EKSPERTYZA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 mgr inż. Czesław Imbra inż. poż. Krzysztof Matuszczak Rzeczoznawca ds. budowlanych Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń Nr upr. z centralnego rejestru przeciwpożarowych GINB 153/98/R upr. KG PSP 211/ Szczecin, ul. Puszczykowa Szczecin, ul. Krzywa 40 tel. kom tel. kom ; tel. dom. (91) EKSPERTYZA TECHNICZNA nr CI-KM/105/2014 Temat: Inwestor: Wskazania zamienne, zapewniające bezpieczne warunki ewakuacji oraz użytkowania, w związku z projektem przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania b. internatu na potrzeby dydaktyczne Akademii Sztuki przy pl. Orła Białego nr 2 w Szczecinie (dz. 33/7, obręb 1036) Akademia Sztuki pl. Orła Białego Szczecin Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kalert Pracownia Architektoniczna ATELIER XXI ul. Osiek 1/ Szczecin Opracował: Szczecin wrzesień 2014 r. Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania bądź jego części bez zgody autorów jest zabronione

2 2 SPIS TREŚCI 1. Cel i zakres ekspertyzy technicznej 2. Charakterystyka budynku 2.1. Charakterystyka ogólna 2.2. Charakterystyka pożarowa budynku Kwalifikacja pożarowa Odporność pożarowa budynku i ogniowa elementów Strefy pożarowe Warunki ewakuacyjne Zabezpieczenia instalacyjne Instalacja elektryczna (IE) Oddymianie klatek schodowych (OKS) Oddymianie dźwigów (OD) Oświetlenie ewakuacyjne (OE) Instalacja odgromowa (IP) Wentylacja bytowa Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydranty (IWK) Instalacja wykrywcza pożaru (ISP) Podręczny sprzęt gaśniczy Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru Dojazd pożarowy 3. Propozycje rozwiązań zamiennych 4. Zakończenie i wnioski 5. Konkluzja Załączniki: 1. Plan zagospodarowania rys Rzuty projektowanych kondygnacji: a) kond. -2 (piwnica) rys. 2. b) kond. -1 (przyziemie) rys. 3. c) kond. 0 parter rys. 4. d) kond. +1 I piętro + łącznik rys. 5. e) kond. +2 II piętro rys. 6. f) kond. +3 III piętro rys. 7. g) kond. +4 poddasze (przebudowywany strych) rys Przekrój A-A rys. 9.

3 3 1. Cel i zakres ekspertyzy technicznej Celem ekspertyzy pt. Wskazania zamienne zapewniające bezpieczne warunki ewakuacji oraz użytkowania, w związku z projektem przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania b. internatu na potrzeby dydaktyczne Akademii Sztuki przy pl. Orła Białego nr 2 w Szczecinie (dz. 33/7, obręb 1036), opracowanej w trybie 2 ust. 3a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75, poz. 690, wraz z późn. zm.), jest określenie rozwiązań budowlano-instalacyjnych, jakie należy wprowadzić w analizowanym budynku, aby zapewnić w nim bezpieczne pożarowo warunki pracy i użytkowania, w sytuacji, gdy: 1) Szerokość spoczników w klatce schodowej nr K1 (klatka usytuowana od strony południowej) jest zmienna i waha się w najwęższych miejscach między 136,5 a 136,0 cm między przyziemiem (kondygnacja -1) a parterem (kondygnacja 0) oraz 101,0 a 120,5 cm pomiędzy parterem (0) a I piętrem (+1) i 131,0 do 149,5 cm pomiędzy III piętrem a poddaszem, oraz 130,0-132,0 cm w klatce nr K2 (od strony północnej) pomiędzy przyziemiem a I piętrem, tj. mniej niż wymagane 150 cm wg 68 ust. 1 warunków technicznych. 2) Odległość pełnych odcinków ścian o klasie REI 120 odporności ogniowej wydzielających istniejący łącznik prowadzący do budynku głównego Akademii Sztuki (AS) zlokalizowanego po stronie wschodniej, na wysokości I piętra (kondygnacja -1), usytuowanych pod kątem 90 0 do przeszklonych ścian budynku głównego wynosi: 3,4 m licząc od lica zewnętrznego, 3,8 m licząc od lica wewnętrznego, tj. mniej niż wymagane w tym konkretnym przypadku 4 m wg 271 ust. 11 i ust. 1 w sytuacji, gdy obydwa budynki muszą tworzyć w stosunku do siebie odrębne strefy pożarowe. 3) Ze względów funkcjonalnych rezygnuje się z wykonania stałych przeszkleń CI 60 w zespołach toalet usytuowanych na kondygnacjach: 0, +1, +2, +3 i +4 w narożniku północno-zachodnim, w ich ścianie wschodniej przylegającej pod kątem 90 0 do wykuszu z oknem ratowniczym klatki schodowej K2 pomimo takiego wymogu wynikającego z treści 249 ust. 6 warunków technicznych.

4 4 2. Charakterystyka budynku 2.1. Charakterystyka ogólna Przedmiotem opracowania jest wykonany w technologii tradycyjnej (ściany murowane, stropy żelbetowe; schody żelbetowe; dach drewniany kryty blachą) przedwojenny budynek usytuowany w środku zabudowy kwartału pomiędzy ulicami: Łaziebna (od północy) Grodzka od południa, Tkacka (od zachodu) pl. Orła Białego od wschodu. Budynek ten wybudowany na początku XX wieku jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-20 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K1.I.67801/4/76 z r. Budynek posiada bardzo specyficzną, ciekawą architekturę z jednej strony ukrytą w środku kwartału, a z drugiej strony ciekawie wkomponowaną tak, że daje ona poczucie niezwykłego spokoju (nie dociera tam nawet tzw. szum hałasu wielkomiejskiego). Budynek, pomimo że znajduje się w 2. linii zabudowy, to jego ukształtowanie pozwala na dobre doświetlenie światłem dziennym pomieszczeń do pracy i nauki położonych na wszystkich kondygnacjach nadziemnych. Położenie budynku ma natomiast poważną wadę, jeżeli chodzi o wymagania przeciwpożarowe. Budynek posiada tylko 1 bezpośrednie połączenie z drogą publiczną, tj. z ul. Łaziebną i to poprzez działkę miejską nr 33/6 i działkę nr 33/9, na której obecnie znajduje się trafostacja Zakładu Energetycznego i garaż obydwa te obiekty podczas przebudowy budynku będą wyburzone. Na działce miejskiej nr 33/6 zostanie ustanowiona służebność dojścia i dojazdu na rzecz Akademii Sztuki. Do budynku jest zapewniony także dostęp przez bramę pod budynkiem biurowym od ul. Tkackiej dojście do klatki K1 oraz przez budynek główny AS od pl. Orła Białego. Dane liczbowe Poniżej w tabeli przedstawiono dane liczbowe budynku po projektowanej przebudowie.

5 5 Lp. Nr kondygnacji/nazwa Pow. całk. m 2 Pow. użytkowa m 2 Max liczba osób (piwnica klub) 129, (przyziemie) 510, (parter) 497, (I piętro) 562, (II piętro) 592, (III piętro) 528, (poddasze IV piętro) 491,99 24 R a z e m : 3 313, , Ponadto: pow. zabudowy m 2 kubatura m 3 wysokość (od 0,0 do kalenicy) - 23,65 m liczba kondygnacji nadziemnych - 6 liczba kondygnacji podziemnych - 1 Ilość klatek schodowych 2 szt. (K1 i K2). Przeznaczenie budynku Budynek po przebudowie będzie mieć charakter dydaktyczno-twórczy. Zasadnicza (przeważająca) część pomieszczeń będzie przeznaczona na sale ćwiczeń i sale warsztatowe różnych technik artystycznych, jak np. pracownia malarska, grafiki, rzeźby itd. W żadnej z sal dydaktycznych nie przewiduje się: pobytu studentów w liczbie powyżej 50 osób, wykorzystywania w procesach dydaktycznych cieczy bądź gazów palnych w ilościach mogących stanowić zagrożenie wybuchowe lub nawet zwiększać miejscowo zagrożenie pożarowe poprzez zwiększenie obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m Charakterystyka pożarowa budynku Przedstawiona poniżej charakterystyka pożarowa obejmuje zarówno stan istniejący, jak i uwzględnia projektowane zabezpieczenia branży: konstrukcyjnej, architektonicznej, instalacyjnej.

6 Kwalifikacja pożarowa Budynek zalicza się do: grupy średniowysokich SW (23,65 m), kategorii zagrożenia ludzi ZL III (dotyczy to bez wyjątku wszystkich kondygnacji) Odporność pożarowa budynku i ogniowa elementów Budynek w całości będzie posiadać wymaganą klasę B odporności pożarowej. Odporność ogniowa elementów budynku tak istniejących, jak i nowo projektowanych nie będzie mniejsza niż: ściany nośne i ściany oddzieleń ppoż. kl. min REI 120, drzwi bądź inne zamknięcia w ścianach oddzieleń ppoż. min EI 60, stropy, w tym: stropy oddzieleń przeciwpożarowych oraz stropodachy min REI 60 (wszystkie stropy będą/są masywne), ściany zewnętrzne zarówno nośne, jak i nienośne klasa min EI 60 w tzw. pasach nadprożowych (międzykondygnacyjnych) o wysokości min 0,8 m oraz min 2 m w ścianach zewnętrznych, w pasach pionowych pomiędzy strefami pożarowymi, jeżeli ściany oddzielające strefy pożarowe nie są wysunięte przed lico na min 0,3 m ( 235 ust. 2 WT), ściany wewnętrzne klatek schodowych ewakuacyjnych min REI 60 z dopuszczalnością przeszkleń klasy EI 60, ściany działowe min EI 30 dotyczy to także ścianek przeszklonych wydzielających ciągi ewakuacyjne (dopuszczalne są luksfery, ale klasy EI 30), drzwi prowadzące do ewakuacyjnych, oddymianych klatek schodowych K1 i K2 min EI 30, za wyjątkiem drzwi do piwnic, tj. kondygnacji -2 w klasie min. EI 60, obudowa łącznika na wysokości 1 piętra : słupy nośne R 120, podciągi, belki R 120, ściany REI 120 (w osi podciągów), stropy REI 60, drzwi zamykające łącznik na wysokości ściany zachodniej budynku głównego AS na I piętrze EI 60, drzwi szybowe do oddymianego dźwigu min EI 30,

7 7 obudowa pomieszczeń od strony drewnianej więźby dachowej łącznie z elementami tej więźby wchodzącymi w przestrzeń użytkową pomieszczeń rozwiązanie systemowe klasy EI 60, schody na antresolę z III piętra sali malarskiej stalowe, bezklasowe (na antresoli < 10 osób), ściany i sufity wydzielające wentylatornie na poddaszu min EI 60; drzwi wejściowe EI Strefy pożarowe W budynku wydziela się następujące straty pożarowe: 1) S1 piwnica, poziom -2 o F = 129,59 m 2, 2) S2 pozostałe, nadziemne kondygnacje oznaczone numerami: -1, 0, +1, +2 i +4 o pow. wewnętrznej (całkowitej) 3 151,8 m 2. W ramach strefy S2 (główna) wydziela się ponadto na zasadach szczególnych: a) jako odrębne tzw. równoważne strefy pożarowe: klatka schodowa K1, klatka schodowa K2, szyb dźwigu osobowego oraz tzw. pomieszczenia wydzielone pożarowo tj, b) wentylatornię na poddaszu, c) serwerownię (pom. 1/10) na parterze (ściany, strop REI 60, drzwi EI 30). Powierzchnia stref pożarowych nr S1, S2 są znacznie mniejsze od dopuszczalnych (dopuszczalna powierzchnia dla strefy S2 to m 2 ). UWAGI: 1. Przejścia instalacyjne (wszystkie) przez oddzielenia pomiędzy strefami S1-S2 i równoważnymi należy zabezpieczyć wg atestowanych metod do klasy EI oddzieleń (EIS w przypadku klap pożarowych). 2. Przejścia instalacyjne o średnicy z 4 cm przez ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych należy zabezpieczyć do klasy min EI 60.

8 Warunki ewakuacyjne Pomimo niezachowanych niektórych parametrów wymiarowych przez schody w obydwu klatkach, warunki ewakuacji w budynku są bardzo przejrzyste i proste. Zapewnia to funkcjonalny tzw. korytarzowy, symetryczny układ komunikacyjny. Biegnący w osi symetrii budynku korytarz łączący obydwie klatki schodowe o długości całkowitej 24 m sprawią, iż przy 2 kierunkach dojść na wszystkich kondygnacjach nadziemnych (wyjątek stanowi 4 pomieszczenia na poddaszu z 1 kierunkiem dojścia o długości 11 m), przy projektowanych zabezpieczeniach dróg ewakuacji, warunki ewakuacji uznać należy za komfortowe. Zabezpieczenie dróg ewakuacji zapewnią: a) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005, b) fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne, c) najprostszy, ale automatyczny system rozgłaszania alarmu pożarowego oparty na sygnalizatorach optyczno-akustycznych i prostej centrali pożarowej z ręcznymi ostrzegaczami pożaru na korytarzach ROP (przy wejściach do klatek schodowych). Z klatek schodowych w budynkach K1 i K2 zaprojektowano wyjście na przyległy teren przez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości łącznej w świetle po otwarciu powyżej 1,2 m (szerokość skrzydła szerszego wynosi min 0,9 m). Skrzydła tych drzwi należy wyposażyć w stopki blokujące je w pozycji otwarte i w takiej pozycji należy je utrzymywać w trakcie pożaru. Drzwi te stanowią także otwory dolotowe powietrza uzupełniającego do klap oddymiających. Klatki schodowe, korytarze i hole w budynku należy wyposażyć w: fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne zgodne z polskimi normami (znak średnio co 6 m oraz na spocznikach i podestach schodów), oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min 1 lx i czasie działania min 1 h zgodnie z PN-EN 1838, a w klatkach schodowych, w których nie są zachowane parametry schodowe, należy zwiększyć ilość lamp ewakuacyjnych tak, aby uzyskać natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 5 lx (lampy LED) pozwoli to bezproblematycznie zwiększyć prędkość ruchu ludzi do 60 m/min. Lampy (zaleca się ledowe) umieścić średnio co 5 m na korytarzach i holach oraz na spocznikach i podestach schodów. Ewentualne meble, krzesła, fotele, w obrębie dróg ewakuacji muszą być co najmniej trudnozapalne, podobnie jak wykładziny podłogowe w całym budynku. UWAGA: Łącznik pomiędzy budynkiem analizowanym a budynkiem głównym AS nie jest przewidywany do ewakuacji ludzi na wypadek pożaru, niemniej nie jest dopuszczalnym urządzenie

9 9 w nim jakichkolwiek wystaw z użyciem materiałów palnych np. obrazów na sztalugach, różnego rodzaju modernistycznych kompozycji i rzeźb w szczególności z tworzyw sztucznych, tkanin, drewna, skóry Zabezpieczenia instalacyjne Instalacja elektryczna (IE) Należy przewidzieć główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu (GWP) sterowany z przyciskami umieszczonymi na parterze przy wyjściach z obydwu klatek schodowych Oddymianie klatek schodowych (OKS) Klatki ewakuacyjne K1 i K2 będą wydzielone, jako równorzędne strefy pożarowe i będą wyposażone w klapy dymowe o powierzchni czynnej min 5 % ich rzutu (nie mniej niż 1 m 2 ) według wytycznych VdS z 2007 r. Klapy będą umieszczone w stropodachach i sterowane elektrycznie przez centralkę sterująco-zasilającą na sygnał z: własnych (nie związanych z centralą ISP) czujek dymu (przyziemie, parter, I, II, III i IV piętro), ręcznych przycisków oddymiania na każdej kondygnacji. Klapy okna oddymiające muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN :2006. Urządzenia te należy dobrać i zamontować w oparciu o projekt wykonawczy lub warsztatowy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż Oddymianie dźwigów (OD) W projekcie przyjęto na bazie wiedzy technicznej zawartej w niemieckim Kodeksie Budowlanym z listopada 2002 r. (Musterbauordnung MBO Fasung November 2002, zuletzt geaendert durch Beschlusses der Baumninisterkonferentz vom Oktober 2008), iż oddymianie szybów dźwigowych będzie zrealizowane za pomocą otworów wentylacyjnych o pow cm 2 (powierzchnia ta ma być nie mniejsza niż 2,5 % pow. podłogi szybów). Otwory wentylacyjne służące jednocześnie do wentylacji grawitacyjnej i oddymiania mają być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Dodaje się, że zgodnie z 201 WT oraz zgodnie z normą PN-EN 81-1+A3 nie można montować w szybach dźwigowych żadnych dodatkowych urządzeń nie związanych z pracą dźwigu.

10 10 Zgodnie z ww. normą PN-EN 81-1+A3: - pkt w szybie dźwigu można przewidzieć otwory wentylacyjne do odprowadzania gorących gazów i dymów pożarowych. Kanał wentylacyjny prowadzący z szybu dźwigowego ponad dach należy obudować do klasy EI Oświetlenie ewakuacyjne (OE) OE opisano w pkt (1 lx w korytarzach; 5 lx w klatkach schodowych) Instalacja odgromowa (IP) IP jest wymagana. Obiekt należy chronić także przed prądami przetężeniowymi specjalnym zabezpieczeniem w rozdzielni głównej Wentylacja bytowa Każda strefa pożarowa musi posiadać odrębne kanały wentylacyjne oddzielone od stref sąsiednich obudowami klasy EI120 lub klapami ppoż. w stopach klasy EIS 120 ; klapy winny sterowane zamkami topikowymi. Wentylatornie pomieszczenia wydzielone ścianami i stropami klasy min EI 60 z drzwiami EI 30. UWAGA: Przy przejściach kanałów z wydzielonych pożarowo wentylatorni należy zastosować: przez stropy klapy EIS 60, przez ściany klapy EIS 60. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia

11 11 przeciwpożarowego. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza C oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI 60. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a w przypadku stosowania takich drzwiczek w obudowie kanału o wymaganej odporności ogniowej, np. EI 120, ich odporność ogniowa może być o połowę mniejsza, tj. EI Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydranty (IWK) 1. Przy przejściu przez ściany i stropy oddzieleń ppoż.: stropy klasy REI 60, ściany klasy REI 120; REI 60; EI 60, należy zastosować: opaski ppoż. np. Esseve, Hilti itp. dla przewodów z tworzyw sztucznych o Ø > 4 cm klasy EI tych oddzieleń,

12 12 masy uszczelniające ppoż. klasy EI oddzieleń dla pozostałych przewodów i rur tak palnych, jak i niepalnych. 2. W budynku należy zastosować hydranty (instalacja hydrantów z rur stalowych ocynkowanych): Ø 25 z wężami półsztywnymi o długości 30 mb.; wydajność min 1 l/s przy 0,2 MPa, na korytarzach przed wejściem do klatki schodowej nr K2 na każdej kondygnacji za wyjątkiem piwnicy (-2). Instalacja hydrantów musi spełniać wymagania zawarte w Rozp. MSWiA z r. (WOP). Na odejściu od hydroforu instalacji wodnej do celów bytowych należy zastosować zawór jednokierunkowy- zwrotny oraz różnicowy zawór pierwszeństwa odcinający dopływ wody do tej instalacji po otwarciu dowolnego hydrantu w każdym budynku Instalacja sygnalizacji pożaru (ISP) Ze względu na specyfikę budynku (luźne zajęcia grupowe), a także zastosowane rozwiązania wydzielające drogi ewakuacyjne, budynek należy wyposażyć w uproszczoną instalację wykrywczo-sygnalizującą pożar (ISP). ISP należy zainstalować na podstawie projekut wykonawczego, który musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż. System ISP może być oparty co najmniej na ręcznych przyciskach pożaru. Ewentualne czujki dymu winny być dostosowane do grup pożarowych mogących wystąpić w danej części budynku (pożary testowe grup TF-1 i dalsze). Centralka ISP winna się znajdować w pomieszczeniu osób dyżurnych wskazanym przez Inwestora (może to być budynek główny AS). Centrala SAP po wciśnięciu przycisku ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) winna: załączyć sygnalizatory optyczno-akustyczne w budynku, wyłączać wentylację i klimatyzację budynku, zamykać klapy pożarowe na granicy stref (zalecane, ale niekonieczne), zapewnić zjazd windy na poziom bezpieczny (zalecany, ale niekonieczny) Podręczny sprzęt gaśniczy Budynki należy wyposażyć w gaśnice proszkowe typu GP-4 ABC w ilości 1 szt./200 m 2 rozmieszczenie wg Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

13 Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru ustala się zgodnie z wymogami na 20 l/s. Wodę zapewnią hydranty istniejące zarówno w ilości 3 sztuk, rozmieszczone w przyległych ulicach (Tkacka, Łaziebna, pl. Orła Białego). Analizowany budynek znajduje się w odległości mniejszej niż 75 do co najmniej 1 hydrantu i mniejszej niż 150 m do drugiego hydrantu Dojazd pożarowy Dojazd pożarowy do wschodniego, przebudowywanego i rozbudowywanego skrzydła budynku Akademii Sztuki, który jest zlokalizowany wewnątrz kwartału ograniczonego ulicami: Tkacka (od zachodu), Łaziebna (od północy), pl. Orła Białego (od wschodu), Grodzka (od południa) jest możliwy dla samochodów ciężarowych tylko od ul. Łaziebnej. Ulica ta umożliwia także wjazd samochodami ratowniczymi, w tym także drabiną samochodową od strony pl. Orła Białego. Ponieważ projektowany (przebudowywany) budynek AS od strony ul. Łaziebnej będzie wyeksponowany w możliwie największy sposób, to przebudowie ulegną też elementy małych placyków (likwidacja bramy; likwidacja ogrodzenia; zmiana powierzchni na odpowiednią do historycznej zabudowy, ale o nośności min 100 kn/oś) od strony ul. Łaziebnej tak, że będzie zapewniony dostęp do drabin samochodowych do elewacji północnej budynku, a dokładnie do okien klatki schodowej. Ażeby dostęp ten był bezpieczny i łatwy wnęka, jaką tworzą fragmenty elewacji przed klatką schodową z oknami zostanie zabudowana w postaci poziomych platform pomostów ratowniczych z krat ażurowych zamkniętych od przodu otwieralnymi balustradami o wys. 110 cm. Szerokość bramek otwieralnych do wnętrza platformy będzie wynosić min 0,9 m. Z projektowanych balkonów zapewniony jest i będzie dostęp do wnętrza budynku, tj. na spoczniki klatki schodowej przez okna o wymiarach 2 x 2,05 m wyposażone w zamki otwierane obustronnymi klamkami, tj. wewnętrzną i zewnętrzną. Wysokość do parapetu okiennego będzie wynosić 0,82 m, a do górnej krawędzi ramy okiennej po jej otwarciu będzie niższa niż 0,9 m. Okna te będą od zewnątrz oznakowane napisem Okna ratownicze. Przedmiotowe okna, ich lokalizacja i dostęp będzie zgodny z zapisami 12 ust. 6, ust. 10, 11, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca

14 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030). Powyższe rozwiązanie zapewni nie tylko dostęp do obiektu, jako całości od strony pl. Orła Białego, ale też wymagany dostęp do przebudowywanego skrzydła zachodniego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozp. MSWiA z r. Projektowane rozwiązanie pokazano na załączonych rysunkach. 3. Propozycje rozwiązań zamiennych Zarówno w charakterystyce ogólnej, jak i pożarowej budynku zawarto informacje o rozwiązaniach, które wprowadzone do realizacji w zakresie: architektoniczno-budowlanym, instalacyjnym, jak i porządkowym, w sposób wystarczający będą rekompensować niezgodności z wymogami przepisów zdefiniowane w pkt. 1. ekspertyzy. 1) Rekompensatą niezachowanych parametrów wymiarowych zarówno w klatce schodowej K1, jak i K2 będzie: a) dobry, niskoprądowy o długiej trwałości systemu oświetlenia ewakuacyjnego oparty na żarówkach ledowych, zapewniający w nich natężenie światła min 5 lx przez czas min 1 h, b) ograniczony do centrali pożarowej, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ręczne przyciski) i sygnalizatorów optyczno-akustycznych system alarmowy. Pozwoli on w trakcie pobytu w budynku ludzi na możliwie szybkie zaalarmowanie wszystkich osób o niebezpiecznym zdarzeniu, a tym samym na szybsze rozpoczęcie działań ratowniczo-gaśniczych przez pracowników i szybszą ewakuację. 2) Rekompensatą za zbliżenie na odległość w linii prostej, ścian z oknami jednej strefy pożarowej w stosunku do położonej pod kątem 90 0 ściany z oknami innej strefy pożarowej w analizowanym przypadku jest: a) w stosunku do równoważnej strefy pożarowej, jaką jest klatka schodowa K2 fakt, iż część przylegającej sąsiedniej strefy pożarowej S2 stanowią pomieszczenia WC o zerowym obciążeniu ogniowym. W pomieszczeniach tych ryzyko powstania pożaru jest praktycznie równe zeru, tak samo jak w klatce schodowej. Oznacza to, że w ta-

15 15 kim przypadku nie zachodzi obawa przedostania się produktów pożaru z tych pomieszczeń do klatki schodowej, gdyż takiego pożaru się nie przewiduje, b) w przypadku łącznika na I piętrze, którego okna są zbliżone na odległość od 3,4 do 3,8 m do okien usytuowanej pod kątem 90 0 ściany budynku głównego AS, zachodzą (występują) łącznie następujące okoliczności: łącznik nie jest drogą ewakuacyjną, ale z wielu różnych względów nie zawiera ani wbudowanych, ani też nie będzie posiadać na wyposażeniu elementów z materiałów palnych, odległość pomiędzy oknami łącznika a oknami prostopadłej ściany jest tylko o 20 cm mniejsza od wymaganej (wzięto pod uwagę fakt, iż ściany zarówno budynku głównego AS, jak i łącznika są dużo grubsze niż ściany obecnie realizowane o odporności ogniowej REI 120; dziś takie ściany mają max 18 cm, a ściany budynku głównego AS mają 40 cm). W analizowanym przypadku ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru z budynku głównego AS do łącznika praktycznie jest zerowe. Z tego też powodu położenie ścian z oknami sąsiadujących stref pożarowych uznać należy za bezpieczne bez dodatkowej rekompensaty. 4. Zakończenie i wnioski Remont i przebudowa analizowanego budynku dydaktycznego AS, wraz z łącznikiem przy pl. Orła Białego, pomimo że nie wyeliminuje wszystkich niezgodności z obecnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, gdyż jest to, albo niemożliwe, albo społecznie nieuzasadnione, to przy wprowadzeniu zabezpieczeń opisanych w pkt. 3. ekspertyzy przebudowywany i remontowany obiekt będzie o wiele bardziej przyjazny i bezpieczniejszy w użytkowaniu niż były to dotychczas. 5. Konkluzja Ekspertyzę należy przedłożyć do uzgodnienia Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, w celu uzgodnienia proponowanych rozwiązań zamiennych. * * *

16 16 Niniejsza ekspertyza zachowuje swoją ważność tylko dla decyzji o pozwoleniu na budowę, która zostanie wydana do projektu budowlanego wykonanego przez Biuro Projektowe ATELIER XXI i tylko w okresie trwania ważności tej decyzji wg wymogów ustawy Prawo budowlane.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo