EGIPT SHARM EL SHEIKH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGIPT SHARM EL SHEIKH"

Transkrypt

1 WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç gotówk, płacenie kartami kredytowymi i korzystanie z bankomatów mo e byç utrudnione. Napiwki Przyj te jest zostawianie drobnych sum jako napiwków. Zarobki w Egipcie sà niskie i napiwki sà cz sto du à pomocà finansowà. Szczególnie dotyczy to kierowców na wycieczkach lokalnych i kelnerów w restauracjach, ale jest równie przyj te w hotelach dla personelu sprzàtajàcego. Wiza Ka dy pró ny musi mieç paszport wa ny przynajmniej 6 miesi cy daty wyjazdu z Egiptu. Obywatele polscy uzyskujà wiz przy przekraczaniu granicy egipskiej (na lotnisku), jednak wiza jest konieczna tylko w przypadku opuszczania przez turystów Synaju lub pczas niektórych wycieczek lokalnych. Wiza wa na jest 30 dni, jest stemplowana do paszportu i kosztuje 15 USD. Czas Zimà + 1 gzin w stosunku do czasu polskiego, latem taki sam jak w Polsce. Orientacyjne ceny Obiad w restauracji 10 EGP; wa 1l - 1,50 EGP; piwo w barze 6 EGP; kawa w kawiarni 1 EGP. Nale y si targowaç, szczególnie przy wi kszych zakupach i kupnie pamiàtek. Warto jednak przestrzegaç zasady: nigdy nie oferuj ceny której nie jesteê w stanie zapłaciç oraz przy kupowaniu nie mo na si Êpieszyç. W wielu obiektach zabytkowych wprowadzone zostały opłaty za fotografowanie, które mogà wynosic 5 do nawet 100 EGP. Prosimy pytaç przewnika pczas wycieczek. Poczta Znaczek na pocztówk do Polski kosztuje 0,35 EGP. Cena jest ustalona urz dowo. Nale y zaznaczyç przy zakupie znaczka, e do Polski. ElektrycznoÊç Napi cie 220 V, 50 Hz. Urzàdzenia z polskimi wtyczkami działajà bez problemów. Telefony Telefony komórkowe działajà w miejscowo- Êciach turystycznych i w miastach. Rozmowy lokalne sà tanie, natomiast zagraniczne - bardzo drogie. Koszty połàczeƒ w roamingu polskich sieci komórkowych prosimy sprawdzaç przed wyjazdem u operatora. W regionie (delfinarium, parki wne, centrum rozrywkowe z tysiàca i jednej nocy ). Dla lubiàcych lokalne klimaty - Old Market z bazarem w starym stylu z całym mnóstwem sklepów i zaułków. Wylot Wyloty z: Warszawy, Katowic, Poznania oraz Gdaƒska. Zbiórka na 2 gz. Przed planowanym wylotem przy stanowisku Rainbow Tours na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzaç na: Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpocz tych dób hotelowych, wy ywienie wg opisu zakwaterowania, opiek polskoj zycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ) Cena pstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (koniecznej w przypadku opuszczania Synaju, płatnej na lotnisku 15 USD),wycieczek lokalnych, posiłków innych ni wymienione w opisie wy ywienia przy ka dym z hoteli, napojów do posiłków jeêli w opisie hoteli nie pano inaczej oraz innych wydatków osobistych. Sharm El Sheikh Najsłynniejszy kurort na półwyspie Synaj, słynie z raf koralowych oraz pla i jest doskonałà bazà wypadowà na wiele wycieczek. Zatoka Naama Bay wybudowana w stylu miejscowoêci wakacyjnych nad Morzem Âródziemnym oferuje wiele mo liwoêci wszelkich rozrywek. Kurort szybko si rozbudowuje i z ka dym rokiem oferuje wiele nowych luksusowych hoteli, oraz nowych atrakcji 72

2 WYCIECZKI LOKALNE KAIR RAS MOHAMED Góra Moj esza oraz Klasztor Âw. Katarzyny Wyjazd autobusem ok. gz. 21:00 w kierunku miasta Dahab oraz klasztoru Âw. Katarzyny. Przyjazd na miejsce po około 3 gzinach. Nocne wejêcie na Gór Moj esza (ok. 3 gz, mo liwoêç wynaj cia wielbłàdów za datkowà opłatà). Pziwianie wschu słoƒca. Po zej- Êciu ze szczytu przerwa na Êniadanie (pakiety z hotelu). Nast pnie zwiedzanie klasztoru Âw. Katarzyny. Powrót do hotelu ok koniecznie nale y zabraç ze sobà zakryte wygne buty, a tak e ciepłe ubrania, poniewa temperatura mo e spaêç poni ej 0. Cena ok USD. Klasztor Âw. Katarzyny oraz miasto Dahab Wyjazd autobusem w gzinach porannych - przejazd przez pustyni i Góry Synaju. Zwiedzanie klasztoru - kaplica Êw. Tryfona, dziedziniec ze Studnià Moj esza oraz Bazylika Przemienienia Paƒskiego, a tak e krzew gorejàcy i kaplica czaszek. Nast pnie przerwa na lunch w formie bufetu (napoje płatne datkowo). W drze powrotnej zwiedzanie miasta Dahab i czas wolny na zakupy. Powrót ok. 16. Cena ok USD. Petra (Jordania - autobus/jacht) Wyjazd z Sharm el Sheikh po północy. Transfer do Taby (ok. 3,5h) i przesiadka na jacht, który przewozi do Akaby - nadmorskiego miasta w Jordanii (rejs około 30 min). Nast pnie przejazd do Petry (ok. 2h) w klimatyzowanym autobusie. Po dotarciu do Petry przejêcie pieszo przez kanion, który prowadzi do Czerwonej Skały. Zwiedzanie Skarbca (Khazaneh), Teatru Rzymskiego oraz jaskiƒ w skałach wêród imponujàcych monumentów. W drze powrotnej z Petry obiad w restauracji hotelowej wliczony w cen (napoje dotakowo płatne.). Przejazd do Akaby, powrotny rejs jachtem do Taby i tam przekroczenie granicy, po czym powrót do Sharm na ok. 00:00. Cena obejmuje opłaty wizowe oraz wszystkie patki graniczne w Jordanii. Cena ok USD. Jerozolima, Betlejem i M. Martwe (autobusem) Wyjazd z Sharm El Sheikh ok. 22:00. Transfer do Taby (egipsko-izraelska granica) ok. 3,5h i przekroczenie granicy Taba-Eliat (zmiana autobusu na izraelski). Nast pnie przyjazd w gzinach rannych nad Morze Martwe - mo liwoêç kàpieli, zjedzenia Êniadania (pakiety Êniadaniowe) oraz dokonania zakupu kosmetyków z minerałami Morza Martwego. Przejazd do Jerozolimy - przejêcie Droga Krzy owà a do Bazyliki Grobu Paƒskiego, a nast pnie do Âciany Płaczu. Nast pnie przejazd na Gór Oliwnà, skàd mo na pziwiaç panoram Jerozolimy, a nast pnie na gór Syjon. Przejazd do Betlejem: Bazylika Narzenia Paƒskiego - miejsce gdzie narził si Jezus. Wizyta w sklepie z dewocjonaliami, czas wolny na zakupy pamiàtek i na obiad. Droga powrotna do granicy z Egiptem (ok. 310 km), przejazd do Sharm (powrót ok. 01:00-02:30). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania punktów programu mo e ulec zmianie. Cena obejmuje izraelski patek graniczny oraz polskiego przewnika w Jerozolimie. Cena nie obejmuje napiwków (ok. 3 USD). Płatne datkowo sà równie napoje do obiadu. Cena ok USD. Adventure Safari Abo Gallum Całniowa wycieczka, pczas której mo na połàczyç zwiedzanie - pustyni, raf koralowych i oaz. Wyjazd w gzinach porannych, przejazd przez Dolin Mandar, nast pnie postój w beduiƒskim namiocie i czas na wypicie beduiƒskiej herbaty. Nast pnie ekscytujàcy przejazd przez jedynà białà piaszczystà pustyni na Synaju. Kolejnym punktem wyprawy b dzie Dahab - wizyta w oazie, przerwa na posiłek. Przyjazd wielbłàdami na pla- - spacer, a nast pnie wizyta na pla y Blue Hole. Mo liwoêç snurkowania (wynajem sprz tu za datkowà opłatà) oraz czas na obiad. W drze powrotnej krótki postój w lagunie. Powrót do hotelu ok. 16:00. Cena ok USD. Park Narowy Ras Mohamed (statkiem) Park Narowy Ras Mohamed to miejsce, gdzie turyêci mogà na własne oczy zobaczyç pi kno pwnego Êwiata Morza Czerwonego. Rafa koralowa, budowana przez ponad 150 gatunków koralowców oraz tysiàce fantastycznie ubarwionych ryb. Jest to wyprawa statkiem, z mo liwoêcià zej- Êcia do wy, by obejrzeç pi kno przyry tego miejsca. W trakcie rejsu serwowany jest lunch oraz napoje. Wst p do parku datkowo płatny - 5 USD. Wyjazd z hotelu ok. gziny 07:30, powrót planowany jest na gzin 17:00. Trzy postoje na morzu, w tym 2 poza parkiem, gdzie istnieje mo liwoêç nurkowania. Cena ok USD. Kair (1 dzieƒ) Wyjazd z Sharm El Sheikh w gzinach nocnych (ok. 1:00). Po dotarciu do Kairu zwiedzanie pierwszego zbudowanego w 640 roku w Egipcie meczetu Amr Ibn Elaa Egipskiego, a tak e ko- Êcioła pierwszych egipskich chrzeêcijan - Koptów. Nast pnie zwiedzanie Muzeum Narowego oraz Muzeum Papirusa, po czym przejazd do Gizy, gdzie zwiedzamy Piramidy i Sfinksa. Czas na zakupy - papirus, perfumy egipskie oraz złoto. Nast pnie - równie rejs felukà po Nilu. Powrót do hotelu około północy. W cenie lunch (bufet) w restauracji z widokiem na Nil (napoje płatne datkowo). Cena ok USD. Nale y zabraç paszport z wizà Seascope - Łódê pwna Gzinna wyprawa półpwnà łzià, która pływa na powierzchni, a jej kadłub jest zanurzony w wzie na ok. 4 m. Pwna wyprawa polega na oglàdaniu w panoramicznych, przeszklonych Êcianach pwnego Êwiata na sucho. Cena ok. 45 USD. Safari Na Pustyni - Quady Przejazd przez pustyni na czterokołowych motocyklach (quadach) do wioski beduiƒskiej (ok. 45 min w jednà stron ). Czas trwania ok. 2,5 gz. Cena - 1 osoba na motorze 30 USD, 2 osoby na motorze 40 USD. Inne propozycje (szczegóły u rezydenta) Kair lub Luksor samolotem - 1 dzieƒ (ok. 265 USD), Petra samolotem (ok. 420 USD), show w delfinarium (ok. 30 USD), pływanie z delfinami (ok. 175 USD), Aquapark (ok. 45 USD), nurkowanie w polskim centrum nurkowym ( 80 USD za dzieƒ nurkowy), kolacja beduiƒska (45 USD). Zamieszczone powy ej opisy wycieczek lokalnych sà pane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizowane. Pełny wykaz atrakcji lokalnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Wycieczki prowadzone sà w j zyku polskim (przy osiàgni ciu minimum grupy) bàdê angielskim. Ich organizatorem nie jest Rainbow Tours, a lokalne biuro, które powiada za jakoêç serwisu i ustala ich program, ceny i terminy wyjazdów. Rezydent jest jedynie poêrednikiem w zapisie na imprezy lokalne. Nie ma mo liwoêci płatnoêci kartà kredytowà. * MEGA - pakiet wycieczek w jednej cenie. O szczegó y pytaj w Twoim Biurze Pró y. 73

3 HOTEL LAGUNA VISTA BEACH Sharm el Sheikh Dla rzin Przy pla y 2+2 dla rzin 2370 Jeden z najlepszych hoteli w kurorcie - znakomite poło enie, liczne atrakcje i bogactwo All Inclusive! Polecany rzinom z dzieçmi oraz parom! index.html TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2549 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Luksusowy hotel poło ony nad zatokà Nabaq Bay, tu przy własnej piaszczystej, szerokiej pla y. Składa si z kilkunastu pi trowych bungalowów oraz budynku głównego, utrzymanych w orientalnym stylu, mieszczàcych si w pi knym egzotycznym ogrzie. Oddalony o około 25 km Êcisłego centrum Naama Bay, a lotniska - o 11 km. Hotel posiada ponad 360 komfortowych pokoi, mieszczàcych si zarówno w budynku głównym, jak i w bungalowach. Obszerne i ze smakiem urzàdzone standardowe pokoje 2-os. z mo liwoêcià dostawki (łó eczko dla niemowlàt bezpłatne). Wszystkie pokoje sà wyposa one w: łazienk (prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyzacj, telefon, TV-SAT, sejf i mini bar (płatny). Dost pne sà tak e wille, oferujàce zakwaterowanie dla rzin 2+2 lub 3 osób dorosłych i dziecka (wille dwukondygnacyjne z wydzielonà sypialnià). 24- gz. recepcja, imponujàce lobby z barem, galeria handlowa, dyskoteka na pla y oraz pralnia. Na terenie hotelu bezprzewowy internet (płatny). Do dyspozycji: 4 restauracje (w tym 2 a la carte - specjalizujàcà si w daniach z ryb i owoców morza oraz włoskà), kilka barów - w lobby, przy basenie i na pla y, beduiƒski namiot na pla y oraz kawiarnia arabska. Przy kompleksie kilka ogromnych basenów krytych, o nieregularnych kształtach z brzikami dla dzieci. Le aki, parasole i materace sà bezpłatne przy basenach i na pla y. Bogata formuła All Inclusive obejmujàca: Êniadania ( ), obiady ( ), kolacje ( ) w restauracji głównej w formie bogatego bufetu, przekàski i ciasto w lobby barze ( ; ) i w barze przy basenie ( oraz ). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dost pne w wyznaczonych barach na terenie hotelu w gz Jednorazowo pczas pobytu mo na skorzystaç z kolacji w restauracji włoskiej (konieczna wczeêniejsza restauracja). Prowadzony dla dzieci i dorosłych, w ciàgu dnia i wieczorem w amfiteatrze, m.in.: siatkówka, piłka wa, aerobik, raz w tygniu orientalny show; kajaki, bilard, tenis stołowy, boiska sportowe, korty do tenisa i squasha (cz Êç atrakcji płatna). W miesiàcach zimowych goêcie mogà bezpłatnie korzystaç z krytego basenu. Ponadto za opłatà: centrum ury i fitness (siłownia, sauna, gabinety nowy biologicznej, masa e, kryty basen, jacuzzi). Dla najmłszych - mini klub i plac zabaw. Na prywatnej hotelowej pla y mieêci si centrum wne (datkowo płatne: nurkowanie). Kategoria lokalna: ***** 74

4 Sharm el Sheikh HOTEL LTI TROPICANA GRAND AZURE RESORT Dla rzin Fit & fun 2+2 dla rzin 2199 Komfortowy, otoczony rozległym egzotycznym ogrem, utrzymany w stylu mauretaƒskim hotel, mieszczàcy si bezpoêrednio przy własnej piaszczystej pla y, z łagnym wejêciem do morza. Nieopal znajduje si pi kna rafa koralowa. Kompleks poło ony jest w Nabq Bay, około 9 km lotniska oraz 18 km centrum Na ama Bay (do centrum kilka razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy). Hotel dysponuje ponad 800 pokojami, mieszczàcymi si w niskich budynkach, otoczonych ogrem. Standardowe sà 2-osobowe, wyposa one w klimatyzacj, łazienk (wanna/prysznic, wc, bidet, suszarka do włosów), tv-sat, lówk, telefon, sejf, czajnik elektryczny. Wszystkie pokoje posiadajà balkon lub taras. Datkowo dost pne pokoje Superior 2-osobowe z mo liwoêcià pojedynczej dostawki dla dziecka lub dorosłego oraz pokoje rzinne dla rzinne 2+2 lub 3 osób dorosłych i dziecka. 24-gzinna recepcja, bank, bankomat, wypo yczalnia samochów i skuterów, opieka medyczna, liczne sklepiki i kawiarenka internetowa (za opłatà). Hotel oferuje swoim goêciom wiele restauracji - głównà Marrakech oraz restauracje a la carte: chiƒskà Shanghai, włoskà Bella Vista, orientalnà Arabian Night oraz serwujàcà owoce morza Fisherman, kilka barów - m.in. lobby bar, bar na pla y, bary przy basenach Fountain, Dolphin oraz Waterfalls, bilard bar. Na terenie hotelu znajdujà si 3 rozległe kryte baseny (jeden pgrzewany w okresie zimowym) oraz brzik dla najmłszych goêci, otoczone tarasem słonecznym (le aki, parasole oraz r czniki zarówno przy basenach, jak i na pla y dost pne sà bezpłatnie). Ponadto - mini aqua park oraz kryty basen. Formuła All Inclusive obejmujàca: Êniadania (07:00-10:00), lunch (13:00-15:00) oraz kolacje (19:00-22:00) serwowane w restauracji głównej w formie bufetu. Ponadto - póêne Êniadanie (10:00-11:00), przekàski, takie jak sałatki, pizza, makarony, owoce (11:00-17:00 bar na pla y; 13:00-15:00 bar Waterfalls; 13:00-17:00 Tropicana), słkie przekàski (16:30-18:00), póêna kolacja (00:00-01:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dost pne sà w gzinach 10:00-2:00 w wyznaczonych barach (lobby bar 10:00-02:00, bilard bar 12:00-02:00, bar na pla y oraz przy basenie 10:00-17:00). Formuła nie obejmuje importowanych alkoholi, Êwie o wyciskanych soków oraz room service u. Bogaty program animacyjny dla dzieci oraz dorosłych - w ciàgu dnia zawy i gry sportowe, aerobik, rzutki, a wieczorem pokazy taƒca oraz muzyka na ywo. Bezpłatnie: siatkówka, siatkówka pla owa, piłka pla owa, siłownia, jacuzzi, sauna, piłkarzyki, boccia, bilard, a za datkowà opłatà: tenis, sporty wne oraz nurkowanie, masa e. Dla najmłszych - brzik, mini klub z animacjami, dyskoteka. Kategoria lokalna: ***** Przestronny i komfortowy hotel z bogatà ofertà All Inclusive oraz wieloma atrakcjami sportowymi. Polecany szczególnie rzinom z dzieçmi oraz osobom ceniàcym aktywny wypoczynek! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2599 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç 75

5 HOTEL SEA CLUB AQUAPARK Sharm el Sheikh Dla rzin Przy pla y 2+2 dla rzin 1970 Jeden z najnowszych hoteli w Sharm el Sheikh! Wygne pokoje, du a iloêç atrakcji oraz bogata formuła All Inclusive z napojami dost pnymi całà dob! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2149 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Nowo wybudowany (w 2012 roku), luksusowy i przestrzenny kompleks hotelowy, poło ony tu przy prywatnej piaszczystej pla y, z przepi knym widokiem na wysp Tiran. Poło ony w dzielnicy Nabq Bay, około 24 km centrum Naama Bay i około 5 km lotniska. Do centrum Naama Bay kursuje bus hotelowy (płatny ok. 5 USD). Hotel oferuje swoim goêciom ponad 300 pokoi, mieszczàcych si w niewysokich budynkach otoczonych zadbanym egzotycznym ogrem. Komfortowe pokoje 2-osobowe z mo liwoêcià pojedynczej dostawki dla dziecka lub dorosłego (łó eczka dla niemowlàt dost pne bezpłatnie). Wszystkie pokoje wyposa one sà w łazienk (prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, tv-sat, telefon, sejf, mini bar (datkowo płatny) oraz balkon lub taras. Dla rzin 2+2 dost pne pokoje rzinne. 24-gzinna recepcja, mini centrum handlowe, winda, kafejka internetowa (za datkowà opłatà), dyskoteka Bubles, a tak e opieka medyczna. Hotel posiada 3 restauracje: głównà, Aqua Park oraz a la carte włoskà, a tak e kilka barów - m.in. lobby bar, bar Terrace, bar przy basenie i na pla y. Dla goêci hotelowych przygotowano du y, pgrzewany w okresie zimowym, basen z wydzielonà cz Êcià dla najmłszych, a tak e przestronny aquapark z du à iloêcià atrakcji dla dzieci i dorosłych. Le aki, parasole i r czniki zarówno przy basenach, jak i na pla y dost pne sà bezpłatnie. Na terenie hotelu ponadto: apteka, pralnia, wypo yczalnia samochów. Formuła All Inclusive obejmujàca Êniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej. Przekàski (kanapki, hamburgery) dost pne sà w barze przy basenie (14:30-16:00) oraz w lobby barze (1:00-3:00) oraz słkie przekàski w barze przy basenie (10:30-12:30) oraz w lobby barze (17:00-18:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dost pne pczas posiłków, w ciàgu dnia w barze przy basenie i na pla y, a w lobby barze całà dob! Formuła nie obejmuje mini baru, restauracji a la carte, alkoholi importowanych oraz Êwie o wyciskanych soków. Całzienny program animacyjny dla dzieci i dorosłych - gry i zawy, pokazy taƒca, a wieczorem specjalne show. Bezpłatnie dost pne sà: siłownia oraz boisko do siatkówki, a za datkowà opłatà mo na skorzystaç z: kortów tenisowych, salonu nowy biologicznej (sauna, łaênia, jacuzzi, masa e), bilard, a przy pla y znajduje si centrum sportów wnych. Dla dzieci przygotowano mini klub, plac zabaw, brzik, ponadto mo na wynajàç opiekunk (za opłatà). Kategoria lokalna: ***** Uwaga! Zdj cia sà wizualizacjà komputerowà. 76

6 Sharm el Sheikh HOTEL RADISSON BLU RESORT Przy pla y 0000 Luksusowy kompleks hotelowy (po cz Êciowym remoncie w 2010 r.), poło ony nad zatokà Nabaq z widokiem na wysp Tiran, bezpoêrednio przy własnej, piaszczystej pla y, w pobli u rafy koralowej. Oddalony lotniska ok. 8 km, zaê Naama Bay - ok. 20 km (kursuje bus, płatny ok. 8 USD/os. w 2 strony). W pobli u hotelu znajdujà si liczne sklepiki, bary i restauracje. Hotel oferuje [onad 300 komfortowych pokoi, stylowo urzàdzonych z dekoracjami arabskimi, tropikalnymi oraz morskimi, mieszczàcych si w dwukondygnacyjnych budynkach z widokiem na ogród lub basen. Standardowe pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dwóch dostawek dla dzieci lub pojedynczej dla osoby dorosłej (łó eczko dla niemowlàt dost pne bezpłatne). Wszystkie pokoje wyposa one sà w: łazienk (prysznic lub wanna, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV-SAT, telefon, sejf i mini bar (datkowo płatne), balkon lub taras. Mo liwa rezerwacja pokoi z widokiem na morze. 24-gz. recepcja, sklepy, dyskoteka, kantor, pralnia, kàcik internetowy (płatny) oraz bezpłatny internet bezprzewowy (na terenie lobby). Na terenie hotelu znajduje si : kilka restauracji (w tym a la carte: włoska, francuska i arabska; datkowo płatne), kilka barów (m.in. lobby bar Tucan, na pla y i 2 przy basenie) oraz kawiarnia. Ponadto: 2 baseny zewn trzne (w tym jeden pgrzewany w okresie zimowym, a tak e jacuzzi), a dla dzieci - brzik (wszystkie baseny ze słkà wà). Le aki, parasole i r czniki pla owe przy basenach i na prywatnej pla y sà bezpłatne. Âniadania (06:00-10:30) i kolacje (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji Olivos. Za dopłatà All Inclusive: przekàski (11:0012:30) i (16:00-17:00) serwowane w Trade Winds Restaurant, obiad (13:00-15:00) serwowany w Olivos. Napoje: kawa, herbata, soft drinki, lokalne piwo i wino serwowane sà: Beach Bar (9:00 do zachu słoƒca), Azure Cafe przy basenie (09:00-20:00), Espresso Cafe (12:00-22:00), Tucan Bar w lobby (10:00-24:00). Ponadto, specjalne menu dla dzieci. Opcja All Inclusive funkcjonuje 09:00 do 24:00. Datkowo płatne: res- tauracje a'la carte (dost pne sà zni ki dla goêci hotelu, którzy wykupili formuł AI), wszystkie napoje i alkohole importowane, wino musujàce, soki ze Êwie ych owoców, espresso, cappuccino, ly. Program sportowy i animacyjny Dost pne: tenis stołowy, korty tenisowe, boisko do siatkówki pla owej, Êcie ki do joggingu, sala do aerobiku, bilard, sauna, masa e, siłownia i salon kosmetyczny (cz Êç z tych atrakcji jest płatna). Ponadto, w trakcie dnia oraz wieczorem, organizowane sà animacje (gry, zabawy, pokazy) dla dzieci i dorosłych. Dla najmłszych tak e plac zabaw i mini klub. Centrum nurkowania przy pla y (datkowo płatne). Kategoria lokalna: ***** Ekskluzywny hotel, doskonale poło ony przy samej pla y, znany ze swojej znakomitej kuchni. Polecany parom i osobom aktywnym! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju 77

7 HOTEL SULTAN GARDENS Sharm el Sheikh Dla rzin Przy pla y 2270 Komfortowy hotel z du à liczbà atrakcji i sportów. Znakomity wybór dla rzin z dzieçmi i osób aktywnych. TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2530 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za pokój z bocznym widokiem na morze Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Luksusowy kompleks hotelowy poło ony w Shark s Bay, jedynie 5 km lotniska i 10 km centrum kurortu - Naama Bay. Hotel jest znakomicie zlokalizowany, tu przy prywatnej, piaszczystej pla y z rafà koralowà, skàd rozpoêciera si widok na wysp Tiran. Kompleks składa si z niskich budynków otoczonych ładnie zagosparowanym ogrem. Hotel oferuje swoim goêciom ponad 520 komfortowo wyposa onych pokoi. Standardowe pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dostawki (maksymalne zakwaterowanie - 2 osoby dorosłe i 2 dzieci lub 3 osoby dorosłe, łó eczko dla niemowlàt bezpłatne). Wszystkie pokoje wyposa one w: łazienk (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, TV-SAT, telefon, małà lówk, elektroniczny sejf oraz balkon lub taras. W pokojach dost pny internet (płatny). Za datkowà opłatà dost pne tak e pokoje rzinne. 24-gz. recepcja, kantor, bankomat, bank oraz dyskoteka. Za opłatà mo na skorzystaç z internetu. Hotel posiada 5 restauracji (w tym główne Linah i Dana, serwujàce dania w postaci bufetu, a tak e 3 a la carte: Casa Mia - kuchnia włoska; Fleur de Lis - kuchnia kanadyjska oraz Seafo Market - dania z owoców morza) oraz 6 barów (m.in. lobby bar Lord s Inn oraz bar przy basenie Rock Pool Bar). Pczas pobytu w hotelu mo na 2 razy bezpłatnie skosztowaç kolacji serwowanej w restauracji Casa Mia (wymagana wczeêniejsza rezerwacja). GoÊcie mogà korzystaç z 4 zewn trznych basenów (dwa z nich połàczone sà wospadem), brzika dla dzieci oraz zje d alni. Baseny ze słkà wà, dwa z nich sà okresowo pgrzewane. Le aki, parasole i r czniki pla owe dost pne sà bezpłatnie. Ponadto na terenie hotelu działa apteka i punkt usług medycznych (za opłatà). Formuła All Inclusive obejmujàca: Êniadania (07:00-10:30), obiady (12:30-15:00) i kolacje (19:00-22:00) serwowane w postaci bufetu w głównych restauracjach (jedna z nich mo e byç sezonowo zamkni ta). Ponadto: lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe pawane w barach w ciàgu dnia oraz przekàski (12:30-17:00 w barze Al Shalal oraz 13:00-15:00 w barze na pla y). W barach przy pla y, przy basenie i Al Shalal serwowane sà ly (15:00-17:00). Dla najmłszych przygotowano specjalne menu. All inclusive nie obejmuje: restauracji a la carte, Êwie o wyciskanych soków oraz napojów importowanych. Szeroki wybór sportów (cz Êç z nich płatna): tenis ziemny, koszykówka, siatkówka, squash, tenis stołowy, piłka no na, bilard oraz rzutki. Za do- 78

8 datkowà opłatà - centrum nowy biologicznej: sauna, łaênia parowa, masa e i jacuzzi. Dla najmłszych przygotowano mini klub z animacjami. Ponadto, wieczorne show i pokazy muzyki na ywo. W pobli u kompleksu: centrum sportów wnych i nurkowania. Kategoria lokalna: ***** Zapraszamy do zabawy w FIGLOKLUBACH po owy stycznia do koƒca lutego. 6 dni w tygniu polscy animatorzy czekajà na dzieci w ka dym z klubów. Zaj cia bywajà si 2 razy dziennie po kilka gzin z przerwà na lunch. NAJLEPSZA ZABAWA DLA DZIECI Chcemy rozwijaç dzieci ce pasje. Nasz program uło yliêmy tak, eby bawił, a jednocze- Ênie wykorzystywał dzieci cà kreatywnoêç i umiej tnoêci. Jest w nim miejsce na wakacyjne figle z małpkà Figlo ale równie na rozwijanie talentów, pasji sportowych i innych zdolnoêci dzieci. PEWNOÂå I BEZPIECZE STWO Nasi animatorzy to osoby kochajàce prac z dzieçmi, w wi kszoêci posiadajàce wykształcenie pedagogiczne lub b dàce studentami ostatnich lat takich studiów. W naszej akademii animatorów przechzà datkowe szkolenie na którym uczà si realizowaç nasz autorski program zaj ç i zabaw w klubie oraz poznajà zasady pierwszej pomocy i bezpieczeƒstwa w hotelach i krajach do których wyje d ajà. 79

9 HOTEL GRAND PLAZA Sharm el Sheikh Przy pla y Fit & fun 2099 Obiekt kusi dobrym standardem usług, przestronnoêcià, a tak e prywatnà pla à hotelowà z rafà koralowà. Polecany rzinom z dzieçmi oraz parom! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2370 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Dopłata za pokój z bocznym widokiem na morze Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Nowoczesny i komfortowy hotel zlokalizowany w północnej cz Êci kurortu, w sàsiedztwie Parku Narowego Nabq (obok hotelu Radisson Blu), ok. 8 km lotniska. Otoczony dobrze utrzymanym, obszernym ogrem i poło ony bezpoêrednio przy prywatnej piaszczystej pla y z rafà koralowà. Do centrum Naama Bay kursujà hotelowe busy (ok. 5 USD w 2 strony). Nieopal hotelu znajdujà si liczne sklepiki, bary i restauracje. Hotel oferuje swoim goêciom ponad 540 przestronnych pokoi. Wygne i przestronne pokoje 2-osobowe, typu Superior (wyposa one w 2 łó ka o szer. 160 cm; nie ma mo liwoêci wstawienia 3 łó ka) mieszczà si w kilku trzypi trowych budynkach. Łó eczka dla niemowlàt dost pne sà bezpłatnie. W ka dym pokoju znajduje si łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV- SAT, telefon, mini bar (płatny) i balkon lub taras z widokiem na basen lub ogród. Mo na skorzystaç z datkowo płatnego internetu bezprzewowego. Za dopłatà dost pne pokoje rzinne. 24- gz. recepcja, sklepy, kantor, bankomat, apteka, fryzjer oraz kàcik internetowy (za opłatà). W hotelu znajduje si 6 restauracji: 2 główne - Palmyra oraz Riviera (czynna okresowo), a la carte z owocami morza Sea Star, z kuchnià włoskà Portofino, z kuchnià orientalnà Falafel, Grill House, 4 bary (przy basenach - Luna i Nino, bar na pla y - czynne okresowo oraz bar w dyskotece), kawiarnia orientalna Layalina oraz dyskoteka. Przy pla- y - Candy Corner, oferujàcy lokalne słkoêci. GoÊcie mogà korzystaç z 4 basenów (w tym jednego pgrzewanego w okresie zimowym), leniwej rzeki, jacuzzi i brzika dla dzieci. Wszystkie baseny ze słkà wà. Le aki, parasole i r czniki przy basenach i na prywatnej pla y hotelowej bezpłatne. Formuła All Inclusive obejmujàca Êniadania ( ), przekàski Êniadaniowe ( ); obiady ( ); przekàski ( ) oraz kolacje ( ), serwowane w formie bufetu w restauracji Riviera (3 posiłki) lub Palmyra (Êniadania i kolacje). Datkowo: lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane sà w 2 barach przy basenach i barze pla owym ( /zachód słoƒca), a tak e w kawiarni Layalina oraz dyskotece (do 23:00). All Inclusive nie zawiera korzystania z lobby baru (24 h), mini baru, restauracji tematycznych oraz Candy Corner, kawy espresso i cappuccino, soków ze Êwie ych owoców i lów. Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych prowadzony w ciàgu dnia: piłka wna, gimnastyka w wzie, rzutki, gry i zawy, a wieczorem pokazy taƒca i muzyki. Ponadto dost pne sà boisko do piłki no nej, siatkówki i koszykówki, siłownia, tenis stołowy, kort tenisowy, bilard (cz Êç atrakcji płatna). Dla najmłszych - plac zabaw, mini klub. Datkowo (za opłatà): masa e, jacuzzi, sauna, łaênia parowa (centrum SPA) i centrum sportów wnych na pla y. Kategoria lokalna: ***** 80

10 Sharm el Sheikh HOTEL AQUA BLUE + Przy pla y Fit & fun 2+2 dla rzin 2320 Otwarty w 2007 roku hotel, usytuowany naprzeciwko hotelu Beach Albatros, nale àcego do tej samej, znanej egipskiej sieci hotelowej Pickalbatros Hotels. Na terenie hotelu znajduje si imponujàcy aquapark z 32 zje d alniami, raj wny nie tylko dla najmłszych! Hotel posiada dost p do własnej pla y (nale y przejêç na drugà stron ulicy, goêcie korzystajà ze specjalnej windy na pla ). Kompleks poło ony jest na klifie Ras Om El Seid, ok 10 km. Naama Bay i 20 km. lotniska. Hotel oferuje ponad 530 pokoi, mieszczàcych si w dwupi trowych budynkach. standardowe sà 2-os. z mo liwoêcià dostawki. Dla rzin, mo liwoêç rezerwacji dwóch standardowych pokoi łàczonych lub pokoi rzinnych 2+2 (na zamówienie, za dopłatà; łó eczka dla niemowlàt dost pne bezpłatnie). Wszystkie pokoje standardowe wyposa one sà w łazienk (prysznic lub wanna, wc, suszarka do włosów), klimatyzacja, telefon, tv-sat, sejf oraz za datkowà opłatà mini bar. posiadajà balkony lub tarasy. 24-gzinna recepcja, bankomat, bank, centrum handlowe (około 50 sklepów). Za opłatà mo na skorzystaç z internetu. Na terenie kompleksu hotelowego znajdujà 4 restauracje (serwujàce posiłki w formie bufetu) - Cave du Roi (kuchnia mi dzynarowa), L asiatique (azjatycka), Mediterranean (Êródziemnomorska) i Italian (włoska), a tak e restauracja a la carte (serwujàca dania mi dzynarowe). Ponadto - 9 barów, w tym bary przy basenie, na pla y i w lobby. GoÊcie mogà korzystaç z 9 basenów zewn trznych (cz Êç z nich pgrzewanych w miesiàcach zimowych), wydzielonego brzika dla najmłszych i 32 zje d alni! Le aki, parasole oraz r czniki zarówno przy pla y, jak i przy basenach sà bezpłatne. Formuła All Inclusive obejmujàca Êniadania ( ), obiady ( ) oraz kolacje ( ) serwowane w formie bufetu w wybranych restauracjach: Cave du Roi, L asiatique oraz Mediterranean. Ponadto - wczesne Êniadanie ( ), póêne Êniadanie ( ) w lobby barze pawane jako lekkie przekàski, przekàski ( ) oraz póêna kolacja ( ) serwowane w wybranych restauracjach i barach. Lokalne napoje alkoholowe dost pne sà do północy, a bezalkoholowe przez całà dob w oznaczonych gzinach i barach. Dla najmłszych - ly w barze Elephant ( ). Dzienne i wieczorne programy animacyjne dla dzieci i dorosłych, w oparciu o gry, zabawy i wyst py na ywo. Ponadto: siatkówka, tenis, koszykówka, mini-golf, piłka r czna, jacuzzi, fitness, rzutki, bule oraz gondola w lagunie. Datkowo płatne: bilard, masa e, oêwietlenie kortów tenisowych i wypo yczenie sprz tu. Dla najmłszych przygotowano plac zabaw, brzik oraz zje d alnie. Kategoria lokalna:**** Znakomity hotel ze Êwietnym serwisem i wygnà formułà All inclusive! Mnóstwo atrakcji, w tym a 32 zje d alnie! Idealny dla rzin z dzieçmi i aktywnych osób! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2630 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç 81

11 HOTEL EL FARAANA CLUB + Sharm el Sheikh Dla rzin Przy pla y SNACK 1970 Âwietna lokalizacja przy pla y i jednej z najładniejszych raf koralowych oraz wyêmienite obiadokolacje i drinki na dyskotece - polecamy goràco! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 2170 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata do All Inclusive Dopłata za pokój z bocznym widokiem na morze Dopłata za termin Êwiàteczny Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç : Bardzo rozległy kompleks hotelowy, składajàcy si z budynku głównego z centralnie umieszczonymi: recepcjà, restauracjà i sklepikami oraz pi trowych bungalowow, rozlokowanych wêród starannie utrzymanej zieleni. Hotel poło ony jest przy własnej, piaszczystej, dobrze zagosparowanej pla y na wzniesieniu Hadabah (do pla y trzeba zejêç po schach ze sporego wzniesienia). Do Êcisłego centrum Sharm el Sheikh (Naama Bay) ok. 5 km. Niedaleko brzegu znajduje si bardzo ładna rafa koralowa! : Ponad 300 wygnych pokoi, mieszczàcych si zarówno w budynku głównym, jak i w pi trowych bungalowach w hotelowym ogrzie. Standardowe pokoje sà 2-os.z mo liwoêcià dostawki (2 osobowa sofa dla dzieci; maks. w pokoju 2 os. dorosłe i 2 dzieci), łó eczko dla niemowlàt dost pne jest bezpłatnie. W ka dym pokoju dost pne sà: łazienka (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzacja, telefon, TV-SAT, sejf oraz taras lub balkon. : 24-gz. recepcja, mini centrum handlowe, pralnia. Dost pne: 2 restauracje (główna z posiłki w formie bufetu oraz druga - zawieszona nad klifem z widokiem na morze - specjalizujàca si w daniach z grilla - konieczna rezerwacja, raz w trakcie pobytu), kilka barów (w tym przy basenach i na pla y) oraz orientalna kawiarnia i dyskoteka. Na terenie hotelu 3 baseny zewn trzne ze słkà wà z brzikami dla dzieci (w tym jeden ze sztucznà falà uruchamianà czasowo, drugi z jacuzzi). Le aki, parasole oraz materace przy basenach i na pla- y dost pne sà bezpłatnie. R czniki pla owe wypo yczane za depozytem. : All inclusive Snack: Êniadania w formie bogatego bufetu ( ) i obfite obiadokolacje ( ) - imponujàcy bufet oraz przekàski w formie lekkiego lunchu (kanapki, pizza, hot-dogi, ciastka) w restauracji Panorama ( ); napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe (we wszystkich restauracjach i barach ( ; w barach przy basenach i na pla y do zachu słoƒca). W barze pla owym i przy basenie dost pne tylko napoje. Ponadto na dyskotece (do 2.00 rano) napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe gratis. Lunche ( ) w formie bufetu w restauracji głównej za dopłatà. : Prowadzony okresowo - w ciàgu dnia i wieczorami, m.in.: tenis stołowy, siatkówka pla owa, aerobik, siłownia, bilard, kort tenisowy, sauna i jacuzzi, dyskoteka (cz Êç z atrakcji płatna). Dla najmłszych - mini klub i plac zabaw. Na pla y centrum sportów wnych (płatnie). Kategoria lokalna: **** 82

12 Sharm el Sheikh HOTEL FARAANA HEIGHTS + Fit & fun SNACK 1770 Nowo wybudowany (otwarty w 2010 r.), urzàdzony w stylu marokaƒskoandaluzyjskim hotel, nale àcy do tego samego właêciciela, co El Faraana Club; poło ony po przeciwległej stronie kurortu w zatoce Nabaq - ok. 20 km Naama Bay (dojazd busem hotelowym, ok. 5 USD), ok. 25 km. starego centrum Old Market oraz 11 km lotniska. Do centrum handlowego Nabaq - ok. 4 km. (mo na dojechaç autobusem miejskim - przystanek ok. 600 m hotelu, ok. 1 USD). Z hotelowego wzniesienia rozciàga si panorama na zatok i Park Narowy Nabaq oraz piaszczystà, szerokà pla, dalonà hotelu ok. 800 m (w linii prostej, ale nie mo na t dy dojêç ze wzgl du na ogrzenie Parku). Do pla y dowozi bezpłatny bus hotelowy (ok. 2 km). Kameralny hotel oferuje ponad 240 gustownie i stylowo urzàdzonych pokoi, mieszczàcych si w kilkunastu jednopi trowych budynkach, poło onych wokół centralnie usytuowanego kompleksu basenów. Komfortowe pokoje 2-osobowe z mo liwoêcià dostawki (łó eczka dla niemowlàt - bezpłatne); posiadajà łazienk (prysznic lub wanna, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, telefon, TV-SAT, sejf, mini bar (płatnie) oraz taras lub balkon. 24-gzinna recepcja, sklep z pamiàtkami, kàcik internetowy (datkowo płatny), a tak e pokój telewizyjny. Dost pne sà: restauracja główna Cascada, lobby bar oraz bar przy basenie. Na terenie hotelu znajduje si ponadto 8 basenów zewn trznych wraz z dwoma brzikami dla dzieci. Le aki, parasole i materace przy basenie i na pla y bezpłatne. All Inclusive Snack: Êniadania w formie bogatego bufetu ( ) i obfite obiadokolacje ( ) w restauracji Cascada; przekàski (kanapki, pizza, hot-dogi, ciastka) w barze Maya ( ; ; ; gziny mogà ulec zmianie w zale noêci sezonu) oraz w snack point ( ); napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dost pne we wszystkich barach i restauracjach ( ). W barze pla owym i przy basenie dost pne tylko napoje (bez przekàsek). Lunche ( ) w formie bogatego bufetu w restauracji głównej za dopłatà. Hotel prowadzi okresowo animacje dla dorosłych i dzieci: aerobik w wzie, siatkówka pla owa, szachy, rzutki, piłka wna, a tak e gry i zabawy dla najmłszych. Ponadto: tenis stołowy i bilard (datkowo płatne). Kategoria lokalna: **** Malowniczo poło ony na lekkim wzniesieniu, nowy hotel z szerokà ofertà i dobrym serwisem znanej naszym klientom marki El Faraana - jest gwarantem udanych wakacji. Polecany miłoênikom spokojnego poczynku na pla y i rzinom. TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 1899 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata do All Inclusive Dopłata za pokój z bocznym widokiem na morze Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç 83

13 HOTEL THREE CORNERS PALMYRA RESORT Sharm el Sheikh Fit & fun 2+2 dla rzin 1820 Doskonały hotel dla rzin z dzieçmi (polecamy pokoje rzinne oraz mini klub i animacje). Dobra kuchnia i wygna formuła all inclusive za niskà cen. TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 1970 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç Rozległy kompleks hotelowy w arabskim stylu, usytuowany ok. 800 m morza. Do centrum kurortu ok. 10 km, do lotniska 5 km. Hotel posiada prywatnà piaszczystà pla z rafà koralowà w Sharks Bay (dalonà o 9 km, goêcie dowo eni sà darmowym hotelowym busem - jeêdzi co gzin mi dzy ). Ponadto, wieczorem (potrzebna wczeêniejsza rezerwacja) - bezpłatny bus hotelowy dowo àcy goêci do Naama Bay ( poniedziałku do soboty) oraz raz w tygniu (w niedziele) do Old Market. Hotel oferuje 330 standardowo urzàdzonych pokoi, mieszczàcych si w kilku parterowych i pi trowych bungalowach rozlokowanych na zagosparowanym terenie. 2-osobowe, z mo liwoêcià dostawki (łó- eczko dla niemowlàt - bezpłatne). Wszystkie pokoje z: łazienkà (prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacjà, TV-SAT, telefonem, lówkà, mini barem (płatny), a tak e balkonem lub tarasem. Hotel posiada te pokoje rzinne (2+2) z wydzielonà cz Êcià dla dzieci. 24- gzinna recepcja (dost pne bezpłatne sejfy), galeria handlowa, apteka, dyskoteka, maszyna do wymiany i wypłaty pieni dzy, a tak e pralnia. Dost pny płatny bezprzewowy internet oraz kawiarenka internetowa. Hotel oferuje restauracj głównà (posiłki w formie bufetu), 3 restauracje a la carte (w tym: serwujàca owoce morza oraz azjatycka), a tak e 7 barów, m.in. bar orientalny, lobby bar i 3 bary przy basenie. Na terenie kompleksu znajduje si kompleks basenów m.in. basen lagunowy (w cz - Êci pgrzewany) z 2 brzikami dla dzieci oraz 2 zje d alniami (wa słka). Le aki, parasole, materace oraz r czniki pla owe dost pne przy basenie i na własnej pla y hotelowej z barem sà bezpłatne (transfer hotelowym busem). All Inclusive: Êniadania w formie bufetu ( ), obiad w restauracji Plaza ( ), przekàski w barze na pla y Palmyra Beach ( ) oraz słkie przekàski ( ), kolacje w formie bufetu ( ), lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe (głównie piwo i mocne alkohole) w gzinach W barze pla owym tylko napoje bezalkoholowe. Ponadto, w lobby ( ) i w barze przy basenie ( ) pawane sà ly. Organizowane sà kolacje tematyczne np. kuchnia włoska, francuska czy orientalna. Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych w ciàgu dnia (gry i zabawy, sporty), a tak e wieczory rozrywkowe. Ponadto: gimnastyka w wzie, tenis stołowy, siatkówka, piłka wna, rzutki, kort tenisowy, bilard, pole golfowe (cz Êç z tych atrakcji datkowo płatna). Dla dzieci: plac zabaw i mini klub (otwarty okresowo). Przy pla y działa centrum sportów wnych (płatnie). Kategoria lokalna: **** 84

14 Sharm el Sheikh HOTEL ELEGANT VACATIONS LUNA We dwoje Fit & fun 2+2 dla rzin za dopłatà 1570 Niewielki, kameralny hotel, poło ony w samym sercu Sharm el Sheikh, na wzgórzu Om El Sid. Obiekt otoczony zielenià, zlokalizowany jest w niedalekiej ległoêci atrakcji kurortu - barów, dyskotek oraz restauracji, a tak e centrum handlowego. Lotnisko znajduje si ok. 22 km hotelu. GoÊcie mogà korzystaç z piaszczystej pla y dalonej hotelu o około 1,5 km (4 razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy). Hotel oferuje ponad 120 wygnie urzàdzonych pokoi mieszczàcych si w niskich budynkach otoczonych ogrem. Standardowe pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dwóch dostawek dla dzieci lub jednej dla osoby dorosłej (łó eczko dla niemowlàt bezpłatnie). Wszystkie z nich posiadajà: łazienk (wanna/prysznic, wc), klimatyzacj, telefon, tv-sat, datkowo płatny mini-bar, a wi kszoêç z pokoi tak e balkon lub taras. Mo na skorzystaç z płatnego room service u. 24-gzinna recepcja z sejfami (bezpłatne), bankomat niedaleko hotelu, pokój baga owy, parking, sala konferencyjna. Na terenie hotelu mo na skorzystaç z datkowo płatnego bezprzewowego internetu. Obiekt oferuje głównà restauracj, w której potrawy serwowane sà w formie bufetu (dost pne wysokie krzesła dla dzieci) oraz dwa bary - bar przy basenie oraz lobby bar. Na goêci czeka du y basen oraz brzik dla dzieci, które otoczone sà tarasem słonecznym z bezpłatnymi le akami oraz parasolami. Âniadania i obiadokolacje w formie bufetu serwowane w restauracji głównej. Za dopłatà formuła All Inclusive snack obejmujàca: Êniadanie ( ), lekki lunch ( ) oraz kolacj ( ) serwowane w restauracji głównej w formie bufetu. Datkowo - słkie przekàski oraz kawa i herbata ( ) w restauracji głównej oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w: barze przy basenie ( )i lobby barze ( ). Formuła All Inclusive nie dotyczy: room service u, mini baru, napoi importowanych oraz Êwie o wyciskanych soków. Bilard, siatkówka, piłka wna, tenis stołowy oraz masa e (niektóre atrakcje datkowo płatne). Przy pla y znajduje si klub nurkowy oraz sporty wne (datkowo płatne). Dla dzieci - brzik, plac zabaw. Kategoria lokalna: *** Szczególnie polecany osobom aktywnym oraz parom - blisko atrakcji. Dla ch tnych: wygna formuła All Inclusive w bardzo przyst pnej cenie! TERMIN Cena katalogowa W promocji ju * 1699 * Dopłata za pok. 1 os Cena za dziecko ju Cena za os. dorosłà na dost. ju Dopłata do All Inclusive Dopłata za termin Êwiàteczny Dopłata za termin sylwestrowy Pano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç 85

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Oferta 1 Turcja Alanya Millennium Park 25.04.2015 02.05.2015 1099.00 PLN 2198.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) z: do Antalya dnia: 25.04.2015 godz.

Bardziej szczegółowo

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 Spis treści Teneryfa Hotel Noelia Sur Hotel Gran Tinerfe Hotel Jardin Tropical Hotel Isla Bonita Hotel Grand Anthelia

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013 Oferta 1 Aladdin Beach 28.12.2012 2498 PLN 4996 * Cena całkowita: Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Podróż tam: Wylot z: Warszawa do dnia: 28.12.2012 godz. 05:00-10:35

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Gambia Bandżul

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Gambia Bandżul Oferta 1 Gambia Bandżul Golden Beach Warszawa 27.11.2015 04.12.2015 3349.00 PLN 6699.06 * Cena całkowita: Dorosły: 3349.53 PLN (26.08.1985) Dorosły: 3349.53 PLN (26.08.1985) Podróż tam: Wylot z: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń LATO 2012 Wygoda spełnionych marzeń w grupie siła Comfort Club Sp. z o.o. ul. Grodzka 60 31-044 Kraków Adres korespondencyjny: ul. Puławska 257/107, 02-769 Warszawa, tel.: +48 22 379 79 29, tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06. Oferta 1 Lesbos Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.2015 1240 PLN Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Lesbos dnia: 06.06.2015 Powrót: Wylot z: Lesbos do Warszawa dnia: 13.06.2015 Zakwaterowanie: Studio

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU EGIPT SHARM EL SHEKH HOTEL: GRAND PLAZA 5* Miejsce pobytu: Egipt / Sharm El Sheikh Wyżywienie: All Termin: listopad Cena: 2100,00 zł OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU Świetnie położony przy złotej plaży, z widokiem

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE podróże 2015 Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Złota Praga...1 Budapeszt...1 Chorwacja i Słowenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 ciuszki 5E Oferta 1 Aquis Marine Resort Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 1709 PLN 3418 PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Podróż tam: Wylot z: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik obsugi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Tunezja. 162 Tunezja TUNEZJA. od 895 PLN. Katalog Lotniczy. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

Tunezja. 162 Tunezja TUNEZJA. od 895 PLN. Katalog Lotniczy. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 162 Tunezja Tunezja MORZE ŚRÓDZIEMNE Tunis k Kartagina TUNEZJA Hammamet Sousse Port el Kantaoui Gabes Matmata Monastyr Stała cena dla dzieci od 895 PLN Tunezja leży w Afryce Północnej, w środkowej części

Bardziej szczegółowo

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

KATALOG LOTNICZY dalekie podróże

KATALOG LOTNICZY dalekie podróże KATALOG LOTNICZY dalekie próże ZIMA 2011/2012 NECKERMANN to udany urlop! Karaiby AmerYKA Śrkowa AmerYKA PołudNIOwa AfrYKA Wyspy Oceanu Indyjskiego Azja www.neckermann.pl jest częścią PLC SPIS TREŚCI opis

Bardziej szczegółowo

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni)

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Termin wyjazdu» Cena wyjazdu» 31 styczeń 07 luty 2015 (wylot z Katowic) 2.999,00zł osoba nurkująca (cena z pakietem nurkowym) 2.339,00zł

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-3145. Mauritius. Zanzib. Seszele. Seszele

ISSN 1429-3145. Mauritius. Zanzib. Seszele. Seszele 2010-10-18 23:18 Page 1 ISSN 1429-3145 Seszele_i_inne.qxd ion n u e R Mauritius askar g a d a M Seszele Zanzib ar Seszele Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 ZAPRASZAMY NAD OCEAN INDYJSKI SPIS

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12.

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12. WENEZUELA Hotel Isla Caribe Beach Resort Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano Terminy: 26.11.2011 11.12.2011 03.12.2011 18.12.2011 Cena za osobę: 4559 zł Wyżywienie: All inclusive

Bardziej szczegółowo

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu Miejscowa kategoria: 3 gwiazdki Położenie: we wschodniej części wyspy,

Bardziej szczegółowo

Anos Travel Club Kazimierza Wielkiego 87 30-074 Kraków Tel: 12 637 01 02 Fax: 12 391 74 05 E-mail: anos@anostravel.pl. Oferta 1. Hiszpania Andaluzja

Anos Travel Club Kazimierza Wielkiego 87 30-074 Kraków Tel: 12 637 01 02 Fax: 12 391 74 05 E-mail: anos@anostravel.pl. Oferta 1. Hiszpania Andaluzja Oferta 1 Hiszpania Andaluzja Carmen z: do Malaga z: Malaga do Sniadania 09.03.2015 16.03.2015 1599.00 PLN dnia: 09.03.2015 godz. 10:50-15:00 dnia: 16.03.2015 godz. 15:50-19:50 w mieście: Grenada Opis oferty::

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już sześć lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

rejsclub.pl REJS, WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE REJSY TO NASZA PASJA JESIEŃ 2014 - ZIMA 2015 ... gdy oczekujesz od swoich wakacji czegoś więcej

rejsclub.pl REJS, WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE REJSY TO NASZA PASJA JESIEŃ 2014 - ZIMA 2015 ... gdy oczekujesz od swoich wakacji czegoś więcej rejsclub.pl REJSY TO NASZA PASJA JESIEŃ 2014 - ZIMA 2015 REJS, WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE... gdy oczekujesz od swoich wakacji czegoś więcej SPIS TREŚCI AMERYKA POŁUDNIOWA I KARAIBY To rejs podczas którego

Bardziej szczegółowo

WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA

WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA TUI Incentive Travel WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA 14 22 STYCZNIA 2009 ProCam Krobia INFORMACJE OGÓLNE Wyspy Zielonego Przylądka, to rajski zakątek Oceanu Atlantyckiego, na zachód od wybrzeży Afryki. Długie,

Bardziej szczegółowo