EGIPT SHARM EL SHEIKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGIPT SHARM EL SHEIKH"

Transkrypt

1 WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç gotówk, płacenie kartami kredytowymi i korzystanie z bankomatów mo e byç utrudnione. Napiwki Przyj te jest zostawianie drobnych sum jako napiwków. Zarobki w Egipcie sà niskie i napiwki sà cz sto du à pomocà finansowà. Szczególnie dotyczy to kierowców na wycieczkach lokalnych i kelnerów w restauracjach, ale jest równie przyj te w hotelach dla personelu sprzàtajàcego. Wiza Ka dy pró ny musi mieç paszport wa ny przynajmniej 6 miesi cy daty wyjazdu z Egiptu. Obywatele polscy uzyskujà wiz przy przekraczaniu granicy egipskiej (na lotnisku), jednak wiza jest konieczna tylko w przypadku opuszczania przez turystów Synaju lub pczas niektórych wycieczek lokalnych. Wiza wa na jest 30 dni, jest stemplowana do paszportu i kosztuje 15 USD. Czas Zimà + 1 gzin w stosunku do czasu polskiego, latem taki sam jak w Polsce. Orientacyjne ceny Obiad w restauracji 10 EGP; wa 1l - 1,50 EGP; piwo w barze 6 EGP; kawa w kawiarni 1 EGP. Nale y si targowaç, szczególnie przy wi kszych zakupach i kupnie pamiàtek. Warto jednak przestrzegaç zasady: nigdy nie oferuj ceny której nie jesteê w stanie zapłaciç oraz przy kupowaniu nie mo na si Êpieszyç. W wielu obiektach zabytkowych wprowadzone zostały opłaty za fotografowanie, które mogà wynosic 5 do nawet 100 EGP. Prosimy pytaç przewnika pczas wycieczek. Poczta Znaczek na pocztówk do Polski kosztuje 0,35 EGP. Cena jest ustalona urz dowo. Nale y zaznaczyç przy zakupie znaczka, e do Polski. ElektrycznoÊç Napi cie 220 V, 50 Hz. Urzàdzenia z polskimi wtyczkami działajà bez problemów. Telefony Telefony komórkowe działajà w miejscowo- Êciach turystycznych i w miastach. Rozmowy lokalne sà tanie, natomiast zagraniczne - bardzo drogie. Koszty połàczeƒ w roamingu polskich sieci komórkowych prosimy sprawdzaç przed wyjazdem u operatora. W regionie (delfinarium, parki wne, centrum rozrywkowe z tysiàca i jednej nocy ). Dla lubiàcych lokalne klimaty - Old Market z bazarem w starym stylu z całym mnóstwem sklepów i zaułków. Wylot Wyloty z: Warszawy, Katowic, Poznania oraz Gdaƒska. Zbiórka na 2 gz. Przed planowanym wylotem przy stanowisku Rainbow Tours na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzaç na: Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpocz tych dób hotelowych, wy ywienie wg opisu zakwaterowania, opiek polskoj zycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ) Cena pstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (koniecznej w przypadku opuszczania Synaju, płatnej na lotnisku 15 USD),wycieczek lokalnych, posiłków innych ni wymienione w opisie wy ywienia przy ka dym z hoteli, napojów do posiłków jeêli w opisie hoteli nie pano inaczej oraz innych wydatków osobistych. Sharm El Sheikh Najsłynniejszy kurort na półwyspie Synaj, słynie z raf koralowych oraz pla i jest doskonałà bazà wypadowà na wiele wycieczek. Zatoka Naama Bay wybudowana w stylu miejscowoêci wakacyjnych nad Morzem Âródziemnym oferuje wiele mo liwoêci wszelkich rozrywek. Kurort szybko si rozbudowuje i z ka dym rokiem oferuje wiele nowych luksusowych hoteli, oraz nowych atrakcji 72

2 WYCIECZKI LOKALNE KAIR RAS MOHAMED Góra Moj esza oraz Klasztor Âw. Katarzyny Wyjazd autobusem ok. gz. 21:00 w kierunku miasta Dahab oraz klasztoru Âw. Katarzyny. Przyjazd na miejsce po około 3 gzinach. Nocne wejêcie na Gór Moj esza (ok. 3 gz, mo liwoêç wynaj cia wielbłàdów za datkowà opłatà). Pziwianie wschu słoƒca. Po zej- Êciu ze szczytu przerwa na Êniadanie (pakiety z hotelu). Nast pnie zwiedzanie klasztoru Âw. Katarzyny. Powrót do hotelu ok koniecznie nale y zabraç ze sobà zakryte wygne buty, a tak e ciepłe ubrania, poniewa temperatura mo e spaêç poni ej 0. Cena ok USD. Klasztor Âw. Katarzyny oraz miasto Dahab Wyjazd autobusem w gzinach porannych - przejazd przez pustyni i Góry Synaju. Zwiedzanie klasztoru - kaplica Êw. Tryfona, dziedziniec ze Studnià Moj esza oraz Bazylika Przemienienia Paƒskiego, a tak e krzew gorejàcy i kaplica czaszek. Nast pnie przerwa na lunch w formie bufetu (napoje płatne datkowo). W drze powrotnej zwiedzanie miasta Dahab i czas wolny na zakupy. Powrót ok. 16. Cena ok USD. Petra (Jordania - autobus/jacht) Wyjazd z Sharm el Sheikh po północy. Transfer do Taby (ok. 3,5h) i przesiadka na jacht, który przewozi do Akaby - nadmorskiego miasta w Jordanii (rejs około 30 min). Nast pnie przejazd do Petry (ok. 2h) w klimatyzowanym autobusie. Po dotarciu do Petry przejêcie pieszo przez kanion, który prowadzi do Czerwonej Skały. Zwiedzanie Skarbca (Khazaneh), Teatru Rzymskiego oraz jaskiƒ w skałach wêród imponujàcych monumentów. W drze powrotnej z Petry obiad w restauracji hotelowej wliczony w cen (napoje dotakowo płatne.). Przejazd do Akaby, powrotny rejs jachtem do Taby i tam przekroczenie granicy, po czym powrót do Sharm na ok. 00:00. Cena obejmuje opłaty wizowe oraz wszystkie patki graniczne w Jordanii. Cena ok USD. Jerozolima, Betlejem i M. Martwe (autobusem) Wyjazd z Sharm El Sheikh ok. 22:00. Transfer do Taby (egipsko-izraelska granica) ok. 3,5h i przekroczenie granicy Taba-Eliat (zmiana autobusu na izraelski). Nast pnie przyjazd w gzinach rannych nad Morze Martwe - mo liwoêç kàpieli, zjedzenia Êniadania (pakiety Êniadaniowe) oraz dokonania zakupu kosmetyków z minerałami Morza Martwego. Przejazd do Jerozolimy - przejêcie Droga Krzy owà a do Bazyliki Grobu Paƒskiego, a nast pnie do Âciany Płaczu. Nast pnie przejazd na Gór Oliwnà, skàd mo na pziwiaç panoram Jerozolimy, a nast pnie na gór Syjon. Przejazd do Betlejem: Bazylika Narzenia Paƒskiego - miejsce gdzie narził si Jezus. Wizyta w sklepie z dewocjonaliami, czas wolny na zakupy pamiàtek i na obiad. Droga powrotna do granicy z Egiptem (ok. 310 km), przejazd do Sharm (powrót ok. 01:00-02:30). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania punktów programu mo e ulec zmianie. Cena obejmuje izraelski patek graniczny oraz polskiego przewnika w Jerozolimie. Cena nie obejmuje napiwków (ok. 3 USD). Płatne datkowo sà równie napoje do obiadu. Cena ok USD. Adventure Safari Abo Gallum Całniowa wycieczka, pczas której mo na połàczyç zwiedzanie - pustyni, raf koralowych i oaz. Wyjazd w gzinach porannych, przejazd przez Dolin Mandar, nast pnie postój w beduiƒskim namiocie i czas na wypicie beduiƒskiej herbaty. Nast pnie ekscytujàcy przejazd przez jedynà białà piaszczystà pustyni na Synaju. Kolejnym punktem wyprawy b dzie Dahab - wizyta w oazie, przerwa na posiłek. Przyjazd wielbłàdami na pla- - spacer, a nast pnie wizyta na pla y Blue Hole. Mo liwoêç snurkowania (wynajem sprz tu za datkowà opłatà) oraz czas na obiad. W drze powrotnej krótki postój w lagunie. Powrót do hotelu ok. 16:00. Cena ok USD. Park Narowy Ras Mohamed (statkiem) Park Narowy Ras Mohamed to miejsce, gdzie turyêci mogà na własne oczy zobaczyç pi kno pwnego Êwiata Morza Czerwonego. Rafa koralowa, budowana przez ponad 150 gatunków koralowców oraz tysiàce fantastycznie ubarwionych ryb. Jest to wyprawa statkiem, z mo liwoêcià zej- Êcia do wy, by obejrzeç pi kno przyry tego miejsca. W trakcie rejsu serwowany jest lunch oraz napoje. Wst p do parku datkowo płatny - 5 USD. Wyjazd z hotelu ok. gziny 07:30, powrót planowany jest na gzin 17:00. Trzy postoje na morzu, w tym 2 poza parkiem, gdzie istnieje mo liwoêç nurkowania. Cena ok USD. Kair (1 dzieƒ) Wyjazd z Sharm El Sheikh w gzinach nocnych (ok. 1:00). Po dotarciu do Kairu zwiedzanie pierwszego zbudowanego w 640 roku w Egipcie meczetu Amr Ibn Elaa Egipskiego, a tak e ko- Êcioła pierwszych egipskich chrzeêcijan - Koptów. Nast pnie zwiedzanie Muzeum Narowego oraz Muzeum Papirusa, po czym przejazd do Gizy, gdzie zwiedzamy Piramidy i Sfinksa. Czas na zakupy - papirus, perfumy egipskie oraz złoto. Nast pnie - równie rejs felukà po Nilu. Powrót do hotelu około północy. W cenie lunch (bufet) w restauracji z widokiem na Nil (napoje płatne datkowo). Cena ok USD. Nale y zabraç paszport z wizà Seascope - Łódê pwna Gzinna wyprawa półpwnà łzià, która pływa na powierzchni, a jej kadłub jest zanurzony w wzie na ok. 4 m. Pwna wyprawa polega na oglàdaniu w panoramicznych, przeszklonych Êcianach pwnego Êwiata na sucho. Cena ok. 45 USD. Safari Na Pustyni - Quady Przejazd przez pustyni na czterokołowych motocyklach (quadach) do wioski beduiƒskiej (ok. 45 min w jednà stron ). Czas trwania ok. 2,5 gz. Cena - 1 osoba na motorze 30 USD, 2 osoby na motorze 40 USD. Inne propozycje (szczegóły u rezydenta) Kair lub Luksor samolotem - 1 dzieƒ (ok. 265 USD), Petra samolotem (ok. 420 USD), show w delfinarium (ok. 30 USD), pływanie z delfinami (ok. 175 USD), Aquapark (ok. 45 USD), nurkowanie w polskim centrum nurkowym ( 80 USD za dzieƒ nurkowy), kolacja beduiƒska (45 USD). Zamieszczone powy ej opisy wycieczek lokalnych sà pane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizowane. Pełny wykaz atrakcji lokalnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Wycieczki prowadzone sà w j zyku polskim (przy osiàgni ciu minimum grupy) bàdê angielskim. Ich organizatorem nie jest Rainbow Tours, a lokalne biuro, które powiada za jakoêç serwisu i ustala ich program, ceny i terminy wyjazdów. Rezydent jest jedynie poêrednikiem w zapisie na imprezy lokalne. Nie ma mo liwoêci płatnoêci kartà kredytowà. * MEGA - pakiet wycieczek w jednej cenie. O szczegó y pytaj w Twoim Biurze Pró y. 73

3 HOTEL LAGUNA VISTA BEACH Sharm el Sheikh Dla rzin Przy pla y 2+2 dla rzin 2370 Jeden z najlepszych hoteli w kurorcie - znakomite poło enie, liczne atrakcje i bogactwo All Inclusive! Polecany rzinom z dzieçmi oraz parom! index.html TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2549 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Luksusowy hotel poło ony nad zatokà Nabaq Bay, tu przy własnej piaszczystej, szerokiej pla y. Składa si z kilkunastu pi trowych bungalowów oraz budynku głównego, utrzymanych w orientalnym stylu, mieszczàcych si w pi knym egzotycznym ogrzie. Oddalony o około 25 km Êcisłego centrum Naama Bay, a lotniska - o 11 km. Hotel posiada ponad 360 komfortowych pokoi, mieszczàcych si zarówno w budynku głównym, jak i w bungalowach. Obszerne i ze smakiem urzàdzone standardowe pokoje 2-os. z mo liwoêcià dostawki (łó eczko dla niemowlàt bezpłatne). Wszystkie pokoje sà wyposa one w: łazienk (prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyzacj, telefon, TV-SAT, sejf i mini bar (płatny). Dost pne sà tak e wille, oferujàce zakwaterowanie dla rzin 2+2 lub 3 osób dorosłych i dziecka (wille dwukondygnacyjne z wydzielonà sypialnià). 24- gz. recepcja, imponujàce lobby z barem, galeria handlowa, dyskoteka na pla y oraz pralnia. Na terenie hotelu bezprzewowy internet (płatny). Do dyspozycji: 4 restauracje (w tym 2 a la carte - specjalizujàcà si w daniach z ryb i owoców morza oraz włoskà), kilka barów - w lobby, przy basenie i na pla y, beduiƒski namiot na pla y oraz kawiarnia arabska. Przy kompleksie kilka ogromnych basenów krytych, o nieregularnych kształtach z brzikami dla dzieci. Le aki, parasole i materace sà bezpłatne przy basenach i na pla y. Bogata formuła All Inclusive obejmujàca: Êniadania ( ), obiady ( ), kolacje ( ) w restauracji głównej w formie bogatego bufetu, przekàski i ciasto w lobby barze ( ; ) i w barze przy basenie ( oraz ). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dost pne w wyznaczonych barach na terenie hotelu w gz Jednorazowo pczas pobytu mo na skorzystaç z kolacji w restauracji włoskiej (konieczna wczeêniejsza restauracja). Prowadzony dla dzieci i dorosłych, w ciàgu dnia i wieczorem w amfiteatrze, m.in.: siatkówka, piłka wa, aerobik, raz w tygniu orientalny show; kajaki, bilard, tenis stołowy, boiska sportowe, korty do tenisa i squasha (cz Êç atrakcji płatna). W miesiàcach zimowych goêcie mogà bezpłatnie korzystaç z krytego basenu. Ponadto za opłatà: centrum ury i fitness (siłownia, sauna, gabinety nowy biologicznej, masa e, kryty basen, jacuzzi). Dla najmłszych - mini klub i plac zabaw. Na prywatnej hotelowej pla y mieêci si centrum wne (datkowo płatne: nurkowanie). Kategoria lokalna: ***** 74

4 Sharm el Sheikh HOTEL LTI TROPICANA GRAND AZURE RESORT Dla rzin Fit & fun 2+2 dla rzin 2199 Komfortowy, otoczony rozległym egzotycznym ogrem, utrzymany w stylu mauretaƒskim hotel, mieszczàcy si bezpoêrednio przy własnej piaszczystej pla y, z łagnym wejêciem do morza. Nieopal znajduje si pi kna rafa koralowa. Kompleks poło ony jest w Nabq Bay, około 9 km lotniska oraz 18 km centrum Na ama Bay (do centrum kilka razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy). Hotel dysponuje ponad 800 pokojami, mieszczàcymi si w niskich budynkach, otoczonych ogrem. Standardowe sà 2-osobowe, wyposa one w klimatyzacj, łazienk (wanna/prysznic, wc, bidet, suszarka do włosów), tv-sat, lówk, telefon, sejf, czajnik elektryczny. Wszystkie pokoje posiadajà balkon lub taras. Datkowo dost pne pokoje Superior 2-osobowe z mo liwoêcià pojedynczej dostawki dla dziecka lub dorosłego oraz pokoje rzinne dla rzinne 2+2 lub 3 osób dorosłych i dziecka. 24-gzinna recepcja, bank, bankomat, wypo yczalnia samochów i skuterów, opieka medyczna, liczne sklepiki i kawiarenka internetowa (za opłatà). Hotel oferuje swoim goêciom wiele restauracji - głównà Marrakech oraz restauracje a la carte: chiƒskà Shanghai, włoskà Bella Vista, orientalnà Arabian Night oraz serwujàcà owoce morza Fisherman, kilka barów - m.in. lobby bar, bar na pla y, bary przy basenach Fountain, Dolphin oraz Waterfalls, bilard bar. Na terenie hotelu znajdujà si 3 rozległe kryte baseny (jeden pgrzewany w okresie zimowym) oraz brzik dla najmłszych goêci, otoczone tarasem słonecznym (le aki, parasole oraz r czniki zarówno przy basenach, jak i na pla y dost pne sà bezpłatnie). Ponadto - mini aqua park oraz kryty basen. Formuła All Inclusive obejmujàca: Êniadania (07:00-10:00), lunch (13:00-15:00) oraz kolacje (19:00-22:00) serwowane w restauracji głównej w formie bufetu. Ponadto - póêne Êniadanie (10:00-11:00), przekàski, takie jak sałatki, pizza, makarony, owoce (11:00-17:00 bar na pla y; 13:00-15:00 bar Waterfalls; 13:00-17:00 Tropicana), słkie przekàski (16:30-18:00), póêna kolacja (00:00-01:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dost pne sà w gzinach 10:00-2:00 w wyznaczonych barach (lobby bar 10:00-02:00, bilard bar 12:00-02:00, bar na pla y oraz przy basenie 10:00-17:00). Formuła nie obejmuje importowanych alkoholi, Êwie o wyciskanych soków oraz room service u. Bogaty program animacyjny dla dzieci oraz dorosłych - w ciàgu dnia zawy i gry sportowe, aerobik, rzutki, a wieczorem pokazy taƒca oraz muzyka na ywo. Bezpłatnie: siatkówka, siatkówka pla owa, piłka pla owa, siłownia, jacuzzi, sauna, piłkarzyki, boccia, bilard, a za datkowà opłatà: tenis, sporty wne oraz nurkowanie, masa e. Dla najmłszych - brzik, mini klub z animacjami, dyskoteka. Kategoria lokalna: ***** Przestronny i komfortowy hotel z bogatà ofertà All Inclusive oraz wieloma atrakcjami sportowymi. Polecany szczególnie rzinom z dzieçmi oraz osobom ceniàcym aktywny wypoczynek! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2599 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç 75

5 HOTEL SEA CLUB AQUAPARK Sharm el Sheikh Dla rzin Przy pla y 2+2 dla rzin 1970 Jeden z najnowszych hoteli w Sharm el Sheikh! Wygne pokoje, du a iloêç atrakcji oraz bogata formuła All Inclusive z napojami dost pnymi całà dob! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2149 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Nowo wybudowany (w 2012 roku), luksusowy i przestrzenny kompleks hotelowy, poło ony tu przy prywatnej piaszczystej pla y, z przepi knym widokiem na wysp Tiran. Poło ony w dzielnicy Nabq Bay, około 24 km centrum Naama Bay i około 5 km lotniska. Do centrum Naama Bay kursuje bus hotelowy (płatny ok. 5 USD). Hotel oferuje swoim goêciom ponad 300 pokoi, mieszczàcych si w niewysokich budynkach otoczonych zadbanym egzotycznym ogrem. Komfortowe pokoje 2-osobowe z mo liwoêcià pojedynczej dostawki dla dziecka lub dorosłego (łó eczka dla niemowlàt dost pne bezpłatnie). Wszystkie pokoje wyposa one sà w łazienk (prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, tv-sat, telefon, sejf, mini bar (datkowo płatny) oraz balkon lub taras. Dla rzin 2+2 dost pne pokoje rzinne. 24-gzinna recepcja, mini centrum handlowe, winda, kafejka internetowa (za datkowà opłatà), dyskoteka Bubles, a tak e opieka medyczna. Hotel posiada 3 restauracje: głównà, Aqua Park oraz a la carte włoskà, a tak e kilka barów - m.in. lobby bar, bar Terrace, bar przy basenie i na pla y. Dla goêci hotelowych przygotowano du y, pgrzewany w okresie zimowym, basen z wydzielonà cz Êcià dla najmłszych, a tak e przestronny aquapark z du à iloêcià atrakcji dla dzieci i dorosłych. Le aki, parasole i r czniki zarówno przy basenach, jak i na pla y dost pne sà bezpłatnie. Na terenie hotelu ponadto: apteka, pralnia, wypo yczalnia samochów. Formuła All Inclusive obejmujàca Êniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej. Przekàski (kanapki, hamburgery) dost pne sà w barze przy basenie (14:30-16:00) oraz w lobby barze (1:00-3:00) oraz słkie przekàski w barze przy basenie (10:30-12:30) oraz w lobby barze (17:00-18:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dost pne pczas posiłków, w ciàgu dnia w barze przy basenie i na pla y, a w lobby barze całà dob! Formuła nie obejmuje mini baru, restauracji a la carte, alkoholi importowanych oraz Êwie o wyciskanych soków. Całzienny program animacyjny dla dzieci i dorosłych - gry i zawy, pokazy taƒca, a wieczorem specjalne show. Bezpłatnie dost pne sà: siłownia oraz boisko do siatkówki, a za datkowà opłatà mo na skorzystaç z: kortów tenisowych, salonu nowy biologicznej (sauna, łaênia, jacuzzi, masa e), bilard, a przy pla y znajduje si centrum sportów wnych. Dla dzieci przygotowano mini klub, plac zabaw, brzik, ponadto mo na wynajàç opiekunk (za opłatà). Kategoria lokalna: ***** Uwaga! Zdj cia sà wizualizacjà komputerowà. 76

6 Sharm el Sheikh HOTEL RADISSON BLU RESORT Przy pla y 0000 Luksusowy kompleks hotelowy (po cz Êciowym remoncie w 2010 r.), poło ony nad zatokà Nabaq z widokiem na wysp Tiran, bezpoêrednio przy własnej, piaszczystej pla y, w pobli u rafy koralowej. Oddalony lotniska ok. 8 km, zaê Naama Bay - ok. 20 km (kursuje bus, płatny ok. 8 USD/os. w 2 strony). W pobli u hotelu znajdujà si liczne sklepiki, bary i restauracje. Hotel oferuje [onad 300 komfortowych pokoi, stylowo urzàdzonych z dekoracjami arabskimi, tropikalnymi oraz morskimi, mieszczàcych si w dwukondygnacyjnych budynkach z widokiem na ogród lub basen. Standardowe pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dwóch dostawek dla dzieci lub pojedynczej dla osoby dorosłej (łó eczko dla niemowlàt dost pne bezpłatne). Wszystkie pokoje wyposa one sà w: łazienk (prysznic lub wanna, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV-SAT, telefon, sejf i mini bar (datkowo płatne), balkon lub taras. Mo liwa rezerwacja pokoi z widokiem na morze. 24-gz. recepcja, sklepy, dyskoteka, kantor, pralnia, kàcik internetowy (płatny) oraz bezpłatny internet bezprzewowy (na terenie lobby). Na terenie hotelu znajduje si : kilka restauracji (w tym a la carte: włoska, francuska i arabska; datkowo płatne), kilka barów (m.in. lobby bar Tucan, na pla y i 2 przy basenie) oraz kawiarnia. Ponadto: 2 baseny zewn trzne (w tym jeden pgrzewany w okresie zimowym, a tak e jacuzzi), a dla dzieci - brzik (wszystkie baseny ze słkà wà). Le aki, parasole i r czniki pla owe przy basenach i na prywatnej pla y sà bezpłatne. Âniadania (06:00-10:30) i kolacje (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji Olivos. Za dopłatà All Inclusive: przekàski (11:0012:30) i (16:00-17:00) serwowane w Trade Winds Restaurant, obiad (13:00-15:00) serwowany w Olivos. Napoje: kawa, herbata, soft drinki, lokalne piwo i wino serwowane sà: Beach Bar (9:00 do zachu słoƒca), Azure Cafe przy basenie (09:00-20:00), Espresso Cafe (12:00-22:00), Tucan Bar w lobby (10:00-24:00). Ponadto, specjalne menu dla dzieci. Opcja All Inclusive funkcjonuje 09:00 do 24:00. Datkowo płatne: res- tauracje a'la carte (dost pne sà zni ki dla goêci hotelu, którzy wykupili formuł AI), wszystkie napoje i alkohole importowane, wino musujàce, soki ze Êwie ych owoców, espresso, cappuccino, ly. Program sportowy i animacyjny Dost pne: tenis stołowy, korty tenisowe, boisko do siatkówki pla owej, Êcie ki do joggingu, sala do aerobiku, bilard, sauna, masa e, siłownia i salon kosmetyczny (cz Êç z tych atrakcji jest płatna). Ponadto, w trakcie dnia oraz wieczorem, organizowane sà animacje (gry, zabawy, pokazy) dla dzieci i dorosłych. Dla najmłszych tak e plac zabaw i mini klub. Centrum nurkowania przy pla y (datkowo płatne). Kategoria lokalna: ***** Ekskluzywny hotel, doskonale poło ony przy samej pla y, znany ze swojej znakomitej kuchni. Polecany parom i osobom aktywnym! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju 77

7 HOTEL SULTAN GARDENS Sharm el Sheikh Dla rzin Przy pla y 2270 Komfortowy hotel z du à liczbà atrakcji i sportów. Znakomity wybór dla rzin z dzieçmi i osób aktywnych. TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2530 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za pokój z bocznym widokiem na morze Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Luksusowy kompleks hotelowy poło ony w Shark s Bay, jedynie 5 km lotniska i 10 km centrum kurortu - Naama Bay. Hotel jest znakomicie zlokalizowany, tu przy prywatnej, piaszczystej pla y z rafà koralowà, skàd rozpoêciera si widok na wysp Tiran. Kompleks składa si z niskich budynków otoczonych ładnie zagosparowanym ogrem. Hotel oferuje swoim goêciom ponad 520 komfortowo wyposa onych pokoi. Standardowe pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dostawki (maksymalne zakwaterowanie - 2 osoby dorosłe i 2 dzieci lub 3 osoby dorosłe, łó eczko dla niemowlàt bezpłatne). Wszystkie pokoje wyposa one w: łazienk (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, TV-SAT, telefon, małà lówk, elektroniczny sejf oraz balkon lub taras. W pokojach dost pny internet (płatny). Za datkowà opłatà dost pne tak e pokoje rzinne. 24-gz. recepcja, kantor, bankomat, bank oraz dyskoteka. Za opłatà mo na skorzystaç z internetu. Hotel posiada 5 restauracji (w tym główne Linah i Dana, serwujàce dania w postaci bufetu, a tak e 3 a la carte: Casa Mia - kuchnia włoska; Fleur de Lis - kuchnia kanadyjska oraz Seafo Market - dania z owoców morza) oraz 6 barów (m.in. lobby bar Lord s Inn oraz bar przy basenie Rock Pool Bar). Pczas pobytu w hotelu mo na 2 razy bezpłatnie skosztowaç kolacji serwowanej w restauracji Casa Mia (wymagana wczeêniejsza rezerwacja). GoÊcie mogà korzystaç z 4 zewn trznych basenów (dwa z nich połàczone sà wospadem), brzika dla dzieci oraz zje d alni. Baseny ze słkà wà, dwa z nich sà okresowo pgrzewane. Le aki, parasole i r czniki pla owe dost pne sà bezpłatnie. Ponadto na terenie hotelu działa apteka i punkt usług medycznych (za opłatà). Formuła All Inclusive obejmujàca: Êniadania (07:00-10:30), obiady (12:30-15:00) i kolacje (19:00-22:00) serwowane w postaci bufetu w głównych restauracjach (jedna z nich mo e byç sezonowo zamkni ta). Ponadto: lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe pawane w barach w ciàgu dnia oraz przekàski (12:30-17:00 w barze Al Shalal oraz 13:00-15:00 w barze na pla y). W barach przy pla y, przy basenie i Al Shalal serwowane sà ly (15:00-17:00). Dla najmłszych przygotowano specjalne menu. All inclusive nie obejmuje: restauracji a la carte, Êwie o wyciskanych soków oraz napojów importowanych. Szeroki wybór sportów (cz Êç z nich płatna): tenis ziemny, koszykówka, siatkówka, squash, tenis stołowy, piłka no na, bilard oraz rzutki. Za do- 78

8 datkowà opłatà - centrum nowy biologicznej: sauna, łaênia parowa, masa e i jacuzzi. Dla najmłszych przygotowano mini klub z animacjami. Ponadto, wieczorne show i pokazy muzyki na ywo. W pobli u kompleksu: centrum sportów wnych i nurkowania. Kategoria lokalna: ***** Zapraszamy do zabawy w FIGLOKLUBACH po owy stycznia do koƒca lutego. 6 dni w tygniu polscy animatorzy czekajà na dzieci w ka dym z klubów. Zaj cia bywajà si 2 razy dziennie po kilka gzin z przerwà na lunch. NAJLEPSZA ZABAWA DLA DZIECI Chcemy rozwijaç dzieci ce pasje. Nasz program uło yliêmy tak, eby bawił, a jednocze- Ênie wykorzystywał dzieci cà kreatywnoêç i umiej tnoêci. Jest w nim miejsce na wakacyjne figle z małpkà Figlo ale równie na rozwijanie talentów, pasji sportowych i innych zdolnoêci dzieci. PEWNOÂå I BEZPIECZE STWO Nasi animatorzy to osoby kochajàce prac z dzieçmi, w wi kszoêci posiadajàce wykształcenie pedagogiczne lub b dàce studentami ostatnich lat takich studiów. W naszej akademii animatorów przechzà datkowe szkolenie na którym uczà si realizowaç nasz autorski program zaj ç i zabaw w klubie oraz poznajà zasady pierwszej pomocy i bezpieczeƒstwa w hotelach i krajach do których wyje d ajà. 79

9 HOTEL GRAND PLAZA Sharm el Sheikh Przy pla y Fit & fun 2099 Obiekt kusi dobrym standardem usług, przestronnoêcià, a tak e prywatnà pla à hotelowà z rafà koralowà. Polecany rzinom z dzieçmi oraz parom! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2370 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Dopłata za pokój z bocznym widokiem na morze Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Nowoczesny i komfortowy hotel zlokalizowany w północnej cz Êci kurortu, w sàsiedztwie Parku Narowego Nabq (obok hotelu Radisson Blu), ok. 8 km lotniska. Otoczony dobrze utrzymanym, obszernym ogrem i poło ony bezpoêrednio przy prywatnej piaszczystej pla y z rafà koralowà. Do centrum Naama Bay kursujà hotelowe busy (ok. 5 USD w 2 strony). Nieopal hotelu znajdujà si liczne sklepiki, bary i restauracje. Hotel oferuje swoim goêciom ponad 540 przestronnych pokoi. Wygne i przestronne pokoje 2-osobowe, typu Superior (wyposa one w 2 łó ka o szer. 160 cm; nie ma mo liwoêci wstawienia 3 łó ka) mieszczà si w kilku trzypi trowych budynkach. Łó eczka dla niemowlàt dost pne sà bezpłatnie. W ka dym pokoju znajduje si łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV- SAT, telefon, mini bar (płatny) i balkon lub taras z widokiem na basen lub ogród. Mo na skorzystaç z datkowo płatnego internetu bezprzewowego. Za dopłatà dost pne pokoje rzinne. 24- gz. recepcja, sklepy, kantor, bankomat, apteka, fryzjer oraz kàcik internetowy (za opłatà). W hotelu znajduje si 6 restauracji: 2 główne - Palmyra oraz Riviera (czynna okresowo), a la carte z owocami morza Sea Star, z kuchnià włoskà Portofino, z kuchnià orientalnà Falafel, Grill House, 4 bary (przy basenach - Luna i Nino, bar na pla y - czynne okresowo oraz bar w dyskotece), kawiarnia orientalna Layalina oraz dyskoteka. Przy pla- y - Candy Corner, oferujàcy lokalne słkoêci. GoÊcie mogà korzystaç z 4 basenów (w tym jednego pgrzewanego w okresie zimowym), leniwej rzeki, jacuzzi i brzika dla dzieci. Wszystkie baseny ze słkà wà. Le aki, parasole i r czniki przy basenach i na prywatnej pla y hotelowej bezpłatne. Formuła All Inclusive obejmujàca Êniadania ( ), przekàski Êniadaniowe ( ); obiady ( ); przekàski ( ) oraz kolacje ( ), serwowane w formie bufetu w restauracji Riviera (3 posiłki) lub Palmyra (Êniadania i kolacje). Datkowo: lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane sà w 2 barach przy basenach i barze pla owym ( /zachód słoƒca), a tak e w kawiarni Layalina oraz dyskotece (do 23:00). All Inclusive nie zawiera korzystania z lobby baru (24 h), mini baru, restauracji tematycznych oraz Candy Corner, kawy espresso i cappuccino, soków ze Êwie ych owoców i lów. Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych prowadzony w ciàgu dnia: piłka wna, gimnastyka w wzie, rzutki, gry i zawy, a wieczorem pokazy taƒca i muzyki. Ponadto dost pne sà boisko do piłki no nej, siatkówki i koszykówki, siłownia, tenis stołowy, kort tenisowy, bilard (cz Êç atrakcji płatna). Dla najmłszych - plac zabaw, mini klub. Datkowo (za opłatà): masa e, jacuzzi, sauna, łaênia parowa (centrum SPA) i centrum sportów wnych na pla y. Kategoria lokalna: ***** 80

10 Sharm el Sheikh HOTEL AQUA BLUE + Przy pla y Fit & fun 2+2 dla rzin 2320 Otwarty w 2007 roku hotel, usytuowany naprzeciwko hotelu Beach Albatros, nale àcego do tej samej, znanej egipskiej sieci hotelowej Pickalbatros Hotels. Na terenie hotelu znajduje si imponujàcy aquapark z 32 zje d alniami, raj wny nie tylko dla najmłszych! Hotel posiada dost p do własnej pla y (nale y przejêç na drugà stron ulicy, goêcie korzystajà ze specjalnej windy na pla ). Kompleks poło ony jest na klifie Ras Om El Seid, ok 10 km. Naama Bay i 20 km. lotniska. Hotel oferuje ponad 530 pokoi, mieszczàcych si w dwupi trowych budynkach. standardowe sà 2-os. z mo liwoêcià dostawki. Dla rzin, mo liwoêç rezerwacji dwóch standardowych pokoi łàczonych lub pokoi rzinnych 2+2 (na zamówienie, za dopłatà; łó eczka dla niemowlàt dost pne bezpłatnie). Wszystkie pokoje standardowe wyposa one sà w łazienk (prysznic lub wanna, wc, suszarka do włosów), klimatyzacja, telefon, tv-sat, sejf oraz za datkowà opłatà mini bar. posiadajà balkony lub tarasy. 24-gzinna recepcja, bankomat, bank, centrum handlowe (około 50 sklepów). Za opłatà mo na skorzystaç z internetu. Na terenie kompleksu hotelowego znajdujà 4 restauracje (serwujàce posiłki w formie bufetu) - Cave du Roi (kuchnia mi dzynarowa), L asiatique (azjatycka), Mediterranean (Êródziemnomorska) i Italian (włoska), a tak e restauracja a la carte (serwujàca dania mi dzynarowe). Ponadto - 9 barów, w tym bary przy basenie, na pla y i w lobby. GoÊcie mogà korzystaç z 9 basenów zewn trznych (cz Êç z nich pgrzewanych w miesiàcach zimowych), wydzielonego brzika dla najmłszych i 32 zje d alni! Le aki, parasole oraz r czniki zarówno przy pla y, jak i przy basenach sà bezpłatne. Formuła All Inclusive obejmujàca Êniadania ( ), obiady ( ) oraz kolacje ( ) serwowane w formie bufetu w wybranych restauracjach: Cave du Roi, L asiatique oraz Mediterranean. Ponadto - wczesne Êniadanie ( ), póêne Êniadanie ( ) w lobby barze pawane jako lekkie przekàski, przekàski ( ) oraz póêna kolacja ( ) serwowane w wybranych restauracjach i barach. Lokalne napoje alkoholowe dost pne sà do północy, a bezalkoholowe przez całà dob w oznaczonych gzinach i barach. Dla najmłszych - ly w barze Elephant ( ). Dzienne i wieczorne programy animacyjne dla dzieci i dorosłych, w oparciu o gry, zabawy i wyst py na ywo. Ponadto: siatkówka, tenis, koszykówka, mini-golf, piłka r czna, jacuzzi, fitness, rzutki, bule oraz gondola w lagunie. Datkowo płatne: bilard, masa e, oêwietlenie kortów tenisowych i wypo yczenie sprz tu. Dla najmłszych przygotowano plac zabaw, brzik oraz zje d alnie. Kategoria lokalna:**** Znakomity hotel ze Êwietnym serwisem i wygnà formułà All inclusive! Mnóstwo atrakcji, w tym a 32 zje d alnie! Idealny dla rzin z dzieçmi i aktywnych osób! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2630 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç 81

11 HOTEL EL FARAANA CLUB + Sharm el Sheikh Dla rzin Przy pla y SNACK 1970 Âwietna lokalizacja przy pla y i jednej z najładniejszych raf koralowych oraz wyêmienite obiadokolacje i drinki na dyskotece - polecamy goràco! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2170 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata do All Inclusive Dopłata za pokój z bocznym widokiem na morze Dopłata za termin Êwiàteczny Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç : Bardzo rozległy kompleks hotelowy, składajàcy si z budynku głównego z centralnie umieszczonymi: recepcjà, restauracjà i sklepikami oraz pi trowych bungalowow, rozlokowanych wêród starannie utrzymanej zieleni. Hotel poło ony jest przy własnej, piaszczystej, dobrze zagosparowanej pla y na wzniesieniu Hadabah (do pla y trzeba zejêç po schach ze sporego wzniesienia). Do Êcisłego centrum Sharm el Sheikh (Naama Bay) ok. 5 km. Niedaleko brzegu znajduje si bardzo ładna rafa koralowa! : Ponad 300 wygnych pokoi, mieszczàcych si zarówno w budynku głównym, jak i w pi trowych bungalowach w hotelowym ogrzie. Standardowe pokoje sà 2-os.z mo liwoêcià dostawki (2 osobowa sofa dla dzieci; maks. w pokoju 2 os. dorosłe i 2 dzieci), łó eczko dla niemowlàt dost pne jest bezpłatnie. W ka dym pokoju dost pne sà: łazienka (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzacja, telefon, TV-SAT, sejf oraz taras lub balkon. : 24-gz. recepcja, mini centrum handlowe, pralnia. Dost pne: 2 restauracje (główna z posiłki w formie bufetu oraz druga - zawieszona nad klifem z widokiem na morze - specjalizujàca si w daniach z grilla - konieczna rezerwacja, raz w trakcie pobytu), kilka barów (w tym przy basenach i na pla y) oraz orientalna kawiarnia i dyskoteka. Na terenie hotelu 3 baseny zewn trzne ze słkà wà z brzikami dla dzieci (w tym jeden ze sztucznà falà uruchamianà czasowo, drugi z jacuzzi). Le aki, parasole oraz materace przy basenach i na pla- y dost pne sà bezpłatnie. R czniki pla owe wypo yczane za depozytem. : All inclusive Snack: Êniadania w formie bogatego bufetu ( ) i obfite obiadokolacje ( ) - imponujàcy bufet oraz przekàski w formie lekkiego lunchu (kanapki, pizza, hot-dogi, ciastka) w restauracji Panorama ( ); napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe (we wszystkich restauracjach i barach ( ; w barach przy basenach i na pla y do zachu słoƒca). W barze pla owym i przy basenie dost pne tylko napoje. Ponadto na dyskotece (do 2.00 rano) napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe gratis. Lunche ( ) w formie bufetu w restauracji głównej za dopłatà. : Prowadzony okresowo - w ciàgu dnia i wieczorami, m.in.: tenis stołowy, siatkówka pla owa, aerobik, siłownia, bilard, kort tenisowy, sauna i jacuzzi, dyskoteka (cz Êç z atrakcji płatna). Dla najmłszych - mini klub i plac zabaw. Na pla y centrum sportów wnych (płatnie). Kategoria lokalna: **** 82

12 Sharm el Sheikh HOTEL FARAANA HEIGHTS + Fit & fun SNACK 1770 Nowo wybudowany (otwarty w 2010 r.), urzàdzony w stylu marokaƒskoandaluzyjskim hotel, nale àcy do tego samego właêciciela, co El Faraana Club; poło ony po przeciwległej stronie kurortu w zatoce Nabaq - ok. 20 km Naama Bay (dojazd busem hotelowym, ok. 5 USD), ok. 25 km. starego centrum Old Market oraz 11 km lotniska. Do centrum handlowego Nabaq - ok. 4 km. (mo na dojechaç autobusem miejskim - przystanek ok. 600 m hotelu, ok. 1 USD). Z hotelowego wzniesienia rozciàga si panorama na zatok i Park Narowy Nabaq oraz piaszczystà, szerokà pla, dalonà hotelu ok. 800 m (w linii prostej, ale nie mo na t dy dojêç ze wzgl du na ogrzenie Parku). Do pla y dowozi bezpłatny bus hotelowy (ok. 2 km). Kameralny hotel oferuje ponad 240 gustownie i stylowo urzàdzonych pokoi, mieszczàcych si w kilkunastu jednopi trowych budynkach, poło onych wokół centralnie usytuowanego kompleksu basenów. Komfortowe pokoje 2-osobowe z mo liwoêcià dostawki (łó eczka dla niemowlàt - bezpłatne); posiadajà łazienk (prysznic lub wanna, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, telefon, TV-SAT, sejf, mini bar (płatnie) oraz taras lub balkon. 24-gzinna recepcja, sklep z pamiàtkami, kàcik internetowy (datkowo płatny), a tak e pokój telewizyjny. Dost pne sà: restauracja główna Cascada, lobby bar oraz bar przy basenie. Na terenie hotelu znajduje si ponadto 8 basenów zewn trznych wraz z dwoma brzikami dla dzieci. Le aki, parasole i materace przy basenie i na pla y bezpłatne. All Inclusive Snack: Êniadania w formie bogatego bufetu ( ) i obfite obiadokolacje ( ) w restauracji Cascada; przekàski (kanapki, pizza, hot-dogi, ciastka) w barze Maya ( ; ; ; gziny mogà ulec zmianie w zale noêci sezonu) oraz w snack point ( ); napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dost pne we wszystkich barach i restauracjach ( ). W barze pla owym i przy basenie dost pne tylko napoje (bez przekàsek). Lunche ( ) w formie bogatego bufetu w restauracji głównej za dopłatà. Hotel prowadzi okresowo animacje dla dorosłych i dzieci: aerobik w wzie, siatkówka pla owa, szachy, rzutki, piłka wna, a tak e gry i zabawy dla najmłszych. Ponadto: tenis stołowy i bilard (datkowo płatne). Kategoria lokalna: **** Malowniczo poło ony na lekkim wzniesieniu, nowy hotel z szerokà ofertà i dobrym serwisem znanej naszym klientom marki El Faraana - jest gwarantem udanych wakacji. Polecany miłoênikom spokojnego poczynku na pla y i rzinom. TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 1899 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata do All Inclusive Dopłata za pokój z bocznym widokiem na morze Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç 83

13 HOTEL THREE CORNERS PALMYRA RESORT Sharm el Sheikh Fit & fun 2+2 dla rzin 1820 Doskonały hotel dla rzin z dzieçmi (polecamy pokoje rzinne oraz mini klub i animacje). Dobra kuchnia i wygna formuła all inclusive za niskà cen. TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 1970 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Rozległy kompleks hotelowy w arabskim stylu, usytuowany ok. 800 m morza. Do centrum kurortu ok. 10 km, do lotniska 5 km. Hotel posiada prywatnà piaszczystà pla z rafà koralowà w Sharks Bay (dalonà o 9 km, goêcie dowo eni sà darmowym hotelowym busem - jeêdzi co gzin mi dzy ). Ponadto, wieczorem (potrzebna wczeêniejsza rezerwacja) - bezpłatny bus hotelowy dowo àcy goêci do Naama Bay ( poniedziałku do soboty) oraz raz w tygniu (w niedziele) do Old Market. Hotel oferuje 330 standardowo urzàdzonych pokoi, mieszczàcych si w kilku parterowych i pi trowych bungalowach rozlokowanych na zagosparowanym terenie. 2-osobowe, z mo liwoêcià dostawki (łó- eczko dla niemowlàt - bezpłatne). Wszystkie pokoje z: łazienkà (prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacjà, TV-SAT, telefonem, lówkà, mini barem (płatny), a tak e balkonem lub tarasem. Hotel posiada te pokoje rzinne (2+2) z wydzielonà cz Êcià dla dzieci. 24- gzinna recepcja (dost pne bezpłatne sejfy), galeria handlowa, apteka, dyskoteka, maszyna do wymiany i wypłaty pieni dzy, a tak e pralnia. Dost pny płatny bezprzewowy internet oraz kawiarenka internetowa. Hotel oferuje restauracj głównà (posiłki w formie bufetu), 3 restauracje a la carte (w tym: serwujàca owoce morza oraz azjatycka), a tak e 7 barów, m.in. bar orientalny, lobby bar i 3 bary przy basenie. Na terenie kompleksu znajduje si kompleks basenów m.in. basen lagunowy (w cz - Êci pgrzewany) z 2 brzikami dla dzieci oraz 2 zje d alniami (wa słka). Le aki, parasole, materace oraz r czniki pla owe dost pne przy basenie i na własnej pla y hotelowej z barem sà bezpłatne (transfer hotelowym busem). All Inclusive: Êniadania w formie bufetu ( ), obiad w restauracji Plaza ( ), przekàski w barze na pla y Palmyra Beach ( ) oraz słkie przekàski ( ), kolacje w formie bufetu ( ), lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe (głównie piwo i mocne alkohole) w gzinach W barze pla owym tylko napoje bezalkoholowe. Ponadto, w lobby ( ) i w barze przy basenie ( ) pawane sà ly. Organizowane sà kolacje tematyczne np. kuchnia włoska, francuska czy orientalna. Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych w ciàgu dnia (gry i zabawy, sporty), a tak e wieczory rozrywkowe. Ponadto: gimnastyka w wzie, tenis stołowy, siatkówka, piłka wna, rzutki, kort tenisowy, bilard, pole golfowe (cz Êç z tych atrakcji datkowo płatna). Dla dzieci: plac zabaw i mini klub (otwarty okresowo). Przy pla y działa centrum sportów wnych (płatnie). Kategoria lokalna: **** 84

14 Sharm el Sheikh HOTEL ELEGANT VACATIONS LUNA We dwoje Fit & fun 2+2 dla rzin za dopłatà 1570 Niewielki, kameralny hotel, poło ony w samym sercu Sharm el Sheikh, na wzgórzu Om El Sid. Obiekt otoczony zielenià, zlokalizowany jest w niedalekiej ległoêci atrakcji kurortu - barów, dyskotek oraz restauracji, a tak e centrum handlowego. Lotnisko znajduje si ok. 22 km hotelu. GoÊcie mogà korzystaç z piaszczystej pla y dalonej hotelu o około 1,5 km (4 razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy). Hotel oferuje ponad 120 wygnie urzàdzonych pokoi mieszczàcych si w niskich budynkach otoczonych ogrem. Standardowe pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dwóch dostawek dla dzieci lub jednej dla osoby dorosłej (łó eczko dla niemowlàt bezpłatnie). Wszystkie z nich posiadajà: łazienk (wanna/prysznic, wc), klimatyzacj, telefon, tv-sat, datkowo płatny mini-bar, a wi kszoêç z pokoi tak e balkon lub taras. Mo na skorzystaç z płatnego room service u. 24-gzinna recepcja z sejfami (bezpłatne), bankomat niedaleko hotelu, pokój baga owy, parking, sala konferencyjna. Na terenie hotelu mo na skorzystaç z datkowo płatnego bezprzewowego internetu. Obiekt oferuje głównà restauracj, w której potrawy serwowane sà w formie bufetu (dost pne wysokie krzesła dla dzieci) oraz dwa bary - bar przy basenie oraz lobby bar. Na goêci czeka du y basen oraz brzik dla dzieci, które otoczone sà tarasem słonecznym z bezpłatnymi le akami oraz parasolami. Âniadania i obiadokolacje w formie bufetu serwowane w restauracji głównej. Za dopłatà formuła All Inclusive snack obejmujàca: Êniadanie ( ), lekki lunch ( ) oraz kolacj ( ) serwowane w restauracji głównej w formie bufetu. Datkowo - słkie przekàski oraz kawa i herbata ( ) w restauracji głównej oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w: barze przy basenie ( )i lobby barze ( ). Formuła All Inclusive nie dotyczy: room service u, mini baru, napoi importowanych oraz Êwie o wyciskanych soków. Bilard, siatkówka, piłka wna, tenis stołowy oraz masa e (niektóre atrakcje datkowo płatne). Przy pla y znajduje si klub nurkowy oraz sporty wne (datkowo płatne). Dla dzieci - brzik, plac zabaw. Kategoria lokalna: *** Szczególnie polecany osobom aktywnym oraz parom - blisko atrakcji. Dla ch tnych: wygna formuła All Inclusive w bardzo przyst pnej cenie! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 1699 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata do All Inclusive Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç 85

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek Egipt - Hurghada wypoczynek Hilton Long Beach**** Położenie: Otoczony zadbanym egzotycznym ogrodem, przestronny hotel należący do sieci hotelowej Hilton, słynącej z usług na wysokim poziomie. Znakomicie

Bardziej szczegółowo

EGIPT SHARM EL SHEIKH

EGIPT SHARM EL SHEIKH EGIPT SHARM EL SHEIKH KIERUNEK Egipt sharm El sheikh Wyloty z WarszaWy, poznania, katowic, gdańska, WrocŁaWia, Łzi, krakowa i rzeszowa Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU EGIPT SHARM EL SHEKH HOTEL: GRAND PLAZA 5* Miejsce pobytu: Egipt / Sharm El Sheikh Wyżywienie: All Termin: listopad Cena: 2100,00 zł OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU Świetnie położony przy złotej plaży, z widokiem

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK egipt sharm el sheikh. Wyloty z WarszaWy, Gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, WrocŁaWia

KIERUNEK egipt sharm el sheikh. Wyloty z WarszaWy, Gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, WrocŁaWia KIERUNEK egipt sharm el sheikh Wyloty z WarszaWy, Gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, WrocŁaWia 188 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK SHARM EL SHEIK Przedpłata: 500 zł RABATY za wczesną rezerwację! 12% zniżki do 31.01.2007 8%zniżki do 28.02.2007 SHARM EL SHEIK AL. DIWAN***+ PALMYRA RESORT**** REGENCY PLAZA RESORT***** TERMIN 8 DNI 15

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 Marsa El Alam to nieduża egipska mieścina. W jej rejonie, wzdłuż brzegu, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów usytuowane są hotele korzystające ze spokoju i

Bardziej szczegółowo

EGIPT HURGHADA WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA. Wylot. Wa ne informacje. Âwiadczenia. W regionie

EGIPT HURGHADA WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA. Wylot. Wa ne informacje. Âwiadczenia. W regionie EGIPT HURGHADA WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç EURO lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach.

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL HOTEL BEACH ALBATROS GARDEN * * * *+ ALL HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL Położenie Ok. 33 km na południe od Hurghady w słynnej Zatoce Makadi.

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie. jest 30 dni, jest stemplowana do paszportu

EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie. jest 30 dni, jest stemplowana do paszportu EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç gotówk, płacenie

Bardziej szczegółowo

Otrant**** Czarnogóra - wczasy

Otrant**** Czarnogóra - wczasy Czarnogóra - wczasy Otrant**** Położenie: Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant, położony przy morzu, na samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej Velikiej Plaży o długości

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) /

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / Kategoria *** Region Dubrovnik/Dalmacja/Chorwacja Atuty basen, animacje dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE Zdjęcia Hotelu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602731413080730.1073741832.1318566 23501547&type=3&uploaded=8 Informacje ogólne Iberostar Tainos jest

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL HOTEL KALYPSO CRETAN VILLAGE * * * * ALL HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL Położenie Kompleks hotelowy Eri Sun Village składa się z pawilonów usytuowanych kaskadowo

Bardziej szczegółowo

Ecco Holiday. Lato 2013

Ecco Holiday. Lato 2013 MANUAL PRODUKTOWY Ecco Holiday Lato 2013 Bułgaria ZŁOTE PIASKI **** Golden Yavor duży basen ładne pokoje apartamenty z 2 pomieszczeniami oddzielone drzwiami dobrze wyposażone aneksy odpłatne niewielkie

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie:

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie: Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy Costa Caleta ***+ Położenie: Ten wybudowany w 2005 roku hotel położony jest w niewielkim, popularnym zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi kurorcie Caleta de Fuste,

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Pobyt : 02 10.10.2010

Pobyt : 02 10.10.2010 EGIPT Pobyt : 02 10.10.2010 wylot 02.10.2010 ( nr lotu LO 6861 ) z Warszawy o godz.20:30 lądowanie w Tabie godz.00:30 (03.10.2010 ) powrót 10.10.2010 ( nr lotu LO 6862) z taby wylot o godz. 01:30 lądowanie

Bardziej szczegółowo

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y!

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y! LATO 2012......ju w sprzeda y! Egipt Turcja Tunezja Grecja wycieczki dla dzieci do 12 lat gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji zestaw ma ego podró nika gratis * Dziecko za Jedyne 590 PLN * Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo

Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo Egipt Safaga 19.03.09 26.03.09 1. Miejsce Safaga to miejscowość oddalona o około 50 km od Hurghady. To jeden z najlepszych spotów windsurfingowych i kite owych w Egipcie.

Bardziej szczegółowo

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni)

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Termin wyjazdu» Cena wyjazdu» 31 styczeń 07 luty 2015 (wylot z Katowic) 2.999,00zł osoba nurkująca (cena z pakietem nurkowym) 2.339,00zł

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus)

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus) Oferta 1 Aqua plaza z: do Antalya z: Antalya do Pokój 2-osobowy w supercenie 25.10.2015 31.10.2015 818.00 PLN dnia: 25.10.2015 godz. 06:10-10:00 dnia: 31.10.2015 godz. 02:25-04:20 w mieście: Okurcalar

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 Dla Paostwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszym Centrum Rezerwacji przed wylotem na wakacje: ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

EGIPT PALMYRA RESORT OPIS HOTELU. Położenie. Hotel. Pokoje. Sharm El Sheikh

EGIPT PALMYRA RESORT OPIS HOTELU. Położenie. Hotel. Pokoje. Sharm El Sheikh EGIPT Sharm El Sheikh PALMYRA RESORT OPIS HOTELU Położenie Ośrodek należy do grupy hoteli The Three Corners. Usytuowany jest w zatoce Nabq, 5 min. drogi od lotniska w Sharm El Shaikh i 20 min. od jego

Bardziej szczegółowo

Iberotel Miramar *****

Iberotel Miramar ***** Zjednoczone Emiraty Arabskie - wypoczynek Iberotel Miramar ***** Położenie: Hotel należący do znanej i cenionej za wysoka jakość usług, sieci hotelowej Iberotel. Zlokalizowany w wypoczynkowym rejonie Fujairah

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12.

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12. WENEZUELA Hotel Isla Caribe Beach Resort Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano Terminy: 26.11.2011 11.12.2011 03.12.2011 18.12.2011 Cena za osobę: 4559 zł Wyżywienie: All inclusive

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM EL SHEIKH.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM EL SHEIKH. Dla Paostwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszym Centrum Rezerwacji przed wylotem na wakacje: +48 503 97 48 43 ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 Dla Państwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszym Centrum Rezerwacji przed wylotem na wakacje: poczta@e-sharm.pl ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI

Bardziej szczegółowo

Zabawa, sport i wypoczynek

Zabawa, sport i wypoczynek Zabawa, sport i wypoczynek Region S³oneczny Brzeg Najpiêkniejsze pla e Europy, malownicze zatoki nad ciep³ym morzem, gor¹ce s³oñce i przyjemna bryza daj¹ca wytchnienie. Komfortowe hotele, têtni¹ce yciem

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL HOTEL ADMIRAL & CAPTAINS COMPLEX * * * ALL HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL Malowniczo położony hotel wśród winnic i pięknych gór, oddalony ok. 600 m od centrum Alykanas

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GrEcJa KrEta

KIERUNEK GrEcJa KrEta KIERUNEK GrEcJa KrEta Wyloty z WarszaWy, KatoWic, GdaŃsKa, WrocŁaWia, Poznania, BydGoszczy, Łzi Wa ne informacje Waluta EUR - Euro. Mo na płaciç kartami kredytowymi i korzystaç z bankomatów. W miejscowoêciach

Bardziej szczegółowo

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Be Live Lanzarote****+ Położenie: Hotel znajduje się w kurorcie Costa Teguise, ok. 10 km od lotniska w Arrecife. Hotel położony jest przy małej, kameralnej plaży el

Bardziej szczegółowo

WYJAZD NURKOWY DO SHARM EL SHEIKH

WYJAZD NURKOWY DO SHARM EL SHEIKH WYJAZD NURKOWY DO SHARM EL SHEIKH HOTEL 5* + PAKIET 5 DNI NURKOWYCH Z ŁODZI CENA: 2.759,00zł TERMIN: 22.04-29.04.2014 PRZELOT: Katowice/Warszawa/Wrocław Marsa Alam Katowice/Warszawa/Wrocław Aktualnie Sharm

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK EGIPT TABA EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie

KIERUNEK EGIPT TABA EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie KIERUNEK EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç gotówk,

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK riwiera turecka. Wyloty z WarszaWy, Bydgoszczy, gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, szczecina i WrocŁaWia

KIERUNEK riwiera turecka. Wyloty z WarszaWy, Bydgoszczy, gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, szczecina i WrocŁaWia KIERUNEK riwiera turecka Wyloty z WarszaWy, Bydgoszczy, gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, szczecina i WrocŁaWia 136 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta TL - lira turecka. Warto

Bardziej szczegółowo

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme HISZPANIA / COSTA BRAVA To właśnie Costa Brava należy do najczęściej odwiedzanych przez Europejczyków regionem turystycznym w Hiszpanii. Nie bez powodów.

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 cena za os. w pok. standard 2 299zł wylot i powrót: Poznań wyżywienie: All Inclusive Położenie: Kameralny hotel, z którego rozpościera się

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK CYPR WYLOTY Z WARSZAWY, BYDGOSZCZY I KATOWIC. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie

KIERUNEK CYPR WYLOTY Z WARSZAWY, BYDGOSZCZY I KATOWIC. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie KIERUNEK CYPR WYLOTY Z WARSZAWY, BYDGOSZCZY I KATOWIC Wa ne informacje Waluta EUR - Euro. Mo na powszechnie płaciç kartami kredytowymi. W miejscowoêciach turystycznych dost pne sà liczne kantory wymiany

Bardziej szczegółowo

Egipt - Sharm Ośrodki nurkowe Rafy koralowe:

Egipt - Sharm Ośrodki nurkowe Rafy koralowe: Egipt - Sharm Cała nazwa to Sharm el-szejk, co znaczy Zatoka Starca lub błędnie Zatoka Szejka miasto i kurort w Egipcie, w południwej części półwyspu Synaj, leżące nad brzegiem Morza Czerwonego składająca

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya Oferta 1 International Beach Wrocław 09.09.2015 16.09.2015 1588.00 PLN 3176.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Antalya

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage został zaprojektowany w pełnym przepychu arabskim stylu, przez co uważany jest za jeden z najbardziej stylowych resortów na plaży Jumeirah.

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 cena za os. w pok. standard 1907 zł wylot i powrót: Poznań Rozległy i bajecznie kolorowy kompleks hotelowy, idealny dla rodzin

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS W zależności od lokalizacji imprezy i hotelu: Noc beduińska Shopping City Tour Rejs statkiem pirackim Karawana na wielbłądach Dzieci

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

ZniŜka nawet do 40%! 1779 zł/7dni 2579 zł/14dni. 2059 zł/7dni 2829 zł/14dni. 2549 zł/7dni 3999 zł/14dni. 2699 zł/7dni 4139 zł/14dni

ZniŜka nawet do 40%! 1779 zł/7dni 2579 zł/14dni. 2059 zł/7dni 2829 zł/14dni. 2549 zł/7dni 3999 zł/14dni. 2699 zł/7dni 4139 zł/14dni ZniŜka nawet do 40%! GRECJA Kreta 26.04.2015 Peninsula Bestseler 2014! Znakomite wyŝywienie i serwis WŁOCHY Sycylia 26.04.2015 Le Dune Beach Club Odnowiony w 2014! Bardzo dobre All inclusive HISZPANIA

Bardziej szczegółowo

KENIA września 2017 Hotel Diani Sea Resort**** OFERTA SPECJALNA wyłącznie dla Przyjaciół Akademii Podróży

KENIA września 2017 Hotel Diani Sea Resort**** OFERTA SPECJALNA wyłącznie dla Przyjaciół Akademii Podróży KENIA 21 29 września 2017 Hotel Diani Sea Resort**** OFERTA SPECJALNA wyłącznie dla Przyjaciół Akademii Podróży KENIA Państwo położone we wschodniej Afryce to prawdziwy raj dla miłośników egzotycznej przygody.

Bardziej szczegółowo

Playacalida****+ Hiszpania - Costa del Sol wczasy

Playacalida****+ Hiszpania - Costa del Sol wczasy Hiszpania - Costa del Sol wczasy Playacalida****+ Położenie: W arabskim stylu, usytuowany na wzgórzu, pomiędzy 2 niewielkim zatokowymi plażami (mieszanka ciemnego piasku, żwiru i kamyków), do większej

Bardziej szczegółowo

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 450 PLN 1045 PLN 1160 PLN sport i dobra zabawa wakacyjnie i wygodnie dla rodzin z dzieæmi Hotel Baykal Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 200 m od piaszczystej pla

Bardziej szczegółowo

www.dwaksiezyce.com.pl

www.dwaksiezyce.com.pl www.dwaksiezyce.com.pl 56 MIEJSC NOCLEGOWYCH W 28 PRZYTULNYCH POKOJACH Struktura pokoi: 6 pokoi 1-os. 16 pokoi 2-os. 6 pokoi 2-os. z mo liwoœci¹ dostawki Wyposa enie: stylowe wnêtrza ³azienka z kabin¹

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK BuŁgaria. Wyloty z WarszaWy, Bydgoszczy, gdańska, katowic, krakowa, lublina, Łodzi, Poznania, WrocŁaWia

KIERUNEK BuŁgaria. Wyloty z WarszaWy, Bydgoszczy, gdańska, katowic, krakowa, lublina, Łodzi, Poznania, WrocŁaWia KIERUNEK BuŁgaria Wyloty z WarszaWy, Bydgoszczy, gdańska, katowic, krakowa, lublina, Łodzi, Poznania, WrocŁaWia 20 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta LV - Bułgarska Lewa. Mo na płaciç kartami kredytowymi

Bardziej szczegółowo

48%! // 200% PROWIZJI

48%! // 200% PROWIZJI Zniżka nawet do 48%! // 200% PROWIZJI // EGIPT Hurghada 27.03.2015 Smartline Colour Beach, Najpiękniejsza zatoka i plaża w Hurghadzie Festival Riviera, Płacisz za 1 - korzystasz z 2 Sindbad Beach Resort,

Bardziej szczegółowo

HOTEL AYAZ AQUA **** TURCJA - BODRUM. tel: 91 433 02 75. www.ayazaqua.com

HOTEL AYAZ AQUA **** TURCJA - BODRUM. tel: 91 433 02 75. www.ayazaqua.com HOTEL AYAZ AQUA **** www.ayazaqua.com Położenie: Ok.1,5 km od centrum Gumbet. Dogodny dojazd lokalnymi środkami transportu. Plaża: Oddalona od hotelu o ok.100 m, szeroka, publiczna i piaszczysto-żwirowa.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK HiszPania MaJorKa

KIERUNEK HiszPania MaJorKa KIERUNEK HiszPania MaJorKa Wyloty z WarszaWy, KatoWic, Poznania, WrocŁaWia, KraKoWa i GdaŃsKa Wa ne informacje Waluta EUR - Euro. Mo na płaciç kartami kredytowymi i korzystaç z bankomatów. W miejscowoêciach

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 776/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Zniżka nawet do 49%! 1159 zł/7dni. 1019 zł/7dni. 1319 zł/7dni. 1699 zł/7dni. 2139 zł/7dni, 2619 zł/7dni, 3519 zł/7dni, 3959 zł/7dni,

Zniżka nawet do 49%! 1159 zł/7dni. 1019 zł/7dni. 1319 zł/7dni. 1699 zł/7dni. 2139 zł/7dni, 2619 zł/7dni, 3519 zł/7dni, 3959 zł/7dni, Zniżka nawet do 49%! EGIPT Sharm el Sheikh Verginia Sharm Resort HB, Blisko rozrywkowego centrum Il Mercato - dla młodych ludzi Mexicana Sharm Resort HB, Kameralny hotel w przystępnej cenie 1-sze dziecko

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013 Oferta 1 Aladdin Beach 28.12.2012 2498 PLN 4996 * Cena całkowita: Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Podróż tam: Wylot z: Warszawa do dnia: 28.12.2012 godz. 05:00-10:35

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna,

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna, Riwiera Makarska Hotel Punta Riwiera Makarska - Igrane Opis hotelu: Znajduje się blisko plaży żwirowej (około 25 m), na części lądu wgryzającej się w głąb morza, jego nowoczesną architekturę i miłą atmosferę

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015 Oferta 1 Turcja Side Laphetos Beach Resort Katowice 20.05.2015 27.05.2015 1766.00 PLN 3533.29 * Cena całkowita: Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Podróż tam: Wylot z:

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Biuro Kotla Travel poleca! Bardzo dobre hotele!

Biuro Kotla Travel poleca! Bardzo dobre hotele! Biuro Kotla Travel poleca! Bardzo dobre hotele! Terminy: od sierpnia do września 2016! Cena: Poseidon Beach 4* od 1940 zł/os. Sentido Alexandra Beach Resort 4,5* od 2087 zł/os. Azure Resort & Spa 5* od

Bardziej szczegółowo

Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014

Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 EGIPT TUNEZJA GRECJA TURCJA BUŁGARIA EGIPT wycieczki fakultatywne dla dzieci do 12 lat GRATIS* TUNEZJA wycieczki fakultatywne dla dzieci do 12 lat GRATIS*

Bardziej szczegółowo

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja.

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja. Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania Symbol oferty: 863/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009

EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009 EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009 El gouna Luksusowe miasteczko turystyczne, położone nad Morzem Czerwonym, około 25 km od Hurghady.

Bardziej szczegółowo