PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM DEVELOPMENT V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE FORMA PRAWNA: SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA NR KRS: Adres (adres lokalu UL. BARTYCKA 63A LOK. 25, WARSZAWA przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON NIP: REGON: Nr telefonu , , Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać trzy ukończone przedsięwzięcia, w tym ostatnie) Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 1 z 11

2 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Inwestycja położona jest na działce ewidencyjnej nr 20 z obrębu ewidencyjnego _ rejon ul. Batalionu AK "Karpaty" i Al. Polski Walczącej (Warszawa, Dzielnica Mokotów) WA2M/ /7 W dziale IV - "hipoteka" księgi wieczystej o numerze: WA2M/ /7 wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,00 zł (czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) na rzecz banku Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu (dalej: Bank ) na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku w stosunku do Dewelopera z tytułu udzielonych na podstawie umowy kredytu nr K00313/13 z dnia 13 sierpnia 2013 roku kredytu budowlanego oraz kredytu VAT, w tym kwoty należności głównej, odsetek, opłat, kosztów oraz innych wierzytelności związanych z kredytem budowlanym oraz kredytem VAT. W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomosci 2 Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działkek 3 Brak jest wzmianek o nierozpoznanych wnioskach przeznaczenie w planie Zgodnie z Uchwałą Nr 496/XXXVI/2000 z r. w sprawie mpzp rejonu ulicy Bartyckiej: A) od strony wschodniej nieruchomość sąsiaduje z: 1) zrealizawanym osiedlem mieszkaniowym składającym się z budynków 1, 1A, 1B, 1C, 1D przy ul Batalionu AK "Karpaty", odległośc od najbliżej oddalonego budynku 13,51m, 2) następnie z terenem przezanczonym pod budowę ul. nowoprojektowanej 10KDD- funkcja ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 25-30m, 3) za terenem przeznaczonym pod budowę ulicy nowoprojektowanej 10KDD znajduje się teren przeznaczony pod: - rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, biur, kultury, rozrywki, oświaty i służby zdrowia, plan dopuszcza lokalizowanie mieszkalnictwa zbiorowego oraz funkcji usługowych z zakresu administracji, biur, obsługi finansowej oraz centr handlowych, B) od strony południowo-wschodniej nieruchomość sąsiaduje z: 1) placem ogólnodostępnym, 2) następnie z terenem przeznaczonym pod budowę ulicy nowoprojektowanej wschodniej 4KDZ- funkcja ulica zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 36m, 3) za ulicą 4KDZ znajduje się teren przezanczony pod rozwój funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 2 z 11

3 dopuszczalna wysokość zabudowy dopuszczalny procent zabudowy kultury i rozrywki, plan dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu oświaty, służby zdrowia, obsługi finansowej oraz administracji. C) od strony południowo- zachodniej nieruchomość sąsiaduje z: 1) ulicą projektowaną Czerniakowską-Bis 3KDZ - funkcja ulica główna, szerokość w liniach rozgraniczających 48m, 2) za ulicą nowoprojektowaną 4KDZ znajduje się teren przeznaczony pod: - rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, biur, kultury, rozrywki, oświaty i służby zdrowia, plan dopuszcza lokalizowanie mieszkalnictwa zbiorowego oraz funkcji usługowych z zakresu administracji, biur, obsługi finansowej oraz centr handlowych, D) od strony północno-zachodniej nieruchomość sąsiaduje z: 1) projektowaną ulicą 35KD(D)- funkcja ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 15m, 2) następnie z terenem przeznaczony pod: - rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, biur, kultury, rozrywki, oświaty i służby zdrowia, plan dopuszcza lokalizowanie mieszkalnictwa zbiorowego oraz funkcji usługowych z zakresu administracji, biur, obsługi finansowej oraz centr handlowych, 3) w dalszej kolejności z ul. Bluszczańską - funkcja lokalna miejska, szerokość w liniach rozgraniczających 21m. A) od strony wschodniej nieruchomości max wysokość zabudowy wynosi - 16m B) od strony południowo-wschodniej nieruchomości max wysokość zabudowy wynosi- 19m, C) od strony południowo-zachodniej nieruchomości max wysokość zabudowy wynosi- 19m D) od strony północno-zachodniej nieruchomości max wysokośc zabudowy wynosi - 19m Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla terenow sąsiednich plan dopuszcza max procent zabudowy- 60% Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 3 z 11

4 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Zgodnie z Uchwałą nr 496/XXXVI/2000 Rady Gminy Warszawa- Centrum w sprawie mpzp rejony ulicy Bartyckiej planowana jest: A) W zakresie dróg: - budowa ulicy 3KDG- Czerniakowskiej Bis (funkcja ul. główna, szerokość w liniach rozgraniczających- 48m), - przebudowa ul. Bluszczańskiej (funkcja- ul. lokalna miejska, szerokość w liniach rozgraniczających 21m), - budowa ulicy 4KDZ (funkcja ul. zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 36m), - budowa ulicy 10KDD (funkcja ul. dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających m), - budowa ulicy 35KD (D) (funkcja dojazd, szerokość w liniach rozgraniczających 15m), B) W zakresie elektro-energetyki EE planowana jest: - rozbudowa Rozdzielni Średniego Napięcia (RSN) przy istniejącym Rejonowym Punkcie Zasilania (PRZ) "Sielce" położonej w rejonie ul. Zwierzynieckiej, - realizacja linii elektroenergetycznych skablowanych (wysokiego i średniego napięcia) wychodzących z RPZ "Sielce", - realizacja Rejonu Punktu Zasilania (RPZ) "Wolicka" oraz towarzyszących mu obiektów i urządzeń technicznych w rejonie ulic nowoprojektowanych Czerniakowska -Bis i 42KD(D), - realizacja linii elektoenergetycznych skablowanych (wysokiego i średniego napięcia) wychodzących z RPZ "Wolicka", C) W zakresie kanalizacji planowana jest: - dla terenu oznaczonego w miejscowym planie jako Nop1 realizacja centralnej pompowni wód deszczowych w rejonie ul. nowoprojektowanej 17KD(D), - dla terenu oznaczonego w miejscowym planie jako Nop2 realizacja centralnej pompowni ścieków w rejonie ul. nowoprojektowanej Czerniakowskiej -Bis i kwartału Mw/U11, INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Zgodnie z Uchwałą nr XI/318/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia r.w sprawie uchwalenia mpzp Osady Siekierki: - na terenach oznaczonych w planie jako 4ZP, 3M, 22M, 36M plan przewiduje lokalizację wnętrzowych stacji transformatorowych. Prowadzona jest inwestycja polegająca na przebudowie części ul. Bluszczańskiej na odcinku od projektowanej drogi 10KDD do projektowanej drogi 4KDZ (ul. Nowoprojektowana Wschodnia), budowie części projektowanej drogi 10KDD (ul. Pułku AK "Waligóra") na odcinku od ul. Bluszczańskiej do projektowanej drogi 35KD(D), w tym wykonaniu nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia oraz odwodnienia, na nieruchomościach obejmujących działki: 16/2, 22/3, 66/3, 111/3, 85, 87, 89, 100, 103, 104 z obrębu , 17, 8/1, 8/5, 8/3, 9/3, 9/4, 9/5, 10/3, 10/9, 11/3, 11/9, 19/1, 12/1, 13/1 i 14/3 z obrębu Czy jest pozwolenie na budowę tak ---- Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak ---- Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone nie Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 8 lutego 2013 roku nr 33/B/2013 (znak: UD-IV-WAB IWC, nr rejestru 148/12) decyzja Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 12 kwietnia 2013 roku nr 8/R/2013 (znak: UD-IV-WAB MMB(2MMB), nr rejestru 8/R/13) przenoszącą ostateczną decyzję nr 33/B/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku,, oraz ostateczną w administracyjnym toku instancji i niezaskarżoną przed właściwy sąd administracyjny decyzję Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 30 stycznia Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 4 z 11

5 Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy 2014 roku nr 26/B/2014 (znak: UD-IV-WAB JKA, nr rejestru 883/B/13) i ostateczną w administracyjnym toku instancji i niezaskarżoną przed właściwy sąd administracyjny decyzję Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 6 listopada 2014 roku nr 627/B/2014 (znak: UD-IV-WAB-C /2014.GOR(2), nr rejestru 725/B/2014), które zmieniającą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 8 lutego 2013 roku nr 33/B/2013 (znak: UD-IV-WAB IWC, nr rejestru 148/12). Termin rozpoczęcia robót: r., Termin zakończenia robót: r., r. liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) 4 budynki (oznaczone w projekcie budowlanym jako G, H, I i J) Czterokondygnacyjne budynki G i H zlokalizowane są wzdłuż południowozachodniej granicy działki. Czterokondygnacyjne budynki I i J zlokalizowane są wzdłuż północnozachodniej granicy działki.najmniejsza odległośc wynosi 9,5m między budynkami H i I Zgodnie z regulaminem obmiaru lokali mieszkalnych stosowanym przez Dewelopera (forma posiadanych środków - kredyt, środki własne, inne) Kredyt Bankowy 70% Pożyczki 30% w następujących instytucjach finansowych (wypełni się w przypadku kredytu) Bank Zachodni WBK S.A. bankowy rachunek powierniczy służący zamknięty otwarty gromadzeniu Brak stosowania Brak stosowania środków nabywcy Brak stosowania gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* Brak stosowania Nie dotyczy (brak stosowania środka) Nie dotyczy (brak stosowania środka) Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 5 z 11

6 Lp. Terminy etapów realizacji zadania inwestycyjnego Etapy realizacji zadania inwestycyjnego Procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach zadania inwestycyjnego 1. listopad 2013 Konstrukcja żelbetowa stanu "0" 15% 2. luty 2014 Konstrukcja żelbetowa stanu surowego z konstrukcją dachu 15% Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach 3. kwiecień 2014 Roboty murowe stanu surowego 10% 4. czerwiec sierpień 2014 Instalacje elekryczne i sanitarne bez osprzętu w lokalach mieszkalnych Tynki wewnętrzne i posadzki w lokalach mieszkalnych 15% 15% 6. październik 2014 Elewacje 10% 7. marzec 2015 Zagospodarowanie terenu, 10% Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 8. wrzesień 2015 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 10% Razem Wykonawca ma prawo do zmiany wysokości Ceny Całkowitej lub jej poszczególnych elementów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy o kwotę wynikającą z naliczenia podatku VAT większego niż obowiązujący w dniu podpisania niniejszej Umowy lub innego podatku, który może zostać nałożony na podstawie przepisów wprowadzonych w życie po dniu podpisania niniejszej Umowy, a Kupujący zapłaci taką zmienioną cenę. Strony ustalają, że ostateczna wysokość Ceny Całkowitej, będzie ustalona w oparciu o wartość podatku VAT lub nowego podatku obowiązującego w dniu podpisania Umowy Przyrzeczonej. W razie gdy po dniu podpisania niniejszej Umowy ulegną podwyższeniu stawki podatku VAT w stosunku do stawek, w oparciu o które została ustalona Cena Całkowita lub poszczególne jej elementy wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy lub na podstawie przepisów prawa wprowadzonych w życie po dniu podpisania niniejszej Umowy zostanie nałożony inny podatek skutkujący zwiększeniem Ceny Całkowitej, Kupujący może odstąpić od Umowy zgodnie z artykułem Nie odstąpienie przez Kupującego od Umowy w wyznaczonym w artykule terminie oznacza, że Kupujący wyraża zgodę na nabycie przedmiotu Umowy, określonego w artykule 2.1 powyżej, za cenę ustaloną w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczona kwota obliczona w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT lub innego, nowego podatku, przy czym zmiana ceny nie będzie dotyczyć płatności zrealizowanych, które według harmonogramu płatności określonego w Załączniku nr 1 do Umowy przypadały przed zmianą stawek podatku VAT lub przed wprowadzeniem nowego podatku, chyba że według obowiązujących przepisów zmiana stawek podatku VAT lub nowy podatek będzie obejmować całą cenę, również w części zapłaconej przed zmianą stawek podatku VAT lub przed wprowadzeniem nowego podatku Prawo Wykonawcy do odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2017 roku w następujących przypadkach: 100% Należy opisać na jaskich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą kwoty Całkowitej Ceny albo którejkolwiek jej raty przez okres przekraczający 14 dni od dnia wymagalności płatności stosownej kwoty, to Wykonawca będzie miał prawo doręczyć Kupującemu zawiadomienie na piśmie, że odstąpi od niniejszej Umowy, jeżeli stosowna kwota nie zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany w art w dodatkowym terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia zgodnie z postanowieniami artykułów od art do art W przypadku nie dokonania płatności przez Kupującego w terminie wskazanym przez Wykonawcę, Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 6 z 11

7 Wykonawca będzie miał prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie wskazanym powyżej, chyba że niespełnienie przez Kupującego świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej; Jeżeli Kupujący lub jego należycie umocowany przedstawiciel nie stawi się na wyznaczonym terminie Odbioru Technicznego, zgodnie z art. 5.1 niniejszej Umowy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym powyżej, chyba że niestawienie się Kupującego jest spowodowane działaniem siły wyższej; Jeżeli Kupujący lub jego należycie umocowany przedstawiciel nie stawi się u notariusza celem zawarcia Umowy Przyrzeczonej, zgodnie z art niniejszej Umowy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym powyżej, chyba że niestawienie się Kupującego jest spowodowane działaniem siły wyższej Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2017 roku (z zastrzeżeniem odmiennie uregulowanego terminu w przypadku art oraz art ) w następujących przypadkach: W przypadku o którym mowa w art. 2.4 (odmowa Wykonawcy na przeniesienie praw i obowiązków Kupującego na osobę trzecią) po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o odmowie; W przypadku, o którym mowa w art (zmiana Ceny Całkowitej ze względu na stawki podatku VAT lub wprowadzenie dodatkowych podatków) - po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o takim zwiększeniu Ceny Całkowitej; W przypadkach przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 5 Ustawy o ochronie praw nabywcy Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia; W przypadku przewidzianym w art. 29 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie praw nabywcy, przy czym Kupujący przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy wyznacza Wykonawcy 120-dniowy termin na zawarcie Umowy Przyrzeczonej, zgodnie z art niniejszej Umowy, którego bezskuteczny upływ będzie uprawniał Kupującego do odstąpienia od Umowy Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z art w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę, to Wykonawca, będzie miał prawo do zachowania, jako kary umownej, kwoty równej 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy. Wartość nominalna rat zapłaconych przez Kupującego na poczet Ceny Sprzedaży pomniejszona o kwotę kary umownej oraz ewentualne koszty w przypadku modyfikacji, o której mowa powyżej, zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy na rachunek bankowy Kupującego nr W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego na podstawie art Wykonawca zwróci wartość nominalną rat zapłaconych przez Kupującego na poczet Ceny Całkowitej, powiększoną o 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej tytułem kary umownej, wyłączając wartość modyfikacji zamówionych przez Kupującego, w terminie 30 dni od dnia, gdy Wykonawca otrzyma od Kupującego zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 7 z 11

8 INNE INFORMACJE W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego na podstawie art ; ; ; Wykonawca zwróci wartość nominalną rat zapłaconych przez Kupującego na poczet Ceny Całkowitej, w terminie 30 dni od dnia, gdy Wykonawca otrzyma od Kupującego zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej Umowy Prawo odstąpienia od Umowy jest wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego drugiej stronie zgodnie z postanowieniami Umowy. Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego - na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Zgodnie z postanowieniami umowy kredytu nr K00313/13 z dnia 13 sierpnia 2013 roku zawartej przez Dewelopera z bankiem Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank ), Bank zobowiązał się wobec Dewelopera, że jeżeli do dnia zawarcia w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność lokalu wybudowanego w ramach inwestycji pełna cena nabycia lokalu określona w umowie dotyczącej tego lokalu zostanie wpłacona na Rachunek Sprzedaży określony w umowie, wówczas Bank wyda zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lub sprzedaż takiego lokalu wraz z prawami związanymi. Na wniosek Dewelopera Bank wyda oświadczenie zawierające promesę wyrażenia zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lub sprzedaż lokalu wraz z prawami związanymi, pod warunkiem zapłaty całości ceny nabycia takiego lokalu. Bank nie wyda powyższego oświadczenia o wyrażeniu zgody, jeżeli do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu w formie aktu notarialnego, nie zostanie wpłacona na Rachunek Sprzedaży, o którym mowa w umowie, całość ceny nabycia tego lokalu. Niniejsze postanowienia będą miały odpowiednie zastosowanie do sprzedaży udziałów w lokalu garażowym, o ile będzie miało to zastosowanie. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno- budowlanym. Do wglądu w siedzibie Biura Sprzedaży APM Development w godzinach pracy biura: Adres biura sprzedaży: ul. Bartycka 63a lok. 25, Warszawa Godziny pracy biura sprzedaży: Poniedziałek-Piątek 9-18 Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 8 z 11

9 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej _., zł/mkw liczba kondygnacji technologia wykonania standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna Szkielet żelbetowy wypełniony ścianami murowanymi Ściany zewnętrzne osłonowe wypełnienie szkieletu żelbetowego ścianą z bloczków silikatowych pełnych. Schody wewnętrzne - żelbetowe, wylewane z betonu. Elewacja - tynk drewnopodobny np. typu TISEREC, płyty kamienne mocowane na kotwach ze stali nierdzewnej, pod okładzinami wełna mineralna, pozostałe elewacje pokryte tynkiem cienkowarstwowym mineralnym malowanym farbą, izolacja cieplna styropian (technologia lekka mokra). Dach płaski, kryty papą termozgrzewalną, izolowany termicznie. Obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana. Klatka schodowa i korytarze tynk gipsowy, malowane farbami wewnętrznymi zmywalnymi; Ściany piwnic nie tynkowane. Posadzki w pomieszczeniach technicznych - posadzka zmywalna. Posadzka w garażu posadzka betonowa bezspadkowa, płyta fundamentowa zatarta na gładko z utwardzeniem powierzchniowym lub malowana farbami żywicznymi. Posadzki w korytarzach i klatkach schodowych - płytki gresowe. Drzwi wejściowe do budynku - Ślusarka aluminiowa przeszklona szkłem bezpiecznym i wyposażona w samozamykacze, wyposażone w zamek otwierany za pomocą domofonu. Bramy garażowe - segmentowe, ocieplone, sterowane radiowo za pomocą pilota. Drzwi do pomieszczeń technicznych - drzwi p.poż. wyposażone w samozamykacze, systemowe drzwi stalowe. Balustrady - Balustrady balkonów, tarasów ze stali malowanej proszkowo. Wypełnienie częściowo ze szkła bezpiecznego. Balustrady wewnętrzne ze stali malowanej proszkowo. Windy - windy osobowe dostępne z poziomu garaży po jednej w każdej klatce schodowej. Wykończenie ścian, Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 9 z 11

10 drzwi i ościeżnic w kabinach stal nierdzewna lub malowana proszkowo. Posadzka w windach płytki gresowe. Schowki lokatorskie - wydzielone z hal garażowych za pomocą ścianek częściowo ażurowych (z wyjątkiem ścian oddzielenia pożarowego). Wentylacja w garażu - mechaniczna. Instalacja centralnego ogrzewania - lokalizacja pionów w korytarzach w szachtach, gdzie usytuowane będą ciepłomierze, instalacja w lokalach mieszkalnych rura np. PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną w izolacji termicznej - system trójnikowy, grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejnik rurowy drabinkowy. Instalacja ciepłej i zimnej wody - wody zimnej rury w lokalach np. typu PE- Xc z osłoną antydyfuzyjną rozprowadzane do miejsca usytuowania przyboru w szlichcie w Peszlu,system trójnikowy podejścia do przyborów (baterie sztorcowe) po wierzchu ścian, wodomierze wody w szachtach, Ciepłej wody użytkowej rury w lokalach np. PE-Xc w izolacji termicznej prowadzone w szlichcie, system trójnikowy podejścia do przyborów (baterie sztorcowe) po wierzchu ścian, wodomierze wody ciepłej w lokalu, odczyt zdalny na korytarzu. Instalacja kanalizacyjna - kanalizacji z PCV, podejścia po wierzchu ścian. Domofon - System domofonowy. Moduły wywołania z klawiaturą numeryczną i wyświetlaczem zainstalowane będą przy drzwiach wejściowych do budynków i przy furtkach wejściowych na osiedle. Teren zewnętrzny - Zespół 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych GHIJ niskich o 4 kondygnacjach nadziemnych z usługami w parterach, z podziemnym garażem jednokondygnacyjnym, stanowiący Drugi Etap Osiedla Bluszczańska składającego się w sumie z 9 budynków tworzących jednolitą zabudowę. Na teren prowadzi wjazd od strony ulicy Batalionu AK Karpaty. W garażach nie przewiduje się wjazdu dla samochodów wyposażonych w instalację gazową (LPG). Część miejsc parkingowych w garażach zaprojektowana jest na platformach parkingowych. Na terenie zlokalizowano również 2 śmietniki oraz plac zabaw dla dzieci. Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 10 z 11

11 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych 158 dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej Zgodnie z kartą lokalu stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy Zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do Umowy Przyłącza instalacji zewnętrznych -: przyłącze wodociągowo - kanalizacyjne, przyłącze sieci cieplnej, przyłącze energii elektrycznej, przyłącze teletechniczne. Podziemny system rozsączania wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Ochrona - budynki przystosowane do zainstalowania alarmu i monitoringu, stróżówka ochrony. Ogrodzenie osiedla - stalowe, ażurowe. Budynek G 24 lokale mieszkalne i 3 lokale usługowe Budynek H 24 lokale mieszkalne i 3 lokale usługowe Budynek I 23 lokale mieszkalne Budynek H 23 lokale mieszkalne instalacja: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o., teletechniczna Do inwestycji prowadzi bezpośrednio droga dojazdowa od ul. Bluszczańskiej, z ul. Batalionu AK "Karpaty" biegnącej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki będzie wykonany wjazdy do parkingu podziemnego (między budynkami I i J Dział Prawny Dział Techniczny Dział Handlowy Dział Finansowy Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu. Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 2. Wzór umowy deweloperskiej Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 11 z 11

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Lędziny: Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin - Plac Farski Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r.

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r. MIASTO KATOWICE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn. 20.03.2013r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo