Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r."

Transkrypt

1 Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r. XII sesja Rady Miasta Otwocka pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta P.Kudlickiego odbyła się w Urzędzie Miasta Otwocka w godzinach od do Rozpoczęła się Hymnem Państwowym. W sesji udział wzięli: - radni zgodnie z załączoną listą obecności, - Prezydent Miasta Z.Szczepaniak, - Wiceprezydent Miasta P.Stefański, - Wiceprezydent Miasta A.Brodowski, - Sekretarz Miasta T.Getter Bąk, - Skarbnik Miasta M.Dobrosielska, - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami M.Połosak, - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej A.Hałaczkiewicz, - Dyrektor ZGM M.Andrasiak. Ad 1/ Przewodniczący Rady P.Kudlicki stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję (w załączeniu). Radny B.Kozłowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli legalności, gospodarności i celowości wynajęcia mieszkania znajdującego się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 35/98 oraz domu wraz z działką w Otwocku przy ul. Suchej 8 wniosek w załączeniu. Zmianę porządku obrad uzasadnił koniecznością niezwłocznego przeprowadzenia kontroli, bowiem treść zawartych umów wynajmu wskazanych nieruchomości a także zaniechania, które miały miejsce wskazują, iż zachodzi podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Prezydenta Miasta Otwocka. Przewodniczący Rady P.Kudlicki zgłosił uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - jako punkt 3.a Wniosek radnego B.Kozłowskiego wywołał dyskusję. Przewodniczący P.Kudlicki stwierdził, że jest zasadnym, aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna. Wniosek jednak został niefortunnie sformułowany, gdyż zakłada już tezę pokontrolną, czyli uszczuplenie wpływów należnych gminie Otwock. Radny R.Kosiński zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy celem poprawienia treści wniosku. Wniosek przyjęty został 11 głosami za przy 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Po przerwie Przewodniczący P.Kudlicki poddał pod głosowanie swój wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. Wniosek przyjęty został 18 głosami za. Następnie Przewodniczący przedstawił odczytał wniosek radnego B.Kozłowskiego: Na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z 6 załącznika nr 4 do Statutu Miasta Otwocka, jako radny Miasta Otwocka wnoszę o zlecenie komisji rewizyjnej Rady Miasta Otwocka kontroli legalności, gospodarności i celowości: 1/ wynajęcia mieszkania znajdującego się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 35 lok. 98, 1

2 2/ czy nie nastąpiło uszczuplenie wpływów należnych Gminie Otwock w związku z nieoddaniem w najem lokalu mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 35 lok. 98 w okresie od dnia r. do dnia r. 3/ wynajęcia domu wraz z działką w Otwocku przy ul. Suchej 8. Za zgodą radnego B.Kozłowskiego wniosek zostanie rozpatrzony w punkcie 7. Rada Miasta Otwocka 18 glosami za przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokółów z X i XI sesji Rady Miasta. 3. Wybór ławników do sądów powszechnych: a/ projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu, b/ powołanie komisji skrutacyjnej, c/ przeprowadzenie tajnego głosowania, d/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał: a/ w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok, b/ zmieniająca uchwałę nr IV/19/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Otwocka na lata , c/ w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do podjęcia i prowadzenia negocjacji w przedmiocie połączenia spółki komunalnej Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku ze spółką komunalną Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie, d/ w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania, e/ w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania, f/ w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Zofii Litwinienko na działalność Prezydenta Miasta Otwocka, g/ w sprawie ustosunkowania się do skargi Pana Tomasza Sadowskiego na działalność Prezydenta Miasta Otwocka, h/ w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Jadwigi Kanak na działania Prezydenta Miasta Otwocka, i/ w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Haliny Bugaj na bezczynność dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, 5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka. 6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady. 7. Informacje, sprawy różne, wolne wnioski. Ad 2/ Rada Miasta Otwocka 18 głosami za przyjęła protokóły z X i XI sesji. Ad 3/ a/ Radni otrzymali protokół Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, wyjaśniający powód podjęcia uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu kopia protokółu stanowi załącznik do protokółu. Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/117/11 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. 2

3 b/ Do komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach ławników zgłoszone zostały następującego osoby: J.Czarnowska, W.Dziewanowski, A.Basek, D.Mądra. Radna D.Mądra nie wyraziła zgody na udział w komisji skrutacyjnej, pozostałe osoby zgodę wyraziły. Rada Miasta Otwocka jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną w składzie: J.Czarnowska, A.Basek, W.Dziewanowski. c/ Radni otrzymali wykaz kandydatów na ławników do sądów powszechnych wraz z niezbędnymi danymi osobowymi. Radni otrzymali także protokół Zespołu opiniującego kandydatów kopia protokółu w załączeniu. Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania oraz przedstawiła zasady przeprowadzenia tajnego głosowania: Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwiska osoby, która zdaniem radnego nie powinna zostać wybrana. - Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku oraz do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie za wybrane osoby uznać te, które otrzymały co najmniej połowę ważnie oddanych głosów; - Wybory ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie za wybrane uznać 2 osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów, przy czym musi to być co najmniej połowa ważnie oddanych głosów. Na karcie do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe należy skreślić co najmniej 1 nazwisko. Po przeprowadzeniu głosowania oraz ustaleniu wyników komisja skrutacyjna przedstawiła Radzie protokół stanowi on załącznik do uchwały. d/ Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/118/11 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. Ad 4/ a/ Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Prezydent Miasta zgłosił autopoprawki stanowią one załącznik do protokółu. Radny J.Hajdacki zapytał na co konkretnie zostaną wydane środki zapisane jako wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych w zakresie kultury w rozdziale Skarbnik Miasta M.Dobrosielska odpowiedziała, że są to wydatki związane z obchodami 95 rocznicy nadania praw miejskich miastu Otwock. Wiceprezydent A.Brodowski uzupełnił, że za kwotę zł zostaną wykonane plakiety pamiątkowe, które będą wręczane na sesji (umowa o dzieło z wykonawcą). Pozostałe środki to kwoty związane z organizacją sesji, z przyjęciem delegacji niemieckiej oraz zabezpieczające wydatki kultury do końca roku. Radny J.Hajdacki poprosił o dokładne przedstawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne zadania. Następnie zapytał, czy jest możliwość przekazania pieniędzy w kwocie zł dla Klubu Vulcan, o czym była mowa na posiedzeniu Komisji Kultury. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że ta sprawa zostanie załatwiona. Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/119/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok. 3

4 b/ Radny J.Hajdacki zapytał, dlaczego tak gwałtownie wzrastają wydatki na zimowe utrzymanie ulic oraz na dowożenie dzieci niepełnosprawnych. Naczelnik A.Hałaczkiewicz wyjaśnił, kwota dotyczy roku 2011 a kwota roku Suma zł jest to wydatek na poziomie roku ubiegłego. Jest to tylko rozbicie kwoty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skarbnik M.Dobrosielska dodała, że jest to kwota z wniosku do zamówień, a faktyczna kwota wydatków okaże się dopiero po przetargu. Wiceprezydent A.Brodowski odpowiedział radnemu odnośnie kwot za dowóz dzieci niepełnosprawnych. W roku 2011 jest to wydatek za 3 miesiące, a w roku 2012 za 7 miesięcy. Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/120/11 zmieniającą uchwałę nr IV/19/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata c/ Przewodniczący P.Kudlicki zapytał, czy jest już zdefiniowany zamiar połączenia spółek, czy też tylko rozpoznanie sprawy. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że rozmowy prowadzone są już od dawna, rozeznanie jest znacznie. Proponowana uchwała jest jedynie uchwałą intencyjną, upoważniającą do rozmów z burmistrzem Karczewa. Przebieg rozmów będzie radnym przedstawiany na komisjach. Przewodniczący P.Kudlicki poprosił o wykonanie na zlecenie miasta Otwocka audytu technicznego obiektów i urządzeń KPEC. Radny M.Śliwa zapytał, ile lat ma instalacja cieplna pomiędzy Otwockiem i Karczewem i kiedy będzie wymagała remontu. Wiceprezydent P.Stefański powiedział, że takie informacje uzyska się po wykonaniu audytu, który pozwoli ustalić wiek instalacji karczewskiej i otwockiej oraz niezbędne nakłady na jej remont. Radny M.Bany zapytał, czego oczekuje się po połączeniu spółek. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że oczekuje się przede wszystkim obniżenia kosztów dla mieszkańców. Połączenie spółek zwiększy też szanse ich przetrwania na rynku, zwiększy zdolność kredytową w przypadku kredytów na inwestycje. Stwierdził, że aby OZEC polepszył swoje wyniki, trzeba się liczyć z inwestycjami w kwocie od 5 do 15 mln zł w zależności od tego, jakie źródło ciepła zostanie wybrane, nie mówiąc o renowacji instalacji ciepłowniczej. Połączenie spółek i modernizacja jednego źródła ciepła na dwa miasta będzie bardziej opłacalne dla mieszkańców. Prezydent Z.Szczepaniak dodał, że połączona spółka działałaby w oparciu o Kodeksu spółek handlowych. Ponadto podmiot międzygminny ma większe możliwości do aplikowania o środki zewnętrze. Rada Miasta Otwocka 16 głosami za przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XII/121/11 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do podjęcia i prowadzenia negocjacji w przedmiocie połączenia spółki komunalnej Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku ze spółką komunalną Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie. d/ Rada Miasta Otwocka 16 głosami za przy 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XII/122/11 w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania. 4

5 e/ Rada Miasta Otwocka 14 głosami za przy 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XII/123/11 w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania. f/ Wraz z projektem uchwały radni otrzymali komplet materiałów dotyczący skargi pani Zofii Litwinienko oraz protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną (materiały w załączeniu). Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/124/11 w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Zofii Litwinienko na działalność Prezydenta Miasta Otwocka. g/ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zgłosiła autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie ustosunkowania się do skargi Pana Tomasza Sadowskiego. Autopoprawka polega na zmianie numeru artykułu z przywołanej ustawy Prawo ochrony środowiska z 15a na 115a. Radny M.Bany zwrócił uwagę, że identyczną uchwałę Rada podjęła 28 czerwca br. Tę uchwałę Wojewoda unieważnił wskazując, że podjęta uchwała nie zawierała uzasadnienia prawnego, do czego zobowiązuje art Kpa w przypadku odmownego załatwienia sprawy. Stwierdził, że w projekcie uchwały nie ma przywołanego 238 i obawia się, że może to spowodować kolejne unieważnienie uchwały. Przewodniczący Rady P.Kudlicki wyjaśnił, że art. 238 Kpa wskazuje, jak formalnie ma wyglądać odrzucenie skargi a Rada musi dać podstawę prawną do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Rada odrzuca skargę na podstawie innych przepisów w formie określonej przez art. 238 Kpa. Rada Miasta Otwocka 17 głosami za przy 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XII/125/11 w sprawie ustosunkowania się do skargi Pana Tomasza Sadowskiego na działalność Prezydenta Miasta Otwocka. h/ Radni otrzymali skargę Pani Jadwigi Kanak wraz z projektem uchwały oraz kompletem materiałów (w załączeniu do protokółu). Radny A.Basek powiedział, że analizując materiały zaskoczony był wysokościa kosztów ogrzewania lokalu. Nie wyobraża sobie, żeby ogrzewać 32 m 2 za prawie zł. prosi o wyjaśnienie tej sprawy. Przewodniczący P.Kudlicki przypomniał, że skarga dotyczy naruszenia terminu udzielenia odpowiedzi. Radny L.Antczak, członek Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że pani J.Kanak, mimo kilkakrotnych zawiadomień, nie wpuściła do mieszkania osób przeprowadzających pomiar ciepła, w związku z czym naliczona została jej oplata uśredniona. Dyrektor ZGM M.Andrasiak powiedział, że ceny za ogrzewanie w budynkach zarządzanych przez ZGM są wyższe, niż w budynkach OSM czy u deweloperów. W budynku, w którym mieszka pani Kanak, w latach zostały założone podzielniki kosztów z uwagi na to, że koszty co roku były bardzo wysokie. Kotłownia w budynku jest na olej opałowy. Cena oleju opałowego co roku wzrasta. Pani J.Kanak dwukrotnie była powiadamiana o terminie wykonywania odczytów. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, z uwagi na to, że nie udostępniła lokalu do pomiaru, została obciążona 150% kosztami. Zasady te stosowane są w ZGM od wielu lat. Dyrektor dodał, że w 5

6 pierwszym roku założenia podzielników koszty ogrzewania znacznie się zmniejszyły. Być może to rozluźniło dyscyplinę lokatorów, którzy przestali dbać o oszczędzanie. Dyrektor poinformował, że w niektórych budynkach ZGM koszty ogrzewania wyniosły 11 zł/m 2. Radny W.Dziewanowski porównując koszt odgrzewania mieszkania pani Kanak o pow. 32 m 2 do ogrzewania swojego budynku uznał, że obliczenia są chyba niewłaściwe. Przewodniczący P.Kudlicki przypomniał, że przedmiotem skargi jest brak terminowego udzielenia odpowiedzi i zaproponował przystąpienie do głosowania. Jeżeli radni uważają, że sprawę należy rozpatrywać w kontekście eksploatacyjnym, to proponuje skierowanie sprawy do Komisji Gospodarki Miejskiej. Rada Miasta Otwocka 14 głosami za przy 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XII/126/11 w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Jadwigi Kanak na działania Prezydenta Miasta Otwocka. i/ Radni otrzymali projekt uchwały wraz z kompletem materiałów dotyczących skargi pani Haliny Bugaj (materiały w załączeniu). Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/127/11 w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Haliny Bugaj na bezczynność dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Ad 5/ Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka przedstawione zostało na piśmie i stanowi załącznik do protokółu. Pytań nie było. Ad 6/ Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miasta złożyli sprawozdania z ich pracy w okresie międzysesyjnym. Ad 7/ Prezydent Miasta Z.Szczepaniak przedstawił oświadczenie następującej treści: Szanowni Państwo, korzystając z okazji dzisiejszej sesji chciałem Państwa poinformować, że w ostatnim miesiącu do urzędu wpływa szereg pism obecnego tu na sali radnego Pana Bartłomieja Kozłowskiego. Prosi on o udostępnienie informacji publicznej w zakresie np. wszystkich umów zleceń i faktur od 2006 roku. Oczywiście wnioski te na bieżąco są realizowane a informacje udostępniane. Kompletowanie i kserowanie tak dużej ilości dokumentacji rodzi pewną dezorganizację w Urzędzie. W ostatnim czasie Pan radny Kozłowski prowadzi wobec mnie agresywną, pełną insynuacji i manipulacji nagonkę medialną. Dlatego dziś kieruję swoje słowa wprost do radnego Kozłowskiego. Panie radny Kozłowski, apeluję do Pana o odwagę cywilną oraz jasne i bezpośrednie formułowanie pytań lub ewentualnych zarzutów. Oświadczam, że nie mam nic do ukrycia. Chętnie odpowiem na wszystkie zadawane pytania. Nie będę prowadził dialogu za pośrednictwem mediów kreujących nieprawdziwy obraz na podstawie Pana nierzetelnych pseudo sensacyjnych informacji, czy wręcz manipulacji informacją. Jako radny jest Pan zobowiązany do pracy w Radzie Miasta i jej komisjach. Nie skierował Pan swoich wątpliwości do tej pory do Komisji Rewizyjnej. Choć z Biura Rady jest bliżej do Komisji Rewizyjnej i gabinetu prezydenta niż do redakcji Linii Otwockiej. Dokumenty zawierające informacje, o które Pan pyta, na każdym etapie postępowania były jawne i publicznie dostępne. Ogłoszenia były publikowane w prasie. Każdy zainteresowany miał do nich wgląd na bieżąco. Mogę więc mieć wątpliwości co do Pana intencji. 6

7 Gdzie Pan był, jak Rada nie mogła znaleźć chętnych do pracy w Komisji Rewizyjnej? Gdzie Pan był jak Rada Miasta bezskutecznie szukała osoby, która weźmie na siebie ciężar pracy jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej? Komisja Rewizyjna od 16 lutego do 25 sierpnia 2009 r. kontrolowała prawidłowość i celowość zawierania umów o dzieło i zleceń zawartych w latach Może Pan po prostu tego nie pamięta? W związku z licznymi przekłamaniami oraz insynuacjami przygotowałem dla wszystkich radnych materiały wyjaśniające kwestie, które były przedmiotem zapytań Pana radnego. Materiały też kieruję osobiście do Komisji Rewizyjnej i proszę o ewentualne podjęcie działań, celem wyjaśnienia nurtujących radnego Kozłowskiego spraw. Występuję w ten sposób na sesji Rady Miasta, gdyż jest to wyraz mojego zaniepokojenia. Nie mam wątpliwości, że prawem radnego, a może i obowiązkiem, jest pytać i patrzeć na ręce Prezydentowi. Mam świadomość, że niektóre z moich działań można korygować. Pewien margines błędu jest nieunikniony. Niepokoję się jednak, że swoim wnioskom nadaje Pan od razu, jeszcze przed sprawdzeniem, ton aferalny, czy też tropienia układów. Pana wyraźne sugestie w publicznych wypowiedziach od razu narzucają osobom postronnym atmosferę pomówień. To wszystko dzieje się po tym, jak przed każdym z Państwa radnych otworzyłem drzwi i szafy z dokumentami wielokrotnie deklarując na sesji pełną przejrzystość i gotowość do dialogu. Ubolewam nad przyłączeniem się Pana do grona tych działaczy, którzy poziom debaty publicznej sprowadzają do insynuacji i pomówień. Dotychczas to zjawisko omijało Otwock. Niestety widzę, że obecny czas musiał w końcu odcisnąć piętno na naszych lokalnych sprawach i naszym Mieście. Przewodniczący Rady P.Kudlicki przypomniał, że wpłynął od radnego B.Kozłowskiego formalny wniosek o zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli legalności, gospodarności i celowości działań określonych we wniosku zgłoszonym na początku sesji i stanowiącym załącznik do protokółu. Rada Miasta Otwocka 17 głosami za przy 1 przeciwnym przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego B.Kozłowskiego i zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę legalności, gospodarności i celowości: 1/ wynajęcia mieszkania znajdującego się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 35 lok. 98, 2/ czy nie nastąpiło uszczuplenie wpływów należnych Gminie Otwock w związku z nieoddaniem w najem lokalu mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 35 lok. 98 w okresie od dnia r. do dnia r. 3/ wynajęcia domu wraz z działką w Otwocku przy ul. Suchej 8. Radny B.Kozłowski zapytał, na jakim etapie jest postępowanie dotyczące odebrania wieczystego użytkowania firmie Dorex. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że do sądu złożony został wniosek o wyznaczenie kuratora dla spółki nie ma jeszcze informacji w tej sprawie. Dopóki nie zostanie wyznaczony kurator sprawa nie może być prowadzona ze względu na brak reprezentanta spółki. Radny B.Kozłowski zapytał, czy zostanie przedłużona umowa z kancelarią prawną prowadzącą sprawę spółki Dorex umowa zawarta jest tylko do końca roku. Zapytał też o sposób wyboru kancelarii prawnej gdyż uważa, że kwota jest dość wysoka zł. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że w trakcie wyłaniania kancelarii cena przedstawiona przez kancelarię Pruszewicz i Siwko była niższa od cen funkcjonujących na rynku. Większość kancelarii bierze wielokrotność tej wartości lub posługują się wartością procentową od wartości nieruchomości. Według jego wiedzy cena przedstawiona przez tę kancelarię jest bardzo niska. Jeżeli chodzi o czas trwania umowy, to w 5 pkt 1 jest zapis Umowa zostaje zawarta na czas wykonania zobowiązania, które nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia. Termin wykonania umowy może zostać za porozumieniem stron zmieniony. Można 7

8 więc przedłużyć umowy, ale tylko co do jej trwania, a nie co do wynagrodzenia. Kancelaria będzie tak długo prowadziła sprawę, aż ją zakończy, a wynagrodzenie z tego tytułu nie wzrośnie. Radny B.Kozłowski powiedział, że zrobił rozeznanie w kilku kancelariach prawnych w Warszawie i dowiedział się, że stawki są regulowane i w tym przypadku nie bierze się od wartości, tylko od sumy wieczystego użytkowania. Zapytał o kwotę rocznej stawki na użytkowanie wieczyste. Naczelnik M.Połosak powiedziała, że opłata z tytułu użytkowania wieczystego przy zawieraniu umowy została ustalona w wysokości zł rocznie. Radny B.Kozłowski dodał, że w kancelariach prawnych uzyskał informację, że kwota za prowadzenie sprawy wynosiłaby od 7 do 15 tysięcy. Wiceprezydent A.Brodowski zarzucił radnemu B.Kozłowskiemu, że wprowadza mieszkańców i czytelników Linii Otwockiej w błąd informując, że przeprowadzono kompleksowy remont jego gabinetu oraz gabinetu przewodniczącego i Biura Rady. Wyjaśnił, że remont jego gabinetu dotyczył jedynie malowania ścian i podał wiek znajdujących się w nim mebli. W Biurze Rady była identyczna sytuacja z tym, że dodatkowo zakupiono wykładzinę. Wiceprezydent A.Brodowski oczekuje od radnego sprostowania w najbliższym numerze gazety lub przeprosin. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że ubolewa nad tym, iż tygodnik po raz kolejny przedstawia kompletnie niesprawdzone informacje. Radny B.Kozłowski wyjaśnił, że odnosił się do wcześniejszego artykułu mówiącego o bardzo złej kondycji finansowej miasta, o kryzysie. Jest to jego zdanie i nie przeprosi za to, bo uważa, że jeżeli jest tak słaba kondycja finansowa miasta, to wydatki na remonty czy zakup luksusowego samochodu nie są na miejscu. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że trzeba odróżnić zwracanie uwagi na pewne problemy społeczne od podawania informacji sprzecznych z prawdą materialną. Radny J.Hajdacki zapytał, jaką kwotę uzyskało miasto ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kasztanowej. Naczelnik M.Połosak odpowiedziała, że cena wywoławcza zawierająca 23% podatku VAT wynosiła zł. Było tylko jedno postąpienie i działka została sprzedana za kwotę zł, tj. 343,40 zł/m 2. Radny A.Basek zapytał, czy miasto będzie składało wnioski o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wiceprezydent P.Stefański powiedział, że Otwock corocznie składa wnioski do tego programu. Do tej pory dofinansowanie z tzw. schetynówek mogło wynosić do 50% kosztów inwestycji, od tego roku dofinansowanie będzie wynosiło do 30%, w zależności od tego, jak będzie oceniony wniosek. Gmina może złożyć tylko jeden wniosek. Otwock złoży wniosek o dofinansowanie budowy ul. Zygmunta. Prezydent Z.Szczepaniak poinformował, że w ramach dofinansowania z tzw. schetynówki w Otwocku wykonana została ul. Jodłowa i wspólnie z powiatem ul. Kraszewskiego i ul. Batorego. Radny B.Kozłowski powrócił do sprawy umowy z kancelarią prawną powiedział, że kwestię opłat reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia minimalnych stawek z 2004 r. W przedziale od 50 do 200 tysięcy złotych wynagrodzenie wynosi zł. Powyżej zł. Radny L.Bylinka zapytał, czy jest jakaś nadzieja na realizację ośrodka sportowego na terenie po Zieleni Miejskiej. Prezydent Z.Szczepaniak odpowiedział, że nie ma jeszcze konkretów i w związku z tym na razie nie może przedstawić żadnej informacji. 8

9 Radny L.Bylinka zaproponował, aby ten teren wykorzystać na tymczasowy parking w okresie Święta Zmarłych. Radny B.Kozłowski zapytał o budowę szkoły w Wólce Mlądzkiej były wykonane projekty. Prezydent Z.Szczepaniak odpowiedział, że nie było żadnych projektów budowy szkoły w Wólce Mlądzkiej. Radny B.Kozłowski zapytał, jakie są wobec tego dalsze losy opracowanej koncepcji. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, aby radni przedyskutowali sprawę budowy szkoły przy opracowywaniu budżetu na przyszły rok. Radny J.Hajdacki stwierdził, że nakłady na budowę tej szkoły będą bardzo duże, konieczne jest też wykupienie gruntów, nie zostanie raczej uwzględniona w budżecie na rok przyszły. Zaapelował, aby zastanowić się nad jedną z trzech złożonych przez dyrektora koncepcji ocieplenia tej szkoły. Radny A.Basek zapytał o możliwość pozyskania ze środków z Funduszu Norweskiego na rewitalizację budynku teatru. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że nie zostały jeszcze stworzone żadne wytyczne dla beneficjentów Funduszu Norweskiego ani harmonogram naboru wniosków. W chwili obecnej nie wiadomo na jakich zasadach można złożyć wniosek. Prezydent Z.Szczepaniak dodał, że wszystkie źródła pozyskiwania zewnętrznych środków są monitorowane i miasto składa wnioski gdzie tylko może. Sesja zakończona została Hymnem Państwowym. Protokółowała Przewodniczący Rady Miasta E.Lesiak Piotr Kudlicki 9

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28. 05. 2012 r. 1 Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. BRM.0012.7.1.2015.AŻ Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo