Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: Godz. zamknięcia sesji: Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się XXIV - nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sesję otworzyła Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, która powitała radnych województwa (lista obecności zał. nr 1), Marszałka Piotra Całbeckiego wraz z Zarządem Województwa oraz przybyłych gości: Zastępcę Prezydenta Bydgoszczy GraŜynę Ciemniak, przedstawicieli: Urzędu Miasta Torunia Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Marcina Kowallka oraz Nikodema Ładę, Barbarę Kozłowską przedstawicielkę MPO Sp. z o.o. w Toruniu, przedstawiciela firmy ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Lecha Głowackiego, przedstawicieli mediów oraz pozostałych przybyłych gości (lista obecności zał. nr 2). Przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych. Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła quorum udział w sesji potwierdziło 24 radnych, co czyni Sejmik uprawnionym do podejmowania uchwał, przyjmowania stanowisk, zgłaszania wniosków. Porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik nr 3. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta na wstępie oddała głos Marszałkowi Województwa. Marszałek Piotr Całbecki: Bardzo dziękuję, Ŝe w tym nadzwyczajnym trybie mogliśmy się dzisiaj spotkać. Przyznaję, Ŝe nie mam do końca dobrych wieści, poniewaŝ będziemy prosili - z góry uprzedzam - o odroczenie terminu głosowania nad ostatecznym projektem o tydzień lub na następną sesję, tj. pod koniec sierpnia. To do decyzji Pani Przewodniczącej. Za to chciałbym, aby dzisiejsza sesja posłuŝyła do prezentacji przygotowanych przez nas projektów uchwał dotyczących planu gospodarki odpadowej; aby poświęcić dzisiaj temu czas, wyjaśnić skąd w ogóle ten program się wziął, jak prowadzone były w tym zakresie konsultacje i skąd bierze się trochę niepokoju w tej kwestii. Z góry uprzedzam, Ŝe dziś, kiedy udało się załagodzić protest, którego byliśmy świadkami na ostatnim posiedzeniu Sejmiku, kiedy protestowali samorządowcy z powiatu aleksandrowskiego i inowrocławskiego, mamy kolejny problem. Mianowicie, z zapisów dotyczących kwestii w ogóle obszaru okręgu nr 5 i 7 - tych dwóch, które dziś stanowią okręg bydgoski i toruński w tym projekcie, który Państwu przesłaliśmy. Wiemy, Ŝe w Bydgoszczy na mocy umowy, porozumienia, między prezydentami, które jest w tej chwili poszerzane o poszczególne samorządy z powiatu toruńskiego i bydgoskiego, projektowana jest i planowana realizacja inwestycji budowy spalarni odpadów komunalnych. W efekcie tego projektu, miała powstać spalarnia, która miała przyjąć niesegregowane odpady komunalne z Torunia i Bydgoszczy. Jej wydajność jest planowana na ok. 700 tys. mieszkańców. W związku z tym, aby zagwarantować wsad do tej spalarni, jest to oczywiste, Ŝe i Bydgoszcz i Toruń muszą wspólnie śmieci do tej spalarni dostarczać. Inaczej ten projekt nie ma Ŝadnego sensu i uzasadnienia ekonomicznego. My wiemy o tym planie. I w pierwotnej wersji zaproponowaliśmy, aby utworzyć taki obszar bydgosko-toruński obejmujący obydwa miasta. Zresztą, 1

2 tak ten projekt wyglądał, kiedy trafił po raz pierwszy do Państwa radnych. Wszystko się zaczęło zmieniać, mniej więcej od marca, kiedy świat obiegły problemy związane z budową spalarni. Prezydent Torunia wyraził wówczas zaniepokojenie, Ŝe w ogóle jej realizacja jest pod duŝym znakiem zapytania. Na to jeszcze nałoŝyły się protesty w Bydgoszczy mieszkańców i róŝnych środowisk, co do realizacji ten inwestycji, które jakby uwiarygodniały te obawy. My jako, Ŝe procedujemy na podstawie dokumentów, a ministerstwo nam takowe wytyczne do planu przedłoŝyło, musieliśmy i wciąŝ to robimy, uwzględnić jednak spalarnię, jako fakt, który ma zaistnieć. PoniewaŜ plan mamy przyjąć nie tylko na podstawie juŝ istniejących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ale równieŝ tych, które mają powstać, które mają wydane decyzje środowiskowe na ich realizacje. A taką decyzję spalarnia posiada. Więc w naszym planie musimy ten projekt uwzględnić. Jednak w wytycznych ministerialnych są równieŝ inne zapisy, które musimy stosować. Jednym z bardziej istotnych jest taki, który odnosi się do instalacji juŝ zrealizowanych lub realizowanych w oparciu o środki unijne. Czy to w ramach naszych regionalnych programów, wcześniej ze ZPORR-u, czy jeszcze PHARE albo środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie te instalacje powinniśmy chronić od strony trwałości projektu tak, aby po ich zakończeniu, realizacji tych inwestycji, utrzymać ich trwałość. RóŜnie to jest, w zaleŝności od programu operacyjnego w takim czasie, aby Unia Europejska nie zaŝądała zwrotu tych nakładów, tych pieniędzy, bo nie zostaną uzyskane odpowiednie wskaźniki. Taką instalacją w Toruniu jest Stacja Segregacji Odpadów. Jest przedstawiciel z MPO w Toruniu, jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, to wyjaśni ile unijnych pieniędzy zostało tam zainwestowanych. Taka sytuacja jest w wielu innych miejscach w naszym województwie. Z tego powodu pan prezydent Torunia w czasie konsultacji marcowych zwrócił się do nas z prośbą, aby jednak jeszcze dla ochrony konkurencyjności tej instalacji, nie tworzyć jednego okręgu bydgoskotoruńskiego do czasu - kiedy fizycznie spalarnia nie zostanie wybudowana. Nie mógł rozszerzyć tego wniosku. Chcę tu wyjaśnić, Ŝe te pisma, ten wniosek, nie były ukierunkowane w taką stronę, aby w ogóle wycofać się z tworzenia jednego okręgu. PoniewaŜ byłoby to niemoŝliwe, bo prezydentów Bydgoszczy i Torunia wiąŝe umowa, którą zawarli wspólnie na budowę spalarni. Ten projekt jest wspólnym projektem obydwu miast. Bardzo dobrze, Ŝe tak jest. Chodziło tylko o ten okres czasu, kiedy ta spalarnia jeszcze fizycznie nie funkcjonuje, aby chronić, co tu duŝo mówić, instalację toruńską wybudowaną ze środków unijnych przed konkurencją. Taka jest motywacja Prezydenta Torunia, jeśli ja mogę to w jego imieniu powiedzieć, a chyba mogę, poniewaŝ czytałem te pisma i rozmawiałem z nim na ten temat. Dziś jednak wiemy, Ŝe ta propozycja, aby do czasu wybudowania spalarni w Bydgoszczy funkcjonowały dwa okręgi, jest nieakceptowana przez firmę ProNatura, Prezydenta Bydgoszczy, radnych z tego miasta i wielu ludzi, którzy mają obawy, czy tutaj nie jest prowadzona jakaś gra, Ŝe najpierw się wzajemnie jedni z drugimi dogadują i budują za wielkie pieniądze fabrykę przetwarzania odpadów komunalnych, a potem przychodzi moment, kiedy ktoś się chcę z tej inwestycji wycofać. Te obawy pewnie wynikają z jakiś, nie wiem, moim zdaniem brakiem zaufania do tego, co proponuje Urząd Marszałkowski, stosowne departamenty. W tym przypadku Departament Środowiska, Zarząd, ja osobiście. Jestem w stanie to zrozumieć, poniewaŝ nie pierwszy raz jesteśmy przedmiotem ataków, jakiś bezpodstawnych pomówień. Wszystko, co robimy, nawet dobrze, ostatecznie ma podtekst taki, jak czytam w mediach, zawoalowanego, nie wiem, pomysłu na to, jak 2

3 zrobić źle dla miasta Bydgoszczy. Ja z taką polityką, z takim szantaŝem się nie zgadzam. Jak Państwo wiecie, przy kaŝdej okazji, kiedy jest to tylko moŝliwe, podkreślam rolę Bydgoszczy i Torunia. Tych dwóch miast, jako liderów w tworzeniu metropolii bydgosko-toruńskiej, tak waŝnej dla rozwoju całego województwa. Mieliśmy niedawno na ten temat dyskusję. Konsekwentnie, zaczynając od inwestycji w obszarze medycyny, w podwyŝszaniu rangi szkolnictwa wyŝszego w Bydgoszczy, czy teŝ przejęciu i inwestycjach w porcie lotniczym, zaangaŝowania w BiT-City. Mógłbym te przykłady mnoŝyć. Tym pokazujemy, Ŝe mamy w tym zakresie nie tylko czyste intencje, ale i jesteśmy inicjatorami bardzo wielu projektów, które rozwijają funkcje metropolitalne w Bydgoszczy, oczywiście równieŝ Torunia, ale w tym kontekście mówię tu o Bydgoszczy. Jeśli taka opinia dziś istnieje, Ŝe nam się nie dowierza i niektórzy uwaŝają, Ŝe nie mamy czystych intencji, w tym projekcie dzisiaj proponowanej uchwały, jeszcze raz to zweryfikowaliśmy. PoniewaŜ tworzenie planu gospodarki odpadowej, jak wiecie Państwo, jest piekielnie trudnym procesem. My się do niego przygotowujemy juŝ od wielu lat, kiedy wygaszaliśmy wysypiska śmieci. PrzecieŜ likwidowaliśmy ich bardzo wiele. Plan gospodarki odpadowej funkcjonuje w województwie od dawna. Na jego podstawie inwestujemy w sektor gospodarki odpadowej od wielu lat ogromne pieniądze. No i dziś doczekaliśmy się takich czasów, Ŝe nasz dokument jest dokumentem o charakterze prawa, na podstawie którego określa się okręgi śmieciowe, a na ich podstawie przeprowadza się procedury przetargowe. To juŝ są rzeczywiście bardzo powaŝne w skutkach decyzje, poniewaŝ działamy na styku firm, które zajmują się gospodarką odpadową. To są firmy publiczne, samorządowe, ale teŝ i prywatne. Być moŝe teŝ z tego powodu cała ta procedura wywołuje tak wiele kontrowersji. Myślę, Ŝe jesteśmy chyba juŝ u końca tych dyskusji, dlatego będziemy proponowali na następnej sesji, aby odwrócić filozofię tej uchwały w kontekście okręgu 7 i 5. Zaproponujemy w niej taką autopoprawkę, zresztą wielokrotnie juŝ skonsultowaną, przeprowadzoną w róŝnych procedurach konsultacyjnych, Ŝe będzie jeden duŝy okręg bydgosko-toruński, nawet większy niŝ ten pierwotnie planowany na 700 tys., bo obejmujący i powiat aleksandrowski, itd. Mamy więc, w tym planie przeszło milion mieszkańców bardzo duŝy obszar - i będziemy czekali na rozwój wypadków. Będziemy proponowali, aby po 18 miesiącach jeszcze raz zobaczyć jak on funkcjonuje, czy rzeczywiście spalarnia powstała. Czy budowana jest, bo to moŝe być jeszcze ten czas, kiedy ona moŝe nie być uruchomiona, ale odwrócimy sytuację. Więc tutaj nic złego się nie wydarzy. Myślę, Ŝe Prezydenci będą potrafili i inni samorządowcy teŝ, ochronić te instalacje, które wybudowali z funduszy unijnych, moŝliwymi do zastosowania dziś procedurami. Tak będziemy chyba musieli postąpić. W sumie dobrze. Byle tylko w tym obszarze było jakieś zrozumienie i zgoda. Myślę, Ŝe jednak najwaŝniejsza w tej kwestii jest wiedza. Jeśli Państwo pozwolą, zaprezentujemy dzisiaj jeszcze raz tutaj, w tym miejscu, aby być moŝe juŝ w sierpniu nie dyskutować ponownie na ten temat, tylko podjąć uchwałę. Jeśli taka będzie Państwa wola, prezentację podstaw, skąd ta uchwała się wzięła, jak nad nią procedowaliśmy, jakie są spodziewane cele tegoŝ dokumentu. Pamiętajmy przecieŝ o tym, Ŝe to jest uchwała, która ma coś poprawić, coś zmienić. W takim duchu powinniśmy nad nią procedować. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o moŝliwość wypowiedzi Pani Dyrektor, a potem zainteresowanym osobom, które być moŝe uzupełnią jej wypowiedź. Przewodnicząca Sejmiku przychyliła się do propozycji Marszałka. Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu. 3

4 Dyrektor Departamentu Środowiska Małgorzata Walter dokonała prezentacji projektu Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata (zał. nr 4) Następnie głos w debacie zabrała Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy GraŜyna Ciemniak, która powiedziała: Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, dziękuję za moŝliwość zabrania głosu. Chciałabym podkreślić, Ŝe projekt pn. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego został przygotowany na podstawie analiz potrzeb regionu bydgosko-toruńskiego w zakresie gospodarki odpadami. To było podstawą Studium wykonalności oraz formułowania zakresu projektu pn. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. Na ten projekt Spółka ProNatura, która jest jednoosobową spółką Miasta, jest ze 100% udziałem Miasta, podpisała umowę o dofinansowanie na 329 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 10 lipca tego roku został podpisany aneks zwiększający o 10 mln zł. Tak więc projekt ma zabezpieczenie prawie 340 mln zł z funduszy europejskich, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Chcę równieŝ poinformować, Ŝe 10 lipca br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Spółka ProNatura podpisała umowę poŝyczki na kwotę 180 mln zł, którą poręcza Prezydent Miasta Bydgoszczy zgodnie z wyraŝoną wolą przez Radę Miasta Bydgoszczy. Liczymy na to, Ŝe równieŝ włączy się tutaj, na zasadzie porozumienia, Miasto Toruń. Mówię o tym, dlatego Ŝeby wyeliminować wątpliwości, co do tego, czy projekt ma szansę być realizowany. Trwa w tej chwili procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy. Projekt jest przygotowany pod względem finansowym. Jest zamknięte finansowanie i pod względem formalno-prawnym. Natomiast, dlaczego poprosiłam o zabranie głosu? OtóŜ, istota sprawy leŝy w tym, Ŝe Prezydent Bydgoszczy i ja w imieniu Prezydenta, w którego imieniu dzisiaj występuję, uczestniczyłam w wielu spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Zarząd Województwa, gdzie wskazywaliśmy na ten element, który jest uwzględniany przez Komisję Europejską, a więc zagwarantowanie obszaru takiego, jaki jest w projekcie, czyli bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. A więc regionu bydgosko-toruńskiego. RównieŜ Miasto Bydgoszcz wnioskowało, Ŝe dla elastycznego wdroŝenia nowego systemu gospodarki odpadami dobrze by było, gdyby województwo było jednym regionem, albo, co najwyŝej, dwoma regionami. Chcę powiedzieć, Ŝe ze strony przedstawicieli Pani Dyrektor Departamentu Środowiska była opinia, Ŝe są opinie prawne, iŝ nie moŝna uczynić z województwa jednego regionu. OtóŜ, pragnę poinformować, Ŝe w Unii Metropolii Polskich powstał zespół ds. odpadów komunalnych. Takie spotkanie odbyło się 6 czerwca br., na którym miasta przedstawiały swoje opinie dotyczące wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Dominował pogląd, Ŝe w pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu określane przez marszałka regiony powinny być jak największe. W szczególności zgłaszała to Warszawa, ale takŝe Bydgoszcz, obejmujące całe województwa. Dyrektor Małgorzata Szymborska z Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska stwierdziła, Ŝe ministerstwo nie widzi przeszkód, aby całe województwo było regionem. Zwróciła przy tym uwagę na waŝną rolę miast w opiniowaniu wojewódzkich planów, które dla Komisji Europejskiej będą podstawowym dokumentem weryfikacji osiąganych wskaźników, przygotowania do ponownego uŝycia i recyklingu oraz ograniczenia ilości 4

5 odpadów biodegradowalnych kierowanych na wysypisko. Istota naszej negatywnej opinii, co do podziału na region 5. bydgoski i region 7. toruński polega na tym, iŝ ten obszar nie dopowiada obszarowi określonemu w projekcie. Są określone gminy, które funkcjonują w ramach projektu. Tym bardziej, Ŝe w opinii Ministerstwa Środowiska równieŝ wskazano na stronie 2. tej opinii z 13 lipca br. następująca uwagę: W projekcie planu zawarto zapis, iŝ z chwilą wybudowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Bydgoszcz ProNatura Region 5 (Bydgoski) oraz Region 7 (Toruński) zostaną połączone NaleŜy precyzyjnie określić na jakich zasadach nastąpi połączenie regionów oraz w jakim terminie po uruchomieniu przedmiotowej instalacji. Jednocześnie zwraca się uwagę, Ŝe wskazanie projektu planu instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w regionie 5., w którym równieŝ są inne instalacje bez konkretnych rozwiązań prawnych w tym zakresie stanowi powaŝne zagroŝenie dla zagwarantowania odpowiedniego strumienia odpadów dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. (zał. nr 5) Panie Marszałku, cieszę się bardzo, Ŝe dzisiaj jest debata, Ŝe nie będzie podjęcia decyzji. PoniewaŜ istota polega na tym, Ŝeby Komisja Europejska, która w tej chwili jest w trakcie ostatecznego akceptowania dokumentu projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, nie zanegowała tego projektu z powodu, Ŝe nie ma w projekcie uchwały, w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata , tych właśnie precyzyjnie określonych zapisów, o które równieŝ wnioskuje Minister Środowiska w opinii, ale takŝe w załączniku nr 2 do projektu uchwały, nie ma Ŝadnej uwagi, Ŝe nastąpi połączenie tych regionów. Ponadto, jest projekt uchwały dotyczący wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata i tu nawet w uzasadnieniu nie ma tej kwestii dotyczącej bydgosko-toruńskiego regionu. TakŜe nie ma w załączniku nr 1, który wskazuje regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego teŝ, bardzo proszę, aby te uwagi uwzględnić, poniewaŝ zagwarantuje to zgodność projektu z wojewódzkim planem gospodarki odpadami i odwrotnie, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami z projektem, który jest wspólnym projektem dla Bydgoszczy i Torunia, ale przede wszystkim wynikającym z uchwały Zarządu Województwa z 2005 roku, podtrzymanej w 2008 roku, o czym Pan Marszałek teŝ mówił, realizacji wspólnych projektów i pozyskiwania środków europejskich. Jest to strategiczny projekt dla Bydgoszczy, dla województwa kujawsko-pomorskiego i dla Polski pod względem wykorzystania środków europejskich. Dziękuję bardzo za uwagę. Liczę bardzo, Ŝe te uwagi w opinii Ministra Środowiska będą wzięte pod uwagę. PoniewaŜ ta opinia mówi o tym, Ŝe Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata wymaga wprowadzenia korekt i uzupełnień. Jest to strategiczny dokument w zakresie polityki województwa kujawsko-pomorskiego dotyczący gospodarki odpadami i musi być naprawdę bardzo mocno przemyślany. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia Marcin Kowallek powiedział: Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Panie Marszałku, chciałbym w imieniu Gminy Miasta Toruń złoŝyć oświadczenie, dotyczące zarówno projektu Planu gospodarki odpadami 5

6 województwa kujawsko-pomorskiego na lata z perspektywą na lata , jak i porozumienia, które zostało zawarte z Gminą Miasta Bydgoszcz w zakresie realizacji projektu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. I tak, to pismo Ministra Środowiska, na które powołuje się Pani Prezydent Bydgoszczy faktycznie spowodowało, Ŝe pewne dookreślenie zasad, o których mówi ministerstwo prawdopodobnie spowoduje, Ŝe te regiony, mam nadzieję, zostaną utrzymane w takim kształcie, w jakim w projekcie Pana Marszałka zostały przedstawione. A jedynie te zasady zostaną tak doprecyzowane, aby spełnić wymogi ministerstwa. Z drugiej strony, to oczywiście nie przekreśla, z całą stanowczością chciałem podkreślić, Ŝe Gmina Miasta Toruń dochowuje porozumienia, które zawarło w 2009 roku w zakresie wspólnej realizacji, czy przekazania swoich zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Miastu Bydgoszcz. Te strumienie odpadów, które były deklarowane do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, w ramach tego porozumienia, oczywiście będą do Bydgoszczy przekazane. Mimo tego, Ŝe w obecnym kształcie projekt planu gospodarki odpadami nie zawiera tego obszaru metropolitalnego w zakresie takim, jaki zawiera projekt Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy realizowany przez Spółkę ProNatura, to jednak w docelowym kształcie, czyli od 2016 roku, i to przedstawiony Państwu projekt planu zawiera, będzie on juŝ spójny. Tak, jak powiedziałem, odpady od tego roku, zgodnie z porozumieniem, będą trafiały do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Natomiast projekt w obecnym kształcie, czyli do 2016 roku, zapewnia, Ŝe strumień odpadów, który będzie powstawał w regionie toruńskim nr 7 będzie trafiał do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Zakład ten równieŝ został wybudowany z pomocą środków europejskich i równieŝ w tym projekcie musimy wykazać osiągnięcie określonych wskaźników projektu. Natomiast przekształcenie tego regionu w jeden multiregion, połączenie w tej chwili regionu nr 5 i nr 7, moŝe spowodować to, Ŝe tych wskaźników nie osiągniemy, a to juŝ oczywiście wiąŝe się ze zwrotem środków unijnych, co sami Państwo rozumiecie, jest niedopuszczalne i nie moŝemy na taką sytuację pozwolić. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta powiedziała: Zamykam sesję. Będzie dyskusja na sesji sierpniowej. Radny Stanisław Pawlak zaprotestował. Zwrócił uwagę, Ŝe to radni uchwalają plan i mają prawo do dyskusji w tej sprawie, a nie tylko przedstawiciele władz Bydgoszczy i Torunia. Marszałek Piotr Całbecki powiedział: Myślę, Ŝe poprosimy Panią Przewodniczącą o jeszcze chwilę, abyśmy mogli porozmawiać, bo mamy dwugłos na koniec. PoniewaŜ, niestety, kiedy podejmowano decyzję o budowie spalarni nikt nie zrobił konsultacji w regionie i nie zapytał - poza Toruniem, Bydgoszczą, gminami ościennymi - całego regionu, jak sobie wyobraŝają właśnie te strumienie odpadów, gdzie mają one trafiać. PoniewaŜ inwestowaliśmy niemałe pieniądze, jak się na końcu okazuje, i sam Toruń będzie miał problem z wypełnieniem wskaźników, ale o tym juŝ mówiliśmy. Trzeba być rzeczywiście konsekwentnym i jakoś zaradzić tej całej sytuacji, w której się spotykamy. śeby rozwiązać problem nas się stawia w dość trudne w ogóle do przyjęcia sytuacji. Chcę jednak powiedzieć, Ŝe Pani Prezydent i Pan Dyrektor, myślę, Ŝe władze obydwu miast, przede wszystkim powinny wyrazić wspólną w tym momencie deklarację, jak ten okręg ma wyglądać, jak to wszystko ma funkcjonować. PrzecieŜ nie my będziemy ogłaszać przetargi na zbiórkę odpadów. 6

7 Nie my będziemy wskazywać instalacje, do których one mają i kiedy trafić. My moŝemy uchwalić oczywiście całe województwo, jako jeden okręg. Tylko, przepraszam bardzo, ale województwo to nie tylko Bydgoszcz i Toruń, są inni samorządowcy. Przypomnę, trwały przeszło rok konsultacje, w których rozmawialiśmy, jak ten tort odpadowy, podzielić, i jak uwzględnić wszystkie oczekiwania ministerstwa. Jeśli, z jednej strony Minister Środowiska chce, Ŝeby budować spalarnie dla niesegregowanych odpadów w naszym województwie, niech powie, jak zamknąć instalację finansowaną z funduszy unijnych w Toruniu. Niech da na to pieniądze. Chętnie to zrobimy. PrzecieŜ to nie jest Ŝaden problem. Tylko trzeba w planowaniu finansowym takiego przedsięwzięcia to uwzględnić, tj. aby znalazły się środki na oddanie pieniędzy do Komisji Europejskiej, a nie podejmować lekkomyślnie decyzje: budujemy, bo są miliony do wzięcia pieniędzy, bez zdania sobie sprawy, jakie to moŝe przynieść konsekwencje dla nas wszystkich. Radny Stanisław Pawlak powiedział: Pierwszy raz mamy sytuację, w której chcę pochwalić wystąpienie Pana Marszałka w tej sprawie (w dniu dzisiejszym chcę dodać), poniewaŝ rzeczywiście my w pewnym momencie poczuliśmy się źle na tej sali, zapytałem Panią Przewodniczącą, kto będzie uchwalał ten dokument, bo wraŝenie jest takie, jakby to Bydgoszcz z Toruniem uchwalała ten dokument, a nie Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. My musimy mówić o województwie kujawsko-pomorskim w świetle problemów, które dzisiaj mamy do rozwiązania i na tym tle dyskutować jak gdyby o poszczególnych regionach, wychodząc z załoŝeń wojewódzkiego programu. Dlatego chciałbym takŝe kilka zdań na ten temat powiedzieć. OtóŜ, nie wiem czy Pan Marszałek pamięta, kiedy na sesji w lutym prezentowałem wystąpienie firmy Remondis, które ukazało się w gminach powiatu radziejowskiego i włocławskiego, w którym to dokumencie datowanym ze stycznia, było wyraźnie zapisane, Ŝe firma Remondis będzie w regionalnym programie gospodarowania odpadami. I wtedy wyraziłem, jak gdyby niezadowolenie z tego faktu, Ŝe po co jest Sejmik, skoro juŝ niektóre firmy wiedzą, Ŝe będą ujęte w regionalnych programach. Dzisiaj, rzeczywiście firma Remondis jest w dokumencie zapisana. I z tego jak gdyby, powodu tworzy się problem. Bo prywatny podmiot wykorzystując środki finansowe, nie wiem za czyją zgodą, dzisiaj będzie miał kłopot: albo Toruń albo Bydgoszcz. I teraz, kto mocniejszy, przeciągając na swój obszar odpady, które trzeba będzie utylizować, do swojej linii technologicznej, ten wygra na tym przedsięwzięciu. Moim zdaniem, dobrze się stało, Ŝe przedłuŝamy dzisiejszą debatę nad tym dokumentem. Myślę, Ŝe przy następnym spotkaniu będzie łatwiej nam podjąć ten problem. Ale źle jest, Panie Marszałku, Ŝe uchybiliśmy terminowi, który się wydłuŝa, a dzisiaj jeszcze nie wiadomo do kiedy. Sam Pan Marszałek zaproponował za tydzień, dwa albo na następną sesję. Będziemy musieli się zastanowić równieŝ nad tym, jak duŝo czasu będzie potrzeba, Ŝeby przygotować ten dokument. Mieliśmy to zrobić, przypomnę, na sesji czerwcowej. Natomiast, czytając ten dokument, który dzisiaj otrzymaliśmy, od Ministra Środowiska, podpisany przez pana Piotra Woźniaka, którym odpowiada na pismo z 5 lipca br., czyli juŝ długo po sesji panowie marszałkowie - które wpłynęło w dniu 10 lipca br, jakby nie moŝna było pisma przewieźć, aby szybciej sprawę załatwić. A odpowiedź mamy datowaną na 13 lipca br. - czyli juŝ po 3 dniach. Czytając ten dokument, zaraz na początku powiedzieliśmy panu marszałkowi Kurzawie, Ŝe to jest do odrzucenia. PoniewaŜ jest bardzo wiele spraw, które wymagają analizy. Tych spraw Państwo do tej pory nie analizowaliście. Nie będę cytował tego, bo to nie ma sensu. Natomiast 7

8 końcowa puenta pisma jest taka: W związku z powyŝszym, opinię pozytywną warunkuję uwzględnieniem w/w uwag. Czyli, aby była pozytywna opinia na następne posiedzenie, to te uwagi, jak rozumiem, powinny być w jakiś sposób wyjaśnione. Nie mówię, Ŝe wszystkie przyjęte, ale rozwiana powinna być wątpliwość ministerstwa w tym zakresie. Do tego pisma jest jeszcze dołączony załącznik szczegółowy z uwagami. Chciałbym poprosić na następne posiedzenie, Pani Przewodnicząca, abyśmy te opinie, na które się Państwo powołują w dokumentach, które dzisiaj rozpatrujemy, takŝe otrzymali do wiadomości. PrzecieŜ nic nie stało na przeszkodzie, aby pismo od Ministra Środowiska, przekazać radnym wraz z materiałami na sesję. Był określony czas. Ale mam teŝ na myśli opinię Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej, której nie mamy oraz opinię, która zwalnia nas jak gdyby z opracowania raportu oddziaływania na środowisko Dyrektora RDOŚ, która teŝ byłaby istotna przy tej sprawie, do rozpatrzenia. Na koniec, poniewaŝ wszyscy tu jak gdyby walczą o swoje, to ja teŝ trochę zawalczę. Chciałbym w imieniu Aleksandrowa Kujawskiego, poniewaŝ Pan Marszałek powiedział na początku, Ŝe niedomówienie nastąpiło, ale tak moŝe nie do końca. Dlatego, Ŝe Aleksandrów i SłuŜewo zostały przypisane do regionu toruńskiego. Natomiast cały czas samorządowcy tamtego obszaru myślą o własnej linii technologicznej. Stąd pytanie, jeŝeli my tu określamy termin, czy musimy określić termin, jak gdyby połączenia instalacji toruńsko-bydgoskiej, to czy jest moŝliwość, Ŝe w przyszłości instalacja, która jest w SłuŜewie aktualnie wykonywana, będzie mogła funkcjonować. Czy z chwilą wybudowania tej instalacji moŝe uzyskać status instalacji regionalnej? ChociaŜ, jako radny sobie odpowiem: jeŝeli Sejmik w tej sprawie wprowadzi stosowne zmiany. Tylko Ŝe, jeŝeli Zarząd Województwa wystąpi w tej sprawie z wnioskiem, który musi być zaopiniowany w myśl uchwalania i zaopiniowany przez ministra środowiska, czy jest taka szansa i moŝliwość? (Przewodnicząca: tak, jest w tym planie, który mamy) Jest zapis taki, ale to wszystko moŝe być pod Toruń i Bydgoszcz. Przed chwilą Pan Marszałek powiedział, Ŝe te dwa miasta mają dzisiaj problemy ze zgromadzeniem odpowiedniej ilości odpadów. Ciechocinek, Aleksandrów i gminy przyległe, to jednak daje pewien potencjał, który będzie dość atrakcyjnym kąskiem dla tych, którzy będą mieli bilans ujemny. Właśnie o tych bilansach, Minister wykazuje, Ŝe nie wszędzie wykonano i nie wszędzie wykonano do końca. Stąd ten bilans takŝe dla Aleksandrowa uwaŝam, Ŝe jest tutaj potrzebny. Jeśli chodzi o sesję, to proponowałbym, Pani Przewodnicząca, odrębną sesję, ale w czasie zapewniającym Panu Marszałkowi wykonanie tego wszystkiego, co ciąŝy. Ja rozumiem, przecieŝ to nie chodzi o krytykowanie, Ŝe coś zostało jak gdyby do poprawki skierowane, bo ten nie myli się, kto nic nie robi. Została zrobiona olbrzymia praca. To, trzeba docenić, takŝe pracę urzędników Urzędu Marszałkowskiego i całego Zarządu. Tylko teraz to, co trzeba wykonać, jeŝeli juŝ tyle się spóźniliśmy, to wolałbym, abyśmy spóźnili się o tydzień czy dwa dłuŝej, a zrobili to naprawdę dobrze, bo to jest bardzo waŝny dokument, który będzie samoistnym dokumentem i będzie funkcjonował przez wiele najbliŝszych lat. Stąd uwaŝam, Ŝe moŝna terminy sesji poprzesuwać i w końcu sierpnia zrobić sesję w sprawie przyjęcia tego dokumentu. Natomiast na pierwszy tydzień września moŝna przesunąć sesję planowaną. Bez pośpiechu wykonamy to, co na nas ustawodawca nałoŝył. Wicemarszałek Dariusz Kurzawa odpowiedział: JeŜeli chodzi o SłuŜewo, to jest taki zapis, Ŝe z chwilą, gdy osiągną parametry wymagane prawem unijnym, czy dostosowanie do wszystkich tych warunków, łącznie ze zgodą środowiskową, której jeszcze nie ma składowisko w SłuŜewie, to 8

9 oczywiście ono będzie wtedy pełnić funkcję składowiska regionalnego. Wtedy podmioty będą mogły składować swoje odpady. W tej kwestii nie będzie problemu. JeŜeli chodzi o daty, to otrzymaliśmy w dniu sesji pismo z ministerstwa, tylko nie mogliśmy tego pisma potraktować jako opinii, bo ministerstwo znowu wyraziło zdanie na temat naszego planu. Była dyskusja między prawnikami, czy moŝemy to w ogóle potraktować, jako opinię. Natomiast, ostatnie pismo, czyli to z 13 lipca br., na które powołuje się Pan Radny, my traktujemy, jako opinię, poniewaŝ ministerstwo w tej kwestii akurat moŝe wyrazić opinię, ale ta opinia nie jest wiąŝąca dla samorządu województwa to po pierwsze. A poza tym, te zauwaŝone przez ministerstwo nieścisłości zostaną przez nas uzupełnione. Traktujemy to pismo z 13 lipca br. jako opinię juŝ wiąŝącą dla nas. Natomiast, po rozmowie z Panem Marszałkiem, będziemy Pani Przewodniczącej sugerować, aby kolejna sesja w sprawie planu gospodarki odpadami odbyła się na początku sierpnia. Sądzimy, Ŝe będzie to pierwszy tydzień sierpnia. Radna Lucyna Andrysiak powiedziała: Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, po pierwsze sprawy proceduralne. Między innymi na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii na początku roku, kiedy przymierzaliśmy się do rozpatrywania planu gospodarki opadami stwierdziliśmy, Ŝe procedury, które trzeba pokonać, trzeba skonsultować z gminami, z mieszkańcami, nie dają nam szans, abyśmy do 30 czerwca br. przyjęli ten program. Wówczas wnioskowałam, aby Sejmik rozpatrzył stanowisko kierowane do rządu i parlamentarzystów, aby ten termin wydłuŝyć. Na dzisiaj wiemy, Ŝe prawdopodobnie 8 województw jeszcze teŝ nie przyjęło planów gospodarki odpadam. Cieszę się, Ŝe podchodzimy do tego ze spokojem i rozsądkiem. Wspieram tutaj przewodniczącego Stanisława Pawlaka, aby do kolejnej sesji, do kolejnej rozmowy dobrze się przygotować. Natomiast, w nawiązaniu do wypowiedzi pana marszałka Kurzawy, w opinii ministerstwa jest taki zapis: Jednocześnie zwraca się uwagę, Ŝe wskazanie w projekcie planu instalacji ZTPOK funkcjonującej w Regionie 5, w którym są równieŝ inne instalacje, bez konkretnych rozwiązań prawnych w tym zakresie, stanowi powaŝne zagroŝenie dla zagwarantowania odpowiedniego strumienia odpadów do ZTPOK. Na tym tle, chciałabym zwrócić uwagę na to, czy mamy dobrze zbilansowane ilości regionalnych instalacji. Czy nie będzie tak, jak przed chwilą tutaj słyszeliśmy pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, Ŝe moŝe się wydarzyć, Ŝe Toruń się niepokoi. JeŜeli ProNatura w Bydgoszczy oraz Remondis w Bydgoszczy, będą działały na tym samym obszarze, Ŝe Toruniowi zabraknie strumienia odpadów. Dlatego, Ŝebyśmy w kolejnym programie odpowiedzieli sobie na pytanie, czy to wszystko, co proponujemy ma sens i będzie miało w oparciu, o co działać. Tak samo, jak SłuŜewo, dzisiaj zarząd międzygminnej spółki proponuje rozbudowę i moŝliwości większego przyjmowania odpadów, ale czy będzie miało, co przyjmować? Marszałek Piotr Całbecki powiedział: Chcę tylko potwierdzić i poprzeć ten głos. Przy czym, chcę zwrócić uwagę, Ŝe spalarnia to nie jest kwestia Bydgoszczy, tylko to jest kwestia Torunia i Bydgoszczy. PoniewaŜ to te dwa miasta ustaliły, Ŝe chcą wybudować sobie tę instalację. Nie, kto inny, tylko te dwa Miasta. I to one muszą dzisiaj zagwarantować kaŝdy efekt. Nie wyobraŝam sobie innej sytuacji. PrzecieŜ my mamy, zresztą to Pan Dyrektor i Pani Prezydent tu potwierdzili: tak chcemy dalej budować tę spalarnię. W związku z tym, my wychodzimy naprzeciwko. Proszę Państwa, my teŝ nie bierzmy na siebie takiej odpowiedzialności, jako Sejmik, Ŝe my nagle będziemy odpowiadać za 9

10 spalarnie, albo za SłuŜewo lub inne. My zgadzamy się na SłuŜewo pod warunkiem, Ŝe spełni odpowiednie, warunki, normy, itd. To, Ŝe tam moŝe powstać z prawdziwego zdarzenia instalacja, to nie znaczy, Ŝe powstanie, bo to jest nie tylko kwestia pieniędzy na to, Ŝeby inwestycje przeprowadzić: zrobić stację segregacji, zapewnić odpowiednie miejsce składowania, itd., itd. Ale jest to przede wszystkim to, o co teraz się wszyscy tak biją o ten strumień odpadów. To jest podstawowa sprawa. I niech władze lokalne, ci, którzy budują te instalacje powiedzą, skąd mają wziąć te odpady. Dziś wiemy, Ŝe do spalarni mają trafić z Torunia i z Bydgoszczy. Ale ja nie wiem, czy jeszcze z innych obszarów. My poszerzyliśmy, proszę zwrócić uwagę, ten obszar do tys. mieszkańców, a pierwotnie wnioskowały tylko dwa miasta o tę spalarnię. Więc, my robimy i tak bardzo duŝo. Jakoś potrafimy się elastycznie w tym gorsecie innych istniejących instalacji jeszcze poruszać. Dlatego zmienimy, zaproponujemy zmianę tej uchwały tak, aby ona nie budziła kontrowersji. Aby nikt nie zrzucił na nas odpowiedzialności, mówię tutaj o Radnych Województwa, Ŝe nagle, cokolwiek się w województwie nie stanie, odpukać, to my będziemy winni. Proszę, Ŝebyśmy mieli świadomość tej decyzji, zresztą Państwo wiecie najlepiej, jak to wszystko wygląda. Wicemarszałek Dariusz Kurzawa powiedział: Chciałem uzupełnić o to, o czym mówiłem teŝ na posiedzeniu Komisji. My mamy zaplanowanych instalacji, tych wszystkich, które są w budowie, które działają - na ponad 3 mln mieszkańców, a na terenie województwa mamy 2.2 mln mieszkańców. Czyli, szanowni Państwo, niestety z naszych rachunków wynika, Ŝe w myśl tej ustawy, kilka instalacji przestanie po prostu istnieć, bo nie będą miały tyle odpadów, Ŝeby zapewnić im funkcjonowanie. I to, co powiedział Pan Marszałek, my nie moŝemy ponosić za to odpowiedzialności, bo nie myśmy to wymyślali. Nam przychodzi teraz realizacja tego, jak taki zły policjant. Ale tak naprawdę samorządy staną przed tym problemem, Ŝe będą musiały zamykać niektóre swoje instalacje. Tworzenie czy budowanie nowych, choćby jak w SłuŜewie, to teŝ trzeba się mocno zastanowić. PoniewaŜ, kiedy rozmawiałem z samorządowcami z tamtego rejonu, z powiatu aleksandrowskiego to, kiedy usłyszeli, ile będą musieli wyłoŝyć na powstanie choćby tej instalacji w SłuŜewie, to zaczęli się pomaleńku wycofywać. Bo to są grube miliony złotych. I nie mamy Ŝadnej pewności, Ŝe ona będzie mogła funkcjonować, czy będzie miała zapewniony odpowiedni strumień odpadów. I niestety, podobna sytuacja jest takŝe ze spalarnią, poniewaŝ rynek będzie kształtował odbiór tych śmieci i teŝ ilość tych instalacji jest zbyt duŝa. To teŝ naleŝy się tutaj zastanowić nad tym problemem. Natomiast, myśmy zostali sprowadzeni tutaj do wykonania czarnej roboty, jako Sejmik Województwa, jako Zarząd. I za chwileczkę będziemy ponosili odpowiedzialność za coś, czego myśmy tak naprawdę nie wykreowali, na tym najwyŝszym stopniu. Radny Jan Wadoń powiedział: Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, szanowni Państwo, ja moŝe z punktu widzenia sierot tego województwa, czyli gmin wiejskich, bo cały czas mówimy o Bydgoszczy i Toruniu. Natomiast, tak, jak zauwaŝył pan przewodniczący Pawlak, jako Sejmik jesteśmy w niedoczasie w zakresie przyjęcia uchwały. Co niestety nie zwalnia gmin z przyjęcia swoich uchwał w trybie ustawowym. Zakładam, Ŝe to będzie taki sam poślizg, jak z sejmikami, najprawdopodobniej. W sensie formalnym to nie zwalnia gmin od przyjęcia uchwał w terminie ustawowym. W tym kontekście, po pierwsze, chciałbym podziękować Panu Marszałkowi i Departamentowi Środowiska za dotychczasowe szkolenia dla gmin na poziomie konferencji. Sam 10

11 brałem udział w dwóch, ale nie tylko te dwie się odbyły. Natomiast, w tym kontekście mam kolejną prośbę. Myślę, Ŝe jest czas zakończenia kampanii na etapie konferencji. MoŜe zakończenia to za duŝo powiedziane, ale rodzi się potrzeba, juŝ nie tyle przekazania podstawowej wiedzy, takiej konferencyjnej, co szkoleń. Mówię to z punktu widzenia gmin wiejskich. Nie wiem, jak to jest w większych miastach. Chodzi o szkolenia pracowników w zakresie technologii naliczania kwot, jak równieŝ samego przygotowania projektów uchwał gminnych. Gdyby tu, Pan Marszałek, Zarząd Województwa i Departament, byli w stanie wyjść naprzeciw tym potrzebom, to myślę, Ŝe spotkałoby się to równieŝ z zainteresowaniem i wdzięcznością przede wszystkim gmin wiejskich. Tych słabszych ogniw administracji ze względu na potencjał kadrowy. Jeśli moŝna, to jeszcze kilka pytań szczegółowych. Na jednej z konferencji w Przysieku bardzo mocny głos zabierał Burmistrz Janikowa. Czy ten problem został jakoś pozytywnie rozwiązany? Czy ta awantura ma swój dalszy ciąg? Odnośnie wyznaczenia obszarów, Janikowo bardzo protestowało, Ŝe znalazło się w bardzo złej konfiguracji. Kolejne pytanie. Projekt opiniowały jednostki samorządu terytorialnego, ale opiniowały inny projekt niŝ Zarząd dziś przedstawia Sejmikowi. Czy tego opiniowania nie naleŝy powtórzyć, jeŝeli Zarząd utrzymuje wersję inną niŝ tą, która była przedmiotem opiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego? RównieŜ na jednej z konferencji w Przysieku powstał problem konkurencji między instalacjami. Przyznam, Ŝe nawet nasza gmina opiniując projekt równieŝ zwróciła na to uwagę. Czy wyznaczenie instalacji jest przysłowiowym przypisaniem chłopa do ziemi, a więc gminy do instalacji? Czy jest moŝliwa konkurencja między instalacjami? Miało to być wyjaśnione z Urzędem Zamówień Publicznych jak równieŝ z ministerstwem. Patrząc na logikę tych wydarzeń, wydaje się, Ŝe jest to przypisanie chłopa do ziemi, czyli gminy do instalacji. Ale miało to być do końca wyjaśnione i te wątpliwości rozwiane. Jak Pan Marszałek i Zarząd wyobraŝają sobie wsparcie gmin w budowie punktów selektywnej zbiórki odpadów? Gminy sobie same z tym nie poradzą, a jest tu wymagany dosyć krótki termin realizacji. Czy to nie będzie tak, Ŝe po okresie trwałości projektu, uwzględniając juŝ wszystkie te zawirowania bydgosko-toruńskie, nie okaŝe się, Ŝe ta instalacja toruńska, po okresie trwałości projektu, będzie zarastała pokrzywami? Wicemarszałek Dariusz Kurzawa powiedział: JeŜeli chodzi o Janikowo, to rzeczywiście Janikowo i Pakość zgłaszały problemy przynaleŝności do regionu tzw. inowrocławskiego, nr 6. OtóŜ, rozmawiałem z samorządowcami, rozmawiałem równieŝ z Prezydentem Inowrocławia. Tutaj jest największa obawa, Ŝe Inowrocław zasugeruje, czy wystawi zbyt wysoką cenę, jeŝeli chodzi o składowanie tych odpadów. W najbliŝszym czasie dojdzie do spotkania tych samorządowców, którzy ustalą sobie juŝ kwestie finansowe. Sądzę, Ŝe zarówno Janikowo, jak i Pakość, nie będą miały powodów do narzekania. Ale to juŝ będzie kwestia do uzgodnienia pomiędzy tymi samorządami. Radny Krystian Łuczak powiedział: W tej kadencji Sejmiku, moim zdaniem, Ŝadna z uchwał nie przeszła takiego procesu konsultacji, jak ta. Zdawało się, jadąc na dzisiejszą sesję, Ŝe będziemy finalizowali ten temat. Ale myślę, Ŝe dobrze się stało, Ŝe zaŝądano tego dokumentu Ministra 11

12 Środowiska, który uzmysławia nam następującą, waŝną rzecz: Ŝe my nie moŝemy, odpowiedzialni za region, a takŝe mając jako Sejmik swoją twarz, robić niczego pochopnie w sytuacji, w której jest uchwała, która nie wiem jak długo byłaby konsultowana, to będzie zawsze niedokończony układ związany z interesami. Dzisiaj sprawa śmieci, to sprawa wielkiego interesu. Nie mówimy tu o kilku dołkach i jednej spalarni. Mówimy, Ŝe w wyniku tego kilkanaście trzeba będzie zamknąć. My te konsultacje odbyliśmy, w których równieŝ uczestniczyłem. Spotkania z beneficjentami w Przysieku. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, co warto podkreślić, jeździła po instalacjach. Rozmawialiśmy z samorządowcami. Mamy tę opinię Ministra Środowiska. Jest to uchwała, która dotyczy Unii Europejskiej, kraju czyli Ministra Środowiska, Sejmiku czyli regionu 144 gmin, i Bydgoszczy i Torunia. Nie chciałbym, Ŝebyśmy coś robili jak stachanowcy, a mianowicie: juŝ za tydzień, bo musimy zdąŝyć, bo jeszcze jak 8 województw zostało, to jak będzie 7, to, co napiszą media? Proszę media, aby napisały, Ŝe jest to trudna materia. Trudna materia, która dotyczy kaŝdego obywatela. I Sejmik, jeśli jeszcze poświęci na nią miesiąc, to tym lepiej dla tego obywatela. Nie rozumiem wielu opinii zawartych w piśmie Ministra Środowiska i mam prawo mieć teŝ pytania. A mianowicie: czy Minister Środowiska wydał wszystkie rozporządzenia, które są potrzebne Sejmikowi, które powinien w swojej uchwale uwzględnić? Pani Dyrektor mówi z tej trybuny, Ŝe jeszcze coś jest w uzgodnieniach. Powiem więcej, zapytać by trzeba i w Unii Europejskiej, czy Unia opiniując to, co my damy, juŝ takŝe wyraziła wszystkie swoje opinie, które powinny być uwzględnione. A zatem, nie śpieszmy się. Zostawmy to do końca sierpnia. Na pewno nic się nie stanie. W gminach jest o tyle łatwiej, Ŝe ten interes dotyczy tylko mieszkańców i przynaleŝności do jakiegoś składowiska, a my musimy to niestety rozstrzygnąć na tym etapie. Myślę, Ŝe powinniśmy dać sobie ten czas. Nie tyle, mówię to do radnego Jana Wadonia, Ŝeby kolejną wersję projektu dać do opinii, bo my nigdy nie zaopiniujemy ostatecznie sprawy, bo po kaŝdej opinii będzie kolejna wersja. My gdzieś się musimy zatrzymać. Gdzieś musi być w tym względzie nasza decyzja. Stąd teŝ, czy wszystko mamy z Ministerstwa Środowiska? Bo nie rozumiem do końca zapisu: Analiza stanu aktualnego w zakresie gospodarki odpadami wymaga jeszcze uzupełnienia. Ale następne zapisy, to najwaŝniejsze są inwestycje, jakie planujemy? Z tego dokumentu wynika, Ŝe mamy więcej mocy poza spalarnią niŝ potrzeba. To, o jakich inwestycjach chcemy tu mówić? Po drugie, czy aŝ tak najwaŝniejsze jest to, ile baterii zebraliśmy w 2010 r., bo to warunkuje uchwalenie planu? Czy to mamy, jako opinię traktować? MoŜna by wiele jeszcze napisać. Ale czy to jest istota sprawy, uchwały, którą mamy przyjąć? Chyba nie. A zatem, są sprawy waŝne, i te naleŝy, moim zdaniem, uwzględniać. I te sprawy, mniej waŝne, których nie naleŝy uwzględniać. Konsultacje trzeba na pewnym etapie zakończyć. Moim zdaniem, dajmy sobie ten miesiąc na ostateczne zredagowanie. Chcę powiedzieć tak: ja osobiście oceniam bardzo pozytywnie cały proces, łącznie z zaangaŝowaniem Departamentu Środowiska, wicemarszałka Kurzawy w tym temacie. Bo uczestniczyłem, widziałem i wiem jak. A Ŝe interesy są róŝne. Zawsze będą róŝne interesy. KaŜdy musi podejmować decyzję na swoją odpowiedzialność. Ja chcę podejmować tę decyzję jako jeden z 33 radnych Sejmiku i proszę o to, Ŝebyśmy ją podejmowali świadomie, po określonym czasie, który dajemy jeszcze na dopracowanie o te uwagi, które są istotne, ale nie te nieistotne, np. akumulatory, baterie w 2010 r., bo to niewaŝne. Nie mówiąc juŝ o takim zdaniu, które mnie ubawiło ostatecznie, a mianowicie, Ŝe my nic nie zrobiliśmy, jak nie produkować 12

13 odpadów. To jest odkrywcza sprawa. PrzecieŜ my się zastanawiamy, co z tymi odpadami zrobić, a nie, jak nie produkować odpadów. A jeśli juŝ one są, jak je selekcjonować itd.. Radny Grzegorz Gaca powiedział: W ramach dzisiejszej debaty chciałbym wygłosić krótki apel do prezydentów Bydgoszczy i Torunia, by spotkali się i wspólnie wypracowali swoje stanowisko w sprawie projektu uchwały, nad którą dzisiaj debatujemy. By to stanowisko stało się podstawą do głosowania, albo ułatwiło nam głosowanie nad tą uchwałą. To jest bardzo waŝny wątek tej uchwały, bardzo waŝny fragment. Prosiłbym panów prezydentów: spotkajcie się, ustalcie stanowisko, a my tak zagłosujemy. Nie zrzucajcie na nas odpowiedzialności. Radny Józef Rogacki powiedział: Chciałbym się odnieść do pierwszej wypowiedzi pana marszałka Dariusza Kurzawy - odnośnie tej opinii. Jak czytam ostatnie zdanie, konkluzję pisma pana Ministra Woźniaka, to rozumiem, Ŝe to pismo nie jest opinią. Tak przynajmniej jest tu napisane. Pan minister zakończył jednym zdaniem: W związku z powyŝszym, opinie pozytywną warunkują uwzględnieniem w/w uwag. Jak by tego nie czytać, to uwaŝam, Ŝe to nie jest opinia, a jedynie stanowisko. I dopiero opinia będzie mogła być wydana po odniesieniu się, nie tyle wykonaniu, co odniesieniu się tych zarzutów. Stąd stwierdzenie, Ŝe nie będzie potrzebna inna opinia, bo tu mamy juŝ opinię, moŝe być nie do przyjęcia przez ministerstwo, które teŝ ma jakieś swoje uprawnienia z ustawy. Chciałbym, Ŝeby Zarząd to wziął równieŝ pod uwagę. Marszałek Piotr Całbecki powiedział: Opinia ministra, o której mówimy, rzeczywiście przyszła w taki sposób zapisana, Ŝe my nie wiemy, czy to jest opinia. WyraŜane są uwagi do dokumentu, który przesłaliśmy do ministerstwa. Jest lista róŝnych uwag. Wszystkie, jak Pani Dyrektor powiedziała, zostały uwzględnione. Poza doprecyzowaniem, co to znaczy: połączymy dwa okręgi, kiedy zostanie zbudowana spalarnia. śeby to doprecyzować. Więc, dziś o tym rozmawiamy. Doprecyzujemy w ten sposób, Ŝe będzie jeden okręg. Nie będziemy doprecyzowywać czegoś, co uwaŝamy, Ŝe prosto napisaliśmy. Tak, Ŝe kaŝdy, kto czyta, w podstawówce by to zrozumiał. Ale jak trzeba zapisać inaczej, to zapiszemy. Chcę Państwu zwrócić uwagę, i panu przewodniczącemu Łuczakowi podziękować, Ŝe zwrócił uwagę na to, Ŝe ta uchwała w jakiś sposób będzie miała wpływ na kaŝdego mieszkańca w tym województwie. PoniewaŜ ustawa wprowadza obowiązek ustanowienia podatku na kaŝdego człowieka w tym województwie, który będzie płacił na utrzymanie czystości i porządku w regionie - kaŝdy w swojej gminie. Wójt z radą musi taki podatek uchwalić. I to nie jest tak, Ŝe ta uchwała nie ma wpływu, bo będzie miała wpływ, bo od tego, gdzie te śmieci trafią, jak będą przetwarzane, to będzie ten podatek wyŝszy lub niŝszy. I mieszkańcy za to zapłacą. Obojętnie, jaka by ta instalacja nie była, czy ze złota czy z czegokolwiek, to i tak ostatecznie mieszkaniec za to w podatku zapłaci. Sądzę, Ŝe świadomość dopiero przed nami. Pan radny Wadoń zwrócił słusznie uwagę, zadał pytanie: jak naliczać w takim razie te podatki? Jak ten element ekonomiczny uwzględnić, co jest kosztem i ile tak naprawdę to ma kosztować? Sądzę, Ŝe będziemy się starali zapewnić te szkolenia. Ale dyskusja, co się dzieje ze śmieciami, jak one są dalej przetwarzane, jeszcze przed nami. Sądzę, Ŝe my zróbmy dziś wszystko to, na co mamy wpływ, i to w taki sposób, Ŝeby rzeczywiście nie budziło wątpliwości. Nie jest obojętnym, ile ta gospodarka odpadami będzie mieszkańców kosztowała. Nie moŝemy pozwolić sobie na to, Ŝeby ten system był drogi, poniewaŝ nasze województwo, wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie naleŝy do najbogatszych. Być moŝe na 13

14 Mazowszu, gdzie PKB przekracza średnią unijną, moŝna sobie zrobić takie instalacje, Ŝe wszystkich będzie stać na to trzy razy droŝej niŝ u nas. Ale my jesteśmy województwem o swojej charakterystyce. Lipiec przyszłego roku będzie takim sądnym dniem, bo wówczas rozstrzygnięte zostaną przetargi na to, gdzie te odpady trafią i kto będzie je zbierał. To są te dwa elementy, które muszą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci ustalić. ZbliŜamy się wielkimi krokami do tego dnia. Sądzę, Ŝe propozycja by na końcu sierpnia uchwalić spokojnie ten cały projekt jest dobrą propozycją. Jeszcze raz zastanówmy się, w jakim zakresie nasze tu decyzje powinny rozszerzać, ograniczać te instalacje. My nie mamy patentu na wiedzę. I nikomu nie chcemy niczego robić na przekór. Wręcz odwrotnie. Konsultujemy to jak Ŝadnej dotąd uchwały. JuŜ wszyscy chyba wszystko na ten temat wiedzą. Za to, jeszcze ten miesiąc jest potrzebny, Ŝeby postawić kropkę na i. Dziękuję za moŝliwość dzisiejszej dyskusji. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta powiedziała: Dziękuję Panu Marszałkowi i Zarządowi za wysłuchanie naszych obaw i wysłuchanie naszej prośby o jeszcze miesiąc pracy nad tym dokumentem. Zwracam się teraz do radnych - 27 sierpnia br. mamy planowaną sesję Sejmiku. 27 sierpnia sesja Sejmiku się odbędzie i będziemy na niej uchwalać plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie Przewodnicząca Sejmiku zakończyła obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Protokołowała: Maryla Majtczak 14

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu.

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu. Protokół nr 01/01/2004 Z posiedzenia Komisji Doraźnej do Prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Gdańska na lata 2005-2009 w dniu 9 listopada 2004 roku o godz. 8.15 w sali 003 Nowego Ratusza w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Połaniec, dnia 30.09.2015 r. Projekt Protokołu Nr XIII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 września 2015 roku. Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 54/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 54/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 19.03.2010r. Protokół nr 54/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 19.03.2010r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 a Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia.

UCHWAŁA NR 1 a Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia. UCHWAŁA NR 1 a w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6 k ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ 2007-2013 dr inż. Stanisław Garlicki Chrzanów 07 październik 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 3.1.2 prognozowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Protokół nr 11-10/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 Posiedzenie rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r.

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Rozpoczęcie: godz. 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

Godz Punkt 1. Punkt 2

Godz Punkt 1. Punkt 2 Protokół nr XXXV/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 7 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach ROA-R.0002.05.2014 Godz. 16 00 Punkt 1 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Druk nr 798 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 02.12.2009r. Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 02.12.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla BYDGOSKO TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO BYDGOSZCZ NOT ROK 2005 TAK TO SIĘ ZACZĘŁO Konferencja pn. Termiczne przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy data publikacji: 2008-09-23, ostatnia aktualizacja: 2008-12-22 08:20:42 źródło: http://www.bydgoszcz.pl/miasto/ekologia/zak_ad_termicznego_przekszta_cania_odpad_w_komunalnych.aspx Zakład Termicznego Przekształcania

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Gminy w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Obowiązki Gminy w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Obowiązki Gminy w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rewolucja śmieciowa 1. Obecny system gospodarowania odpadami 2. Obowiązki Gminy 3. Nowy system gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia...

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... BRM.0002.2.7.2015 P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Tomasz Marcinkowski,

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi złoŝonej w dniu 11.01.2011 r. przez Pana..., zamieszkałego w... na działanie Starosty Średzkiego.

Protokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi złoŝonej w dniu 11.01.2011 r. przez Pana..., zamieszkałego w... na działanie Starosty Średzkiego. Załącznik do Uchwały Nr V/31/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 roku Protokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi złoŝonej w dniu 11.01.2011 r. przez Pana..., zamieszkałego w... na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych.

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych. Or-BRP.0012-2.5.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół nr 4/2012 posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

RM.0052/8/08 P R O T O K Ó Ł NR XXVI /08 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2008 r.

RM.0052/8/08 P R O T O K Ó Ł NR XXVI /08 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2008 r. RM.0052/8/08 P R O T O K Ó Ł NR XXVI /08 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2008 r. XXVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 lipca 2011 r. Bernard Błaszczyk. Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Warszawa, 21 lipca 2011 r. Bernard Błaszczyk. Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Warszawa, 21 lipca 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR3/III/

P R O T O K Ó Ł NR3/III/ P R O T O K Ó Ł NR3/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 14 września 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty przez Zjazd PSRP 6 marca 2010 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Sesje i posiedzenia Zjazd Parlamentu Studentów RP, zwany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/137/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/137/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/137/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana (zanonimizowano) dotyczącej uwzględnienia w Planie gospodarki odpadami dla województwa

Bardziej szczegółowo