Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni."

Transkrypt

1 Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. P R O T O K Ó Ł NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni odbytej 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Ad. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodniczący Rady Leon Ślawski o godzinie 11:00 otworzył XVII sesję Rady Miejskiej w Cedyni i po powitaniu radnych i gości zaproszonych oraz publiczności oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do nin. protokółu. Nieobecny radny Zbigniew Bandyszewski i Urszula Pasek. Ponadto, przewodniczący Rady złożył gratulacje na ręce nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Lubiechowa Górnego p. Bogdanowi Patrzykowskiemu. Protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Nikt z radnych nie wniósł poprawek, więc przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie jego. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 12 głosami za i 1 głosem wstrzymującym przyjęła protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Cedyni, która odbyła się 20 grudnia 2007r. bez zastrzeżeń. Ad. 2. Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Porządek obrad. 3. Interpelacje. 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni za rok Projekt uchwały opiniujący projekt uchwały dotyczącej zmiany w uchwale w sprawie

2 likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 7.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 8.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej. 9.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 10.Projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Cedyni. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie obrad. Po odczytaniu w/w porządku obrad, przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany w/w porządku obrad. Wniosków nie zgłoszono, więc przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 13 głosami za przyjęła porządek obrad bez zmian. Ad. 3. Interpelacje. Interpelacji radni nie złożyli. Ad. 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie między sesjami. Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki odczytał sprawozdanie z pracy Burmistrza, które stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Zenon Pikuła proszę rozszerzyć punkt dotyczący spotkania z dzierżawcą targowiska gminnego, który jest zapisany w sprawozdaniu Burmistrza Cedyni. Burmistrz Cedyni spotkanie zostało spowodowane tym, że dzierżawca nie realizował zapisów wynikających z umowy, a dokładnie chodzi o terminy. Dzierżawca wyjaśnił dlaczego tak się dzieje i wspólnie ustaliliśmy i wprowadziliśmy aneks dotyczący tych terminów. Mam nadzieję, że firma Canpol podpisze aneks i zrealizuje inwestycje określone w umowie, do których został przedłużony termin ich realizacji. Chodzi głównie o parking, zjazd i jeszcze kilka innych punktów.

3 W związku z wyczerpaniem pytań przystąpiono do kolejnego tematu. Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni za rok Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, - które stanowi załącznik nr 4 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Z braku pytań przystąpiono do kolejnego tematu. Ad. 6. Projekt uchwały opiniujący projekt uchwały dotyczącej zmiany w uchwale w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady otworzył dyskusję i udzielił głosu Sekretarzowi Gminy Cedynia. Sekretarz Gabriela Kotowicz zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, - zanim Rada Powiatu podejmie decyzję w zakresie likwidacji szpitala, to wymagane jest przesłanie do gmin projektów uchwał w tej sprawie, które mają być zaopiniowane w ciągu 30 dni. W przypadku naszej Gminy, termin podjęcia tej uchwały upłynął 27 grudnia 2007r., a to dlatego, że w tym czasie Rada nie obradowała. W związku z tym, chciałam przekazać, że na wczorajszej sesji Rady Powiatu projekt uchwały w tym zakresie został przyjęty pozytywnie. Pewnie Rada Powiatu czeka w dalszym ciągu na Państwa opinię, z tym że ona nie jest wiążąca nie dlatego, że nie zdążyliśmy jej przedyskutować, ale obowiązkiem Rady Powiatu jest zasięgnięcie opinii innych gmin, nawet gdy opinia ta nie jest wiążąca. Głównie sprawa dotyczy aby szpital powiatowy przekształcić w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Były podejmowane próby, ażeby w przetargu wyłonić jakąś firmę, która ten szpital łącznie z wyposażeniem wydzierżawi, jak również przejmie usługi, które zostały zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowotny. Jednakże próby wyłonienia firmy spełzły na niczym. Aby dalej były świadczone usługi, to Rada Powiatu powołała spółkę Prawa Handlowego, która z udziałem 100% kapitałem, to zadanie poprowadziłaby. Pytań nie zgłoszono, więc przedstawiono stanowiska komisji stałych Rady. Komisja Rewizyjna nie wypracowała stanowiska. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 5 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa nie wypracowała stanowiska.

4 Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 6 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 7 do nin. protokółu. Sekretarz Cedyni Gabriela Kotowicz mamy dwa stanowiska : Stanowisko Komisji Społecznej jest za przyjęciem projektu uchwały, a z kolei stanowisko Komisji Rewizyjnej i Budżetowa nie zostało wypracowane podczas posiedzenia. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Społecznej dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej zmiany w uchwale w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 3 głosami za i 1 głosem przeciwnym oraz 9 głosami wstrzymującymi przyjęła wniosek Komisji Społecznej dotyczący pozytywnej opinii w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. W związku z przegłosowanym wnioskiem Komisji Spraw Społecznych, przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie projektu uchwały opiniującego pozytywnie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Szpital powiatowy w Gryfinie. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 4 głosami za 1 głosem przeciwnym oraz 8 głosami wstrzymującymi podjęła uchwałę Nr XVII/147/08 opiniującą projekt uchwały dotyczącą zmiany w uchwale w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, - która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokółu. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 9 do nin. protokółu. Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady otwiera dyskusję. Z braku pytań przedstawione zostały stanowiska komisji stałych Rady. Komisja Rewizyjna jest za podjęciem uchwały.

5 Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 10 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 11 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 12 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 12głosami za i 1 głosem wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XVII/148/08 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, - która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokółu. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 14 do nin. protokółu. Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej. Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Z braku pytań przedstawiono stanowiska komisji stałych Rady. Komisja Rewizyjna jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 15 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 16 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 17 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 13 głosami za podjęła uchwałę Nr XVII/ 149/08 w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej, - która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokółu.

6 Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 19 do nin. protokółu. Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady otwiera dyskusję. Radny Zenon Pikuła ustaliliśmy na posiedzeniu komisji, że na sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w zakresie dofinansowania różnicy stawki wody pomiędzy miastem, a wsią dla mieszkańców, których obsługę sprawują Zachodniopomorskie Wodociągi Goleniowskie. Mimo to, że miasto za ścieki i za wodę ma niższe ceny, to dlaczego wioska ma pokrywać wszystkie koszta? Zachodniopomorskie Wodociągi remontują wszystkie ujęcia wody i sieci ze swoich pieniędzy, a Gmina praktycznie nie dofinansowuje nam nic, natomiast wodociąg miejski jest dofinansowywany z budżetu Gminy. Obecnie jest zaplanowane w tegorocznym budżecie dofinansowanie na remont stacji wodociągowej z pieniędzy wiejskich i miejskich. Nie pokrywają tego użytkownicy z miasta, tylko do tego interesu dokłada Gmina. Z wnioskiem wystąpiłem dlatego, żeby różnicę która wynika z wodociągów pomiędzy miejskim, a wiejskim, która wynosi 20 parę złotych, ale sumując to trochę się tego nazbiera. Wnioskuję również o to, ażeby Gmina dofinansowywała do 1 m3 ścieków dla wiosek, ponieważ jesteśmy w jednej Gminie, więc bądźmy wszyscy jednakowo traktowani. Skarbnik Cedyni Joanna Bajsarowicz wnioskowanie, czy żądanie przygotowania projektu uchwały, to jest trochę za mało jeśli chodzi o samego radnego, ponieważ radny powinien więcej określić szczegółów. W jakim zakresie ten projekt uchwały ma być określony. Przede wszystkim o jaką kwotę chodzi, skąd wziąć pieniądze skoro budżet uchwaliliśmy w grudniu. Przecież trzeba komuś zabrać środki żeby przeznaczyć je na dotację. Jest to kwestia formalna jeśli chodzi o zabezpieczenie środków. Nie może radny, który tyle kadencji pracuje mówić- ja żądam uchwalenia dotacji nie wskazując źródeł sfinansowania. Jeżeli chodzi o finansowanie modernizacji wodociągu w Cedyni, to również w takim samym zakresie możemy to robić jeśli chodzi o wodociąg w Osinowie, Siekierkach, Bielinku i w innych wioskach, który jest mieniem Gminy. Wodociąg o którym mówi Dyrektor Wodociągów Goleniowskich p. Kurzaj jest mieniem Skarbu Państwa. Mienie to zostało przekazane w użytkowanie Spółce, tak samo jak my przekazaliśmy spółce niektóre wodociągi w użytkowanie i dlatego nie mogliśmy znaleźć żadnej podstawy prawnej, bo takowej nie ma. W tym zakresie występowaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która prowadzi nadzór nad finansami o interpretację. Nie ma takiej podstawy prawnej żeby można było finansować remont, modernizację, czy rozbudowę nie naszego mienia komunalnego, tylko mienia Skarbu Państwa, czy mienia Urzędu Marszałkowskiego.

7 Radny Z. Pikuła w zasadzie powinienem wskazać środki, ale na posiedzeniu Komisji pojawiały się różne sprawy i sytuacje, ponieważ nie wiedziano jak skonstruować uchwałę i ja też nie wiem. Nawet gdybym napisał taką uchwałę to wątpię, bo już napisałem wcześniej uchwałę i została odrzucona, ponieważ ja nie mam prawa takiej uchwały pisać. Powinien być radca prawny na posiedzeniach komisji i powiedzieć w jaki sposób należy postąpić w tej sprawie. Na pewno jest to sprawa do rozwiązania, a jeśli nie to radca prawny powinien nam wyjaśnić tą sprawę. Wyjaśnić nie pani Skarbnik, panu Burmistrzowi, tylko nam wszystkim radnym. Skarbnik nikt panu nie każe żeby pan przygotowywał uchwałę. Mówiłam o tym, że powinien pan wskazać kwotę i z czego te pieniążki wziąć. Dokładnie zadania zaplanowane są, wypisane w budżecie zadaniowy i są kwoty, które przypisane są tym zadaniom. W momencie kiedy radny chce wprowadzić nowe zadanie do budżetu poza wnioskiem pana Burmistrza, to powinien wskazać źródło sfinansowania tego zadania nie w formie uchwały, tylko w formie wniosku. Wówczas ani Burmistrz, Skarbnik, radca prawny ani pani Sekretarz nie uchylają się od pracy nad opracowaniem takiego projektu uchwały. Pan powinien powiedzieć o jaką kwotę panu chodzi i skąd te pieniądze wziąć. Oczywiście, że są branżyści, fachowcy, pracownicy merytoryczni wykształceni w tym kierunku, żeby takie rzeczy przygotowywać. Po to jest obsługa Urzędu, żeby tego typu rzeczy robić, a radny na tym nie musi się znać, ale kwotę powinien wskazać i zadanie z którego Rada powinna zrezygnować, po to aby dać dotację na wymieniony przez radnego cel, lub zadanie. Rady Zenon Pikuła skąd wzięły się pieniądze na rekultywację boiska w Starej Rudnicy? W budżecie tego nie było i czy Rada uchwalała jakieś pieniądze na to zadanie? Skarbnik Cedyni na to zadanie środki zostały zabezpieczone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przykro mi to stwierdzić, bo Rada uchwaliła ten program, nad którym radny Z. Pikuła głosował. Radny przynajmniej teoretycznie powinien wiedzieć nad czym głosował. W tym programie wypisane są zadania, które są realizowane. Nie jest to podatek remontowy, czy inwestycja, tylko zostały wykonane pewne prace, czyli usługi pozostałe. Z tego zapisu wydatki na to zadanie zostały sfinansowane zgodne z prawem. Zaznaczam, że mogę nie pamiętać szczegółów. Radny Z. Pikuła na jaką kwotę zostało sfinansowane to zadanie? Skarbnik Cedyni ja właśnie wspomniałam, że szczegółów nie pamiętam i ja nie mam obowiązku 14 milionów mieć w głowie rozbitych na drobne. Radny Z. Pikuła w ubiegłym roku napisałem wniosek o dofinansowanie w kwocie 1000 zł na walący się dach na budynku Remizy Strażackiej, a przecież jest to budynek gminny. Odpowiedź otrzymałem, że musi to być uchwalone w budżecie Gminy. Skarbnik Cedyni ale to chyba nie jest argument.

8 Radny Z. Pikuła jak to nie jest argument. Dach do dnia dzisiejszego się wali i napisano mi, że musi to być zabezpieczone w budżecie. Skarbnik Cedyni bo to jest wydatek remontowy. Przykro mi to stwierdzić, że pan takie rzeczy powinien wiedzieć i na sesji nie powinno być takiej dyskusji, ponieważ nie tylko na komisjach, ale od wielu lat nad takimi terminami pracujemy i oczywiste rzeczy radnym powinny być znane z mojego punktu widzenia. Radny Z. Pikuła na posiedzeniu komisji otrzymaliśmy odpowiedź taką, że pani Sekretarz miała przygotować odrębną uchwałę. Sekretarz Cedyni Gabriela Kotowicz nie wiem jak pozostali członkowie komisji, ale ja mówiłam jednoznacznie, żeby przegłosować projekt uchwały, który został przygotowany, który mówi o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przygotowany przez zakład, a następnie tłumaczyłam, że jeżeli uzyska pan jako wnioskodawca większość w Radzie, to wtedy będzie druga uchwała w zakresie dotacji. Mówiłam, że najważniejszym jest najpierw przegłosowanie projektu uchwały, czy Rada jest za i wskazanie ewentualnych jakichkolwiek niezgodności, co do sposobu wyliczenia tej stawki. Radny Jerzy Jędrzejek zaproponował, żeby w tej kwestii wypowiedzieli się przedstawiciele Zachodniopomorskich Wodociągów w Goleniowie, skoro są obecni na dzisiejszych obradach. Przedstawiciel ZWG p. Robret Kruszyński Kalkulacja została złożona dnia 21 stycznia 2008r zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Do kalkulacji braliśmy pod uwagę koszty przychodu w roku ubiegłym, wzrost energii elektrycznej, wzrost wynagrodzeń, które wg GUS-u najniższe wzrosło do 20,3%, koszty energii, która przy sporządzaniu kalkulacji ceny wody podwyżka opiewała w wysokości 10%, a na dzień obecny podwyżka energii sięga już 15%. Radna Donata Bakalarczyk - zaproponowała, żeby przedstawiciel Spółki Wodociągowej przypomniał nam, co to jest opłata abonamentowa, za co jest pobierana, ponieważ na komisjach było to omawiane, ale dzisiaj na posiedzeniu są Sołtysi i goście zaproszeni, którzy chcieli by posłuchać na ten temat. Przedstawiciel Spółki Wodociągowej w Goleniowie p. Zbigniew Brodowicz opłata abonamentowa jest doliczana do taryfy dwuczłonowej. W projekcie przedstawiamy 3 rodzaje opłaty abonamentowej : 1. Opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego, w opłatę abonamentową wchodzą : koszty gotowości, koszty rozliczania i koszty odczytu. Największa opłata dotyczy kosztów gotowości- jest to niezależne czy pobiera się wody mniej, czy więcej, tylko wodociąg musi być w gotowości cały czas na dostarczenie wody.

9 1. Opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym ( gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku ). Tutaj są tylko koszty rozliczenia. 2. Opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Sporządzając kalkulację już od paru lat w ten sposób zauważamy, że tak drastycznego spadku zużycia wody nie było i nie ma. Zużycie wody utrzymywane jest na jednym poziomie i większych wahań nie ma. Celem gotowości jest utrzymywanie urządzeń, czy zabezpieczenia energetyczne. Koszty gotowości zostały wyliczone i wahały się od % ogólnych kosztów. Sołtys wsi Lubiechów Górny spółka Wodociągowa założyła licznik na swój koszt i nalicza abonament jak również nalicza abonament jeżeli ktoś prywatnie sobie założy licznik.. Przedstawiciel Spółki Wodociągowej w Goleniowie p. Zbigniew Brodowicz abonament nie jest kosztem wodomierza, abonament pobiera się za punkt rozliczeniowy. Czy ten wodomierz założyła Spółka Wodociągowa, czy założył sobie kiedyś ktoś prywatnie. Wcześniej nie było takiego obowiązku żebyśmy my je zakładali, ( obecnie ten obowiązek ciąży na Spółce Wodociągowej ) to nie jest opłata za wodomierz tylko za punkt rozliczeniowy. Sołtys wsi Czachów ilu jest odbiorców wody bez założonego licznika, a ilu odbiorców, którzy posiadają licznik? Przedstawiciel Spółki Wodociągowej w Goleniowie p. Zbigniew Brodowicz na ryczałcie ( bez wodomierza ) jest 13 odbiorców wody, natomiast jest 798 odbiorców, którzy posiadają wodomierz. Sukcesywnie zmniejszamy liczbę odbiorców ryczałtowych. Wcześniej było ich 85, a jest jak już wspomniałem tylko 13 i będzie ich coraz mniej. Po zamknięciu dyskusji przedstawione zostały stanowiska komisji stałych Rady. Komisja Rewizyjna jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 20 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 21 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych głosowała nad wnioskiem złożonym przez radnego Zenona Pikułę w sprawie dofinansowania różnicy, stawki wody i opłaty abonamentowej dla mieszkańców wsi przez Urząd Miejski w Cedyni, - 4 głosami za i 1 głosem

10 wstrzymującym Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 22 do nin. protokółu. Burmistrz Cedyni przysłuchując się tej dyskusji widzę bezradność radnych, bezradność Burmistrza, co do cen jakie wkraczają na rynek. Nie chcę dyskutować o stawce energii elektrycznej, nie chcę dyskutować czy firma ekonomicznie zarządza i stara się wykonywać zadania jak najtaniej, ponieważ jest to wszystko wyliczone. Rada podniesie rękę, czy też nie, czy będzie za czy będzie przeciw to z mocy ustawy stawka ta i tak wchodzi w życie. Może to ustawodawca sobie nieźle wymyślił. Z punktu społecznego reprezentując jakąś grupę wieś, miasto, czy dzielnicę podnosząc dłoń za podwyżką, to zaraz się rozejdzie i powiedzą, a po co was wybieraliśmy, po to żebyście ceny podnosili. Demokracja i tak będzie się z tym borykała. Do firmy mam zaufanie i do tego co ta firma wymyśliła, ponieważ oni są kontrolowani przez swoich kontrolerów. Ja natomiast nie jestem w stanie tego sprawdzić, ponieważ na to nie ma czasu i specjalistów. Jeśli chodzi o cenę wody, to zaraz zderzymy się z kolejnym administratorem wodociągów i będziemy nad tym również dyskutować, wówczas bardziej wnikliwie możemy sprawdzać koszta i mieć w jakimś stopniu wpływ na to. Dzisiaj natomiast macie Państwo projekt uchwały o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wodociągów zarządzanych przez Firmę Goleniowską, a jeśli chodzi o wniosek p. Z. Pikuły o dotację dotyczącą różnicy w cenie, to jest odrębne zagadnienie i przyjmuję, że p. Z. Pikuła przedstawił swoje argumenty, które są kompletnie nie do przyjęcia ( mówię to publicznie i głośno ), natomiast obiecuję, że przeanalizuję to. Na pewno pójdzie to za ciosem i wstanie kolejny radny i spyta dlaczego nie mamy dotacji do ciepłej wody, centralnego ogrzewania, sprzątania i do różnych dziedzin życia, za które tak czy inaczej Gmina musi płacić. Nie chcę dyskutować, bo to na porządku dziennym jest w ustach radnego Pikuły i na każdej sesji. Mam wrażenie, że to jakaś kampania jest przeciwko mojej działalności. W życiu do głowy mi nie przychodzi żeby dyskryminować funkcjonowanie mieszkańców wioski, czy sołectw. Patrząc na plan inwestycyjny, to głównie szereg inwestycji zaplanowanych jest na terenie wiejskim, natomiast pan Pikuła i tak będzie wstawał i mówił, że na wioskach nic nie robi się. Ciągle będzie, że tam gdzieś coś cieknie, niech cieknie, a my jesteśmy od tego żeby to naprawiać. Konsekwentnie to wszystko naprawiamy, remontujemy. Kto nie chce dostrzec tego co wykonujemy, to niech nie dostrzega i nie będzie dostrzegał. Podam przykład, gdzie podczas wyborów sołtysa w Lubiechowie Górnym jeden z mieszkańców zgłosił wielką dziurę na drodze w tejże miejscowości i wnioskował o jej naprawienie, a jak okazuje się ktoś dwatrzy dni temu skończył pracę związane z doprowadzaniem linii internetowej, telefonicznej do świetlicy wiejskiej, po to żeby cały zestaw komputerów miało podłączenie. Po to również, żeby młodzież i mieszkańcy Lubiechowa Górnego mogli sobie pracować na tych komputerach. Osoba ta nie dostrzegła tego, że w świetlicy stoją przywiezione kartony pełne komputerów i mebli pod komputery, ale dostrzegła dziurę po wykopie pod linię, aby można było z nich korzystać. Dałem przykład, gdzie mogę być kolejny raz skarcony za to. Ktoś może powiedzieć, ale my przecież do Gminy płacimy podatki. Powiem dalej, że podatki są jedne z niższych w naszej gminie np. podatek rolny. Wszystkim oświadczam, że ogromnie dla mnie jest to krzywdzące, że zaniedbuję teren gminy, sołectwa i wioski. Jest to bardzo nie sprawiedliwe i w tej chwili panie Pikuła, czuję się pokrzywdzony kolejnymi pańskimi wystąpieniami.

11 Jeżeli chodzi o wniosek p. Pikuły odnośnie dotacji, to będzie pewnie przedmiotem dyskusji na następnej sesji lub komisji. Jeśli większość Rady zdecyduje o tym, że chcą dotacji, to wówczas taką uchwałę będziemy próbowali przygotować, ale będzie to związane z szeregiem zmian w budżecie ( tak jak powiedziała p. Skarbnik), ponieważ musimy znaleźć pokrycie. Przepraszam za moje emocje, ale wówczas mnie ogarniają jak ktoś przypisuje mi niesprawiedliwe gospodarowaniem mieniem gminnym. Dzisiaj głosujemy nad stawkami. Przewodniczący Rady rozumiem, że wniosek radnego Z. Pikuły nie został dokładnie sprecyzowany skąd należy wziąć pieniądze. Radny Z. Pikuła stawiam wniosek formalny, aby stawki wody na wsi były takie same jak w mieście. Sekretarz Cedyni Gabriela Kotowicz jest przygotowany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i pan Pikuła nie może proponować swoich stawek do stawek ustalonych przez firmę wodociągową z Goleniowa na dzień dzisiejszych do stawek jakie ma Zakład ZRB, dlatego, że panowie wyliczyli tą stawkę inną i jedynie tylko można im udowodnić, że te wyliczenia są nieprawidłowe sfałszowane. Skarbnik J. Bajsarowicz za miesiąc lub dwa przystąpimy do uchwalania nowych stawek wody na miasto. Jeżeli obecne stawki Wodociągów Goleniowskich obniżymy i dostosujemy je, to za dwa miesiące one już nie będą aktualne do stawek nowych podjętych na miasto. Wówczas miasto powie dostosować nasze stawki do stawek goleniowskich. Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 131 głosami za i 2 głosami przeciwnymi podjęła uchwałę Nr XVII/150/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, - która stanowi załącznik nr 23 do nin. protokółu. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 24 do nin. protokółu. Ad. 10.Projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Cedyni. Podczas posiedzeń, komisje stałe Rady wypracowały, że do 15 kwietnia 2008r. Komisja Rewizyjna przedstawi wyniki kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy Urzędzie Miejskim w Cedyni z zakresu realizacji gospodarki finansowej.

12 Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały wraz z ustalonym terminem otworzył dyskusję. Z braku pytań przedstawiono stanowiska stałych komisji Rady. Komisja Rewizyjna jest za p[odjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 25 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa jest za podjęciem uchwały Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 26 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 27 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Cedyni, - która stanowi załącznik nr 28 do nin. protokółu. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 29 do nin. protokółu. Ad. 11. Wolne wnioski. Burmistrz Cedyni w dniu 18 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne, które już na stałe zostało wpisane w kalendarz spotkań. Burmistrz wręczył listy uznania za pracę na rzecz swojego sołectwa i gminy Cedynia sołtysom, którzy nie byli na noworocznym spotkaniu. Sekretarz Cedyni Gabriela Kotowicz każdy z obecnych otrzymał ulotki dotyczące Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach i takie Centrum rozpoczyna jutro swoją działalność w Lubiechowie Górnym. Centrum Kształcenia Ustawicznego z Myśliborza w miesiącu lipcu zgłosiło się do nas żebyśmy na terenie gminy Cedynia utworzyli takie Centra i swoją ofertę wysłali do pozostałych gmin powiatu gryfińskiego. Po wypełnieniu ankiety i zebraniu informacji zostały wybrane miejscowości, w których takie centrum może powstać. W naszej gminie powstało w Lubiechowie Górnym. Przyznam się, że były zgłaszane inne miejscowości tj. Żelichów, Stara Rudnica, Lubiechów Górny i Radostów z tym, że w pozostałych miejscowościach nie było jeszcze internetu szeroko-pasmowego. Na dzień dzisiejszy Centrum w Lubiechowie Górnym wyposażone jest w 10 stanowisk komputerowych, drukarkę i fax. Przede wszystkim celem tego Centrum

13 jest kształcenie z dostępem do szkoleń. Zatrudniona została osoba do obsługi tego Centrum, również finansowana przez ten program. Zapraszam pozostałych mieszkańców do uczestniczenia w tym projekcie, myślę, że na tym nie skończymy. Jeśli będą jeszcze przychodziły tego typu oferty, to również w pozostałych miejscowościach coś takiego będziemy tworzyć. Burmistrz Cedyni dodam jeszcze, że to Centrum, nie kosztowało ani jednej złotówki podatnika, a to dlatego został złożony porządny wniosek zrobiony przez pracowników Urzędu Miejskiego. Tylko 3 gminy Cedynia, Banie i Widuchowa otrzymały taki prezent na cały powiat gryfiński. Korzystać z tego mogą mieszkańcy Lubiechowa Dolnego i jak również i Czachowa, bo mają po drodze. Sekretarz dla bezpieczeństwa musieliśmy wykonać kraty i alarm. Centrum to czynne jest każdego dnia od godziny 16,00 do 20,00 prócz niedziel. Radny Zenon Pikuła w miesiącu grudniu zostało wyremontowane ponad 2 km drogi w miejscowości Piasek i na dzień dzisiejszy jest to samo co było. Jeśli nie utwardzi się powierzchniowo tej drogi, to nie ma sensu łatania jej. Koszt tej robocizny wyniósł ponad 20 tys. zł, które poszły na marne. Burmistrz powiedział, że będzie robiona kanalizacja jest tam droga szeroka 8-10 m, którą można utwardzić, by w miarę bezpiecznie po niej chodzić i jeździć. Może za 10 lat będzie robiona kanalizacja, bo z tego wszystkiego tak wynika, że kanalizację śmiało można położyć poboczem. Na wniosek mieszkańców, radny Zenon Pikuła poruszył sprawę pracy stomatologa w Gminie- brak wywieszki z godzinami otwarcia gabinetu, jakie zęby leczone są na ubezpieczenie, a za jakie trzeba płacić. Następny wniosek radnego Pikuły dotyczył częstszych szkoleń, spotkań sołtysów, żeby odbywało się ich więcej niż raz w roku, ponieważ ostatnie spotkanie było rok temu. Skarbnik Cedyni ale w jakim zakresie chciałby pan, żeby odbywały się te szkolenia? Radny Z. Pikuła czy ja mam przygotować program szkolenia? Ja jestem sołtysem 32 lata i były szkolenia, robił je sekretarz i sam przygotowywał program spotkań z sołtysami. Nawet teraz wybrany jest nowy sołtys w Lubiechowie Górnym- czy on wie co i jak ma robić? Skarbnik Joanna Bajsarowicz jeżeli ja przyjdę do pana Burmistrza i powiem, że chcę szkolenie, to pan Burmistrz zapyta mnie na jakie szkolenie ja chcę jechać, czy z zakresu budżetu, z zakresu księgowości, czy z zakresu prawa budżetowego, albo z jakiegoś innego. Ja właśnie pana pytam z jakiego zakresu chciałby żeby takie szkolenie zorganizować, to albo wyślemy pana na szkolenie zorganizowane przez firmę, albo z tego zakresu zorganizujemy szkolenie tutaj w Urzędzie. Radny Z. Pikuła tutaj z wszystkimi sołtysami powinny być zebrania. Tak było dawniej i tak powinno być nadal. Ja nie chcę, żeby nas wysyłać gdzieś na szkolenia.

14 Skarbnik niech pan powie z jakiego zakresu,- może z wypełniania druków? Radny Z. Pikuła nawet z wypełniania druków i na temat spraw bieżących. Skarbnik proszę powiedzieć i dokładnie sprecyzować z jakiego zakresu, bo pan krzyczy i nie powie o co dokładnie panu chodzi, a później chce pan rozliczać. Najpierw trzeba powiedzieć z jakiego zakresu, a później wymagać. Radny Z. Pikuła najlepiej nic nie robić, bo to co ja powiem, to jest wszystko złe. Przewodniczący Rady odczytał wniosek Sołtysa wsi Czachów Tadeusza Kujawiaka i radnej Moniki Rogowskiej w sprawie stomatologa w gminie Cedynia, - który stanowi załącznik nr 30 do nin. protokółu. Radny Z. Pikuła pani Skarbnik, czy sprawa dotycząca stomatologa nie jest tematem na zebranie, czy na naradę sołtysów?. Sołtys z Czachowa Tadeusz Kujawiak ani ja ani radna M. Rogowska nie chcemy rozplątywać trzeciej wojny światowej, tylko powiem wprost, że ja swoim dzieciom leczę zęby prywatnie, każdy prawie leczy zęby prywatnie, ale chodzi tu o to, żeby tą sprawę postawić na nogi. Być może że usługi zlecane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są tak skromne- ja tego nie wiem, że nie ma sensu tam nawet do niego chodzić. Jest to tylko moje domniemanie. Na drzwiach nie ma napisu stomatolog, nie ma w jakich dniach i godzinach przyjmuje. Mój syn kiedy chodził do szkoły, było lakowanie zębów i były przeglądy. Teraz nie wiem jak to jest. Chciałbym, żeby ktoś z Narodowego Funduszu, a najlepiej konkretna osoba powiedziałaby nam o tym kontrakcie. Niechby pan doktor nam to wyjaśnił. Być może, że jest dużo czynności za które Narodowy Fundusz płaci, a my mieszkańcy o tym nie wiemy. Chcemy to wszystko wiedzieć, bo nie każdego stać na leczenie zębów u stomatologa prywatnego. Burmistrz chcę złożyć deklarację Państwu, że zaraz po wyjściu stąd, zajmę się tą sprawą. Sprawdzimy, czy ta chora służba stomatologiczna nie jest czasem w agonii. Dziś ze sołtysem z Czachowa rozmawialiśmy przed sesją o badaniach dzieci w szkołach o tym żeby zapobiec temu zjawisku, bo później w szkołach średnich nie ma co już leczyć tym dzieciakom. Rozmawialiśmy również o tym z panią Skarbnik i jeśli będzie taka możliwość to dołoży się jakieś pieniądze. Z całego serca będę obstawał, żeby dołożyć trochę pieniędzy. po to żeby przeglądy stomatologiczne odbywały się. Transformacje w służbie zdrowia tak narozrabiały, że został zniszczony gabinet stomatologiczny w szkole. Lekarz z lekarzem prowadzili wojny i w rezultacie stomatolog Krzeszowiak odszedł stąd i zrobiła się pustka. Nie było stomatologa do chwili pojawienia się p. Wierejki, który umowę zawarł z panem Guzowskim na lokal, ale to że niema tabliczki informacyjnej o godzinach otwarcia, to graniczy z kpiną i

15 skandalem. Wykonam zaraz telefon do doktora Guzowskiego, ale ślad za tym pójdą pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia, do pana Guzowskiego i do pana Wierejki. Muszą oni mam to wyjaśnić i na następnej sesji złożymy sprawozdanie w tym zakresie. Chciałem Państwu powiedzieć, że była u nas spółka stomatologiczna z Gorzowa i chciała świadczyć swoje usługi w naszej Gminie. W związku z tym, że Gmina nie dysponowała lokalem spełniającym warunki do świadczenia usług stomatologicznych odesłałem ich do doktora Guzowskiego. Wcześniej oferowałem im miejscowość Osinów Dolny. Spółka ta badała tutaj rynek pod kątem przyjeżdżających turystów z Niemiec, ale widocznie nie znaleźli odpowiedniego pomieszczenia. Ad. 12. Zamknięcie obrad. Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodniczący Rady Leon Ślawski zamknął obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Cedyni o godzinie 13:00. Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu i znajduje się w biurze Rady. Protokołowała : Obradom przewodniczył : Danuta Paluch Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Leon Ślawski METRYKA Liczba odwiedzin : 10 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miejski w Cedyni Michał Nieścioruk Danuta Paluch Czas wytworzenia: :48:00 Czas publikacji: :48:00 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na Protokół Nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św. w dniu 2 kwietnia 2014 r. godz. 14.00 Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - Zbigniew Moskalewicz. 1. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 z XXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 25 czerwca 2013r. w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8 do 9³º. Ad.1. Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 grudnia 2008r.

Protokół Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 grudnia 2008r. Protokół Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 grudnia 2008r. Protokół Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 grudnia 2008r. P R OT O K Ó Ł Nr XL/08 Sesji Rady Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku Uchwała Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 53 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

NIE. Uchwała nr 159/413/13. Zarządu Powiatu Wielickiego. z dnia 13 grudnia 2013 roku

NIE. Uchwała nr 159/413/13. Zarządu Powiatu Wielickiego. z dnia 13 grudnia 2013 roku nr 159/413/13 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2014-2016 tj. prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2014 roku do

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2005 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów

P r o t o k ó ł. ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów P r o t o k ó ł ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów w dniu 4 czerwca 2014 r. Posiedzenie odbyło się w pokoju Nr 2 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2013. Dnia 10 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie

Protokół nr 26/2013. Dnia 10 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie Protokół nr 26/2013 Dnia 10 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie Wolsztyn, 10 maja 2013 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł NR

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. U C H W A Ł A Nr XI/75/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo