^r*< RJJUJUU *inxu -

l kkronkow /jfmpouvuwmui Pnnlnninr^o G*ri*y Rfono P*WUTTMT t **rfjj***x*^r*< RJJUJUU *inxu - l kkronkow "/jfmpouvuwmui Pnnlnninr^o G*ri*y Rfono P*WUTTMT t **rfjj***x*^r*< RJJUJUU *inxu - BezrobocJe Og61na liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie w 2000 r., wg danych GUS wynosila 271 os6b.

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1.

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1. _ I?,.... Ci; i., n.!,,!.,i,:lr!;'.it -,,. ' 3 - UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. W sprawie: przyjecia do realizacji Programu Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Polacy o NATO i Unii Europejskiej

Polacy o NATO i Unii Europejskiej Polacy o NATO i Unii Europejskiej * 90% Polaków uwaza, ze Polska powinna starac sie o przyjecie do NATO. 3% jest przeciwko. 7% nie ma zdania. 47% uwaza, ze powinnismy starac sie o jak najszybsze przyjecie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu Zarz~tdzenie nr 29/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań 29 czerwca 2010 r. Hotel Angelo w Katowicach P r o je k t P r z e p r o w a d z e n ie k a m p a n ii p r o m o c y j n e j p r o d u

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Dr inż. arch. Natalia Przesmycka Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

TRANSNACJONALNE PORADNICTWO ZAWODOWE. Augustyn Bańka

TRANSNACJONALNE PORADNICTWO ZAWODOWE. Augustyn Bańka TRANSNACJONALNE PORADNICTWO ZAWODOWE Augustyn Bańka Kierunki i efekty zmian na rynku pracy Globalizacja- to zjawisko obejmujące wiele kwestii jednocześnie. Jedną z nich jest transnacjonalizacja, która

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

3. Klerunki rozwoju gospodarczego i przestrzennego gminy

3. Klerunki rozwoju gospodarczego i przestrzennego gminy HwuwOtamA l Kbninkfm 24foipo Przn1nffnnrgci Go*tay RttUM pkhjflktut r **^UtMkjrflf UflUM BlUKU - * chronic poszczeg61ne elementy watory krajobrazu przyrodniczego (szata roslinna, zielen, uklad

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

POLACY O KORUPCJI Warszawa, grudzien 1999

POLACY O KORUPCJI Warszawa, grudzien 1999 POLACY O KORUPCJI Warszawa, grudzien 1999 Spoleczenstwo polskie w ogromnej wiekszosci (84%) przekonane jest, ze zjawisko korupcji czesto wystepuje w naszym kraju. Tylko co siedemnasty ankietowany (6%)

Bardziej szczegółowo

Optymiści - Pesymiści P I O T R C I A C E K

Optymiści - Pesymiści P I O T R C I A C E K Optymiści - Pesymiści A K O N S U M P C J A D Ó B R I M E D I Ó W P I O T R C I A C E K O P R A C O W A Ł M I C H A Ł B E S Z C Z Y Ń S K I W S P Ó Ł P R A C A I Z A B E L A J A G O D Z I Ń S K A 1 jak

Bardziej szczegółowo

www.share-project.org Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie

www.share-project.org Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie www.share-project.org Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie Co dalej? Published by Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) L13,17 68131 Mannheim Phone: www.share-project.org

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ CZERWIEŃSK k. ZIELONEJ GÓRY DĘBLIN DĘBLIN-LOTNISKO ELBLĄG GDAŃSK GDYNIA GŁOGÓW GORZÓW-WIELKOPOLSKI INOWROCŁAW JELENIA GÓRA KOŁOBRZEG KOSZALIN KŁODZKO KRAKÓW LEGIONOWO LEGNICA LIDZBARK WARMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ul. ^/2x**flKws& 2O MtQdz Uwaga: Prz_ychody, dnia 24-04-2013 r. (miejscowosc) 1. Osoba sktadaj3ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

Barometr Turystyczny Miasta Lublin

Barometr Turystyczny Miasta Lublin Barometr Turystyczny Miasta Lublin Dr Tomasz Paklepa CENTRUM SPOTKANIA KULTUR Lublin 24 listopada 2016 I. Barometr Turystyczny Miasta Lublin podstawowe założenia i metodologia projektu: a) cele i obszary

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE Bemowo Residence - Twój apartament z widokiem na park U zbiegu ulic Szeligowskiej i Połczyńskiej powstaje kameralny projekt Bemowo Residence jedynie 104 lokale. Oferta, najchętniej

Bardziej szczegółowo

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane Praca Mieszkanie znaczenie czas i koszty dojazdów i powrotów, koszty inwestycji w infrastrukturę drogową i okołodrogową, koszty utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TLO PROTESTÓW CHLOPSKICH

TLO PROTESTÓW CHLOPSKICH TLO PROTESTÓW CHLOPSKICH Zainteresowanie protestami rolników mialo charakter powszechny - 90% badanych orientowalo sie w powodach protestów. Równie masowy charakter mialo zrozumienie dla racji protestujacych

Bardziej szczegółowo

Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują

Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują INFORMACJA PRASOWA strona: 1/5 Warszawa, 23 stycznia 2012 r. Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują Warszawa, 23.01.2012 r. Mimo kryzysu, wśród wydatków klientów

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zardldzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo