PROSPEKT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM DEVELOPMENT V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE FORMA PRAWNA: SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA NR KRS: Adres (adres lokalu UL. BARTYCKA 63A LOK. 25, WARSZAWA przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON NIP: REGON: Nr telefonu , , Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać trzy ukończone przedsięwzięcia, w tym ostatnie) Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 1 z 11

2 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Inwestycja położona jest na działce ewidencyjnej nr 20 z obrębu ewidencyjnego _ rejon ul. Batalionu AK "Karpaty" i Al. Polski Walczącej (Warszawa, Dzielnica Mokotów) WA2M/ /7 W dziale IV - "hipoteka" księgi wieczystej o numerze: WA2M/ /7 wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,00 zł (czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) na rzecz banku Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu (dalej: Bank ) na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku w stosunku do Dewelopera z tytułu udzielonych na podstawie umowy kredytu nr K00313/13 z dnia 13 sierpnia 2013 roku kredytu budowlanego oraz kredytu VAT, w tym kwoty należności głównej, odsetek, opłat, kosztów oraz innych wierzytelności związanych z kredytem budowlanym oraz kredytem VAT. W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomosci 2 Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działkek 3 Brak jest wzmianek o nierozpoznanych wnioskach przeznaczenie w planie Zgodnie z Uchwałą Nr 496/XXXVI/2000 z r. w sprawie mpzp rejonu ulicy Bartyckiej: A) od strony wschodniej nieruchomość sąsiaduje z: 1) zrealizawanym osiedlem mieszkaniowym składającym się z budynków 1, 1A, 1B, 1C, 1D przy ul Batalionu AK "Karpaty", odległośc od najbliżej oddalonego budynku 13,51m, 2) następnie z terenem przezanczonym pod budowę ul. nowoprojektowanej 10KDD- funkcja ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 25-30m, 3) za terenem przeznaczonym pod budowę ulicy nowoprojektowanej 10KDD znajduje się teren przeznaczony pod: - rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, biur, kultury, rozrywki, oświaty i służby zdrowia, plan dopuszcza lokalizowanie mieszkalnictwa zbiorowego oraz funkcji usługowych z zakresu administracji, biur, obsługi finansowej oraz centr handlowych, B) od strony południowo-wschodniej nieruchomość sąsiaduje z: 1) placem ogólnodostępnym, 2) następnie z terenem przeznaczonym pod budowę ulicy nowoprojektowanej wschodniej 4KDZ- funkcja ulica zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 36m, 3) za ulicą 4KDZ znajduje się teren przezanczony pod rozwój funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 2 z 11

3 dopuszczalna wysokość zabudowy dopuszczalny procent zabudowy kultury i rozrywki, plan dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu oświaty, służby zdrowia, obsługi finansowej oraz administracji. C) od strony południowo- zachodniej nieruchomość sąsiaduje z: 1) ulicą projektowaną Czerniakowską-Bis 3KDZ - funkcja ulica główna, szerokość w liniach rozgraniczających 48m, 2) za ulicą nowoprojektowaną 4KDZ znajduje się teren przeznaczony pod: - rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, biur, kultury, rozrywki, oświaty i służby zdrowia, plan dopuszcza lokalizowanie mieszkalnictwa zbiorowego oraz funkcji usługowych z zakresu administracji, biur, obsługi finansowej oraz centr handlowych, D) od strony północno-zachodniej nieruchomość sąsiaduje z: 1) projektowaną ulicą 35KD(D)- funkcja ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 15m, 2) następnie z terenem przeznaczony pod: - rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, biur, kultury, rozrywki, oświaty i służby zdrowia, plan dopuszcza lokalizowanie mieszkalnictwa zbiorowego oraz funkcji usługowych z zakresu administracji, biur, obsługi finansowej oraz centr handlowych, 3) w dalszej kolejności z ul. Bluszczańską - funkcja lokalna miejska, szerokość w liniach rozgraniczających 21m. A) od strony wschodniej nieruchomości max wysokość zabudowy wynosi - 16m B) od strony południowo-wschodniej nieruchomości max wysokość zabudowy wynosi- 19m, C) od strony południowo-zachodniej nieruchomości max wysokość zabudowy wynosi- 19m D) od strony północno-zachodniej nieruchomości max wysokośc zabudowy wynosi - 19m Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla terenow sąsiednich plan dopuszcza max procent zabudowy- 60% Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 3 z 11

4 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Zgodnie z Uchwałą nr 496/XXXVI/2000 Rady Gminy Warszawa- Centrum w sprawie mpzp rejony ulicy Bartyckiej planowana jest: A) W zakresie dróg: - budowa ulicy 3KDG- Czerniakowskiej Bis (funkcja ul. główna, szerokość w liniach rozgraniczających- 48m), - przebudowa ul. Bluszczańskiej (funkcja- ul. lokalna miejska, szerokość w liniach rozgraniczających 21m), - budowa ulicy 4KDZ (funkcja ul. zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 36m), - budowa ulicy 10KDD (funkcja ul. dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających m), - budowa ulicy 35KD (D) (funkcja dojazd, szerokość w liniach rozgraniczających 15m), B) W zakresie elektro-energetyki EE planowana jest: - rozbudowa Rozdzielni Średniego Napięcia (RSN) przy istniejącym Rejonowym Punkcie Zasilania (PRZ) "Sielce" położonej w rejonie ul. Zwierzynieckiej, - realizacja linii elektroenergetycznych skablowanych (wysokiego i średniego napięcia) wychodzących z RPZ "Sielce", - realizacja Rejonu Punktu Zasilania (RPZ) "Wolicka" oraz towarzyszących mu obiektów i urządzeń technicznych w rejonie ulic nowoprojektowanych Czerniakowska -Bis i 42KD(D), - realizacja linii elektoenergetycznych skablowanych (wysokiego i średniego napięcia) wychodzących z RPZ "Wolicka", C) W zakresie kanalizacji planowana jest: - dla terenu oznaczonego w miejscowym planie jako Nop1 realizacja centralnej pompowni wód deszczowych w rejonie ul. nowoprojektowanej 17KD(D), - dla terenu oznaczonego w miejscowym planie jako Nop2 realizacja centralnej pompowni ścieków w rejonie ul. nowoprojektowanej Czerniakowskiej -Bis i kwartału Mw/U11, INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Zgodnie z Uchwałą nr XI/318/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia r.w sprawie uchwalenia mpzp Osady Siekierki: - na terenach oznaczonych w planie jako 4ZP, 3M, 22M, 36M plan przewiduje lokalizację wnętrzowych stacji transformatorowych. Prowadzona jest inwestycja polegająca na przebudowie części ul. Bluszczańskiej na odcinku od projektowanej drogi 10KDD do projektowanej drogi 4KDZ (ul. Nowoprojektowana Wschodnia), budowie części projektowanej drogi 10KDD (ul. Pułku AK "Waligóra") na odcinku od ul. Bluszczańskiej do projektowanej drogi 35KD(D), w tym wykonaniu nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia oraz odwodnienia, na nieruchomościach obejmujących działki: 16/2, 22/3, 66/3, 111/3, 85, 87, 89, 100, 103, 104 z obrębu , 17, 8/1, 8/5, 8/3, 9/3, 9/4, 9/5, 10/3, 10/9, 11/3, 11/9, 19/1, 12/1, 13/1 i 14/3 z obrębu Czy jest pozwolenie na budowę tak ---- Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak ---- Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone nie Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 8 lutego 2013 roku nr 33/B/2013 (znak: UD-IV-WAB IWC, nr rejestru 148/12) decyzja Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 12 kwietnia 2013 roku nr 8/R/2013 (znak: UD-IV-WAB MMB(2MMB), nr rejestru 8/R/13) przenoszącą ostateczną decyzję nr 33/B/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku,, oraz ostateczną w administracyjnym toku instancji i niezaskarżoną przed właściwy sąd administracyjny decyzję Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 30 stycznia Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 4 z 11

5 Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy 2014 roku nr 26/B/2014 (znak: UD-IV-WAB JKA, nr rejestru 883/B/13) i ostateczną w administracyjnym toku instancji i niezaskarżoną przed właściwy sąd administracyjny decyzję Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 6 listopada 2014 roku nr 627/B/2014 (znak: UD-IV-WAB-C /2014.GOR(2), nr rejestru 725/B/2014), które zmieniającą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy (Urząd m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów) z dnia 8 lutego 2013 roku nr 33/B/2013 (znak: UD-IV-WAB IWC, nr rejestru 148/12). Termin rozpoczęcia robót: r., Termin zakończenia robót: r., r. liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) 4 budynki (oznaczone w projekcie budowlanym jako G, H, I i J) Czterokondygnacyjne budynki G i H zlokalizowane są wzdłuż południowozachodniej granicy działki. Czterokondygnacyjne budynki I i J zlokalizowane są wzdłuż północnozachodniej granicy działki.najmniejsza odległośc wynosi 9,5m między budynkami H i I Zgodnie z regulaminem obmiaru lokali mieszkalnych stosowanym przez Dewelopera (forma posiadanych środków - kredyt, środki własne, inne) Kredyt Bankowy 70% Pożyczki 30% w następujących instytucjach finansowych (wypełni się w przypadku kredytu) Bank Zachodni WBK S.A. bankowy rachunek powierniczy służący zamknięty otwarty gromadzeniu Brak stosowania Brak stosowania środków nabywcy Brak stosowania gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* Brak stosowania Nie dotyczy (brak stosowania środka) Nie dotyczy (brak stosowania środka) Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 5 z 11

6 Lp. Terminy etapów realizacji zadania inwestycyjnego Etapy realizacji zadania inwestycyjnego Procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach zadania inwestycyjnego 1. listopad 2013 Konstrukcja żelbetowa stanu "0" 15% 2. luty 2014 Konstrukcja żelbetowa stanu surowego z konstrukcją dachu 15% Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach 3. kwiecień 2014 Roboty murowe stanu surowego 10% 4. czerwiec sierpień 2014 Instalacje elekryczne i sanitarne bez osprzętu w lokalach mieszkalnych Tynki wewnętrzne i posadzki w lokalach mieszkalnych 15% 15% 6. październik 2014 Elewacje 10% 7. marzec 2015 Zagospodarowanie terenu, 10% Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 8. wrzesień 2015 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 10% Razem Wykonawca ma prawo do zmiany wysokości Ceny Całkowitej lub jej poszczególnych elementów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy o kwotę wynikającą z naliczenia podatku VAT większego niż obowiązujący w dniu podpisania niniejszej Umowy lub innego podatku, który może zostać nałożony na podstawie przepisów wprowadzonych w życie po dniu podpisania niniejszej Umowy, a Kupujący zapłaci taką zmienioną cenę. Strony ustalają, że ostateczna wysokość Ceny Całkowitej, będzie ustalona w oparciu o wartość podatku VAT lub nowego podatku obowiązującego w dniu podpisania Umowy Przyrzeczonej. W razie gdy po dniu podpisania niniejszej Umowy ulegną podwyższeniu stawki podatku VAT w stosunku do stawek, w oparciu o które została ustalona Cena Całkowita lub poszczególne jej elementy wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy lub na podstawie przepisów prawa wprowadzonych w życie po dniu podpisania niniejszej Umowy zostanie nałożony inny podatek skutkujący zwiększeniem Ceny Całkowitej, Kupujący może odstąpić od Umowy zgodnie z artykułem Nie odstąpienie przez Kupującego od Umowy w wyznaczonym w artykule terminie oznacza, że Kupujący wyraża zgodę na nabycie przedmiotu Umowy, określonego w artykule 2.1 powyżej, za cenę ustaloną w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczona kwota obliczona w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT lub innego, nowego podatku, przy czym zmiana ceny nie będzie dotyczyć płatności zrealizowanych, które według harmonogramu płatności określonego w Załączniku nr 1 do Umowy przypadały przed zmianą stawek podatku VAT lub przed wprowadzeniem nowego podatku, chyba że według obowiązujących przepisów zmiana stawek podatku VAT lub nowy podatek będzie obejmować całą cenę, również w części zapłaconej przed zmianą stawek podatku VAT lub przed wprowadzeniem nowego podatku Prawo Wykonawcy do odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2017 roku w następujących przypadkach: 100% Należy opisać na jaskich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą kwoty Całkowitej Ceny albo którejkolwiek jej raty przez okres przekraczający 14 dni od dnia wymagalności płatności stosownej kwoty, to Wykonawca będzie miał prawo doręczyć Kupującemu zawiadomienie na piśmie, że odstąpi od niniejszej Umowy, jeżeli stosowna kwota nie zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany w art w dodatkowym terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia zgodnie z postanowieniami artykułów od art do art W przypadku nie dokonania płatności przez Kupującego w terminie wskazanym przez Wykonawcę, Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 6 z 11

7 Wykonawca będzie miał prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie wskazanym powyżej, chyba że niespełnienie przez Kupującego świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej; Jeżeli Kupujący lub jego należycie umocowany przedstawiciel nie stawi się na wyznaczonym terminie Odbioru Technicznego, zgodnie z art. 5.1 niniejszej Umowy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym powyżej, chyba że niestawienie się Kupującego jest spowodowane działaniem siły wyższej; Jeżeli Kupujący lub jego należycie umocowany przedstawiciel nie stawi się u notariusza celem zawarcia Umowy Przyrzeczonej, zgodnie z art niniejszej Umowy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym powyżej, chyba że niestawienie się Kupującego jest spowodowane działaniem siły wyższej Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2017 roku (z zastrzeżeniem odmiennie uregulowanego terminu w przypadku art oraz art ) w następujących przypadkach: W przypadku o którym mowa w art. 2.4 (odmowa Wykonawcy na przeniesienie praw i obowiązków Kupującego na osobę trzecią) po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o odmowie; W przypadku, o którym mowa w art (zmiana Ceny Całkowitej ze względu na stawki podatku VAT lub wprowadzenie dodatkowych podatków) - po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o takim zwiększeniu Ceny Całkowitej; W przypadkach przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 5 Ustawy o ochronie praw nabywcy Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia; W przypadku przewidzianym w art. 29 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie praw nabywcy, przy czym Kupujący przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy wyznacza Wykonawcy 120-dniowy termin na zawarcie Umowy Przyrzeczonej, zgodnie z art niniejszej Umowy, którego bezskuteczny upływ będzie uprawniał Kupującego do odstąpienia od Umowy Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z art w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę, to Wykonawca, będzie miał prawo do zachowania, jako kary umownej, kwoty równej 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy. Wartość nominalna rat zapłaconych przez Kupującego na poczet Ceny Sprzedaży pomniejszona o kwotę kary umownej oraz ewentualne koszty w przypadku modyfikacji, o której mowa powyżej, zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy na rachunek bankowy Kupującego nr W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego na podstawie art Wykonawca zwróci wartość nominalną rat zapłaconych przez Kupującego na poczet Ceny Całkowitej, powiększoną o 3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej tytułem kary umownej, wyłączając wartość modyfikacji zamówionych przez Kupującego, w terminie 30 dni od dnia, gdy Wykonawca otrzyma od Kupującego zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 7 z 11

8 INNE INFORMACJE W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego na podstawie art ; ; ; Wykonawca zwróci wartość nominalną rat zapłaconych przez Kupującego na poczet Ceny Całkowitej, w terminie 30 dni od dnia, gdy Wykonawca otrzyma od Kupującego zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej Umowy Prawo odstąpienia od Umowy jest wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego drugiej stronie zgodnie z postanowieniami Umowy. Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego - na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Zgodnie z postanowieniami umowy kredytu nr K00313/13 z dnia 13 sierpnia 2013 roku zawartej przez Dewelopera z bankiem Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank ), Bank zobowiązał się wobec Dewelopera, że jeżeli do dnia zawarcia w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność lokalu wybudowanego w ramach inwestycji pełna cena nabycia lokalu określona w umowie dotyczącej tego lokalu zostanie wpłacona na Rachunek Sprzedaży określony w umowie, wówczas Bank wyda zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lub sprzedaż takiego lokalu wraz z prawami związanymi. Na wniosek Dewelopera Bank wyda oświadczenie zawierające promesę wyrażenia zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lub sprzedaż lokalu wraz z prawami związanymi, pod warunkiem zapłaty całości ceny nabycia takiego lokalu. Bank nie wyda powyższego oświadczenia o wyrażeniu zgody, jeżeli do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu w formie aktu notarialnego, nie zostanie wpłacona na Rachunek Sprzedaży, o którym mowa w umowie, całość ceny nabycia tego lokalu. Niniejsze postanowienia będą miały odpowiednie zastosowanie do sprzedaży udziałów w lokalu garażowym, o ile będzie miało to zastosowanie. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno- budowlanym. Do wglądu w siedzibie Biura Sprzedaży APM Development w godzinach pracy biura: Adres biura sprzedaży: ul. Bartycka 63a lok. 25, Warszawa Godziny pracy biura sprzedaży: Poniedziałek-Piątek 9-18 Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 8 z 11

9 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej _., zł/mkw liczba kondygnacji technologia wykonania standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna Szkielet żelbetowy wypełniony ścianami murowanymi Ściany zewnętrzne osłonowe wypełnienie szkieletu żelbetowego ścianą z bloczków silikatowych pełnych. Schody wewnętrzne - żelbetowe, wylewane z betonu. Elewacja - tynk drewnopodobny np. typu TISEREC, płyty kamienne mocowane na kotwach ze stali nierdzewnej, pod okładzinami wełna mineralna, pozostałe elewacje pokryte tynkiem cienkowarstwowym mineralnym malowanym farbą, izolacja cieplna styropian (technologia lekka mokra). Dach płaski, kryty papą termozgrzewalną, izolowany termicznie. Obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana. Klatka schodowa i korytarze tynk gipsowy, malowane farbami wewnętrznymi zmywalnymi; Ściany piwnic nie tynkowane. Posadzki w pomieszczeniach technicznych - posadzka zmywalna. Posadzka w garażu posadzka betonowa bezspadkowa, płyta fundamentowa zatarta na gładko z utwardzeniem powierzchniowym lub malowana farbami żywicznymi. Posadzki w korytarzach i klatkach schodowych - płytki gresowe. Drzwi wejściowe do budynku - Ślusarka aluminiowa przeszklona szkłem bezpiecznym i wyposażona w samozamykacze, wyposażone w zamek otwierany za pomocą domofonu. Bramy garażowe - segmentowe, ocieplone, sterowane radiowo za pomocą pilota. Drzwi do pomieszczeń technicznych - drzwi p.poż. wyposażone w samozamykacze, systemowe drzwi stalowe. Balustrady - Balustrady balkonów, tarasów ze stali malowanej proszkowo. Wypełnienie częściowo ze szkła bezpiecznego. Balustrady wewnętrzne ze stali malowanej proszkowo. Windy - windy osobowe dostępne z poziomu garaży po jednej w każdej klatce schodowej. Wykończenie ścian, Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 9 z 11

10 drzwi i ościeżnic w kabinach stal nierdzewna lub malowana proszkowo. Posadzka w windach płytki gresowe. Schowki lokatorskie - wydzielone z hal garażowych za pomocą ścianek częściowo ażurowych (z wyjątkiem ścian oddzielenia pożarowego). Wentylacja w garażu - mechaniczna. Instalacja centralnego ogrzewania - lokalizacja pionów w korytarzach w szachtach, gdzie usytuowane będą ciepłomierze, instalacja w lokalach mieszkalnych rura np. PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną w izolacji termicznej - system trójnikowy, grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejnik rurowy drabinkowy. Instalacja ciepłej i zimnej wody - wody zimnej rury w lokalach np. typu PE- Xc z osłoną antydyfuzyjną rozprowadzane do miejsca usytuowania przyboru w szlichcie w Peszlu,system trójnikowy podejścia do przyborów (baterie sztorcowe) po wierzchu ścian, wodomierze wody w szachtach, Ciepłej wody użytkowej rury w lokalach np. PE-Xc w izolacji termicznej prowadzone w szlichcie, system trójnikowy podejścia do przyborów (baterie sztorcowe) po wierzchu ścian, wodomierze wody ciepłej w lokalu, odczyt zdalny na korytarzu. Instalacja kanalizacyjna - kanalizacji z PCV, podejścia po wierzchu ścian. Domofon - System domofonowy. Moduły wywołania z klawiaturą numeryczną i wyświetlaczem zainstalowane będą przy drzwiach wejściowych do budynków i przy furtkach wejściowych na osiedle. Teren zewnętrzny - Zespół 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych GHIJ niskich o 4 kondygnacjach nadziemnych z usługami w parterach, z podziemnym garażem jednokondygnacyjnym, stanowiący Drugi Etap Osiedla Bluszczańska składającego się w sumie z 9 budynków tworzących jednolitą zabudowę. Na teren prowadzi wjazd od strony ulicy Batalionu AK Karpaty. W garażach nie przewiduje się wjazdu dla samochodów wyposażonych w instalację gazową (LPG). Część miejsc parkingowych w garażach zaprojektowana jest na platformach parkingowych. Na terenie zlokalizowano również 2 śmietniki oraz plac zabaw dla dzieci. Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 10 z 11

11 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych 158 dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej Zgodnie z kartą lokalu stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy Zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do Umowy Przyłącza instalacji zewnętrznych -: przyłącze wodociągowo - kanalizacyjne, przyłącze sieci cieplnej, przyłącze energii elektrycznej, przyłącze teletechniczne. Podziemny system rozsączania wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Ochrona - budynki przystosowane do zainstalowania alarmu i monitoringu, stróżówka ochrony. Ogrodzenie osiedla - stalowe, ażurowe. Budynek G 24 lokale mieszkalne i 3 lokale usługowe Budynek H 24 lokale mieszkalne i 3 lokale usługowe Budynek I 23 lokale mieszkalne Budynek H 23 lokale mieszkalne instalacja: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o., teletechniczna Do inwestycji prowadzi bezpośrednio droga dojazdowa od ul. Bluszczańskiej, z ul. Batalionu AK "Karpaty" biegnącej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki będzie wykonany wjazdy do parkingu podziemnego (między budynkami I i J Dział Prawny Dział Techniczny Dział Handlowy Dział Finansowy Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu. Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 2. Wzór umowy deweloperskiej Janina i Jan Kowalscy REP A / Strona 11 z 11

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 12.02.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA III

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA III

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) "APM BARTYCKA V SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Stan na dzień sporządzenia prospektu Data sporządzenia Prospektu: 2012-05-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Budynek ZZC Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie, ul. K. Bunscha 22 I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS:

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS: UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKA NR 2133/7 ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 05/05/2014 rok PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20 stycznia 2015 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper LEMAL INWEST

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2013-12-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: r. PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BUDYNKU OZNACZONEGO SYMBOLEM C2, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290

Bardziej szczegółowo

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną Ciechanów 27.03.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną, 220/5 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM INWESTYCJE SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku 2014-04-17 Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA BUDYNEK NR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Skierniewice... 2015 O

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 32 (NIP) 327 40 66; 32 327 40 89. biuro@zmirob.pl

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 32 (NIP) 327 40 66; 32 327 40 89. biuro@zmirob.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 16 stycznia 2014r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Zakład Usługowo-Handlowy

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 08.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Buszka Core Development

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego. Data sporządzenia Prospektu: 2015-04-10 PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. B Zespół Zabudowy E osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 22 kwietnia 2015 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM INWESTYCJE SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego. Data sporządzenia Prospektu (aktualizacji): 2016-04-08 PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. E1 Zespół Zabudowy E osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego

Bardziej szczegółowo

65-548 Zielona Góra 926-15-95-681. biuro@pkmzachod.pl. www.pkmzachod.pl

65-548 Zielona Góra 926-15-95-681. biuro@pkmzachod.pl. www.pkmzachod.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2015 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM.

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM. UMOWA REZERWACYJNA NR. lokalu mieszkalnego nr ST położonego we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej, Osiedle Mieszkaniowe Małe Stabłowice dz. nr 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 62/1, 62/2, 62/3 zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

1 / Osiedle "Twoje Marzenia"

1 / Osiedle Twoje Marzenia Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 1 / Osiedle "Twoje Marzenia" SolutionCode ul. Podłęska 14/19 30-865 Kraków tel: #48 662865400 / email: biuro@deweloperplus.com

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20.03.2013r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDETYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres FIRMA BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

65-548 Zielona Góra 926-15-95-681. pkmz@onet.eu. www.pkm-zachod.pl

65-548 Zielona Góra 926-15-95-681. pkmz@onet.eu. www.pkm-zachod.pl Stan na dzień sporządzenia materiału informacyjnego 12.07.2013 rok MATERIAŁ INFORMACYJNY Niniejszy Materiał Informacyjny sporządzono dla Zadania Inwestycyjnego Osiedle Mazurskie Jednostka A Zadanie Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY z dnia 10.06.2012r Kobyłka ul. Łokietka

PROSPEKT INFORMACYJNY z dnia 10.06.2012r Kobyłka ul. Łokietka CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY z dnia 10.06.2012r Kobyłka ul. Łokietka I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PROJEKT DOM DEVELOPER S.C Adres 05 270 Marki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 +48 22 823 72 04 +48 531 001 001

PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 +48 22 823 72 04 +48 531 001 001 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11 marca 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI Warszawa, 22.09.2016 Sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232 poz.

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 73/6, obr. 16 II etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Biuro Sprzedaży: ul. Fałata

Bardziej szczegółowo

Apartamenty Brzozowy Gaj

Apartamenty Brzozowy Gaj Apartamenty Brzozowy Gaj PROSPEKT INFORMACYJNY sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 16.09.2011r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. Ustaw Nr. 232, poz.1377) Budynki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo