KONCEPCJA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PO LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PO LATACH"

Transkrypt

1 Koncepcja osiedla mieszkaniowego po latach A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 37 (1-2) 2013, s Waldemar Siemiński KONCEPCJA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PO LATACH Słowa kluczowe: osiedle mieszkaniowe, blokowisko, modernizacja, rewitalizacja 1. Wstęp i rys historyczny Na zjawisko miejskiego osiedla mieszkaniowego trzeba patrzeć z co najmniej dwu punktów widzenia: jako na twór materialny w pewien specjalny sposób ukształtowany fragment przestrzeni miejskiej, z drugiej zaś strony jako na zjawisko społeczne, kształtowane według pewnych społecznych celów (wartości), związane z funkcjonowaniem zbiorowości osiedlowych, tworzących niekiedy społeczności lokalne. Ta rozdzielność w podejściu do osiedla jest szczególnie potrzebna, gdy bada się historię osiedla mieszkaniowego. Inaczej układały się losy osiedla miejskiego jako jednostki urbanistycznej, inny zaś jest los osiedla jako jednostki społecznej. Często słyszy się pogląd, że kongres CIAM w 1956 r. w Dubrowniku, na którym Le Courbusier ogłosił koniec tej organizacji, to również koniec historii osiedla mieszkaniowego stworzonego przez modernistycznych architektów. Charles Jencks koniec ten datuje bardzo dokładnie na 15 lipca 1972 roku na godzinę 15.32, kiedy to w Saint Louis w stanie Missouri w USA wysadzono w powietrze metodą kontrolowanej implozji zbudowane w latach komunalne osiedle mieszkaniowe Pruitt Igoe. Ten 21

2 Waldemar Siemiński zespół 11-piętrowych bloków z wielkiej płyty, zajmujący 23 hektary, zaprojektował architekt Minoru Yamasaki (zaprojektował także dwie wieże WTC zniszczone w ataku terrorystycznym 11 września 2001 roku). Koniec osiedla mieszkaniowego... Trudno o pogląd bardziej uproszczony. W zły lub lepszy sposób osiedla mieszkaniowe od lat 20-tych XX wieku są w mieście współczesnym obecne cały czas aż do dzisiaj. Na oryginalność koncepcji osiedla mieszkaniowego zwracali uwagę Ł. Heyman i J. Musil. Heyman, pisząc o nowatorskim nurcie przedwojennego polskiego mieszkalnictwa na przykładzie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nie wahał się stwierdzić, że WSM uczyniła (...) wysiłek olbrzymi, aby (...) opracować i realizować nową koncepcję siedziby ludzkiej 1. Na gruncie czeskich doświadczeń znakomity socjolog miasta J. Musil stwierdził, że: Twórcy architektury współczesnej mieli odwagę zająć krytyczne stanowisko w stosunku do tradycyjnego miasta i jego tradycyjnych dzielnic mieszkaniowych. Chcieli w sposób świadomy stworzyć nowy rodzaj 2. W swej klasyfikacji form urbanistycznych Krzysztof Chwalibóg ten nowy rodzaj nazywa blokiem, a jego bardziej rozwiniętą formę superblokiem, również określając je jako całkowicie nową wartość przestrzenną 3. W planowaniu miast koncepcji osiedla mieszkaniowego nie dało się wyrugować nawet w okresach najostrzejszych ataków na założenia modernistycznej urbanistyki. Przypomnę, że nawet w okresie tzw. socrealizmu, kiedy fasadowo rozumiane miasto ujmowano przede wszystkim jako przestrzeń reprezentacyjnych placów i ulic, przeznaczonych na manifestacje i defilady mas, odpowiednie ministerstwo nazywało się Ministerstwem Budownictwa Miast i Osiedli, a instytucja praktycznie budująca w tym czasie miasta nazywała się Zakładem Osiedli Robotniczych (ZOR). Ani koniec CIAM, ani wysadzenie w powietrze jako wylęgarni patologii społecznej osiedla Pruitt-Igoe nie zakończyły historii osiedla mieszkaniowego we współczesnym mieście. Paradoksalnie w Polsce Ludowej, ale i w innych demoludach, w dekadach lat 60-tych i 70-tych XX wieku budownictwo osiedlowe stało się jednym z dominujących, obok uprzemysłowienia, sposobem kształtowania struktury miasta socjalistycznego. 1 Łukasz Heyman: Nowy Żoliborz Ossolineum, Wrocław 1976, str Jiři Musil: Społeczne aspekty oceny zespołów mieszkaniowych. Sprawy Mieszkaniowe, z. 3-4/1984, str K. Chwalibóg: Ewolucja struktury zespołów mieszkaniowych. IKŚ, Warszawa 1976, str

3 Koncepcja osiedla mieszkaniowego po latach Trzeba w tym miejscu jednak koniecznie powiedzieć, że w ówczesnej praktyce budownictwa odeszło się od zasad przyjętych pierwotnie dla formowania osiedla mieszkaniowego (czy to jako jednostki sąsiedzkiej czy jednostki szkolnej, bądź osiedla jako przedłużenia mieszkania ). Zamiast pierwotnie zakładanych kameralnych osiedli zaczęto w szybkim tempie i w zestandaryzowanych, fabrycznych technologiach wznosić tzw. blokowiska, mające z courbusierowską super-jednostką wspólne i to, że usadowione były w wolnych, otwartych przestrzeniach, pozbawionych jakichkolwiek znaczeń i symboli odsyłających do desygnatów społecznej wspólnoty. Ich treść społeczna wyrażała prawie wyłącznie wolę dominującej władzy politycznej, dla której blokowiska były inkubatorami prostej reprodukcji siły roboczej. Po upadku CIAM koncepcja osiedla mieszkaniowego w mieście odżywała w różnych postaciach jeszcze kilka razy. W latach 70-tych XX wieku można ją było odnaleźć w koncepcji Oskara Newmana defensible space 4. Koncepcja osiedla newmanowskiego doznała licznych realizacji w miastach Zachodu. Były to małe zespoły kilkurodzinnych lub jednorodzinnych budynków mieszkalnych skupione wokół przestrzeni wewnętrznej, do której prowadził sięgacz komunikacyjno-transportowy. Dziedzińce na końcu sięgaczy były pod społeczną kontrolą grup sąsiedzkich mieszkańców. Sięgacze komunikacyjne w tego typu osiedlach miały nieraz formę jednej linii łączącej przestrzeń wewnętrzną osiedla z ulicą przelotową, ale niekiedy w zespołach mieszkaniowych większych tworzyły hierarchiczny układ drzewa kolonii połączonych rozgałęzionym układem sięgaczy komunikacyjnych. Wiarę w to, że taki układ przestrzenny potrafi zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo skuteczniej niż inne układy urbanistyczne podważyły przede wszystkim badania B. Hilliera. Badania te wykazały, że defensible space nie jest bardziej bezpieczna niż ruchliwa, tradycyjna główna ulica handlowa w mieście 5. Cel kształtowanie bezpiecznej przestrzeni (mieszkaniowej, publicznej czy innej) nie był obcy modernistycznej koncepcji osiedla mieszkaniowego. Nigdy jednak nie był w niej dominujący. We współczesnej 4 Oscar Newman: Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design. Colier, New York Badania B. Hilliera omawiane są w książce B. Czarnieckiego i W. Siemińskiego Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004, str

4 Waldemar Siemiński kulturze wielkomiejskiej stał się priorytetowy, o czym świadczy masowe powstawanie od lat 80-tych XX wieku tzw. osiedli za murami, zwanymi inaczej grodzonymi. 2. Osiedla grodzone Małe zespoły mieszkaniowe newmanowskie dają się dość dokładnie opisać pod względem ich założeń i zrealizowanych cech przestrzennych. Osiedla grodzone wymykają się charakterystykom tego typu. Poza grodzeniem i ostentacyjną separacją trudno jest wskazać jakieś inne cechy ich przestrzeni. Osiedla te są mało zbadane. Jak piszą B. Jałowiecki i W. Łukowski, osiedla tego typu najbardziej rozpowszechnione są w krajach tzw. trzeciego świata...gdzie obok starego, na ogół kolonialnego miasta, powstają wyłącznie osiedla zamknięte dla klas zamożnych i morze bidonvilles, favelas, barriadas i slums 6. W USA w latach 90-tych XX w. zamieszkiwało w nich, szacunkowo, od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów mieszkańców. Te nieprecyzyjne szacunki liczby mieszkańców pokazują, że i pod względem demograficznym osiedla te są również słabo zbadane. W zamieszczonym w 2005 r. w tygodniku Polityka raporcie w sprawie osiedli grodzonych w Polsce M. Czubaj określił ich liczbę w Warszawie na około 250, co jak stwierdził jest ewenementem w skali europejskiej 7. W kwestii tej B. Jałowiecki i W. Łukowski podają, że we Francji w 2002 r. istniało 183 osiedli strzeżonych (w tym jedynie 72 grodzone). Również w Niemczech osiedla te nie są rozpowszechnione, a w Berlinie, na granicy z Poczdamem, istnieje tylko jedno takie osiedle 8. Przy braku naukowej wiedzy o osiedlach grodzonych niektóre dziennikarskie spostrzeżenia na ich temat są cenne szczególnie. Osiedla te postrzega się często pod kątem zawłaszczenia przez nie przestrzeni publicznych w mieście. M. Czubaj dostrzega nieobecność publicznych przestrzeni... wewnątrz osiedli grodzonych. Wprawdzie w ich wnętrzach znajdują się urządzone tereny zieleni, ale...zainicjowana na osiedlu S... w Warszawie akcja sprzątania przez właścicieli po ich psach skończyła się niepowodzeniem. Spacerowych alejek i trawników nie uznaje się za 6 B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.): Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa M. Czubaj: Polska płotem przedzielona. Polityka nr 30, lipiec B. Jałowiecki, W. Łukowski, op. cit. 24

5 Koncepcja osiedla mieszkaniowego po latach swój obszar. Z tego powodu pomiędzy nowymi mieszkańcami osiedli grodzonych a starymi tubylcami dochodzi do konfliktów. Nowi stawiają samochody poza terenem swego osiedla. Wyprowadzają psy poza ogrodzenie. Zachęcają swoje dzieci do korzystania z cudzego terenu, gdy dzieciom z zewnątrz wstęp do osiedla grodzonego jest zabroniony 9. Anomalie przestrzeni osiedli grodzonych tak oto scharakteryzował w 2005 r. Andrzej Kiciński: Jeśli buduje się zespoły na powierzchni 20 ha z dwoma bramami, to nie jest to tylko sprawa przestrzeni, ale zagrożenie dla całego miasta. Dziesiątki grodzonych osiedli łączy się ze sobą tworząc nieprzenikniony szereg coś, co określiłbym jako warszawski archipelag Gułag. W przypadku klęsk żywiołowych te nieprzeniknione obszary mogą powodować trudne do przewidzenia dziś katastrofy 10. Maciej Cesarski dostrzega w zjawisku osiedli grodzonych brak nawiązywania do otaczającej je przestrzeni miejskiej ( są rozrzucone w ahistorycznej przestrzeni ), co wynika z tego, że w znacznym stopniu są mutacją tradycyjnych przedmiejskich suburbii. W porównaniu z klasycznymi suburbiami odznaczają się jednak obniżką kosztów w związku z większą intensywnością zabudowy i infrastruktury technicznej. Mimo tego wpisują się one w narastający chaos przestrzenny potęgowany lukami i niejasnością prawa planowania przestrzennego oraz biernością samorządu terytorialnego 11. Na tle stereotypowych opinii o luksusie zamieszkiwania w osiedlach grodzonych zastanawiającą uwagę poczynił znany architekt J. Kuźmienko: Cały czas z żoną przerabiamy świeżo oddane do użytku mieszkania... Okazują się one substandardem dla ludzi, którzy kupili je po 2,5 tys. dolarów za m 2. Za Gierka zrywano lenteksy i wyrzucano elementy wyposażenia kuchni. Teraz ludzie dosłownie rzucają się z kilofami na nowe mieszkania 12. Jak się okazuje, nabywając mieszkania, również w osiedlach grodzonych, wcale nie mamy do czynienia z rynkiem konsumenta, a raczej z dominacją developerów, którzy w dużym stopniu tworzą także zjawisko osiedli grodzonych. 9 M. Czubaj, op. cit. 10 Wypowiedź A. Kicińskiego na konferencji Od osiedla społecznego do osiedla strzeżonego, zorganizowanej przez miesięcznik Architektura Murator, sierpień 2005, Warszawa. 11 M. Cesarski: Refleksje na marginesie książki J. Gądeckiego o osiedlach grodzonych w Polsce. Człowiek i Środowisko, z.1-2/2010, IGPiM, Warszawa J. Kuźmienko: Wypowiedź na konferencji Od osiedla społecznego do osiedla strzeżonego. Architektura Murator, sierpień 2005, Warszawa. 25

6 Waldemar Siemiński Przestrzenna izolacja osiedli grodzonych jest ich cechą nie tylko fizyczną. Ma ona również silne znamiona społeczne. Modernistyczna koncepcja miejskiego osiedla mieszkaniowego z lat 20-tych XX w. była reakcją na takie cechy ówczesnego miasta kapitalistycznego, jak mocno zaznaczona w przestrzeni miasta segregacja społeczna (podziały klasowe), fatalne warunki życiowe (w tym mieszkaniowe) gorzej sytuowanych warstw społecznych. Zwalczająca te stygmatyzujące cechy koncepcja osiedla mieszkaniowego w mieście była społeczną utopią wyspy. W pierwszych realizacjach osiedli są one odwrócone tyłem do miasta (w budynkach osiedlowych od ulicy znajdowały się kuchnie, okna pokoi dziennych wychodziły na zieleń wnętrz osiedlowych). Granice osiedli zaznaczano wyraźnie, raczej jednak w sposób symboliczny (żywopłoty), a nie fizycznymi barierami nie do przebycia (strzeżonymi w dodatku przez umundurowane straże). Najważniejszą jednak differentia specifica nowych osiedli miała być ich treść społeczna, wyrażona w swoistej społecznej ideologii osiedla mieszkaniowego. Osiedla przeznaczone były dla wszystkich, miały być instrumentem społecznej homogenizacji, a nie społecznie segregować. Sąsiedztwo fizyczne ich mieszkańców miało prowadzić do sąsiedztwa społecznego, czyli do tworzenia więzi bezpośrednich, ulegających atrofii w wielkich miastach. Zbiorowości mieszkańców osiedli miały w odpowiedniej oprawie przestrzeni osiedla ewoluować w kierunku społeczności lokalnych. Co ważniejsze, nikłe możliwości dostępu ludności uboższej do usług miała rekompensować funkcja osiedla jako przedłużenia mieszkania. Czym są z punktu widzenia społecznego współczesne osiedla grodzone? Na ten temat wiadomo nie więcej niż o ich cechach urbanistyczno-przestrzennych. M. Casstells czy Z. Bauman widzą je w perspektywie relacji lokalność globalność, postrzegając aspekt lokalności tych osiedli jako czynnik słaby, niemal całkowicie zależny od globalizacji. Nieco inaczej patrzy na makrospołeczny kontekst zjawiska osiedli grodzonych J. Gądecki. Ujmuje je w perspektywie własnej koncepcji translokalności, w jakiej zmiany globalne i pozycja w tych zmianach konkretnych miejsc lokalizacji osiedli grodzonych nawzajem na siebie oddziałują. M. Cesarski komentuje to w ten sposób: osiedla grodzone rozprzestrzeniają się za sprawą globalizacji, przystosowując się zarazem do lokalnych uwarunkowań 13. Gdyby 13 M. Cesarski, op. cit. 26

7 Koncepcja osiedla mieszkaniowego po latach osiedla te były całkowicie eksterytorialnymi tworami w kosmopolitycznej przestrzeni globalizujących się metropolii nie potrzebowałyby zapewne tych zabezpieczeń i barier, jakie się wokół nich wznosi. Postrzeganie tych osiedli w relacji do gorszego społecznie otoczenia sygnalizuje, że mamy tu do czynienia z perspektywą, w jakiej analizuje się zjawiska gentryfikacji. J. Gądecki zastanawia się, czy zbiorowości osiedli grodzonych w ogóle tworzą wspólnoty lokalne 14. W socjologii społeczności lokalnych wspólne użytkowanie danego miejsca uważano dotąd za istotny czynnik więziotwórczy. Słabo rozpoznane funkcjonowanie osiedli grodzonych rodzi jak się okazuje wątpliwości nawet co do tego pewnika. M. Czubaj tak oto opisywał życie codzienne w osiedlach grodzonych: W ciągu dnia osiedla grodzone są wyludnione, mieszkańcy harują, by pospłacać zaciągnięte kredyty. W tym okresie najliczniejszą grupą są opiekunki do dzieci... W niedzielę znowu pustka wyjeżdża się do rodziny. Namiastką życia społecznego są zebrania wspólnot mieszkaniowych zaczynane zwykle przez zmęczonych pracą ludzi po godzinie 20-tej 15. M. Cesarski uważa, że wykupienie wraz z mieszkaniem czy domem w osiedlu grodzonym prawa własności do nieruchomości staje się dla mieszkańców takiego osiedla rodzajem przepustki do wyższej warstwy społecznej i jest to o wiele ważniejsze niż więzi społeczne w osiedlu i rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa 16. Niekiedy uważa się, że osiedla grodzone zasiedla nowo powstająca klasa kreatywna (wyodrębniana poprzez kryterium kapitału kulturowego, opartym na specyficznym stylu życia) lub klasa metropolitalna. Przy pomocy bardziej tradycyjnych kategorii, odsłaniających motywy wyboru zamieszkania w polskich osiedlach grodzonych, tak oto charakteryzuje mieszkańców osiedli za murami B. Jałowiecki: Za poczuciem zagrożenia kryją się także inne motywy niechętnie ujawniane... Jest to pogarda dla ludzi biedniejszych, którym się nie powiodło, których nie stać na luksusowe mieszkania, prywatne szkoły, zagraniczne wyjazdy. Są to postawy charakterystyczne dla dorobkiewiczów i nuworyszów, którym mieszkanie w zamkniętym osiedlu daje poczucie wyższości i zapewnia prestiż 17. B. Jałowiecki tak oto opisuje inne cechy społeczne zamieszkiwa- 14 J. Gądecki: Za murami. Osiedla grodzone w Polsce analiza dyskursu. Wrocław M. Czubaj, op. cit. 16 M. Cesarski, op. cit. 17 B. Jałowiecki: Miasto mieszkańców? (w:) B. Jałowiecki, E.A. Sekuła, M. Smętkowski, A. Tucholska: Warszawa czyje jest miasto? Scholar, Warszawa 2009, str

8 Waldemar Siemiński nia w osiedlach grodzonych: Gettoizacja przestrzeni powoduje, że osoby o podobnym poziomie wykształcenia, dochodu i kapitału kulturowego żyją w enklawach, mając niewielkie możliwości kontaktu z innymi ludźmi. Ograniczenie okazji do wzajemnego przekazu kulturowego powoduje poczucie wzajemnej obcości, a nierzadko wrogości 18. W tych wyrazistych charakterystykach motywów zamieszkiwania w polskich osiedlach grodzonych kryje się jednak pewna niekonsekwencja. Wszak to autor tych charakterystyk stwierdza, że: obecnie prawie nie buduje się otwartych osiedli, tak więc nabywca nie ma wyboru i musi, choćby nie chciał, mieszkać w gatted communites 19. Nie tylko więc egoistyczne pobudki, ale i ograniczone możliwości wyboru formy zamieszkania skłaniają w Polsce do zamieszkania za murami. Niekiedy dostrzega się, że presję na grodzenie nowej zabudowy mieszkaniowej wywierają nie tylko developerzy. Już w 2005 r. M. Czubaj zauważył, że na rozpowszechnienie grodzenia osiedli pracują także firmy ochroniarskie, producenci systemów ochrony i ubezpieczyciele. Z badań B. Jałowieckiego wynika, że odbywa się to w atmosferze przyzwolenia ogółu mieszkańców miast. Pisze on, że Grodzenie osiedli wśród mieszkańców Warszawy nie budzi emocji ani sprzeciwu 20. Na dwóch przykładach (z Nowej Huty i Środy Wielkopolskiej) M. Czubaj stwierdził, że odgrodzenie się murem wybrano jako sposób na rozwiązanie konfliktu dwu zwaśnionych osiedli o podobnym poziomie zamożności mieszkańców 21. B. Jałowiecki daje przykłady grodzenia nie tylko osiedli mieszkaniowych, ale również ulic (ulice Kaszubska i Giewont w Warszawie). Autor ten komentuje to w następujący sposób: Ta obsesja (grodzenia W.S.) staje się powszechna w mieście, którego cztery piąte mieszkańców wg badań CBOS z 2007 roku czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania i w najbliższej okolicy, a znaczna ich większość nie mieszka przecież jeszcze w osiedlach zamkniętych 22. Jak pisze dalej tenże autor: Nie ma niestety informacji o rzeczywistym stanie bezpieczeństwa w osiedlach zamkniętych, ale badania amerykańskie pokazują, że gated communities są równie często narażone na różnego rodzaju przestępczość, a wskaźniki kradzieży są podobne jak w innych częściach miast. Badania wyjaśniają to złudnym poczuciem bezpieczeństwa, które osłabia 18 B. Jałowiecki, op. cit. 19 B. Jałowiecki, op. cit. 20 B. Jałowiecki, op. cit. 21 M. Czubaj, op. cit. 22 B. Jałowiecki, op. cit. 28

9 Koncepcja osiedla mieszkaniowego po latach czujność. W rezultacie grodzenie ma charakter głównie symboliczny (Low 2004) 23. Poznane dotąd społeczne symptomy zjawiska osiedli grodzonych skłaniają M. Cesarskiego do wysnucia ogólnej refleksji o odrywaniu się przestrzeni fizycznej od przestrzeni społecznej 24. W podobnym stylu można by na przykładzie osiedli grodzonych powiedzieć, że ideologia neoliberalizmu, rozprzestrzeniająca się wraz z globalizacją, propaguje indywidualizm kosztem wartości wspólnotowych, które do tej pory w koncepcjach osiedla mieszkaniowego przeważały. J. Gądecki w swej książce o osiedlach grodzonych w Polsce zwraca uwagę na dyskurs społeczny towarzyszący ich powstawaniu. W popartej wynikami badań socjologicznych ocenie B. Jałowieckiego, osiedla te w Polsce powstają za pełnym przyzwoleniem opinii publicznej (zupełnie inaczej niż na zachodzie Europy). J. Gądecki konstatuje w tej dziedzinie oficjalną nieobecność miejskich władz samorządowych. Władze te równocześnie w nikłym stopniu zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w zakresie budownictwa komunalnego. Po cichu aprobują one osiedla grodzone w zamian za finansowanie środkami sektora prywatnego poprawy uzbrojenia w infrastrukturę komunalną oraz polepszenie (domniemane) wizerunku miasta. J. Gądecki wykazuje w swych badaniach, że w artykułach prasowych o osiedlach grodzonych przeważają wątki promocyjne i reklamowe, co świadczy o urynkowieniu prasowego dyskursu o osiedlach grodzonych w Polsce. Dużo będzie musiało się zmienić zanim pojawi się u nas - obecna już w USA - tendencja do otwierania osiedli grodzonych. 3. Problemy rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty W Polsce jest bardzo potrzebna szeroka, niepozorowana dyskusja publiczna o nabrzmiałym problemie mieszkaniowym, w której wątek budownictwa osiedlowego musi się pojawić z wielu względów. Osiedla grodzone są chyba jednak drugoplanowym tematem do dyskusji wobec ogromnej ilości i znaczenia problemów modernizacji budynków mieszkalnych z wielkiej płyty oraz rewitalizacji zespołów (osiedli) mieszkaniowych, wznoszonych w tej technologii w Polsce w okresie (apogeum w latach 70-tych). 23 B. Jałowiecki, op. cit. 24 M. Cesarski, op. cit. 29

10 Waldemar Siemiński Jest to problem o gigantycznej wprost skali. J. M. Chmielewski i M. Mirecka oceniają, że w Polsce...w latach sektor państwowy (...) wzniósł na terenach miast blisko 5 mln nowych mieszkań. (...) Inne szacunki określają ją na około 4 mln mieszkań. Przyjmując tę niższą wartość można powiedzieć, że 7 do 8 mln Polaków mieszka w osiedlach mieszkaniowych, czyli piąta część populacji kraju 25. Opierając się na doświadczeniach niemieckich z lat 90-tych XX wieku autorzy ci szacują, że: Jeżeli koszty kompleksowej modernizacji osiedla zdołamy zmniejszyć do 40% kosztów budowy nowego osiedla oraz rozłożymy obciążenia finansowe we właściwych proporcjach na wszystkich współudziałowców modernizacji, tj. państwo, samorządy i mieszkańców, to zamierzenie modernizacyjne może być bliższe realizacji 26. Mimo że kalkulację powyższą sporządzono w bardzo uproszczony sposób, wynika z niej jednoznacznie, że koszty odnowy osiedli będą wielkie. Czy warto je ponieść? Doświadczenia w tej dziedzinie pochodzące z europejskich krajów o wiele bogatszych niż Polska (głównie z Niemiec) nakazują ostrożność. Podjęte w latach 90-tych XX w. po zjednoczeniu Niemiec akcje odnowy NRD-owskich zespołów mieszkaniowych z wielkiej płyty nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Użytkownicy już zmodernizowanych mieszkań z wielkiej płyty wykazują wyraźną tendencję do ich zamiany na lepsze. Obecnie wiele zmodernizowanych w byłej NRD mieszkań to pustostany (w roku 2000 było ich 1,1 mln). Z informacji uzyskanych w 2004 r. we Frankfurcie nad Odrą wynika np., że na około 50 mieszkań w jednym z wielkopłytowych wieżowców po modernizacji zasiedlono tylko dziewięć. Zmusiło to władze miasta do zmniejszenia liczby kondygnacji z jedenastu do czterech w rok po zakończeniu prac modernizacyjnych. Po 2000 roku w Niemczech podjęto decyzję o wyburzeniu 400 tys. mieszkań w budynkach z wielkiej płyty, często już zmodernizowanych 27. Ze względu na to, że Polska należy do krajów o najgorszej w Europie sytuacji mieszkaniowej, z deficytem mieszkań sięgającym ok. 2,5 mln mieszkań, nie stać nas na wyburzanie wielkiej płyty, która gdzie indziej zużyła się raczej moralnie niż technicznie. Nie ulega wątpliwości, że 25 J. M. Chmielewski i M. Mirecka: Modernizacja osiedli mieszkaniowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa J. M. Chmielewski; M. Mirecka, op. cit. 27 A. Ostańska: Europejskie programy rewitalizacji osiedli. Administrator nr 7- -8/2010, str

11 Koncepcja osiedla mieszkaniowego po latach w Polsce budynki z wielkiej płyty należy modernizować, a obszary zespołów mieszkaniowych (osiedli) tych budynków rewitalizować. Problem modernizacji budynków mieszkalnych z wielkiej płyty to techniczny problem polepszenia wartości użytkowej budynków wznoszonych w specyficznej technologii. Proces ten prowadzony jest od dość dawna ze środków budżetu państwa i spółdzielni mieszkaniowych (A. R. Dobrucki prezes PIIB podaje, że po roku 1996 program usuwania wad ścian zewnętrznych przecieki i przemarznięcia dotyczył w skali kraju budynków). Rewitalizacja dotyczy z zasady nie obiektów, ale całych obszarów zdegradowanego zagospodarowania. Z zasady jest ona próbą polepszenia stanu kilku czynników degradujących sytuację obszaru kryzysowego ekonomicznych, społecznych i budowlano-przestrzennych. Nie istniały i nie istnieją do tej pory programy i środki rządu polskiego na tak rozumianą rewitalizację. Po 2004 roku środki takie pojawiły się w programach pomocowych UE i będą w tej postaci funkcjonowały prawdopodobnie do 2020 roku. Modernizację budynków z wielkiej płyty przeprowadza się na podstawie projektów technicznych (jak dotąd z własnych środków). Rewitalizację obszarów zdegradowanych (do jakich należy już na ogół zaliczyć obszary polskich blokowisk) przeprowadza się na podstawie wymaganych przez UE Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) przede wszystkim ze środków unijnych (wymagany jest tu także pewien wkład finansowy polskiego beneficjenta). Skala dotychczasowej rewitalizacji zespołów zabudowy mieszkaniowej z wielkiej płyty (blokowisk/osiedli) jest w porównaniu z modernizacją budynków wykonanych w tej technologii znikoma prawie żadna. W podsumowaniu z 2000 roku A. Rębowska mogła podać, jako jej przykłady, tylko dwa rewitalizowane osiedla (w Miechowie i w Krakowie) 28. W działaniach rewitalizacyjnych opartych o środki UE w latach na 177 zrealizowanych projektów tylko dwa dotyczyły rewitalizacji osiedli mieszkaniowych 29. W tabelach kryteriów i wskaźników kwalifikujących obszar jako zdegradowany (co jest wstępnym warunkiem zakwalifikowania go do Lokalnego Programu Rewitalizacji, umożliwiającego podjęcie starań 28 A. Rębowska: Rehabilitacja blokowisk (w:) Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.): Rewitalizacja, Rehabilitacja, Restrukturyzacja, Odnowa Miast, IGPiK, Oddział w Krakowie, Kraków 2000, str W. Siemiński, T. Topczewska: Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach Difin, Warszawa 2009, str

12 Waldemar Siemiński o środki unijne na rewitalizację) w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) branych pod uwagę jest dziesięć kryteriów. Dwa z nich związane są z mieszkalnictwem (niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego i niski poziom wydajności energetycznej budynków). Kryzysowość (degradacja) obszaru przeznaczonego do rewitalizacji musi potwierdzić kilka (więcej niż jeden) kryteriów i ich wskaźników. W porównaniu z ogromem potrzeb rewitalizacji osiedli (blokowisk) polski dorobek naukowy, programowy i projektowy w tej dziedzinie jest raczej skromny. Bodaj pierwszy polski program humanizacji stosunków międzyludzkich w osiedlach i nadania przestrzeni osiedlowej charakteru przestrzeni społecznej pochodzi z okresu Jego twórcą był krakowski zespół badawczo-projektowy Blokowisko, w skład którego wchodzili m.in. Janusz Bogdanowski, Aleksander Böhm, Zbigniew Nęcki, Jerzy Mikułowski-Pomorski i inni. Dopiero piętnaście lat później A. Rębowska opublikowała na temat humanizacji blokowisk artykuł Rehabilitacja blokowisk 30. W 2003 roku G. Węcławowicz, S. Kozłowski i R. Bajek opublikowali wyniki swych badań nad perspektywami modernizacji dwu osiedli/blokowisk warszawskich 31. Wyniki tych badań popularyzował w serii artykułów S. Kozłowski. W 2007 roku ukazała się książka J. M. Chmielewskiego i M. Mireckiej: Modernizacja osiedli mieszkaniowych, którą należy uznać za najbardziej jak dotąd wszechstronną pracę poświęconą potrzebie odnowy osiedli mieszkaniowych w Polsce 32. Jej autorzy architekci-urbaniści odnowę osiedli ujmują przede wszystkim jako wymagającą działań techniczno-budowlanych i urbanistycznych modernizację, nie nawiązując do bardziej kompleksowej koncepcji rewitalizacji. Mimo to, trzeba jednak przyznać, że wachlarz środków modernizacji przez nich proponowanych jest bardzo szeroki. Proponowane przez nich środki modernizacji można by podzielić na dwie kategorie: środki i problemy nowe, jakie przy budowie osiedli w okresie PRL nie występowały, oraz środki i sprawy, jakich przy budowie osiedli w PRL-u nie zastosowano, mimo że znajdowały się one w założeniach projektów osiedli mieszkaniowych. 30 A. Rębowska, op. cit. 31 G. Węcławowicz, S. Kozłowski, R. Bajek: Large Housing Estates in Poland. Overview of developments and problems in Warsaw. Restate, Utrecht University, Utrecht J. M. Chmielewski, M. Mirecka, op. cit. 32

13 Koncepcja osiedla mieszkaniowego po latach Do nowych uwarunkowań modernizacji osiedli należą: sprawy własności gruntów osiedlowych (problem w PRL całkowicie lekceważony), konieczność prowadzenia procesów odnowy z udziałem społecznym, relacje pomiędzy osiedlem a miastem, inwazja aut osobowych. Autorzy nie doceniają chyba odmienności obecnej sytuacji osiedli mieszkaniowych od ich sytuacji w PRL w aspekcie odpowiedzialności za kondycję osiedli. Odpowiedź udzielana w książce na pytanie kto ma osiedla modernizować najczęściej brzmi: państwo!. A przecież wiadomo, że państwo obecnie dyskryminuje i ogranicza w rozwoju spółdzielnie mieszkaniowe, które zarządzają, a często są nawet prawnym właścicielem terenów osiedli mieszkaniowych. Proponowana przez J. M. Chmielewskiego i M. Mirecką koncepcja modernizacji opiera się na trzech zasadniczych podstawach i szeregu wzorców modernizacji. Te trzy zasadnicze podstawy proponowanych procesów modernizacji osiedli to: 1) remonty kapitalne i modernizacje budynków mieszkalnych, których koszty muszą w znacznym stopniu obciążyć właścicieli; 2) uporządkowanie zagospodarowania przestrzeni otwartych oraz infrastruktury technicznej osiedla, które to prace powinny być finansowane przede wszystkim z budżetu gminnego, szczególnie w zakresie ulic i uzbrojenia inżynieryjnego; 3) dostosowanie infrastruktury usługowej do potrzeb społeczności osiedlowej, które w zakresie usług socjalnych powinno być wspierane z funduszy centralnych, zaś w zakresie usług komercyjnych powinno być działaniem sektora prywatnego 33. Oprócz wskazania (i uzasadnienia) podstaw modernizacji J. M. Chmielewski i M. Mirecka prezentują szereg wzorców modernizacji, czyli zasad postępowania w szczegółowych dziedzinach przekształceń osiedli. Do wzorców zasadniczych zaliczają: konieczność niedwuznacznej klasyfikacji przestrzeni otwartych i zabudowanych na trzy wyróżniające się strefy użytkowania: publicznego, grupowego (sąsiedzkiego) i prywatnego, doprowadzenie do utrwalania się praw terytorialności instytucji i osób odpowiedzialnych za stan władanej i użytkowanej przez nich przestrzeni, 33 J. M. Chmielewski, M. Mirecka, op. cit., str

14 Waldemar Siemiński uczytelnienie granic poszczególnych stref użytkowania przez ukształtowanie zabudowy, rozmieszczenie usług oraz układ komunikacyjny, likwidację w osiedlach przestrzeni niczyich oraz tendencji do przechwytywania lub degradowania ich przez silniejsze instytucje i grupy nacisku, zbudowanie systemu naturalnej i akceptowanej społecznie kontroli nad działaniami indywidualnymi, sprzecznymi z interesem społeczności osiedlowej 34. Jednym z zalecanych przez ww. autorów wzorców modernizacji osiedli jest tworzenie infrastruktury sąsiedzkiej. J. M. Chmielewski i M. Mirecka uważają, że obecnie w osiedlach mieszkaniowych infrastruktura społeczna ma charakter komunalny i potrzebna jest kreacja w organizmie osiedlowym kolonii o charakterze sąsiedzkim (...) kubatury przeznaczonej do wspólnego użytkowania przez określoną, niewielką grupę mieszkańców bez tworzenia dla nich instytucjonalnej oprawy 35. Ten ostatni wzorzec jest wzięty wprost z pierwotnej koncepcji osiedla jako jednostki sąsiedzkiej. Jedna z gorzkich refleksji, która nieodparcie narzuca się po lekturze omawianej książki, to ta, że jej autorzy mogli wskazać - za A. Rębowską - tylko dwa przykłady zrealizowanych modernizacji osiedli z terenu Polski. 4. Zakończenie Osiedle mieszkaniowe w mieście współczesnym koncepcja stosunkowo młoda, funkcjonująca w urbanistyce od lat 20-tych XX wieku, wydaje się głęboko wrastać w praktykę rozbudowy miast. Praktyka rozbudowy współczesnych miast zaadaptowała jak się wydaje osiedle mieszkaniowe jako element rozbudowy mocniej niż koncepcje teoretyczne rozwoju miasta. W koncepcjach tych zdecydowanie podważa się te wątłe założenia, którymi praktyka budowy osiedli w mieście szafuje, np. mit bezpieczeństwa, które rzekomo miałoby zapewniać newmanowskie osiedla typu defensible space, czy nagminnie wznoszone we współczesnej Polsce osiedla grodzone. Istnieją jednak jeszcze inne powody, dla których koncepcje osiedlowe muszą być dziś rozważane. W sondażach socjologicznych badających preferencje mieszkaniowe młodego pokolenia Polaków ponad 90% badanych 34 J. M. Chmielewski, M. Mirecka, op.cit., str J. M. Chmielewski, M. Mirecka, op.cit., str

15 Koncepcja osiedla mieszkaniowego po latach preferuje zamieszkanie w mieście w domu jednorodzinnym. Gdyby państwo polskie zdecydowało się na prowadzenie określonej polityki miejskiej, a w jej ramach polityki mieszkaniowej, to jest oczywiste, że takich preferencji zrealizować się nie da. Oprócz budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego istnieje głęboko uzasadniona potrzeba rozwijania w miastach mieszkaniowego budownictwa o znacznie intensywniejszym sposobie wykorzystywania terenów niż budownictwo jednorodzinne. Czy ta bardziej zintensyfikowana zabudowa miast będzie miała formę przestrzenną tradycyjnych miejskich ulic i placów, czy też modernistyczną formę osiedli mieszkaniowych? Rozstrzygnięcie tej kwestii nie będzie miało charakteru tylko urbanistyczno-przestrzennego. W przypadku pojawienia się preferencji dla budownictwa osiedlowego trzeba będzie poważnie rozpatrzeć kwestię proporcji pomiędzy wspólnotową a indywidualistyczną formą funkcjonowania zbiorowości mieszkańców nowej miejskiej zabudowy mieszkaniowej. Z całą pewnością jednak w nurcie wspólnotowym trzeba będzie w znacznie większym stopniu uwzględnić potrzeby prywatności i zindywidualizowanego stylu życia mieszkańców niż to miało miejsce w koncepcjach osiedlowych Heleny i Szymona Syrkusów, Jacka Nowickiego czy choćby nawet Barbary Brukalskiej. BIBLIOGRAFIA Architektura Murator. Sprawozdanie z konferencji Od osiedla społecznego do osiedla strzeżonego, sierpień 2005, Warszawa. M. Cesarski: Refleksje na marginesie książki J. Gadeckiego o osadach grodzonych w Polsce ; Człowiek i Środowisko 1-2/2010; IGPiM, Warszawa J. M. Chmielewski, M. Mirecka: Modernizacja osiedli mieszkaniowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa K. Chwalibóg: Ewolucja struktury zespołów mieszkaniowych. IKŚ, Warszawa B. Czarnecki, W. Siemiński: Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Difin, Warszawa M. Czubaj: Polska płotem przedzielona. Polityka nr 30, lipiec J. Gądecki: Za murami. Osiedla grodzone w Polsce analiza dyskursu. Wrocław Ł. Heyman: Nowy Żoliborz Ossolineum, Wrocław

16 Waldemar Siemiński B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.): Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa B. Jałowiecki, E. A. Sekuła, M. Smętkowski, A. Tucholska: Warszawa czyje jest miasto? Scholar, Warszawa 2009 Jiři Musil: Społeczne aspekty oceny zespołów mieszkaniowych. Sprawy Mieszkaniowe, z. 3-4/1984, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa. O. Newman: Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design. Colier, New York A. Ostańska: Europejskie programy rewitalizacji osiedli. Administrator, nr 7- -8/2010. A. Rębowska: Rehabilitacja blokowisk (w:) Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.) Rewitalizacja, Rehabilitacja, Restrukturyzacja, Odnowa Miast, IGPiK, Oddział w Krakowie, Kraków W. Siemiński, T. Topczewska: Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach Difin, Warszawa G. Węcławowicz, S. Kozłowski, R. Bajek: Large Housing Estates in Poland. Overview of developments and problems in Warsaw. Restate, Utrecht University, Utrecht The concept of housing estates after years Abstract The article presents the state of knowledge about contemporary issues and realisations of housing estates in the Polish cities. The phenomenon of urban housing estates has emerged in the modernist city planning and architecture stream in the 20s of the twentieth century. In the years many thousands of housing estates/blocks of flats were built in Poland, including about 4-5 million housing units in the so-called prefabricated large-panel buildings. In addition to discussing new forms of housing estates in modern cities, large part of the article is devoted to the need of modernisation of prefabricated large-panel buildings and revitalisation of housing estates/blocks of flats from the second half of the twentieth century. Adres Autora dr Waldemar Siemiński Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa, ul. Targowa 45 36

WIELKOMIEJSKIE ZESPOŁY MIESZKANIOWE JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA

WIELKOMIEJSKIE ZESPOŁY MIESZKANIOWE JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA STUDIA EDUKACYJNE NR 10/2009 AGNIESZKA BARCZYKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WIELKOMIEJSKIE ZESPOŁY MIESZKANIOWE JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA śmietnik parking pusta karuzela bloki wieżowiec

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecznych struktur mieszkaniowych na przykładzie Osiedla Błękitne I w Siechnicach

Projektowanie bezpiecznych struktur mieszkaniowych na przykładzie Osiedla Błękitne I w Siechnicach Projektowanie bezpiecznych struktur mieszkaniowych na przykładzie Osiedla Błękitne I w Siechnicach Andrzej Tokajuk Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, ul. O. Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń życia. Polaków

Przestrzeń życia. Polaków Przestrzeń życia 1 Polaków Przestrzeń życia Polaków Koordynatorzy raportów: Adam i Elżbieta Czyżewscy Dorota Leśniak Rychlak Aleksander Noworól Tadeusz Markowski Andrzej Mizgajski Zbigniew Paszkowski

Bardziej szczegółowo

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza Tom 8 Rewitalizacja miast polskich diagnoza INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 8 Rewitalizacja miast polskich - diagnoza Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego i Wojciecha Jarczewskiego Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

GENTRYFIKACJA WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NOWE ZJAWISKO CZY NADUŻYCIE TERMINOLOGICZNE?

GENTRYFIKACJA WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NOWE ZJAWISKO CZY NADUŻYCIE TERMINOLOGICZNE? XXV KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE 2012 ISBN 978-83-7525-798-4 s. 153 167 Ewa SZAFRAŃSKA Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu GENTRYFIKACJA WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NOWE ZJAWISKO

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wprowadzenie 4 Skąd się wzięła rewitalizacja 6 2.1. Proces odpływu i wymiany

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji 3/2008 Spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Skąd się wzięła rewitalizacja 6 2.1. Proces odpływu i wymiany

Bardziej szczegółowo

Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji

Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji Pod red. Macieja Kowalewskiego Fundacja Twórców Architektury (FTA) Poznań 1 RECENZENCI: Prof. dr hab. Jan Nikołajew Prof. dr hab. inż. arch. Ewa

Bardziej szczegółowo

SIECHNICE Rodowód miasta

SIECHNICE Rodowód miasta SIECHNICE Rodowód miasta Eleonora Gonda-Soroczyñska SIECHNICE Rodowód miasta Wroc³aw 2007 Opiniodawcy: dr hab. inż. arch. Robert Masztalski prof. dr hab. inż. arch. Jan Konrad Stawiarski (2006 r.) Redaktor

Bardziej szczegółowo

5.1 Problem terenów poprzemysłowych w Polsce i na świecie

5.1 Problem terenów poprzemysłowych w Polsce i na świecie Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach [Transformation of derelict industrial land in towns and cities] (w:) Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Podrêcznik rewitalizacji Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji Warszawa

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem OKL Jak zapewni rozw j zr wnowa ony teren w.qxd 2009-03-20 15:42 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-931237-0-4

ISBN 978-83-931237-0-4 Korekta: Skład: Projekt okładki: Recenzja naukowa: prof. dr hab. Paweł Starosta ISBN 978-83-931237-0-4 Wydawca: EC1 Łódź Miasto Kultury ul. Targowa 1/3 90-022 Łódź tel.: 42 638 59 53 fax.: 42 638 59 58

Bardziej szczegółowo

Tom 7. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji

Tom 7. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji Tom 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015

Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015 Program dla Polski w zakresie Finansowania nwestycji Mieszkaniowych i Doradztwa dla Gmin Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015 Przygotowany dla Amerykańskiej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego Ewelina Maria Szczęśniak Praca napisana w Katedrze Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE FUNKCJE HANDLOWE W WYBRANYCH MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. pod redakcją naukową Roberta Masztalskiego

WSPÓŁCZESNE FUNKCJE HANDLOWE W WYBRANYCH MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. pod redakcją naukową Roberta Masztalskiego WSPÓŁCZESNE FUNKCJE HANDLOWE W WYBRANYCH MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pod redakcją naukową Roberta Masztalskiego Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2014 Recenzenci Nina

Bardziej szczegółowo

OBLICZA BIEDY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

OBLICZA BIEDY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE OBLICZA BIEDY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE Oblicza biedy we współczesnej Polsce Redakcja: Monika Popow, Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska, Magdalena Prusinowska, Magdalena Chruściel REDAKCJA Monika Popow,

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

Inny Wrocław jest możliwy?

Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej Zapis konferencji z dnia 6 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DUŻYCH I ŚREDNICH AGLOMERACJI Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ SAFETY OF LARGE AND MEDIUM AGGLOMERATIONS FROM THE EUROPEAN PERSPECTIVE

BEZPIECZEŃSTWO DUŻYCH I ŚREDNICH AGLOMERACJI Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ SAFETY OF LARGE AND MEDIUM AGGLOMERATIONS FROM THE EUROPEAN PERSPECTIVE Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie BEZPIECZEŃSTWO DUŻYCH I ŚREDNICH AGLOMERACJI Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ SAFETY OF LARGE AND

Bardziej szczegółowo

Habitat StartUp KIT SPONSORZY DARCZYŃCY PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA

Habitat StartUp KIT SPONSORZY DARCZYŃCY PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA Habitat StartUp KIT ORGANIZATORZY PARTNERZY lat 1924-2014 SPONSORZY RFG REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY DARCZYŃCY Habitat StartUp KIT WSPÓŁPRACA PATRONI MEDIALNI Publikacja wydana w związku z XXXIX Sympozjum

Bardziej szczegółowo