Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: Godz. zamknięcia sesji: Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się XXIV - nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sesję otworzyła Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, która powitała radnych województwa (lista obecności zał. nr 1), Marszałka Piotra Całbeckiego wraz z Zarządem Województwa oraz przybyłych gości: Zastępcę Prezydenta Bydgoszczy GraŜynę Ciemniak, przedstawicieli: Urzędu Miasta Torunia Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Marcina Kowallka oraz Nikodema Ładę, Barbarę Kozłowską przedstawicielkę MPO Sp. z o.o. w Toruniu, przedstawiciela firmy ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Lecha Głowackiego, przedstawicieli mediów oraz pozostałych przybyłych gości (lista obecności zał. nr 2). Przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych. Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła quorum udział w sesji potwierdziło 24 radnych, co czyni Sejmik uprawnionym do podejmowania uchwał, przyjmowania stanowisk, zgłaszania wniosków. Porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik nr 3. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta na wstępie oddała głos Marszałkowi Województwa. Marszałek Piotr Całbecki: Bardzo dziękuję, Ŝe w tym nadzwyczajnym trybie mogliśmy się dzisiaj spotkać. Przyznaję, Ŝe nie mam do końca dobrych wieści, poniewaŝ będziemy prosili - z góry uprzedzam - o odroczenie terminu głosowania nad ostatecznym projektem o tydzień lub na następną sesję, tj. pod koniec sierpnia. To do decyzji Pani Przewodniczącej. Za to chciałbym, aby dzisiejsza sesja posłuŝyła do prezentacji przygotowanych przez nas projektów uchwał dotyczących planu gospodarki odpadowej; aby poświęcić dzisiaj temu czas, wyjaśnić skąd w ogóle ten program się wziął, jak prowadzone były w tym zakresie konsultacje i skąd bierze się trochę niepokoju w tej kwestii. Z góry uprzedzam, Ŝe dziś, kiedy udało się załagodzić protest, którego byliśmy świadkami na ostatnim posiedzeniu Sejmiku, kiedy protestowali samorządowcy z powiatu aleksandrowskiego i inowrocławskiego, mamy kolejny problem. Mianowicie, z zapisów dotyczących kwestii w ogóle obszaru okręgu nr 5 i 7 - tych dwóch, które dziś stanowią okręg bydgoski i toruński w tym projekcie, który Państwu przesłaliśmy. Wiemy, Ŝe w Bydgoszczy na mocy umowy, porozumienia, między prezydentami, które jest w tej chwili poszerzane o poszczególne samorządy z powiatu toruńskiego i bydgoskiego, projektowana jest i planowana realizacja inwestycji budowy spalarni odpadów komunalnych. W efekcie tego projektu, miała powstać spalarnia, która miała przyjąć niesegregowane odpady komunalne z Torunia i Bydgoszczy. Jej wydajność jest planowana na ok. 700 tys. mieszkańców. W związku z tym, aby zagwarantować wsad do tej spalarni, jest to oczywiste, Ŝe i Bydgoszcz i Toruń muszą wspólnie śmieci do tej spalarni dostarczać. Inaczej ten projekt nie ma Ŝadnego sensu i uzasadnienia ekonomicznego. My wiemy o tym planie. I w pierwotnej wersji zaproponowaliśmy, aby utworzyć taki obszar bydgosko-toruński obejmujący obydwa miasta. Zresztą, 1

2 tak ten projekt wyglądał, kiedy trafił po raz pierwszy do Państwa radnych. Wszystko się zaczęło zmieniać, mniej więcej od marca, kiedy świat obiegły problemy związane z budową spalarni. Prezydent Torunia wyraził wówczas zaniepokojenie, Ŝe w ogóle jej realizacja jest pod duŝym znakiem zapytania. Na to jeszcze nałoŝyły się protesty w Bydgoszczy mieszkańców i róŝnych środowisk, co do realizacji ten inwestycji, które jakby uwiarygodniały te obawy. My jako, Ŝe procedujemy na podstawie dokumentów, a ministerstwo nam takowe wytyczne do planu przedłoŝyło, musieliśmy i wciąŝ to robimy, uwzględnić jednak spalarnię, jako fakt, który ma zaistnieć. PoniewaŜ plan mamy przyjąć nie tylko na podstawie juŝ istniejących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ale równieŝ tych, które mają powstać, które mają wydane decyzje środowiskowe na ich realizacje. A taką decyzję spalarnia posiada. Więc w naszym planie musimy ten projekt uwzględnić. Jednak w wytycznych ministerialnych są równieŝ inne zapisy, które musimy stosować. Jednym z bardziej istotnych jest taki, który odnosi się do instalacji juŝ zrealizowanych lub realizowanych w oparciu o środki unijne. Czy to w ramach naszych regionalnych programów, wcześniej ze ZPORR-u, czy jeszcze PHARE albo środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie te instalacje powinniśmy chronić od strony trwałości projektu tak, aby po ich zakończeniu, realizacji tych inwestycji, utrzymać ich trwałość. RóŜnie to jest, w zaleŝności od programu operacyjnego w takim czasie, aby Unia Europejska nie zaŝądała zwrotu tych nakładów, tych pieniędzy, bo nie zostaną uzyskane odpowiednie wskaźniki. Taką instalacją w Toruniu jest Stacja Segregacji Odpadów. Jest przedstawiciel z MPO w Toruniu, jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, to wyjaśni ile unijnych pieniędzy zostało tam zainwestowanych. Taka sytuacja jest w wielu innych miejscach w naszym województwie. Z tego powodu pan prezydent Torunia w czasie konsultacji marcowych zwrócił się do nas z prośbą, aby jednak jeszcze dla ochrony konkurencyjności tej instalacji, nie tworzyć jednego okręgu bydgoskotoruńskiego do czasu - kiedy fizycznie spalarnia nie zostanie wybudowana. Nie mógł rozszerzyć tego wniosku. Chcę tu wyjaśnić, Ŝe te pisma, ten wniosek, nie były ukierunkowane w taką stronę, aby w ogóle wycofać się z tworzenia jednego okręgu. PoniewaŜ byłoby to niemoŝliwe, bo prezydentów Bydgoszczy i Torunia wiąŝe umowa, którą zawarli wspólnie na budowę spalarni. Ten projekt jest wspólnym projektem obydwu miast. Bardzo dobrze, Ŝe tak jest. Chodziło tylko o ten okres czasu, kiedy ta spalarnia jeszcze fizycznie nie funkcjonuje, aby chronić, co tu duŝo mówić, instalację toruńską wybudowaną ze środków unijnych przed konkurencją. Taka jest motywacja Prezydenta Torunia, jeśli ja mogę to w jego imieniu powiedzieć, a chyba mogę, poniewaŝ czytałem te pisma i rozmawiałem z nim na ten temat. Dziś jednak wiemy, Ŝe ta propozycja, aby do czasu wybudowania spalarni w Bydgoszczy funkcjonowały dwa okręgi, jest nieakceptowana przez firmę ProNatura, Prezydenta Bydgoszczy, radnych z tego miasta i wielu ludzi, którzy mają obawy, czy tutaj nie jest prowadzona jakaś gra, Ŝe najpierw się wzajemnie jedni z drugimi dogadują i budują za wielkie pieniądze fabrykę przetwarzania odpadów komunalnych, a potem przychodzi moment, kiedy ktoś się chcę z tej inwestycji wycofać. Te obawy pewnie wynikają z jakiś, nie wiem, moim zdaniem brakiem zaufania do tego, co proponuje Urząd Marszałkowski, stosowne departamenty. W tym przypadku Departament Środowiska, Zarząd, ja osobiście. Jestem w stanie to zrozumieć, poniewaŝ nie pierwszy raz jesteśmy przedmiotem ataków, jakiś bezpodstawnych pomówień. Wszystko, co robimy, nawet dobrze, ostatecznie ma podtekst taki, jak czytam w mediach, zawoalowanego, nie wiem, pomysłu na to, jak 2

3 zrobić źle dla miasta Bydgoszczy. Ja z taką polityką, z takim szantaŝem się nie zgadzam. Jak Państwo wiecie, przy kaŝdej okazji, kiedy jest to tylko moŝliwe, podkreślam rolę Bydgoszczy i Torunia. Tych dwóch miast, jako liderów w tworzeniu metropolii bydgosko-toruńskiej, tak waŝnej dla rozwoju całego województwa. Mieliśmy niedawno na ten temat dyskusję. Konsekwentnie, zaczynając od inwestycji w obszarze medycyny, w podwyŝszaniu rangi szkolnictwa wyŝszego w Bydgoszczy, czy teŝ przejęciu i inwestycjach w porcie lotniczym, zaangaŝowania w BiT-City. Mógłbym te przykłady mnoŝyć. Tym pokazujemy, Ŝe mamy w tym zakresie nie tylko czyste intencje, ale i jesteśmy inicjatorami bardzo wielu projektów, które rozwijają funkcje metropolitalne w Bydgoszczy, oczywiście równieŝ Torunia, ale w tym kontekście mówię tu o Bydgoszczy. Jeśli taka opinia dziś istnieje, Ŝe nam się nie dowierza i niektórzy uwaŝają, Ŝe nie mamy czystych intencji, w tym projekcie dzisiaj proponowanej uchwały, jeszcze raz to zweryfikowaliśmy. PoniewaŜ tworzenie planu gospodarki odpadowej, jak wiecie Państwo, jest piekielnie trudnym procesem. My się do niego przygotowujemy juŝ od wielu lat, kiedy wygaszaliśmy wysypiska śmieci. PrzecieŜ likwidowaliśmy ich bardzo wiele. Plan gospodarki odpadowej funkcjonuje w województwie od dawna. Na jego podstawie inwestujemy w sektor gospodarki odpadowej od wielu lat ogromne pieniądze. No i dziś doczekaliśmy się takich czasów, Ŝe nasz dokument jest dokumentem o charakterze prawa, na podstawie którego określa się okręgi śmieciowe, a na ich podstawie przeprowadza się procedury przetargowe. To juŝ są rzeczywiście bardzo powaŝne w skutkach decyzje, poniewaŝ działamy na styku firm, które zajmują się gospodarką odpadową. To są firmy publiczne, samorządowe, ale teŝ i prywatne. Być moŝe teŝ z tego powodu cała ta procedura wywołuje tak wiele kontrowersji. Myślę, Ŝe jesteśmy chyba juŝ u końca tych dyskusji, dlatego będziemy proponowali na następnej sesji, aby odwrócić filozofię tej uchwały w kontekście okręgu 7 i 5. Zaproponujemy w niej taką autopoprawkę, zresztą wielokrotnie juŝ skonsultowaną, przeprowadzoną w róŝnych procedurach konsultacyjnych, Ŝe będzie jeden duŝy okręg bydgosko-toruński, nawet większy niŝ ten pierwotnie planowany na 700 tys., bo obejmujący i powiat aleksandrowski, itd. Mamy więc, w tym planie przeszło milion mieszkańców bardzo duŝy obszar - i będziemy czekali na rozwój wypadków. Będziemy proponowali, aby po 18 miesiącach jeszcze raz zobaczyć jak on funkcjonuje, czy rzeczywiście spalarnia powstała. Czy budowana jest, bo to moŝe być jeszcze ten czas, kiedy ona moŝe nie być uruchomiona, ale odwrócimy sytuację. Więc tutaj nic złego się nie wydarzy. Myślę, Ŝe Prezydenci będą potrafili i inni samorządowcy teŝ, ochronić te instalacje, które wybudowali z funduszy unijnych, moŝliwymi do zastosowania dziś procedurami. Tak będziemy chyba musieli postąpić. W sumie dobrze. Byle tylko w tym obszarze było jakieś zrozumienie i zgoda. Myślę, Ŝe jednak najwaŝniejsza w tej kwestii jest wiedza. Jeśli Państwo pozwolą, zaprezentujemy dzisiaj jeszcze raz tutaj, w tym miejscu, aby być moŝe juŝ w sierpniu nie dyskutować ponownie na ten temat, tylko podjąć uchwałę. Jeśli taka będzie Państwa wola, prezentację podstaw, skąd ta uchwała się wzięła, jak nad nią procedowaliśmy, jakie są spodziewane cele tegoŝ dokumentu. Pamiętajmy przecieŝ o tym, Ŝe to jest uchwała, która ma coś poprawić, coś zmienić. W takim duchu powinniśmy nad nią procedować. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o moŝliwość wypowiedzi Pani Dyrektor, a potem zainteresowanym osobom, które być moŝe uzupełnią jej wypowiedź. Przewodnicząca Sejmiku przychyliła się do propozycji Marszałka. Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu. 3

4 Dyrektor Departamentu Środowiska Małgorzata Walter dokonała prezentacji projektu Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata (zał. nr 4) Następnie głos w debacie zabrała Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy GraŜyna Ciemniak, która powiedziała: Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, dziękuję za moŝliwość zabrania głosu. Chciałabym podkreślić, Ŝe projekt pn. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego został przygotowany na podstawie analiz potrzeb regionu bydgosko-toruńskiego w zakresie gospodarki odpadami. To było podstawą Studium wykonalności oraz formułowania zakresu projektu pn. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. Na ten projekt Spółka ProNatura, która jest jednoosobową spółką Miasta, jest ze 100% udziałem Miasta, podpisała umowę o dofinansowanie na 329 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 10 lipca tego roku został podpisany aneks zwiększający o 10 mln zł. Tak więc projekt ma zabezpieczenie prawie 340 mln zł z funduszy europejskich, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Chcę równieŝ poinformować, Ŝe 10 lipca br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Spółka ProNatura podpisała umowę poŝyczki na kwotę 180 mln zł, którą poręcza Prezydent Miasta Bydgoszczy zgodnie z wyraŝoną wolą przez Radę Miasta Bydgoszczy. Liczymy na to, Ŝe równieŝ włączy się tutaj, na zasadzie porozumienia, Miasto Toruń. Mówię o tym, dlatego Ŝeby wyeliminować wątpliwości, co do tego, czy projekt ma szansę być realizowany. Trwa w tej chwili procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy. Projekt jest przygotowany pod względem finansowym. Jest zamknięte finansowanie i pod względem formalno-prawnym. Natomiast, dlaczego poprosiłam o zabranie głosu? OtóŜ, istota sprawy leŝy w tym, Ŝe Prezydent Bydgoszczy i ja w imieniu Prezydenta, w którego imieniu dzisiaj występuję, uczestniczyłam w wielu spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Zarząd Województwa, gdzie wskazywaliśmy na ten element, który jest uwzględniany przez Komisję Europejską, a więc zagwarantowanie obszaru takiego, jaki jest w projekcie, czyli bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. A więc regionu bydgosko-toruńskiego. RównieŜ Miasto Bydgoszcz wnioskowało, Ŝe dla elastycznego wdroŝenia nowego systemu gospodarki odpadami dobrze by było, gdyby województwo było jednym regionem, albo, co najwyŝej, dwoma regionami. Chcę powiedzieć, Ŝe ze strony przedstawicieli Pani Dyrektor Departamentu Środowiska była opinia, Ŝe są opinie prawne, iŝ nie moŝna uczynić z województwa jednego regionu. OtóŜ, pragnę poinformować, Ŝe w Unii Metropolii Polskich powstał zespół ds. odpadów komunalnych. Takie spotkanie odbyło się 6 czerwca br., na którym miasta przedstawiały swoje opinie dotyczące wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Dominował pogląd, Ŝe w pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu określane przez marszałka regiony powinny być jak największe. W szczególności zgłaszała to Warszawa, ale takŝe Bydgoszcz, obejmujące całe województwa. Dyrektor Małgorzata Szymborska z Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska stwierdziła, Ŝe ministerstwo nie widzi przeszkód, aby całe województwo było regionem. Zwróciła przy tym uwagę na waŝną rolę miast w opiniowaniu wojewódzkich planów, które dla Komisji Europejskiej będą podstawowym dokumentem weryfikacji osiąganych wskaźników, przygotowania do ponownego uŝycia i recyklingu oraz ograniczenia ilości 4

5 odpadów biodegradowalnych kierowanych na wysypisko. Istota naszej negatywnej opinii, co do podziału na region 5. bydgoski i region 7. toruński polega na tym, iŝ ten obszar nie dopowiada obszarowi określonemu w projekcie. Są określone gminy, które funkcjonują w ramach projektu. Tym bardziej, Ŝe w opinii Ministerstwa Środowiska równieŝ wskazano na stronie 2. tej opinii z 13 lipca br. następująca uwagę: W projekcie planu zawarto zapis, iŝ z chwilą wybudowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Bydgoszcz ProNatura Region 5 (Bydgoski) oraz Region 7 (Toruński) zostaną połączone NaleŜy precyzyjnie określić na jakich zasadach nastąpi połączenie regionów oraz w jakim terminie po uruchomieniu przedmiotowej instalacji. Jednocześnie zwraca się uwagę, Ŝe wskazanie projektu planu instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w regionie 5., w którym równieŝ są inne instalacje bez konkretnych rozwiązań prawnych w tym zakresie stanowi powaŝne zagroŝenie dla zagwarantowania odpowiedniego strumienia odpadów dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. (zał. nr 5) Panie Marszałku, cieszę się bardzo, Ŝe dzisiaj jest debata, Ŝe nie będzie podjęcia decyzji. PoniewaŜ istota polega na tym, Ŝeby Komisja Europejska, która w tej chwili jest w trakcie ostatecznego akceptowania dokumentu projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, nie zanegowała tego projektu z powodu, Ŝe nie ma w projekcie uchwały, w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata , tych właśnie precyzyjnie określonych zapisów, o które równieŝ wnioskuje Minister Środowiska w opinii, ale takŝe w załączniku nr 2 do projektu uchwały, nie ma Ŝadnej uwagi, Ŝe nastąpi połączenie tych regionów. Ponadto, jest projekt uchwały dotyczący wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata i tu nawet w uzasadnieniu nie ma tej kwestii dotyczącej bydgosko-toruńskiego regionu. TakŜe nie ma w załączniku nr 1, który wskazuje regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego teŝ, bardzo proszę, aby te uwagi uwzględnić, poniewaŝ zagwarantuje to zgodność projektu z wojewódzkim planem gospodarki odpadami i odwrotnie, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami z projektem, który jest wspólnym projektem dla Bydgoszczy i Torunia, ale przede wszystkim wynikającym z uchwały Zarządu Województwa z 2005 roku, podtrzymanej w 2008 roku, o czym Pan Marszałek teŝ mówił, realizacji wspólnych projektów i pozyskiwania środków europejskich. Jest to strategiczny projekt dla Bydgoszczy, dla województwa kujawsko-pomorskiego i dla Polski pod względem wykorzystania środków europejskich. Dziękuję bardzo za uwagę. Liczę bardzo, Ŝe te uwagi w opinii Ministra Środowiska będą wzięte pod uwagę. PoniewaŜ ta opinia mówi o tym, Ŝe Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata wymaga wprowadzenia korekt i uzupełnień. Jest to strategiczny dokument w zakresie polityki województwa kujawsko-pomorskiego dotyczący gospodarki odpadami i musi być naprawdę bardzo mocno przemyślany. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia Marcin Kowallek powiedział: Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Panie Marszałku, chciałbym w imieniu Gminy Miasta Toruń złoŝyć oświadczenie, dotyczące zarówno projektu Planu gospodarki odpadami 5

6 województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata , jak i porozumienia, które zostało zawarte z Gminą Miasta Bydgoszcz w zakresie realizacji projektu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. I tak, to pismo Ministra Środowiska, na które powołuje się Pani Prezydent Bydgoszczy faktycznie spowodowało, Ŝe pewne dookreślenie zasad, o których mówi ministerstwo prawdopodobnie spowoduje, Ŝe te regiony, mam nadzieję, zostaną utrzymane w takim kształcie, w jakim w projekcie Pana Marszałka zostały przedstawione. A jedynie te zasady zostaną tak doprecyzowane, aby spełnić wymogi ministerstwa. Z drugiej strony, to oczywiście nie przekreśla, z całą stanowczością chciałem podkreślić, Ŝe Gmina Miasta Toruń dochowuje porozumienia, które zawarło w 2009 roku w zakresie wspólnej realizacji, czy przekazania swoich zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Miastu Bydgoszcz. Te strumienie odpadów, które były deklarowane do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, w ramach tego porozumienia, oczywiście będą do Bydgoszczy przekazane. Mimo tego, Ŝe w obecnym kształcie projekt planu gospodarki odpadami nie zawiera tego obszaru metropolitalnego w zakresie takim, jaki zawiera projekt Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy realizowany przez Spółkę ProNatura, to jednak w docelowym kształcie, czyli od 2016 roku, i to przedstawiony Państwu projekt planu zawiera, będzie on juŝ spójny. Tak, jak powiedziałem, odpady od tego roku, zgodnie z porozumieniem, będą trafiały do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Natomiast projekt w obecnym kształcie, czyli do 2016 roku, zapewnia, Ŝe strumień odpadów, który będzie powstawał w regionie toruńskim nr 7 będzie trafiał do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Zakład ten równieŝ został wybudowany z pomocą środków europejskich i równieŝ w tym projekcie musimy wykazać osiągnięcie określonych wskaźników projektu. Natomiast przekształcenie tego regionu w jeden multiregion, połączenie w tej chwili regionu nr 5 i nr 7, moŝe spowodować to, Ŝe tych wskaźników nie osiągniemy, a to juŝ oczywiście wiąŝe się ze zwrotem środków unijnych, co sami Państwo rozumiecie, jest niedopuszczalne i nie moŝemy na taką sytuację pozwolić. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta powiedziała: Zamykam sesję. Będzie dyskusja na sesji sierpniowej. Radny Stanisław Pawlak zaprotestował. Zwrócił uwagę, Ŝe to radni uchwalają plan i mają prawo do dyskusji w tej sprawie, a nie tylko przedstawiciele władz Bydgoszczy i Torunia. Marszałek Piotr Całbecki powiedział: Myślę, Ŝe poprosimy Panią Przewodniczącą o jeszcze chwilę, abyśmy mogli porozmawiać, bo mamy dwugłos na koniec. PoniewaŜ, niestety, kiedy podejmowano decyzję o budowie spalarni nikt nie zrobił konsultacji w regionie i nie zapytał - poza Toruniem, Bydgoszczą, gminami ościennymi - całego regionu, jak sobie wyobraŝają właśnie te strumienie odpadów, gdzie mają one trafiać. PoniewaŜ inwestowaliśmy niemałe pieniądze, jak się na końcu okazuje, i sam Toruń będzie miał problem z wypełnieniem wskaźników, ale o tym juŝ mówiliśmy. Trzeba być rzeczywiście konsekwentnym i jakoś zaradzić tej całej sytuacji, w której się spotykamy. śeby rozwiązać problem nas się stawia w dość trudne w ogóle do przyjęcia sytuacji. Chcę jednak powiedzieć, Ŝe Pani Prezydent i Pan Dyrektor, myślę, Ŝe władze obydwu miast, przede wszystkim powinny wyrazić wspólną w tym momencie deklarację, jak ten okręg ma wyglądać, jak to wszystko ma funkcjonować. PrzecieŜ nie my będziemy ogłaszać przetargi na zbiórkę odpadów. 6

7 Nie my będziemy wskazywać instalacje, do których one mają i kiedy trafić. My moŝemy uchwalić oczywiście całe województwo, jako jeden okręg. Tylko, przepraszam bardzo, ale województwo to nie tylko Bydgoszcz i Toruń, są inni samorządowcy. Przypomnę, trwały przeszło rok konsultacje, w których rozmawialiśmy, jak ten tort odpadowy, podzielić, i jak uwzględnić wszystkie oczekiwania ministerstwa. Jeśli, z jednej strony Minister Środowiska chce, Ŝeby budować spalarnie dla niesegregowanych odpadów w naszym województwie, niech powie, jak zamknąć instalację finansowaną z funduszy unijnych w Toruniu. Niech da na to pieniądze. Chętnie to zrobimy. PrzecieŜ to nie jest Ŝaden problem. Tylko trzeba w planowaniu finansowym takiego przedsięwzięcia to uwzględnić, tj. aby znalazły się środki na oddanie pieniędzy do Komisji Europejskiej, a nie podejmować lekkomyślnie decyzje: budujemy, bo są miliony do wzięcia pieniędzy, bez zdania sobie sprawy, jakie to moŝe przynieść konsekwencje dla nas wszystkich. Radny Stanisław Pawlak powiedział: Pierwszy raz mamy sytuację, w której chcę pochwalić wystąpienie Pana Marszałka w tej sprawie (w dniu dzisiejszym chcę dodać), poniewaŝ rzeczywiście my w pewnym momencie poczuliśmy się źle na tej sali, zapytałem Panią Przewodniczącą, kto będzie uchwalał ten dokument, bo wraŝenie jest takie, jakby to Bydgoszcz z Toruniem uchwalała ten dokument, a nie Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. My musimy mówić o województwie kujawsko-pomorskim w świetle problemów, które dzisiaj mamy do rozwiązania i na tym tle dyskutować jak gdyby o poszczególnych regionach, wychodząc z załoŝeń wojewódzkiego programu. Dlatego chciałbym takŝe kilka zdań na ten temat powiedzieć. OtóŜ, nie wiem czy Pan Marszałek pamięta, kiedy na sesji w lutym prezentowałem wystąpienie firmy Remondis, które ukazało się w gminach powiatu radziejowskiego i włocławskiego, w którym to dokumencie datowanym ze stycznia, było wyraźnie zapisane, Ŝe firma Remondis będzie w regionalnym programie gospodarowania odpadami. I wtedy wyraziłem, jak gdyby niezadowolenie z tego faktu, Ŝe po co jest Sejmik, skoro juŝ niektóre firmy wiedzą, Ŝe będą ujęte w regionalnych programach. Dzisiaj, rzeczywiście firma Remondis jest w dokumencie zapisana. I z tego jak gdyby, powodu tworzy się problem. Bo prywatny podmiot wykorzystując środki finansowe, nie wiem za czyją zgodą, dzisiaj będzie miał kłopot: albo Toruń albo Bydgoszcz. I teraz, kto mocniejszy, przeciągając na swój obszar odpady, które trzeba będzie utylizować, do swojej linii technologicznej, ten wygra na tym przedsięwzięciu. Moim zdaniem, dobrze się stało, Ŝe przedłuŝamy dzisiejszą debatę nad tym dokumentem. Myślę, Ŝe przy następnym spotkaniu będzie łatwiej nam podjąć ten problem. Ale źle jest, Panie Marszałku, Ŝe uchybiliśmy terminowi, który się wydłuŝa, a dzisiaj jeszcze nie wiadomo do kiedy. Sam Pan Marszałek zaproponował za tydzień, dwa albo na następną sesję. Będziemy musieli się zastanowić równieŝ nad tym, jak duŝo czasu będzie potrzeba, Ŝeby przygotować ten dokument. Mieliśmy to zrobić, przypomnę, na sesji czerwcowej. Natomiast, czytając ten dokument, który dzisiaj otrzymaliśmy, od Ministra Środowiska, podpisany przez pana Piotra Woźniaka, którym odpowiada na pismo z 5 lipca br., czyli juŝ długo po sesji panowie marszałkowie - które wpłynęło w dniu 10 lipca br, jakby nie moŝna było pisma przewieźć, aby szybciej sprawę załatwić. A odpowiedź mamy datowaną na 13 lipca br. - czyli juŝ po 3 dniach. Czytając ten dokument, zaraz na początku powiedzieliśmy panu marszałkowi Kurzawie, Ŝe to jest do odrzucenia. PoniewaŜ jest bardzo wiele spraw, które wymagają analizy. Tych spraw Państwo do tej pory nie analizowaliście. Nie będę cytował tego, bo to nie ma sensu. Natomiast 7

8 końcowa puenta pisma jest taka: W związku z powyŝszym, opinię pozytywną warunkuję uwzględnieniem w/w uwag. Czyli, aby była pozytywna opinia na następne posiedzenie, to te uwagi, jak rozumiem, powinny być w jakiś sposób wyjaśnione. Nie mówię, Ŝe wszystkie przyjęte, ale rozwiana powinna być wątpliwość ministerstwa w tym zakresie. Do tego pisma jest jeszcze dołączony załącznik szczegółowy z uwagami. Chciałbym poprosić na następne posiedzenie, Pani Przewodnicząca, abyśmy te opinie, na które się Państwo powołują w dokumentach, które dzisiaj rozpatrujemy, takŝe otrzymali do wiadomości. PrzecieŜ nic nie stało na przeszkodzie, aby pismo od Ministra Środowiska, przekazać radnym wraz z materiałami na sesję. Był określony czas. Ale mam teŝ na myśli opinię Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej, której nie mamy oraz opinię, która zwalnia nas jak gdyby z opracowania raportu oddziaływania na środowisko Dyrektora RDOŚ, która teŝ byłaby istotna przy tej sprawie, do rozpatrzenia. Na koniec, poniewaŝ wszyscy tu jak gdyby walczą o swoje, to ja teŝ trochę zawalczę. Chciałbym w imieniu Aleksandrowa Kujawskiego, poniewaŝ Pan Marszałek powiedział na początku, Ŝe niedomówienie nastąpiło, ale tak moŝe nie do końca. Dlatego, Ŝe Aleksandrów i SłuŜewo zostały przypisane do regionu toruńskiego. Natomiast cały czas samorządowcy tamtego obszaru myślą o własnej linii technologicznej. Stąd pytanie, jeŝeli my tu określamy termin, czy musimy określić termin, jak gdyby połączenia instalacji toruńsko-bydgoskiej, to czy jest moŝliwość, Ŝe w przyszłości instalacja, która jest w SłuŜewie aktualnie wykonywana, będzie mogła funkcjonować. Czy z chwilą wybudowania tej instalacji moŝe uzyskać status instalacji regionalnej? ChociaŜ, jako radny sobie odpowiem: jeŝeli Sejmik w tej sprawie wprowadzi stosowne zmiany. Tylko Ŝe, jeŝeli Zarząd Województwa wystąpi w tej sprawie z wnioskiem, który musi być zaopiniowany w myśl uchwalania i zaopiniowany przez ministra środowiska, czy jest taka szansa i moŝliwość? (Przewodnicząca: tak, jest w tym planie, który mamy) Jest zapis taki, ale to wszystko moŝe być pod Toruń i Bydgoszcz. Przed chwilą Pan Marszałek powiedział, Ŝe te dwa miasta mają dzisiaj problemy ze zgromadzeniem odpowiedniej ilości odpadów. Ciechocinek, Aleksandrów i gminy przyległe, to jednak daje pewien potencjał, który będzie dość atrakcyjnym kąskiem dla tych, którzy będą mieli bilans ujemny. Właśnie o tych bilansach, Minister wykazuje, Ŝe nie wszędzie wykonano i nie wszędzie wykonano do końca. Stąd ten bilans takŝe dla Aleksandrowa uwaŝam, Ŝe jest tutaj potrzebny. Jeśli chodzi o sesję, to proponowałbym, Pani Przewodnicząca, odrębną sesję, ale w czasie zapewniającym Panu Marszałkowi wykonanie tego wszystkiego, co ciąŝy. Ja rozumiem, przecieŝ to nie chodzi o krytykowanie, Ŝe coś zostało jak gdyby do poprawki skierowane, bo ten nie myli się, kto nic nie robi. Została zrobiona olbrzymia praca. To, trzeba docenić, takŝe pracę urzędników Urzędu Marszałkowskiego i całego Zarządu. Tylko teraz to, co trzeba wykonać, jeŝeli juŝ tyle się spóźniliśmy, to wolałbym, abyśmy spóźnili się o tydzień czy dwa dłuŝej, a zrobili to naprawdę dobrze, bo to jest bardzo waŝny dokument, który będzie samoistnym dokumentem i będzie funkcjonował przez wiele najbliŝszych lat. Stąd uwaŝam, Ŝe moŝna terminy sesji poprzesuwać i w końcu sierpnia zrobić sesję w sprawie przyjęcia tego dokumentu. Natomiast na pierwszy tydzień września moŝna przesunąć sesję planowaną. Bez pośpiechu wykonamy to, co na nas ustawodawca nałoŝył. Wicemarszałek Dariusz Kurzawa odpowiedział: JeŜeli chodzi o SłuŜewo, to jest taki zapis, Ŝe z chwilą, gdy osiągną parametry wymagane prawem unijnym, czy dostosowanie do wszystkich tych warunków, łącznie ze zgodą środowiskową, której jeszcze nie ma składowisko w SłuŜewie, to 8

9 oczywiście ono będzie wtedy pełnić funkcję składowiska regionalnego. Wtedy podmioty będą mogły składować swoje odpady. W tej kwestii nie będzie problemu. JeŜeli chodzi o daty, to otrzymaliśmy w dniu sesji pismo z ministerstwa, tylko nie mogliśmy tego pisma potraktować jako opinii, bo ministerstwo znowu wyraziło zdanie na temat naszego planu. Była dyskusja między prawnikami, czy moŝemy to w ogóle potraktować, jako opinię. Natomiast, ostatnie pismo, czyli to z 13 lipca br., na które powołuje się Pan Radny, my traktujemy, jako opinię, poniewaŝ ministerstwo w tej kwestii akurat moŝe wyrazić opinię, ale ta opinia nie jest wiąŝąca dla samorządu województwa to po pierwsze. A poza tym, te zauwaŝone przez ministerstwo nieścisłości zostaną przez nas uzupełnione. Traktujemy to pismo z 13 lipca br. jako opinię juŝ wiąŝącą dla nas. Natomiast, po rozmowie z Panem Marszałkiem, będziemy Pani Przewodniczącej sugerować, aby kolejna sesja w sprawie planu gospodarki odpadami odbyła się na początku sierpnia. Sądzimy, Ŝe będzie to pierwszy tydzień sierpnia. Radna Lucyna Andrysiak powiedziała: Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, po pierwsze sprawy proceduralne. Między innymi na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii na początku roku, kiedy przymierzaliśmy się do rozpatrywania planu gospodarki opadami stwierdziliśmy, Ŝe procedury, które trzeba pokonać, trzeba skonsultować z gminami, z mieszkańcami, nie dają nam szans, abyśmy do 30 czerwca br. przyjęli ten program. Wówczas wnioskowałam, aby Sejmik rozpatrzył stanowisko kierowane do rządu i parlamentarzystów, aby ten termin wydłuŝyć. Na dzisiaj wiemy, Ŝe prawdopodobnie 8 województw jeszcze teŝ nie przyjęło planów gospodarki odpadam. Cieszę się, Ŝe podchodzimy do tego ze spokojem i rozsądkiem. Wspieram tutaj przewodniczącego Stanisława Pawlaka, aby do kolejnej sesji, do kolejnej rozmowy dobrze się przygotować. Natomiast, w nawiązaniu do wypowiedzi pana marszałka Kurzawy, w opinii ministerstwa jest taki zapis: Jednocześnie zwraca się uwagę, Ŝe wskazanie w projekcie planu instalacji ZTPOK funkcjonującej w Regionie 5, w którym są równieŝ inne instalacje, bez konkretnych rozwiązań prawnych w tym zakresie, stanowi powaŝne zagroŝenie dla zagwarantowania odpowiedniego strumienia odpadów do ZTPOK. Na tym tle, chciałabym zwrócić uwagę na to, czy mamy dobrze zbilansowane ilości regionalnych instalacji. Czy nie będzie tak, jak przed chwilą tutaj słyszeliśmy pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, Ŝe moŝe się wydarzyć, Ŝe Toruń się niepokoi. JeŜeli ProNatura w Bydgoszczy oraz Remondis w Bydgoszczy, będą działały na tym samym obszarze, Ŝe Toruniowi zabraknie strumienia odpadów. Dlatego, Ŝebyśmy w kolejnym programie odpowiedzieli sobie na pytanie, czy to wszystko, co proponujemy ma sens i będzie miało w oparciu, o co działać. Tak samo, jak SłuŜewo, dzisiaj zarząd międzygminnej spółki proponuje rozbudowę i moŝliwości większego przyjmowania odpadów, ale czy będzie miało, co przyjmować? Marszałek Piotr Całbecki powiedział: Chcę tylko potwierdzić i poprzeć ten głos. Przy czym, chcę zwrócić uwagę, Ŝe spalarnia to nie jest kwestia Bydgoszczy, tylko to jest kwestia Torunia i Bydgoszczy. PoniewaŜ to te dwa miasta ustaliły, Ŝe chcą wybudować sobie tę instalację. Nie, kto inny, tylko te dwa Miasta. I to one muszą dzisiaj zagwarantować kaŝdy efekt. Nie wyobraŝam sobie innej sytuacji. PrzecieŜ my mamy, zresztą to Pan Dyrektor i Pani Prezydent tu potwierdzili: tak chcemy dalej budować tę spalarnię. W związku z tym, my wychodzimy naprzeciwko. Proszę Państwa, my teŝ nie bierzmy na siebie takiej odpowiedzialności, jako Sejmik, Ŝe my nagle będziemy odpowiadać za 9

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

się projekt uchwały, to, o co Pan występował. Wnioskodawcy ustalili, przedstawili Panu porządek obrad. W tym porządku obrad brakuje zapoznania

się projekt uchwały, to, o co Pan występował. Wnioskodawcy ustalili, przedstawili Panu porządek obrad. W tym porządku obrad brakuje zapoznania Protokół Nr XLII/10 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Leoncin, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2010 roku od godz. 13 00 do godz. 15 25 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie. Przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku

Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 24 listopada 2011 r. Radni nieobecni na XVIII sesji Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. PROTOKÓŁ NR 62-1/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 16:00, zakończyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski 30 listopada 2011 roku Temat Forum: Miejsce: Gospodarka wodna Rola samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/1/2012 z XXXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 29 maja 2012 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Protokół Nr XXXIII/1/2012 z XXXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 29 maja 2012 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 1 Protokół Nr XXXIII/1/2012 z XXXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 29 maja 2012 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w XXXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 23 dniach 12 i 13 grudnia Warszawa 2013 r. 23 dniach 12 i 13 grudnia 23 dniach 12 i 13 grudnia 1. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo