SPECYFIKACJA. WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji realizowanej przez SBM Ateńska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA. WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji realizowanej przez SBM Ateńska"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH przy ul. SASKIEJ 16 w Warszawie w inwestycji realizowanej przez SBM Ateńska Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: NA ZAWARCIE UMOWY NA WYBUDOWANIE LOKALU UŻYTKOWEGO W CELU USTANOWIENIA JEGO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI TEGO LOKALU NA RZECZ ZWYCIĘZCÓW W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ Zamawiający: Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa ATEŃSKA ul. Arabska Warszawa tel. : (022) , fax : (022) Warszawa, marzec 2009r.

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest wg zasad określonych w: - Ramowym regulaminie realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym przy ul. Saskiej 16 przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu r. - Uchwale nr 02/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia r. w sprawie zagospodarowania nieruchomości przy ul. Saskiej 16 w Warszawie. - Uchwale nr 08/2008 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia r. w sprawie ustalenia cen wyjściowych lokali do sprzedaży i miejsc postojowych w realizowanej inwestycji przy ul. Saskiej 16 w Warszawie. - Uchwale nr 07/2008 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia r. w sprawie ustalenia zasad określających szczegółowy tryb realizacji inwestycji przy ul. Saskiej 16 w Warszawie. 2. Kupujący powinien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. Wszystkie formularze zawarte jako załączniki do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Kupującego ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Oferenta wpisać nie dotyczy. 3. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie należy jej udostępniać osobom trzecim. 4. Kupujący złoży na jeden lokal użytkowy tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję zakupu lokalu użytkowego. Złożenie na jeden lokal większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Kupującego na dany lokal. 5. Kupujący powinien ofertę przetargowa podpisać osobiście. Dopuszczalne jest podpisanie oferty przetargowej przez pełnomocnika kupującego o ile pełnomocnik taki dysponuje pełnomocnictwem udzielonym mu przez kupującego w formie aktu notarialnego. Zgłoszenia pełnomocników dysponujących pełnomocnictwem w innej niż akt notarialny formie nie będą uwzględniane. 6. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot sprzedaży jest szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 2. Opis i zakres robót budowlanych wraz ze standardem wykonania i wyłączeniami co do przedmiotu sprzedaży określa Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3. Kupujący po wygraniu przetargu zobowiązany jest w ciągu 7 dni do podpisania umowy o wybudowanie lokalu użytkowego w celu ustanowienia jego odrębnej własności. Przedmiotowa umowa może być zawierana w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego, przy czym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi zainteresowany nabyciem. Jeżeli zwycięzca przetargu w w/w terminie nie przystąpi do podpisania umowy o której mowa wyżej, wniesione przez niego vadium przepada na rzecz Spółdzielni.

3 III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu V Specyfikacji. 3. Oferty należy sporządzić w języku polskim czytelnym pismem (drukowanym). 4. Formularz oferty winien być podpisany, a wszystkie strony oferty parafowane przez Kupującego lub pełnomocnika o ile dysponuje on pełnomocnictwem o którym mowa w pkt I ust W ofercie nie można dokonywać poprawek, przeróbek ani skreśleń naniesionego przez Kupującego tekstu. Oferty zawierające poprawki, przeróbki bądź skreślenia naniesionego przez Kupującego tekstu będą skutkowały odrzuceniem oferty. 6. Kupujący złoży ofertę w zamkniętej kopercie adresowanej na Spółdzielnię i oznaczonej zgodnie z przedmiotem oferty: Oferta na sprzedaż lokalu użytkowego nr U4 w budynku przy ul Saskiej 16 w Warszawie oraz nie otwierać przed r. do godz.: Przed upływem terminu na składanie ofert, Kupujący może wprowadzić zmiany do oferty przez złożenie nowej oferty lub wycofać złożoną ofertę. IV. WARUNKI PODMIOTOWE 1. Nabywcami lokali w inwestycji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a posiadające zdolność do czynności prawnych. 2. Kupujący powinien posiadać wystarczające środki na sfinansowanie zakupu lokalu użytkowego. V. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE 1. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. 2. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto Spółdzielni nr: w banku PKO BP SA XV o/w-wa. Jeżeli do oferty zostanie załączona kserokopia dowodu wniesienia vadium, Kupujący będzie zobowiązany do okazania oryginału tego dowodu przy złożeniu oferty pod rygorem nie przyjęcia oferty. 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami o których mowa w pkt I ust. 1 niniejszej Specyfikacji.

4 VI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Spółdzielnia będzie kierowała się jako jedynym kryterium ceną oferty. 2. W kryterium cena oferty najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najwyższą ceną brutto na zakup przedmiotu objętego przetargiem wg wzoru: wartość oferty badanej x 100 wartość najwyższej oferty VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Kupujący określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto za 1m 2 pow. lokalu użytkowego z uwzględnieniem, że stawka podatku VAT dla lokali użytkowych wynosi 22%. 2. Ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom. 3. Kupujący może podać tylko jedną cenę na jeden lokal użytkowy bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. VIII. ZASADY WNOSZENIA VADIUM 1. Vadium wynosi 5% wartości ceny wywoławczej lokalu użytkowego. 2. Vadium należy wnieść w całości przed terminem otwarcia ofert. Vadium może być wniesione w pieniądzu w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto Spółdzielni nr: w banku PKO BP SA XV o/w-wa. 3. Kupujący którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku nie podpisania z winy Kupującego umowy w wyznaczonym terminie. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania Kupującego złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni: ul. Arabska 9, Warszawa, pok. nr 6, 2. Kupujący zobowiązany jest do okazania oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przy składaniu oferty w niniejszym postępowaniu pod rygorem odmowy przyjęcia oferty. 3. Termin składania ofert upływa r. godz Oferty złożone po tym terminie nie będą przyjmowane i uwzględniane.

5 XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Oferty zostaną otwarte w dniu r. godz w siedzibie Spółdzielni: ul. Arabska 9, Warszawa, pok. nr Podczas otwarcia ofert Spółdzielnia poda dane osobowe lub nazwę Kupującego oraz ceny zaproponowane w ofertach w obecności przybyłych na przetarg. 3. W przypadku nieobecności Kupującego przy otwarciu ofert, Kupujący może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI 1. Kupujący może zwrócić się na piśmie do Spółdzielni o wyjaśnienie postanowień niniejszej specyfikacji, jednakże nie później niż na 3 dni przed składaniem ofert. 3. Przedstawicielami Spółdzielni uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się w zakresie inwestycji przy ul. Saskiej 16 są: - w sprawach organizacyjnych związanych z przetargiem pok. nr 10 lub pod numerem telefonu wew. 129 (Pani Joanna Dąbrowska) - w sprawach realizacji inwestycji, warunków technicznych wykonania pok. nr 9 lub pod numerem telefonu wew. 111 (Pan Bogdan Piasta) XIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Opis przedmiotu sprzedaży rzut lokalu użytkowego (Załącznik Nr 1) 2. Opis i zakres robót budowlanych wraz ze standardem wykonania i wyłączeniami co do przedmiotu sprzedaży (Załącznik Nr 2) 3. Formularz oferty (Załącznik Nr 3) 4. Umowa przedwstępna zobowiązująca do wybudowania lokalu użytkowego, ustanowienia jego odrębnej własności oraz zawarcia umowy przenoszącej jego własność (Zał. Nr 4)

6 Załącznik nr 2 STANDARD WYKONANIA BUDYNKU PRZY UL. SASKIEJ 16 W WARSZAWIE Z WYŁĄCZENIAMI I STANDARD WYKONANIA KONSTRUKCJI BUDYNKU I POWIERZCHNI WSPÓLNYCH 1) KONSTRUKCJA - szkielet żelbetowy wykonany w układzie płytowo - słupowym. Posadowienie na żelbetowej płycie fundamentowej. Rozstaw podpór ( słupy i ściany ) odpowiada podstawowej siatce osi modularnych 6,5 6,5 m. 2) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - osłonowe murowane z bloczków SILKA gr. 25 cm dwuwarstwowe. Ocieplenie styropianem FS-15 gr. 12 cm. 3) ŚCIANY WEWNĘTRZNE NA KORYTARZACH I KLATKACH SCHODOWYCH - żelbetowe wylewane gr. 20 cm. Szyby windowe żelbetowe wylewane oddylatowane od ścian i stropów wkładką styropianową. Klatka schodowa trzybiegowa. Biegi i spoczniki żelbetowe wylewane. Tynki cementowo - wapienne gładkie kat. III malowane farbą emulsyjną. Na parterze w częściach wejściowych okładzina ceramiczna lub kamiennopodobna. W przedsionkach do pełnej wysokości w hallach klatek schodowych do wysokości 2 m. 4) ELEWACJA - ściany zewnętrzne wykończone masami tynkarskimi mineralnymi. Malowanie farbami systemu STO lub równoważnymi dwukrotnie. Cokoły ściany parteru i murki oporowe - okładzina ceramiczna lub kamiennopodobna. Fragmenty ścian zewnętrznych przy balkonach i stolarce okiennej deski elewacyjne TWINSON. Fragmenty ścian klatek schodowych - szkło panelowe PROFILIT - PILKINGTON. 5) DACH - stropodach wentylowany, płytki korytkowe na ściankach ażurowych. Konstrukcją nośną stropodachu jest strop ostatniej kondygnacji. Dach płaski, odwodnienie do wewnątrz z wpustami podgrzewanymi, pokrycia papą bitumiczną elastomerową termozgrzewalną. 6) POSADZKI - na klatce schodowej i w pomieszczeniach technicznych posadzki z płytek gresowych z cokołami. 7) DRZWI - wejściowe do klatek schodowych aluminiowe malowane proszkowo. Drzwi do garażu i pomieszczeń technicznych stalowe przeciwpożarowe. Brama garażowa jedna wjazd - wyjazd sekcyjna z napędem elektrycznym sterowana pilotem. 8) OKNA - ślusarka okienna klatek schodowych i przedsionków aluminiowa malowana proszkowo.

7 9) PARAPETY NA KLATKACH - konglomerat. 10) INSTALACJE - wody zimnej i ciepłej - kanalizacji sanitarnej - kanalizacji deszczowej rury spustowe wewnętrzne odprowadzone do kanalizacji ogólnospławnej - centralnego ogrzewania - węzeł c.o. - wentylacja mechaniczna wywiewna - dla garażu podziemnego - elektryczna oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych - odgromowa - telefoniczna - domofonowa - dzwonkowa - AZART z przystosowaniem do TEL Sat. 11) WINDY- firmy Thyssen bez maszynowni z napędem elektrycznym/hydraulicznym II STANDARD WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH POD BUDYNKIEM 1) STROP GARAŻU - płyty żelbetowe w układzie bezryglowym oparte na słupach lub ścianach zewnętrznych zbrojone obustronnie siatką. Strop nietynkowany malowany farbą emulsyjno - wapienną. 2) POSADZKI - posadzka betonowa zbrojona DRAMIXEM DUO włókna stalowe i syntetyczne dylatowana w polach między słupami z powłoką impregnującą. 3) ŚCIANY GARAŻU - słupy i ściany żelbetowe oparte na płycie fundamentowej. Ściany zewnętrzne przejmujące parcie gruntu zaprojektowano jako oporowe, żelbetowe gr. 25 cm. Ściany garażu nietynkowane, malowane farbą emulsyjno - wapienną III STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 1) ŚCIANY WEWNĘTRZNE - ściany międzylokalowe murowane z bloczków SILKA gr. 25 cm. ścianki działowe wewnętrzne murowane z bloczków SILKA gr. 8 i 12 cm. 2) WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW- tynki gipsowe maszynowe kat IV białkowane, w pomieszczeniach łazienek i wc tynki cienkowarstwowe maszynowe pod glazurę. W lokalach użytkowych bez sufitów podwieszanych i bez rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych.

8 3) POSADZKI - w pokojach i przedpokojach szlichta pod posadzkę drewnianą lub drewnopodobną w kuchniach i łazienkach szlichta pod posadzkę gresową lub terrakotową. W lokalach użytkowych szlichta pod posadzkę. 4) OKNA - okna i drzwi balkonowe drewniane ( w kolorze naturalnym drewna ) jednoramowe, dwuszybowe o wsp. U<2,0 W/m 2 K, szklenie , K<1,1W/m 2 K.W elewacjach od strony ulic Saskiej i Lizbońskiej okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. W lokalach użytkowych ślusarka okienna aluminiowa malowana proszkowo. 5) DRZWI - wejściowe do mieszkań antywłamaniowe z blokadami poziomymi i pionowymi wraz z zamkami atestowanymi. Na drzwiach od zewnątrz okładzina fornir od wewnątrz okładzina w kolorze białym. W miejscach projektowanych drzwi wewnętrznych zostaną pozostawione ościeża. 6) INSTALACJA WOD - KAN I C.O. - piony zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wykonane będą z rur PP-R PN20. Podejścia do poszczególnych odbiorników w systemie KAN-therm przewodów rozprowadzonych w warstwie podłogowej PE-Xc/AL/PE-Xc łączonych na trójniki zaciskowe. Przewody wody ciepłej będą posiadać stabilizującą wkładkę aluminiową. W celu umożliwienia rozliczenia każdego z lokali mieszkalnych na odejściach pionów zostaną zamontowane wodomierze mieszkaniowe wydzielone odcinającymi zaworami kulowymi. Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur PVC łączonych na uszczelkę gumową. Główne przewody zasilające oraz piony instalacji c.o. zostaną wykonane z rur stalowych czarnych z usuniętym wypływem szwu łączonych przez spawanie. Rozprowadzenie w lokalach rurami typu PEX-c z tworzywa sztucznego układanymi w rurach ochronnych typu peszel w warstwach podłogowych. Piony zamontowane zostaną w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych. Przewiduje się zastosowanie grzejników typu V prod. RETTIG PURMO a w łazienkach grzejniki drabinkowe typu ALEX prod. TERMA TECHNOLOGIE wyposażonych w grzałki elektryczne. Przewiduje się indywidualne rozliczanie każdego lokalu z pobieranego ciepła oraz możliwość odcięcia zasilania w ciepło. W związku z tym zaprojektowano na odejściach od pionów do każdego mieszkania liczniki ciepła. 7) INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wszystkie obwody elektryczne w lokalach wykonane zostaną przewodami miedzianymi YDYp, 750V. Instalacja trzy- i pięciożyłowa podtynkowa. W każdym z mieszkań przewiduje się tablicę mieszkaniową TM w obudowie IP41 z wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo - prądowymi i wyłącznikami różnicowo - prądowymi 30 ma o działaniu bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej dla mieszkań zainstalowane zostaną na klatkach schodowych w kanałach elektroinstalacyjnych.

9 IV WYŁĄCZENIA Lp. Rodzaj Standard wykończenia wyłączenia robót z zakresu objętego projektem 1 Roboty zewnętrzne i na Pełne wykończenie zgodnie z projektem powierzchniach wspólnych 2 Lokale mieszkalne - Bez białego montażu - Bez malowania docelowego-tylko białkowanie - Bez podłóg - Bez okładzin ściennych - Bez ościeżnic i drzwi wewnątrz lokalowych - W pomieszczeniach ciemnych (łazienki, WC) zainstalowany punkt świetlny 3 Lokale użytkowe - Bez białego montażu - Bez sufitów podwieszanych - Bez rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych giętkich - Bez okładzin ściennych i podłogowych - Instalację elektryczną do licznika i szafki rozdzielnicy - Bez malowania docelowego-tylko białkowanie - W pomieszczeniach ciemnych (łazienki, WC) zainstalowany punkt świetlny

10 Załącznik nr 3 OFERTA NA KUPNO LOKALU UŻYTKOWEGO nr U4 Ja/My niżej podpisany/a/ni... zamieszkały/a/li w... przy ul.... nr domu... nr lokalu... działając w imieniu i na rzecz... składam/my niniejszą ofertę zgodnie z otrzymaną specyfikacją sprzedaży lokalu użytkowego za cenę brutto... zł., słownie: W kwocie tej zawarty jest podatek VAT w wysokości 22%. Powierzchnia SKŁADOWE Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Lp [m 2 ] LOKALU oferowana w przetargu zł./m x4 1. Lokal użytkowy U4 91, RAZEM nie dotyczy nie dotyczy... Wymagane wadium w przetargu na lokal nr U4 wynosi: 0,05 (5%) x [91,12m 2 x 9.500,00zł/m 2 ] = ,00 zł. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2009r. Oświadczam/my, że: Zapoznałe/am/aliśmy się z dokumentacją budowlaną lokalu użytkowego na zakup którego składam/my ofertę udostępnioną przez Spółdzielnię i nie wnoszę/wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, Uważam/y się za związanego/ną/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w terminie określonym przez Spółdzielnię. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z projektem umowy przedwstępnej zobowiązującej do wybudowania lokalu użytkowego, ustanowienia jego odrębnej własności oraz zawarcia umowy przenoszącej jego własność a także z dokumentami o których mowa w pkt. I ust. 1 Specyfikacji warunków sprzedaży lokalu użytkowego i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

11 Na potwierdzenie tego wnoszę/wnosimy wadium w wysokości 5% wartości lokalu użytkowego (ksero dowodu wniesienia wadium w załączeniu). Jestem/śmy świadomy/a, że gdyby z mojej/naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.... dnia (podpis Kupującego / pełnomocnika ) niepotrzebne skreślić

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 06 grudnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chopina 15, Lipowej 6A, Słowackiego 13 wraz z remontem balkonów zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-33, fax (0 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo