Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni."

Transkrypt

1 Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. P R O T O K Ó Ł NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni odbytej 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Ad. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodniczący Rady Leon Ślawski o godzinie 11:00 otworzył XVII sesję Rady Miejskiej w Cedyni i po powitaniu radnych i gości zaproszonych oraz publiczności oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do nin. protokółu. Nieobecny radny Zbigniew Bandyszewski i Urszula Pasek. Ponadto, przewodniczący Rady złożył gratulacje na ręce nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Lubiechowa Górnego p. Bogdanowi Patrzykowskiemu. Protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Nikt z radnych nie wniósł poprawek, więc przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie jego. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 12 głosami za i 1 głosem wstrzymującym przyjęła protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Cedyni, która odbyła się 20 grudnia 2007r. bez zastrzeżeń. Ad. 2. Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Porządek obrad. 3. Interpelacje. 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni za rok Projekt uchwały opiniujący projekt uchwały dotyczącej zmiany w uchwale w sprawie

2 likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 7.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 8.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej. 9.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 10.Projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Cedyni. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie obrad. Po odczytaniu w/w porządku obrad, przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany w/w porządku obrad. Wniosków nie zgłoszono, więc przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 13 głosami za przyjęła porządek obrad bez zmian. Ad. 3. Interpelacje. Interpelacji radni nie złożyli. Ad. 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie między sesjami. Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki odczytał sprawozdanie z pracy Burmistrza, które stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Zenon Pikuła proszę rozszerzyć punkt dotyczący spotkania z dzierżawcą targowiska gminnego, który jest zapisany w sprawozdaniu Burmistrza Cedyni. Burmistrz Cedyni spotkanie zostało spowodowane tym, że dzierżawca nie realizował zapisów wynikających z umowy, a dokładnie chodzi o terminy. Dzierżawca wyjaśnił dlaczego tak się dzieje i wspólnie ustaliliśmy i wprowadziliśmy aneks dotyczący tych terminów. Mam nadzieję, że firma Canpol podpisze aneks i zrealizuje inwestycje określone w umowie, do których został przedłużony termin ich realizacji. Chodzi głównie o parking, zjazd i jeszcze kilka innych punktów.

3 W związku z wyczerpaniem pytań przystąpiono do kolejnego tematu. Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni za rok Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, - które stanowi załącznik nr 4 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Z braku pytań przystąpiono do kolejnego tematu. Ad. 6. Projekt uchwały opiniujący projekt uchwały dotyczącej zmiany w uchwale w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady otworzył dyskusję i udzielił głosu Sekretarzowi Gminy Cedynia. Sekretarz Gabriela Kotowicz zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, - zanim Rada Powiatu podejmie decyzję w zakresie likwidacji szpitala, to wymagane jest przesłanie do gmin projektów uchwał w tej sprawie, które mają być zaopiniowane w ciągu 30 dni. W przypadku naszej Gminy, termin podjęcia tej uchwały upłynął 27 grudnia 2007r., a to dlatego, że w tym czasie Rada nie obradowała. W związku z tym, chciałam przekazać, że na wczorajszej sesji Rady Powiatu projekt uchwały w tym zakresie został przyjęty pozytywnie. Pewnie Rada Powiatu czeka w dalszym ciągu na Państwa opinię, z tym że ona nie jest wiążąca nie dlatego, że nie zdążyliśmy jej przedyskutować, ale obowiązkiem Rady Powiatu jest zasięgnięcie opinii innych gmin, nawet gdy opinia ta nie jest wiążąca. Głównie sprawa dotyczy aby szpital powiatowy przekształcić w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Były podejmowane próby, ażeby w przetargu wyłonić jakąś firmę, która ten szpital łącznie z wyposażeniem wydzierżawi, jak również przejmie usługi, które zostały zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowotny. Jednakże próby wyłonienia firmy spełzły na niczym. Aby dalej były świadczone usługi, to Rada Powiatu powołała spółkę Prawa Handlowego, która z udziałem 100% kapitałem, to zadanie poprowadziłaby. Pytań nie zgłoszono, więc przedstawiono stanowiska komisji stałych Rady. Komisja Rewizyjna nie wypracowała stanowiska. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 5 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa nie wypracowała stanowiska.

4 Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 6 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 7 do nin. protokółu. Sekretarz Cedyni Gabriela Kotowicz mamy dwa stanowiska : Stanowisko Komisji Społecznej jest za przyjęciem projektu uchwały, a z kolei stanowisko Komisji Rewizyjnej i Budżetowa nie zostało wypracowane podczas posiedzenia. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Społecznej dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej zmiany w uchwale w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 3 głosami za i 1 głosem przeciwnym oraz 9 głosami wstrzymującymi przyjęła wniosek Komisji Społecznej dotyczący pozytywnej opinii w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. W związku z przegłosowanym wnioskiem Komisji Spraw Społecznych, przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie projektu uchwały opiniującego pozytywnie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Szpital powiatowy w Gryfinie. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 4 głosami za 1 głosem przeciwnym oraz 8 głosami wstrzymującymi podjęła uchwałę Nr XVII/147/08 opiniującą projekt uchwały dotyczącą zmiany w uchwale w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, - która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokółu. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 9 do nin. protokółu. Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady otwiera dyskusję. Z braku pytań przedstawione zostały stanowiska komisji stałych Rady. Komisja Rewizyjna jest za podjęciem uchwały.

5 Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 10 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 11 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 12 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 12głosami za i 1 głosem wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XVII/148/08 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, - która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokółu. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 14 do nin. protokółu. Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej. Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Z braku pytań przedstawiono stanowiska komisji stałych Rady. Komisja Rewizyjna jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 15 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 16 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 17 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 13 głosami za podjęła uchwałę Nr XVII/ 149/08 w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej, - która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokółu.

6 Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 19 do nin. protokółu. Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady otwiera dyskusję. Radny Zenon Pikuła ustaliliśmy na posiedzeniu komisji, że na sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w zakresie dofinansowania różnicy stawki wody pomiędzy miastem, a wsią dla mieszkańców, których obsługę sprawują Zachodniopomorskie Wodociągi Goleniowskie. Mimo to, że miasto za ścieki i za wodę ma niższe ceny, to dlaczego wioska ma pokrywać wszystkie koszta? Zachodniopomorskie Wodociągi remontują wszystkie ujęcia wody i sieci ze swoich pieniędzy, a Gmina praktycznie nie dofinansowuje nam nic, natomiast wodociąg miejski jest dofinansowywany z budżetu Gminy. Obecnie jest zaplanowane w tegorocznym budżecie dofinansowanie na remont stacji wodociągowej z pieniędzy wiejskich i miejskich. Nie pokrywają tego użytkownicy z miasta, tylko do tego interesu dokłada Gmina. Z wnioskiem wystąpiłem dlatego, żeby różnicę która wynika z wodociągów pomiędzy miejskim, a wiejskim, która wynosi 20 parę złotych, ale sumując to trochę się tego nazbiera. Wnioskuję również o to, ażeby Gmina dofinansowywała do 1 m3 ścieków dla wiosek, ponieważ jesteśmy w jednej Gminie, więc bądźmy wszyscy jednakowo traktowani. Skarbnik Cedyni Joanna Bajsarowicz wnioskowanie, czy żądanie przygotowania projektu uchwały, to jest trochę za mało jeśli chodzi o samego radnego, ponieważ radny powinien więcej określić szczegółów. W jakim zakresie ten projekt uchwały ma być określony. Przede wszystkim o jaką kwotę chodzi, skąd wziąć pieniądze skoro budżet uchwaliliśmy w grudniu. Przecież trzeba komuś zabrać środki żeby przeznaczyć je na dotację. Jest to kwestia formalna jeśli chodzi o zabezpieczenie środków. Nie może radny, który tyle kadencji pracuje mówić- ja żądam uchwalenia dotacji nie wskazując źródeł sfinansowania. Jeżeli chodzi o finansowanie modernizacji wodociągu w Cedyni, to również w takim samym zakresie możemy to robić jeśli chodzi o wodociąg w Osinowie, Siekierkach, Bielinku i w innych wioskach, który jest mieniem Gminy. Wodociąg o którym mówi Dyrektor Wodociągów Goleniowskich p. Kurzaj jest mieniem Skarbu Państwa. Mienie to zostało przekazane w użytkowanie Spółce, tak samo jak my przekazaliśmy spółce niektóre wodociągi w użytkowanie i dlatego nie mogliśmy znaleźć żadnej podstawy prawnej, bo takowej nie ma. W tym zakresie występowaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która prowadzi nadzór nad finansami o interpretację. Nie ma takiej podstawy prawnej żeby można było finansować remont, modernizację, czy rozbudowę nie naszego mienia komunalnego, tylko mienia Skarbu Państwa, czy mienia Urzędu Marszałkowskiego.

7 Radny Z. Pikuła w zasadzie powinienem wskazać środki, ale na posiedzeniu Komisji pojawiały się różne sprawy i sytuacje, ponieważ nie wiedziano jak skonstruować uchwałę i ja też nie wiem. Nawet gdybym napisał taką uchwałę to wątpię, bo już napisałem wcześniej uchwałę i została odrzucona, ponieważ ja nie mam prawa takiej uchwały pisać. Powinien być radca prawny na posiedzeniach komisji i powiedzieć w jaki sposób należy postąpić w tej sprawie. Na pewno jest to sprawa do rozwiązania, a jeśli nie to radca prawny powinien nam wyjaśnić tą sprawę. Wyjaśnić nie pani Skarbnik, panu Burmistrzowi, tylko nam wszystkim radnym. Skarbnik nikt panu nie każe żeby pan przygotowywał uchwałę. Mówiłam o tym, że powinien pan wskazać kwotę i z czego te pieniążki wziąć. Dokładnie zadania zaplanowane są, wypisane w budżecie zadaniowy i są kwoty, które przypisane są tym zadaniom. W momencie kiedy radny chce wprowadzić nowe zadanie do budżetu poza wnioskiem pana Burmistrza, to powinien wskazać źródło sfinansowania tego zadania nie w formie uchwały, tylko w formie wniosku. Wówczas ani Burmistrz, Skarbnik, radca prawny ani pani Sekretarz nie uchylają się od pracy nad opracowaniem takiego projektu uchwały. Pan powinien powiedzieć o jaką kwotę panu chodzi i skąd te pieniądze wziąć. Oczywiście, że są branżyści, fachowcy, pracownicy merytoryczni wykształceni w tym kierunku, żeby takie rzeczy przygotowywać. Po to jest obsługa Urzędu, żeby tego typu rzeczy robić, a radny na tym nie musi się znać, ale kwotę powinien wskazać i zadanie z którego Rada powinna zrezygnować, po to aby dać dotację na wymieniony przez radnego cel, lub zadanie. Rady Zenon Pikuła skąd wzięły się pieniądze na rekultywację boiska w Starej Rudnicy? W budżecie tego nie było i czy Rada uchwalała jakieś pieniądze na to zadanie? Skarbnik Cedyni na to zadanie środki zostały zabezpieczone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przykro mi to stwierdzić, bo Rada uchwaliła ten program, nad którym radny Z. Pikuła głosował. Radny przynajmniej teoretycznie powinien wiedzieć nad czym głosował. W tym programie wypisane są zadania, które są realizowane. Nie jest to podatek remontowy, czy inwestycja, tylko zostały wykonane pewne prace, czyli usługi pozostałe. Z tego zapisu wydatki na to zadanie zostały sfinansowane zgodne z prawem. Zaznaczam, że mogę nie pamiętać szczegółów. Radny Z. Pikuła na jaką kwotę zostało sfinansowane to zadanie? Skarbnik Cedyni ja właśnie wspomniałam, że szczegółów nie pamiętam i ja nie mam obowiązku 14 milionów mieć w głowie rozbitych na drobne. Radny Z. Pikuła w ubiegłym roku napisałem wniosek o dofinansowanie w kwocie 1000 zł na walący się dach na budynku Remizy Strażackiej, a przecież jest to budynek gminny. Odpowiedź otrzymałem, że musi to być uchwalone w budżecie Gminy. Skarbnik Cedyni ale to chyba nie jest argument.

8 Radny Z. Pikuła jak to nie jest argument. Dach do dnia dzisiejszego się wali i napisano mi, że musi to być zabezpieczone w budżecie. Skarbnik Cedyni bo to jest wydatek remontowy. Przykro mi to stwierdzić, że pan takie rzeczy powinien wiedzieć i na sesji nie powinno być takiej dyskusji, ponieważ nie tylko na komisjach, ale od wielu lat nad takimi terminami pracujemy i oczywiste rzeczy radnym powinny być znane z mojego punktu widzenia. Radny Z. Pikuła na posiedzeniu komisji otrzymaliśmy odpowiedź taką, że pani Sekretarz miała przygotować odrębną uchwałę. Sekretarz Cedyni Gabriela Kotowicz nie wiem jak pozostali członkowie komisji, ale ja mówiłam jednoznacznie, żeby przegłosować projekt uchwały, który został przygotowany, który mówi o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przygotowany przez zakład, a następnie tłumaczyłam, że jeżeli uzyska pan jako wnioskodawca większość w Radzie, to wtedy będzie druga uchwała w zakresie dotacji. Mówiłam, że najważniejszym jest najpierw przegłosowanie projektu uchwały, czy Rada jest za i wskazanie ewentualnych jakichkolwiek niezgodności, co do sposobu wyliczenia tej stawki. Radny Jerzy Jędrzejek zaproponował, żeby w tej kwestii wypowiedzieli się przedstawiciele Zachodniopomorskich Wodociągów w Goleniowie, skoro są obecni na dzisiejszych obradach. Przedstawiciel ZWG p. Robret Kruszyński Kalkulacja została złożona dnia 21 stycznia 2008r zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Do kalkulacji braliśmy pod uwagę koszty przychodu w roku ubiegłym, wzrost energii elektrycznej, wzrost wynagrodzeń, które wg GUS-u najniższe wzrosło do 20,3%, koszty energii, która przy sporządzaniu kalkulacji ceny wody podwyżka opiewała w wysokości 10%, a na dzień obecny podwyżka energii sięga już 15%. Radna Donata Bakalarczyk - zaproponowała, żeby przedstawiciel Spółki Wodociągowej przypomniał nam, co to jest opłata abonamentowa, za co jest pobierana, ponieważ na komisjach było to omawiane, ale dzisiaj na posiedzeniu są Sołtysi i goście zaproszeni, którzy chcieli by posłuchać na ten temat. Przedstawiciel Spółki Wodociągowej w Goleniowie p. Zbigniew Brodowicz opłata abonamentowa jest doliczana do taryfy dwuczłonowej. W projekcie przedstawiamy 3 rodzaje opłaty abonamentowej : 1. Opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego, w opłatę abonamentową wchodzą : koszty gotowości, koszty rozliczania i koszty odczytu. Największa opłata dotyczy kosztów gotowości- jest to niezależne czy pobiera się wody mniej, czy więcej, tylko wodociąg musi być w gotowości cały czas na dostarczenie wody.

9 1. Opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym ( gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku ). Tutaj są tylko koszty rozliczenia. 2. Opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Sporządzając kalkulację już od paru lat w ten sposób zauważamy, że tak drastycznego spadku zużycia wody nie było i nie ma. Zużycie wody utrzymywane jest na jednym poziomie i większych wahań nie ma. Celem gotowości jest utrzymywanie urządzeń, czy zabezpieczenia energetyczne. Koszty gotowości zostały wyliczone i wahały się od % ogólnych kosztów. Sołtys wsi Lubiechów Górny spółka Wodociągowa założyła licznik na swój koszt i nalicza abonament jak również nalicza abonament jeżeli ktoś prywatnie sobie założy licznik.. Przedstawiciel Spółki Wodociągowej w Goleniowie p. Zbigniew Brodowicz abonament nie jest kosztem wodomierza, abonament pobiera się za punkt rozliczeniowy. Czy ten wodomierz założyła Spółka Wodociągowa, czy założył sobie kiedyś ktoś prywatnie. Wcześniej nie było takiego obowiązku żebyśmy my je zakładali, ( obecnie ten obowiązek ciąży na Spółce Wodociągowej ) to nie jest opłata za wodomierz tylko za punkt rozliczeniowy. Sołtys wsi Czachów ilu jest odbiorców wody bez założonego licznika, a ilu odbiorców, którzy posiadają licznik? Przedstawiciel Spółki Wodociągowej w Goleniowie p. Zbigniew Brodowicz na ryczałcie ( bez wodomierza ) jest 13 odbiorców wody, natomiast jest 798 odbiorców, którzy posiadają wodomierz. Sukcesywnie zmniejszamy liczbę odbiorców ryczałtowych. Wcześniej było ich 85, a jest jak już wspomniałem tylko 13 i będzie ich coraz mniej. Po zamknięciu dyskusji przedstawione zostały stanowiska komisji stałych Rady. Komisja Rewizyjna jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 20 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 21 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych głosowała nad wnioskiem złożonym przez radnego Zenona Pikułę w sprawie dofinansowania różnicy, stawki wody i opłaty abonamentowej dla mieszkańców wsi przez Urząd Miejski w Cedyni, - 4 głosami za i 1 głosem

10 wstrzymującym Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 22 do nin. protokółu. Burmistrz Cedyni przysłuchując się tej dyskusji widzę bezradność radnych, bezradność Burmistrza, co do cen jakie wkraczają na rynek. Nie chcę dyskutować o stawce energii elektrycznej, nie chcę dyskutować czy firma ekonomicznie zarządza i stara się wykonywać zadania jak najtaniej, ponieważ jest to wszystko wyliczone. Rada podniesie rękę, czy też nie, czy będzie za czy będzie przeciw to z mocy ustawy stawka ta i tak wchodzi w życie. Może to ustawodawca sobie nieźle wymyślił. Z punktu społecznego reprezentując jakąś grupę wieś, miasto, czy dzielnicę podnosząc dłoń za podwyżką, to zaraz się rozejdzie i powiedzą, a po co was wybieraliśmy, po to żebyście ceny podnosili. Demokracja i tak będzie się z tym borykała. Do firmy mam zaufanie i do tego co ta firma wymyśliła, ponieważ oni są kontrolowani przez swoich kontrolerów. Ja natomiast nie jestem w stanie tego sprawdzić, ponieważ na to nie ma czasu i specjalistów. Jeśli chodzi o cenę wody, to zaraz zderzymy się z kolejnym administratorem wodociągów i będziemy nad tym również dyskutować, wówczas bardziej wnikliwie możemy sprawdzać koszta i mieć w jakimś stopniu wpływ na to. Dzisiaj natomiast macie Państwo projekt uchwały o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wodociągów zarządzanych przez Firmę Goleniowską, a jeśli chodzi o wniosek p. Z. Pikuły o dotację dotyczącą różnicy w cenie, to jest odrębne zagadnienie i przyjmuję, że p. Z. Pikuła przedstawił swoje argumenty, które są kompletnie nie do przyjęcia ( mówię to publicznie i głośno ), natomiast obiecuję, że przeanalizuję to. Na pewno pójdzie to za ciosem i wstanie kolejny radny i spyta dlaczego nie mamy dotacji do ciepłej wody, centralnego ogrzewania, sprzątania i do różnych dziedzin życia, za które tak czy inaczej Gmina musi płacić. Nie chcę dyskutować, bo to na porządku dziennym jest w ustach radnego Pikuły i na każdej sesji. Mam wrażenie, że to jakaś kampania jest przeciwko mojej działalności. W życiu do głowy mi nie przychodzi żeby dyskryminować funkcjonowanie mieszkańców wioski, czy sołectw. Patrząc na plan inwestycyjny, to głównie szereg inwestycji zaplanowanych jest na terenie wiejskim, natomiast pan Pikuła i tak będzie wstawał i mówił, że na wioskach nic nie robi się. Ciągle będzie, że tam gdzieś coś cieknie, niech cieknie, a my jesteśmy od tego żeby to naprawiać. Konsekwentnie to wszystko naprawiamy, remontujemy. Kto nie chce dostrzec tego co wykonujemy, to niech nie dostrzega i nie będzie dostrzegał. Podam przykład, gdzie podczas wyborów sołtysa w Lubiechowie Górnym jeden z mieszkańców zgłosił wielką dziurę na drodze w tejże miejscowości i wnioskował o jej naprawienie, a jak okazuje się ktoś dwatrzy dni temu skończył pracę związane z doprowadzaniem linii internetowej, telefonicznej do świetlicy wiejskiej, po to żeby cały zestaw komputerów miało podłączenie. Po to również, żeby młodzież i mieszkańcy Lubiechowa Górnego mogli sobie pracować na tych komputerach. Osoba ta nie dostrzegła tego, że w świetlicy stoją przywiezione kartony pełne komputerów i mebli pod komputery, ale dostrzegła dziurę po wykopie pod linię, aby można było z nich korzystać. Dałem przykład, gdzie mogę być kolejny raz skarcony za to. Ktoś może powiedzieć, ale my przecież do Gminy płacimy podatki. Powiem dalej, że podatki są jedne z niższych w naszej gminie np. podatek rolny. Wszystkim oświadczam, że ogromnie dla mnie jest to krzywdzące, że zaniedbuję teren gminy, sołectwa i wioski. Jest to bardzo nie sprawiedliwe i w tej chwili panie Pikuła, czuję się pokrzywdzony kolejnymi pańskimi wystąpieniami.

11 Jeżeli chodzi o wniosek p. Pikuły odnośnie dotacji, to będzie pewnie przedmiotem dyskusji na następnej sesji lub komisji. Jeśli większość Rady zdecyduje o tym, że chcą dotacji, to wówczas taką uchwałę będziemy próbowali przygotować, ale będzie to związane z szeregiem zmian w budżecie ( tak jak powiedziała p. Skarbnik), ponieważ musimy znaleźć pokrycie. Przepraszam za moje emocje, ale wówczas mnie ogarniają jak ktoś przypisuje mi niesprawiedliwe gospodarowaniem mieniem gminnym. Dzisiaj głosujemy nad stawkami. Przewodniczący Rady rozumiem, że wniosek radnego Z. Pikuły nie został dokładnie sprecyzowany skąd należy wziąć pieniądze. Radny Z. Pikuła stawiam wniosek formalny, aby stawki wody na wsi były takie same jak w mieście. Sekretarz Cedyni Gabriela Kotowicz jest przygotowany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i pan Pikuła nie może proponować swoich stawek do stawek ustalonych przez firmę wodociągową z Goleniowa na dzień dzisiejszych do stawek jakie ma Zakład ZRB, dlatego, że panowie wyliczyli tą stawkę inną i jedynie tylko można im udowodnić, że te wyliczenia są nieprawidłowe sfałszowane. Skarbnik J. Bajsarowicz za miesiąc lub dwa przystąpimy do uchwalania nowych stawek wody na miasto. Jeżeli obecne stawki Wodociągów Goleniowskich obniżymy i dostosujemy je, to za dwa miesiące one już nie będą aktualne do stawek nowych podjętych na miasto. Wówczas miasto powie dostosować nasze stawki do stawek goleniowskich. Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 131 głosami za i 2 głosami przeciwnymi podjęła uchwałę Nr XVII/150/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, - która stanowi załącznik nr 23 do nin. protokółu. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 24 do nin. protokółu. Ad. 10.Projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Cedyni. Podczas posiedzeń, komisje stałe Rady wypracowały, że do 15 kwietnia 2008r. Komisja Rewizyjna przedstawi wyniki kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy Urzędzie Miejskim w Cedyni z zakresu realizacji gospodarki finansowej.

12 Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały wraz z ustalonym terminem otworzył dyskusję. Z braku pytań przedstawiono stanowiska stałych komisji Rady. Komisja Rewizyjna jest za p[odjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 25 do nin. protokółu. Komisja Budżetowa jest za podjęciem uchwały Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 26 do nin. protokółu. Komisja Spraw Społecznych jest za podjęciem uchwały. Stanowisko pisemne stanowi załącznik nr 27 do nin. protokółu. Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie w/w projektu uchwały. W wyniku jawnego głosowania Rada w obecności 13 radnych 13 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Cedyni, - która stanowi załącznik nr 28 do nin. protokółu. Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 29 do nin. protokółu. Ad. 11. Wolne wnioski. Burmistrz Cedyni w dniu 18 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne, które już na stałe zostało wpisane w kalendarz spotkań. Burmistrz wręczył listy uznania za pracę na rzecz swojego sołectwa i gminy Cedynia sołtysom, którzy nie byli na noworocznym spotkaniu. Sekretarz Cedyni Gabriela Kotowicz każdy z obecnych otrzymał ulotki dotyczące Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach i takie Centrum rozpoczyna jutro swoją działalność w Lubiechowie Górnym. Centrum Kształcenia Ustawicznego z Myśliborza w miesiącu lipcu zgłosiło się do nas żebyśmy na terenie gminy Cedynia utworzyli takie Centra i swoją ofertę wysłali do pozostałych gmin powiatu gryfińskiego. Po wypełnieniu ankiety i zebraniu informacji zostały wybrane miejscowości, w których takie centrum może powstać. W naszej gminie powstało w Lubiechowie Górnym. Przyznam się, że były zgłaszane inne miejscowości tj. Żelichów, Stara Rudnica, Lubiechów Górny i Radostów z tym, że w pozostałych miejscowościach nie było jeszcze internetu szeroko-pasmowego. Na dzień dzisiejszy Centrum w Lubiechowie Górnym wyposażone jest w 10 stanowisk komputerowych, drukarkę i fax. Przede wszystkim celem tego Centrum

13 jest kształcenie z dostępem do szkoleń. Zatrudniona została osoba do obsługi tego Centrum, również finansowana przez ten program. Zapraszam pozostałych mieszkańców do uczestniczenia w tym projekcie, myślę, że na tym nie skończymy. Jeśli będą jeszcze przychodziły tego typu oferty, to również w pozostałych miejscowościach coś takiego będziemy tworzyć. Burmistrz Cedyni dodam jeszcze, że to Centrum, nie kosztowało ani jednej złotówki podatnika, a to dlatego został złożony porządny wniosek zrobiony przez pracowników Urzędu Miejskiego. Tylko 3 gminy Cedynia, Banie i Widuchowa otrzymały taki prezent na cały powiat gryfiński. Korzystać z tego mogą mieszkańcy Lubiechowa Dolnego i jak również i Czachowa, bo mają po drodze. Sekretarz dla bezpieczeństwa musieliśmy wykonać kraty i alarm. Centrum to czynne jest każdego dnia od godziny 16,00 do 20,00 prócz niedziel. Radny Zenon Pikuła w miesiącu grudniu zostało wyremontowane ponad 2 km drogi w miejscowości Piasek i na dzień dzisiejszy jest to samo co było. Jeśli nie utwardzi się powierzchniowo tej drogi, to nie ma sensu łatania jej. Koszt tej robocizny wyniósł ponad 20 tys. zł, które poszły na marne. Burmistrz powiedział, że będzie robiona kanalizacja jest tam droga szeroka 8-10 m, którą można utwardzić, by w miarę bezpiecznie po niej chodzić i jeździć. Może za 10 lat będzie robiona kanalizacja, bo z tego wszystkiego tak wynika, że kanalizację śmiało można położyć poboczem. Na wniosek mieszkańców, radny Zenon Pikuła poruszył sprawę pracy stomatologa w Gminie- brak wywieszki z godzinami otwarcia gabinetu, jakie zęby leczone są na ubezpieczenie, a za jakie trzeba płacić. Następny wniosek radnego Pikuły dotyczył częstszych szkoleń, spotkań sołtysów, żeby odbywało się ich więcej niż raz w roku, ponieważ ostatnie spotkanie było rok temu. Skarbnik Cedyni ale w jakim zakresie chciałby pan, żeby odbywały się te szkolenia? Radny Z. Pikuła czy ja mam przygotować program szkolenia? Ja jestem sołtysem 32 lata i były szkolenia, robił je sekretarz i sam przygotowywał program spotkań z sołtysami. Nawet teraz wybrany jest nowy sołtys w Lubiechowie Górnym- czy on wie co i jak ma robić? Skarbnik Joanna Bajsarowicz jeżeli ja przyjdę do pana Burmistrza i powiem, że chcę szkolenie, to pan Burmistrz zapyta mnie na jakie szkolenie ja chcę jechać, czy z zakresu budżetu, z zakresu księgowości, czy z zakresu prawa budżetowego, albo z jakiegoś innego. Ja właśnie pana pytam z jakiego zakresu chciałby żeby takie szkolenie zorganizować, to albo wyślemy pana na szkolenie zorganizowane przez firmę, albo z tego zakresu zorganizujemy szkolenie tutaj w Urzędzie. Radny Z. Pikuła tutaj z wszystkimi sołtysami powinny być zebrania. Tak było dawniej i tak powinno być nadal. Ja nie chcę, żeby nas wysyłać gdzieś na szkolenia.

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Proponowany porządek obrad: 1.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum, b) przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 roku. W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu uczestniczyło 14 radnych. Spoza członków Rady w obradach wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo