projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz."

Transkrypt

1 m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/ Gorzów Wlkp N I P w w w. b e j n a r. p l OBIEKT/INWESTYCJA: Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" ADRES: Gorzów Wlkp., Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. nr 803/2 INWESTOR: Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego Gorzów Wlkp. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Bejnar- projektowanie i realizacja inwestycji PROJEKTANT architektura mgr inż. arch. AGNIESZKA WASIELEWSKA- PRYCHODA specjalność architektoniczna w zakresie pełnym Nr upr. LOIA/27/2008/Gw SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. WOJCIECH GAWROŃSKI specjalność architektoniczna w zakresie pełnym Nr upr. LOIA/9/2004/GW asystent projektanta mgr inż. arch. MARTA BEJNAR-BEJNAROWICZ konstrukcja mgr inż. KRZYSZTOF BOREK specjalność konstrukcyjno - bud. w zakr. pełnym Nr upr. LBS/0040/POOK/10 mgr inż. ALEKSANDER KOŁPOWSKI specjalność konstrukcyjno - bud. w zakr. pełnym Nr upr. LBS/0041/POOK/10 instalacje sanitarne mgr inż. MAREK KUBACKI specjalność instalacje i sieci sanitarne w zakr. pełnym Nr upr. LUKG/0008/PWOS/05 mgr inż. JANUSZ MĄDRY specjalność instalacje i sieci sanitarne w zakr. pełnym Nr upr. 140/DOŚ/03 instalacje elektryczne: inż. ADAM GARCZYŃSKI specjalność instalacje elektryczne w zakresie pełnym Upr. Bud. Nr. LBS/IE/2676/01 mgr inż. PAWEŁ TRUSZKOWSKI specj. inst. w zakresie sieci, inst., urz. elektr. i elektroenerg.w zakr. pełnym Upr. Bud. MAZ/0423/PWOE/06 SPIS ZAWARTOŚCI: Oświadczenia, zaświadczenia, opinie, badania, inform. BIOZ Architektura - Opis techniczny i rysunki projektu Konstrukcja - Opis techniczny i rysunki projektu Inst. sanitarne - Opis techniczny i rysunki projektu Inst. elektryczne - Opis techniczny i rysunki projektu Na zamawiającego zostają przeniesione autorskie prawa majątkowe do wykorzystania projektu w celu realizacji inwestycji pod warunkiem uregulowania należności za projekt.. Autorzy zastrzegają sobie wszelkie prawa do projektu zgodnie zustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2 projektowanie i realizacja inwestycji m g r i n ż y n i e r M a c i e j B e j n a r - B e j n a r o w i c z U l. O r l ą t Lw o w s k i c h 1 3 / G o r z ó w W l k p. t e l / f a x N I P w w w. b e j n a r. p l SPIS ZAWARTOŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PN. PRZEBUDOWA BUDYNKU "PAŁACU ŚLUBÓW" PRZY UL. KAZIMIERZA WLK. 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Oświadczenie str. 2 Karta mapy str. 3 Badania geotechniczne str. 4 Pozostałe dokumenty str. Zaświadczenia i izby str. Informacja BIOZ str. Architektura - opis techniczny str. 1A Architektura rysunki rys. A-1 Architektura zestawienie stolarki rys. A/ST-1 Architektura karty katalogowe str. Konstrukcja opis str. 1K Konstrukcja - rysunki rys. 1K 3K Instalacje sanitarne - opis, obliczenia, karty str. 1S Instalacje sanitarne - rysunki rys. S1-S7 Instalacje elektryczne - opis, obliczenia, karty str. 1E Instalacje elektryczne rysunki rys.e-1 - E-8

3

4

5

6

7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU "PAŁACU ŚLUBÓW" ADRES: Gorzów Wlkp., Ul. Kazimierza Wlk.1 INWESTOR: Miasto Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 3-4, Gorzów Wlkp. PROJEKTANT: mgr inż. architekt AGNIESZKA WASIELEWSKA - PRYCHODA Ul. Młyńska 4/ Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dn. 20 września 2010 r.

8 Na podstawie Art. 20 ust. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ustala się niniejszym: 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacja poszczególnych obiektów. Rodzaje i kolejność realizacyjna robót: Etap I -a - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza, przynależnych do nowego najemcy, remont tarasu zewnętrznego tylnego, Etap I -b - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza pozostających w użytkowaniu Urzędu Miasta ( Sale Narad - pom. 208 i 210 wg rysunku projektu ) Etap II - odtworzenie izolacji pionowej i poziomej ścian konstrukcyjnych oraz remont pomieszczeń naruszonych wskutek tych robót budowlanych, budowa drenażu, Etap III - renowacja stolarki okiennej. 2. Wykaz istniejących obiektów. Budynek Pałac Ślubów 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać Nie występują. zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu.

9 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. I. Przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać z zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący na wysokości powinien mieć aktualne badania dopuszczające jego do pracy na wysokości. II. III. Zapoznać pracowników z maszynami i urządzeniami przewidzianymi do prowadzenia prac budowlanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenia i narzędzia zasilane prądem elektrycznym, Zwrócić uwagę pracowników na zagrożenia wynikające z ruchu pojazdów i maszyn budowlanych używanych przy pracach budowlanych - szczególną uwagę zwrócić na konieczność wygradzania terenu wokół prowadzonych prac celem uniemożliwienia wstępu osobom postronnym. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację. I. Wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz punktu pierwszej pomocy na placu budowy; II. Wyznaczenie stanowisko ochrony ppoż. placu budowy; III. Opis telefonów alarmowych na tablicy informacyjnej budowy jak i w punkcie pierwszej pomocy oraz na stanowisku ochrony ppoż.; IV. Zapewnienie stałej łączności telefonicznej z pracownikami na budowie; V. Przeszkolenie wybranych pracowników w zakresie pierwszej pomocy medycznej. mgr inż. architekt Agnieszka Wasielewska-Prychoda

10 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. projektowanie i realizacja inwestycji m g r i n ż y n i e r M a c i e j B e j n a r - B e j n a r o w i c z U l. O r l ą t Lw o w s k i c h 1 3 / G o r z ó w W l k p. t e l / f a x N I P w w w. b e j n a r. p l OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PN. PRZEBUDOWA BUDYNKU "PAŁACU ŚLUBÓW" PRZY UL. KAZIMIERZA WLK. 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Projekt został wykonany na zlecenie i w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem: Miastem Gorzów Wlkp. oraz w oparciu o uzgodnienia z przyszłym użytkownikiem kondygnacji poddasza: Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową. Koncepcja została uzgodniona z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków delegatura w Gorzowie Wlkp. Inwentaryzację wykonano w oparciu o wizje lokalną, pomiary oraz dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację projektową wykonaną w latach 1996/97 przez Autorskie Biuro Projektów M&G s.c. 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość. Projekt dotyczy przebudowy budynku Pałacu Ślubów w Gorzowie Wlkp. W obiekcie w tej chwili mieszczą się wydziały Urzędu Miasta Gorzowa. Przebudowa polega na dostosowaniu pomieszczeń kondygnacji poddasza użytkowego dla potrzeb nowego najemcy, Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej. W zakresie robót jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, remont instalacji elektrycznej oraz prace remontowe dla pomieszczeń poddasza. W kondygnacji piwnic projektuje się odtworzenie izolacji poziomej i pionowej oraz związany z tym remont pomieszczeń. Na zewnątrz projektuje się remont tarasu zewnętrznego wraz ze schodami zewnętrznymi z tyłu budynku oraz drobne prace remontowo-renowacyjne przy elementach Projekt budowlany i wykonawczy Strona 1

11 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. zewnętrznych obiektu, które wskutek użytkowania uległy zużyciu. Projektuje się także renowacje stolarki okiennej. Prace budowlane podzielone będą na etapy: Etap I -a - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza, przynależnych do nowego najemcy, remont tarasu zewnętrznego tylnego, Etap I -b - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza pozostających w użytkowaniu Urzędu Miasta ( Sale Narad - pom. 208 i 210 wg rysunku projektu ) Etap II - odtworzenie izolacji pionowej i poziomej ścian konstrukcyjnych oraz remont pomieszczeń naruszonych wskutek tych robót budowlanych, budowa drenażu, Etap III - renowacja stolarki okiennej. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy ,90 m 2, powierzchnia użytkowa ,60 m 2, w tym: powierzchnia piwnic ,67 m 2, powierzchnia parteru ,10 m 2, powierzchnia poddasza ( po podłodze) ,30m 2, kubatura ,00 m 3, wysokość elewacji w najwyższym punkcie... 10,85 m, wysokość budynku wg 6 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych... 11,08 m, wysokość budynku w najwyższym punkcie ok. 15,49m + iglica Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem: NR POM. WG RYSUNKÓW NAZWA POMIESZCZENIA POW. PIWNICE 01 PRZEDSIONEK 9,40 02 HOL 31,50 03 SALA KONSUMPCYJNA 48,20 04 BUFET 4,30 05 KOMUNIKACJA 7,50 06 ZAPLECZE BUFETU 12,50 07 PRZEDSIONEK 4,40 08 TOALETA 5,20 09 KOMUNIKACJA 5, TOALETA 5, TOALETA 5,60 Projekt budowlany i wykonawczy Strona 2

12 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. 012 ARCHIWUM 32, POMIESZCZENIE BIUROWE 3 16, POMIESZCZENIE BIUROWE 2 13, POMIESZCZENIE BIUROWE 1 8, KOMUNIKACJA 9, KOTŁOWNIA 10, MAGAZYN 9,70 PODDASZE - ETAP 1-a 203 BIURO 26, SEKRETARIAT 31, ANEKS KUCHENNY 3, BIURO 12, BIURO 12, KOMUNIKACJA 17, KORYTARZ 1, TOALETA Z PRZEDSIONKIEM 3, BIURO 21,70 PODDASZE - ETAP 1 -b 208 SALA NARAD 42, SALA NARAD POMIESZCZENIA HOLU 201 SCHODY 17, KORYTARZ 11, ANTRESOLA 12,40 2. Forma architektoniczna i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1. Willa wzniesiona w 1903 roku. Obiekt wybudowany w stylu berlińskiej secesji, zaprojektowany został przez Karla Edwarda Baugerta. Budynek charakteryzuje się tradycyjnym jak na okres powstania stylem architektonicznym, wzbogaconym o nową stylistykę secesyjnych form. Willa zlokalizowana jest przy ul. Kazimierza Wielkiego, na wzgórzu schodzącym do Jeziora Strzeleckiego, w otoczeniu niewielkiego parku o cechach krajobrazowych. Charakterystyczną cechą ukształtowania wnętrza jest umieszczenie wszystkich pomieszczeń wokół osi, którą tworzy reprezentacyjny hol, Ważnym elementem wystroju holu jest klatka schodowa obiegająca cały hol, na piętrze tworząca antresolę. W 1911 roku Willę przebudowano dostawiając w miejscu werandy drugą kondygnację, zwieńczoną dachem namiotowo-mansardowym. Po roku 1945 budynek był siedzibą Hufca ZMP, następnie mieściła się w nim przychodnia. Dla jej potrzeb w latach 70-tych podzielono wtórnie wnętrze, wymieniono część stolarki drzwiowej, utworzono nowe trakty komunikacyjne poprzez wykucie nowych otworów drzwiowych. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 3

13 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Do roku 1995 budynek użytkowany był przez Agencję Rozwoju Regionalnego. W roku 1997 budynek został przebudowany w celu dostosowania go do użytkowania przez Wydziały Urzędu Miasta Gorzowa oraz Urząd Stanu Cywilnego. Niniejsza przebudowa nie ingeruje w wygląd bryły ani przestrzeni ją otaczającej. Nie ulegają zmianie warunki spełnienia wymagań określonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego czyli: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno - inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego Inwentaryzacja Ściany zewnętrzne Ściany obwodowe na fundamentach ceglanych, murowane z cegły ceramicznej. W przyziemiu mur warstwowy z cegły ceramicznej od wewnątrz, od zewnątrz ściana elewacyjna z cegły klinkierowej o gr.24cm. Ściany wewnętrzne pierwotne murowane, tynkowane na gładko, malowane farbami kredowymi, w obrębie kuchni i łazienki wyłożone płytkami glazurowanymi Ściany wewnętrzne wtórne murowane, przepierzenia przeszklone, ściany szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 4

14 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Stropy w piwnicach stropy odcinkowe Kleina, wyżej drewniane, belkowe z deskowym pułapem i trzcinową podsufitką, wyprawione na gładko zaprawą wapienną. Przy ścianach gzymsy i fasety. W jednym z pomieszczeń zachowała się stiukowa rozeta. Podłogi i posadzki W piwnicy cementowe posadzki wykładane płytkami gresowymi i wykładzina PCV W przedsionku wejściowym i bocznej klatce schodowej: płytki ceramiczne tworzące geometryczną mozaikę. W pomieszczeniach: posadzki z desek drewnianych, wyłożonych wtórnie płytami pilśniowymi i wykładziną dywanową lub PCV. Więźba dachowa i dach Budynek przekryty dachem wieloczołowym o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej z jętkami na stolcach. Krokwie wsparte zaciosami na płatwiach stropowych ułożonych na słupkach ścianki kolankowej lub na murze. Ich końce ozdobnie profilowane wysunięte są ok.40cm, tworząc niewielki okap. Płetwie podparte w okapie z ozdobnie opracowanymi stolcami. Wiązary o dwóch typach: przy szczycie północnym krokwiowo-kleszczowym wsparte na podwójnym stolcu, przy szczycie południowym krokwiowo-kleszczowe wsparte na pojedynczej belce stolcowej. Dach pokryty dachówką ceramiczną mniszką z gąsiorami na kalenicy i w narożach. Stolarka okienna Zróżnicowana, w zależności od wielkości otworu okiennego i funkcji pomieszczenia. Piwnica: okna prostokątne zakończone łukiem odcinkowym, krosnowe, dwuskrzydłowe. Z zewnątrz kraty metalowe kute lub ciągnione. Kondygnacje powyżej: okna skrzynkowe, prostokątne, cztero lub sześcioskrzydłowe o profilowanym ślemieniu i ozdobnych przylgach z modylionami. Dolne skrzydła dzielone dwoma parami szczeblin, górne: wielopolowe. Okna w holu większe: kwadratowe, u góry zakończone łukiem, krosnowe dziewięcioskrzydłowe, dzielone profilowanymi ślemionami, wypełnione prostokątnymi szybkami witrażowymi z matowego szkła, ubytki uzupełniano szkłem białym. Wokół witrażowy fryz roślinny. Wzdłuż poziomego ślemienia witrażowy fryz geometryczny. Okna w holu mniejsze: w kształcie leżącego prostokąta, u góry zakończone łukiem, krosnowe, jednoskrzydłowe, dzielone szczeblinami na dziewięć pól, wypełnione pierwotnie szkłem matowym oraz witrażowym fryzem roślinnym, zachowanym fragmentarycznie. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 5

15 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Okno klatki schodowej: krosnowe z podziałem szczeblinowym jedno i dwuskrzydłowe oraz wtórne okna dwu i trzyskrzydłowe. Stolarka drzwiowa Drzwi główne: trzyskrzydłowe, ramowo - klepkowe z naświetlem dzielonym szczeblinami i wielopolowym nadświetlem, dzielonym ślemionami symetrycznie względem skrzydeł. Drzwi bocznej klatki schodowej: dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe, u góry o secesyjnym ukształtowaniu. Przy skrzydle ozdobna profilowana przylga. Nadproże płynnie gierowane. Przeszklone naświetle dzielone na szesnaście pól szczeblinami o płynnej, secesyjnej linii. Drzwi na taras: w typie port-fenetre, dwuskrzydłowe podwójne, ramowo-płycinowe w 3/4 przeszklone. Drzwi na balkon: w typie port-fenetre, trzyskrzydłowe podwójne, ramowo-płycinowe w 2/3 przeszklone, dzielone szczeblinami, wielopolowe. Przeszklone nadproże z czteroskrzydłowym podziałem, od zewnątrz dzielone szczeblinami ułożonymi w romby. Schody Przed wejściem głównym: kamienne. Na taras: z prefabrykatów betonowych z kutą balustradą. Schody w holu: drewniane, policzkowe z duszą zabudowaną boazerią. Balustrada ażurowa ze żłobkowanych poprzeczek. Na antresoli z wbudowanymi ażurowymi płycinami z motywem rozety. Schody w bocznej klatce schodowej- drewniane, dwubiegowe ze spocznikiem międzypiętrowym, balustrada na tralkach i toczonych słupkach spocznikowych, poręcz profilowana. Schody na strych: jednobiegowe z balustradą prostą w postaci drewnianego pochwytu mocowanego do słupków. Brak tralek Projektowane rozwiązania architektoniczno - budowlane. W trakcie wykonywania bieżących konserwacji po zakończeniu remontu objętego niniejszym opracowaniem zaleca się sukcesywną wymianę tynków gipsowych na zgodne z technologią wykonania tynków renowacyjnych WTA: w miejscach zagrzybionych zastosować roztwór do usuwania grzybów i alg Baumit Sanierloesung (lub równoważny ). Miejsca zasoleń potraktować preparatem do chemicznego wiązania soli Baumit Antisulfat (lub równoważny); narzucić podkład renowacyjny SV 61 (lub równoważny) jako warstwę zwiększająca przyczepność, nie więcej jednak niż na 50% powierzchni muru (ażurowo); narzucić tynk renowacyjny Gruboziarnisty SP 64 G (lub równoważny) min.15mm, jako warstwę podkładową magazynującą sole; Projekt budowlany i wykonawczy Strona 6

16 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. narzucić tynk renowacyjny Sanova EinlagenTrassPutz (lub równoważny) min. 15 mm, jako warstwę nawierzchniową. Jest to tynk biały o uziarnieniu 1mm, który może stanowić warstwę ostateczną i nie wymagającą malowania; pozostawić na okres 2 lat niemalowane do ustabilizowania warunków wilgotnościowych; po okresie 2 lat można malować ściany farbami silikatowymi lub silikonowymi Etap I -a - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza przynależnych do nowego najemcy, remont tarasu zewnętrznego tylnego. Szczegółowe rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zawarte są w projekcie branży sanitarnej. Remont obejmuje pomieszczenia biurowe oznaczone na projekcie numerami: 202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 214 oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne oznaczone na projekcie numerami: 205, 212, 213. Remont zakłada remont pomieszczeń i wymianę zużytych elementów wyposażenia wnętrz. Wykończenie wnętrz pomieszczeń poddasza jest wtórne z wyjątkiem konstrukcji drewnianej Podłogi w pomieszczeniach biurowych (202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 214) Pomieszczenia biurowe obecnie wyłożone są wykładziną dywanową przeznaczoną do wymiany. Wykładzinę wraz z cokołami przyściennymi należy usunąć i zutylizować. Pod wykładziną prawdopodobnie znajdują się płyty pilśniowe nabijane na deski drewniane. Płyty przeznacza się do zerwania. W przypadku oceny stanu sklejki i innych podkładów jako niezużyte i zachowujące własności wytrzymałościowe dopuszcza się ich pozostawienie. Na podstawie posiadanych informacji zakłada się wymianę podkładu na płytę HDF o gr. 3mm, którą należy zaimpregnować i zabezpieczyć chemicznie przed zniekształceniem i wchłanianiem wilgoci. Płytę należy mocować na gwoździe i klej. Tak przygotowane podkłady wyłożyć wykładzina dywanową np. Tarkett Commercial Tapisom 900 w kolorze: " ", lub równoważną, wg specyfikacji materiałowej. Warstwy projektowane: Wykładzina dywanowa np. Tapisom, lub równoważna Płyta HDF 3mm, impregnowana, przygotowana Deski drewniane istniejące Konstrukcja drewniana stropu : inwentaryzacji i oceny stanu technicznego dokonać na etapie realizacji. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 7

17 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp Renowacja podłóg z desek.(203, 204, 210) Demontaż listew przyściennych, oczyszczenie, renowacja. szlifowanie starej powierzchni desek - zeszlifowanie warstwy starego lakieru i farb; należy przeprowadzić szlifowanie w sposób zapewniający Zeszlifowanie jak najmniejszej części warstwy użytkowej elementu drewnianego; przygotowanie podłoża i montaż ubytków - o przygotowaniu podłoża oraz skompletowaniu potrzebnych elementów do wymiany, można przystąpić do uzupełniania ubytków; szlifowanie - używając specjalistycznych maszyn oraz papierów ściernych o najmniejszym stopniu granulacji, uzyskać możliwie idealnie równą i gładką powierzchnię, na której nie występują ślady poprzednio użytych produktów oraz defektów wywołanych wieloletnim użytkowaniem; ponowny montaż listew przyściennych, szpachlowanie poprzez zastosowanie specjalistycznej masy szpachlowej, która wypełni szczeliny oraz niewielkie ubytki. Substancji umożliwić zmieszanie się z pyłem pozostałym po szlifowaniu w celu nabrania koloru identycznego z zastosowanymi elementami drewnianymi, dzięki czemu wzór będzie jednorodny i estetyczny; lakierowanie wykonywać etapami. Nałożyć lakier podkładowy, zapewniając dobre przygotowanie powierzchni do naniesienia lakieru wykończeniowego. Następnie, na suchą i wypolerowaną warstwę lakieru podkładowego, nałożyć trzy warstwy lakieru nawierzchniowego. Również te warstwy polerować Podłogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (205, 212, 213) W pomieszczeniu 205 podłoga wyłożona jest wykładziną PCV, która podlega wymianie na dywanową, jak dla pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia 212 i 213 to pomieszczenia toalety, wykończone płytkami ceramicznymi, zachowanymi w dobrym stanie. Nie podlega wymianie. Spoiny należy wyczyścić Ściany w pomieszczeniach biurowych (202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 214) Ściany pionowe w pomieszczeniach biurowych są wykończone tynkami zachowanymi w dobrym stanie. Przewiduje się oczyszczenie ścian z farb, szpachlowanie, przygotowanie do malowania i malowanie farbą do wnętrz, odporną na zmywanie, np. Caparol CapaDIN lub równoważną w kolorze Havanna18 wg wzornika Caparol (karta katalogowa w załączniku). Projekt budowlany i wykonawczy Strona 8

18 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Przewiduje się powiększenie otworów drzwiowych z pomieszczeń 203 i 204 do 202 ( korytarz ). W związku z tym po demontażu wtórnej istniejącej stolarki otworowej należy poddać przebudowie istniejącą ścianę ceglaną z okładziną obustronną z płyty gipsowokartonowej (potwierdzić stan istniejący na etapie realizacji), w celu przystosowania jej do montażu nowej stolarki drzwiowej. Przebudowę ścianki wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przewiduje się montaż drzwi drewnianych z ościeżnicami obejmującymi oraz wyłogami obustronnymi oraz górnymi, zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi należy wzorować ściśle na drzwiach i ościeżach oznaczonych na rysunku jako drzwi wzorcowe A. Przed odbiorem nowej stolarki należy skonsultować jakość jej wykonania oraz kolorystykę i rysunek słoi z LWKZ. Powierzchnie skosów są wykończone płytami gipsowo-kartonowymi montowanymi systemowo do konstrukcji drewnianej dachu i stropów nad kondygnacją, przeznaczonymi do wymiany po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej. Konstrukcja dachu widoczna jest w pomieszczeniach poddasza Naprawa konstrukcji ścian budynku (204, 206, 207) W wyniku wykonania otworów drzwiowych z pomieszczeń 206 do 204 i 207 do 204 wystąpiło spękanie muru w okolicy nadproża w pomieszczeniu 206. Zaleca się wzmocnienie nadproża metodą wklejania prętów elastycznych w technologii Helifix lub Brutt Saver. Poszczególne rodzaje robót należy prowadzić wg standardów napraw i wzmocnienia konstrukcji murowych określonych w Aprobacie Technicznej instytutu Techniki Budowlanej AT /2000 lub tożsamej AT /2002. Konsolidację wykonać zgodnie ze schematem CT-08 (naprawa nadproży łukowych z cegły), wykonać z dwóch stron ściany. Należy stosować się do następujących ogólnych zasad: przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie skuć tynk, wykonać szczeliny i otwory w materiale konstrukcyjnym na wymaganą głębokość; wyczyścić spoiny lub otwory sprężonym powietrzem i przepłukać wodą; wstrzyknąć warstwę zaprawy o grubości 10mm w głąb szczeliny; zatopić w zaprawie pręty; zamknąć szczelinę zaprawą o grubości 10mm. Po związaniu wypełnienia wzmocnień, duże rysy zamknąć zaprawą o dużej porowatości. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 9

19 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej, prace może wykonywać tylko wykonawca posiadający autoryzację w postaci certyfikatu do wykonywania wskazanych prac. Projektant nie wyraża zgody na wykonanie prac przez Wykonawcę nieposiadającego odpowiedniego certyfikatu, pod rygorem nieważności zamieszczonych w projekcie rozwiązań oraz odstąpienia od odpowiedzialności z tytułu skutków ich nierzetelnego wykonania. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjnymi. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe: zgodnie z technologią producenta systemu Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (205, 213, 212) Pomieszczenie 205: ściany gipsowo - kartonowe, oczyszczenie złączy płyt, wykonanie nowych złączy płyt g-k, oczyszczenie ścian z farb, szpachlowanie, pokrycie fizeliną, przygotowanie do malowania i malowanie farbą do wnętrz odporną na zmywanie, np. Caparol CapaDIN lub równoważną w kolorze Havanna18 wg wzornika Caparol (karta katalogowa w załączniku). Pomieszczenia 212 i 213: ściany wykończone płytkami ceramicznymi w dobrym stanie technicznym. Ściany powyżej płytek oczyścić, przygotować do malowania i pomalować farbą przeznaczoną do pomieszczeń mokrych w kolorze białym Sufity w pomieszczeniach biurowych (202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 214) Sufity podwieszane na płaszczyznach poziomych oraz obudowy z płyt gipsowo- kartonowych na skosach. Istniejące sufity i inne obudowy z płyt należy zdemontować, łącznie ze stelażami. Po montażu kanałów instalacyjnych należy wykonać nowe sufity podwieszane z podwójnych płyt gipsowo-kartonowych. Obudowy skosów odtworzyć w sposób ściśle odzwierciedlający istniejący układ zabudowy. Nie dopuszcza się stosowania w pomieszczeniach biurowych sufitów modułowych (kasetonowych). W pomieszczeniach 206, 207 sufity płaskie tynkowane, prawdopodobnie z desek. Po montażu kanałów instalacyjnych należy wykonać nowe sufity podwieszane na całej powierzchni sufitów tych pomieszczeń w sposób nie zakłócający przebiegu łuków nadproży okien w pokojach. Pozostawienie istniejących otworów okiennych w pierwotnej wielkości, wraz z łukami oraz stolarki okiennej należy traktować priorytetowo. Należy stosować systemy zapewniające uzyskanie parametru REI30 dla stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową. Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.5/A/05/BW (nowa zgodna z PN-EN A1:2009) Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dachów drewnianych z obudowami z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF i GKF typu DFH2 - REI 30. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 10

20 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Po montażu sufitów i obudów skosów podłoża przygotować do malowania i pomalować farbą lateksową dwukrotnie na kolor biały (zgodnie z zaleceniami technologicznymi producenta) Projektowany układ warstw: dachówka ceramiczna istniejącą, mocowana do konstrukcji drewnianej (istniejąca -bez zmian), izolacja z folii (istniejąca -do uzupełnienia i uszczelnienia - jeśli uszkodzona), szczelina wentylacyjna (zabezpieczona linką montażową stalową) - gr.min.2,5cm, wełna mineralna szklana lub skalna - gr.15cm, mocowana za pomocą stalowej linki montażowej, folia paroizolacyjna, konstrukcja nośna płyt g-k, zgodnie z wytycznymi producenta, płyty gipsowo-kartonowe, gr.2x12,5mm (o parametrach ogniochronnych i wigocioodpornych dla całego systemu min EI30), przygotowanie do malowania: szpachlowanie całych powierzchni, szlifowanie, gruntowanie, na powierzchnie narażone na częste działanie wody zastosować farbę podkładową, malowanie dwukrotnie farba lateksową w kolorze Havanna 18 wg próbnika Caparol Sufity w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (205, 213, 212) W wyniku montażu kanałów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać sufity podwieszane kasetonowe, w modułach 60x60, na stelażu systemowym na sufit z płyty gipsowokartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni, do pomieszczeń wilgotnych (maks. 90% wilgotności względnej powietrza) na konstrukcji metalowej. Sufit podwieszany na ruszcie stalowym dwupoziomowym z dwukrotnym poszyciem z płyt GKF typu DF lub GKFI typu DFH2 o gr. 12,5 mm, klasa odporności ogniowej zgodnie z PN-EN : EI 30/REI Konstrukcja drewniana dachu na strychu i na kondygnacji poddasza Elementy drewniane należy poddać impregnacji w celu uzyskania właściwości niepalności środkiem ogniochronnym, będącym mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne. Produkt ma być przeznaczony do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów. Produkt nie może obniżać wytrzymałości drewna ani powodować korozji stali np. FOBOS M-4 (karta techniczna w załączniku) Projekt budowlany i wykonawczy Strona 11

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo