d e k o r a c y j n e / o p e n w o r k p a n e l s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "d e k o r a c y j n e / o p e n w o r k p a n e l s"

Transkrypt

1 DESIGN KRZYSZTOF URBANSKI / o p e n w o r k p a n e l s Miko³ów, ul. wirki i Wigury 65 tel: fax: PROFORM / FRAKTAL - o p e n w o r k p a n e l s

2 Wstêp / Introduction Nowoœci¹ w naszej ofercie jest bogata gama paneli a urowych rozszerzaj¹ca mo liwoœci zastosowañ o zupe³nie nowe obszary: od œcianek dzia³owych, elementów przepierzeñ, prawanów, lekkich obudów maskuj¹cych (np. kaloryfery) do doskona³ych elementów aran acji wnêtrz wykorzystuj¹cych bezgraniczne mo liwoœci i urok œwiat³a. Panele te dostêpne s¹ w pe³nej gamie kolorystycznej folii z naszej oferty: od folii jednobarwnych, przez folie drewnopodobne do fantazyjnych. Wykonujemy je w wersji jednostronnej (œciennej) lub dwustronnej (wolnostoj¹cej). Monta w³asny lub z u yciem proponowanych przez nas systemów dostêpnych w naszej ofercie. Wzornictwo a urowe dostêpne równie w wersji pe³nej. E K R A N K U C H E N N Y K I T C H E N S C R E E N / K I T C H E N D R Z W I P R Z E S U W N E S L I D I N G D O O R D R Z W I G A R D E R O B Y W A R D R O B E D O O R F R O N T Y M E B L O W E F U R N I T U R E F R O N T S A new item in our offer is a wide choice of openwork panels which extends the application options with completely new areas: from partition walls, partition elements, screens, light masking constructions (e.g. radiators) to perfect elements of interior arrangement using unlimited possibilities and charm of light. These panels are available in a full range of colours of foils in our offer: from one-coloured foils through wood-like foils to fanciful patterns. We produce them in one-sided version (walls) or two-sided one (free-standing). DIY installation or installation using the systems available in our offer. Openwork design available also in full version. E K R A N O K I E N N Y W I N D O W S C R E E N E K R A N Œ C I E N N Y W A L L S C R E E N Œ C I A N A D Z I A O W A P A R T I T I O N W A L L P A N E L B I U R O W Y O F F I C E P A N E L S S K L E P Y S H O P P A N E L S E K R A N G R Z E J N I K O W Y R A D I A T O R S C R E E N P A R A W A N W O L N O S T O J C Y P O K Ó J H O T E L O W Y F R E E - S T A N D I N G S C R E E N H O T E L R O O M

3 z a s t o s o w a n i e : E K R A N K U C H E N N Y / K I T C H E N S C R E E N / K I T C H E N To panel dekoracyjny do wykorzystania jako element stanowiàcy wypeùnienie przestrzeni pomiædzy roboczym blatem kuchni a wiszàcymi górnymi póùkami-szafkami. Takie zastosowanie tworzy ciekawe rozwiàzanie estetyczne oraz umoýliwia w niekonwencjonalny sposób oúwietliã element úcienny. Ekran ten moýna montowaã bezpoúrednio do úciany lub poùàczyã z blatem. W celu zachowania czystoúci i zabezpieczenia ekranu przed kurzem, parà, temperaturà moýna go stosowaã z dodatkowo zamontowanym elementem szklanym (jeúli zachodzi taka potrzeba). It is a decorative panel used as an element filling the space between the kitchen worktop and the hanged upper cabinets-shelves. Such an application creates an interesting aesthetic solution and enables unconventional lightning of the kitchen element. The screen can be mounted directly to the wall or connected with the worktop. In order to keep the screen clean and protect it against dust, steam, temperature it can be used with an additionally mounted glass element (if necessary)

4 z a s t o s o w a n i e : D R Z W I P R Z E S U W N E S L I D I N G D O O R Panel ten moýe stanowiã drzwi przesuwne. Moýna go uzbroiã w system przesuwny dowolnej firmy. W zastosowaniu tym moýe byã elementem jedno- lub dwustronnym aýurowym lub z wypeùnieniem szklanym. Proponowane rozwiàzanie wnosi nowà jakoúã w tego typu systemach, ùàczàc sprawdzonà funkcjonalnoúã z nowym, ciekawym efektem dekoracyjnym. This panel can create sliding door. It can be equipped with a sliding system produced by any company. In this application it can be a one- or twosided openwork element or contain glass filling. The offered solution brings new quality in this type of systems, joining reliable functionality with a new, interesting decorative effect

5 z a s t o s o w a n i e : D R Z W I G A R D E R O B Y / W A R D R O B E D O O R Zastosowanie panelu w drzwiach garderoby pozwala na uzyskanie gùæbi, która wydobywa jakby trzeci wymiar. Wystarczy standardowe oœwietlenie wnêki garderoby, by jej wnêtrze sta³o siê niepowtarzalnym kasetonem œwietlnym. Using the panel in wardrobe door makes it possible to achieve three-dimensional depth. It is enough to arrange standard lighting of the wardrobe recess to make its interior a unique lighting coffer

6 10 11

7 z a s t o s o w a n i e : F R O N T Y M E B L O W E F U R N I T U R E F R O N T S Panel dekoracyjny meblowy stosowany jako element frontu meblowego lub korpusu mebla staje siæ ciekawym rozwiàzaniem estetycznym i funkcjonalnym. Panel moýe stanowiã samodzielny front aýurowy lub maskownicæ pùaskiego elementu pùytowego lub szklanego, co umoýliwia wprowadzenie koloru, który bædzie widoczny w przeúwitach, otworach panelu. Wprowadzajàc oúwietlenie, uzyskujemy dodatkowy efekt dekoracyjny. The decorative furniture panel used as a front element of furniture body is an interesting aesthetic and decorative solution. The panel can create an independent openwork front or a flat masking element made of plates or glass, which makes it possible to introduce colour which will be visible in clearances and panel openings. Introducing lighting we can achieve an additional decorative effect

8 P A R A W A N W O L N O S T O J C Y F R E E - S T A N D I N G S C R E E N z a s t o s o w a n i e : To kolejna moýliwoúã zastosowania panelu dekoracyjnego. Skùada siæ z elementów dwustronnych poùàczonych elementem zawiasu, który umoýliwia ùatwe rozkùadanie, ustawianie panelu w róýnych miejscach. Moýna go stosowaã jako element oddzielajàcy lub zasùaniajàcy miejsca w sypialni, garderobie, w pokojach kàpielowych, goúcinnych, a takýe w miejscach publicznych, np. w holach, gabinetach kosmetycznych, sklepach odzieýowych itp. This is yet another possibility of the decorative panel application. It consists of two-sided elements connected by means of a hinge enabling easy unfolding and arranging the panel in different places. It can be used as a separating or hiding element in the bedroom, wardrobe, bathroom, living room, as well as in public places, e.g. in halls, cosmetic centres, clothes shops, etc

9 16 17

10 z a s t o s o w a n i e : E K R A N O K I E N N Y W I N D O W S C R E E N Jako element okienny - w zaleýnoúci od potrzeb - jedno- lub dwustronny. Ekran moýe byã elementem staùym lub r u c h o m y m - w m o n t o w a n y w standardowe systemy przesuwne stosowane np. w garderobach (system wiszàcy lub jezdny). As a window element depending on needs one- or two-sided. The screen can be a permanent or movable element installed in standard sliding systems used e.g. in wardrobes (a hanging or sliding system)

11 20 21 z a s t o s o w a n i e : E K R A N Œ C I E N N Y / W A L L S C R E E N Stosuje siæ je jako elementy úcienne. System ten dobrze podúwietlony lub w sposób celowy wykorzystujàcy tùo podùoýa moýe stanowiã element dominujàcy w miejscach reprezentacyjnych, komunikacyjnych lub na duýych powierzchniach. They are used as wall elements. This system, well lighted or appropriately using the background can be a dominating element in representative or communicative places or in large spaces.

12 22 23

13 z a s t o s o w a n i e : Œ C I A N A D Z I A O W A P A R T I T I O N W A L L Nasz panel jest te doskona³ym materia³em do tworzenia róýnego rodzaju aýurowych úcianek dziaùowych w celu podziaùu pomieszczenia lub subtelnego przysùoniæcia jego czæúci, czy teý jako funkcjonalny element dekoracyjny. Our panel is also a perfect material for creating various openwork partition walls in order to divide a room or subtly hide its part, or as a functional decorative element

14 z a s t o s o w a n i e : P A N E L B I U R O W Y O F F I C E P A N E L S Ciekawym miejscem do zastosowania tego panelu jest takýe biuro,w którym panel bædzie elementem maskujàcym pod blatem biurka lub subtelnie oddzielajàcym przylegajàce do siebie stanowiska pracy. The office is also an interesting place to use such a panel, where it can create a masking element under the desktop or subtly separating workstations from each other

15 28 29

16 z a s t o s o w a n i e : S K L E P Y / S H O P P A N E L S Do wykorzystania jako element dekoracyjny w witrynach sklepowych jako tùo dla produktów lub jako element wewnætrzny-naúcienny albo meblowy-konstrukcyjny element ekspozytora produktowego. Niespotykany charakter paneli mógùby byã úwietnym elementem rozpoznawczym grup towarowych, sieci sklepów czy marki produktowej. W takim przypadku przewidujemy równieý moýliwoúã wykonania indywidualnego projektu na wyùàcznoúã. They can be used as a decorative element in window shoppers as a background for products or an internal element on the wall or a furniture construction element for product exposure. The unique character of panels could be a great recognition element of product groups, store chains or product brand. In such a case we also provide a possibility of producing an individual, exclusive project

17 z a s t o s o w a n i e : E K R A N G R Z E J N I K O W Y R A D I A T O R S C R E E N Panel dekoracyjny znajduje takýe zastosowanie jako osùona grzejników.. Zasùania wtedy maùo estetyczny element grzewczy, a przez swà aýurowoúã daje ùatwy przepùyw ciepùego powietrza. Moýna go montowaã bezpoúrednio do grzejnika lub jako element maskujàcy. Moýna teý poùàczyã go z parapetem co stworzy peùnà obudowæ wnæki grzejnikowej. Biaùy kolor grzejnika warto zùamaã dobierajàc okleinæ dopasowanà do kolorystyki okien, parapetu, mebli lub podùóg czy wræcz prowokacyjnie zastosowaã odwaýne kolory. The decorative panel can also be used as a radiator cover. In such a case it covers not a very aesthetic heating element, and its openwork design enables circulation of warm air. It can be installed directly to the radiator or as a masking element. It can also be connected with a windowsill, which will create a full construction around the radiator recess. White colour of a radiator can be broken by choosing foil adjusted to the colour of windows, windowsill, furniture or floor, or even provocatively use brave colours

18 z a s t o s o w a n i e : P O K Ó J H O T E L O W Y H O T E L R O O M W pokoju hotelowym panel moýe stanowiã wezgùowie ùóýka, moýe delikatnie i lekko dzieliã pomieszczenie pokoju czy zasùaniaã strefæ ùazienki. In a hotel room the panel can create a headboard of a bed, delicately and lightly separate the room or hide the bathroom area

19 PDA1 PDA2 PDA3 PDA4 PDA5 PDA11 PDA12 PDA13 PDA14 PDA15 PDA6 PDA7 PDA8 PDA9 PDA10 PDA16 PDA17 PDA18 PDA19 PDA

20 2500 Wzór pojedynczy: - wymiar min. ; wysokoœæ 600 mm szerokoœæ 600 mm - wymiar max. wysokoœæ 2500 mm szerokoœæ 1100 mm One-element pattern: - minimal dimension; width 600 mm height 600 mm - maximal dimension: width 2500 mm height 1100 mm Wzór podwójny: - wymiar min. ; wysokoœæ 1200 mm szerokoœæ 600 mm - wymiar max. wysokoœæ 2500 mm szerokoœæ 1100 mm Two-element pattern: - minimal dimension; width 1200 mm height 600 mm - maximal dimension: width 2500 mm height 1100 mm Wzór potrójny: - wymiar min. ; wysokoœæ 1800 mm szerokoœæ 600 mm - wymiar max. wysokoœæ 2500 mm szerokoœæ 1100 mm Three-element pattern: - minimal dimension; width 1800 mm height 600 mm - maximal dimension: width 2500 mm height 1100 mm Wzór poczwórny: - wymiar min. ; wysokoœæ 2400 mm szerokoœæ 600 mm - wymiar max. wysokoœæ 2500 mm szerokoœæ 1100 mm Three-element pattern: - minimal dimension; width 2400 mm height 600 mm - maximal dimension: width 2500 mm height 1100 mm WYKONANIE JEDNOSTRONNE JEDNOSTRONNE DWUSTRONNE TYPE ONE-SIDED ONE-SIDED TWO-SIDED GRUBOŒÆ A C B THICKNESS A C B PANELE A UROWE 10 mm, 12 mm 3 mm 20 mm ( 2x10 mm ) 24 mm ( 2x12 mm ) OPENWORK PANELS 10 mm, 12 mm 3 mm 20 mm ( 2x10 mm ) 24 mm ( 2x12 mm ) PANELE PE NE 15 mm - - FULL PANELS 15 mm - - GRUPA A Gruboœci: 10 mm lub 12 mm OPTION A Thickness: 10 mm lub 12 mm GRUPA B Gruboœci: 15 mm OPTION B TThickness: 15 mm GRUPA C Gruboœci: 3 mm OPTION C Thickness: 3 mm Wymiary: 1) Modu³y podstawowe: , , , ) Warianty z marginesami: - max szer mm, max wys mm (wym. zewn. ca³ego elementu). Standardowo wzór (a ur) zawsze centralnie, inne opcje rozmieszczenia wzoru wg oddzielnych ustaleñ. Dla paneli jednostronnych: - istnieje mo liwoœæ zmiany kierunku wzoru, - strona tylna paneli zawsze bia³a. Wszystkie panele dostêpne w foliach z kolekcji Proform, z wyj¹tkiem grupy HG - wysoki po³ysk, które wymagaj¹ indywidualnych ustaleñ. Systemy monta u w³asne lub z dostêpnej oferty. Dimensions 1) Basic modules: , , , ) An option with magnets: - max width 1100 mm, max height 2500 mm (external dimension of the whole element). As a standard the pattern (openwork element) is always located in a central position, other location options require individual arrangements. Information: For one-sided panels: - it is possible to change the pattern direction, - the back side the of panels is always white. All panels are available in foils belonging to Proform collection, except for the panels from HG group (High Gloss), requiring individual arrangements. Own installation systems or systems available in our offer

Primo Space. Rozwiązania dla managerów Managerial furniture

Primo Space. Rozwiązania dla managerów Managerial furniture Primo Space Rozwiązania dla managerów Managerial furniture Primo Space to system mebli gabinetowych, stworzony pod kątem wysokich, indywidualnych wymagań współczesnych menedżerów. Jest kolekcją, którą

Bardziej szczegółowo

fronty kuchenne katalog frontów kuchennych / kitchen fronts 2014

fronty kuchenne katalog frontów kuchennych / kitchen fronts 2014 fronty kuchenne katalog frontów kuchennych / kitchen fronts 2014 www.restol.com.pl Profil AKR, kolor 503 (czarny), 500 (biały) / AKR profile, colour 503 (black), 500 (white) Fronty meblowe to części mebli,

Bardziej szczegółowo

katalog mebli / furniture catalogue 2014

katalog mebli / furniture catalogue 2014 meble katalog mebli / furniture catalogue 2014 Szanowni Państwo, W minionym roku Restol obchodził 25-lecie swojej działalności związanej z produkcją mebli i frontów meblowych MDF do mebli kuchennych. Lata

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

www.timoore.eu www.timoore.eu 4-9 10-15 16-19 20-25 26-29 30-33 34-39 40-45 46-49 Elle First Plus Simple Limo Frame Click Beep Clariss

www.timoore.eu www.timoore.eu 4-9 10-15 16-19 20-25 26-29 30-33 34-39 40-45 46-49 Elle First Plus Simple Limo Frame Click Beep Clariss Marka Meble młodzieżowe i dziecięce TIMOORE to nowatorska inicjatywa, której celem jest dostarczanie wyrobów bezpiecznych, oryginalnych i tak wyjątkowych, jak wyjątkowi są ich przyszli użytkownicy. Każdego

Bardziej szczegółowo

Piękno na pokolenia. Beauty for generations. www.cdm-drewno.pl

Piękno na pokolenia. Beauty for generations. www.cdm-drewno.pl Piękno na pokolenia Beauty for generations www.cdm-drewno.pl Szanowni Państwo! Dear All Jesteśmy przekonani, że widoki z Państwa okien są wspaniałe. Takie obrazy wymagają równie pięknych ram. To jest właśnie

Bardziej szczegółowo

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy JESTEŚMY PRODUCENTEM We are manufacturer SYSTEMY DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU NARZĘDZI Tool storage and transport systems PROFESJONALNE

Bardziej szczegółowo

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com 2 0 1 0 KATALOG SEJFY SAFES Sejfy Safes Sejfy hotelowe Hotel safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania wartoêci bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Dzi ki mo liwoêci wielokrotnego programowania

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO

GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO KATALOG TECHNICZNY Edycja II/2012 Technical Catalogue Issue II/2012 Sięgnij poza granice... Reach beyond... katalog ważny od catalogue information valid

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS indeks index nowa JakoŚĆ Życia new Quality of life new Quality of life 03 comfort 04 engergy efficiency 05 SecuRity 06 flexibility

Bardziej szczegółowo

0 9 / 10. Inteligentne instalacje Gira w budynka Smart Building Installation Systems by Gira 09 / 10

0 9 / 10. Inteligentne instalacje Gira w budynka Smart Building Installation Systems by Gira 09 / 10 Inteligentne instalacje Gira w budynka Smart Building Installation Systems by Gira 09 / 10 0 9 / 10 Inteligentne instalacje Gira w budynkach: System Instabus KNX / EIB System domofonowy Inteligentne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

23.500. 40 pracowników 1.000.000. Firma Mazur to: Firma Mazur provides: Wysoce wykwalifikowani pracownicy Highly qualified employees

23.500. 40 pracowników 1.000.000. Firma Mazur to: Firma Mazur provides: Wysoce wykwalifikowani pracownicy Highly qualified employees Firma Mazur to: Firma Mazur provides: lat na rynku 25years on the market 10 350 40 pracowników employees 20 1.000.000 przedstawicielstw renomowanych firm dealerships zrealizowanych inwestycji executed

Bardziej szczegółowo

ECONOmIC PLUS. System mebli biurowych ECONOMIC Office furniture system ECONOMIC

ECONOmIC PLUS. System mebli biurowych ECONOMIC Office furniture system ECONOMIC E C O N O m I C ECONOmIC PLUS L E O System mebli biurowych ECONOMIC Office furniture system ECONOMIC Systém kancelářského nábytku ECONOMIC Systém kancelářského nábytku ECONOMIC Economic 2 Elementy systemu

Bardziej szczegółowo

12 / 13. Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira Intelligent Building Technology from Gira 12 / 13

12 / 13. Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira Intelligent Building Technology from Gira 12 / 13 Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira Intelligent Building Technology from Gira 12 / 13 12 / 13 Inteligentna technika wyposażenia budynku firmy Gira: System KNX / EIB System domofonowy Inteligentne

Bardziej szczegółowo

MEBLE METALOWE METAL FURNITURE

MEBLE METALOWE METAL FURNITURE Nowości MEBLE METALOWE METAL FURNITURE News Meble, które nie zawiodą Furniture you can depend on Wciąż zmieniająca się rzeczywistość, zmienność stylu i potrzeb stawia przed nam coraz to nowe wyzwania.

Bardziej szczegółowo

SZAFY KARTOTEKOWE, AKTOWE, SOCJALNE, SZKOLNE

SZAFY KARTOTEKOWE, AKTOWE, SOCJALNE, SZKOLNE MEBLE metalowe SZAFY KARTOTEKOWE, AKTOWE, SOCJALNE, SZKOLNE METAL FURNITURE FILING CABINETS, SHELVES, RACKS AND LOCKERS FOR SCHOOLS, COMPANIES AND COMMON ROOMS FOR EMPLOYEES szafy KARTOTEKOWE Filing cabinets

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PORĘZNIK INSTLJI ORZ UŻYTKOWNI PIEÓW O SUNY OPLNYH REWNEM OÜ Skamet, Savi 9, Pärnu, Estonia 80010 Tel: +372 44 70 062 INSTLLTION N OPERTION MNUL FOR WOO-URNING SUN STOVES info@skamet.ee http://www.skamet.ee

Bardziej szczegółowo

Click collection. Kolekcja Click od przedszkolaka do nastolatka! Click collection from child to teenager! szafa dwudrzwiowa two-door wardrobe

Click collection. Kolekcja Click od przedszkolaka do nastolatka! Click collection from child to teenager! szafa dwudrzwiowa two-door wardrobe Click collection from child to teenager! Click collection Kolekcja Click od przedszkolaka do nastolatka! Opis: Kolekcja Click to uniwersalny, bezpretensjonalny zestaw mebli zaprojektowany zarówno dla dzieci

Bardziej szczegółowo

OUTDOOR INFLATABLE PRODUCER

OUTDOOR INFLATABLE PRODUCER OUTDOOR INFLATABLE PRODUCER PNEUMATYCZNE BALONY STANDARTOWE STANDARD PNEUMATIC BALLOONS B12 B16 10m B20 8m 6m 5m 4m 3m 2m STANDARDOWE WYSOKOŚCI Standard Inflatable Balloons ( Advertising Balloons ) The

Bardziej szczegółowo

PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012

PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012 PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012 5/03/2012 PONIEDZIAŁEK 9:30-11:30 Obrady Jury II. etapu konkursu TOP DESIGN award 2012. 12:00-12:30 Uroczyste otwarcie wydarzenia arena DESIGN 2012. 12:45-14:00

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS FAMET FAMET GROUP APARATURA DO WYMIANY CIEP A - P ASZCZOWO-RUROWE WYMIENNIKI CIEP A HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS Fabryka Aparatury i Urz¹dzeñ FAMET S.A. w Kêdzierzynie-KoŸlu

Bardziej szczegółowo

D ymy do uzyskania wiod cej pozycji na mi dzynarodowym rynku demilitaryzacji, oferuj c kompletne i dostosowane do potrzeb Klienta rozwi zania.

D ymy do uzyskania wiod cej pozycji na mi dzynarodowym rynku demilitaryzacji, oferuj c kompletne i dostosowane do potrzeb Klienta rozwi zania. O FIRMIE Misja Firmy Firma JAKUSZ, poprzez wdra anie nowoczesnych technologii, przyczynia si do zwi kszania bezpiecze stwa publicznego oraz stwarza warunki do optymalnego gospodarowania materia ami niebezpiecznymi,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

AGROTRAVEL 10-12.04.2015

AGROTRAVEL 10-12.04.2015 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL 10-1.04.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE 2012/13 SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE ZABAWA-MAJSTERKOWANIE-NAUKA-UŻYTKOWANIE PLAY - CREATE LEARN - USE EKO-LOGICZNE upominki Eco-Logical GIFT IDEAS Słoneczne i drewniane modele oraz zestawy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX Index KNXCONTROL DIVUS OPTIMA ETS-IMPORT PDK KNXSERVER MINI KNX M-SERVER HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX X-SERVER KNXSUPERIO 04 05 06 07 08 10 12 14 Even when I m not at

Bardziej szczegółowo