europejskiej aspiracje Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w Wielkie zespoly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "europejskiej aspiracje Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w Wielkie zespoly"

Transkrypt

1 Wyk.9. Metropolie c.d. Klasa metropolitarna Warszawy Klasa metropolitarna stanowi wazn~ kategori~ mieszkailc6w miasta, gdyz poprzez swoj~konsumpcj~ i prac~ decyduje 0 charakterze miasta. Z chwilc:t:, gdyjej potrzeby nie b~d~ zaspokojone, wybierze inne miejsce zamieszkania. Wyznaczniki pozycji spolecznej mieszkailc6w metropolii: Cechy Klasa metropolitarna Miejskie warstwy posrednie Zaw6d Menedzerowie, wolne Pracownicy uslug, biurowi, zawody, specjalisci robotnicy Miejsce pracy Firmy globalne Firmy lokalne Pewnosc zatrudnienia duza Mala Wyksztalcenie Wyzsze, permanentne Przewazme srednie, wyzsze Doch6d Powyzej sredniej Srednia krajowa Kapital kulturowy europejskiej Zr6z.nicowany, wysokie aspiracje Maly, rzadziej degraduj~cy Miejsce zamieszkania Luksusowe mieszkania w Wielkie zespoly centrum, enklawy luksusu si~ mieszkaniowe, rzadziej domyjednorodzinne Typ konsumpcji luksusowy Standardowy Ruchliwosc Liczne podr6ze na dlugie Przemieszczenia miejscowe Identyfikacja dystanse Globalna i europejska Lokalnai narodowa ~ Czynniki agregacji i segregacji spoleczno-przestrzennej Rynek mieszkaniowy Selektywna podaz/ wyplacalny popyt Poziom szkoly Szkola publiczna/szkola prywatna Bycie "mi~dzy swoimi" Klasa srednia/klasa metropolitarna, c> Imigranci/autochtoni. Zatrudnienie Cykl zycia rodziny Pozioma/pionowa ruchliwosc zawodowa Samotni, malzenstwa bezdzietne/rodziny. 1 Wle. "': 1

2 Ksztahowanie si~ metropolitamego spoleczenstwa W strukturze spolecznej Polski nadal jest duzo wyzszy udzial robotnik6w i rolnik6w, niz w innych wysoko rozwini~tych krajach. Struktura ma charakter amorficzny (teza Jalowieckiego). Slabosc klasy sredniej, Yuppie - young urban professional, Pokolenie N - Network generation, efekt rewolucji informatycznej, dobrze wyksztalceni, maja swiadomosc, iz informacja i wiedza stanowibc. dzis najcenniejszbc. wartosc. Reprezentanci spoleczenstwa dost~pu. Uczestnictwo w sieci daje dost~p. Klasa swiatowa: 3 K Koncept- posiadanie wiedzy i znajomosc idei, Kompetencje- zdolnosc do dzialania w najwyzszym standardzie, Koneksje - relacje i dost~p do zasob6w innych ludzi.,, 'r. Elity sbc.kosmopolityczne, masy lokalne (Castells)."Przestrzen wladzy i bogactwa rozci~a si~ na caly swiat, zycie i doswiadczenie mas zakorzenionejest w miejscach, kulturze i historii. 1m organizacja spoleczna opiera si~ na ahistorycznych przeplywach, kt6re dokonujbc. si~ poza okreslonym miejscem, tym bardziej globalna wladza umyka spod spoleczno-politycznej kontroli lokalnych spolecznosci narodowych zbiorowosci, kt6rych natura jest historyczna" Co wyznacza mozliwosci rozwojowe osrodk6w miejskich? 5 typ6w kapitalu: Kapitalludzki - umiej~tnosci i wiedza poszczeg6lnych os6b, stan zdrowia, poziom higieny, Spoleczny - zdolnosci i gotowosc do podejmowania wsp61pracy mi~dzy ludzmi, Przyrodniczy - jakosc wody, powietrza, halas, stopien niedogodnosci Zycia, Infrastrukturalny - istniejbc.ca i rozbudowana siec drogowa, transport, uklad komunikacyjny, infostrady, Finansowy - od niego zalezy rozbudowa pozostalych form kapita16w, Warszawa w sieci miast europejskich:. 8 miej sce wsr6d 15 miast liczbc.cych ponad milion mieszkar'1c6w,,p. Ostanie miejsce wsr6d miast Europy Srodkowej, za Berlinem, Wiedniem, Budapesztem i PragBc. 2

3 , - Warszawajako metropolia i I I Cechy Import czynnik6w produkcji Siedziba mi~dzynarodowych instytucji i firm Eksport czynnik6w produkcji Powi3c.Zafiia transportowe i telekomunikacyjne Intensywna komunikacja z zagranicbc. Rozwini~ty sektor uslug dla zagranicznej klienteli Srodki masowego przekazu 0 zasi~gu ponadkrajowym Mi~dzynarodowe spotkania Obecnosc danych cech w Warszawie Tak- niski poziom intemacjonalizacji sily roboczej Tak- tylko filie. Brak instytucji pozarzbc.dowychinaukowych Nie Tak, ale bardzo slabe - tylko port lotniczy z malbc.liczba polbc.czen, Tak, ale slabo rozwini~ta. Tak, tylko luksusowe hotele, brak gal kongresowych i wystawienniczych Nie Tak, ale w bardzo skromnym zakresie Instytucje utrzymujbc.ce relacje z zagranicbc. Tak, ale bardzo niewiele Stosunki paradyplomatyczne Tak- czlonkostwo w Unii Metropolii, brak sialych przedstawicielstw zagranicznych ~,p 3 I. ~"'~

4 .l ) W Warszawie bylo w 2002 okolo mieszkan, z tego okolo apartament6w (0,8%). Budownictwo to jest dosc dobrze znane mieszkancom Warszawy. Istn'ieje wysoki stopien przyzwolenia spolecznego na budow~ takich mieszkan. 2/3 Warszawiak6w zgadza si~ ze zdaniem, ze takie budownictwo jest zjawiskiem poz'ldanym. 2/3 podziela opini~, ze chronione domy s'lzjawiskiem normalnym w wielkim miescie. Na pytanie: "czyogrodzenia dom6w osobiscie Panu(i) przeszkadzaj'l" co pi'lty odpowiada tak. A r6wnoczesnie mieszkancy Warszawy opowiadaj 'l si~ za wspieraniem budownictwa mieszkaniowego ze srodk6w publicznych (87%), nalezy zdaniem respondent6w wspierac budownictwo blokowe. Czy jest to wskaznik zaniku postaw "zazdrosnego egalitaryzmu"? Czym r6zni si~ ludnosc Warszawy od ludnosci innych duzych miast: 1. Jest miejscem wzmozonych aspiracji migracyjnych Polak6w, na tie czterech miast - Poznan, Wroclaw, Krak6w, L6dz posiada najwyzszy % mobilnychodo 15 roku zycia. Jest miastem otwartym. 2. Mniej niz polowajej ludnosci urodzila si~ w Warszawie (47%), 3. Ludnosc stosunkowo mloda (471at przeci~tny wick badanych). 4. Sk'ld przybywaj'l- na wsi wychowalo si~ 19 % mieszkanc6w Warszawy, w malych miastach 24%, w wi~kszych miastach - 9,5%. Komu Warszawa otwiera podwoje? Jakie warunki musi spelnic jednostka, aby zamieszkac w Warszawie? Zamyka podwoje dla ludzi mlodych i kobiet. Struktura gospodarstw domowych: nizszy odsetek zawartych malzenstw, wyzszy rozwod6w, wyzsze wskazniki stanu bezzennego, mniej dzieci w rodzinie, mniejsza wielkosc gospodarstwa domowego. Najwyzszy odsetek 1 osobowych gospodarstw ~ domowychjest w gminie Centrum. Mieszkancy Warszawy ksztalcili si~ 0 2 lata dluzej niz mieszkancy innych rejon6w Polski. Por6wnuj'lc z innymi wielkimi miastami Polski Warszawa ma najwyzszy % ludzi z wyzszym wyksztalceniem, w pozostalych miastach 15%, w Warszawie 21.,y, Wyksztalcenie: Poziom wyksztalcenia Warszawa 2001 Pr6ba og6lnopolska Podstawowe 8,9 25,3. Zasadnicze zawodowe 15,0 30,2 Srednie zawodowe 22,2 18,8 Liceum og6lnoksztalc'lce 13,6 6,2 l' 4

5 L Pomaturalne 7,0 3,5 Licencjat 12,2 6,9 Wyzsze \ 21,1 9,1 Razem 100% (N) (1004) " (4755)' Zr6dlo: B.Cichomski, Zr6znicowania spoleczne mieszkailc6w Warszawy, Status materialny klasy metropolitarnej nie odbiega istotnie od sredniej europejskiej. Europejska metropolia jawi si~ obecnie jako gigantyczna klepsydra, kt6rej bieguny zajmuja.c wschodza.cce warstwy spoleczne, a wi~c profesjonalne elity oraz nowi proletariusze, (pracownicy uslug stare go typu) i ludzie ubodzy, zyja.ccy na marginesie spoleczenstwa. Srodek zajmuja.c tradycyjne warstwy miejskie, czyliburzuazja i robotnicy przemyslowi. Zachodnie metropolie staja.c si~ widownia.c stalej polaryzacji spolecznej przestrzeni, kt6ra staje si~ zamieszkala przez zamome warstwy spoleczne, a z drugiej przez najubozsza.c ludnos6 miejska., kt6ra.c stanowia.c przybysze z innych kraj6w. Sa.csiedztwo gett rodzi zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkailc6w z okolicznych dzielnic, dlatego tez warstwy najzamozniejsze znowu wracaja.cdo sr6dmiescia, chronia.cc si~ w strzezonych apartamentowcach. Uznaje si~ to za jeden ze wskainik6w metropolizacji i okresla jako uburzuazyjnienie (gentrification). Z czego wynikaja.cprocesy segregacji spoleczno-przestrzennej w europejskich metropoliach: - z dost~pnosci mieszkail, z relacji mi~dzy podaza.c a wyplacalnym popytem, - z dotychczasowej struktury spoleczno-przestrzennej miasta, - z nasilenia si~ poczucia zagrozenia, obecnosci obcych kulturowo przybyszy z innych kontynent6w oraz rzeczywistego lub wyobrazonego wzrostu przest~pczosci, - symbolicznych wartosci wia.czanych z przestrzenia.c przez r6me kategorie mieszkailc6w metropolii. cjo Procesy metropolizacji sa.cr6wniez widoczne w Warszawie, do kt6rej przybywa coraz wi~cej pracownik6w firm mi~dzynarodowych, propaguja.ccych styl konsumpcji charakterystyczny dla rozwini~tego kapitalizmu, kt6ry nasladuja.cpolscy pracownicy tych firm (zgodnie z wlasnymi mozliwosciami). Jakie funkcje pelnia.c apartamentowce: 1. zapewniaja.c osobom zamomym poczucie bezpieczenstwa, 2. stwarzaja.cmozliwos6 "bycia mi~dzy r6wnymi sobie"; ~";'~. 5

6 3. pozwalaj~manifestowac prestiz (daj~dobry adres, kt6ry swiadczy 0 pozycji spolecznej), W gminie Centrum znajduje si~ ok.30 budynk6w apartamentowych. Jak zdefiniowano apartament: Mieszkanie w cenie 4000/m2, i wi~cej, odizolowane od otoczenia i chronione. (ochrona, monitoring, teren ogrodzony, recepcja, portier. Badania obj~ly 132 mieszkaf1c6w. Gdzie zlokalizowane s~ apartamentowce?,. W dobrych dzielnicach Warszawy - Sr6dmiescie, Mokot6w, Saska K~pa, Zoliborz Oficerski, Struktura spoleczno - przestrzenna Warszawy nie ma charakteru strefowego, jak w miastach Europy Zachodniej lecz mozaikowy, z wyodr~bnionymi wyrainie obszarami. Budownictwo apartamentowe nie zmienia zasadniczo tego ukladu. Umacnia istniej~ce zr6znicowania spoleczno-przestrzenne. 37% badanych wlascicieli apartament6w mieszka na Zoliborzu i Bielanach, 19% na Kabatach i Ursynowie, 15% na Mokotowie, Kim s~ mieszkaf1cy apartament6w? Maj~ w wi~kszosci (2/3) wyzsze wyksztalcenie, zaliczaj~ si~ do kadr wyzszych i wolnych zawod6w (66% - 29% w calej Warszawie. Ponad 1/3 ma ojca z wyzszym wyksztalceniem, co swiadczy 0 wysokim kapitale kulturowym. 2/3 stanowi~ pracownicy najemni, pozostali pracuj~na wlasny rachunek. Cechuj~si~ nieco nizszym poziomem wyksztalcenia i nizszym kapitalem kulturowym niz przedstawiciele wysokiej klasy zamoznosci. Reprezentuj~ wyzszy poziom wyksztalcenia i wyzszy kapital kulturowy niz og6l mieszkaf1c6w W arszawy. ~ Jaki charakter maj~ gospodarstwa domowe mieszkaf1c6w apartamentowc6w? - stosunkowo nieliczne, Najzamozniejsi w miescie. - co 10 jednoosobowe, co 3 dwuosobowe, - Z reguly pracuj~dwie osoby (90%), - Co trzecia rodzina (?) osi~a doch6d powyzej (2002 roku) 3/4 ma samoch6d klasy wyzszej, nowy, 2/3 ma komputer, blisko polowa dost~p do Intemetu. Mniej jest os6b posiadaj~cych domek letniskowy niz wsr6d przedstawicieli wysokiej klasy zamoznosci. 3/4 wyjezdza na urlop, polowa sp~dza go w zagranicznych miejscowosciach. W klasie metropolitamej ksztahuje si~ zaczerpni~ty z Zachodu nowy wz6r sp~dzania urlopu, tzw. backpacking, nie zwiedza si~ obcych kraj6w tylko w nich zyje, chociaz przez kilka..~ 6

7 tygodni, nie rezerwuje si~ pokoi w hotelach, jezdzi lokalnymi auto bus ami i pocia,gami, jada w barach a owoce kupuje na targach. Styl poszukiwacza doznan, a nie motlochu turystycznego, b~d~cego klientem masowych bill podrozy. Backpakersi to ludzie zamozni. Stac ich na samolot (maj~ malo czasu), cieple kurtki, specjaln~ odziez i bidony, ktore dostosowuj~si~ ksztahem do wolnego miejsca w plecaku. 2/3 mieszkancow apartamentowcow urodzilo si~ w Warszawie, 69% mieszka w stolicy od 18 roku zycia, co 10 urodzil si~ w strefie podmiejskiej i migrowal do Warszawy. Najmniejszy odsetek "rdzennych" Warszawiakow ma Ursynow - 37%, cala Warszawa 48%. Najwi~kszy naplyw spoza Warszawy notuj~gminy nowe - Bemowo, Bialol~ka, Mieszkancy apartamentowcow charakteryzuj~si~ bogat~histori~mieszkaniowc\, co trzeci z nich mial wi~cej niz trzy mieszkania dotychczas. Drugie mieszkanie brio zazwyczaj dosc wysokiej klasy, historia warunkow mieszkaniowychjest zblizona do historii z wysokiej klasy zamoznosci. Wsrod ogolu badanych mieszkancow Warszawy 70% zmienialo miejsce zamieszkania przynajmniej raz, a co czwarty przeprowadzal si~ trzy tub wi~cej razy. Jakie s~ motywy zamieszkania w apartamentowcu: - bezpieczenstwo, - Zielone otoczenie, - Odpowiednie s~siedztwo, - Prestiz dzielnicy, - Prestiz budynku, W opinii mieszkancow apartamentowcow cena mieszkania jest adekwatna do jego wartosci. ~ (50%), co trzeci narzekal, zejest za wysoka. Najwyzsze oceny uzyskaly: - powierzchnia mieszkania, - WYPosaZenie w instalacje, Najnizej oceniono: - Bezpieczenstwo, - Koszt nabycia, - Jakosc szkoly podstawowej. Jako poz~dany kierunek migracji i zmiany miejsca zamieszkania wskazywany byl Konstancin - ulubione miejsce warszawskiej burzuazji. Mieszkancy Warszawy przeci~tnie lepiej niz wlasciciele apartamentow oceniaj~ funkcjonowanie transportu publicznego, poczty, publiczn~ ochron~ zdrowia. "'i'~ 7

8 -~ -.- ;"c.;, -- Jak wynika z badail M. Lewickiej, osoby z wyzszym wyksztalceniem, a wi~c wi~kszosc mieszkailc6w apartament6w w mniejszym stopniu identyfikuj'l si~ z miejscem zamieszkania. Identyfikacja z najblizsz'l okolic'l (a takze z miastem) pozostawala w ujernnej korelacji z nast~puj'lcymi cechami statusu spolecznego: - wielkosc dochodu, - wielkosc powierzchni mieszkaniowej, - mieszkanie w domu zakupionym u developera, - korzystanie z komputera i intemetu. - sp~dzanie wakacji za granic'l. Grupy najbardziej zaangazowane w swoje miejsce zamieszkania, kt6re moglyby stanowic podstaw~ spoleczenstwa obywatelskiego to klasy nizsze, ludzie 0 nizszym statusie spolecznoekonomicznym, osoby starsze, osoby sp~dzaj'lce wi~kszosc czasu w domu. W jaki spos6b korzystaj'l z miasta, jego urz'ldzen? Do pracy docieraj'l samochodami osobowymi, jad'lc kr6cej niz 30 minut. Mniej niz 1/3 korzysta z publicznych srodk6w transportu, reszta chodzi piechot'l. Gdzie robi'lzakupy? W markowych centrach handlowych oraz w innych miastach europejskich. Co 10 kupuje na bazarze, dla szpanu w second handzie. 2/3 kupuje w supermarketach. Nie jest wsr6d nich populama kultura wysoka. 1/3 nie byla w ci lgu ostatniego roku w teatrze, ani w operze. Cz~sto bywaj'l w restauracjach, 2/5 cz~sciej niz 12 razy w roku. Populam'l '-2 rozrywk'ljest pub. 1/3 ma dzieci w wieku szkolnym, 2/3 z nich ucz~szcza do szk61 prywatnych. 1/3 ocenia warszawski samorz'ld dobrze, najlepiej oceniana jest zieten miejska, transport publiczny i estetyka miasta. Najgorzej stan nawierzchni ulic i wielkomiejski charakter Warszawy. Lokalizacja apartament6w wynika z dotychczasowej struktury spoleczno- przestrzennej miasta i subiektywnej waloryzacji przestrzeni Warszawy. Apartamenty buduje si~ tam, gdzie dotychczas mieszkaly warstwy wyzsze, czyli wczesniej byly to osoby z wyzszym wyksztalceniem. Mieszkanie w apartamentowcu zapewnia odpowiednie s'lsiedztwo, "bycie mi~dzy swoimi", co stanowi najwazniejszy czynnik w procesie segregacji agregacji mieszkailc6w miast. Czynnik ten jest r6wnie wazny dla ubogichjak i dla zamoznych mieszkailc6w, kt6rzy tworz'losobne swiaty spoleczne. -""""' ", 8

9 Mieszkancy apartament6w nalez~ do elity finansowej miasta, a cz~sto do elity w og61e. Wi~kszosc swych potrzeb zaspokajaj~na zasadzie rynkowej, Czego me da si~ kupic na rynku?. czystego powietrza,. czystej wody,. zieleni miejskiej,. wygodnego transportu,. estetyki miasta,. wielkomiejskiego charakteru. i I ~ 9 -"';".. ",

Społeczne oblicza metropolii

Społeczne oblicza metropolii Społeczne oblicza metropolii Bohdan Jałowiecki Konferencja: Czy metropolia jest jeszcze miastem? 29 30 czerwiec 2009 Struktura społeczna metropolii Czynniki agregacji i segregacji Społeczne oblicza metropolii

Bardziej szczegółowo

SWIETO NIEPODLEGLOSCI I INNE SWIETA PANSTWOWE W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

SWIETO NIEPODLEGLOSCI I INNE SWIETA PANSTWOWE W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ SWIETO NIEPODLEGLOSCI I INNE SWIETA PANSTWOWE W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ Warszawa, listopad 1999 Dla niemal kazdego Polaka oficjalne swieta panstwowe w naszym kraju to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAMY NASZA WODE?

JAK OCENIAMY NASZA WODE? JAK OCENIAMY NASZA WODE? * Ponad dwie piate (44%) Polaków twierdzi, ze woda dostepna w ich domu nadaje sie do picia dopiero po przegotowaniu. * Przewazajaca wiekszosc Polaków (90%) uzywa do picia wody

Bardziej szczegółowo

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ Jedna trzecia Polaków (33%) twierdzi, ze slyszala o obchodzonym niedawno w Polsce Dniu Uchodzcy. Prawie jedna piata respondentów (18%) deklaruje, ze spotkala sie z informacjami

Bardziej szczegółowo

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi Zainteresowanie Polaków powszechnymi swiadectwami udzialowymi * 96% spoleczenstwa, uprawnionego do zakupu, nabylo powszechne swiadectwa udzialowe. * Dwie piate Polaków sprzedalo juz swoje powszechne swiadectwa

Bardziej szczegółowo

ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW

ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW Gazety codzienne regularnie czyta prawie jedna trzecia badanych Polowa Polaków (53%) nie kupila, a prawie dwie piate (38%) nie przeczytalo w ciagu ostatniego roku zadnej ksiazki.

Bardziej szczegółowo

OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ

OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ Trzy piate Polaków (61%) twierdzi, ze telewizja jest instytucja, która ma najwiekszy wplyw na mlodziez Najlepszy wplyw na mlodziez - zdaniem 69%

Bardziej szczegółowo

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU Warszawa, wrzesien 1999 Cztery piate Polaków (80%) uwaza, ze ich zycie dobrze sie ulozylo, tylko co siódmy (14%) ocenia, ze mu sie nie udalo. Tych,

Bardziej szczegółowo

POLSKA W NATO - STOPIEN POPARCIA I PRZEWIDYWANE SKUTKI

POLSKA W NATO - STOPIEN POPARCIA I PRZEWIDYWANE SKUTKI POLSKA W NATO - STOPIEN POPARCIA I PRZEWIDYWANE SKUTKI Dwie trzecie Polaków (67%) twierdzi, ze jest za czlonkostwem Polski w NATO. Przeciwny przystapieniu naszego kraju do Paktu Atlantyckiego jest tylko

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Niemal powszechna jest w naszym spoleczenstwie gotowosc niesienia pierwszej pomocy ratujacej zycie - 90% osób sklonnych jest udzielic jej, gdyby

Bardziej szczegółowo

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY Warszawa, styczen 1998 OBOP Sp. z o.o., ul. Dereniowa 11, 02-776 Warszawa, tel. (0-22) 644 99 73, 648 20 44-46, fax 644 99 47, obop@obop.com.pl, www.obop.com.pl Osrodek

Bardziej szczegółowo

PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE

PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE Warszawa, maj 1999 Czerwcowa wizyta Papieza w Polsce budzi duze zainteresowanie spoleczne. Ponad jedna trzecia (36%) Polaków stwierdza, ze bardzo sie nia interesuje, specjalnie

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, czerwiec 1999 Prawie polowa Polaków (48%) ma zaufanie do polskich przedstawicieli prowadzacych

Bardziej szczegółowo

Wybory samorzadowe `98 (2)

Wybory samorzadowe `98 (2) Wybory samorzadowe `98 (2) Najwazniejsze problemy, rozwiazaniem których powinny sie zajac nowe samorzady, to: bezrobocie (71%), przestepczosc (62%) i sluzba zdrowia (61%). Oczekiwania dotyczyly równiez

Bardziej szczegółowo

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY Warszawa, maj 1998 Osrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. Polacy o sobie, dzieciach i mlodziezy 9 12 maja 98 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz

Bardziej szczegółowo

CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA. WYNIKI SONDAZU (grudzien 99)

CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA. WYNIKI SONDAZU (grudzien 99) CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA WYNIKI SONDAZU (grudzien 99) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystanie w innej formie danych, informacji i opracowan zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

SEKTY W POLSCE. Warszawa, lipiec 1999

SEKTY W POLSCE. Warszawa, lipiec 1999 SEKTY W POLSCE Warszawa, lipiec 1999 W odczuciu najwiekszej grupy badanych - 41% - na syndrom czynników sklaniajacych ludzi do przystepowania do sekt skladaja : wyalienowanie srodowiskowe i ideologiczne,

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIA EUROPEJSKA

POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIA EUROPEJSKA POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIA EUROPEJSKA Warszawa, czerwiec 1999 Znaczaca wiekszosc Polaków - prawie trzy czwarte (70%) - czuje sie niewystarczajaco poinformowana na temat integracji Polski z Unia

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków o podwyzce cen skupu zywca

Opinie Polaków o podwyzce cen skupu zywca Opinie Polaków o podwyzce cen skupu zywca Prawie wszyscy Polacy (97%) slyszeli o tym, ze rzad podwyzszyl ceny skupu zywca. Tematem podwyzki - jak wynika z deklaracji - interesowalo sie az trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Nastroje strajkowe Polska w pierwszej polowie lutego 1999 roku

Nastroje strajkowe Polska w pierwszej polowie lutego 1999 roku Nastroje strajkowe Polska w pierwszej polowie lutego 1999 roku W pierwszej polowie lutego 82% Polaków uwazalo, ze w obecnej sytuacji grozi nam, ze poza rolnikami i lekarzami równiez i inne grupy beda podejmowac

Bardziej szczegółowo

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 W milosc od pierwszego wejrzenia wierzy ponad polowa (55%) Polaków. Ponad jedna trzecia (35%) naszego spoleczenstwa jest jednak przekonana, ze w ten sposób nie mozna

Bardziej szczegółowo

Rosja i Bialorus a sprawa polska

Rosja i Bialorus a sprawa polska Rosja i Bialorus a sprawa polska Wydarzeniami w Rosji i na Bialorusi interesuje sie 43% Polaków. Z tego tylko 9% uwaznie sledzi wiadomosci na ten temat. 21% pytanych nie wie, co dzieje sie za nasza wschodnia

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/poznanwsb

www.facebook.com/poznanwsb Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa z siedziba w Poznaniu jest niepanstwowa uczelnia zawodowa utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

CYFROWE VS. ANALOGOWE

CYFROWE VS. ANALOGOWE FIRMOWE (R)EWOLUCJE MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE. CYFROWE VS. ANALOGOWE Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 11 czerwca 2015 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE Warszawa, czerwiec 1999 Pielgrzymka Jana Pawla II do Polski zdominowala wszystkie wydarzenia przedstawiane

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2003 r.

z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2003 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUK ACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa z siedziba w Poznaniu jest niepanstwowa uczelnia zawodowa utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

OCENA NEGOCJACJI I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

OCENA NEGOCJACJI I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ OCENA NEGOCJACJI I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, listopad 1999 Niewiele ponad dwie piate spoleczenstwa (42%) twierdzi, ze ma zaufanie do przedstawicieli Polski w

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

na Litwie matematyka ~ nauczanie matematyki W szkole polskiej

na Litwie matematyka ~ nauczanie matematyki W szkole polskiej + l- o V1 K 1 ~ nauczanie matematyki 7, W szkole polskiej T ''',: V "'. na Litwie Szkofy z wykfadowym j~zykiem polskim na Litwie borykaj(l si~ z roznymi problemami, a nauczanie matematyki wymaga znajomosci

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACY]NY

BIULETYN INFORMACY]NY POLSKIE TOWARZYSTWO POLITYKI SPOlECZNEJ REGIONALNY ODDZIAl W RADOMIU ISSN1234-7256 Nr 1/2007 BIULETYN INFORMACY]NY DIAGNOZA SOCJALNA REGIONU RADOMSKI EGO wybrane zaghadnienia pod redakcj~ Jadwigi Kidy

Bardziej szczegółowo

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r.

ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. ZARZi\DZENIE NR 712013 WOJTA GMINY LELKOWO z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania przez osoby niepelnosprawne z przewozu samochodem osobowym marki Mercedes Vito. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

l kkronkow "/jfmpouvuwmui Pnnlnninr^o G*ri*y Rfono P*WUTTMT t **rfjj***x*^r*< RJJUJUU *inxu -

l kkronkow /jfmpouvuwmui Pnnlnninr^o G*ri*y Rfono P*WUTTMT t **rfjj***x*^r*< RJJUJUU *inxu - l kkronkow "/jfmpouvuwmui Pnnlnninr^o G*ri*y Rfono P*WUTTMT t **rfjj***x*^r*< RJJUJUU *inxu - BezrobocJe Og61na liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie w 2000 r., wg danych GUS wynosila 271 os6b.

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1.

UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Gminy Jablonna uchwala co nastqpuje: 9 1. _ I?,.... Ci; i., n.!,,!.,i,:lr!;'.it -,,. ' 3 - UCflWALA Nr XXIIIl230 12008 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2008 r. W sprawie: przyjecia do realizacji Programu Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań 29 czerwca 2010 r. Hotel Angelo w Katowicach P r o je k t P r z e p r o w a d z e n ie k a m p a n ii p r o m o c y j n e j p r o d u

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

3. Klerunki rozwoju gospodarczego i przestrzennego gminy

3. Klerunki rozwoju gospodarczego i przestrzennego gminy HwuwOtamA l Kbninkfm 24foipo Przn1nffnnrgci Go*tay RttUM pkhjflktut r **^UtMkjrflf UflUM BlUKU - * chronic poszczeg61ne elementy watory krajobrazu przyrodniczego (szata roslinna, zielen, uklad

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

OPINIE PO WYPADKU KSIEZNEJ DIANY O ZAKRESIE WOLNOSCI MEDIÓW

OPINIE PO WYPADKU KSIEZNEJ DIANY O ZAKRESIE WOLNOSCI MEDIÓW OPINIE PO WYPADKU KSIEZNEJ DIANY O ZAKRESIE WOLNOSCI MEDIÓW 75% badanych uwaza, ze fotoreporterzy, którzy scigali ksiezne Diane by zrobic zdjecie z jej prywatnego spotkania, sa moralnie odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

www.share-project.org Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie

www.share-project.org Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie www.share-project.org Wyniki na podstawie badania SHARE: 50+ w Europie Co dalej? Published by Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) L13,17 68131 Mannheim Phone: www.share-project.org

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu Zarz~tdzenie nr 29/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

TLO PROTESTÓW CHLOPSKICH

TLO PROTESTÓW CHLOPSKICH TLO PROTESTÓW CHLOPSKICH Zainteresowanie protestami rolników mialo charakter powszechny - 90% badanych orientowalo sie w powodach protestów. Równie masowy charakter mialo zrozumienie dla racji protestujacych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują

Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują INFORMACJA PRASOWA strona: 1/5 Warszawa, 23 stycznia 2012 r. Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują Warszawa, 23.01.2012 r. Mimo kryzysu, wśród wydatków klientów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UL-RYNEK6 38-460JEDLICZE

UL-RYNEK6 38-460JEDLICZE UL-RYNEK6 38-460JEDLICZE tel (13>4352207 fax:4352025 Jedlicze,dn.l9.01.2012r. Burmistrz Gminy Jedlicze z siedzib^ w Jedliczu przy ul. Rynek 6 ZAPRASZA do zlozenia propozycji cenowej na zadanie pn.:,,prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2008 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2009.

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2008 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2009. Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2008 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2009. ( II czesc"rankingu zawodów deficytowych i nadwyzkowych

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ CZERWIEŃSK k. ZIELONEJ GÓRY DĘBLIN DĘBLIN-LOTNISKO ELBLĄG GDAŃSK GDYNIA GŁOGÓW GORZÓW-WIELKOPOLSKI INOWROCŁAW JELENIA GÓRA KOŁOBRZEG KOSZALIN KŁODZKO KRAKÓW LEGIONOWO LEGNICA LIDZBARK WARMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2010 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2010 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 00 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 0. ( II czesc "Rankingu zawodów deficytowych i nadwyzkowych

Bardziej szczegółowo

t:~:j I nstytut 'l(ozwoju Sfui6 Spofrcznycfi SOCl ROJ(XXJ STYCZEN - MARZEC 2006 INDEJ(S 374210 PL ISSN 0860-3480

t:~:j I nstytut 'l(ozwoju Sfui6 Spofrcznycfi SOCl ROJ(XXJ STYCZEN - MARZEC 2006 INDEJ(S 374210 PL ISSN 0860-3480 .,.. t:~:j I nstytut 'l(ozwoju Sfui6 Spofrcznycfi SOCl I ROJ(XXJ STYCZEN - MARZEC 2006 INDEJ(S 374210 PL ISSN 0860-3480 Arkadiusz Durasiewicz Radom Formy pomocy udzielanej rodzinom przez Miejski Osrodek

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ul. ^/2x**flKws& 2O MtQdz Uwaga: Prz_ychody, dnia 24-04-2013 r. (miejscowosc) 1. Osoba sktadaj3ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE ZMIAN REDAKCJA NAUKOWA. ZDZIStAW W. PUSLECKI

UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE ZMIAN REDAKCJA NAUKOWA. ZDZIStAW W. PUSLECKI UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE ZMIAN NA POCZ^TKU XXIWIEKU REDAKCJA NAUKOWA ZDZIStAW W. PUSLECKI «MdAtfnkiwe adanrpiaqzakh SPIS TRESCI Wprowadzenie UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE ZMIAN NA POCZ^TKU XXIWIEKU (Zdzistaw

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PO WIZYCIE PAPIEZA - POLACY O SOBIE I O PRZESLANIU JANA PAWLA II

PO WIZYCIE PAPIEZA - POLACY O SOBIE I O PRZESLANIU JANA PAWLA II PO WIZYCIE PAPIEZA - POLACY O SOBIE I O PRZESLANIU JANA PAWLA II Warszawa, lipiec 1999 Wyniki sondazu przeprowadzonego przez OBOP zaraz po zakonczeniu wizyty Jana Pawla II w Polsce wskazuja, ze: Bardzo

Bardziej szczegółowo

POLACY O SKUTKACH KRYZYSU W ROSJI

POLACY O SKUTKACH KRYZYSU W ROSJI POLACY O SKUTKACH KRYZYSU W ROSJI Co szósty badany (16%) specjalnie sledzil podawane w prasie, radiu czy telewizji informacje na temat kryzysu w Rosji. Wiecej osób - bo prawie polowa (47%) - cos czytala

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Projekt 1.06.2015 r. z dnia... r. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia... 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz... ) Prezes Rady Ministr6w

Projekt 1.06.2015 r. z dnia... r. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia... 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz... ) Prezes Rady Ministr6w Projekt 1.06.2015 r. ROZPORZJ\DZENIE RADY MINISTROW z dnia... r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia... 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE Bemowo Residence - Twój apartament z widokiem na park U zbiegu ulic Szeligowskiej i Połczyńskiej powstaje kameralny projekt Bemowo Residence jedynie 104 lokale. Oferta, najchętniej

Bardziej szczegółowo

Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020. Kraków, 5 czerwca 2014 r.

Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020. Kraków, 5 czerwca 2014 r. Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020 Kraków, 5 czerwca 2014 r. 1 rewitalizacja Wymiar spoleczny Wymiar gospodarczy Wymiar infrastrukturalny Oddzialywanie

Bardziej szczegółowo

Anna Murdoch. Polska i Niemcy w strefie KLINIKA JQZYKA

Anna Murdoch. Polska i Niemcy w strefie KLINIKA JQZYKA Anna Murdoch Polska i Niemcy w strefie KLINIKA JQZYKA Spis tresci Slownik akronimöw i wybranych terminöw technicznych 9 Wst p 15 1 Warunki korzystnego obopölnego funkcjonowania krajöw w jednolitym obszarze

Bardziej szczegółowo

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Dr inż. arch. Natalia Przesmycka Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Krystyna Kietliriska. Rola trzeciego. sektora. w spofeczenstwie. obywatelskim. Diffira

Krystyna Kietliriska. Rola trzeciego. sektora. w spofeczenstwie. obywatelskim. Diffira Krystyna Kietliriska Rola trzeciego sektora w spofeczenstwie obywatelskim Diffira Spis tresci Przedmowa 9 Rozdziat 1 Rola spoteczenstwa obywatelskiego w realizacji potrzeb spofecznych 13 1. Spoleczenstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAlA. Nr XL/317/09. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r.

UCHWAlA. Nr XL/317/09. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. UCHWAlA Nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: przyjecia "Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii na lata 2010-2015" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

TRANSNACJONALNE PORADNICTWO ZAWODOWE. Augustyn Bańka

TRANSNACJONALNE PORADNICTWO ZAWODOWE. Augustyn Bańka TRANSNACJONALNE PORADNICTWO ZAWODOWE Augustyn Bańka Kierunki i efekty zmian na rynku pracy Globalizacja- to zjawisko obejmujące wiele kwestii jednocześnie. Jedną z nich jest transnacjonalizacja, która

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

KATawTcr. BIURORADYM/AifA

KATawTcr. BIURORADYM/AifA Sekretarz Miasta KATOWICE BIURORADYM/AifA -- Wpl. 20il -09- f 9 KATawTcr BRM c2aa 651 ~A.QQ.. eti'l, II K:>.d~ ;!o.otp".// Szanowny I! Arkad' z Godlewski Pr odnicz~cy ady Miasta Katowice W odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

CZY CZUJEMY SIE BEZPIECZNIE?

CZY CZUJEMY SIE BEZPIECZNIE? CZY CZUJEMY SIE BEZPIECZNIE? Ponad trzy czwarte badanych stwierdzilo, ze w ciagu ostatniego miesiaca rozmawialo z rodzina lub znajomymi o problemach przestepczosci. Z roku na rok rosnie zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo