SPECYFIKACJA. WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji realizowanej przez SBM Ateńska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA. WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji realizowanej przez SBM Ateńska"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji realizowanej przez SBM Ateńska Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: NA ZAWARCIE UMOWY NA WYBUDOWANIE LOKALU UŻYTKOWEGO W CELU USTANOWIENIA JEGO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI TEGO LOKALU NA RZECZ ZWYCIĘZCÓW W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ Zamawiający: Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa ATEŃSKA ul. Arabska Warszawa tel. : (022) , fax : (022) Warszawa, marzec 2009r.

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest wg zasad określonych w: - Ramowym regulaminie realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym przy ul. Saskiej 16 przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu r. - Uchwale nr 02/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia r. w sprawie zagospodarowania nieruchomości przy ul. Saskiej 16 w Warszawie. - Uchwale nr 08/2008 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia r. w sprawie ustalenia cen wyjściowych lokali do sprzedaży i miejsc postojowych w realizowanej inwestycji przy ul. Saskiej 16 w Warszawie. - Uchwale nr 07/2008 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia r. w sprawie ustalenia zasad określających szczegółowy tryb realizacji inwestycji przy ul. Saskiej 16 w Warszawie. 2. Kupujący powinien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. Wszystkie formularze zawarte jako załączniki do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Kupującego ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Oferenta wpisać nie dotyczy. 3. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie należy jej udostępniać osobom trzecim. 4. Kupujący złoży na jeden lokal użytkowy tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję zakupu lokalu użytkowego. Złożenie na jeden lokal większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Kupującego na dany lokal. 5. Kupujący powinien ofertę przetargowa podpisać osobiście. Dopuszczalne jest podpisanie oferty przetargowej przez pełnomocnika kupującego o ile pełnomocnik taki dysponuje pełnomocnictwem udzielonym mu przez kupującego w formie aktu notarialnego. Zgłoszenia pełnomocników dysponujących pełnomocnictwem w innej niż akt notarialny formie nie będą uwzględniane. 6. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot sprzedaży jest szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 2. Opis i zakres robót budowlanych wraz ze standardem wykonania i wyłączeniami co do przedmiotu sprzedaży określa Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3. Kupujący po wygraniu przetargu zobowiązany jest w ciągu 7 dni do podpisania umowy o wybudowanie lokalu użytkowego w celu ustanowienia jego odrębnej własności. Przedmiotowa umowa może być zawierana w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego, przy czym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi zainteresowany nabyciem. Jeżeli zwycięzca przetargu w w/w terminie nie przystąpi do podpisania umowy o której mowa wyżej, wniesione przez niego vadium przepada na rzecz Spółdzielni.

3 III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu V Specyfikacji. 3. Oferty należy sporządzić w języku polskim czytelnym pismem (drukowanym). 4. Formularz oferty winien być podpisany, a wszystkie strony oferty parafowane przez Kupującego lub pełnomocnika o ile dysponuje on pełnomocnictwem o którym mowa w pkt I ust W ofercie nie można dokonywać poprawek, przeróbek ani skreśleń naniesionego przez Kupującego tekstu. Oferty zawierające poprawki, przeróbki bądź skreślenia naniesionego przez Kupującego tekstu będą skutkowały odrzuceniem oferty. 6. Kupujący złoży ofertę w zamkniętej kopercie adresowanej na Spółdzielnię i oznaczonej zgodnie z przedmiotem oferty: Oferta na sprzedaż lokalu użytkowego nr U4 w budynku przy ul Saskiej 16 w Warszawie oraz nie otwierać przed r. do godz.: Przed upływem terminu na składanie ofert, Kupujący może wprowadzić zmiany do oferty przez złożenie nowej oferty lub wycofać złożoną ofertę. IV. WARUNKI PODMIOTOWE 1. Nabywcami lokali w inwestycji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a posiadające zdolność do czynności prawnych. 2. Kupujący powinien posiadać wystarczające środki na sfinansowanie zakupu lokalu użytkowego. V. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE 1. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. 2. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto Spółdzielni nr: w banku PKO BP SA XV o/w-wa. Jeżeli do oferty zostanie załączona kserokopia dowodu wniesienia vadium, Kupujący będzie zobowiązany do okazania oryginału tego dowodu przy złożeniu oferty pod rygorem nie przyjęcia oferty. 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami o których mowa w pkt I ust. 1 niniejszej Specyfikacji.

4 VI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Spółdzielnia będzie kierowała się jako jedynym kryterium ceną oferty. 2. W kryterium cena oferty najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najwyższą ceną brutto na zakup przedmiotu objętego przetargiem wg wzoru: wartość oferty badanej x 100 wartość najwyższej oferty VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Kupujący określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto za 1m 2 pow. lokalu użytkowego z uwzględnieniem, że stawka podatku VAT dla lokali użytkowych wynosi 22%. 2. Ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom. 3. Kupujący może podać tylko jedną cenę na jeden lokal użytkowy bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. VIII. ZASADY WNOSZENIA VADIUM 1. Vadium wynosi 5% wartości ceny wywoławczej lokalu użytkowego. 2. Vadium należy wnieść w całości przed terminem otwarcia ofert. Vadium może być wniesione w pieniądzu w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto Spółdzielni nr: w banku PKO BP SA XV o/w-wa. 3. Kupujący którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku nie podpisania z winy Kupującego umowy w wyznaczonym terminie. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania Kupującego złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni: ul. Arabska 9, Warszawa, pok. nr 6, 2. Kupujący zobowiązany jest do okazania oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przy składaniu oferty w niniejszym postępowaniu pod rygorem odmowy przyjęcia oferty. 3. Termin składania ofert upływa r. godz Oferty złożone po tym terminie nie będą przyjmowane i uwzględniane.

5 XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Oferty zostaną otwarte w dniu r. godz w siedzibie Spółdzielni: ul. Arabska 9, Warszawa, pok. nr Podczas otwarcia ofert Spółdzielnia poda dane osobowe lub nazwę Kupującego oraz ceny zaproponowane w ofertach w obecności przybyłych na przetarg. 3. W przypadku nieobecności Kupującego przy otwarciu ofert, Kupujący może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI 1. Kupujący może zwrócić się na piśmie do Spółdzielni o wyjaśnienie postanowień niniejszej specyfikacji, jednakże nie później niż na 3 dni przed składaniem ofert. 3. Przedstawicielami Spółdzielni uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się w zakresie inwestycji przy ul. Saskiej 16 są: - w sprawach organizacyjnych związanych z przetargiem pok. nr 10 lub pod numerem telefonu wew. 129 (Pani Joanna Dąbrowska) - w sprawach realizacji inwestycji, warunków technicznych wykonania pok. nr 9 lub pod numerem telefonu wew. 111 (Pan Bogdan Piasta) XIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Opis przedmiotu sprzedaży rzut lokalu użytkowego (Załącznik Nr 1) 2. Opis i zakres robót budowlanych wraz ze standardem wykonania i wyłączeniami co do przedmiotu sprzedaży (Załącznik Nr 2) 3. Formularz oferty (Załącznik Nr 3) 4. Umowa przedwstępna zobowiązująca do wybudowania lokalu użytkowego, ustanowienia jego odrębnej własności oraz zawarcia umowy przenoszącej jego własność (Zał. Nr 4)

6 Załącznik nr 2 STANDARD WYKONANIA BUDYNKU PRZY UL. SASKIEJ 16 W WARSZAWIE Z WYŁĄCZENIAMI I STANDARD WYKONANIA KONSTRUKCJI BUDYNKU I POWIERZCHNI WSPÓLNYCH 1) KONSTRUKCJA - szkielet żelbetowy wykonany w układzie płytowo - słupowym. Posadowienie na żelbetowej płycie fundamentowej. Rozstaw podpór ( słupy i ściany ) odpowiada podstawowej siatce osi modularnych 6,5 6,5 m. 2) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - osłonowe murowane z bloczków SILKA gr. 25 cm dwuwarstwowe. Ocieplenie styropianem FS-15 gr. 12 cm. 3) ŚCIANY WEWNĘTRZNE NA KORYTARZACH I KLATKACH SCHODOWYCH - żelbetowe wylewane gr. 20 cm. Szyby windowe żelbetowe wylewane oddylatowane od ścian i stropów wkładką styropianową. Klatka schodowa trzybiegowa. Biegi i spoczniki żelbetowe wylewane. Tynki cementowo - wapienne gładkie kat. III malowane farbą emulsyjną. Na parterze w częściach wejściowych okładzina ceramiczna lub kamiennopodobna. W przedsionkach do pełnej wysokości w hallach klatek schodowych do wysokości 2 m. 4) ELEWACJA - ściany zewnętrzne wykończone masami tynkarskimi mineralnymi. Malowanie farbami systemu STO lub równoważnymi dwukrotnie. Cokoły ściany parteru i murki oporowe - okładzina ceramiczna lub kamiennopodobna. Fragmenty ścian zewnętrznych przy balkonach i stolarce okiennej deski elewacyjne TWINSON. Fragmenty ścian klatek schodowych - szkło panelowe PROFILIT - PILKINGTON. 5) DACH - stropodach wentylowany, płytki korytkowe na ściankach ażurowych. Konstrukcją nośną stropodachu jest strop ostatniej kondygnacji. Dach płaski, odwodnienie do wewnątrz z wpustami podgrzewanymi, pokrycia papą bitumiczną elastomerową termozgrzewalną. 6) POSADZKI - na klatce schodowej i w pomieszczeniach technicznych posadzki z płytek gresowych z cokołami. 7) DRZWI - wejściowe do klatek schodowych aluminiowe malowane proszkowo. Drzwi do garażu i pomieszczeń technicznych stalowe przeciwpożarowe. Brama garażowa jedna wjazd - wyjazd sekcyjna z napędem elektrycznym sterowana pilotem. 8) OKNA - ślusarka okienna klatek schodowych i przedsionków aluminiowa malowana proszkowo.

7 9) PARAPETY NA KLATKACH - konglomerat. 10) INSTALACJE - wody zimnej i ciepłej - kanalizacji sanitarnej - kanalizacji deszczowej rury spustowe wewnętrzne odprowadzone do kanalizacji ogólnospławnej - centralnego ogrzewania - węzeł c.o. - wentylacja mechaniczna wywiewna - dla garażu podziemnego - elektryczna oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych - odgromowa - telefoniczna - domofonowa - dzwonkowa - AZART z przystosowaniem do TEL Sat. 11) WINDY- firmy Thyssen bez maszynowni z napędem elektrycznym/hydraulicznym II STANDARD WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH POD BUDYNKIEM 1) STROP GARAŻU - płyty żelbetowe w układzie bezryglowym oparte na słupach lub ścianach zewnętrznych zbrojone obustronnie siatką. Strop nietynkowany malowany farbą emulsyjno - wapienną. 2) POSADZKI - posadzka betonowa zbrojona DRAMIXEM DUO włókna stalowe i syntetyczne dylatowana w polach między słupami z powłoką impregnującą. 3) ŚCIANY GARAŻU - słupy i ściany żelbetowe oparte na płycie fundamentowej. Ściany zewnętrzne przejmujące parcie gruntu zaprojektowano jako oporowe, żelbetowe gr. 25 cm. Ściany garażu nietynkowane, malowane farbą emulsyjno - wapienną III STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 1) ŚCIANY WEWNĘTRZNE - ściany międzylokalowe murowane z bloczków SILKA gr. 25 cm. ścianki działowe wewnętrzne murowane z bloczków SILKA gr. 8 i 12 cm. 2) WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW- tynki gipsowe maszynowe kat IV białkowane, w pomieszczeniach łazienek i wc tynki cienkowarstwowe maszynowe pod glazurę. W lokalach użytkowych bez sufitów podwieszanych i bez rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych.

8 3) POSADZKI - w pokojach i przedpokojach szlichta pod posadzkę drewnianą lub drewnopodobną w kuchniach i łazienkach szlichta pod posadzkę gresową lub terrakotową. W lokalach użytkowych szlichta pod posadzkę. 4) OKNA - okna i drzwi balkonowe drewniane ( w kolorze naturalnym drewna ) jednoramowe, dwuszybowe o wsp. U<2,0 W/m 2 K, szklenie , K<1,1W/m 2 K.W elewacjach od strony ulic Saskiej i Lizbońskiej okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. W lokalach użytkowych ślusarka okienna aluminiowa malowana proszkowo. 5) DRZWI - wejściowe do mieszkań antywłamaniowe z blokadami poziomymi i pionowymi wraz z zamkami atestowanymi. Na drzwiach od zewnątrz okładzina fornir od wewnątrz okładzina w kolorze białym. W miejscach projektowanych drzwi wewnętrznych zostaną pozostawione ościeża. 6) INSTALACJA WOD - KAN I C.O. - piony zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wykonane będą z rur PP-R PN20. Podejścia do poszczególnych odbiorników w systemie KAN-therm przewodów rozprowadzonych w warstwie podłogowej PE-Xc/AL/PE-Xc łączonych na trójniki zaciskowe. Przewody wody ciepłej będą posiadać stabilizującą wkładkę aluminiową. W celu umożliwienia rozliczenia każdego z lokali mieszkalnych na odejściach pionów zostaną zamontowane wodomierze mieszkaniowe wydzielone odcinającymi zaworami kulowymi. Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur PVC łączonych na uszczelkę gumową. Główne przewody zasilające oraz piony instalacji c.o. zostaną wykonane z rur stalowych czarnych z usuniętym wypływem szwu łączonych przez spawanie. Rozprowadzenie w lokalach rurami typu PEX-c z tworzywa sztucznego układanymi w rurach ochronnych typu peszel w warstwach podłogowych. Piony zamontowane zostaną w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych. Przewiduje się zastosowanie grzejników typu V prod. RETTIG PURMO a w łazienkach grzejniki drabinkowe typu ALEX prod. TERMA TECHNOLOGIE wyposażonych w grzałki elektryczne. Przewiduje się indywidualne rozliczanie każdego lokalu z pobieranego ciepła oraz możliwość odcięcia zasilania w ciepło. W związku z tym zaprojektowano na odejściach od pionów do każdego mieszkania liczniki ciepła. 7) INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wszystkie obwody elektryczne w lokalach wykonane zostaną przewodami miedzianymi YDYp, 750V. Instalacja trzy- i pięciożyłowa podtynkowa. W każdym z mieszkań przewiduje się tablicę mieszkaniową TM w obudowie IP41 z wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo - prądowymi i wyłącznikami różnicowo - prądowymi 30 ma o działaniu bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej dla mieszkań zainstalowane zostaną na klatkach schodowych w kanałach elektroinstalacyjnych.

9 IV WYŁĄCZENIA Lp. Rodzaj Standard wykończenia wyłączenia robót z zakresu objętego projektem 1 Roboty zewnętrzne i na Pełne wykończenie zgodnie z projektem powierzchniach wspólnych 2 Lokale mieszkalne - Bez białego montażu - Bez malowania docelowego-tylko białkowanie - Bez podłóg - Bez okładzin ściennych - Bez ościeżnic i drzwi wewnątrz lokalowych - W pomieszczeniach ciemnych (łazienki, WC) zainstalowany punkt świetlny 3 Lokale użytkowe - Bez białego montażu - Bez sufitów podwieszanych - Bez rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych giętkich - Bez okładzin ściennych i podłogowych - Instalację elektryczną do licznika i szafki rozdzielnicy - Bez malowania docelowego-tylko białkowanie - W pomieszczeniach ciemnych (łazienki, WC) zainstalowany punkt świetlny

10 Załącznik nr 3 OFERTA NA KUPNO LOKALU UŻYTKOWEGO nr U4 Ja/My niżej podpisany/a/ni... zamieszkały/a/li w... przy ul.... nr domu... nr lokalu... działając w imieniu i na rzecz... składam/my niniejszą ofertę zgodnie z otrzymaną specyfikacją sprzedaży lokalu użytkowego za cenę brutto... zł., słownie: W kwocie tej zawarty jest podatek VAT w wysokości 22%. Powierzchnia SKŁADOWE Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Lp [m 2 ] LOKALU oferowana w przetargu zł./m x4 1. Lokal użytkowy U4 91, RAZEM nie dotyczy nie dotyczy... Wymagane wadium w przetargu na lokal nr U4 wynosi: 0,05 (5%) x [91,12m 2 x 9.500,00zł/m 2 ] = ,00 zł. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2009r. Oświadczam/my, że: Zapoznałe/am/aliśmy się z dokumentacją budowlaną lokalu użytkowego na zakup którego składam/my ofertę udostępnioną przez Spółdzielnię i nie wnoszę/wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, Uważam/y się za związanego/ną/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w terminie określonym przez Spółdzielnię. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z projektem umowy przedwstępnej zobowiązującej do wybudowania lokalu użytkowego, ustanowienia jego odrębnej własności oraz zawarcia umowy przenoszącej jego własność a także z dokumentami o których mowa w pkt. I ust. 1 Specyfikacji warunków sprzedaży lokalu użytkowego i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

11 Na potwierdzenie tego wnoszę/wnosimy wadium w wysokości 5% wartości lokalu użytkowego (ksero dowodu wniesienia wadium w załączeniu). Jestem/śmy świadomy/a, że gdyby z mojej/naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.... dnia (podpis Kupującego / pełnomocnika ) niepotrzebne skreślić

SPECYFIKACJA. WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji zrealizowanej przez SBM Ateńska

SPECYFIKACJA. WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji zrealizowanej przez SBM Ateńska SPECYFIKACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji zrealizowanej przez SBM Ateńska Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: NA ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe, na fragmentach mogą występować ściany murowane

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE Ogrodzenie przęsła stalowe, malowane lub ocynkowane wysokość max. ogrodzenia 1,3m Dojścia piesze Mała architektura kostka betonowa z posypka granitową ławki, lampy, kosze

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 73/6, obr. 16 II etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Biuro Sprzedaży: ul. Fałata

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA

STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. Otoczenie 1.1 Ogrodzenie systemowe 1.2 Dojścia piesze kostka betonowa 1.3 Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci systemowe, wiata na śmietnik, urządzenie placu

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

BIANCO 2 Ul. Dywizjonu 303 159/161 Warszawa

BIANCO 2 Ul. Dywizjonu 303 159/161 Warszawa BIANCO 2 Ul. Dywizjonu 303 159/161 Warszawa 1. Informacje ogólne Na osiedlu mieszkaniowym BIANCO 2 przy ul. Dywizjonu 303 powstaną dwa budynki mieszkalne, łącznie 90 mieszkań oraz 2 lokale usługowe, 98

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu Z a ł ą c z n i k n r 2 S t a n d a r d w y k o n a n i a b u d y n k u m i e s z k a l n e g o W i e l o r o d z i n n e g o A 3 z l o k a l a m i u s ł u g o w y m i o r a z g a r a ż e m w i e l o s

Bardziej szczegółowo

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne I Lokal 1. Konstrukcja 2. Ściany zewnętrzne 3. Wykończenie ścian zewnętrznych 4. Ścianki wewnętrzne nośne i wydzielające mieszkania Układ konstrukcyjny mieszany ścianowosłupowy z lokalnie występującymi

Bardziej szczegółowo

SkyLife Ul. Jana Kazimierza 33

SkyLife Ul. Jana Kazimierza 33 SkyLife Ul. Jana Kazimierza 33 Warszawa 1. Informacje ogólne Osiedle ( Osiedle ) mieszkaniowe jest zlokalizowane przy ul. Jana Kazimierza. W ramach realizacji etapów planowane jest wybudowanie ponad 500

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

STANDARD REALIZACJI Budynku M1

STANDARD REALIZACJI Budynku M1 STANDARD REALIZACJI Budynku M1 Zagospodarowanie terenu Teren Zieleń ogólnodostępna; Mała architektura Podejścia, podjazdy do garażu, chodniki, wjazdy, MP Główne/komunikacyjne drogi wewnętrzne Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze 1. Ściany, słupy: a) kondygnacji podziemnej: zewnętrzne i wewnętrzne: żelbetowe monolityczne b) kondygnacji nadziemnych: zewnętrzne: warstwowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania budynków części wspólne Konstrukcja Układ konstrukcyjny mieszany

Standard wykonania budynków części wspólne Konstrukcja Układ konstrukcyjny mieszany S t a n d a r d w y k o n a n i a b u d y n k u m i e s z k a l n e g o W i e l o r o d z i n n e g o A 2 z l o k a l a m i u s ł u g o w y m i o r a z g a r a ż e m w i e l o s t a n o w i s k o w y m

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C m Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C OTOCZENIE OCHRONA System domofonowy Monitoring części wspólnych Pomieszczenie ochrony w budynku C PLAC ZABAW Plac zabaw dla dzieci wyposażony w: piaskownicę,

Bardziej szczegółowo

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY Cena za dom uzależniona jest od wybranego standardu. - konstrukcja budynku-murowana 1. Standard deweloperski PODSTAWOWY - ściany konstrukcyjne i osłonowe-murowane, - konstrukcja i pokrycie dachu- Drewniana

Bardziej szczegółowo

4 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie osiedla lampami ogrodowymi firmy Rosa oraz lampami podłogowymi wzdłuż jezdni.

4 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie osiedla lampami ogrodowymi firmy Rosa oraz lampami podłogowymi wzdłuż jezdni. STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH OSADA ŚWIERKÓWKA BUDYNEK NR 1 UL. JANA PAWŁA II 3, KLEMBÓW A. STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU LP. Element zagospodarowania Charakterystyka 1 Ogrodzenie Ogrodzenie osiedla

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia budynku i mieszkań (dotyczy Budynku A i C w ramach I-go etapu inwestycji Dobra Wola )

Standard wykończenia budynku i mieszkań (dotyczy Budynku A i C w ramach I-go etapu inwestycji Dobra Wola ) Standard wykończenia budynku i mieszkań (dotyczy Budynku A i C w ramach I-go etapu inwestycji Dobra Wola ) 1. Otoczenie Teren Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Miejsce gromadzenia odpadów Drogi,

Bardziej szczegółowo

MY Bemowo 2 Ul. Batalionów Chłopskich Warszawa

MY Bemowo 2 Ul. Batalionów Chłopskich Warszawa MY Bemowo 2 Ul. Batalionów Chłopskich Warszawa 1. Informacje ogólne Osiedle ( Osiedle ) mieszkaniowe jest drugą inwestycją spółki NP9 zlokalizowaną przy ul. Batalionów Chłopskich. W ramach jednoetapowej

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję:

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję: Lokalizacja: STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE zagospdarowanie dojścia piesze mała architektura zieleń na gruncie rodzimym zieleń na stropach drogi / dojazdy instalacje wod. kan. instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY I. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 19pl w Lublinie. II. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

STANDARD REALIZACJI Budynku M2

STANDARD REALIZACJI Budynku M2 STANDARD REALIZACJI Budynku M2 Zagospodarowanie terenu Teren Zieleń ogólnodostępna; Mała architektura Podejścia, podjazdy do garażu, chodniki, wjazdy, MP Główne/komunikacyjne drogi wewnętrzne Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Standard konstrukcji i wykończenia apartamentu. Rezydencja Warecka. Budynek. teren chroniony

Standard konstrukcji i wykończenia apartamentu. Rezydencja Warecka. Budynek. teren chroniony Standard konstrukcji i wykończenia apartamentu Rezydencja Warecka teren chroniony Budynek Ochrona pomieszczenie ochrony umiejscowione w budynku monitoring obiektu i wjazdu Miejsce gromadzenia odpadów śmietnik

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C m Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C OTOCZENIE OCHRONA System domofonowy Monitoring części wspólnych Pomieszczenie ochrony w budynku C PLAC ZABAW Plac zabaw dla dzieci wyposażony w: piaskownicę,

Bardziej szczegółowo

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym miejscu. Działka ogrodzona, położona w odległości ok. 400m

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY MATERIAŁOWE BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY UL. SZCZUCZYŃSKIEJ 14 DOM POD KLONEM

STANDARDY MATERIAŁOWE BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY UL. SZCZUCZYŃSKIEJ 14 DOM POD KLONEM 1. STANDARD BUDYNKU KONSTRUKCJA, ŚCIANY, DACH, FUNDAMENTY Fundamenty żelbetowe, monolityczne. Budynek posadowiony na płycie fundamentowej gr.50cm z lokalnymi przegłębieniami. SŁUPY I ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNEK WIELORODZINNY UL. TKACKA WE WROCŁAWIU. W konstrukcji drewnianej Pokrycie dachu z blachy cynkowo-tytanowej

STANDARD BUDYNEK WIELORODZINNY UL. TKACKA WE WROCŁAWIU. W konstrukcji drewnianej Pokrycie dachu z blachy cynkowo-tytanowej STANDARD BUDYNEK WIELORODZINNY UL. TKACKA WE WROCŁAWIU ELEMENT OPIS Technologia budynku Fundamenty Płyta żelbetowa Stropy Żelbetowe filigran Dach Ściany konstrukcyjne zewnętrzne Ściany konstrukcyjne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KOPRZYWIAŃSKIEJ 8/10

ZAKRES I STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KOPRZYWIAŃSKIEJ 8/10 Stan na dzień 2012-09-17 STANDARD INWESTYCJI ZAKRES I STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KOPRZYWIAŃSKIEJ 8/10 Drzwi wejściowe Antywłamaniowe, atestowane klasy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R.

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R. OGŁOSZENIE! Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Cieślaka 6B w Szczecinku informuje, że przystępuje do budowy budynku mieszkalnego w Szczecinku przy ul.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej / żelbetowe otynkowane na

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Osiedla A l f a P a r k III W skład osiedla wchodzą budynki wielorodzinne mieszkalne, składające się z 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B4a, B4b Mieszkania bez wykończenia

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B4a, B4b Mieszkania bez wykończenia OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B4a, B4b Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe, na fragmentach mogą występować ściany

Bardziej szczegółowo

- strefa zieleni, - plac zabaw, - miejsce rekreacji z jeziorem, - miejsca do uprawiania sportów (kort tenisowy oraz dwa boiska).

- strefa zieleni, - plac zabaw, - miejsce rekreacji z jeziorem, - miejsca do uprawiania sportów (kort tenisowy oraz dwa boiska). Standard wykonania mieszkań w projekcie Osiedle Zielona Italia przy ul. Obywatelskiej i ul. Świerszcza - INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE - Osiedle Zielona Italia, w kwadracie ulic Chrościckiego, Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE GRAZIOSO STANDARD WYKOŃCZENIA. Ściany zewnętrzne. Ściany wewnętrzne

OSIEDLE GRAZIOSO STANDARD WYKOŃCZENIA. Ściany zewnętrzne. Ściany wewnętrzne A MIESZKANIA L.p. Pomieszczenie Element Opis Materiałów żelbetowe lub z pustaków ceramicznych 1. Halle, pokoje, salony, garderoby, kuchnie Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne Drzwi wejściowe Okna i drzwi

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia (Os. Mokra bud. szeregowy z garażem) Ściany zewnętrzne wykonane z elementów ściennych drobnowymiarowych, ocieplone styropianem gr. 12 cm i równoważnym Załącznik nr 2 Stropy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE OGRODZENIE DOJAZDY I DOJŚCIA PIESZE ZIELEŃ MAŁA ARCHITEKTURA teren chroniony ogrodzenie zróżnicowane: na fragmentach elementy systemowe, stalowe, powlekane, na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU C6 Mieszkania bez wykończenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU C6 Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU C6 Mieszkania bez wykończenia 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe lub murowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII I STANDARDU WYKOŃCZENIA KAMIENICA ZA TEATREM LOKALE BIUROWE

OPIS TECHNOLOGII I STANDARDU WYKOŃCZENIA KAMIENICA ZA TEATREM LOKALE BIUROWE OPIS TECHNOLOGII I STANDARDU WYKOŃCZENIA KAMIENICA ZA TEATREM LOKALE BIUROWE Niniejsze oświadczenie nie ma charakteru zapewnienia, o którym stanowi art. 556 1 kodeksu cywilnego, a Inwestor może według

Bardziej szczegółowo

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne Standard Wykończenia Apartamentów Zielona Przystań Stan Deweloperski (Baranowo, ul. Szamotulska ) Ławy Fundamentowe ławy żelbetowe monolityczne żelbetowe izolacja ław fundamentowych Abizol R Ściany zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. - lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piętrze, o powierzchni użytkowej 63,07 m z

WYKAZ. - lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piętrze, o powierzchni użytkowej 63,07 m z Wersja archiwalna Wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu, które powstaną w wyniku budowy budynku wielomieszkaniowego przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House

Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House Teren Ochrona Drogi i chodniki Zieleń i DFA Rekreacja Miejsce gromadzenia odpadów Instalacje związane z otoczeniem budynku Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy. Standardy budowlano wykończeniowe dla budynku ZIELONY ŻOLIBORZ BUDYNEK B ul. RYDYGIERA w Warszawie

Załącznik nr 2 do Umowy. Standardy budowlano wykończeniowe dla budynku ZIELONY ŻOLIBORZ BUDYNEK B ul. RYDYGIERA w Warszawie Załącznik nr 2 do Umowy. Standardy budowlano wykończeniowe dla budynku ZIELONY ŻOLIBORZ BUDYNEK B ul. RYDYGIERA w Warszawie KONSTRUKCJA Konstrukcja nośna - szkieletowa, monolityczna żelbetowa Ściany zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKONANIA LOKALI MIESZKALNYCH

STANDARD WYKONANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANDARD WYKONANIA LOKALI MIESZKALNYCH A - ZASADY OGÓLNE 1. Wszystkie lokale mieszkalne oferowane są w standardzie wykonania pod klucz, łącznie z aneksem kuchennym wraz ze sprzętem AGD. 2. Standard jest

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

1. OTOCZENIE. POZNAŃ ul. SOWIŃSKIEGO, etap A Standard Sprzedaży konstrukcja i wykończenie budynku www.parksowinskiego.

1. OTOCZENIE. POZNAŃ ul. SOWIŃSKIEGO, etap A Standard Sprzedaży konstrukcja i wykończenie budynku www.parksowinskiego. 1. OTOCZENIE OGRODZENIE teren zamknięty,chroniony ogrodzenie z elementów systemowych ( przęsła, słupki ) stalowe, ocynkowane dojazdy kostka betonowa, brukowa DOJAZDY I DOJŚCIA PIESZE chodniki i dojścia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

tereny zieleni obsiane trawą i nasadzeniami w postaci TEREN ZIELENI

tereny zieleni obsiane trawą i nasadzeniami w postaci TEREN ZIELENI STANDARD OBIEKTU NOWE OGRODY ETAP III INWESTYCJI OTOCZENIE tereny zieleni obsiane trawą i nasadzeniami w postaci TEREN ZIELENI drzew i krzewów, dziedziniec stanowi dach zielony hali garażowej pod całością

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję:

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję: Lokalizacja: STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE ogrodzenie dojścia piesze mała architektura zieleń na gruncie rodzimym zieleń na stropach dojazdy instalacje wod. kan. instalacje elektryczne instalacje niskoprądowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna STROPY Strop zaprojektowano jako stropy gęstożebrowe na belkach żelbetowych typu Rector gr 24 i 27 cm lub rozwiązanie równoważne ŚCIANY Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B5 Mieszkania bez wykończenia

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B5 Mieszkania bez wykończenia OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B5 Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe i murowane z pustaków ceramicznych, cegły pełnej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA

STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. Otoczenie ogrodzenie dojścia piesze mała architektura zieleń na gruncie rodzimym zieleń na stropach dojazdy instalacje wod. kan. instalacje elektryczne instalacje niskoprądowe frontowe

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2.

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w PGE E.O. S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa nr 59a adres nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Dychów nr 6a, 66-627 Bobrowice. I. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zapytanie ofertowe nr 1/2012; 1.1.A1 RPO WD Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2012 roku Premium Distribution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bohaterów Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra tel.:

Bardziej szczegółowo

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU WYCENY

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU WYCENY 2. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU WYCENY 2.1 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny Działka gruntu, na której zlokalizowany jest budynek obejmujący m.in. lokal mieszkalny stanowiący przedmiot wyceny to

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie : Regulaminu organizowania przetargów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK C3 Mieszkania bez wykończenia

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK C3 Mieszkania bez wykończenia OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK C3 Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe i murowane z pustaków ceramicznych, cegły pełnej

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Części wspólne

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Części wspólne OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Części wspólne I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe, na fragmentach mogą występować ściany murowane z pustaków

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

HOŻA 55. Chodniki z płyt z kamienia naturalnego.

HOŻA 55. Chodniki z płyt z kamienia naturalnego. STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania Charakterystyka 1 Budynek Budynek wielorodzinny usytuowany na dwukondygnacyjnym garażu podziemnym. Część frontowa sześciokondygnacyjna, część

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym

Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym Szeregówki Rzeszów Budziwój ul. Anielska. Kompleks dwóch zespołów domów jednorodzinnych szeregówek, położonych w bardzo zacisznym i widokowym miejscu. Działka ogrodzona, położona w odległości ok. 400m

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo