projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz."

Transkrypt

1 m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/ Gorzów Wlkp N I P w w w. b e j n a r. p l OBIEKT/INWESTYCJA: Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" ADRES: Gorzów Wlkp., Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. nr 803/2 INWESTOR: Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego Gorzów Wlkp. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Bejnar- projektowanie i realizacja inwestycji PROJEKTANT architektura mgr inż. arch. AGNIESZKA WASIELEWSKA- PRYCHODA specjalność architektoniczna w zakresie pełnym Nr upr. LOIA/27/2008/Gw SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. WOJCIECH GAWROŃSKI specjalność architektoniczna w zakresie pełnym Nr upr. LOIA/9/2004/GW asystent projektanta mgr inż. arch. MARTA BEJNAR-BEJNAROWICZ konstrukcja mgr inż. KRZYSZTOF BOREK specjalność konstrukcyjno - bud. w zakr. pełnym Nr upr. LBS/0040/POOK/10 mgr inż. ALEKSANDER KOŁPOWSKI specjalność konstrukcyjno - bud. w zakr. pełnym Nr upr. LBS/0041/POOK/10 instalacje sanitarne mgr inż. MAREK KUBACKI specjalność instalacje i sieci sanitarne w zakr. pełnym Nr upr. LUKG/0008/PWOS/05 mgr inż. JANUSZ MĄDRY specjalność instalacje i sieci sanitarne w zakr. pełnym Nr upr. 140/DOŚ/03 instalacje elektryczne: inż. ADAM GARCZYŃSKI specjalność instalacje elektryczne w zakresie pełnym Upr. Bud. Nr. LBS/IE/2676/01 mgr inż. PAWEŁ TRUSZKOWSKI specj. inst. w zakresie sieci, inst., urz. elektr. i elektroenerg.w zakr. pełnym Upr. Bud. MAZ/0423/PWOE/06 SPIS ZAWARTOŚCI: Oświadczenia, zaświadczenia, opinie, badania, inform. BIOZ Architektura - Opis techniczny i rysunki projektu Konstrukcja - Opis techniczny i rysunki projektu Inst. sanitarne - Opis techniczny i rysunki projektu Inst. elektryczne - Opis techniczny i rysunki projektu Na zamawiającego zostają przeniesione autorskie prawa majątkowe do wykorzystania projektu w celu realizacji inwestycji pod warunkiem uregulowania należności za projekt.. Autorzy zastrzegają sobie wszelkie prawa do projektu zgodnie zustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2 projektowanie i realizacja inwestycji m g r i n ż y n i e r M a c i e j B e j n a r - B e j n a r o w i c z U l. O r l ą t Lw o w s k i c h 1 3 / G o r z ó w W l k p. t e l / f a x N I P w w w. b e j n a r. p l SPIS ZAWARTOŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PN. PRZEBUDOWA BUDYNKU "PAŁACU ŚLUBÓW" PRZY UL. KAZIMIERZA WLK. 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Oświadczenie str. 2 Karta mapy str. 3 Badania geotechniczne str. 4 Pozostałe dokumenty str. Zaświadczenia i izby str. Informacja BIOZ str. Architektura - opis techniczny str. 1A Architektura rysunki rys. A-1 Architektura zestawienie stolarki rys. A/ST-1 Architektura karty katalogowe str. Konstrukcja opis str. 1K Konstrukcja - rysunki rys. 1K 3K Instalacje sanitarne - opis, obliczenia, karty str. 1S Instalacje sanitarne - rysunki rys. S1-S7 Instalacje elektryczne - opis, obliczenia, karty str. 1E Instalacje elektryczne rysunki rys.e-1 - E-8

3

4

5

6

7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU "PAŁACU ŚLUBÓW" ADRES: Gorzów Wlkp., Ul. Kazimierza Wlk.1 INWESTOR: Miasto Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 3-4, Gorzów Wlkp. PROJEKTANT: mgr inż. architekt AGNIESZKA WASIELEWSKA - PRYCHODA Ul. Młyńska 4/ Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dn. 20 września 2010 r.

8 Na podstawie Art. 20 ust. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ustala się niniejszym: 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacja poszczególnych obiektów. Rodzaje i kolejność realizacyjna robót: Etap I -a - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza, przynależnych do nowego najemcy, remont tarasu zewnętrznego tylnego, Etap I -b - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza pozostających w użytkowaniu Urzędu Miasta ( Sale Narad - pom. 208 i 210 wg rysunku projektu ) Etap II - odtworzenie izolacji pionowej i poziomej ścian konstrukcyjnych oraz remont pomieszczeń naruszonych wskutek tych robót budowlanych, budowa drenażu, Etap III - renowacja stolarki okiennej. 2. Wykaz istniejących obiektów. Budynek Pałac Ślubów 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać Nie występują. zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu.

9 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. I. Przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać z zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący na wysokości powinien mieć aktualne badania dopuszczające jego do pracy na wysokości. II. III. Zapoznać pracowników z maszynami i urządzeniami przewidzianymi do prowadzenia prac budowlanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenia i narzędzia zasilane prądem elektrycznym, Zwrócić uwagę pracowników na zagrożenia wynikające z ruchu pojazdów i maszyn budowlanych używanych przy pracach budowlanych - szczególną uwagę zwrócić na konieczność wygradzania terenu wokół prowadzonych prac celem uniemożliwienia wstępu osobom postronnym. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację. I. Wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz punktu pierwszej pomocy na placu budowy; II. Wyznaczenie stanowisko ochrony ppoż. placu budowy; III. Opis telefonów alarmowych na tablicy informacyjnej budowy jak i w punkcie pierwszej pomocy oraz na stanowisku ochrony ppoż.; IV. Zapewnienie stałej łączności telefonicznej z pracownikami na budowie; V. Przeszkolenie wybranych pracowników w zakresie pierwszej pomocy medycznej. mgr inż. architekt Agnieszka Wasielewska-Prychoda

10 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. projektowanie i realizacja inwestycji m g r i n ż y n i e r M a c i e j B e j n a r - B e j n a r o w i c z U l. O r l ą t Lw o w s k i c h 1 3 / G o r z ó w W l k p. t e l / f a x N I P w w w. b e j n a r. p l OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PN. PRZEBUDOWA BUDYNKU "PAŁACU ŚLUBÓW" PRZY UL. KAZIMIERZA WLK. 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Projekt został wykonany na zlecenie i w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem: Miastem Gorzów Wlkp. oraz w oparciu o uzgodnienia z przyszłym użytkownikiem kondygnacji poddasza: Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową. Koncepcja została uzgodniona z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków delegatura w Gorzowie Wlkp. Inwentaryzację wykonano w oparciu o wizje lokalną, pomiary oraz dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację projektową wykonaną w latach 1996/97 przez Autorskie Biuro Projektów M&G s.c. 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość. Projekt dotyczy przebudowy budynku Pałacu Ślubów w Gorzowie Wlkp. W obiekcie w tej chwili mieszczą się wydziały Urzędu Miasta Gorzowa. Przebudowa polega na dostosowaniu pomieszczeń kondygnacji poddasza użytkowego dla potrzeb nowego najemcy, Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej. W zakresie robót jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, remont instalacji elektrycznej oraz prace remontowe dla pomieszczeń poddasza. W kondygnacji piwnic projektuje się odtworzenie izolacji poziomej i pionowej oraz związany z tym remont pomieszczeń. Na zewnątrz projektuje się remont tarasu zewnętrznego wraz ze schodami zewnętrznymi z tyłu budynku oraz drobne prace remontowo-renowacyjne przy elementach Projekt budowlany i wykonawczy Strona 1

11 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. zewnętrznych obiektu, które wskutek użytkowania uległy zużyciu. Projektuje się także renowacje stolarki okiennej. Prace budowlane podzielone będą na etapy: Etap I -a - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza, przynależnych do nowego najemcy, remont tarasu zewnętrznego tylnego, Etap I -b - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza pozostających w użytkowaniu Urzędu Miasta ( Sale Narad - pom. 208 i 210 wg rysunku projektu ) Etap II - odtworzenie izolacji pionowej i poziomej ścian konstrukcyjnych oraz remont pomieszczeń naruszonych wskutek tych robót budowlanych, budowa drenażu, Etap III - renowacja stolarki okiennej. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy ,90 m 2, powierzchnia użytkowa ,60 m 2, w tym: powierzchnia piwnic ,67 m 2, powierzchnia parteru ,10 m 2, powierzchnia poddasza ( po podłodze) ,30m 2, kubatura ,00 m 3, wysokość elewacji w najwyższym punkcie... 10,85 m, wysokość budynku wg 6 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych... 11,08 m, wysokość budynku w najwyższym punkcie ok. 15,49m + iglica Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem: NR POM. WG RYSUNKÓW NAZWA POMIESZCZENIA POW. PIWNICE 01 PRZEDSIONEK 9,40 02 HOL 31,50 03 SALA KONSUMPCYJNA 48,20 04 BUFET 4,30 05 KOMUNIKACJA 7,50 06 ZAPLECZE BUFETU 12,50 07 PRZEDSIONEK 4,40 08 TOALETA 5,20 09 KOMUNIKACJA 5, TOALETA 5, TOALETA 5,60 Projekt budowlany i wykonawczy Strona 2

12 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. 012 ARCHIWUM 32, POMIESZCZENIE BIUROWE 3 16, POMIESZCZENIE BIUROWE 2 13, POMIESZCZENIE BIUROWE 1 8, KOMUNIKACJA 9, KOTŁOWNIA 10, MAGAZYN 9,70 PODDASZE - ETAP 1-a 203 BIURO 26, SEKRETARIAT 31, ANEKS KUCHENNY 3, BIURO 12, BIURO 12, KOMUNIKACJA 17, KORYTARZ 1, TOALETA Z PRZEDSIONKIEM 3, BIURO 21,70 PODDASZE - ETAP 1 -b 208 SALA NARAD 42, SALA NARAD POMIESZCZENIA HOLU 201 SCHODY 17, KORYTARZ 11, ANTRESOLA 12,40 2. Forma architektoniczna i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1. Willa wzniesiona w 1903 roku. Obiekt wybudowany w stylu berlińskiej secesji, zaprojektowany został przez Karla Edwarda Baugerta. Budynek charakteryzuje się tradycyjnym jak na okres powstania stylem architektonicznym, wzbogaconym o nową stylistykę secesyjnych form. Willa zlokalizowana jest przy ul. Kazimierza Wielkiego, na wzgórzu schodzącym do Jeziora Strzeleckiego, w otoczeniu niewielkiego parku o cechach krajobrazowych. Charakterystyczną cechą ukształtowania wnętrza jest umieszczenie wszystkich pomieszczeń wokół osi, którą tworzy reprezentacyjny hol, Ważnym elementem wystroju holu jest klatka schodowa obiegająca cały hol, na piętrze tworząca antresolę. W 1911 roku Willę przebudowano dostawiając w miejscu werandy drugą kondygnację, zwieńczoną dachem namiotowo-mansardowym. Po roku 1945 budynek był siedzibą Hufca ZMP, następnie mieściła się w nim przychodnia. Dla jej potrzeb w latach 70-tych podzielono wtórnie wnętrze, wymieniono część stolarki drzwiowej, utworzono nowe trakty komunikacyjne poprzez wykucie nowych otworów drzwiowych. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 3

13 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Do roku 1995 budynek użytkowany był przez Agencję Rozwoju Regionalnego. W roku 1997 budynek został przebudowany w celu dostosowania go do użytkowania przez Wydziały Urzędu Miasta Gorzowa oraz Urząd Stanu Cywilnego. Niniejsza przebudowa nie ingeruje w wygląd bryły ani przestrzeni ją otaczającej. Nie ulegają zmianie warunki spełnienia wymagań określonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego czyli: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno - inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego Inwentaryzacja Ściany zewnętrzne Ściany obwodowe na fundamentach ceglanych, murowane z cegły ceramicznej. W przyziemiu mur warstwowy z cegły ceramicznej od wewnątrz, od zewnątrz ściana elewacyjna z cegły klinkierowej o gr.24cm. Ściany wewnętrzne pierwotne murowane, tynkowane na gładko, malowane farbami kredowymi, w obrębie kuchni i łazienki wyłożone płytkami glazurowanymi Ściany wewnętrzne wtórne murowane, przepierzenia przeszklone, ściany szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 4

14 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Stropy w piwnicach stropy odcinkowe Kleina, wyżej drewniane, belkowe z deskowym pułapem i trzcinową podsufitką, wyprawione na gładko zaprawą wapienną. Przy ścianach gzymsy i fasety. W jednym z pomieszczeń zachowała się stiukowa rozeta. Podłogi i posadzki W piwnicy cementowe posadzki wykładane płytkami gresowymi i wykładzina PCV W przedsionku wejściowym i bocznej klatce schodowej: płytki ceramiczne tworzące geometryczną mozaikę. W pomieszczeniach: posadzki z desek drewnianych, wyłożonych wtórnie płytami pilśniowymi i wykładziną dywanową lub PCV. Więźba dachowa i dach Budynek przekryty dachem wieloczołowym o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej z jętkami na stolcach. Krokwie wsparte zaciosami na płatwiach stropowych ułożonych na słupkach ścianki kolankowej lub na murze. Ich końce ozdobnie profilowane wysunięte są ok.40cm, tworząc niewielki okap. Płetwie podparte w okapie z ozdobnie opracowanymi stolcami. Wiązary o dwóch typach: przy szczycie północnym krokwiowo-kleszczowym wsparte na podwójnym stolcu, przy szczycie południowym krokwiowo-kleszczowe wsparte na pojedynczej belce stolcowej. Dach pokryty dachówką ceramiczną mniszką z gąsiorami na kalenicy i w narożach. Stolarka okienna Zróżnicowana, w zależności od wielkości otworu okiennego i funkcji pomieszczenia. Piwnica: okna prostokątne zakończone łukiem odcinkowym, krosnowe, dwuskrzydłowe. Z zewnątrz kraty metalowe kute lub ciągnione. Kondygnacje powyżej: okna skrzynkowe, prostokątne, cztero lub sześcioskrzydłowe o profilowanym ślemieniu i ozdobnych przylgach z modylionami. Dolne skrzydła dzielone dwoma parami szczeblin, górne: wielopolowe. Okna w holu większe: kwadratowe, u góry zakończone łukiem, krosnowe dziewięcioskrzydłowe, dzielone profilowanymi ślemionami, wypełnione prostokątnymi szybkami witrażowymi z matowego szkła, ubytki uzupełniano szkłem białym. Wokół witrażowy fryz roślinny. Wzdłuż poziomego ślemienia witrażowy fryz geometryczny. Okna w holu mniejsze: w kształcie leżącego prostokąta, u góry zakończone łukiem, krosnowe, jednoskrzydłowe, dzielone szczeblinami na dziewięć pól, wypełnione pierwotnie szkłem matowym oraz witrażowym fryzem roślinnym, zachowanym fragmentarycznie. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 5

15 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Okno klatki schodowej: krosnowe z podziałem szczeblinowym jedno i dwuskrzydłowe oraz wtórne okna dwu i trzyskrzydłowe. Stolarka drzwiowa Drzwi główne: trzyskrzydłowe, ramowo - klepkowe z naświetlem dzielonym szczeblinami i wielopolowym nadświetlem, dzielonym ślemionami symetrycznie względem skrzydeł. Drzwi bocznej klatki schodowej: dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe, u góry o secesyjnym ukształtowaniu. Przy skrzydle ozdobna profilowana przylga. Nadproże płynnie gierowane. Przeszklone naświetle dzielone na szesnaście pól szczeblinami o płynnej, secesyjnej linii. Drzwi na taras: w typie port-fenetre, dwuskrzydłowe podwójne, ramowo-płycinowe w 3/4 przeszklone. Drzwi na balkon: w typie port-fenetre, trzyskrzydłowe podwójne, ramowo-płycinowe w 2/3 przeszklone, dzielone szczeblinami, wielopolowe. Przeszklone nadproże z czteroskrzydłowym podziałem, od zewnątrz dzielone szczeblinami ułożonymi w romby. Schody Przed wejściem głównym: kamienne. Na taras: z prefabrykatów betonowych z kutą balustradą. Schody w holu: drewniane, policzkowe z duszą zabudowaną boazerią. Balustrada ażurowa ze żłobkowanych poprzeczek. Na antresoli z wbudowanymi ażurowymi płycinami z motywem rozety. Schody w bocznej klatce schodowej- drewniane, dwubiegowe ze spocznikiem międzypiętrowym, balustrada na tralkach i toczonych słupkach spocznikowych, poręcz profilowana. Schody na strych: jednobiegowe z balustradą prostą w postaci drewnianego pochwytu mocowanego do słupków. Brak tralek Projektowane rozwiązania architektoniczno - budowlane. W trakcie wykonywania bieżących konserwacji po zakończeniu remontu objętego niniejszym opracowaniem zaleca się sukcesywną wymianę tynków gipsowych na zgodne z technologią wykonania tynków renowacyjnych WTA: w miejscach zagrzybionych zastosować roztwór do usuwania grzybów i alg Baumit Sanierloesung (lub równoważny ). Miejsca zasoleń potraktować preparatem do chemicznego wiązania soli Baumit Antisulfat (lub równoważny); narzucić podkład renowacyjny SV 61 (lub równoważny) jako warstwę zwiększająca przyczepność, nie więcej jednak niż na 50% powierzchni muru (ażurowo); narzucić tynk renowacyjny Gruboziarnisty SP 64 G (lub równoważny) min.15mm, jako warstwę podkładową magazynującą sole; Projekt budowlany i wykonawczy Strona 6

16 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. narzucić tynk renowacyjny Sanova EinlagenTrassPutz (lub równoważny) min. 15 mm, jako warstwę nawierzchniową. Jest to tynk biały o uziarnieniu 1mm, który może stanowić warstwę ostateczną i nie wymagającą malowania; pozostawić na okres 2 lat niemalowane do ustabilizowania warunków wilgotnościowych; po okresie 2 lat można malować ściany farbami silikatowymi lub silikonowymi Etap I -a - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. elektryczna, remont pomieszczeń poddasza przynależnych do nowego najemcy, remont tarasu zewnętrznego tylnego. Szczegółowe rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zawarte są w projekcie branży sanitarnej. Remont obejmuje pomieszczenia biurowe oznaczone na projekcie numerami: 202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 214 oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne oznaczone na projekcie numerami: 205, 212, 213. Remont zakłada remont pomieszczeń i wymianę zużytych elementów wyposażenia wnętrz. Wykończenie wnętrz pomieszczeń poddasza jest wtórne z wyjątkiem konstrukcji drewnianej Podłogi w pomieszczeniach biurowych (202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 214) Pomieszczenia biurowe obecnie wyłożone są wykładziną dywanową przeznaczoną do wymiany. Wykładzinę wraz z cokołami przyściennymi należy usunąć i zutylizować. Pod wykładziną prawdopodobnie znajdują się płyty pilśniowe nabijane na deski drewniane. Płyty przeznacza się do zerwania. W przypadku oceny stanu sklejki i innych podkładów jako niezużyte i zachowujące własności wytrzymałościowe dopuszcza się ich pozostawienie. Na podstawie posiadanych informacji zakłada się wymianę podkładu na płytę HDF o gr. 3mm, którą należy zaimpregnować i zabezpieczyć chemicznie przed zniekształceniem i wchłanianiem wilgoci. Płytę należy mocować na gwoździe i klej. Tak przygotowane podkłady wyłożyć wykładzina dywanową np. Tarkett Commercial Tapisom 900 w kolorze: " ", lub równoważną, wg specyfikacji materiałowej. Warstwy projektowane: Wykładzina dywanowa np. Tapisom, lub równoważna Płyta HDF 3mm, impregnowana, przygotowana Deski drewniane istniejące Konstrukcja drewniana stropu : inwentaryzacji i oceny stanu technicznego dokonać na etapie realizacji. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 7

17 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp Renowacja podłóg z desek.(203, 204, 210) Demontaż listew przyściennych, oczyszczenie, renowacja. szlifowanie starej powierzchni desek - zeszlifowanie warstwy starego lakieru i farb; należy przeprowadzić szlifowanie w sposób zapewniający Zeszlifowanie jak najmniejszej części warstwy użytkowej elementu drewnianego; przygotowanie podłoża i montaż ubytków - o przygotowaniu podłoża oraz skompletowaniu potrzebnych elementów do wymiany, można przystąpić do uzupełniania ubytków; szlifowanie - używając specjalistycznych maszyn oraz papierów ściernych o najmniejszym stopniu granulacji, uzyskać możliwie idealnie równą i gładką powierzchnię, na której nie występują ślady poprzednio użytych produktów oraz defektów wywołanych wieloletnim użytkowaniem; ponowny montaż listew przyściennych, szpachlowanie poprzez zastosowanie specjalistycznej masy szpachlowej, która wypełni szczeliny oraz niewielkie ubytki. Substancji umożliwić zmieszanie się z pyłem pozostałym po szlifowaniu w celu nabrania koloru identycznego z zastosowanymi elementami drewnianymi, dzięki czemu wzór będzie jednorodny i estetyczny; lakierowanie wykonywać etapami. Nałożyć lakier podkładowy, zapewniając dobre przygotowanie powierzchni do naniesienia lakieru wykończeniowego. Następnie, na suchą i wypolerowaną warstwę lakieru podkładowego, nałożyć trzy warstwy lakieru nawierzchniowego. Również te warstwy polerować Podłogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (205, 212, 213) W pomieszczeniu 205 podłoga wyłożona jest wykładziną PCV, która podlega wymianie na dywanową, jak dla pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia 212 i 213 to pomieszczenia toalety, wykończone płytkami ceramicznymi, zachowanymi w dobrym stanie. Nie podlega wymianie. Spoiny należy wyczyścić Ściany w pomieszczeniach biurowych (202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 214) Ściany pionowe w pomieszczeniach biurowych są wykończone tynkami zachowanymi w dobrym stanie. Przewiduje się oczyszczenie ścian z farb, szpachlowanie, przygotowanie do malowania i malowanie farbą do wnętrz, odporną na zmywanie, np. Caparol CapaDIN lub równoważną w kolorze Havanna18 wg wzornika Caparol (karta katalogowa w załączniku). Projekt budowlany i wykonawczy Strona 8

18 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Przewiduje się powiększenie otworów drzwiowych z pomieszczeń 203 i 204 do 202 ( korytarz ). W związku z tym po demontażu wtórnej istniejącej stolarki otworowej należy poddać przebudowie istniejącą ścianę ceglaną z okładziną obustronną z płyty gipsowokartonowej (potwierdzić stan istniejący na etapie realizacji), w celu przystosowania jej do montażu nowej stolarki drzwiowej. Przebudowę ścianki wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przewiduje się montaż drzwi drewnianych z ościeżnicami obejmującymi oraz wyłogami obustronnymi oraz górnymi, zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi należy wzorować ściśle na drzwiach i ościeżach oznaczonych na rysunku jako drzwi wzorcowe A. Przed odbiorem nowej stolarki należy skonsultować jakość jej wykonania oraz kolorystykę i rysunek słoi z LWKZ. Powierzchnie skosów są wykończone płytami gipsowo-kartonowymi montowanymi systemowo do konstrukcji drewnianej dachu i stropów nad kondygnacją, przeznaczonymi do wymiany po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej. Konstrukcja dachu widoczna jest w pomieszczeniach poddasza Naprawa konstrukcji ścian budynku (204, 206, 207) W wyniku wykonania otworów drzwiowych z pomieszczeń 206 do 204 i 207 do 204 wystąpiło spękanie muru w okolicy nadproża w pomieszczeniu 206. Zaleca się wzmocnienie nadproża metodą wklejania prętów elastycznych w technologii Helifix lub Brutt Saver. Poszczególne rodzaje robót należy prowadzić wg standardów napraw i wzmocnienia konstrukcji murowych określonych w Aprobacie Technicznej instytutu Techniki Budowlanej AT /2000 lub tożsamej AT /2002. Konsolidację wykonać zgodnie ze schematem CT-08 (naprawa nadproży łukowych z cegły), wykonać z dwóch stron ściany. Należy stosować się do następujących ogólnych zasad: przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie skuć tynk, wykonać szczeliny i otwory w materiale konstrukcyjnym na wymaganą głębokość; wyczyścić spoiny lub otwory sprężonym powietrzem i przepłukać wodą; wstrzyknąć warstwę zaprawy o grubości 10mm w głąb szczeliny; zatopić w zaprawie pręty; zamknąć szczelinę zaprawą o grubości 10mm. Po związaniu wypełnienia wzmocnień, duże rysy zamknąć zaprawą o dużej porowatości. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 9

19 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej, prace może wykonywać tylko wykonawca posiadający autoryzację w postaci certyfikatu do wykonywania wskazanych prac. Projektant nie wyraża zgody na wykonanie prac przez Wykonawcę nieposiadającego odpowiedniego certyfikatu, pod rygorem nieważności zamieszczonych w projekcie rozwiązań oraz odstąpienia od odpowiedzialności z tytułu skutków ich nierzetelnego wykonania. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjnymi. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe: zgodnie z technologią producenta systemu Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (205, 213, 212) Pomieszczenie 205: ściany gipsowo - kartonowe, oczyszczenie złączy płyt, wykonanie nowych złączy płyt g-k, oczyszczenie ścian z farb, szpachlowanie, pokrycie fizeliną, przygotowanie do malowania i malowanie farbą do wnętrz odporną na zmywanie, np. Caparol CapaDIN lub równoważną w kolorze Havanna18 wg wzornika Caparol (karta katalogowa w załączniku). Pomieszczenia 212 i 213: ściany wykończone płytkami ceramicznymi w dobrym stanie technicznym. Ściany powyżej płytek oczyścić, przygotować do malowania i pomalować farbą przeznaczoną do pomieszczeń mokrych w kolorze białym Sufity w pomieszczeniach biurowych (202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 214) Sufity podwieszane na płaszczyznach poziomych oraz obudowy z płyt gipsowo- kartonowych na skosach. Istniejące sufity i inne obudowy z płyt należy zdemontować, łącznie ze stelażami. Po montażu kanałów instalacyjnych należy wykonać nowe sufity podwieszane z podwójnych płyt gipsowo-kartonowych. Obudowy skosów odtworzyć w sposób ściśle odzwierciedlający istniejący układ zabudowy. Nie dopuszcza się stosowania w pomieszczeniach biurowych sufitów modułowych (kasetonowych). W pomieszczeniach 206, 207 sufity płaskie tynkowane, prawdopodobnie z desek. Po montażu kanałów instalacyjnych należy wykonać nowe sufity podwieszane na całej powierzchni sufitów tych pomieszczeń w sposób nie zakłócający przebiegu łuków nadproży okien w pokojach. Pozostawienie istniejących otworów okiennych w pierwotnej wielkości, wraz z łukami oraz stolarki okiennej należy traktować priorytetowo. Należy stosować systemy zapewniające uzyskanie parametru REI30 dla stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową. Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.5/A/05/BW (nowa zgodna z PN-EN A1:2009) Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dachów drewnianych z obudowami z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF i GKF typu DFH2 - REI 30. Projekt budowlany i wykonawczy Strona 10

20 Przebudowa budynku "Pałacu Ślubów" przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Po montażu sufitów i obudów skosów podłoża przygotować do malowania i pomalować farbą lateksową dwukrotnie na kolor biały (zgodnie z zaleceniami technologicznymi producenta) Projektowany układ warstw: dachówka ceramiczna istniejącą, mocowana do konstrukcji drewnianej (istniejąca -bez zmian), izolacja z folii (istniejąca -do uzupełnienia i uszczelnienia - jeśli uszkodzona), szczelina wentylacyjna (zabezpieczona linką montażową stalową) - gr.min.2,5cm, wełna mineralna szklana lub skalna - gr.15cm, mocowana za pomocą stalowej linki montażowej, folia paroizolacyjna, konstrukcja nośna płyt g-k, zgodnie z wytycznymi producenta, płyty gipsowo-kartonowe, gr.2x12,5mm (o parametrach ogniochronnych i wigocioodpornych dla całego systemu min EI30), przygotowanie do malowania: szpachlowanie całych powierzchni, szlifowanie, gruntowanie, na powierzchnie narażone na częste działanie wody zastosować farbę podkładową, malowanie dwukrotnie farba lateksową w kolorze Havanna 18 wg próbnika Caparol Sufity w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (205, 213, 212) W wyniku montażu kanałów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać sufity podwieszane kasetonowe, w modułach 60x60, na stelażu systemowym na sufit z płyty gipsowokartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni, do pomieszczeń wilgotnych (maks. 90% wilgotności względnej powietrza) na konstrukcji metalowej. Sufit podwieszany na ruszcie stalowym dwupoziomowym z dwukrotnym poszyciem z płyt GKF typu DF lub GKFI typu DFH2 o gr. 12,5 mm, klasa odporności ogniowej zgodnie z PN-EN : EI 30/REI Konstrukcja drewniana dachu na strychu i na kondygnacji poddasza Elementy drewniane należy poddać impregnacji w celu uzyskania właściwości niepalności środkiem ogniochronnym, będącym mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne. Produkt ma być przeznaczony do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów. Produkt nie może obniżać wytrzymałości drewna ani powodować korozji stali np. FOBOS M-4 (karta techniczna w załączniku) Projekt budowlany i wykonawczy Strona 11

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 1 Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel N I P : 6 2 7 1 0 6 3 1 7 4 e-mail : wwrobel@profil.com.pl 4 1 5 0 6 C H O R Z Ó W U L. P R Z Y J E M N A 1 4 TEL / FAX : ( 0 3 2 ) 2 4 60 308/309 PROJEKT NR : C

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : "ARTMANU STUDIO" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMA DEMBIŃSKIEGO 16/17; 63-400 OSTRÓW WLKP. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10 Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska 90-75 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/0 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 im. J. MACHULSKIEGO ADRES INWESTYCJI : Łódź,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt :

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt : VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Szarejka www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału)

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Prace murarskie Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz Załącznik nr 1 Projekt Techniczny Dokumentacja projektowa dotycząca remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów.

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów. ARCHITEKTON Czesław W. Gdowik ul. Piłsudskiego 17, lokal 10/II, 35 074 Rzeszów Egz. Nr 1 ZADANIE : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remont pomieszczenia serwera w poddaszu II piętra i pomieszczeń księgowości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Zmiana pokrycia dachowego budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na działce budowlanej nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej Budynku Stare Łazienki Mineralne w Krynicy Zdroju

Opis techniczny do projektu budowlanego wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej Budynku Stare Łazienki Mineralne w Krynicy Zdroju Opis techniczny do projektu budowlanego wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej Budynku Stare Łazienki Mineralne w Krynicy Zdroju 1 Założenia programowe Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/32

Przedmiar Strona 1/32 Przedmiar Strona 1/32 1. Pomieszczenia w piwnicy 1.1. Pomieszczenia od 01 do 06c, pom. 020 i korytarz 018+019 1 ST.01.01 Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń. pom. 05 1 pokój 1,000 razem pokój 1,000

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011. OPIS TECHNICZNY 1. CEL. OPRACOWANIA Celem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont zewnętrznej drewnianej altanki i zadaszenia schodów elewacji tylnej, od

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Remont bocznych klatek schodowych i malowanie sali gimnastycznej w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Remont bocznych klatek schodowych i malowanie sali gimnastycznej w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Remont bocznych klatek schodowych i malowanie sali gimnastycznej w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie Kody CPV: 45000000-7 45410000-4 45442100-8 45430000-0 45453100-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo