Tomasz Kasprzak. Rok: 2004 Czasopismo: Niebieska linia Numer: 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Kasprzak. Rok: 2004 Czasopismo: Niebieska linia Numer: 2"

Transkrypt

1 Tomasz Kasprzak Rok: 2004 Czasopismo: Niebieska linia Numer: 2 Macierzyństwo, poza biologicznym uwarunkowaniem, zdeterminowane jest kulturowo. To, czy kobieta w ogóle będzie matką i jaką matką, zależy od wielu czynników, a proces indoktrynacji do bycia matką jest długi i często niejednoznaczny*. Współczesne relacje matka-dziecko traktowane są jako w pełni naturalne, wpisane w biologię pochodne instynktu macierzyńskiego. Na ten związek należy jednak patrzeć jako efekt wielowiekowego procesu. Francuski historyk Philip Aries przedstawia przemiany, jakim ulegała relacja matka-dziecko od średniowiecza po XX wiek. Dowodzi on, że w wiekach średnich relacja ta wyznaczona była przez podstawowy cel wychowawczy jakim było zbawienie duszy. Wychowanie polegało więc na opanowaniu grzesznej natury utrudniającej osiągnięcie pozaziemskiej świętości. Elisabeth Badinter w "Historii miłości macierzyńskiej" dowodzi, że jeszcze XVII-wieczna matka nie jest związana więzami czułości i zażyłości z dzieckiem. Dzieci rodzą się często, ale też często umierają, zwłaszcza w krytycznym pierwszym roku życia. Z ekonomicznego punktu widzenia dzieci są inwestycją, która przez lata ich niepełnoletniości jest kosztowna. Opieka, uwaga i wysiłek, który wiązał się z wychowy- waniem dziecka, sprawiał, że rodzice często rozwiązywali "problem wychowawczy" przez porzucenie dziecka, dzieciobójstwo, obojętność na jego potrzeby, oddawanie do mamki na wieś, gdzie szanse na jego przeżycie były niewielkie. Miłość rodzicielska, a zwłaszcza miłość macierzyńska, rozumiana jako intymna więź między matką a potomstwem, zdawała się jeszcze nie istnieć. Obowiązki kobiet wobec męża i wspólnoty, a nie dziecka, były dla niej istotniejsze. Badinter przedstawia tezę, zgodnie z którą miłość macierzyńska nie stanowiła aż do początku XX wieku wartości społecznej i moralnej. To tłumaczy, dlaczego możliwy był tak obojętny i nieczuły (z naszego punktu widzenia) stosunek do dzieci. Objawami takiej obojętności był: brak oznak żalu po śmierci dziecka, nieobecność rodziców na pogrzebie, porzucanie chorych lub umierających niemowląt, odmowa karmienia dziecka (chyba, że był to pierworodny dziedzic majątku). Część historyków dowodzi jednak, że w tym okresie obojętność nie była jedynym sposobem traktowania dzieci. Krytykując tezę Badinter, wskazują wiele przejawów czułości i troski o dzieci. Le Goff na przykład podkreśla częstotliwość wotów, modlitw o uz-drowienie małych dzieci, składanych w kościołach całej Europy (Le Goff 1994). W XVII i XVIII wieku wychowanie dzieci w środowiskach mieszczańskich i arystokratycznych odbywa się w podobny sposób i dzieli na trzy kolejne fazy: 3-4-letni pobyt u mamki, powrót do domu na 5-6 lat (co wcale nie oznaczało, że mieszka ono z rodzicami, ponieważ dzieckiem często zajmowała się tylko niańka), a następnie wyjazd do klasztoru lub na pensję w wieku 8-10 lat i powrót stamtąd 1 / 6

2 na własny ślub. Model przednowoczesnej rodziny zakładał naczelną rolę ojca jako pana i władcy, do którego należały kobiety, dzieci i służba. Istotniejsza więc była relacja ojciec-dziecko, a nie matka-dziecko, bowiem to przede wszystkim ojcu należny był szacunek i miłość dzieci. Zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero po opublikowaniu przez Jana Jakuba Rousseau w 1762 roku "Emila". Francuski myśliciel zaproponował nową ideę rodziny opartej na miłości macierzyńskiej. Po raz pierwszy w historii została sformułowana teza, iż dziecko jest wartością samą w sobie, a jego naturalne popędy są dobre: "Dbałość o dzieci pobudza nową uczuciowość, chętnie i udatnie przedstawianą przez XVIII-wiecznych malarzy; rodzi się nowoczesne poczucie więzi rodzinnej" (Aries 1995). Nowa wrażliwość wraz z czynnikami ekonomicznymi, demograficznymi i medycznymi, stworzyła nowy ideał "dobrej matki" - karmiącej piersią swoje dzieci, poświęcającej im całą uwagę i troskę, wychowującej je na dobrych obywateli. Jest to powiązane z przekształceniem samej rodziny, której wzorcem (przyniesionym z Anglii) jest małżeństwo z miłości, a sama rodzina przedstawiana jest jako gniazdo miłości (Badinter 1998). Uwaga zostaje przesunięta z relacji ojciec-dziecko na relację matka-dziecko - kształtowaną przez miłość i przywiązanie. Ponadto dziecko staje się najcenniejszym z dóbr, także z punktu widzenia nowo kształtującego się kapitalizmu (od wzrostu liczby ludności, czyli rąk do pracy zależy bogactwo kraju). Nowożytną rodzinę można więc określić jako pajdocentryczną czyli ukierunkowaną na dziecko1). Efektem takiej ideologii były próby zahamowania nadmiernej śmiertelności dzieci, powstawanie podręczników i szkół dla akuszerek. Zaczęto przywiązywać znaczenie do sposobów leczenia i ochrony życia dzieci, rozwijały się towarzystwa opieki nad matkami i dziećmi. W sposób instytucjonalny wsparta relacja matka-dziecko znalazła wyraz w emocjonalnej więzi określanej od początku XX wieku jako instynkt macierzyński. W ten sposób macierzyństwo (a dokładniej pewna jego wizja) stało się w pełni naturalnym, biologicznie zdeterminowanym odruchem, a jego brak u kobiet staje się czymś nienaturalnym, nienormalnym. Niezwykle istotnym wkładem w tak rozumiane macierzyństwo była teoria osobowości Zygmunta Freuda, zgodnie z którą relacja z matką w zasadniczy sposób wyznacza rozwój każdej jednostki. Przemiany w podejściu do macierzyństwa ściśle powiązane są ze zmianą dominującego typu rodziny: z rodziny typu klanowego, charakterystycznej dla okresu przedindustrialnego, do rodziny nuklearnej - typowej dla społeczeństwa zmodernizowanego. Badinter podkreśla odejście od ideologii "instrumentalności" dziecka, a samo dziecko staje się wartością autoteliczną (Badinter 1998). Oczywiście, trzeba pamiętać, że rozwój opieki socjalnej i przejmowanie od początku XX wieku przez różne instytucje pozarodzinne (głównie szkołę i służbę zdrowia) obowiązków rodzinnych oraz takie przemiany cywilizacyjne, jak praca zarobkowa kobiet, osłabiły w dużym stopniu tendencje pajdocentryczne. Matka-Polka Opisane przemiany macierzyństwa w Europie, w oczywisty sposób dotyczą też naszego kraju. Specyfika polska w tym wypadku jest symbolizowana przez postać matki-polki. Ten konstrukt 2 / 6

3 ideologiczno-mentalny łączy w sobie religijny kult Matki Boskiej Częstochowskiej (która "uchroniła" kraj przed szwedzkim potopem) i historyczną pamięć okresu zaborów (kiedy kobiety zmuszone były przejąć obowiązki nieobecnych z powodu powstań i emigracji ojców)2). Różne postawy kobiet wobec posiadania dzieci pokazuje Małgorzata Szpakowska, analizując listy czytelniczek do popularnych czasopism na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Dla kobiet z okresu "małej stabilizacji" w Polsce charakterystyczne są dwa podejścia. Z jednej strony dziecko traktowane jest jako dobro nadrzędne, a macierzyństwo jako posłannictwo kobiet. Oznacza to, że celem kobiet powinno być rodzenie i jak najlepsze wychowywanie potomstwa. Bycie kobietą oznacza bycie matką, w myśleniu potocznym obie te kategorie są traktowane jako synonimy. Podkreślenie roli macierzyństwa służy w rzeczywistości promowaniu postaw prorodzinnych. Odpowiedź na pytanie, czy w tych warunkach kobiecość może być realizowana w oderwaniu od prokreacji - jest negatywna. Z drugiej strony autorka pokazuje, że do głosu zaczyna dochodzić przeświadczenie, że tak rozumiana rola matki jest rzeczywistym poświęceniem. Autorki listów formułują zarzuty wobec takiego stanu rzeczy, wynikające z "niemiłego odkrycia, że szczęście matki osiągane jest kosztem szczęścia kobiet i vice versa" (Szpakowska 2003). Szpakowska pokazuje równocześnie, na podstawie przesyłanych na konkursy pamiętników, że w latach 60. w Polsce dzieci bardzo często były traktowane nie jako partnerzy, ale przedmioty opieki, "pojawiają się mimochodem jako składniki losu rodziców, a nie jako byty samoistne (...). W większości relacji rodzicielskich dziecko jest raczej tym, komu trzeba dać obiad lub kogo trzeba odebrać z przedszkola". (Szpakowska 2003). Takie podejście do roli rodzicielskiej jest tak naprawdę argumentem przeciwko wspomnianemu wcześniej przekonaniu o pajdocentrycznym charakterze kultury (a przynajmniej jej polskim wydaniu). Transformacja ustrojowa w 1989 roku przyniosła zmiany polskiej rodziny i macierzyństwa. Obok wyrazów dzieciocentryzmu w listach czytelniczek cytowanych przez Szpakowską funkcjonuje tendencja do instrumentalnego traktowania macierzyństwa. Dla niektórych matek dziecko jest przedmiotem posiadania. Co jest ważne, dziecko staje się obiektem przeniesienia, potencjalnym konsumentem dóbr, których matka nie mogła dostąpić z racji ograniczeń ekonomicznych i politycznych w poprzednim ustroju. Tę tendencję (wraz ze sposobem traktowania wychowania jako ciągłego procesu inwestowania w kapitał ludzki, jakim jest dziecko) widać w trendzie do zapisywania dziecka od najmłodszych lat na wszelkie możliwe kursy, dodatkowe zajęcia, w wysiłkach włożonych w umieszczenie go w odpowiednim żłobku, przedszkolu i szkole. Świat bez matek Kim jest matka-polka dziś, z demograficznego punktu widzenia? Zgodnie z danymi przytaczanymi przez Fundację "Rodzić po ludzku", średni wiek urodzenia pierwszego dziecka to dla Polki 23,7 lat, przy czym wzrasta on wraz we stopniem wykształcenia (dla kobiet z wyższym wykształceniem - 27,2, z policealnym - 24,9, ze średnim - 23,4, podstawowym 19,6 i niepełnym podstawowym - 17,9)3). Wykształcenie jest podstawową zmienną zachowań prokreacyjnych Polek. Krystyna Slany w książce "Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie" zadaje ważne pytanie: Jak zmiana pozycji kobiet, wyrażająca się w ich aktywności pozarodzinnej, oddziałuje na macierzyństwo? Zasadniczą zmianą obserwowaną 3 / 6

4 niemal we wszystkich krajach, jest wyraźny spadek płodności, na który oddziałują zmiany w sferze życia rodzinnego zachodzące już od kilkudziesięciu lat. Wśród tych zmian autorka wymienia m.in.: wiek inicjacji seksualnej, wiek opuszczenia domu rodzinnego, rozszerzenie się kohabitacji, kryzys małżeńskości i opóźnienie zawierania małżeństw, wzrost urodzeń pozamałżeńskich i bezdzietności, rozpad małżeństw, zawieranie małżeństw powtórnych i ich rozpad. Badanie trendów płodności dokonywanych z perspektywy ostatnich 30 lat pokazuje, jak wyraźnie zmienił się odsetek porodów u kobiet znajdujących się we wszystkich grupach wieku prokreacyjnego (Slany 2002). Polską sytuację dobrze oddaje raport Fundacji "Rodzić po ludzku" o płodności kobiet. Od początku lat 90. obserwujemy w Polsce spadek liczby urodzeń. Polki rodzą coraz rzadziej, a podstawowym czynnikiem wpływającym na spadek liczby urodzeń, jest spadek wskaźnika płodności kobiet, który na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zmniejszył się o ponad 50%. Autorki raportu podkreślają, że zmiana w płodności kobiet wpływa na model zastępowania pokoleń. Podobnie jak istotnym dla przekształceń relacji matka-dziecko w okresie industrialnym było przejście od rodziny wielopokoleniowej typu rodowego do rodziny nuklearnej, tak obecne przemiany w formach życia małżeńsko-rodzinnego (jak je określa K. Slany) kształtują podejście do macierzyństwa. Autorka jako alternatywne formy wobec rodziny uznaje: kohabitację, życie w samotności, monoparentalność i związki homoseksualne. Kohabitacja czyli "życie razem", ale bez formalnego (małżeńskiego) powiązania, zyskuje popularność już od lat 70., nie tylko jako forma przygotowania do małżeństwa, ale także jako jego alternatywa. W tego typu związkach na czoło wysuwa się jednostka lub para, która inwestuje przede wszystkim w siebie, co nieco żartobliwie, ale dobitnie, określane jest jako DINKS (Double Income No Kids - podwójne dochody, żadnych dzieci). Taka postawa prowadzi do opóźnienia prokreacji lub wręcz bezdzietności. Krystyna Slany przytacza taką wypowiedź Teresińskiej (1997) na temat DINKS-ów: "Ubolewania mediów, że oto nastał czas upadku wartości duchowych i erupcja egoizmu, traktują pobłażliwie. Dają przecież społeczeństwu to, co najcenniejsze: pracę mózgów o najwyższym IQ. (...) Czy nie lubią dzieci? Lubią, oczywiście! Ale nie do tego stopnia, by je mieć, a potem zostawić na pięć dni w tygodniu pod opieką niani, którą dzieci nazywają mamą. Zasadą jest pozostawanie w wolnym związku i świadoma rezygnacja z rozmnażania się" (Slany 2002). Single To bardzo pojemna kategoria opisująca wszystkich ludzi żyjących samotnie, niezależnie od ich sytuacji cywilno-prawnej (panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione, będące w seperacji, wdowy/wdowcy, samotni rodzice). Następuje znacząca zmiana społecznej recepcji tego zjawiska. Negatywna, piętnująca postawa w wypadku samotnych matek, obarczanych winą za nieumiejętność założenia rodziny, zostaje zamieniona na wyrazy podziwu dla niezależnych, samorealizujących się samotnych kobiet. Życie w samotności łączy się z kolejnym typem alternatywnej formy wobec rodziny wyróżnionej przez K. Slany, a mianowicie monoparentalnością. Autorka proponuje takie określenie jako mniej pejoratywnie zabarwione od używanego powszechnie pojęcia "samotne rodzicielstwo". Chociaż tego typu związki mogą być tworzone zarówno przez samotne matki, jak i samotnych 4 / 6

5 ojców, to znamienne jest, że określenie to przypisuje się zwykle tylko kobietom. W tym wypadku wiedza potoczna znajduje potwierdzenie w statystykach. Marek Rymsza pokazuje, że na gruncie polskim rodziny niepełne stanowią ponad 15% ogółu rodzin, a zdecydowana większość (około 90%) - to rodziny bez ojca. Tak więc co dziewiąte dziecko wychowuje samotna matka (Rymsza 2001). Zniewolenie wolnością Warto podkreślić za K. Slany istotną zmianę świadomościową, jaka nastąpiła współcześnie - otóż pierwszy raz w historii ludzie zaczynają żywić przekonanie, że kobieta może zostać matką, jeśli sama tego pragnie. "Takiej wolności w podejmowaniu jednej z najważniejszych decyzji życiowych nie dawały kobiecie poprzednie typy społeczeństw. Pro- kreacja poza małżeństwem była stygmatyzowana i odrzucana jako forma dewiacji. Utwierdzało to przekonanie, że małżeństwo jest najkorzystniejszą instytucją dla wychowania dzieci i wszystkie formy poza nią oznaczają problem (głównie ubóstwo i kłopoty wychowawcze) i stanowią obciążenie dla państwa (Slany 2002). Można zastanowić się, jak opisana "nowa świadomość", objawia się w polskiej rzeczywistości. Można powiedzieć, że postęp w zakresie antykoncepcji i technologii reprodukcyjnych spowodował, że nastąpił, jak to ujmuje Giddens "kres reprodukcji jako konieczności losowej" (Giddens 2001). Upraszczając, przed obecną sytuacją pełnej kontroli urodzeń, ciąże i dzieci po prostu się zdarzały. Dobrze oddaje to potoczna kategoria "wpadki" - posiadanie dziecka nie było decyzją, ale przypadkiem. W pewnym sensie macierzyństwo nie zależało od kobiet, dlatego było łatwiejsze do przyjęcia, było po prostu koniecznością. Obecnie sfera rozrodczości znajduje się pod ścisłą kontrolą, seks na stałe został oddzielony od prokreacji. Kobiety dzięki środkom antykoncepcyjnym mają dużą, ale nie całkowitą kontrolę nad płodnością. Nowa wolność dotycząca macierzyństwa daje kobiecie możliwość wyboru momentu, kiedy chce zostać matką, a przez to zwiększenia swojej aktywności niezwiązanej z wychowaniem dzieci. Ale możliwość podjęcia decyzji związanej z posiadaniem dzieci staje się coraz trudniejsza. Okazuje się, że nigdy nie ma odpowiedniego czasu na macierzyństwo, gdyż wymogi rynku pracy uniemożliwiają faktyczne połączenie roli matki i aktywnej zawodowo kobiety (Beck 2002). Coś, co kiedyś przychodziło samo, dziś jest kwestią racjonalnego wyboru, przymusową kalkulacją zysków i strat. W związku z tym konieczna jest socjalna opieka nad kobietami i ich dziećmi - bo jeżeli macierzyństwo nie jest kwestią przypadku tylko świadomego wyboru, to tym bardziej należy umożliwić kobiecie podjęcie racjonalnego wyboru posiadania dzieci. Oczywiście, nie oznacza to, że kobiety nie kochają już dzieci tak jak dawniej i że w mniejszym stopniu pragną je mieć, ale w wyniku różnych okoliczności często decydują się na posiadanie dzieci, gdy jest już na to za późno. * W poprzednim numerze "Niebieskiej Linii" (1/30/2004) pisałem o historycznych i społecznych przemianach ojcostwa w kulturze europejskiej. Ten tekst stanowi rozwinięcie i uzupełnienie wyrażonych tam tez. 5 / 6

6 1) Wg antropologa T. Bulińskiego "W kulturze nowożytnej, jak w żadnej innej, skupiono uwagę na prawidłowym wychowaniu dziecka i temu podporządkowano większość starań. Stąd też powstanie rozmaitych instytucji wychowawczych oraz gałęzi wiedzy humanistycznej zwanej pedagogiką, zajmującej się odizolowanym światem dzieciństwa". (Buliński 2003). 2) Postawy kobiet z lat 60. prezentowane są na przykładzie listów pisanych do "Życia Warszawy", "Tygodnika Kulturalnego", "Tygodnika Powszechnego", blok współczesny reprezentują wypowiedzi, które ukazały się na łamach "Kobiety i Życia" i "Wysokich Obcasów". Bibliografia Aries P. (1995), Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach dawnych, Gdańsk. Badinter E. (1998), Historia miłości macierzyńskiej, Warszawa. Buliński T. (2003) "Dziecko Krzywdzone" nr 4, Warszawa. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość, Warszawa. Graff A. (2001), Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa. Moore H., L. (2003), Płeć kulturowa i status - wyjaśnienie sytuacji kobiet [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, [red.] M. Kempny i E. Nowicka, Warszawa. Le Goff J. (1994), Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa. Rymsza M. (2001), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Warszawa. Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków. Szpakowska M. (2003), Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa. 6 / 6

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek: Socjologia.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek: Socjologia. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek: Socjologia Magdalena Daniluk Numer albumu 20795 Wpływ wsparcia społecznego pochodzącego od rodziny

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 1 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 2 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Biuro projektu @lterego ul.

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy

Bardziej szczegółowo

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych M A C I E J D Ę B S K I Krzywdzenie dziecka w rodzinie Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych Krzywdzenie dziecka w rodzinie Społeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF 1 2 Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB Redaktor prowadzący: Ewa Różycka Redakcja i korekta: ALEF Wydanie publikacji współfinansował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

MiĘdzy zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego:

MiĘdzy zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: MiĘdzy zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki? Anna Matysiak, Anna Baranowska-Rataj, Monika Mynarska, Anna

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego

Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Studia nad migracją t. 4. Studia nad migracją / Studies in Migration / Дослідження міграції Dotychczas w

Bardziej szczegółowo

ISBN:987-83-923109-5-2

ISBN:987-83-923109-5-2 Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu Mama w pracy społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji Roland Łukasiewicz Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji abstrakt Realizowanie podstawowych funkcji rodziny związane jest z umiejętnością zaopatrzenia współczesnej rodziny w szereg potrzeb.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Samotne rodzicielstwo

Samotne rodzicielstwo Samotne rodzicielstwo Między diagnozą a działaniem Mariola Racław Dobroniega Trawkowska Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Samotne rodzicielstwo

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 Zawartość 1.Szymon Grzelak Wielka miłość a seks...2 2.Irena i Jerzy Grzybowscy - Jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim?...5 3.Joanna

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXX - zeszyt 3-2008 PIOTR ŻUK O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH Henryk Domański stwierdza, że klasa dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA FUKCJONOWANIA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ W RODZINIE Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU WYCHOWANIA RELIGIJNEGO

PROBLEMATYKA FUKCJONOWANIA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ W RODZINIE Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU WYCHOWANIA RELIGIJNEGO 1 PROBLEMATYKA FUKCJONOWANIA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ W RODZINIE Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU WYCHOWANIA RELIGIJNEGO Wprowadzenie Rodzina wychowująca dziecko z niepełnosprawnością umysłową znajduje

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY POTRZEBA OBECNOŚCI OJCA W RODZINIE. Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny KUL St a l o w a Wo l a

ARTYKUŁY POTRZEBA OBECNOŚCI OJCA W RODZINIE. Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny KUL St a l o w a Wo l a POTRZEBA OBECNOŚCI OJCA W RODZINIE ARTYKUŁY Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny KUL St a l o w a Wo l a Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W l.1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 1990 licencjat

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN A RYNEK PRACY Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo