Adam Drab DECYZJE KONSUMENCKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Drab DECYZJE KONSUMENCKIE"

Transkrypt

1 Adam Drab DECYZJE KONSUMENCKIE KaŜdy z Nas w swoim Ŝyciu podejmuje wiele decyzji odnoszących się do przeróŝnych dziedzin. Decyzje te mogą być mniej waŝne tak jak np.: dotyczące spraw, z którymi mamy kontakt, na co dzień: moŝliwość wyboru planów na wolny wieczór, dobór potraw do spoŝycia, itp. Bądź teŝ decyzje bardzo waŝne tj. min.: znalezienie odpowiedniego partnera do wstąpienia z nim w związek małŝeński, wybór i zakup mieszkania. Stąd teŝ, podejmowanie decyzji jest najwaŝniejszym elementem w zachowaniu konsumenta. W słowniku wyrazów obcych decyzja jest przedstawiana jako postanowienie, bądź teŝ rozstrzygnięcie 1. Przez co wiąŝe się z koniecznością dokonywania codziennego wyboru. KaŜdy konsument kupując dane dobro musi decydować czy jest ono konieczne. Następnie wybiera, jaki produkt naleŝy kupić jako pierwszy, kiedy i w jakim czasie naleŝy tego dokonać, jaka ma być wybrana marka, itp. WyŜej opisany jest właśnie proces podejmowania decyzji. Tym samym podejmowanie decyzji jest wyborem spośród wielu moŝliwych działań jednego określonego działania. Podmiotem w podejmowaniu decyzji jest określona grupa osób, bądź teŝ jakaś jednostka, która przy dokonywaniu wyboru ponosi w całości odpowiedzialność za swoją decyzję. Przedmiotem zaś, stają się określone działania, rzeczy czy teŝ rozwiązania danych problemów. Aby decyzja mogła mieć miejsce musi wystąpić warunek przy podejmowaniu decyzji jest nim obecność zbioru moŝliwości, który teŝ jest przedmiotem wyboru 2. Konsument podejmując decyzje dotyczące kupna określonych dóbr idzie za swoim: 1 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów..., jw., s

2 potrzebami (konsument przy wyborze potrzeb dzieli swoje środki pienięŝne na przeróŝne zamierzenia, w trakcie podziału dochodu formułuje juŝ kolejność zaspokojenia tych potrzeb); środkami zaspokojenia potrzeb (konsument dokonuje wyboru środków zaspokojenia określonej potrzeby po uprzednim poznaniu czy dane produkty bądź teŝ usługi są zdolne zaspokoić te potrzeby; klient decyduje o dokonaniu wyboru pośród mnóstwa dostępnych na rynku dóbr i usług, które są zbliŝone do siebie zaspokajaniem określonej potrzeb); sposobami zaspokojenia potrzeb (zestawić tu moŝna dobra lub usługi, które są podobne cechami charakterystycznymi; Konsumenci dokonując zakupu określonego przez siebie dobra starają się wybrać spośród dostępnych juŝ na rynku taki, który w 100 % spełni ich oczekiwania, zaspokoi w całości potrzeby) 3. MoŜna wyróŝnić pięciu uczestników procesu decyzyjnego, którzy to odgrywają przeróŝne role. A mianowicie są to: inicjator jest osobą, która pierwsza przedstawia pomysł kupna wybranego dobra bądź teŝ usługi; doradca jest osobą, której rady oraz poglądy mają pewne znaczenie w końcowej decyzji dotyczącej kupna określonych towarów; decydent jest osobą, która podejmuje wszystkie decyzje odnoszące się do zakupu danych produktów np.: czy kupić?, co kupić?, gdzie kupić?; nabywca jest osobą, która dokonuje godziwego kupna produktów lub usług; uŝytkownik jest osobą, która spoŝywa bądź korzysta z zakupionego dobra czy teŝ usługi 4. Na co dzień kaŝdy z konsumentów podejmuje wszelkiego rodzaje decyzje. MoŜna je sklasyfikować na róŝny sposób. Konsument podejmując decyzje 3 TamŜe, s Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŝanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 175.

3 na rynku odnoszące się do wybranych towarów dokonuje je w zaleŝności od długości czasu do namysłu: - decyzje rozwaŝne (są to decyzje dotyczące zakupu np. dóbr luksusowych, przy których klient dość długo się zastanawia nad ich wyborem), - decyzje nawykowe (nie podejmuje się ich za kaŝdym razem po namyśle, lecz za pierwszym razem były stosunkowo długo rozwaŝane, są to np.: artykuły Ŝywnościowe, artykuły higieny osobistej) - decyzje impulsywne (cechą charakterystyczną tych decyzji jest bardzo krótki czas namysłu) 5. L. Rudnicki przedstawił najczęściej stosowane kryterium, którym jest stopień zaangaŝowania się konsumenta w rozwaŝaniach przed dokonaniem zakupu dzielimy na: a) decyzje nowe: - decyzje rozwaŝne (przemyślane) z pełnym rozwiązaniem problemu zakupu, zaspokojenie określonych potrzeb (np. zakup nowego dobra bądź usługi), - decyzje rozwaŝne z częściowym rozwiązaniem problemu zakupu (wybór określonego towaru z dość znaną marką na rynku), - decyzje natychmiastowe (decyzje dotyczące danego produktu są dokonywane impulsywnie, spontanicznie), b) decyzje rutynowe (automatyczne, z kwestii przyzwyczajenia, zaprogramowane) 6. Konsument podejmując decyzje związane z kupnem towarów zmienia je tak często jak typ samego dobra. Doświadczenie i badania pozwoliły określić i wyodrębnić cztery typy zachowań związanych z zakupem, a mianowicie: kompleksowe zachowanie przy zakupie; zachowanie redukujące dysonans; 5 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów..., jw., s TamŜe, s

4 zachowanie rutynowe; poszukiwanie róŝnorodności 7. Kompleksowe zachowanie klientów przy zakupie ma miejsce wtedy, gdy są oni silnie zaangaŝowani, a takŝe świadomi znaczących róŝnic, które występują między markami. KaŜdy z konsumentów dokonuje bardzo sporadycznie kupna produktu, kiedy jest drogi, wtedy teŝ jesteśmy mocniej zaangaŝowani w zakupie właśnie tego dobra. Przedsiębiorstwo, które oferuje takie produkty powinno opracować taktykę, która pomoŝe klientom dowiedzieć się wszystkich informacji dotyczących cech charakterystycznych, które występują w danym produkcie. Z kolei drugim typem zachowań na rynku jest zachowanie redukujące dysonans. Konsument dokonując zakupu potrzebnych mu produktów jest mocno pochłonięty ich wyborem do tego stopnia, iŝ nie odnajduje róŝnic pomiędzy markami tego samego produktu. W takiej sytuacji dane dobra są dość drogie, a takŝe zakup ich występuje raczej rzadko. Klient zanim zakupi wybrany towar, porówna jego cenę i markę wśród wielu innych. Wtedy dokonując wyboru kieruje się korzystniejszą ceną bądź teŝ wygodą dokonania zakupu. Po zrealizowaniu zamierzonego zakupu konsument moŝe odczuć dysonans, przejawiający się np. lepszymi informacjami dotyczącymi innego produktu. Nabywca w tym typie zachowań występujących na rynku najpierw dokonał zakupu, a następnie dopadły go wątpliwości dotyczące tego produktu. Konsumenci w trakcie dokonywania zakupu dóbr bądź teŝ usług niewiele się w tym angaŝują, nie występują równieŝ Ŝadne róŝnice pomiędzy określonymi markami. Nabywcy nie mają zdania o marce produktu wybierają ją, poniewaŝ juŝ mieli z nią styczność w przeszłości. Dlatego to konsumenci nie są uczuciowo związani z danym produktem. Wtedy to mamy do czynienia z zachowaniem rutynowym. Poszukiwanie róŝnorodności przejawia się w sytuacjach, gdy konsument przenosi się z marki uŝywanej dotychczas na markę zupełnie 7 Ph. Kotler, Marketing..., jw., s

5 mu nie znaną. Zmienianie marek nie jest właściwie odzwierciedleniem niezadowolenia klienta, ale wręcz szukaniem czegoś nowego 8. Do głównych czynności wykonywanych przez konsumenta zaliczyć naleŝy zakup dóbr i usług na rynku. W tej sytuacji istnieje proces decyzyjny. W ekonomii proces ten jest wyjaśniany na wielorakie sposoby. Decyzję zakupu, którą przedstawiono w klasycznej teorii zachowania konsumentów cechowała związek pomiędzy cenami dóbr i usług a ich przydatnością. Z biegiem lat proces decyzyjny zmieniał swoje pojęcie. UwaŜa się, Ŝe proces decyzyjny nie przestaje istnieć po dokonaniu zakupu, wprost przeciwnie trzeba starać się jak najdłuŝej zatrzymać nabywcę. Jest on przede wszystkim przyszłością rynku 9. Proces zakupu jest pojmowany jako kilkufazowy proces, w którego trakcie następuje stopniowa konkretyzacja decyzji zakupu 10. Proces decyzyjny składa się z kilku faz o róŝnorodnym czasie trwania. Ph. Kotler przedstawia pięć faz występujących w procesie podejmowania decyzji. Pierwszą z faz występujących w procesie decyzyjnym jest rozpoznanie potrzeb. W fazie tej, konsument odszukuje problem bądź teŝ potrzebę, która go dotyczy. Potrzeba moŝe być wywołana przez dwa rodzaje bodźców: wewnętrzne lub zewnętrzne. Pierwszą jest potrzeba, która wywołana zostaje bodźcami wewnętrznymi, a mianowicie są to biologiczne wymogi indywidualnego organizmu kaŝdego człowieka, np.: głód, chłód. WyróŜniamy równieŝ potrzebę pojawiającą się przez bodźce zewnętrzne. MoŜe być wywołana np. poprzez reklamę, posiadanie danego produktu przez sąsiada, widok produktu w sklepie 11. KaŜde przedsiębiorstwo, aby rozbudzić zainteresowanie swoich klientów powinno umieć poprzez zbieranie od nich informacji określić bodźce, które wywołują zainteresowanie, a następnie stworzyć na ich podstawie strategię marketingową. 8 TamŜe, s L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów..., jw., s TamŜe, s Ph. Kotler, Marketing..., jw., s. 179.

6 Kolejna faza to poszukiwanie informacji. KaŜdy nabywca, który podjął decyzję dotyczącą kupna jakiegoś określonego towaru, będzie usiłował odszukać wszystkie dodatkowe informacje dotyczące jego zakupu. W tej fazie przedstawić naleŝy dwa poziomy zaangaŝowania się w proces poszukiwania informacji: zaostrzona uwaga oraz aktywne poszukiwanie informacji. W pierwszym przypadku konsument jest mało aktywny w poszukiwaniu wszelakiej informacji, co za tym idzie staje się bardziej wraŝliwy na informacje dotyczące danego produktu, dostrzega jego reklamę, prowadzi konwersacje o produkcie. Natomiast przez aktywne poszukiwanie informacji konsument stara się odszukać wszelkiego typu opracowania dotyczące określonego produktu, rozmawia o produkcie z przyjaciółmi szukając u nich informacji, pragnie dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Skala a takŝe intensywność poszukiwań tych informacji zaleŝy od siły bodźca, który nim kieruje, ilości danych posiadanych w momencie rozpoczęcia, ułatwienie uzyskiwania kolejnych informacji, a takŝe satysfakcji, jaką osiąga z poszukiwań informacji o danym produkcie. Zwykle skala poszukiwań podejmowanych przez konsumenta rośnie, kiedy przechodzi on od sytuacji ograniczonego rozwiązywania problemu do dogłębnego rozwiązywania problemu, czyli od zamiaru kupna do jego realizacji 12. Główne źródła informacji są najistotniejszym przedmiotem zainteresowań dla przedsiębiorstw. Wśród źródeł informacji wyróŝnić naleŝy: źródła osobiste (rodzina, przyjaciele); źródła handlowe (dealerzy, personel, reklama); źródła publiczne (prasa, telewizja, radio); praktyczny kontakt z produktem (oglądanie towaru, obsługa) 13. Trzecią fazą procesu decyzyjnego jest ocena alternatyw. Obejmuje ona wartościowanie alternatyw z punktu widzenia konieczności rezygnacji z jednego dobra na rzecz drugiego. Wartościowaniu w tej fazie podlegają 12 TamŜe, s TamŜe, s. 180.

7 cechy produktu, ryzyko, atrybuty firmy, itp. 14. Dokonując wyboru konsument analizuje wszystkie warianty, które są dostępne. NaleŜy ustalić kryteria podstawy oceny, są nimi przewaŝnie cechy produktów będących przedmiotem wyboru. Kryteria te są róŝne dla innych produktów. Konsumenci mogą stosować zestaw kryteriów alternatyw zaprezentowany przez L.Garbarskiego, a mianowicie: Kryteria oceny alternatyw wyboru Kryteria związane z kosztem: - cena - serwis naprawczy - instalacja - koszty uŝytkowania - inne koszty Kryteria związane z prezentacją: - trwałość - wydajność - oszczędność - uŝyte materiały Kryteria związane z reputacją: - marka - styl Kryteria związane z wygodą: - inne czynniki związane z produktem. Alternatywy wyboru: - marka produktu - reputacja producenta - pułap cenowy - wygląd produktu - uŝytkowanie produktu J.Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S.Mynarski, A.Sagan, Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools- AE, Warszawa-Kraków 1992, s L. Garbarski, zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 72.

8 WyŜej przedstawiony schemat oceny produktów nie jest jedynym stosowanym przez wszystkich konsumentów, gdyŝ wyróŝnia się mnóstwo ich rodzajów. Natomiast czwarta faza, jaką jest decyzja zakupu. Nabywca decydując się na kupno określonego dobra znanej marki moŝe spotkać się z dwoma czynnikami, które mają za zadanie utrudnić ten proces: a) postawy innych (w takiej sytuacji przy wpływie osób trzecich na wybór konsumenta zaleŝy od dwóch czynników: intensywności negatywnej postawy tej osoby w stosunku do lubianej przez konsumenta marki, a takŝe motywacji konsumenta do dostosowania się do Ŝyczeń bądź uwag tej osoby); b) nieoczekiwane czynniki sytuacyjne (Konsument dokonując kupna jakiś produktów zwraca uwagę na oczekiwany dochód rodziny, cena, oraz oczekiwane zadowolenie z produktu. Kiedy konsument zdecyduje się na kupno towaru, mogą wystąpić nie oczekiwanie jakieś czynniki) c) postrzegane ryzyko (postrzeganie decyzji ma ogromny wpływ na decyzje konsumenta dotyczące kupna dobra lub usługi. Przy zakupie towarów luksusowych moŝna napotkać się w pewnym stopniu z podejmowaniem ryzyka. Ostatnią z faz procesu zakupu jest zachowanie po dokonaniu zakupu. Konsument po dokonaniu zakupu danego dobra odczuwa zadowolenie, bądź teŝ jego brak. Producent interesuje się klientem cały czas nie tylko w trakcie kupna produktów, lecz takŝe w późniejszym czasie. Konsument po dokonaniu zakupu moŝe znaleźć jakąś ukrytą wadę, która nie została wykryta w trakcie zakupu. Mogą wystąpić równieŝ wady niebezpieczne dla zdrowia klienta. Nie kaŝdy uŝytkownik danego dobra zgłosi wadę producentowi gdyŝ dla niektórych osób wada ta będzie zupełnie bez znaczenia, inni zaś natomiast nie będą Ŝyczyć sobie mieć u siebie produktu, który jest wadliwy. Zadowolenie konsumenta jest działaniem zbieŝności, która występuje pomiędzy oczekiwaniami konsumenta a postrzeganym

9 sprawowaniem się zakupionego produktu. Zadowolenie z dokonania zakupu czy teŝ jego brak, takie odczucia, które konsument posiada prognozują na przyszłość jak przedstawi on produkt wśród swoich znajomych oraz czy kupi taki sam następnym razem. KaŜdy konsument kształtuje swoje oczekiwanie na podstawie informacji, które otrzymuje od dostawców, a takŝe z innych źródeł. MoŜe on doznać rozczarowania przez zbytnio przesadnie przedstawiony w samych superlatywach przez sprzedawcę dany produkt. Sprzedawca powinien tak opisywać wybrany przez konsumenta produkt, aby nie róŝnił się on od rzeczywistego uŝytkowania. Klienci, którzy będą zadowoleni z dokonanego zakupu przedstawią się pozytywnie o produkcie pośród swoich znajomych. Zaś niezadowoleni klienci będą zachowywali się zupełnie odwrotnie. Mogą wtedy porzucić lub teŝ zwrócić zakupiony towar 16. Przedstawiony powyŝszy model ukazuje, iŝ konsumenci dokonując transakcji kupna sprzedaŝy mają do czynienia z pięcioma fazami procesu decyzyjnego. Zatem, aby opracować plany marketingowe, przedsiębiorstwo powinno dobrze poznać rynek klienta, a takŝe starać się zrozumieć zachowanie nabywcy swoich produktów. Czynniki, które mają znaczny wpływ na zachowanie nabywcy są następujące: kulturowe (kultura, subkultura, klasy społeczne) społeczne (grupy odniesienia, rodzina, role, status) osobiste (wiek, zawód, sytuacja ekonomiczna, styl Ŝycia, sposób samookreślenia, osobowość) psychologiczne (motywacja, percepcja, uczenie się, opinie, postawy). Czynniki te powinny pomóc sprzedawcy jak postępować z klientem, aby do niego dotrzeć w sposób bardziej skuteczny Ph. Kotler, Marketing..., jw., s TamŜe, s

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KONSUMENCKIE 2

DECYZJE KONSUMENCKIE 2 DECYZJE KONSUMENCKIE 2 PRALKA PROCES DECYZYJNY 1 decyzja o zakupie 2 inicjowanie procesu decyzyjnego, presja czasu Analiza dostępnych opcji (modeli pralki) Wybór najlepszego wariantu (w oparciu o wybrane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzani i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzani i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzani i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Wstęp ekonomiczne myślenie Wstęp - ekonomiczne myślenie wybrane myśli przewodnie Minimalizacja nakładów Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Konsumencka ocena jakości

Konsumencka ocena jakości 1 Konsumencka ocena jakości Sylabus zajęć uniwersyteckich z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość Prowadzący przedmiot: dr inż. Urszula Balon Kraków, 9 września 20 2 1. Ogólny opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Materiały wykładowe (fragmenty)

Materiały wykładowe (fragmenty) Materiały wykładowe (fragmenty) 1 Robert Susmaga Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2 Poznań kontakt mail owy Robert.Susmaga@CS.PUT.Poznan.PL kontakt osobisty Centrum Wykładowe, blok informatyki, pok. 7

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREGORIO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREGORIO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREGORIO DEFINICJE POJĘĆ ZAWARTYCH W REGULAMINIE 1 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług polegających na moŝliwości korzystania przez UŜytkowników

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Raport z badań na temat: Zachowanie klienta podczas zakupu kawy

Raport z badań na temat: Zachowanie klienta podczas zakupu kawy Raport z badań na temat: Zachowanie klienta podczas zakupu kawy Elżbieta Stupak Karolina Orzeł Aneta Mazurek Kamila Mołdoch Spis treści 1. Metodologia... 3 1.1.Cel badania... 3 1.2. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania konsumentów wobec elementów marketingu mix REGUŁA 4C /4K/

Oczekiwania konsumentów wobec elementów marketingu mix REGUŁA 4C /4K/ Oczekiwania konsumentów wobec elementów marketingu mix REGUŁA 4C /4K/ CUSTOMER SATISFACTION Korzyści z posiadania produktu Dostępna cena, OCZEKIWANIA KLIENTA Koszt zakupu COST COMUNICATION Sprawna komunikacja

Bardziej szczegółowo

MODELE PRODUKCJI USŁUG

MODELE PRODUKCJI USŁUG Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Iza Michalska-Dudek Zarządzanie przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi

Bardziej szczegółowo

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto

Bardziej szczegółowo

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco wydanie specjalne październik 2013 Gwarancja Satysfakcji Gwarancja Satysfakcji dlaczego? Jak to działa? Dbamy o jakość produktów 1/5 Redakcja Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

- nowe wyzwania. Paweł Kominek

- nowe wyzwania. Paweł Kominek Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań, 05-01-2010 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i

Bardziej szczegółowo

LEĆ FMEA FMEA ZAMIAST. Analiza FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl)

LEĆ FMEA FMEA ZAMIAST. Analiza FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl MYŚLE LEĆ ZAMIAST PŁACIĆ 1 Dlaczego? Konkurencja Przepisy Normy (ISO 9000, TS 16949 ) Wymagania klientów Koszty niezgodności 1 10 100 1000 Projektowanie Początek produkcji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Iza Michalska-Dudek. 3 KONCEPCJE MARKETINGU W USŁUGACH oraz MODELE PRODUKCJI USŁUG

Iza Michalska-Dudek. 3 KONCEPCJE MARKETINGU W USŁUGACH oraz MODELE PRODUKCJI USŁUG Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Iza Michalska-Dudek 3 KONCEPCJE MARKETINGU W USŁUGACH oraz MODELE

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

Czy masz lepszą markę od konkurentów?

Czy masz lepszą markę od konkurentów? Czy masz lepszą markę od konkurentów? Jarosław Filipek Marka, czyli pieniądze Zacznijmy od tego, Ŝe marka to przede wszystkim pieniądze. Pieniądze, które zarabiamy, dlatego Ŝe produkty i usługi markowe

Bardziej szczegółowo

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe.

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Tomasz Bartnik, Corporate Profiles Consulting NIE CHCĘ POWIEDZIEĆ, śe : Nie naleŝy przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Henryk Mruk Poznań, 05. 02. 2008r. Współpraca z nauka szansą rozwoju dla przedsiębiorstwa sfera nauki i jej współczesna rola otoczenie

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cen psychologicznych

Kształtowanie cen psychologicznych Kształtowanie cen psychologicznych Buła Paulina Radzka Monika Woźniak Arkadiusz Zarządzanie rok 3, semestr 6 Cena wartość przedmiotu (produktu lub usługi) transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Nauczyciel matematyki: mgr Aneta Jędrzejczyk Gimnazjum, im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Temat wiodący: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych I.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

OCENA ZMIAN POSTAW KONSUMENTÓW ZDROWEJ śywności (NA PODSTAWIE ANALIZY MACIERZY PRZEPŁYWÓW)

OCENA ZMIAN POSTAW KONSUMENTÓW ZDROWEJ śywności (NA PODSTAWIE ANALIZY MACIERZY PRZEPŁYWÓW) Jolanta Kondratowicz-Pozorska Katedra Statystyki Matematycznej, Akademia Rolnicza w Szczecinie e-mail: jpozorska@e-ar.pl OCENA ZMIAN POSTAW KONSUMENTÓW ZDROWEJ śywności (NA PODSTAWIE ANALIZY MACIERZY PRZEPŁYWÓW)

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych klientów w kontekście strategii marketingowej

Analiza potencjalnych klientów w kontekście strategii marketingowej 2012 Analiza potencjalnych klientów w kontekście strategii marketingowej Małgorzata Latuszek Planowanie marketingowe e-usługi Łódź, 04 października 2012 Po co analizować potrzeby klientów? Po co analizować

Bardziej szczegółowo

Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o.

Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o. Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o. Ośrodek Certyfikacji PolCert Niniejszego dokumentu nie wolno w Ŝadnej jego części powielać, przechowywać ani zapisywać w systemie wyszukiwania,

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY SERWISOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY SERWISOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY SERWISOWEJ Niniejsza umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Spółką AB S.A. REGON 931908977 Adres: Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław NIP: PL8951628481 Reprezentowana przez w dalszej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY BUDOWY RELACJI BIZNESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH

WYBRANE ASPEKTY BUDOWY RELACJI BIZNESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH Marek Jabłoński Adam Jabłoński WYBRANE ASEKTY BUDOWY RELACJI BINESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH Wstęp ozytywne kształtowanie relacji biznesowych obecnie odgrywa kluczową rolę w długoterminowym trwaniu firmy na

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania Preambuła Art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym (tekst

Bardziej szczegółowo

1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT

1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT KRÓTKO I WYBIÓRCZO O PUBLIC RELATIONS, czyli nieco wyjęty z kontekstu fragment wstępu do opracowania pewnej strategii I. Public Relations ujęcie teoretyczne Teoria Public Relations to dziedzina stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Warszawa, 2010 Informacje o firmie RavNet RavNet od ponad 10 lat zajmuje się szeroko pojętą informatyczną obsługą firm. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Warszawa, grudzień 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

W3. Metody badań jakościowych

W3. Metody badań jakościowych W3. Metody badań jakościowych Istota badań jakościowych Rodzaje badań jakościowych Próba w badaniach jakościowych Organizacja badań Zasady analizy jakościowej Kierunki zmian w badaniach jakościowych 1

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Kim jest młody konsument?

Kim jest młody konsument? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci dr Robert Wolny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 października 2010 r. Kim jest młody konsument? osoba do 18/19 roku

Bardziej szczegółowo

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar Metody sprzedaży dr Beata Bajcar Metody sprzedaży Wykład 1 Literatura Solomon, M.R. (2006) Zachowania i zwyczaje konsumentów, Gliwice: Wydawnictwo Helion. Antonides, G., Van Raaij, W.F. (2003). Zachowanie

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Techniki negocjacji i mediacji w administracji na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Techniki negocjacji i mediacji w administracji na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Techniki negocjacji i mediacji w administracji na kierunku

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Systemy transportu międzyoperacyjnego stosowane w malarniach proszkowych.

Systemy transportu międzyoperacyjnego stosowane w malarniach proszkowych. Tytuł: Systemy transportu międzyoperacyjnego stosowane w malarniach proszkowych. Systemy transportu międzyoperacyjnego są jednym z najwaŝniejszych elementów linii malarskich mimo, Ŝe nie mają znaczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Uniwersytet Jagielloński Interfejsy graficzne Wykład 2 Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Barbara Strug 2011 Hall of shame Hall of shame Model wodospad Feedback Problem z modelem waterfall Projektowanie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

Raport Coachowie Europa i Polska

Raport Coachowie Europa i Polska Raport Coachowie Europa i Polska COACHING W związku z róŝnymi definicjami i róŝnym rozuminiem coachingu, obliczenie zapotrzebowania na coachów i adekwatny do tego potencjał szkół coachingu został oparty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Rozpoznaj swoich klientów, czyli jak dobrze przeprowadzić segmentację rynku? - identyfikacja rynków docelowych i grupy planowanych odbiorców

Rozpoznaj swoich klientów, czyli jak dobrze przeprowadzić segmentację rynku? - identyfikacja rynków docelowych i grupy planowanych odbiorców 2012 Rozpoznaj swoich klientów, czyli jak dobrze przeprowadzić segmentację rynku? - identyfikacja rynków docelowych i grupy planowanych odbiorców Małgorzata Latuszek Analiza rynku e-usługi Wrocław, 02

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo