Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r."

Transkrypt

1 Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r. XII sesja Rady Miasta Otwocka pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta P.Kudlickiego odbyła się w Urzędzie Miasta Otwocka w godzinach od do Rozpoczęła się Hymnem Państwowym. W sesji udział wzięli: - radni zgodnie z załączoną listą obecności, - Prezydent Miasta Z.Szczepaniak, - Wiceprezydent Miasta P.Stefański, - Wiceprezydent Miasta A.Brodowski, - Sekretarz Miasta T.Getter Bąk, - Skarbnik Miasta M.Dobrosielska, - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami M.Połosak, - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej A.Hałaczkiewicz, - Dyrektor ZGM M.Andrasiak. Ad 1/ Przewodniczący Rady P.Kudlicki stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję (w załączeniu). Radny B.Kozłowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli legalności, gospodarności i celowości wynajęcia mieszkania znajdującego się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 35/98 oraz domu wraz z działką w Otwocku przy ul. Suchej 8 wniosek w załączeniu. Zmianę porządku obrad uzasadnił koniecznością niezwłocznego przeprowadzenia kontroli, bowiem treść zawartych umów wynajmu wskazanych nieruchomości a także zaniechania, które miały miejsce wskazują, iż zachodzi podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Prezydenta Miasta Otwocka. Przewodniczący Rady P.Kudlicki zgłosił uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - jako punkt 3.a Wniosek radnego B.Kozłowskiego wywołał dyskusję. Przewodniczący P.Kudlicki stwierdził, że jest zasadnym, aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna. Wniosek jednak został niefortunnie sformułowany, gdyż zakłada już tezę pokontrolną, czyli uszczuplenie wpływów należnych gminie Otwock. Radny R.Kosiński zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy celem poprawienia treści wniosku. Wniosek przyjęty został 11 głosami za przy 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Po przerwie Przewodniczący P.Kudlicki poddał pod głosowanie swój wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. Wniosek przyjęty został 18 głosami za. Następnie Przewodniczący przedstawił odczytał wniosek radnego B.Kozłowskiego: Na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z 6 załącznika nr 4 do Statutu Miasta Otwocka, jako radny Miasta Otwocka wnoszę o zlecenie komisji rewizyjnej Rady Miasta Otwocka kontroli legalności, gospodarności i celowości: 1/ wynajęcia mieszkania znajdującego się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 35 lok. 98, 1

2 2/ czy nie nastąpiło uszczuplenie wpływów należnych Gminie Otwock w związku z nieoddaniem w najem lokalu mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 35 lok. 98 w okresie od dnia r. do dnia r. 3/ wynajęcia domu wraz z działką w Otwocku przy ul. Suchej 8. Za zgodą radnego B.Kozłowskiego wniosek zostanie rozpatrzony w punkcie 7. Rada Miasta Otwocka 18 glosami za przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokółów z X i XI sesji Rady Miasta. 3. Wybór ławników do sądów powszechnych: a/ projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu, b/ powołanie komisji skrutacyjnej, c/ przeprowadzenie tajnego głosowania, d/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał: a/ w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok, b/ zmieniająca uchwałę nr IV/19/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Otwocka na lata , c/ w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do podjęcia i prowadzenia negocjacji w przedmiocie połączenia spółki komunalnej Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku ze spółką komunalną Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie, d/ w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania, e/ w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania, f/ w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Zofii Litwinienko na działalność Prezydenta Miasta Otwocka, g/ w sprawie ustosunkowania się do skargi Pana Tomasza Sadowskiego na działalność Prezydenta Miasta Otwocka, h/ w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Jadwigi Kanak na działania Prezydenta Miasta Otwocka, i/ w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Haliny Bugaj na bezczynność dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, 5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka. 6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady. 7. Informacje, sprawy różne, wolne wnioski. Ad 2/ Rada Miasta Otwocka 18 głosami za przyjęła protokóły z X i XI sesji. Ad 3/ a/ Radni otrzymali protokół Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, wyjaśniający powód podjęcia uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu kopia protokółu stanowi załącznik do protokółu. Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/117/11 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. 2

3 b/ Do komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach ławników zgłoszone zostały następującego osoby: J.Czarnowska, W.Dziewanowski, A.Basek, D.Mądra. Radna D.Mądra nie wyraziła zgody na udział w komisji skrutacyjnej, pozostałe osoby zgodę wyraziły. Rada Miasta Otwocka jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną w składzie: J.Czarnowska, A.Basek, W.Dziewanowski. c/ Radni otrzymali wykaz kandydatów na ławników do sądów powszechnych wraz z niezbędnymi danymi osobowymi. Radni otrzymali także protokół Zespołu opiniującego kandydatów kopia protokółu w załączeniu. Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania oraz przedstawiła zasady przeprowadzenia tajnego głosowania: Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwiska osoby, która zdaniem radnego nie powinna zostać wybrana. - Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku oraz do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie za wybrane osoby uznać te, które otrzymały co najmniej połowę ważnie oddanych głosów; - Wybory ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie za wybrane uznać 2 osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów, przy czym musi to być co najmniej połowa ważnie oddanych głosów. Na karcie do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe należy skreślić co najmniej 1 nazwisko. Po przeprowadzeniu głosowania oraz ustaleniu wyników komisja skrutacyjna przedstawiła Radzie protokół stanowi on załącznik do uchwały. d/ Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/118/11 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. Ad 4/ a/ Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Prezydent Miasta zgłosił autopoprawki stanowią one załącznik do protokółu. Radny J.Hajdacki zapytał na co konkretnie zostaną wydane środki zapisane jako wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych w zakresie kultury w rozdziale Skarbnik Miasta M.Dobrosielska odpowiedziała, że są to wydatki związane z obchodami 95 rocznicy nadania praw miejskich miastu Otwock. Wiceprezydent A.Brodowski uzupełnił, że za kwotę zł zostaną wykonane plakiety pamiątkowe, które będą wręczane na sesji (umowa o dzieło z wykonawcą). Pozostałe środki to kwoty związane z organizacją sesji, z przyjęciem delegacji niemieckiej oraz zabezpieczające wydatki kultury do końca roku. Radny J.Hajdacki poprosił o dokładne przedstawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne zadania. Następnie zapytał, czy jest możliwość przekazania pieniędzy w kwocie zł dla Klubu Vulcan, o czym była mowa na posiedzeniu Komisji Kultury. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że ta sprawa zostanie załatwiona. Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/119/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok. 3

4 b/ Radny J.Hajdacki zapytał, dlaczego tak gwałtownie wzrastają wydatki na zimowe utrzymanie ulic oraz na dowożenie dzieci niepełnosprawnych. Naczelnik A.Hałaczkiewicz wyjaśnił, kwota dotyczy roku 2011 a kwota roku Suma zł jest to wydatek na poziomie roku ubiegłego. Jest to tylko rozbicie kwoty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skarbnik M.Dobrosielska dodała, że jest to kwota z wniosku do zamówień, a faktyczna kwota wydatków okaże się dopiero po przetargu. Wiceprezydent A.Brodowski odpowiedział radnemu odnośnie kwot za dowóz dzieci niepełnosprawnych. W roku 2011 jest to wydatek za 3 miesiące, a w roku 2012 za 7 miesięcy. Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/120/11 zmieniającą uchwałę nr IV/19/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata c/ Przewodniczący P.Kudlicki zapytał, czy jest już zdefiniowany zamiar połączenia spółek, czy też tylko rozpoznanie sprawy. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że rozmowy prowadzone są już od dawna, rozeznanie jest znacznie. Proponowana uchwała jest jedynie uchwałą intencyjną, upoważniającą do rozmów z burmistrzem Karczewa. Przebieg rozmów będzie radnym przedstawiany na komisjach. Przewodniczący P.Kudlicki poprosił o wykonanie na zlecenie miasta Otwocka audytu technicznego obiektów i urządzeń KPEC. Radny M.Śliwa zapytał, ile lat ma instalacja cieplna pomiędzy Otwockiem i Karczewem i kiedy będzie wymagała remontu. Wiceprezydent P.Stefański powiedział, że takie informacje uzyska się po wykonaniu audytu, który pozwoli ustalić wiek instalacji karczewskiej i otwockiej oraz niezbędne nakłady na jej remont. Radny M.Bany zapytał, czego oczekuje się po połączeniu spółek. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że oczekuje się przede wszystkim obniżenia kosztów dla mieszkańców. Połączenie spółek zwiększy też szanse ich przetrwania na rynku, zwiększy zdolność kredytową w przypadku kredytów na inwestycje. Stwierdził, że aby OZEC polepszył swoje wyniki, trzeba się liczyć z inwestycjami w kwocie od 5 do 15 mln zł w zależności od tego, jakie źródło ciepła zostanie wybrane, nie mówiąc o renowacji instalacji ciepłowniczej. Połączenie spółek i modernizacja jednego źródła ciepła na dwa miasta będzie bardziej opłacalne dla mieszkańców. Prezydent Z.Szczepaniak dodał, że połączona spółka działałaby w oparciu o Kodeksu spółek handlowych. Ponadto podmiot międzygminny ma większe możliwości do aplikowania o środki zewnętrze. Rada Miasta Otwocka 16 głosami za przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XII/121/11 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do podjęcia i prowadzenia negocjacji w przedmiocie połączenia spółki komunalnej Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku ze spółką komunalną Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie. d/ Rada Miasta Otwocka 16 głosami za przy 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XII/122/11 w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania. 4

5 e/ Rada Miasta Otwocka 14 głosami za przy 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XII/123/11 w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania. f/ Wraz z projektem uchwały radni otrzymali komplet materiałów dotyczący skargi pani Zofii Litwinienko oraz protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną (materiały w załączeniu). Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/124/11 w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Zofii Litwinienko na działalność Prezydenta Miasta Otwocka. g/ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zgłosiła autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie ustosunkowania się do skargi Pana Tomasza Sadowskiego. Autopoprawka polega na zmianie numeru artykułu z przywołanej ustawy Prawo ochrony środowiska z 15a na 115a. Radny M.Bany zwrócił uwagę, że identyczną uchwałę Rada podjęła 28 czerwca br. Tę uchwałę Wojewoda unieważnił wskazując, że podjęta uchwała nie zawierała uzasadnienia prawnego, do czego zobowiązuje art Kpa w przypadku odmownego załatwienia sprawy. Stwierdził, że w projekcie uchwały nie ma przywołanego 238 i obawia się, że może to spowodować kolejne unieważnienie uchwały. Przewodniczący Rady P.Kudlicki wyjaśnił, że art. 238 Kpa wskazuje, jak formalnie ma wyglądać odrzucenie skargi a Rada musi dać podstawę prawną do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Rada odrzuca skargę na podstawie innych przepisów w formie określonej przez art. 238 Kpa. Rada Miasta Otwocka 17 głosami za przy 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XII/125/11 w sprawie ustosunkowania się do skargi Pana Tomasza Sadowskiego na działalność Prezydenta Miasta Otwocka. h/ Radni otrzymali skargę Pani Jadwigi Kanak wraz z projektem uchwały oraz kompletem materiałów (w załączeniu do protokółu). Radny A.Basek powiedział, że analizując materiały zaskoczony był wysokościa kosztów ogrzewania lokalu. Nie wyobraża sobie, żeby ogrzewać 32 m 2 za prawie zł. prosi o wyjaśnienie tej sprawy. Przewodniczący P.Kudlicki przypomniał, że skarga dotyczy naruszenia terminu udzielenia odpowiedzi. Radny L.Antczak, członek Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że pani J.Kanak, mimo kilkakrotnych zawiadomień, nie wpuściła do mieszkania osób przeprowadzających pomiar ciepła, w związku z czym naliczona została jej oplata uśredniona. Dyrektor ZGM M.Andrasiak powiedział, że ceny za ogrzewanie w budynkach zarządzanych przez ZGM są wyższe, niż w budynkach OSM czy u deweloperów. W budynku, w którym mieszka pani Kanak, w latach zostały założone podzielniki kosztów z uwagi na to, że koszty co roku były bardzo wysokie. Kotłownia w budynku jest na olej opałowy. Cena oleju opałowego co roku wzrasta. Pani J.Kanak dwukrotnie była powiadamiana o terminie wykonywania odczytów. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, z uwagi na to, że nie udostępniła lokalu do pomiaru, została obciążona 150% kosztami. Zasady te stosowane są w ZGM od wielu lat. Dyrektor dodał, że w 5

6 pierwszym roku założenia podzielników koszty ogrzewania znacznie się zmniejszyły. Być może to rozluźniło dyscyplinę lokatorów, którzy przestali dbać o oszczędzanie. Dyrektor poinformował, że w niektórych budynkach ZGM koszty ogrzewania wyniosły 11 zł/m 2. Radny W.Dziewanowski porównując koszt odgrzewania mieszkania pani Kanak o pow. 32 m 2 do ogrzewania swojego budynku uznał, że obliczenia są chyba niewłaściwe. Przewodniczący P.Kudlicki przypomniał, że przedmiotem skargi jest brak terminowego udzielenia odpowiedzi i zaproponował przystąpienie do głosowania. Jeżeli radni uważają, że sprawę należy rozpatrywać w kontekście eksploatacyjnym, to proponuje skierowanie sprawy do Komisji Gospodarki Miejskiej. Rada Miasta Otwocka 14 głosami za przy 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XII/126/11 w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Jadwigi Kanak na działania Prezydenta Miasta Otwocka. i/ Radni otrzymali projekt uchwały wraz z kompletem materiałów dotyczących skargi pani Haliny Bugaj (materiały w załączeniu). Rada Miasta Otwocka 18 głosami za podjęła uchwałę nr XII/127/11 w sprawie ustosunkowania się do skargi Pani Haliny Bugaj na bezczynność dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Ad 5/ Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka przedstawione zostało na piśmie i stanowi załącznik do protokółu. Pytań nie było. Ad 6/ Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miasta złożyli sprawozdania z ich pracy w okresie międzysesyjnym. Ad 7/ Prezydent Miasta Z.Szczepaniak przedstawił oświadczenie następującej treści: Szanowni Państwo, korzystając z okazji dzisiejszej sesji chciałem Państwa poinformować, że w ostatnim miesiącu do urzędu wpływa szereg pism obecnego tu na sali radnego Pana Bartłomieja Kozłowskiego. Prosi on o udostępnienie informacji publicznej w zakresie np. wszystkich umów zleceń i faktur od 2006 roku. Oczywiście wnioski te na bieżąco są realizowane a informacje udostępniane. Kompletowanie i kserowanie tak dużej ilości dokumentacji rodzi pewną dezorganizację w Urzędzie. W ostatnim czasie Pan radny Kozłowski prowadzi wobec mnie agresywną, pełną insynuacji i manipulacji nagonkę medialną. Dlatego dziś kieruję swoje słowa wprost do radnego Kozłowskiego. Panie radny Kozłowski, apeluję do Pana o odwagę cywilną oraz jasne i bezpośrednie formułowanie pytań lub ewentualnych zarzutów. Oświadczam, że nie mam nic do ukrycia. Chętnie odpowiem na wszystkie zadawane pytania. Nie będę prowadził dialogu za pośrednictwem mediów kreujących nieprawdziwy obraz na podstawie Pana nierzetelnych pseudo sensacyjnych informacji, czy wręcz manipulacji informacją. Jako radny jest Pan zobowiązany do pracy w Radzie Miasta i jej komisjach. Nie skierował Pan swoich wątpliwości do tej pory do Komisji Rewizyjnej. Choć z Biura Rady jest bliżej do Komisji Rewizyjnej i gabinetu prezydenta niż do redakcji Linii Otwockiej. Dokumenty zawierające informacje, o które Pan pyta, na każdym etapie postępowania były jawne i publicznie dostępne. Ogłoszenia były publikowane w prasie. Każdy zainteresowany miał do nich wgląd na bieżąco. Mogę więc mieć wątpliwości co do Pana intencji. 6

7 Gdzie Pan był, jak Rada nie mogła znaleźć chętnych do pracy w Komisji Rewizyjnej? Gdzie Pan był jak Rada Miasta bezskutecznie szukała osoby, która weźmie na siebie ciężar pracy jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej? Komisja Rewizyjna od 16 lutego do 25 sierpnia 2009 r. kontrolowała prawidłowość i celowość zawierania umów o dzieło i zleceń zawartych w latach Może Pan po prostu tego nie pamięta? W związku z licznymi przekłamaniami oraz insynuacjami przygotowałem dla wszystkich radnych materiały wyjaśniające kwestie, które były przedmiotem zapytań Pana radnego. Materiały też kieruję osobiście do Komisji Rewizyjnej i proszę o ewentualne podjęcie działań, celem wyjaśnienia nurtujących radnego Kozłowskiego spraw. Występuję w ten sposób na sesji Rady Miasta, gdyż jest to wyraz mojego zaniepokojenia. Nie mam wątpliwości, że prawem radnego, a może i obowiązkiem, jest pytać i patrzeć na ręce Prezydentowi. Mam świadomość, że niektóre z moich działań można korygować. Pewien margines błędu jest nieunikniony. Niepokoję się jednak, że swoim wnioskom nadaje Pan od razu, jeszcze przed sprawdzeniem, ton aferalny, czy też tropienia układów. Pana wyraźne sugestie w publicznych wypowiedziach od razu narzucają osobom postronnym atmosferę pomówień. To wszystko dzieje się po tym, jak przed każdym z Państwa radnych otworzyłem drzwi i szafy z dokumentami wielokrotnie deklarując na sesji pełną przejrzystość i gotowość do dialogu. Ubolewam nad przyłączeniem się Pana do grona tych działaczy, którzy poziom debaty publicznej sprowadzają do insynuacji i pomówień. Dotychczas to zjawisko omijało Otwock. Niestety widzę, że obecny czas musiał w końcu odcisnąć piętno na naszych lokalnych sprawach i naszym Mieście. Przewodniczący Rady P.Kudlicki przypomniał, że wpłynął od radnego B.Kozłowskiego formalny wniosek o zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli legalności, gospodarności i celowości działań określonych we wniosku zgłoszonym na początku sesji i stanowiącym załącznik do protokółu. Rada Miasta Otwocka 17 głosami za przy 1 przeciwnym przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego B.Kozłowskiego i zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę legalności, gospodarności i celowości: 1/ wynajęcia mieszkania znajdującego się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 35 lok. 98, 2/ czy nie nastąpiło uszczuplenie wpływów należnych Gminie Otwock w związku z nieoddaniem w najem lokalu mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 35 lok. 98 w okresie od dnia r. do dnia r. 3/ wynajęcia domu wraz z działką w Otwocku przy ul. Suchej 8. Radny B.Kozłowski zapytał, na jakim etapie jest postępowanie dotyczące odebrania wieczystego użytkowania firmie Dorex. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że do sądu złożony został wniosek o wyznaczenie kuratora dla spółki nie ma jeszcze informacji w tej sprawie. Dopóki nie zostanie wyznaczony kurator sprawa nie może być prowadzona ze względu na brak reprezentanta spółki. Radny B.Kozłowski zapytał, czy zostanie przedłużona umowa z kancelarią prawną prowadzącą sprawę spółki Dorex umowa zawarta jest tylko do końca roku. Zapytał też o sposób wyboru kancelarii prawnej gdyż uważa, że kwota jest dość wysoka zł. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że w trakcie wyłaniania kancelarii cena przedstawiona przez kancelarię Pruszewicz i Siwko była niższa od cen funkcjonujących na rynku. Większość kancelarii bierze wielokrotność tej wartości lub posługują się wartością procentową od wartości nieruchomości. Według jego wiedzy cena przedstawiona przez tę kancelarię jest bardzo niska. Jeżeli chodzi o czas trwania umowy, to w 5 pkt 1 jest zapis Umowa zostaje zawarta na czas wykonania zobowiązania, które nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia. Termin wykonania umowy może zostać za porozumieniem stron zmieniony. Można 7

8 więc przedłużyć umowy, ale tylko co do jej trwania, a nie co do wynagrodzenia. Kancelaria będzie tak długo prowadziła sprawę, aż ją zakończy, a wynagrodzenie z tego tytułu nie wzrośnie. Radny B.Kozłowski powiedział, że zrobił rozeznanie w kilku kancelariach prawnych w Warszawie i dowiedział się, że stawki są regulowane i w tym przypadku nie bierze się od wartości, tylko od sumy wieczystego użytkowania. Zapytał o kwotę rocznej stawki na użytkowanie wieczyste. Naczelnik M.Połosak powiedziała, że opłata z tytułu użytkowania wieczystego przy zawieraniu umowy została ustalona w wysokości zł rocznie. Radny B.Kozłowski dodał, że w kancelariach prawnych uzyskał informację, że kwota za prowadzenie sprawy wynosiłaby od 7 do 15 tysięcy. Wiceprezydent A.Brodowski zarzucił radnemu B.Kozłowskiemu, że wprowadza mieszkańców i czytelników Linii Otwockiej w błąd informując, że przeprowadzono kompleksowy remont jego gabinetu oraz gabinetu przewodniczącego i Biura Rady. Wyjaśnił, że remont jego gabinetu dotyczył jedynie malowania ścian i podał wiek znajdujących się w nim mebli. W Biurze Rady była identyczna sytuacja z tym, że dodatkowo zakupiono wykładzinę. Wiceprezydent A.Brodowski oczekuje od radnego sprostowania w najbliższym numerze gazety lub przeprosin. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że ubolewa nad tym, iż tygodnik po raz kolejny przedstawia kompletnie niesprawdzone informacje. Radny B.Kozłowski wyjaśnił, że odnosił się do wcześniejszego artykułu mówiącego o bardzo złej kondycji finansowej miasta, o kryzysie. Jest to jego zdanie i nie przeprosi za to, bo uważa, że jeżeli jest tak słaba kondycja finansowa miasta, to wydatki na remonty czy zakup luksusowego samochodu nie są na miejscu. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że trzeba odróżnić zwracanie uwagi na pewne problemy społeczne od podawania informacji sprzecznych z prawdą materialną. Radny J.Hajdacki zapytał, jaką kwotę uzyskało miasto ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kasztanowej. Naczelnik M.Połosak odpowiedziała, że cena wywoławcza zawierająca 23% podatku VAT wynosiła zł. Było tylko jedno postąpienie i działka została sprzedana za kwotę zł, tj. 343,40 zł/m 2. Radny A.Basek zapytał, czy miasto będzie składało wnioski o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wiceprezydent P.Stefański powiedział, że Otwock corocznie składa wnioski do tego programu. Do tej pory dofinansowanie z tzw. schetynówek mogło wynosić do 50% kosztów inwestycji, od tego roku dofinansowanie będzie wynosiło do 30%, w zależności od tego, jak będzie oceniony wniosek. Gmina może złożyć tylko jeden wniosek. Otwock złoży wniosek o dofinansowanie budowy ul. Zygmunta. Prezydent Z.Szczepaniak poinformował, że w ramach dofinansowania z tzw. schetynówki w Otwocku wykonana została ul. Jodłowa i wspólnie z powiatem ul. Kraszewskiego i ul. Batorego. Radny B.Kozłowski powrócił do sprawy umowy z kancelarią prawną powiedział, że kwestię opłat reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia minimalnych stawek z 2004 r. W przedziale od 50 do 200 tysięcy złotych wynagrodzenie wynosi zł. Powyżej zł. Radny L.Bylinka zapytał, czy jest jakaś nadzieja na realizację ośrodka sportowego na terenie po Zieleni Miejskiej. Prezydent Z.Szczepaniak odpowiedział, że nie ma jeszcze konkretów i w związku z tym na razie nie może przedstawić żadnej informacji. 8

9 Radny L.Bylinka zaproponował, aby ten teren wykorzystać na tymczasowy parking w okresie Święta Zmarłych. Radny B.Kozłowski zapytał o budowę szkoły w Wólce Mlądzkiej były wykonane projekty. Prezydent Z.Szczepaniak odpowiedział, że nie było żadnych projektów budowy szkoły w Wólce Mlądzkiej. Radny B.Kozłowski zapytał, jakie są wobec tego dalsze losy opracowanej koncepcji. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, aby radni przedyskutowali sprawę budowy szkoły przy opracowywaniu budżetu na przyszły rok. Radny J.Hajdacki stwierdził, że nakłady na budowę tej szkoły będą bardzo duże, konieczne jest też wykupienie gruntów, nie zostanie raczej uwzględniona w budżecie na rok przyszły. Zaapelował, aby zastanowić się nad jedną z trzech złożonych przez dyrektora koncepcji ocieplenia tej szkoły. Radny A.Basek zapytał o możliwość pozyskania ze środków z Funduszu Norweskiego na rewitalizację budynku teatru. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że nie zostały jeszcze stworzone żadne wytyczne dla beneficjentów Funduszu Norweskiego ani harmonogram naboru wniosków. W chwili obecnej nie wiadomo na jakich zasadach można złożyć wniosek. Prezydent Z.Szczepaniak dodał, że wszystkie źródła pozyskiwania zewnętrznych środków są monitorowane i miasto składa wnioski gdzie tylko może. Sesja zakończona została Hymnem Państwowym. Protokółowała Przewodniczący Rady Miasta E.Lesiak Piotr Kudlicki 9

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/12 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 14 lutego 2012 r.

Protokół nr XVII/12 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 14 lutego 2012 r. Protokół nr XVII/12 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 14 lutego 2012 r. XVII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 17 50. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji. Obecni jak w załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokoły z XII, XIII, XIV sesji Rady Miejskiej w Łasku

Protokoły z XII, XIII, XIV sesji Rady Miejskiej w Łasku Protokół Nr XV / 2011 z XV sesji Rady Miejskiej w Łasku, która odbyła się w dniu 26 października 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, w godzinach 12.00 15.40

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. PROTOKÓŁ z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo