Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"

Transkrypt

1

2 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2

3 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

4 Spis treści 1. Cel i przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Ogólna charakterystyka budynku Ogólny opis budowlano konstrukcyjny budynku Opis prac rozbiórkowych Zalecenia wstępne Kolejność prac rozbiórkowych Warunki bezpieczeństwa podczas prac rozbiórkowych Rodzaje i przewidywana ilość odpadów... 8 str. 4

5 1. Cel i przedmiot opracowania Elektrociepłownia nr 2 (EC2) należąca do Dalkii Łódź SA planuje w pierwszym kwartale 2015 roku zaprzestać produkcji energii elektrycznej. Likwidacja EC2 wiąże się z wyłączeniem z eksploatacji rozdzielni 110 kv, 15 kv, i 6 kv dzierżawionych oraz wykorzystywanych przez PGE Dystrybucja SA do rozdziału energii elektrycznej. W związku z powyższym zaistniała potrzeba wybudowania nowej stacji 110/15/6 kv RPZ Polesie wraz z powiązaniem tej stacji z istniejącą siecią 110 kv i siecią SN. W celu uwolnienia terenu, na którym planowana jest RPZ Polesie należy wcześniej rozebrać istniejący budynek Dom Kultury Będący własnością PGE Dystrybucja SA. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku Domu Kultury Energetyk pełniącego funkcję kulturalno oświatową wraz z demontażem istniejącego ogrodzenia działki. Budowę budynku zakończono w 1958 roku. Opracowanie ma na celu wskazanie toku prowadzenia rozbiórki obiektu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. Podstawa opracowania zgoda właściciela obiektu wizja lokalna informacje uzyskane od Inwestora inwentaryzacja z 2005 r warunki techniczne (Dz Ustaw nr 75/2002, poz 690 z późniejszymi zmianami) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126). 3. Zakres opracowania - szkic usytuowania obiektu budowlanego - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych - opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia - projekt rozbiórki obiektu - część graficzna 4. Ogólna charakterystyka budynku Podstawowe wielkości budynku - powierzchnia zabudowy 549,70 m 2, - powierzchnia użytkowa 807,34 m 2, - kubatura 4432 m 3, Budynek usytuowano przy Al. Politechniki 17 w Łodzi na działce nr 74/231 obręb G-1 o powierzchni 1330 m 2. Budynek jest wolnostojący. Budynek zrealizowano dwubryłowy o części frontowej piętrowej z częściowym podpiwniczeniem i części parterowej przeznaczonej na salę kinową z zapleczem technicznym. Pod salą kinową wykonano również częściowe podpiwniczenie. Funkcjonalne połączenie dwóch części stanowi parter. W 2005 roku budynek poddano termomodernizacji stosując od zewnątrz 10 cm styropianu który pokryto tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Nie użytkowany budynek jest w stanie dobrym. str. 5

6 5. Ogólny opis budowlano konstrukcyjny budynku Budynek posadowiony bezpośrednio w gruncie został zrealizowany metodą tradycyjną. Ściany fundamentowe, piwnic i zewnętrzne nad terenem oraz ściany konstrukcyjne wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej. W części zaprojektowanej jako schron ściany piwnic wykonano żelbetowe monolityczne. Od pomieszczenia schronu na zewnątrz budynku wykonano kanał wentylacyjny zakończony czerpnią powietrza. W budynku wykonano stropy gęstożebrowe typu Ackermana podparte ścianami murowanymi i belkami żelbetowymi monolitycznymi. Nad pomieszczeniami schronu wykonano strop żelbetowy monolityczny. Elementem nośnym stropodachu nad częścią piętrową jest również strop gęstożebrowy Ackermana na którym ułożono izolację termiczną i przykryto płytami żelbetowymi dachowymi. Stropodach nad salą kinową wykonano żelbetowy monolityczny kasetonowy. Klatki schodowe żelbetowe jedno i dwubiegowe wykończone lastriko. 6. Opis prac rozbiórkowych 6.1. Zalecenia wstępne Z uwagi na przebiegającą nad budynkiem linię wysokiego napięcia transport demontowanych materiałów należy przewidzieć zsuwnicami pochyłymi lub rynnami zsypowymi bez udziału dźwigów i żurawi. Do transportu materiałów rozbiórkowych dopuszcza się windy przyścienne. Na terenie działki należy przewidzieć miejsce do składowania materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania oraz miejsca manewrowe dla samochodów. Z uwagi na niewielką powierzchnię działki zaleca się transport demontowanych materiałów do metalowych skrzyń i bieżący ich wywóz. Droga wewnętrzna na terenie działki powinna być tymczasowo utwardzona płytami drogowymi. Teren działki należy wygrodzić uniemożliwiając dostęp osobom postronnym Kolejność prac rozbiórkowych 1) odcięcie wszystkich istniejących sieci, 2) demontaż przewodów elektrycznych, wyposażenia energetycznego, rur wodno-kanalizacyjnych, instalacji CO, rynien, rur spustowych, drzwi i okien, wyposażenia pomieszczeń, z segregacją materiałów do dalszego wykorzystania lub złomowania, 3) rozbiórka ścianek działowych posadzek, podłóg, wykładzin, izolacji przeciwwilgociowych z segregacją materiałów, 4) skucie tynków wewnętrznych i odsłonięcie zasadniczych węzłów konstrukcyjnych, 5) demontaż zewnętrznych warstw termoizolacyjnych oraz skucie tynków zewnętrznych, 6) demontaż kominów do poziomu połaci dachowych części piętrowej i parterowej, 7) rozbiórka pokrycia dachu (papy) nad częścią piętrową, 8) demontaż płyt dachowych, ścianek ażurowych oraz ocieplenia stropodachu nad częścią piętrową 9) z uwagi na zastosowane stropy konieczne jest wykonanie stemplowania stropów od piwnic do stropów stropodachu z zastosowaniem belek i stempli drewnianych w odstępach co 1,0 m, 10) wyburzenie stropu stropodachu na częścią piętrową, 11) rozbiórka ścian pietra do poziomu stropodachu nad częścią parterową (kinem), 12) ustawienie wewnątrz Sali kinowej rusztowania z pełnym deskowaniem, 13) rozbiórka kasetonowej konstrukcji stropodachu nad kinem z bieżącym usuwaniem gruzu betonowego, 14) rozbiórka ścian sali kinowej z bieżącym usuwaniem gruzu, 15) rozbiórka stropu nad częścią piwniczną części parterowej, 16) rozbiórka ścian piwnic i fundamentów części parterowej po wykonaniu wykopu odsłaniającego ściany zewnętrzne, 17) rozbiórka ścian do poziomu stropu nad parterem części piętrowej z bieżącym usuwaniem gruzu, str. 6

7 18) montaż rusztowania pod stropem nad parterem części piętrowej z pełnym deskowaniem, 19) rozbiórka stropu nad parterem łącznie z elementami klatki schodowej, 20) demontaż rusztowania z pełnym deskowaniem oraz wykonanie rusztowania do demontażu ścian, 21) demontaż ścian parteru, 22) demontaż stropu nad częścią piwniczną 23) ściany zewnętrzne piwnic i fundamenty po wykonaniu wykopu odsłaniającego ściany i fundamenty, Uwagi: Prace rozbiórkowe należy prowadzić kolejno odcinkami ograniczonymi przęsłami układu konstrukcyjnego. Taki tok postępowania spełnia warunki bezpiecznego prowadzeniu rozbiórki i zapewnia bezpieczeństwo pozostałej do rozbiórki części budynku. Wszystkie materiały z rozbiórki, po segregacji, należy wywieźć poza teren działki i poddać utylizacji przez specjalistyczne zakłady, Powstały po rozbiórce budynku dół należy pozostawić i po wyrównaniu zabezpieczyć geomembraną dno wykopu oraz skarpy przed wodami opadowymi. zasypywania wykopów. Z uwagi na przebiegającą nad budynkiem linię wysokiego napięcia zabrania się stosowania wszelkich urządzeń dźwigowych. Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu elektronarzędzi Warunki bezpieczeństwa podczas prac rozbiórkowych Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich prowadzenia i zaznajomienia pracowników z zakresem wykonywanych przez nich czynności, Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy wygrodzić uniemożliwiając dostęp osobom postronnym, Teren objęty pracami rozbiórkowymi należy oznakować tablicami informacyjnymi, Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych budynek należy odłączyć od sieci elektroenergetycznej, cieplnej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, Obok miejsca rozbiórki wyznaczyć teren do tymczasowego składowania elementów budowlanych, Nie prowadzić robót, gdy zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji pod wpływem wiatru, Wstrzymać roboty w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/sek, Podczas prac rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niższej kondygnacji, Przewracanie ścian przez podcinanie jest zabronione, W czasie wykonywania robót rozbiórkowych metodami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną, Prace w poziomie dachów wymagają szczególnej ostrożności z uwagi na zagrożenie upadkiem z wysokości, Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości powyżej 1 m od poziomu stropu lub terenu, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości przez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m dołem i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. W połowie wysokości balustrady umieścić dodatkowo element pośredni. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę, Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę, str. 7

8 Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości, Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę, Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Zasady korzystania z linek bezpieczeństwa: w trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie na stanowisku pracy należy zapewnić mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, umieszczonej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia, wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby, w przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego, długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m, amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych, prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu podnośnika, prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego, długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m Rodzaje i przewidywana ilość odpadów Za zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca. Wykaz odpadów, które powstaną podczas rozbiórki obiektu: Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu (z rozbiórek) Ilość wytwarzana Jedn. Ilość Sposób postępowania Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów Mg 1950 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gruz ceglany Mg 1210 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne str. 8

9 Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu (z rozbiórek) Ilość wytwarzana Jedn. Ilość Sposób postępowania Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne Mg 1950 Mg 20 Drewno Mg 10 Szkło Mg Tworzywa sztuczne Mg Papa odpadowa Mg Żelazo i stal Mg Mieszaniny metali Mg 0, Kable inne niż wymienione w Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Mg 1 Mg 0,2 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym str. 9

10 CZĘŚĆ 2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 10

11 Spis treści 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres prac rozbiórkowych Wykaz istniejących obiektów budowlanych Kolejność prac rozbiórkowych Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót rozbiórkowych Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom str. 11

12 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są prace rozbiórkowe budynku Domu Kultury Energetyk pełniącego funkcję kulturalno oświatową wraz z demontażem istniejącego ogrodzenia działki. Budynek usytuowano przy Al. Politechniki 17 w Łodzi na działce nr 74/231 obręb G-1 o powierzchni 1330 m 2. Budowę budynku zakończono w 1958 roku. 2. Podstawa opracowania Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się w oparciu o: - art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz tekst jednolity). - warunki techniczne (Dz Ustaw nr 75/2002, poz 690 z późniejszymi zmianami) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Niniejsze informacje opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 3. Zakres prac rozbiórkowych - istniejący budynek piętrowy z salą kinową w części parterowej - ogrodzenie - dojścia do budynku 4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - dwubryłowy budynek (część piętrowa i parterowa) - ogrodzenie od ulicy niskie - pozostałe ogrodzenie wysokie (do 2,0 m) 5. Kolejność prac rozbiórkowych 1) wygrodzenie terenu rozbiórki (budowy) z oznakowaniem taśmą ostrzegawczą szczególnie niebezpiecznej strefy w odległości min 3,0 m od rozbieranego obiektu, 2) odcięcie wszystkich istniejących sieci, 3) demontaż przewodów elektrycznych, wyposażenia energetycznego, rur wodno-kanalizacyjnych, instalacji CO, rynien, rur spustowych, drzwi i okien, wyposażenia pomieszczeń, z segregacją materiałów do dalszego wykorzystania lub złomowania, 4) rozbiórka ścianek działowych posadzek, podłóg, wykładzin, izolacji przeciwwilgociowych z segregacją materiałów, 5) skucie tynków wewnętrznych i odsłonięcie zasadniczych węzłów konstrukcyjnych, 6) demontaż zewnętrznych warstw termoizolacyjnych oraz skucie tynków zewnętrznych, 7) demontaż kominów do poziomu połaci dachowych części piętrowej i parterowej, 8) rozbiórka pokrycia dachu (papy) nad częścią piętrową, 9) demontaż płyt dachowych, ścianek ażurowych oraz ocieplenia stropodachu nad częścią piętrową str. 12

13 10) z uwagi na zastosowane stropy konieczne jest wykonanie stemplowania stropów od piwnic do stropów stropodachu z zastosowaniem belek i stempli drewnianych w odstępach co 1,0 m, 11) wyburzenie stropu stropodachu na częścią piętrową, 12) rozbiórka ścian pietra do poziomu stropodachu nad częścią parterową (kinem), 13) ustawienie wewnątrz Sali kinowej rusztowania z pełnym deskowaniem, 14) rozbiórka kasetonowej konstrukcji stropodachu nad kinem z bieżącym usuwaniem gruzu betonowego, 15) rozbiórka ścian sali kinowej z bieżącym usuwaniem gruzu, 16) rozbiórka stropu nad częścią piwniczną części parterowej, 17) rozbiórka ścian piwnic i fundamentów części parterowej po wykonaniu wykopu odsłaniającego ściany zewnętrzne, 18) rozbiórka ścian do poziomu stropu nad parterem części piętrowej z bieżącym usuwaniem gruzu, 19) montaż rusztowania pod stropem nad parterem części piętrowej z pełnym deskowaniem, 20) rozbiórka stropu nad parterem łącznie z elementami klatki schodowej, 21) demontaż rusztowania z pełnym deskowaniem oraz wykonanie rusztowania do demontażu ścian, 22) demontaż ścian parteru, 23) demontaż stropu nad częścią piwniczną 24) ściany zewnętrzne piwnic i fundamenty po wykonaniu wykopu odsłaniającego ściany i fundamenty, Z uwagi na przebiegającą nad budynkiem linię wysokiego napięcia transport demontowanych materiałów należy przewidzieć zsuwnicami pochyłymi lub rynnami zsypowymi bez udziału dźwigów i żurawi. Do transportu materiałów rozbiórkowych dopuszcza się windy przyścienne. 6. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji są: - istniejąca czynna infrastruktura podziemna i przewody napowietrzne, - ryzyko upadku do wykopu, - roboty rozbiórkowe w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 110 kv, - ruch pojazdów ciężarowych po drogach wewnętrznych. Odległości miejsca pracy do czynnej linii energetycznej 110 kv będzie określała prace zaliczane do prac w pobliżu napięcia. W zależności od rodzaju strefy będą obowiązywały warunki pracy określone w normie PN-E Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kv. 7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót rozbiórkowych - utrata stateczności demontowanych elementów konstrukcji budynku: rygli, podciągów, ścian, słupów, - zagrożenia pracowników: upadek z wysokości (praca na dachu, na rusztowaniu), - zagrożenie pracowników: uderzenie spadającym odłamkiem, - praca pod czynną linią 110 kv, - praca ręcznego sprzętu elektromechanicznego, str. 13

14 - transport wyburzonego materiału po rusztowaniach i pomostach. 8. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Norma PN-EN określa m.in. podstawowe zasady pracy, wymagane procedury, organizację pracy, wymagania od personelu i nadzoru, szkolenia, pozwolenia na wykonywanie pracy itp. Zgodnie z powyższym, wszyscy pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni. Pracownicy, przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, powinni być przeszkoleni w zakresie eksploatacji urządzeń transportu, pracy na wysokości i na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty dopuszczające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby zespół roboczy był przeszkolony zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ustaw. Nr 47, poz. 401). Z uwagi na to, że czynna linia stanowi dodatkowe zagrożenie dla ludzi a także z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne zbliżenia. 9. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom Zapobieganie niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót rozbiórkowych powinno być realizowane zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178 z 2003 r. poz. 1745). - Normą PN-EN Eksploatacja urządzeń elektrycznych, - Normą PN-E Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kv, Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: - na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych, - wywiesić tablicę informacyjną z danymi o obiekcie i podstawowymi telefonami alarmowymi, - zapewnić pomieszczenia socjalno-bytowe i dostęp do wody i WC, - wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót, - wydzielić i wyznaczyć drogi ewakuacyjne, - roboty rozbiórkowe realizować w sposób szczególnie ostrożny pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach i wymaganych uprawnieniach, - roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym rozbiórki, - określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, - w przypadku wątpliwości związanych z prowadzeniem robót rozbiórkowych skontaktować się z projektantem, str. 14

15 - nie magazynować materiałów rozbiórkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych, - transport materiałów realizować tylko po wyznaczonych drogach przez kierownika rozbiórki oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych, - stosować środki ochrony osobistej. - do prac rozbiórkowych stosować sprawne i bezpieczne pod względem elektrycznym elektronarzędzia. str. 15

16 CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 16

17 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI 3 RYSUNKI 1. Plan sytuacyjny do rozbiórki budynku Domu Kultury Energetyk. 2. Inwentaryzacyjna elewacja południowa 3. Inwentaryzacyjna elewacja zachodnia 4. Inwentaryzacyjna elewacja północna 5. Inwentaryzacyjna elewacja wschodnia str. 17

18 PLAN SYTUACYJNY budynku Domu Kultury "Energetyk" 1:1000 LEGENDA: przeznaczony do

19

20

21

22

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: Kopia uprawnień projektanta Oświadczenie projektanta Opis techniczny Zdjęcia stanu istniejącego CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. SYTUACJA skala 1:500 2. RZUT PODDASZA 1:100 3.

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA HALI TARGOWEJ, BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY Z MASZTEM ANTENOWYM, I WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY CPV 45213140-3 Adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania wytycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo