Mieszadła z łamanymi łopatkami. Wpływ liczby łopatek na wytwarzanie zawiesin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mieszadła z łamanymi łopatkami. Wpływ liczby łopatek na wytwarzanie zawiesin"

Transkrypt

1 TOMÁŠ JIROUT FRANTIŠEK RIEGER Wydział Mechaniczny. Czeski Uniwersytet Techniczny. Praha EDWARD RZYSKI Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Politechnika Łódzka. Łódź Mieszadła z łamanymi łopatkami. Wpływ liczby łopatek na wytwarzanie zawiesin W pracy przedstawiono wyniki badań mieszadeł z łamanymi łopatkami, użytych do uzyskania zawiesin cząstek stałych. Liczba łopatek mieszadła (, 4 lub 6) ma znaczny wpływ na częstość obrotów mieszadła, konieczną do uniesienia cząstek. Nie ma natomiast wpływu na bezwymiarową moc mieszania. Słowa kluczowe: mieszadła z łamanymi łopatkami, mieszanie, zawiesiny Folded blade impellers. Influence of blade number on mixing of suspensions In the paper the results of the investigation of impellers with diagonally folded blades used for mixing of suspensions are presented. The number of blades (, 4 or 6) has a great influence on the rotational frequency of the impeller, necessary to obtain a suspension. The influence of the blade number on the dimensionless mixing power was not observed. Key words: folded blade impellers, mixing, number of blades, suspensions Wprowadzenie Prawie 60% wszystkich przemysłowych operacji mieszania związanych jest z mieszaniem zawiesin. Używa się do tego celu szybkobieżnych mieszadeł wywołujących w zbiornikach przepływ osiowy. W pracy [1] dokonano porównania efektów pracy trzyłopatkowych mieszadeł o różnym kształcie łopatek. Okazało się, że z energetycznego punktu widzenia najwygodniejsze jest mieszadło z łamanymi łopatkami. Dlatego też celem niniejszej pracy jest określenie wpływu liczby łopatek tego właśnie mieszadła na jego przydatność do uzyskania zawiesiny. Podstawy teoretyczne Zdolność mieszadła do uzyskania zawiesiny można ocenić na podstawie częstości obrotowej mieszadła, przy której nastąpi zawieszenie cząstek stałych. To zawieszenie fazy stałej definiuje się jako stan, w którym wszystkie cząstki są rozproszone w cieczy, tzn. nie ma cząstek na dnie zbiornika i wszystkie cząstki są całkowicie otoczone cieczą. Pomiary częstości obrotów mieszadła, przy której następuje stan zawieszenia cząstek w obszarze burzliwym mieszania przedstawia się w postaci bezwymiarowych charakterystyk [2]

2 ( d D, ) Fr ' = f (1) p Zdolność uzyskania zawiesiny cząstek stałych może być oceniana na podstawie mocy mieszania potrzebnej do podniesienia cząstek z dna. W tym celu zaproponowano [] bezwymiarowe kryterium 2 P ρ 7 Π = 2 D = Po Fr' ( d D) 7 z g (2) ρ ρ gdzie Po liczba mocy mieszania, Po = P/(n d 5 ρ z ), Fr = zmodyfikowana liczba Froude a, Fr = (n 2 d/g)(ρ/ ρ). Wielkości występujące we wzorach to: P moc mieszania, n częstość obrotów mieszadła, ρ z gęstość zawiesiny, g przyspieszenie ziemskie, ρ gęstość cieczy, ρ = ρ s -ρ, ρ s - gęstość ciała stałego, stężenie objętościowe ciała stałego, d p średnica cząstki stałej. Doświadczenia Pomiary wykonywano w przezroczystych walcowych zbiornikach z wypukłym dnem o średnicy D = 0,2 oraz 0, m. Zbiorniki były zaopatrzone w cztery standardowe przegrody, a wysokość napełnienia zbiornika wynosiła H = D. Schemat stanowiska badawczego pokazano na rys. 1. Rys. 1. Stanowisko badawcze Mierzono częstość obrotów mieszadła konieczną do uzyskania zawiesiny oraz zapotrzebowanie mocy dla mieszadeł z łamanymi łopatkami o stałej szerokości. Liczba łopatek wynosiła, 4 lub 6. Kształt łopatek mieszadeł [4] charakteryzuje się stosunkiem skoku zastępczej płaszczyzny śrubowej do średnicy mieszadła, s/d. Badane mieszadła miały średnice d = 67 i 100 mm, skok s/d = 1,5 oraz kąty: α = 67, β = 25 i γ = 48 (p. rys. 2). Inwariant średnic zbiornika i mieszadła wynosił zawsze D/d =, zaś wysokość umieszczenia mieszadła nad dnem H 2 = d/2. Kierunek obrotów mieszadeł był taki, by ciecz była pompowana w kierunku dna.

3 Rys. 2. Schemat mieszadła z łopatkami łamanymi Fazę stałą stanowiły kulki szklane o średnicach d p = 0,52 4 mm (średnice wyznaczano na drodze analizy sitowej i sedymentacyjnej), fazą rozpraszającą była woda. Wszystkie pomiary prowadzono dla dwóch wartości średniego stężenia ciała stałego: = 2,5% oraz 10%. Moment wzniesienia wszystkich cząstek z dna określano wizualnie jako stan, kiedy żadna z cząstek nie przebywa na dnie przez czas dłuższy niż 1 s [5]. Wyniki pomiarów Pomiary częstości obrotowej mieszadeł przedstawiono w postaci zależności (1), podanej w części teoretycznej. Wyniki dla mieszadła z trzema łopatkami przykładowo podano na rysunku. Zależności dla wszystkich badanych mieszadeł przedstawione są w pracy [6] Fr' =2,5% =10% d p/d Rys.. Zależność Fr = f(d p /D) dla mieszadła z trzema łopatkami Wyniki pomiarów mocy mieszania zostały opracowane w postaci bezwymiarowych charakterystyk mocy. Statystyczne opracowanie tych pomiarów pozwoliło na stwierdzenie, że w badanym burzliwym obszarze mieszania wartości liczby mocy mieszania były stałe. Ich wartości przedstawiono w tabeli 1. Przedstawiono tam także badany zakres wartości liczb Reynoldsa, Re = nd 2 ρ/η (gdzie η współczynnik lepkości cieczy).

4 Tab. 1. Wartości liczby mocy mieszania (95% przedział ufności) Liczba łopatek mieszadła, z Zakres Re Wartość liczby mocy Po ,79 ± 0, ,99 ± 0, ,4 ± 0,05 Dyskusja wyników Na rysunku 4 dokonano zestawienia charakterystyk badanych mieszadeł dla jednego ze stężeń ( = 2,5%). Z przedstawionego wykresu widać, że w całym mierzonym zakresie inwariantu średnic d p /D częstość obrotowa mieszadła potrzebna do osiągnięcia stanu zawieszenia cząstek zmniejsza się przy zwiększaniu liczby łopatek badanych mieszadeł. Dla tego stężenia stan zawieszenia jako ostatnie osiągają cząstki znajdujące się w środkowej części dna pod mieszadłem. Jedynie w obszarze stosunkowo dużych cząstek ostatnimi miejscami, z których unoszą się cząstki są jednocześnie: obszar w środkowej części dna pod mieszadłem i pierścieniowy obszar przylegający do połączenia dna ze ścianką zbiornika Fr' 10-1 = 2,5% liczba łopatek d 10-2 p/d Rys. 4. Charakterystyki Fr = f(d p /D) dla wszystkich badanych mieszadeł Po zwiększeniu średniego stężenia objętościowego cząstek do 10% mamy podobny mechanizm porywania z dna jak przy mniejszym stężeniu. Jedyna różnica polega na tym, że jako ostatnie wprowadzane są do zawiesiny cząstki stałe nagromadzone w pierścieniowym obszarze przyległym do połączenia dna ze ścianką. Tylko dla zawiesin najmniejszych cząstek ostatnim miejscem, z którego cząstki stałe wprowadzane są do zawiesiny są: środek dna oraz wspomniany pierścieniowy obszar. Na rysunku 5 przedstawiono bezwymiarową moc konieczną do wprowadzenia cząstek w stan zawieszenia w zależności od inwariantu średnic. Z zależności tych widać, że moc konieczna do wytworzenia zawiesiny jest niezależna od liczby łopatek badanego mieszadła.

5 Odstępstwo od tej reguły, występuje w obszarze obejmującym stosunkowo duże cząstki stałe o stężeniu 2,5%, można przypisać trudnościom związanych z wizualnym określaniem momentu podniesienia cząstek. Warstwa cząstek przy uniesieniu pulsuje i dlatego przedstawiona wyżej definicja stanu zawieszenia cząstek jest w tej sytuacji trudna do zastosowania. W przypadku najmniejszych cząstek z energetycznego punktu widzenia najlepsze jest mieszadło z trzema łopatkami Π 10 - liczba łopatek =2,5% =10% d 10-2 p /D Rys. 5. Zależność kryterium Π od inwariantu średnic d p /D Wnioski 1. Kryterium Π może być podstawą oceny przydatności mieszadeł w procesu wytwarzania zawiesin. 2. Częstość obrotowa mieszadła konieczna do uzyskania zawiesiny cząstek jest dla badanych mieszadeł zależna od liczby łopatek. Częstość ta maleje dla rosnącej liczby łopatek.. Liczba łopatek mieszadła nie ma natomiast wpływu na moc mieszania potrzebną do wytworzenia zawiesiny. Jedynie dla zawiesin tworzonych z najdrobniejszych cząstek najmniejszej mocy wymagają mieszadła trzyłopatkowe. LITERATURA [1] T. Jirout, F. Rieger: Strojnícky Časopis 51, nr 2, 92 (2000) [2] F. Rieger, P. Ditl: Chem. Eng. Science 49, nr 14, 2219 (1994) [] F. Rieger: Mater. VI Ogólnopolsk. Semin. MIESZANIE, Kraków-Zakopane, 78 (199) [4] Czeska Norma CVS [5] F. Rieger, E. Rzyski: Inż. Aparat. Chem. 7, nr 5, 20 (1998) [5] T. Jirout, F. Rieger: Mater. (CD-ROM) 48 Konf. CHISA 01, Srni (2001) Część badań prezentowanych w niniejszej pracy była finansowana z projektu badawczego Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej (Grant No J04/98: ).

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Magdalena Głowacka, Artur Fredyk, Jerzy Trzaska ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Stabilność postawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ *

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 25-34 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 113-117 Praca oryginalna Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Autor: Prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz

Autor: Prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz WERYFIKACJA GRANIC KLAS STANU EKOLOGICZNEGO MULTIMETRIKSA FITOPLANKTONOWEGO, ORAZ OKREŚLENIE NIEZBĘDNEJ CZĘSTOŚCI I PRZEDZIAŁU CZASOWEGO MONITORINGOWYCH BADAŃ FITOPLANKTONU W JEZIORACH Autor: Prof. dr

Bardziej szczegółowo

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA Magdalena DIERING, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Krzysztof DYCZKOWSKI, Michał ROGALEWICZ Streszczenie: W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju rozumowania moralnego w świetle badań metodą Lawrence a Kohlberga

Poziom rozwoju rozumowania moralnego w świetle badań metodą Lawrence a Kohlberga Joanna Spławska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Poziom rozwoju rozumowania moralnego w świetle badań metodą Lawrence a Kohlberga W artykule podjęto problematykę rozwoju rozumowania moralnego

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Możliwość opalania kotłów energetycznych roztworem wodnym mieszanek oleju rzepakowego z olejami ropopochodnymi

Możliwość opalania kotłów energetycznych roztworem wodnym mieszanek oleju rzepakowego z olejami ropopochodnymi Henryk Karcz, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Agnieszka Kosiorek, ZBUS Combustion Jan Butmankiewicz, Dariusz Maciejak, TKW Combustion Możliwość opalania kotłów energetycznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Według stanu prawnego na maj 2006 r. (materiał dydaktyczny) Słupsk 2008

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych

Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 5 / 2014 Jadwiga Zamojcin Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo