OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZELKIEGO RYZYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZELKIEGO RYZYKA"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZELKIEGO RYZYKA CZĘŚĆ A POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszelkiego ryzyka, zwanych dalej OWU, Generali T.U. S.A., zwane dalej Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej Ubezpieczającym. 2. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu zależnym. 3. Umowa ubezpieczenia może być również zawarta przez Ubezpieczającego we własnym imieniu, lecz na rachunek osoby trzeciej (Ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia OWU dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 4. Za pisemną zgodą Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczającym umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na warunkach odbiegających od postanowień OWU. Klauzule umowne, zawierające postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień OWU, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 5. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa wraz z OWU, wnioskiem ubezpieczeniowym, klauzulami dodatkowymi oraz ich zmianami, stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. 2 ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, powstałe w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia, jeżeli ich bezpośrednią przyczyną były jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia z wyjątkiem tych, które zostały wyszczególnione w 3 niniejszych OWU. Ujawnienie się wady powstałej z przyczyn tkwiących w mieniu nie będzie uważane za zniszczenie lub uszkodzenie w rozumieniu niniejszych OWU. 2. Miejsce ubezpieczenia jest określone w polisie, przy czym niniejsze OWU mogą mieć zastosowanie tylko do mienia znajdującego się na terenie Europy. 3 WYŁĄCZENIA 1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody oraz następstwa szkód: 1) powstałych wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, o utrzymywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami oraz przepisów prawa budowlanego, a także niestosowania się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze oraz nieprzestrzegania wszelkich wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, w tym zaleceń Generali w zakresie ochrony mienia przed szkodą; 2) powstałych wskutek wojny, wszelkiego rodzaju działań wojennych i związanych z nimi akcji wojskowych i policyjnych; 3) powstałych wskutek aktów terrorystycznych; 4) powstałych wskutek konfiskaty lub wywłaszczenia przez władze; 5) powstałych wskutek działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego; 6) powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie sztormu, przypływu lub tsunami; 7) powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie przerwania tam i umocnień nadbrzeży; 8) powstałych wskutek działania wiatru o prędkości poniżej 60 km/h; 9) powstałych wskutek manipulacji, mutacji i zmian genetycznych; 10) powstałych wskutek kradzieży, oszustwa, sprzeniewierzenia, defraudacji, szantażu lub wymuszenia, z zastrzeżeniem że Generali ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z

2 włamaniem, rabunku, napadu na konwojenta i dewastacji, pod warunkiem, że w polisie zostały określone dla tych zdarzeń odrębne limity odpowiedzialności; 11) ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia oraz polegających na niewyjaśnionym zaginięciu ubezpieczonego mienia; 12) w przedmiotach nie połączonych na stałe z budynkami, w przedmiotach składowanych na zewnątrz budynków oraz w budynkach posiadających niezabezpieczone otwory okienne, drzwiowe lub dachowe, powstałych w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych (z wyjątkiem bezpośredniego uderzenia pioruna); 13) powstałych wskutek długotrwałego oddziaływania wilgoci, temperatury, a także czynnika chemicznego, mechanicznego, elektrycznego lub elektromagnetycznego; 14) powstałych podczas transportu oraz załadunku i rozładunku odbywających się poza miejscem ubezpieczenia; 15) powstałych wskutek umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, a są to: - w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępca dyrektora, - w spółkach kapitałowych: zarząd spółki, prokurenci, - w spółkach jawnych: wspólnicy, prokurenci, - w spółkach partnerskich: partnerzy (lub zarząd), prokurenci, - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariusz, prokurenci, - w spółkach cywilnych: wspólnicy, - w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarząd; 16) powstałych w obiektach znajdujących się w stadium budowy lub montażu. 2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio wskutek: 1) zalania wodą pochodzącą z deszczu, gradu lub śniegu oraz zanieczyszczeń, które przedostały się przez nieprawidłowo zamknięte okna, drzwi zewnętrzne lub inne otwory w budynku; 2) wszelkiego rodzaju skażenia, zanieczyszczenia, nagromadzenia osadów, zabrudzenia, zakurzenia; 3) korozji i utlenienia; 4) oddziaływania mikroorganizmów, zwierząt, roślin, pleśni, grzybów, fermentacji, wewnętrznego rozkładu lub procesów zachodzących wewnątrz ubezpieczonych przedmiotów; 5) zmiany temperatury lub wilgotności; 6) spękania, osiadania, wyniesienia, kurczenia się lub rozciągania budynków lub ich części; 7) zmiany smaku; jeżeli zdarzenia te były pierwotną przyczyną powstania szkody. Jeżeli jednak zdarzenia te były następstwem innych zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową, to szkody powstałe w ich wyniku są objęte ubezpieczeniem, o ile nie są objęte ochroną w ramach innej umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 1) polegające na utracie, zaniku, manipulacji lub zmianie danych i informacji, jeżeli równocześnie nie nastąpiło fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie nośnika danych, na którym były zgromadzone; 2) spowodowane przez wirusy komputerowe; 3) polegające na zmianie kształtu, wygięciu, wybrzuszeniu, odpadnięciu części przedmiotu, przebarwieniu, zadrapaniu lub zarysowaniu, jeżeli nie narusza to funkcjonalności przedmiotu; 4) spowodowane brakiem dostawy lub dostawą o niewłaściwych parametrach wody, gazu, elektryczności, energii lub paliwa, a także niewłaściwym funkcjonowaniem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub grzewczych; 5) spowodowane pośrednim oddziaływaniem siły i ciepła pioruna (pośrednie uderzenie pioruna); 6) związane z cechami naturalnymi lub wadami przedmiotów, ich naturalnym zużyciem, ścieraniem, starzeniem, użytkowaniem, zapachem, strukturą lub wyglądem; 7) powstałe wskutek wad projektowych, produkcyjnych, materiałowych, odlewniczych oraz innych związanych z wadliwym wykonaniem; 8) spowodowane osiadaniem gruntu, jeżeli w jego wyniku nie nastąpiło naruszenie statyki konstrukcji budynków i budowli; a także powstałe wskutek eksploatacji górniczej podziemnej lub naziemnej oraz obniżenia zwierciadła wód podziemnych; 9) powstałe w związku prawidłowo zachodzącymi procesami technologicznymi, produkcją, obróbką lub przeróbką, a także łączeniem lub mieszaniem składników; 2

3 10) powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, konserwacji, napraw lub przeprowadzonych testów; 11) w maszynach, urządzeniach i aparatach, urządzeniach elektrycznych, sprzęcie elektronicznym i komputerowym, urządzeniach znajdujących się w budynkach (urządzenia grzewcze, kotły, bojlery, oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja, sygnalizacja pożaru, dymu, antywłamaniowa, tryskacze, windy, schody ruchome wraz z przynależnymi do nich instalacjami i przewodami, z wyjątkiem instalacji wodnej itp.) powstałe wskutek: a) braku wody w kotłach, bojlerach i innych tego typu urządzeniach; b) przyczyn mających źródło wewnątrz ww. przedmiotów, zachodzących bez udziału czynników zewnętrznych; 12) w pojazdach lądowych podlegających obowiązkowi rejestracji, w taborze pływającym i statkach powietrznych; 13) w pojazdach lądowych nie podlegających obowiązkowi rejestracji, powstałe wskutek: a) zderzenia, wykolejenia, zasypania, przewrócenia, upadku, zsunięcia z nasypu, zalania wodą lub inną cieczą; b) przyczyn mających źródło wewnątrz pojazdów, zachodzących bez udziału czynników zewnętrznych, a także hamowania i stłuczenia. 4. W odniesieniu do wyłączeń określonych w ust. 2. i 3. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, będące następstwami szkód wyłączonych, o ile same szkody będące następstwami szkód wyłączonych nie są wyłączone i nie są objęte ochroną w ramach innej umowy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Generali ograniczona jest jednak wyłącznie do szkód będących następstwami szkód wyłączonych. 5. Ograniczenia ochrony poza granicami kraju W przypadku objęcia ubezpieczeniem miejsc znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone, niezależnie od współwystępowania innych przyczyn, szkody bezpośrednie oraz ich następstwa, powstałe wskutek: 1) zamieszek wewnętrznych na terenie Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja, Walia) i Irlandii Północnej; 2) wszelkiego rodzaju powodzi na terenie Holandii. 4 MIENIE UBEZPIECZONE 1. Ubezpieczeniem jest objęte mienie stanowiące własność Ubezpieczającego, wymienione w polisie, według poszczególnych grup rodzajowych. 2. Mienie osób trzecich może być objęte ubezpieczeniem, pod warunkiem, że zostało odrębnie zgłoszone do ubezpieczenia, może zostać zaliczone do grup rodzajowych mienia objętego ubezpieczeniem, znajduje się w posiadaniu Ubezpieczającego i nie jest przedmiotem innej umowy ubezpieczenia. 5 MIENIE NIEUBEZPIECZONE Ubezpieczeniem nie są objęte: 1. rośliny i zwierzęta; 2. wysypiska śmieci i miejsca składowania odpadów; 3. platformy wiertnicze i inne urządzenia znajdujące na morzu; 4. urządzenia i wyposażenie elektrowni jądrowych wraz z mieniem przynależnym; 5. zbiorniki wodne, grunty i gleba; 6. woda znajdująca się w przewodach i instalacjach; 7. towary przeterminowane i wycofane z obrotu. 3

4 6 KOSZTY DODATKOWE 1. Koszty dodatkowe powstałe w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia są pokrywane przez Generali wyłącznie w zakresie i w granicach odrębnych sum ubezpieczenia określonych w tym celu w polisie, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczeniem są objęte poniesione przez Ubezpieczającego udokumentowane koszty, wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Łączna odpowiedzialność Generali za szkody w mieniu i koszty poniesione na zmniejszenie rozmiaru szkody lub zabezpieczenie tego mienia przed szkodą jest ograniczona do określonej w polisie sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia lub limitu odpowiedzialności. Ograniczenie to nie będzie jednak miało zastosowania w przypadku kosztów dodatkowych poniesionych na działania podjęte na polecenie Generali. W przypadku niedoubezpieczenia odszkodowanie za koszty dodatkowe, w tym podjęte na polecenie Generali, zostanie zmniejszone w takiej samej proporcji, co odszkodowanie za szkodę w mieniu. 3. Koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu ustalenia wielkości szkody nie są objęte ubezpieczeniem. 7 SUMA UBEZPIECZENIA 1. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający. 2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 1) w przypadku budynków i budowli ich nowej wartości odtworzeniowej, rozumianej jako koszt odbudowy w tym samym miejscu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych, z uwzględnieniem niezbędnych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową; 2) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia ich nowej wartości odtworzeniowej, rozumianej jako koszt zakupu nowych przedmiotów o takich samych bądź zbliżonych parametrach użytkowych i jakościowych jak przedmioty dotknięte szkodą, z uwzględnieniem kosztów transportu, cła, podatków oraz kosztów montażu; 3) w przypadku rzeczowych składników majątku obrotowego kosztom odtworzenia lub zakupu rzeczy tego samego rodzaju. W przypadku towaru sprzedanego, za zgodą Generali, możliwe jest określenie sumy ubezpieczenia odpowiadającej jego uzgodnionej cenie sprzedaży; 4) w przypadku mienia o wartości artystycznej lub zabytkowej ich wartości rynkowej, niezależnie od postanowień pkt 1) 3); 5) w przypadku pozostałych rodzajów mienia lub kosztów sumę ubezpieczenia ustala się na tzw. pierwsze ryzyko, tzn. powinna ona odpowiadać przewidywanej maksymalnej wartości jednorazowej szkody. 3. W przypadku mienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) 3), jeżeli Ubezpieczający nie dołączy do wniosku o ubezpieczenie listy ubezpieczanych przedmiotów, przyjmuje się, że ubezpieczeniem objęte zostanie całe mienie należące do poszczególnych grup rodzajowych znajdujące się w ubezpieczanej lokalizacji. 4. Za zgodą Generali, dla rodzajów mienia określonych w ust. 2 pkt 1) i 2) do ubezpieczenia może zostać przyjęta suma ubezpieczenia odpowiadająca ich: 1) wartości rzeczywistej, rozumianej jako nowa wartość odtworzeniowa mienia pomniejszona o stopień zużycia technicznego wynikającego z wieku, sposobu użytkowania, eksploatacji itp. lub 2) wartości księgowej brutto, rozumianej jako księgowa wartość początkowa mienia z uwzględnieniem dokonanych przeszacowań jego wartości, ale bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych. 5. Sumy ubezpieczenia ustala się: 1) bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku Ubezpieczających będących płatnikami podatku VAT; 2) z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku Ubezpieczających nie będących płatnikami podatku VAT. 8 WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA 1. Rozmiar szkody w budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach i wyposażeniu oraz rzeczowych składnikach majątku obrotowego ustala się według następujących zasad: 4

5 1) w przypadku zniszczenia lub utraty mienia rozmiar szkody odpowiada jego nowej wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody; 2) w przypadku uszkodzenia mienia rozmiar szkody odpowiada kosztom remontów lub napraw niezbędnych do doprowadzenia go do stanu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody, nie więcej jednak niż jego nowa wartość odtworzeniowa. W przypadku szkód w maszynach przy ustalaniu wysokości szkody uwzględnia się również koszty naprawy ich fundamentów, jeżeli ze względów technicznych nie nadają się do wykorzystania; 3) w przypadku przyjęcia dla towarów sprzedanych sumy ubezpieczenia odpowiadającej ich uzgodnionej cenie sprzedaży, rozmiar szkody może być określony na podstawie uzgodnionej ceny sprzedaży wyłącznie wtedy, gdy Ubezpieczający udowodni, że z towaru, który pozostał mu nienaruszony, nie może dostarczyć towaru tego samego rodzaju i jakości; wówczas odszkodowanie będzie odpowiadać uzgodnionej cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty zaoszczędzone wskutek niezrealizowania ich dostawy. Jeżeli szkoda powstała w towarach, których cena sprzedaży możliwa do uzyskania pomniejszona o koszty zaoszczędzone wskutek niezrealizowania dostawy jest niższa od kosztów ich ponownego wytworzenia, zakupu lub naprawy, rozmiar szkody zostanie określony na podstawie ceny sprzedaży. 2. Rozmiar szkody w wartościach pieniężnych i papierach wartościowych ustala się według następujących zasad: 1) w przypadku wartości pieniężnych według ich nominalnych wartości w dniu zajścia szkody; 2) w przypadku czeków i weksli według kwot wykazanych na czeku lub wekslu; 3) w przypadku papierów wartościowych według notowań dnia publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych lub przez inne organizacje zajmujące się zawodowo ustalaniem cen takich papierów po pomniejszeniu o prowizję maklerską. Do obliczania przyjmuje się ceny z dnia szkody. 3. W przypadku nośników danych wraz ze znajdującymi się na nich informacjami, dokumentów, wzorów itp. rozmiar szkody odpowiada kosztom ich odkupienia lub odtworzenia. 4. W przypadku mienia przekazanego Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży rozmiar szkody określa się według wartości rzeczywistej tego mienia w dniu zajścia szkody, nie większej jednak niż wartość oznaczona w dowodzie przyjęcia lub w księdze ewidencyjnej, powiększona o udokumentowane koszty nakładów usługowych poniesionych przez Ubezpieczającego, z potrąceniem marży lub należnej prowizji komisowej. 5. W przypadku innych rzeczy ruchomych, nie wymienionych w ust. 1 4 rozmiar szkody ustala się na podstawie ich wartości rynkowej. 6. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 5, z zastrzeżeniem że: 1) Jeżeli suma ubezpieczenia została podana według nowej wartości odtworzeniowej odszkodowanie jest wypłacane pod warunkiem: a) zapewnienia odtworzenia w całości lub odkupienia rzeczy, które uległy szkodzie; przeznaczenie odszkodowania na rzeczy, które w chwili wystąpienia szkody były już w posiadaniu Ubezpieczającego, były zamówione lub znajdowały się w trakcie produkcji nie jest traktowane jako odtworzenie lub odkupienie mienia; b) odbudowy zniszczonych budynków i budowli na dotychczasowym miejscu lub w innym miejscu na terenie Europy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania jest ograniczona do kosztów ich odbudowy w dotychczasowym miejscu i w tych samych rozmiarach; c) odtworzenia mienia w ciągu trzech lat od chwili wystąpienia szkody; warunek ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli w tym okresie zostały udzielone wiążące zlecenia na jego odtworzenie. 2) W przypadku niespełnienia warunków dotyczących odtworzenia mienia, wysokość odszkodowania zostanie określona na takich zasadach jak w przypadku ubezpieczenia według wartości rzeczywistej. 3) Jeżeli suma ubezpieczenia została przyjęta według wartości rzeczywistej, przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia się stopień zużycia mienia w dniu zajścia szkody. 4) Jeżeli suma ubezpieczenia została przyjęta na podstawie wartości księgowej brutto, wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż: a) w przypadku zniszczenia lub utraty mienia wartość księgowa brutto zniszczonego przedmiotu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody; b) w przypadku uszkodzenia mienia część wartości księgowej brutto uszkodzonego przedmiotu, która odpowiada procentowemu stopniowi jego uszkodzenia. 5

6 7. Za koszty odbudowy lub remontu budynków i budowli przyjmuje się koszty wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania i elektrycznych) z uwzględnieniem nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową. Koszty te muszą być wyliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych w oparciu jeżeli nie umówiono się inaczej o nakłady rzeczowe z Katalogu Norm Rzeczowych oraz średnich cen i średnich wskaźników narzutów z publikacji wydawnictwa Sekocenbud oraz potwierdzone rachunkami wykonawcy i kosztorysem powykonawczym, a w przypadku, gdy Ubezpieczający dokonywał prac remontowych we własnym zakresie kosztorysem powykonawczym bez naliczonego narzutu zysku. 8. W przypadku kosztów dodatkowych, o których mowa w 6 wysokość odszkodowania ustala się na podstawie faktycznie poniesionych udokumentowanych kosztów. 9. Od ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się wartość mienia pozostałego po szkodzie lub części, które ze względu na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się do dalszego użytku, jednakże tylko wtedy, gdy wartość mienia pozostałego przekroczy 10% jego wartości bezpośrednio przed szkodą. 10. Jeżeli mienie utracone w wyniku szkody zostanie odzyskane, to: 1) Ubezpieczający jest zobowiązany do jego ponownego przyjęcia, jeżeli tylko jest to możliwe; 2) w przypadku gdy Ubezpieczający otrzymał wcześniej odszkodowanie, jest zobowiązany do jego zwrotu, z potrąceniem kwoty odpowiadającej zmniejszeniu wartości odzyskanego mienia. Przedmioty, których ponowne przejęcie jest niemożliwe, winny zostać przewłaszczone na Generali. 11. W przypadku rzeczy tworzących całość nie uwzględnia się ewentualnego obniżenia wartości rzeczy nieuszkodzonych na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy tworzących z nimi całość. 9 LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI GENERALI I FRANSZYZA REDUKCYJNA 1. Wysokość odszkodowania, ustalonego na zasadach określonych w 8 i z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia, jest ograniczona: 1) do wysokości sum ubezpieczenia uzgodnionych w polisie odrębnie dla poszczególnych grup rodzajowych mienia, kosztów lub limitów odpowiedzialności; 2) do limitów odpowiedzialności określonych w OWU; przy czym decydująca jest zawsze kwota niższa. 2. W odniesieniu do każdej jednostki środka trwałego górną granicą odpowiedzialności Generali jest jego indywidualna nowa wartość odtworzeniowa, rzeczywista lub księgowa brutto, w zależności od uzgodnionego sposobu ustalania sum ubezpieczenia. 3. W przypadku szkód związanych z pęknięciem instalacji wodno-kanalizacyjnych odszkodowanie za wymianę rur jest ograniczone do kosztów naprawy odcinka instalacji o długości 2 metrów. 4. Wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną (z wyjątkiem pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego) powstałe w okresie kolejnych 72 godzin są traktowane jako jedno zdarzenie. 5. Jeżeli w polisie została określona franszyza redukcyjna, to każde odszkodowanie zostanie pomniejszone o jej kwotę. Jeżeli dla różnych rodzajów mienia, które uległy szkodzie wskutek jednego zdarzenia uzgodniono różne franszyzy redukcyjne, to kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o najwyższą z uzgodnionych franszyz redukcyjnych. Wszystkie szkody, których wartość nie przekracza franszyzy redukcyjnej nie są objęte ubezpieczeniem. 10 NIEDOUBEZPIECZENIE 1. Jeżeli podana przez Ubezpieczającego i określona w polisie suma ubezpieczenia dla mienia dotkniętego szkodą jest niższa od wartości tego mienia w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie), to odszkodowanie zmniejsza się w takiej proporcji, w jakiej w dniu powstania szkody podana suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości tego mienia (zasada proporcji). Zasada proporcji ma zastosowanie zarówno w przypadku zaniżenia przez Ubezpieczającego wartości pojedynczego środka trwałego jak i łącznej wartości danego rodzaju mienia znajdującego się w ubezpieczanej lokalizacji. 2. Niedoubezpieczenie nie będzie miało zastosowania dla mienia i kosztów ubezpieczanych w systemie pierwszego ryzyka. 6

7 11 WYRÓWNANIE SUM UBEZPIECZENIA 1. Jeżeli sumy ubezpieczenia przyjęte dla poszczególnych grup rodzajowych mienia są wyższe niż jego nowa wartość odtworzeniowa (lub wartość księgowa brutto albo rzeczywista, jeżeli na ich podstawie określono sumy ubezpieczenia), to kwota nadwyżki zostanie podzielona pomiędzy te pozycje, w których, po wyczerpaniu sumy ewentualnego ubezpieczenia prewencyjnego, występować będzie niedoubezpieczenie. 2. Jeżeli ubezpieczenie obejmuje kilka lokalizacji, dla których uzgodniono odrębne sumy ubezpieczenia, to wyrównanie sum ubezpieczenia może odnosić się tylko do mienia znajdującego się w jednej lokalizacji. 3. Jeżeli dla różnych składników mienia przyjęto różne stawki składki, to zasada, o której mowa w ust. 1 będzie mieć zastosowanie tylko dla pozycji mienia objętych tą samą stawką. 12 WYPŁATA ODSZKODOWANIA 1. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do Generali dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 2. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczającego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 3. Odszkodowanie nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT) w takim zakresie, w jakim Ubezpieczający może odliczyć ten podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W przypadku zbiegu świadczeń z tytułu dwóch lub więcej umów ubezpieczenia z tego samego zdarzenia na sumy ubezpieczenia łącznie przewyższające wysokość szkody, Generali wypłaci odszkodowanie w takim stosunku, w jakim przyjęta przez Generali suma ubezpieczenia pozostaje do sum ubezpieczenia wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 5. Generali wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania w terminie 30 dni okazało się niemożliwe; wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od daty ich wyjaśnienia, z tym że Generali wypłaci bezsporną w świetle przedłożonych dokumentów część odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 13 POWIĄZANIE Z UBEZPIECZENIEM TECHNICZNYM 1. Jeżeli oprócz ubezpieczenia mienia od wszelkiego ryzyka zawarto ubezpieczenie od ryzyk technicznych i jest sprawą sporną, czy i w jakim zakresie szkoda objęta jest ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU, a w jakim na podstawie ubezpieczenia od ryzyk technicznych, Generali może domagać się ustalenia przez biegłego rzeczoznawcę udziału w szkodzie przypadającego na każdego z ubezpieczycieli. 2. Koszty opinii biegłego rzeczoznawcy są pokrywane przez ubezpieczycieli proporcjonalnie do ich udziału w szkodzie. 3. Jeżeli w chwili dokonywania zaliczkowej płatności odszkodowania nie jest jeszcze ustalone, w jakim zakresie szkoda jest objęta ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU, a w jakim na podstawie ubezpieczenia od ryzyk technicznych, Generali wypłaci połowę kwoty zaliczki, z zastrzeżeniem postanowień 12 ust ODTWORZENIE SUMY UBEZPIECZENIA 1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego zadeklarowanego we wniosku ubezpieczeniowym sumę ubezpieczenia ustala się jako redukcyjną lub nieredukcyjną. W razie niedokonania powyższego wyboru przyjmuje się, że suma ubezpieczenia jest sumą redukcyjną. 2. Redukcyjną sumę ubezpieczenia zmniejsza się o wypłacone odszkodowania. Za zgodą Generali i po opłaceniu dodatkowej składki suma ubezpieczenia może zostać podwyższona do pierwotnej wysokości. Odpowiedzialność Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki. 3. Nieredukcyjna suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszaniu i pozostaje stała przez cały okres ubezpieczenia. 7

8 15 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO 1. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na Ubezpieczającym ciążą następujące obowiązki: 1) Obowiązek udzielenia informacji a) Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany podać zgodnie z prawdą wszelkie okoliczności, o które był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. b) Po zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić Generali o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody i o które Generali zapytywał we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Obowiązek taki ma miejsce również wówczas, gdy zmiana tych okoliczności nastąpiła w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o ubezpieczenie a zawarciem umowy ubezpieczenia. 2) Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa W okresie ubezpieczenia Ubezpieczający ma obowiązek: a) we własnym zakresie i na własny koszt utrzymywać zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia, obiekty, maszyny i urządzenia oraz ich zabezpieczenia w dobrym stanie technicznym, a także podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione środki ostrożności, w celu zapobieżenia powstawaniu szkód, w tym przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, o utrzymywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami oraz przepisów prawa budowlanego, a także stosować się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze oraz wszelkich wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, w tym zaleceń Generali w zakresie ochrony mienia przed szkodą; b) należycie zabezpieczyć na czas nieobecności personelu drzwi, okna i wszelkie inne otwory znajdujące się w ubezpieczanych budynkach; c) utrzymywać wszystkie zabezpieczenia i systemy alarmowe, o których informował Generali we wniosku oraz których posiadanie zostało z Generali dodatkowo uzgodnione w stanie sprawności technicznej i zapewnić możliwość ich uruchomienia; d) utrzymywać wszystkie ubezpieczone przedmioty, w szczególności urządzenia i instalacje wodne, dachy i przedmioty na stałe zamontowane na zewnątrz w należytym stanie technicznym, niezwłocznie usuwać wszelkie usterki i szkody oraz zapewnić ich prawidłową konserwację; e) odciąć dopływ wody i opróżnić wszystkie urządzenia i instalacje wodne znajdujące się w budynkach nie użytkowanych lub ich częściach; f) ogrzewać wszystkie budynki i ich części w sezonie zimowym lub odciąć dopływ wody i opróżnić wszystkie znajdujące się w nich urządzenia i instalacje wodne; g) przechowywać przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach podziemnych oraz wszelkie środki obrotowe na wysokości co najmniej 12 cm powyżej poziomu podłogi; h) przechowywać duplikaty planów, akt i dokumentacji oraz kopie zapasowe danych elektronicznych w celu umożliwienia ich odtworzenia; winny one być przechowywane w taki sposób, aby w przypadku szkody nie stały się bezużyteczne lub nie zaginęły wraz z oryginałami; i) ponadto przestrzegać dodatkowych zaleceń Generali warunkujących zawarcie lub kontynuację umowy ubezpieczenia oraz terminów ich realizacji w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody; j) zawiadomić Generali o każdej zmianie wartości ubezpieczonego mienia. 3) Zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia jak i w okresie jej trwania Ubezpieczający ma również obowiązek umożliwienia osobom upoważnionym przez Generali dostępu do ubezpieczonego mienia w celu dokonania oceny ubezpieczanego ryzyka. 4) W razie przeniesienia praw, o których mowa w 16 ust. 2 pkt 2) poniżej, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 5) Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej ciążą na Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rzecz, obowiązki te 8

9 ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. Obowiązek zapłaty składki ciąży wyłącznie na Ubezpieczającym. 2. W przypadku wystąpienia szkody na Ubezpieczającym ciążą następujące obowiązki: 1) Obowiązek zmniejszenia szkody Ubezpieczający jest zobowiązany użyć dostępnych mu środków w cele zmniejszenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą z zastrzeżeniem 15 ust. 3 pkt 1) 2) Obowiązek zgłoszenia szkody a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od wystąpienia szkody lub uzyskania o niej informacji zawiadomić Generali o jej powstaniu; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz innej osoby, obowiązek taki spoczywa również na ubezpieczonym, chyba ze ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek; b) jeżeli zachodzi podejrzenie, że powstanie szkody jest wynikiem popełnienia przestępstwa, w szczególności w przypadku podpalenia, kradzieży z włamaniem i rabunku, należy niezwłocznie powiadomić policję. 2) Obowiązek wyjaśnienia szkody Ubezpieczający ma obowiązek: a) nie dokonywać ani nie dopuścić do dokonania żadnych zmian w ubezpieczonym mieniu przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną przez Generali, chyba że taka zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia po szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru, wymaga tego interes publiczny lub Generali, mimo powiadomienia, nie dokonał oględzin w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia; b) umożliwić Generali wszelkie działania, mające na celu ustalenie przyczyn i wysokości szkody oraz wyliczenie odszkodowania; c) udostępnić Generali dokumentację księgową i inne dowody związane ze szkodą oraz przedłożyć, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody, rachunek poniesionych strat. Koszy sporządzenia dokumentacji ponosi Ubezpieczający. 3. Skutki niedopełnienia obowiązków 1) Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w 15 ust. 2 pkt 1) Generali jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 2) W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w 15 ust. 2 pkt 2) ppkt a) Generali może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło Generali ustalenia okoliczności i skutków zdarzenia. 3) W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w 15 ust. 1 pkt. 2) ppkt j) i zaniżenia sumy ubezpieczenia, przy wypłacie odszkodowania stosuje się zasadę odpowiedzialności proporcjonalnej, określoną w 10 ust. 1 i 2. 4) Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający, przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z winy umyślnej zataili lub podali niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczający był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 5) Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający, przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnili obowiązków, o których mowa w 16 ust. 1 pkt 5) oraz w 15 ust. 1 pkt. 1) ppkt b) oraz pkt 2 ppkt b)-i) i 15 ust. 2 pkt 3) ppkt a)-b), oraz w części C rozdz. VIII. 16 ZAWARCIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia 1) Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie wniosku Ubezpieczającego złożonego na formularzu Generali lub w innej formie pisemnej. 2) Wniosek powinien zawierać następujące dane: - nazwę (firmę), adres oraz NIP Ubezpieczającego; - rodzaj prowadzonej działalności oraz wszystkie miejsca jej prowadzenia; - przedmiot i zakres ubezpieczenia; - wykaz zgłaszanych do ubezpieczenia miejsc prowadzonej działalności; 9

10 - wykaz zgłaszanego do ubezpieczenia mienia, ze wskazaniem rodzaju tego mienia, sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację tego mienia, a także w odniesieniu do jednostkowego środka trwałego z podaniem wartości tego środka. Ponadto w wykazie tym powinny zostać wskazane składniki mienia, stanowiące własność osoby trzeciej; - wysokość sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju ubezpieczanego mienia, z podaniem systemu ubezpieczenia, sposobu szacowania wartości ubezpieczanego mienia oraz ze wskazaniem, czy jest to suma redukcyjna, czy też nieredukcyjna; - okres ubezpieczenia; - wykaz szkód w mieniu Ubezpieczającego powstałych w okresie ostatnich pięciu lat wskutek ryzyk objętych zakresem wnioskowanego ubezpieczenia wraz ze wskazaniem ich przyczyny oraz faktycznej wysokości bez względu na to, czy wspomniane mienie było objęte ubezpieczeniem; - opis posiadanych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. 3) Generali może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka. 4) Ubezpieczający oraz przedstawiciel Ubezpieczającego, (jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest za jego pośrednictwem) obowiązani są udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierowane do niego na piśmie oraz podać wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia składki. Jeżeli Generali zawarło umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 5) Ubezpieczający ma obowiązek zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w pkt. 4) i zawiadamiać o tych zmianach Generali niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 6) Generali nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem postanowień pkt. 5), nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia pkt. 5) doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 7) W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek innej osoby, obowiązki określone w paragrafach poprzedzających spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba, że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 8) Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu polisy, chyba że w polisie określono inny dzień jako datę zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby trzeciej polisę doręcza się Ubezpieczającemu. 2. Zmiany umowy ubezpieczenia 1) Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Generali potwierdzi uzgodnioną zmianę umowy ubezpieczenia wystawiając aneks do polisy. 2) W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być, za zgodą Generali, przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 3. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 1) Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 2) Jeżeli odpowiedzialność Generali rozpoczyna się jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Generali może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Generali może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony. W przypadku braku wezwania do zapłaty, odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony. 3) Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, z zastrzeżeniem pkt. 2) powyżej, Generali może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z ważnych powodów, tj.: a) jeżeli budynek, w którym znajduje się ubezpieczone mienie jest opuszczony lub nieużytkowany przez okres dłuższy niż 30 dni; 10

11 b) jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzymało informację o naruszeniu przez Ubezpieczającego lub osobę, działającą w imieniu Ubezpieczającego i na jego rzecz obowiązków, o których mowa w 16 ust. 1 pkt 5 oraz w 15 ust. 1 pkt.1) ppkt b) oraz pkt 2) ppkt a)-i); c) jeżeli ujawniona zostanie okoliczność, która zwiększa prawdopodobieństwo zajścia szkody w takim stopniu, że Generali nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okoliczności wiedziało; d) jeżeli Ubezpieczający, przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność zataili lub przekazali nieprawdziwą informację o dotychczasowej szkodowości (zgodnie z wnioskiem), lub też zataili lub podali nieprawdziwe informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które Ubezpieczający był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 4. Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia wygasa: 1) z chwilą wypłaty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej dla danego rodzaju mienia w przypadku redukcyjnej sumy ubezpieczenia; 2) z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na inną osobę, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 17 OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia określony jest w polisie. 2. Czas trwania odpowiedzialności 1) Odpowiedzialność Generali rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w polisie. 2) Odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia lub dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej zgodnie z postanowieniami 16 ust. 3 i 4. 3) W przypadku zmian wprowadzanych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zapisy dotyczące początku i końca okresu ubezpieczenia stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku, gdy składka opłacana jest w ratach oraz gdy Ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki we wskazanym w polisie terminie, Generali może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. W przypadku braku płatności w/w terminie odpowiedzialność Generali kończy się z ostatnim dniem wyznaczonego terminu. W przypadku braku wezwania do zapłaty, odpowiedzialność Generali kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony. 18 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy składek Generali obowiązującej w dniu wystawienia polisy. Wysokość stawki taryfowej uzależniona jest m. in. od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i związanego z nim zagrożenia pożarowego, zagrożenia powodziowego i posiadanych zabezpieczeń. 2. Jeżeli do umowy ubezpieczenia zostały wprowadzone klauzule umowne, zawierające postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień niniejszych OWU, wysokość składki ustalana jest indywidualnie, w porozumieniu z Ubezpieczającym. 3. Wysokość składki oraz terminy jej płatności są określone w polisie. 4. W przypadku ubezpieczenia na nieredukcyjną sumę ubezpieczenia podstawowa stawka taryfowa ulega podwyższeniu. 5. Na wniosek Ubezpieczającego Generali może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności składki na raty. Terminy płatności rat oraz ich wysokość są określone w polisie. 6. Za datę zapłaty składki przyjmuje się datę dokonania przez Ubezpieczającego przelewu lub wpłaty na rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki. W przypadku niedoboru środków na rachunku Ubezpieczającego, za datę opłacenia składki uznaje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym Generali. 11

12 7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 8. Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 9. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 19 FAŁSZYWE ROSZCZENIA Jeżeli jakiekolwiek roszczenie wniesione z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU okazało się pod jakimkolwiek względem fałszywe, lub gdyby Ubezpieczający lub ktokolwiek uprawniony do działania w jego imieniu użył fałszywych środków lub zabiegów w celu uzyskania korzyści wynikających z umowy ubezpieczenia, bądź też w przypadku, gdy szkoda została spowodowana umyślnie przez Ubezpieczającego lub za jego przyzwoleniem, wszelkie prawa do uzyskania odszkodowania z tytułu takiej umowy ubezpieczenia podlegają utracie. 20 ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Z dniem wypłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na Generali roszczenie Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania (roszczenie regresowe). Roszczenie takie nie przechodzi na Generali, jeżeli sprawcą szkody jest osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. 2. Jeżeli Generali pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Generali. 3. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 4. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Generali wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji. 5. Jeżeli Ubezpieczający bez zgody Generali zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostało ujawnione po wypłacie odszkodowania, Generali może żądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 21 WYBÓR PRAWA, SĄD WŁAŚCIWY 1. Umowa ubezpieczenia zawarta na niniejszych warunkach, we wszystkich jej częściach oraz kwestiach odnoszących się do faktu jej zawarcia, skuteczności lub interpretacji, podlega wyłącznie prawu polskiemu. Dotyczy to również ryzyk znajdujących się za granicą. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów w związku z umową ubezpieczenia jest sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Generali. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika 12

13 Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. 4. Zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres siedziby Generali. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres i nie zawiadomił o tym Generali, przyjmuje się, że Generali dopełniło obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane na ostatni adres Ubezpieczającego. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne. 6. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali TU S.A. nr GNL/ob./26/8/2007 w dniu 8 sierpnia 2007 r. i wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2007 r. Erich Fischer Członek Zarządu Generali T.U. S.A. Michał Gomowski Członek Zarządu Generali T.U. S.A. 13

14 CZĘŚĆ B DEFINICJE 1. POŻAR, UDERZENIE PIORUNA, WYBUCH, UDERZENIE STATKU POWIETRZNEGO LUB KOSMICZNEGO 1.1. Pożar Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile Uderzenie pioruna Za uderzenie pioruna uważa się bezpośrednie oddziaływanie siły i temperatury pochodzącej z wyładowania atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpośredni natychmiastowy skutek takiego wyładowania, z wyłączeniem jego pośrednich skutków, w tym szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepięciem prądu Wybuch Za wybuch uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub par. Wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego ścianek w stopniu powodującym gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem zbiornika a jego otoczeniem. Do wybuchu zalicza się również implozję (szkody powstałe w wyniku podciśnienia), polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego Uderzenie statku powietrznego lub kosmicznego Za uderzenie statku powietrznego lub kosmicznego uważa się katastrofę lub przymusowe lądowanie statku powietrznego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku. 2. ZAMIESZKI WEWNĘTRZNE, WANDALIZM, STRAJK LUB LOKAUT 2.1. Zamieszki wewnętrzne Za zamieszki wewnętrzne uważa się sytuację, kiedy pewna nieznaczna część społeczeństwa dąży do zakłócenia spokoju publicznego, dokonując aktów przemocy wobec osób lub rzeczy Wandalizm Za wandalizm uważa się zamierzone, bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie mienia, przeprowadzone bez zamiaru dokonania kradzieży z włamaniem Strajk Za strajk uważa się wspólnie zaplanowane, zorganizowane i przeprowadzone, obliczone na osiągnięcie wspólnego, określonego celu, wstrzymanie pracy przez znaczącą liczbę pracowników Lokaut Za lokaut uważa się wspólnie zaplanowane, zorganizowane i przeprowadzone, obliczone na osiągnięcie wspólnego, określonego celu działanie uniemożliwiające podjęcie pracy przez znaczącą liczbę pracowników. 3. KOLIZJA, DYM, UDERZENIE FALI DŹWIĘKOWEJ 3.1. Kolizja 3.2. Dym Za kolizję uważa się uderzenie pojazdu szynowego lub drogowego w inny pojazd lub przedmiot. Za dym uważa się nagłe, niszczące działanie dymu powstałego w procesie spalania, z zastrzeżeniem że koszty oczyszczania z sadzy przedmiotów nieuszkodzonych są pokrywane wyłącznie w ramach uzgodnionych kosztów dodatkowych, na zasadach, o których mowa w 6 części A. 14

15 3.3. Uderzenie fali dźwiękowej Za uderzenie fali dźwiękowej uważa się niszczące działanie fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku. 4. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM, RABUNEK, DEWASTACJA 4.1. Kradzież z włamaniem Za kradzież z włamaniem uważa się: - usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń, po usunięciu, poprzez zniszczenie lub uszkodzenie przy użyciu siły lub narzędzi, istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu wejścia kluczem podrobionym, dopasowanym lub kluczem oryginalnym, zdobytym przez sprawcę wskutek kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; - dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczenia, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, jeżeli Ubezpieczający nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności tego faktu ujawnić, a sprawca pozostawił w pomieszczeniu ślady, które mogą zostać użyte jako środki dowodowe Rabunek Za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia przy użyciu siły lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Ubezpieczającego lub jego pracowników. Rabunek ma miejsce również wtedy, gdy sprawca, używając siły lub grożąc jej użyciem wobec Ubezpieczającego lub pracownika posiadającego klucze, doprowadził go do ubezpieczonego pomieszczenia i zmusił do jego otworzenia lub sam je otworzył zrabowanym kluczem Napad na konwojenta Za napad na konwojenta uważa się rabunek dokonany na osobie konwojenta zatrudnionego przez Ubezpieczającego podczas wykonywania przez niego czynności służbowych, również poza miejscem ubezpieczenia Dewastacja Za dewastację uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w związku z dokonaną lub usiłowaną kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem. 5. WODA BIEŻĄCA, AWARIA INSTALACJI TRYSKACZOWEJ 5.1. Woda bieżąca Za wodę bieżącą uważa się wodę znajdującą się w zamontowanej na stałe instalacji wodnokanalizacyjnej, podłączonych do niej urządzeniach lub w obiegu zamkniętym Awaria instalacji tryskaczowej Za awarię instalacji tryskaczowej uważa się niezgodny z przeznaczeniem wyciek środków gaśniczych z zamontowanej instalacji tryskaczowej. 6. WICHURA, GRAD, NAPÓR ŚNIEGU, OSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI 6.1. Wichura 6.2. Grad Za wichurę uważa się wiatr, którego maksymalna prędkość przekracza 60 km/h. Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu Napór śniegu Za napór śniegu uważa się niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu. 15

16 6.4. Osunięcie się ziemi Za osunięcie się ziemi uważa się ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach nie spowodowany działalnością człowieka. 7. TRZĘSIENIE ZIEMI 8. POWÓDŹ Za trzęsienie ziemi uważa się naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej, wywołane procesami geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej. Za powódź uważa się zalanie terenów w wyniku podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących wskutek: - nadmiernych opadów atmosferycznych, - spływania wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i pofałdowanych, - topnienia kry lodowej, - tworzenia się zatorów lodowych w korytach wód płynących. 9. TERRORYZM 10. EUROPA 11. POLISA Za terroryzm uważa się nielegalne akcje indywidualne lub grupowe podejmowane z pobudek politycznych, ideologicznych, religijnych, ekonomicznych, społecznych lub tym podobnych, z wykorzystaniem przemocy, w celu zastraszenia ludności, wywarcia nacisku na rządy lub organy państwowe i dezorganizacji życia publicznego. Za Europę uważa się kontynent europejski oraz Islandię, Grenlandię, Spitzbergen, Wyspy Kanaryjskie, Maderę, Cypr, Azory oraz azjatycką część Turcji. Każdy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. 12. SUMA UBEZPIECZENIA PREWENCYJNEGO Określony w polisie limit odpowiedzialności Generali służący pokryciu różnicy pomiędzy podaną sumą ubezpieczenia a wartością nową odtworzeniową mienia. 16

17 CZĘŚĆ C POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE I. UBEZPIECZENIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Niniejszym postanowieniem szczególnym ogranicza się wyłączenie określone w 3 ust. 1 pkt 15) niniejszych OWU postanowieniem następującym: 1. W obiektach znajdujących w fazie budowy lub montażu ubezpieczeniem są objęte szkody powstałe bezpośrednio wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub uderzenia statku powietrznego lub kosmicznego oraz szkody w ubezpieczonym mieniu będące ich następstwami. 2. Budynki i budowle w budowie, w których wszystkie otwory (okienne, drzwiowe, dach itp.) są zamknięte, objęte są ubezpieczeniem w pełnym zakresie wynikającym z niniejszych OWU. 3. Postanowienia 10 dotyczące niedoubezpieczenia pozostają w mocy. II. UBEZPIECZENIE POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA 1. Pod warunkiem uzgodnienia w polisie odrębnej sumy ubezpieczenia, zakres terytorialny ubezpieczenia określony w 2 ust. 2 OWU zostaje rozszerzony i ubezpieczone mienie zostaje objęte ochroną w każdym miejscu na świecie, w którym się czasowo znajduje (również podczas transportu). 2. Rozszerzenie niniejsze obejmuje szkody powstałe w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub uderzenia statku powietrznego lub kosmicznego. 3. Rozszerzenie niniejsze ma charakter subsydiarny w stosunku do innych istniejących umów ubezpieczenia. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona na zasadzie pierwszego ryzyka do sumy ubezpieczenia uzgodnionej w tym celu w polisie. III. POŻAR I WYBUCH WEWNĘTRZNY Niniejszym postanowieniem szczególnym ogranicza się wyłączenie określone w 3 ust. 3 pkt 11) b) OWU poprzez włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych pożarem lub wybuchem powstałym w sposób nagły i niespodziewany, bez udziału czynników zewnętrznych. IV. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCZYSZCZANIA Pod warunkiem uzgodnienia w polisie odrębnej sumy ubezpieczenia, ubezpieczeniem są objęte koszty związane z oczyszczaniem i usuwaniem odpadów z miejsca ubezpieczenia, w tym koszty niezbędnych ekspertyz oraz zdeponowania odpadów. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Ubezpieczeniem są objęte koszty oczyszczania powstałe: - w związku ze zdarzeniem objętym ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, - w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu i związanym z nią zanieczyszczeniem gruntu w miejscu ubezpieczenia W przypadku istnienia różnych, prawnie dopuszczalnych metod oczyszczania, ubezpieczone są jedynie koszty najtańszego wariantu Ubezpieczeniem nie są objęte koszty związane ze skażeniem wody lub powietrza W przypadku konieczności oczyszczenia mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego ubezpieczeniem objęte są jedynie koszty odnoszące do rzeczy ubezpieczonych Jeżeli mienie lub gleba były zanieczyszczone przed wystąpieniem szkody, ubezpieczeniem są objęte wyłącznie te koszty, które stanowią nadwyżkę w stosunku do kosztów, które należałoby ponieść na oczyszczenie mienia lub gleby w przypadku, gdyby szkoda nie miała miejsca W przypadku zanieczyszczenia gleby ubezpieczeniem objęte są również koszty ponownego wypełnienia terenu glebą. Od odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów oczyszczania gleby oraz ponownego wypełnienia glebą każdorazowo potrącana będzie uzgodniona w polisie franszyza redukcyjna. 2. Koszty ekspertyz są rozumiane jako koszty poniesione na wykonanie niezbędnych ekspertyz urzędowych oraz przeprowadzenie badań przez biegłych, w celu ustalenia, czy w związku ze szkodą: - powstały odpady niebezpieczne lub wymagające specjalnego postępowania, - wymagane jest zastosowanie procedur postępowania z odpadami zwierzęcymi, - nastąpiło skażenie gleby 17

18 oraz określenia sposobu usunięcia i składowania odpadów. 3. Koszty oczyszczania i usuwania odpadów są rozumiane jako koszty oczyszczania, rozbiórki, rozmontowania oraz wywiezienia pozostałości i odpadów w miejsce składowania. W ramach uzgodnionej sumy ubezpieczenia objęte ubezpieczeniem są również koszty składowania czasowego, maksymalnie w okresie 6 miesięcy. 4. Koszty składowania są rozumiane jako koszty zdeponowania odpadów, łącznie ze związanymi z tym opłatami urzędowymi. 5. Ubezpieczeniem nie są objęte koszty oczyszczania związane z odpadami i skażeniem radioaktywnym. V. SKAŻENIE IZOTOPAMI RADIOAKTYWNYMI, KOSZTY OCZYSZCZANIA 1. Pod warunkiem uzgodnienia w polisie odrębnej sumy ubezpieczenia, ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na skażeniu ubezpieczonego mienia izotopami radioaktywnymi, jeżeli skażenie takie powstało w wyniku szkody objętej zakresem ubezpieczenia, powstałej na terenie ubezpieczonego przedsiębiorstwa. 2. Koszty oczyszczania, rozbiórki lub izolacji ubezpieczonych przedmiotów, które uległy skażeniu są pokryte w takim zakresie, w jakim podjęte działania wynikają z przepisów prawa lub poleceń uprawnionych władz. 3. Koszty powyższe są objęte ubezpieczeniem do sumy ubezpieczenia uzgodnionej w polisie dla kosztów oczyszczania. VI. UBEZPIECZENIE DANYCH I OPROGRAMOWANIA Niezależnie od pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: - uszkodzenie lub utrata danych lub oprogramowania komputerowego, w szczególności będące następstwem wirusów komputerowych, utraty, usunięcia, uszkodzenia lub zmiany danych, zmiany struktury programu, a także szkody powstałe w wyniku przestoju lub zakłócenia pracy zakładu będącego ich następstwem. Ubezpieczeniem są jednak objęte szkody w danych i oprogramowaniu komputerowym będące następstwem szkody objętej zakresem ubezpieczenia powstałej w ubezpieczonych przedmiotach; - szkody polegające na pogorszeniu funkcjonowania, wydajności systemu informatycznego, dostępu i możliwości przetwarzania danych, a także szkody powstałe w wyniku przestoju lub zakłócenia pracy zakładu będącego ich następstwem. VII. OGRANICZENIE ZARZUTU NIEDOUBEZPIECZENIA Postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące niedoubezpieczenia będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy: - suma ubezpieczenia w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie odpowiadała faktycznej wartości ubezpieczanego mienia, zdefiniowanej zgodnie z niniejszymi OWU; - zmiany sum ubezpieczenia dokonane w okresie ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego nie odzwierciedlały faktycznej wartości ubezpieczanego mienia, zdefiniowanej zgodnie z niniejszymi OWU; - wzrost wartości ubezpieczonego mienia w okresie ubezpieczenia w wyniku dokonanych zakupów, rozbudowy, przebudowy, modernizacji itp. nie został uwzględniony poprzez stosowne podwyższenie sumy ubezpieczenia, a umowa ubezpieczenia nie zawierała klauzuli automatycznego pokrycia lub wzrost wartości mienia był większy niż przewidywały to zapisy klauzuli. VIII. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA DLA UBEZPIECZENIA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych OWU Generali odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem pod warunkiem spełnienia następujących wymogów bezpieczeństwa: 1. Konstrukcja ścian, sufitów, podłóg i dachów 1.1. Ściany, sufity, podłogi i dachy pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi i nie posiadać otworów, które umożliwiają dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania. 18

19 1.2. Pomieszczenia wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych konstrukcji ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są uważane za pomieszczenia należycie zabezpieczone. 2. Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 2.1. Wszystkie drzwi zewnętrzne w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone oraz wyposażone w takie zamknięcia, żeby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy Drzwi zewnętrzne powinny być zamykane na co najmniej 2 zamki wielozapadkowe lub 2 kłódki bezkabłąkowe zawieszane na oddzielnych skoblach W szczególnych przypadkach wystarczającym zabezpieczeniem będzie jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie mechaniczny lub elektroniczny z aktualnym atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Jeżeli drzwi zewnętrzne są wyposażone w jeden zamek wielozapadkowy, brak drugiego zamka może zostać zastąpiony przez ustanowienie dozoru lub zainstalowanie alarmu, za które w takim przypadku nie będą przysługiwały zniżki W przypadku gdy drzwi zewnętrzne są oszklone, powinny one być dodatkowo na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami, szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Zamki w drzwiach powinny być tak skonstruowane, aby ich otwarcie nie było możliwe przez wybitą szybę bez użycia klucza. Od wymogu tego można odstąpić, jeżeli w lokalu ustanowiono stały dozór lub zainstalowano urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe Przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u dołu od wewnętrznej strony lokalu lub wewnątrz drzwi. 3. Zabezpieczenie okien i innych oszklonych otworów zewnętrznych 3.1. Wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte Okna i inne zewnętrzne otwory znajdujące się w piwnicach, suterenach i na parterach lokali, w których znajduje się ubezpieczone mienie, a także lokali znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów i dachów powinny być na całej powierzchni zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami, szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Od wymogu tego można odstąpić jeżeli w lokalu ustanowiono stały dozór lub zainstalowano urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe Kraty, antywłamaniowe rolety lub żaluzje oraz okiennice powinny być prawidłowo osadzone i zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy lub kłódkę bezkabłąkową Osoba sprawująca dozór obiektu w przypadku opisanym w pkt 2.5. oraz 3.2, powinna posiadać określony zakres obowiązków z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku próby włamania. 4. Zabezpieczenie kluczy 4.1. Klucze do lokalu objętego ubezpieczeniem powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym W razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych), Ubezpieczający, po otrzymaniu o tym wiadomości, obowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki. 5. Zabezpieczenie pojazdów stanowiących rzeczowe składniki majątku obrotowego 5.1. W przypadku ubezpieczenia pojazdów samochodowych i mechanicznych stanowiących rzeczowe składniki majątku obrotowego lub mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi, sprzedaży lub umowy komisu, za należyte zabezpieczenie uważa się również parking pod stałym nadzorem, ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub płotem i oświetlony w porze nocnej Wjazd na parking powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną. 19

20 5.3. W ubezpieczonych pojazdach nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, a wszystkie drzwi powinny być zamknięte na zamek fabryczny. Kluczyki powinny być przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. 6. Konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów 6.1. Obudowa kłódek zabezpieczających kraty, żaluzje, rolety lub okiennice, powinna być całkowicie zamknięta Uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób uniemożliwiający jego oberwanie, ukręcenie lub obcięcie. Grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia kabłąka lub bolca powinien odpowiadać parametrom kłódki. W przypadku powstawania na kabłąku wolnego miejsca należy wypełniać je tulejką dystansową lub specjalną wkładką wypełniającą. 20

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warun ki ubez pieczen ia m ien ia od wszelkiego ryz yka Gen erali TU S.A, zatwierdzone uchwałą nr GNL/ob./26/8/2007 w dniu 8 sierpnia 2007 r. weszły w życie 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY/MONTAŻU. Postanowienia wstępne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY/MONTAŻU. Postanowienia wstępne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK Postanowienia wstępne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/montażu, zwanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Zysku Wskutek Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Zysku Wskutek Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Zysku Wskutek Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH KLAUZULA STEMPLA w brzmieniu: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/55/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN BUDOWLANYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN BUDOWLANYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN BUDOWLANYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn budowlanych, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo