Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"

Transkrypt

1

2 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2

3 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

4 Spis treści 1. Cel i przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Ogólna charakterystyka budynku Ogólny opis budowlano konstrukcyjny budynku Opis prac rozbiórkowych Zalecenia wstępne Kolejność prac rozbiórkowych Warunki bezpieczeństwa podczas prac rozbiórkowych Rodzaje i przewidywana ilość odpadów... 8 str. 4

5 1. Cel i przedmiot opracowania Elektrociepłownia nr 2 (EC2) należąca do Dalkii Łódź SA planuje w pierwszym kwartale 2015 roku zaprzestać produkcji energii elektrycznej. Likwidacja EC2 wiąże się z wyłączeniem z eksploatacji rozdzielni 110 kv, 15 kv, i 6 kv dzierżawionych oraz wykorzystywanych przez PGE Dystrybucja SA do rozdziału energii elektrycznej. W związku z powyższym zaistniała potrzeba wybudowania nowej stacji 110/15/6 kv RPZ Polesie wraz z powiązaniem tej stacji z istniejącą siecią 110 kv i siecią SN. W celu uwolnienia terenu, na którym planowana jest RPZ Polesie należy wcześniej rozebrać istniejący budynek Dom Kultury Będący własnością PGE Dystrybucja SA. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku Domu Kultury Energetyk pełniącego funkcję kulturalno oświatową wraz z demontażem istniejącego ogrodzenia działki. Budowę budynku zakończono w 1958 roku. Opracowanie ma na celu wskazanie toku prowadzenia rozbiórki obiektu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. Podstawa opracowania zgoda właściciela obiektu wizja lokalna informacje uzyskane od Inwestora inwentaryzacja z 2005 r warunki techniczne (Dz Ustaw nr 75/2002, poz 690 z późniejszymi zmianami) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126). 3. Zakres opracowania - szkic usytuowania obiektu budowlanego - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych - opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia - projekt rozbiórki obiektu - część graficzna 4. Ogólna charakterystyka budynku Podstawowe wielkości budynku - powierzchnia zabudowy 549,70 m 2, - powierzchnia użytkowa 807,34 m 2, - kubatura 4432 m 3, Budynek usytuowano przy Al. Politechniki 17 w Łodzi na działce nr 74/231 obręb G-1 o powierzchni 1330 m 2. Budynek jest wolnostojący. Budynek zrealizowano dwubryłowy o części frontowej piętrowej z częściowym podpiwniczeniem i części parterowej przeznaczonej na salę kinową z zapleczem technicznym. Pod salą kinową wykonano również częściowe podpiwniczenie. Funkcjonalne połączenie dwóch części stanowi parter. W 2005 roku budynek poddano termomodernizacji stosując od zewnątrz 10 cm styropianu który pokryto tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Nie użytkowany budynek jest w stanie dobrym. str. 5

6 5. Ogólny opis budowlano konstrukcyjny budynku Budynek posadowiony bezpośrednio w gruncie został zrealizowany metodą tradycyjną. Ściany fundamentowe, piwnic i zewnętrzne nad terenem oraz ściany konstrukcyjne wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej. W części zaprojektowanej jako schron ściany piwnic wykonano żelbetowe monolityczne. Od pomieszczenia schronu na zewnątrz budynku wykonano kanał wentylacyjny zakończony czerpnią powietrza. W budynku wykonano stropy gęstożebrowe typu Ackermana podparte ścianami murowanymi i belkami żelbetowymi monolitycznymi. Nad pomieszczeniami schronu wykonano strop żelbetowy monolityczny. Elementem nośnym stropodachu nad częścią piętrową jest również strop gęstożebrowy Ackermana na którym ułożono izolację termiczną i przykryto płytami żelbetowymi dachowymi. Stropodach nad salą kinową wykonano żelbetowy monolityczny kasetonowy. Klatki schodowe żelbetowe jedno i dwubiegowe wykończone lastriko. 6. Opis prac rozbiórkowych 6.1. Zalecenia wstępne Z uwagi na przebiegającą nad budynkiem linię wysokiego napięcia transport demontowanych materiałów należy przewidzieć zsuwnicami pochyłymi lub rynnami zsypowymi bez udziału dźwigów i żurawi. Do transportu materiałów rozbiórkowych dopuszcza się windy przyścienne. Na terenie działki należy przewidzieć miejsce do składowania materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania oraz miejsca manewrowe dla samochodów. Z uwagi na niewielką powierzchnię działki zaleca się transport demontowanych materiałów do metalowych skrzyń i bieżący ich wywóz. Droga wewnętrzna na terenie działki powinna być tymczasowo utwardzona płytami drogowymi. Teren działki należy wygrodzić uniemożliwiając dostęp osobom postronnym Kolejność prac rozbiórkowych 1) odcięcie wszystkich istniejących sieci, 2) demontaż przewodów elektrycznych, wyposażenia energetycznego, rur wodno-kanalizacyjnych, instalacji CO, rynien, rur spustowych, drzwi i okien, wyposażenia pomieszczeń, z segregacją materiałów do dalszego wykorzystania lub złomowania, 3) rozbiórka ścianek działowych posadzek, podłóg, wykładzin, izolacji przeciwwilgociowych z segregacją materiałów, 4) skucie tynków wewnętrznych i odsłonięcie zasadniczych węzłów konstrukcyjnych, 5) demontaż zewnętrznych warstw termoizolacyjnych oraz skucie tynków zewnętrznych, 6) demontaż kominów do poziomu połaci dachowych części piętrowej i parterowej, 7) rozbiórka pokrycia dachu (papy) nad częścią piętrową, 8) demontaż płyt dachowych, ścianek ażurowych oraz ocieplenia stropodachu nad częścią piętrową 9) z uwagi na zastosowane stropy konieczne jest wykonanie stemplowania stropów od piwnic do stropów stropodachu z zastosowaniem belek i stempli drewnianych w odstępach co 1,0 m, 10) wyburzenie stropu stropodachu na częścią piętrową, 11) rozbiórka ścian pietra do poziomu stropodachu nad częścią parterową (kinem), 12) ustawienie wewnątrz Sali kinowej rusztowania z pełnym deskowaniem, 13) rozbiórka kasetonowej konstrukcji stropodachu nad kinem z bieżącym usuwaniem gruzu betonowego, 14) rozbiórka ścian sali kinowej z bieżącym usuwaniem gruzu, 15) rozbiórka stropu nad częścią piwniczną części parterowej, 16) rozbiórka ścian piwnic i fundamentów części parterowej po wykonaniu wykopu odsłaniającego ściany zewnętrzne, 17) rozbiórka ścian do poziomu stropu nad parterem części piętrowej z bieżącym usuwaniem gruzu, str. 6

7 18) montaż rusztowania pod stropem nad parterem części piętrowej z pełnym deskowaniem, 19) rozbiórka stropu nad parterem łącznie z elementami klatki schodowej, 20) demontaż rusztowania z pełnym deskowaniem oraz wykonanie rusztowania do demontażu ścian, 21) demontaż ścian parteru, 22) demontaż stropu nad częścią piwniczną 23) ściany zewnętrzne piwnic i fundamenty po wykonaniu wykopu odsłaniającego ściany i fundamenty, Uwagi: Prace rozbiórkowe należy prowadzić kolejno odcinkami ograniczonymi przęsłami układu konstrukcyjnego. Taki tok postępowania spełnia warunki bezpiecznego prowadzeniu rozbiórki i zapewnia bezpieczeństwo pozostałej do rozbiórki części budynku. Wszystkie materiały z rozbiórki, po segregacji, należy wywieźć poza teren działki i poddać utylizacji przez specjalistyczne zakłady, Powstały po rozbiórce budynku dół należy pozostawić i po wyrównaniu zabezpieczyć geomembraną dno wykopu oraz skarpy przed wodami opadowymi. zasypywania wykopów. Z uwagi na przebiegającą nad budynkiem linię wysokiego napięcia zabrania się stosowania wszelkich urządzeń dźwigowych. Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu elektronarzędzi Warunki bezpieczeństwa podczas prac rozbiórkowych Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich prowadzenia i zaznajomienia pracowników z zakresem wykonywanych przez nich czynności, Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy wygrodzić uniemożliwiając dostęp osobom postronnym, Teren objęty pracami rozbiórkowymi należy oznakować tablicami informacyjnymi, Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych budynek należy odłączyć od sieci elektroenergetycznej, cieplnej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, Obok miejsca rozbiórki wyznaczyć teren do tymczasowego składowania elementów budowlanych, Nie prowadzić robót, gdy zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji pod wpływem wiatru, Wstrzymać roboty w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/sek, Podczas prac rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niższej kondygnacji, Przewracanie ścian przez podcinanie jest zabronione, W czasie wykonywania robót rozbiórkowych metodami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną, Prace w poziomie dachów wymagają szczególnej ostrożności z uwagi na zagrożenie upadkiem z wysokości, Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości powyżej 1 m od poziomu stropu lub terenu, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości przez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m dołem i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. W połowie wysokości balustrady umieścić dodatkowo element pośredni. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę, Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę, str. 7

8 Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości, Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę, Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Zasady korzystania z linek bezpieczeństwa: w trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie na stanowisku pracy należy zapewnić mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, umieszczonej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia, wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby, w przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego, długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m, amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych, prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu podnośnika, prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego, długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m Rodzaje i przewidywana ilość odpadów Za zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca. Wykaz odpadów, które powstaną podczas rozbiórki obiektu: Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu (z rozbiórek) Ilość wytwarzana Jedn. Ilość Sposób postępowania Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów Mg 1950 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gruz ceglany Mg 1210 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne str. 8

9 Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu (z rozbiórek) Ilość wytwarzana Jedn. Ilość Sposób postępowania Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne Mg 1950 Mg 20 Drewno Mg 10 Szkło Mg Tworzywa sztuczne Mg Papa odpadowa Mg Żelazo i stal Mg Mieszaniny metali Mg 0, Kable inne niż wymienione w Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Mg 1 Mg 0,2 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym str. 9

10 CZĘŚĆ 2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 10

11 Spis treści 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres prac rozbiórkowych Wykaz istniejących obiektów budowlanych Kolejność prac rozbiórkowych Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót rozbiórkowych Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom str. 11

12 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są prace rozbiórkowe budynku Domu Kultury Energetyk pełniącego funkcję kulturalno oświatową wraz z demontażem istniejącego ogrodzenia działki. Budynek usytuowano przy Al. Politechniki 17 w Łodzi na działce nr 74/231 obręb G-1 o powierzchni 1330 m 2. Budowę budynku zakończono w 1958 roku. 2. Podstawa opracowania Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się w oparciu o: - art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz tekst jednolity). - warunki techniczne (Dz Ustaw nr 75/2002, poz 690 z późniejszymi zmianami) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Niniejsze informacje opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 3. Zakres prac rozbiórkowych - istniejący budynek piętrowy z salą kinową w części parterowej - ogrodzenie - dojścia do budynku 4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - dwubryłowy budynek (część piętrowa i parterowa) - ogrodzenie od ulicy niskie - pozostałe ogrodzenie wysokie (do 2,0 m) 5. Kolejność prac rozbiórkowych 1) wygrodzenie terenu rozbiórki (budowy) z oznakowaniem taśmą ostrzegawczą szczególnie niebezpiecznej strefy w odległości min 3,0 m od rozbieranego obiektu, 2) odcięcie wszystkich istniejących sieci, 3) demontaż przewodów elektrycznych, wyposażenia energetycznego, rur wodno-kanalizacyjnych, instalacji CO, rynien, rur spustowych, drzwi i okien, wyposażenia pomieszczeń, z segregacją materiałów do dalszego wykorzystania lub złomowania, 4) rozbiórka ścianek działowych posadzek, podłóg, wykładzin, izolacji przeciwwilgociowych z segregacją materiałów, 5) skucie tynków wewnętrznych i odsłonięcie zasadniczych węzłów konstrukcyjnych, 6) demontaż zewnętrznych warstw termoizolacyjnych oraz skucie tynków zewnętrznych, 7) demontaż kominów do poziomu połaci dachowych części piętrowej i parterowej, 8) rozbiórka pokrycia dachu (papy) nad częścią piętrową, 9) demontaż płyt dachowych, ścianek ażurowych oraz ocieplenia stropodachu nad częścią piętrową str. 12

13 10) z uwagi na zastosowane stropy konieczne jest wykonanie stemplowania stropów od piwnic do stropów stropodachu z zastosowaniem belek i stempli drewnianych w odstępach co 1,0 m, 11) wyburzenie stropu stropodachu na częścią piętrową, 12) rozbiórka ścian pietra do poziomu stropodachu nad częścią parterową (kinem), 13) ustawienie wewnątrz Sali kinowej rusztowania z pełnym deskowaniem, 14) rozbiórka kasetonowej konstrukcji stropodachu nad kinem z bieżącym usuwaniem gruzu betonowego, 15) rozbiórka ścian sali kinowej z bieżącym usuwaniem gruzu, 16) rozbiórka stropu nad częścią piwniczną części parterowej, 17) rozbiórka ścian piwnic i fundamentów części parterowej po wykonaniu wykopu odsłaniającego ściany zewnętrzne, 18) rozbiórka ścian do poziomu stropu nad parterem części piętrowej z bieżącym usuwaniem gruzu, 19) montaż rusztowania pod stropem nad parterem części piętrowej z pełnym deskowaniem, 20) rozbiórka stropu nad parterem łącznie z elementami klatki schodowej, 21) demontaż rusztowania z pełnym deskowaniem oraz wykonanie rusztowania do demontażu ścian, 22) demontaż ścian parteru, 23) demontaż stropu nad częścią piwniczną 24) ściany zewnętrzne piwnic i fundamenty po wykonaniu wykopu odsłaniającego ściany i fundamenty, Z uwagi na przebiegającą nad budynkiem linię wysokiego napięcia transport demontowanych materiałów należy przewidzieć zsuwnicami pochyłymi lub rynnami zsypowymi bez udziału dźwigów i żurawi. Do transportu materiałów rozbiórkowych dopuszcza się windy przyścienne. 6. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji są: - istniejąca czynna infrastruktura podziemna i przewody napowietrzne, - ryzyko upadku do wykopu, - roboty rozbiórkowe w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 110 kv, - ruch pojazdów ciężarowych po drogach wewnętrznych. Odległości miejsca pracy do czynnej linii energetycznej 110 kv będzie określała prace zaliczane do prac w pobliżu napięcia. W zależności od rodzaju strefy będą obowiązywały warunki pracy określone w normie PN-E Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kv. 7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót rozbiórkowych - utrata stateczności demontowanych elementów konstrukcji budynku: rygli, podciągów, ścian, słupów, - zagrożenia pracowników: upadek z wysokości (praca na dachu, na rusztowaniu), - zagrożenie pracowników: uderzenie spadającym odłamkiem, - praca pod czynną linią 110 kv, - praca ręcznego sprzętu elektromechanicznego, str. 13

14 - transport wyburzonego materiału po rusztowaniach i pomostach. 8. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Norma PN-EN określa m.in. podstawowe zasady pracy, wymagane procedury, organizację pracy, wymagania od personelu i nadzoru, szkolenia, pozwolenia na wykonywanie pracy itp. Zgodnie z powyższym, wszyscy pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni. Pracownicy, przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, powinni być przeszkoleni w zakresie eksploatacji urządzeń transportu, pracy na wysokości i na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty dopuszczające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby zespół roboczy był przeszkolony zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ustaw. Nr 47, poz. 401). Z uwagi na to, że czynna linia stanowi dodatkowe zagrożenie dla ludzi a także z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne zbliżenia. 9. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom Zapobieganie niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót rozbiórkowych powinno być realizowane zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178 z 2003 r. poz. 1745). - Normą PN-EN Eksploatacja urządzeń elektrycznych, - Normą PN-E Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kv, Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: - na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych, - wywiesić tablicę informacyjną z danymi o obiekcie i podstawowymi telefonami alarmowymi, - zapewnić pomieszczenia socjalno-bytowe i dostęp do wody i WC, - wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót, - wydzielić i wyznaczyć drogi ewakuacyjne, - roboty rozbiórkowe realizować w sposób szczególnie ostrożny pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach i wymaganych uprawnieniach, - roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym rozbiórki, - określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, - w przypadku wątpliwości związanych z prowadzeniem robót rozbiórkowych skontaktować się z projektantem, str. 14

15 - nie magazynować materiałów rozbiórkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych, - transport materiałów realizować tylko po wyznaczonych drogach przez kierownika rozbiórki oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych, - stosować środki ochrony osobistej. - do prac rozbiórkowych stosować sprawne i bezpieczne pod względem elektrycznym elektronarzędzia. str. 15

16 CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 16

17 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI 3 RYSUNKI 1. Plan sytuacyjny do rozbiórki budynku Domu Kultury Energetyk. 2. Inwentaryzacyjna elewacja południowa 3. Inwentaryzacyjna elewacja zachodnia 4. Inwentaryzacyjna elewacja północna 5. Inwentaryzacyjna elewacja wschodnia str. 17

18 PLAN SYTUACYJNY budynku Domu Kultury "Energetyk" 1:1000 LEGENDA: przeznaczony do

19

20

21

22

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Kozienice, ul. Warszawska, gmina Kozienice, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny 2511. Architektoniczno - Budowlana

Kozienice, ul. Warszawska, gmina Kozienice, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny 2511. Architektoniczno - Budowlana E. ROZBIÓRKA OBIEKTÓW Obiekt : Budynki handlowe Adres : Kozienice, ul. Warszawska, gmina Kozienice, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny 2511 Branża : Architektoniczno - Budowlana Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren przy obiekcie linami na szerokość większą od powierzchni zabudowy o ok.10m w każdym z możliwych kierunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI. B.01. Dotyczy: robót rozbiórkowych ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SANITARIATÓW Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt rozbiórki dwóch budynków przy ul. Burakowskiej 9 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH

do projektu przebudowy ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5.

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor: Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cicha 2 72-500 Międzyzdroje Temat opracowania: Projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PRW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO. Tom VIII

PRW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO. Tom VIII Tom VIII PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE NUMER 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO W RAMACH BUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4403 W TURZYN - DŁUGOSIODŁO - OSTROŁĘKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK GOSPODARCZY NR INW 104/000049 ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa działka ewidencyjna nr 3/4, obręb 7-02-02

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI.

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: GMINA MIASTA ŚWINOUJŚCIE 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 OBIEKT: ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH ADRES BUDOWY: 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. PADEREWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8 ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 1. Wstęp 2. Materiały 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

P R O J E K T ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO P R O J E K T ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I. OPIS LOKALIZACJI II. PROJEKT TECHNICZNY ROZBIÓRKI III. ORZECZNIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU DO ROZBIÓRKI IV. INFOFNACJA O BIOZ, WYPISY BHP Adres budowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO WARSZTATU LOTNICZEGO PRZY UL. WIEJSKIEJ W LIGOCIE DOLNEJ GM. STRZELCE OPOLSKIE dz. nr 55/35

DOKUMENTACJA ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO WARSZTATU LOTNICZEGO PRZY UL. WIEJSKIEJ W LIGOCIE DOLNEJ GM. STRZELCE OPOLSKIE dz. nr 55/35 A.F.PROJEKT Adam Fidyka 44-100 GLIWICE ul. Dolnych Wałów 26/6 tel. (32) 305-16-49 tel. kom. 0 604-842-926 DOKUMENTACJA ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO WARSZTATU LOTNICZEGO PRZY UL. WIEJSKIEJ W LIGOCIE DOLNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

Remont dachu scian Hali obróbki D nawy 1,2,3

Remont dachu scian Hali obróbki D nawy 1,2,3 Biuro projektowo budowlane Projekt,Damian Slawik Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Spis zawartości : 1. Wstęp 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE OBIEKTÓW BUDOW LANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D L A P R OJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS. SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4.

OPIS. SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4. ui. św. Antoniego 41 OPIS SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4. Dotyczy Rozbiórki budynku murowanego ( komórki lokatorskie) zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynków i budowli Mesko S.A. Oddział Pionki.

Rozbiórka budynków i budowli Mesko S.A. Oddział Pionki. Załącznik Nr. 1 Rozbiórka budynków i budowli Mesko S.A. Oddział Pionki. I. Działka nr. 1464/288 Pow. użytkowa Kubatura 1. B -121a (1049/0019) 26,00 211,00 2. B - 84 (1019/0124) 80,00 462,00 3. B -140 (1049/0038)

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY Opracowanie uzupełniające do Projektu budowlanego boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ul. W. Stwosza

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : ul. Krzywoustego 277, INWESTYCJI Wrocław nr działki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOLUSZKI, dn.30.09.2011 R. P R O J E K T R O Z B I Ó R K I ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ INWESTOR WŁAŚCICIEL : GMINA ROGÓW ROGÓW, UL. ŻEROMSKIEGO 23 : GMINA ROGÓW ROGÓW, UL. ŻEROMSKIEGO 23 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE ul. Wrocławska 6/7 44-100 Gliwice tel./fax: (0-32) 331 40 85 kom: 602 352 705 e-mail: aglazer@interia.pl. NIP: 631-102-90-03 TEMAT: REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Tom 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

PROJEKT BUDOWLANY Tom 1 Projekt Zagospodarowania Terenu NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK, NA KTÓRYCH INWESTYCJA JEST ZLOKALIZOWANA BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI MYSZKÓW Numery działek zawarto w tomie 1/5 Projektu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna . INFORMACJA B.I.O.Z. TEMAT: Instalacja solarna OBIEKT: Publiczne Gimnazjum ADRES: Osjaków, ul. Wieluńska 14 INWESTOR: Urząd Gminy w Osjakowie PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Prokopczyk 2 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Tom 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

PROJEKT BUDOWLANY Tom 1 Projekt Zagospodarowania Terenu NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK, NA KTÓRYCH INWESTYCJA JEST ZLOKALIZOWANA BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI MYSZKÓW Numery działek zawarto w tomie 1/5 Projektu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49)

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakres robót : ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) Inwestor : Gmina Wrocław, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8 Wrocław, maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATU

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATU ARCHICOM STUDIO Spółka z o. o. 50-345 WROCLAW UL.LISKEGO 5-7, Tel. 48-71/78-58-777 Fax 48-71/78-58-801,328-00-65 MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATU INWESTOR: TN Stabłowice Sp. z o. o. - Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: Działka nr ewid. 996; Obr.0040 40 Wrzelowiec, jedn. ewid.061205_5 Opole Lubelskie obszar wiejski, pow. opolski, woj.

Adres inwestycji: Działka nr ewid. 996; Obr.0040 40 Wrzelowiec, jedn. ewid.061205_5 Opole Lubelskie obszar wiejski, pow. opolski, woj. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE ZDROWIA 1. DANE OGÓLNE Przedsięwzięcie: Inwestycja pn. PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ, KONSTRUKCJI STROPU WRAZ ZE SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ARCHICOM STUDIO Spółka z o. o. 50-345 WROCLAW UL.LISKEGO 5-7, Tel. 48-71/78-58-777 Fax 48-71/78-58-801,328-00-65 MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO INWESTOR: TN Stabłowice Sp. z o. o. - Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOBRANŻOWY /w granicach opracowania/ INFORMACJA BIOZ

PROJEKT WIELOBRANŻOWY /w granicach opracowania/ INFORMACJA BIOZ Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami Warszawa, ul. Kopińska 6/10 PROJEKT PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ KUCHNI DO SYSTEMU CATERINGOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ;t / OPIS TECHNICZNY STAROSTA OI)ATOWS. wopatowie ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZO-GARAŻOWYCH Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU l. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT ROZBIÓRKI INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE

Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE 44 Rawa Mazowiecka, 2006-09-07 OŚWIADCZENIE o sporządzeniu projektu budowlanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z Audytem Energetycznym budynku S.P.Z.O.Z. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku mieszkalnego. oraz gospodarczego na dz. nr 74/6. obr. Kościerska Huta

Rozbiórka budynku mieszkalnego. oraz gospodarczego na dz. nr 74/6. obr. Kościerska Huta Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego na dz. nr 74/6 obr. Kościerska Huta 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót 2. Opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

jednostkowa x 6 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty przygotowawcze Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kpl 1,00

jednostkowa x 6 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty przygotowawcze Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kpl 1,00 / Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców / Kosztorys ofertowy Rozbiórka hal magazynowych prrzy ul. Wolności 527 w zabrzu Zabrze Pods. Wg Cena Wartość 5 Lp Opis i wyliczenia Jm Ilość STWiORB jednostkowa x 6 1 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/10/2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor : Obiekt sportowy przy ul. Srebrzyńskiej w Łodzi : ul. Srebrzyńska, Park im. Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : SŁUPSK, UL. CHOPINA 12 DZIAŁKI: NR 450/6 obręb 13 INWESTOR: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. dz. ew. nr 1913/2, obr. Piwniczna-Zdrój gmina Piwniczna-Zdrój

PROJEKT ROZBIÓRKI. dz. ew. nr 1913/2, obr. Piwniczna-Zdrój gmina Piwniczna-Zdrój EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT ROZBIÓRKI Inwestycja: rozbiórka części budynku Domu Wczasów Dziecięcych tarasu od strony zachodniej Obiekt: budynek Domu Wczasów Dziecięcych Lokalizacja: dz. ew. nr 1913/2, obr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo