Ludzie. z kapitałem. Fundusze szyte na miarę. Rozmowa zamiast jedynki s s. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ludzie. z kapitałem. Fundusze szyte na miarę. Rozmowa zamiast jedynki s. 8-9. s. 3"

Transkrypt

1 Biuletyn informacyjny Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr 2/2013 czasopismo bezpłatne Ludzie z kapitałem Fundusze szyte na miarę s. 3 Rozmowa zamiast jedynki s. 8-9 Na zdjęciu uczestnicy projektu Drogowskaz życiowy podczas szkolenia z ratownictwa wodnego. Relacja z realizacji projektu na str. 4-5 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Baw się z nami, LGD-ami! Na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego działa osiemnaście Lokalnych Grup Działania inspirują mieszkańców do samoorganizowania się i działania w sferach ważnych dla rozwoju ich małych ojczyzn, kultywowania regionalnych tradycji i ich promowania. Dla tysięcy osób okazją do bliższego zapoznania się z działalnością grup był rodzinny piknik, zorganizowany pod hasłem Baw się z nami LGD-ami w Kielcach. Spotkanie przygotowały świętokrzyskie Lokalne Grupy Działania, Urząd Marszałkowski oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. W trakcie imprezy zaprezentowały się orkiestry dęte, soliści, zespoły z muzyką współczesną i ludową. Były także występy kabaretów, konkursy z nagrodami, pokazy warsztatów twórczości ludowej. Na stoiskach promocyjnych Lokalnych Grup Działania można było poznać specyfikę, tradycję i ciekawostki regionu, a także popróbować lokalnych specjałów. Poprzez wspólną zabawę, pokazy, występy i warsztaty Lokalne Grupy Działania przybliżały uczestnikom pikniku Ludzie z kapitałem Biuletyn Informacyjny Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydawca: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, ul. Targowa 18, Kielce, tel ideę LEADERA programu unijnego, który z powodzeniem wdrażają na obszarach wiejskich naszego województwa już od kilku lat. Podczas pikniku swoją ofertę zaprezentowało także Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, wdrażające w naszym województwie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Ryby. Fotoreportaż z pikniku na str. 16 Redakcja: Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, Kielce tel w. 181, Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Artur Potaczała, DTP: DTP Studio Adam Ziółkowski Druk: Agencja reklamowa Czarno na białym Przedruk dozwolony za podaniem źródła. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.

3 Fundusze szyte na miarę Rozmowa z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotrem Żołądkiem Jesteśmy tuż przed oficjalnym startem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a wraz z tym przed początkiem wdrażania w Polsce kolejnych programów operacyjnych, zaplanowanych na lata Co z perspektywy naszego regionu zmieni się w porównaniu z kończącym się właśnie okresem budżetowym? Zmiany będą znaczące. Na poziomie województw realizowanych będzie tak jak dotychczas szesnaście regionalnych programów operacyjnych, ale z tą różnicą, że będą to programy dwufunduszowe, a więc zawierające w sobie elementy zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdecydowany akcent położymy na wzmocnienie podejścia terytorialnego, ale nie w znaczeniu granic administracyjnych, lecz identyfikacji i wzmacniania lokalnych potencjałów. W praktyce oznaczać to będzie stosowanie specjalnych instrumentów szytych na miarę wobec różnych obszarów naszego regionu np. stref uzdrowiskowych, czy przemysłowej północy województwa. Znaczna część pieniędzy z RPO będzie skierowana do sfery gospodarki; przedsiębiorcy będą mogli np. otrzymać dofinansowanie na zakup innowacyjnych rozwiązań i technologii, czy korzystać z preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytowych. Co te zmiany będą oznaczać dla beneficjentów autorów projektów? Największe zmiany dotyczą ograniczenia możliwości finansowania projektów, dotyczących infrastruktury społecznej oraz transportowej. Beneficjenci muszą się też przygotować na to, że w pewnych obszarach dotychczasowe wsparcie bezzwrotne zostanie zastąpione bądź częściowo uzupełnione instrumentami zwrotnymi typu pożyczki czy poręczenia, których znaczenie w perspektywie zdecydowanie wzrośnie. Poziom dofinansowania unijnego wyniesie maksymalnie 85 proc., a nie jak do tej pory 100 proc. Oprócz formy dofinansowania projektów zmieni się też sposób ich realizacji. Zdecydowany nacisk położymy na efekty realizacji projektów; mniej istotne będzie samo tempo wydawania pieniędzy. W jakiej formule będzie funkcjonować dotychczasowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki? Działania Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej będą przebiegać na dwóch poziomach: krajowym, poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz regionalnym, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, koordynowanych przez zarządy województw. W obszarze POWER jak również RPO będą realizowane wszystkie trzy cele tematyczne, obejmujące interwencje w ramach EFS: Cel Tematyczny 8, dotyczący wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników, Cel Tematyczny 9, odnoszący się do wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz Cel Tematyczny 10, związany z inwestowaniem w edukację, umiejętności i wspierający proces uczenia się przez całe życie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wstępnie zaprogramowano dwie osie priorytetowe, współfinansowane z EFS, czyli Oś 8 Rozwój edukacji, aktywne społeczeństwo oraz Oś 9 Otwarty rynek pracy. Mówimy o dofinansowaniu, wsparciu, pomocy itp. Przełóżmy to na język konkretów. Na jakie środki możemy liczyć? Szacunkowa wartość środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata wynosi 1 mld 223,3 mln euro. Jest to o ponad 200 mln euro więcej niż zakładała pierwotna propozycja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego to efekt starań Zarządu Województwa, w tym interwencji u minister Elżbiety Bieńkowskiej. Dodatkowo woj. świętokrzyskie, jako region zaliczany do tzw. Polski Wschodniej, będzie mogło korzystać z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia , na realizację którego MRR przeznaczyło kwotę 1 mld 714 mln euro. Kolejne środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich oraz z pozostałych krajowych Programów Operacyjnych. W sumie naprawdę duże pieniądze. I w tym kontekście chciałbym wrócić do wątku zmiany systemu wartościowania osiągnięć programów w nowej perspektywie. Intencja jest taka, by bardziej niż do tej pory monitorować efektywność projektów, w tym np. rzeczywistą liczbę nowych miejsc pracy, poprawę wyników w nauczaniu, wzrost wskaźnika dzieci uczęszczających do przedszkoli itd., itp. Rzecz w tym, by nie skupiać się na tym, iż udało nam się wydać sprawnie unijne dotacje, ale by mieć świadomość, że wydaliśmy je rzeczywiście maksymalnie skutecznie. Rozmawiał Artur Potaczała Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 3

4 Chcielibyście wiedzieć, co w nas siedzi? Badania pokazują, że w szkołach podstawowych problemy z nauką ma średnio około 8 proc. uczniów, w gimnazjach odsetek ten wzrasta do kilkunastu procent, a wśród jeszcze starszych uczniów przekracza 20 proc. Często po drodze pojawiają się papierosy, alkohol, narkotyki, agresja, nieprzystosowanie do pełnienia ról społecznych Młodzi ludzie często nie radzą sobie z tymi problemami sami, a oferowane im wsparcie bywa nieskuteczne. Dlatego warto poszukiwać nowych metod pomocy, a te poszukiwania to także domena programu Kapitał Ludzki. Drogowskaz życiowy to projekt ze sfery resocjalizacji młodzieży, realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, jego celem jest opracowanie nowej metody wspierania młodych ludzi, bardziej skutecznej od tych stosowanych aktualnie przez takie instytucje jak ośrodki wychowawcze dla młodzieży czy domy poprawcze. Recenzentem mojej pracy doktorskiej był profesor Marek Konopczyński, czołowa w Polsce postać jeśli chodzi o wprowadzanie innowacji w resocjalizacji młodzieży mówi Anna Dąbrowska, koordynatorka projektu Drogowskaz życiowy. Zaczęłam zapoznawać się z jego artykułami, książkami, metodami pracy. Na przykład w Falenicy, dziewczęta z tamtejszego ośrodka, z którymi pracował profesor, grały w sztukach teatralnych, razem z profesjonalnymi aktorkami. W innym ośrodku poprawczym dla chłopców stosowano zaś na przykład nauczanie oparte na doświadczeniu naukę matematyki i fizyki prowadzano wykonując eksperymenty, bo siedzenie w ławkach i sucha teoria nie działały. Można by powiedzieć, że to nietypowe metody pracy z młodymi ludźmi, którzy mają poważne problemy, nierzadko konflikty z prawem, ale ważne jest to, czy te metody działają bo w pozytywnej resocjalizacji, jaką promuje profesor Konopczyński, chodzi o to, żeby człowiek zmienił sposób, w jaki myśli o sobie. Żeby jego samoocena nie była zaniżona. Chłopcy, którzy uczestniczą w projekcie Drogowskaz życiowy, prawie wszyscy pochodzą z rodzin patologicznych. Przyzwyczaili się do tego, że system szkolny ich marginalizuje, a właściwie to oni sami się marginalizowali. Wymyśliłam więc takie narzędzie, w którym do resocjalizacji służy sport a konkretnie pływanie i nauka, możliwość zdobywania uprawnień związanych ze sportami wodnymi. Oczywiście ani sam sport, ani nauka nie są innowacyjne, ważne jest to, że stanowią pewien przemyślany cykl, który wyciąga młodego człowieka w górę. I to jest nowość. Zda najwyżej kilku 110 chłopców z ośrodków wychowawczych, którzy uczestniczą w projekcie, miało do przejścia kilka etapów nauki związanej z wodą najpierw nauka pływania, potem możliwość zdobycia uprawnień młodszego ratownika WOPR, kolejny etap to możliwość zdobycia patentu sternika motorowodnego. Oprócz tego w projekcie przewidziane są kursy pierwszej pomocy, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz ratownika poszkodowanych w klęskach żywiołowych. Nauka jest stopniowana i chłopcy wiedzą, że warto się starać, że wszystko zależy tylko i wyłącznie od nich, że muszą się przygotowywać, zorganizować sobie czas mówi Anna Dąbrowska. Na początku projektu trenerzy pływania przyszli do mnie i powiedzieli, żeby nie robić sobie wielkich nadziei, że chłopcy dostaną papiery młodszego ratownika. Nie mogło być mowy o taryfie ulgowej, bo w końcu mieli umieć ratować życie. Trenerzy stwierdzili, że na tych 110 zaczynających projekt, zda może kilku. Tymczasem okazało się, że tylko kilka osób nie zdało. Co więcej, w trakcie nauki pływania trenerzy odkryli u wychowanków jednego ze świętokrzyskich ośrodków wyjątkowy talent do pływania, znalazł się nawet sponsor jego treningów na basenie w Ostrowcu Świętokrzyskim; pozostaje tylko pytanie, czy młody człowiek zechce wykorzystać swoją szansę. Dla nich wszystkich szansą jest to czego już się nauczyli, bo dyplom ratownika czy patent sternika to możliwość zatrudnienia, lepszego startu w dorosłe życie podkreśla Anna Dąbrowska. Dużo udało się osiągnąć, ale to nie znaczy, że było łatwo. Chłopcy dość łatwo się zniechęcali, gdy pojawiały się jakieś trudności. Czy metoda zaproponowana w projekcie działa na dłuższą metę czy naprawdę zmienia ludzi, ich myślenie o sobie, o otaczającym świecie na lepsze? Na odpowiedź trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie podsumowano pierwsze, napawające optymizmem efekty projektu. Okazją do tego była międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez zespół realizujący projekt Drogowskaz życiowy. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu wskazują, że zajęcia sportowe i nauka są dla młodych osób silnym bodźcem do pozytywnych zmian. Więcej o skuteczności nowej metody będzie wiadomo za półtora roku, kiedy przeprowadzimy pełny cykl testów psychologicznych i będziemy dysponować obiektywnymi danymi mówiła w trakcie konferencji Anna Dąbrowska. Włoskie inspiracje Konferencja, oprócz prezentacji innowacyjnego projektu PO KL, było także okazją do pokazania podejścia do pracy z trudną młodzieżą, jakim kieruje się włoska Fundacja Exodus, z którą realizatorzy projektu Drogowskaz życiowy nawiązali współpracę w przyszłości w Fundacji mają szkolić się polscy wychowawcy. Z wykształcenia jestem filozofem, ale wykonuję zawód wychowawcy, jestem także ojcem 4 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

5 Uczestnicy projektu zaczęli od nauki pływania. Potem były kursy ratownictwa wodnego i sternika motorowodnego. czwórki dzieci własnych i trójki, która znalazła opiekę w mojej rodzinie przedstawił się Franco Taverna, szef fundacji Exodus. Historia naszej fundacji rozpoczęła się w pierwszej połowie lat 80-tych. Pracowałem wówczas w Mediolanie, w ośrodku wspierającym osoby niepełnosprawne. Był to czas, gdy w całych Włoszech śmiertelność związana z nadużywaniem narkotyków była niezwykle wysoka. W parku obok ośrodka w każdą sobotę gromadzili się narkomani średnio 2 tysiące osób Nie sposób było ich nie dostrzec. We Włoszech działały wtedy ośrodki dla uzależnionych, ale były bardzo restrykcyjne. I zamknięte. Postanowiliśmy zrobić coś innowacyjnego i wymyśliliśmy Karawanę zabraliśmy trzynastu narkomanów w podróż po całym kraju. Miała ona w sobie różne elementy: sportu, śpiewu, muzyki, teatru. Ta pierwsza Karawana trwała dziewięć miesięcy. Rozpoczęła się 25 marca, a zakończyła 25 grudnia. Wszystkie trzynaście osób ukończyło podróż, co już nigdy potem się nie udało. Dopiero po jakimś czasie zdaliśmy sobie także sprawę, że 25 grudnia to bardzo symboliczna data czas nowych narodzin. Tak narodziła się Fundacja Exodus. Dziś Exodus prowadzi w całych Włoszech 30 ośrodków, w tym otwarte ośrodki dla narkomanów, więźniów i uchodźców, których mieszkańcy utrzymują się sami, pracując w spółdzielniach socjalnych. Fundacja stosuje także niekonwencjonalne metody pracy z młodymi ludźmi i ich rodzicami na przykład tydzień na barce to rejs po Morzu Śródziemnym, podczas którego młody człowiek przebywa cały czas z jednym rodzicem, najczęściej tym, z którym ma gorsze relacje. A pośrodku morza, gdy nie można robić nic innego, trzeba zacząć ze sobą rozmawiać... Fundacja ma także nietypowy sposób rekrutacji kadry w trakcie wieloetapowej selekcji nie są ważne papiery i teoretyczne przygotowanie, ale realna umiejętność pracy z młodzieżą. Na kandydatów bywa przyjmowana jedna osoba, czasami nikt W Polsce takie podejście do resocjalizacji to nowość, ale być może dzięki takim projektom jak Drogowskaz życiowy z czasem się to zmieni. A dorośli? Pracuję z młodzieżą od dwudziestu paru lat i chciałbym podzielić się dwoma moimi przemyśleniami, do jakich doszedłem po latach różnych doświadczeń powiedział także Franco Taverna. Po pierwsze, problemy młodych ludzi zawsze wynikają z tego, jak byli traktowani przez dorosłych to po stronie starszych leży wina. Jeśli więc chcemy pomagać młodym ludziom, musimy pracować także z dorosłymi. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę na to, że często mówiąc o pracy terapeutycznej, o oddziaływaniu na drugiego człowieka, skupiamy się na tym, aby on się czuł lepiej. Zresztą cała kultura współczesna, kultura konsumpcyjna jest nastawiona na to, by czuć się lepiej. Ale jest ogromna różnica między czuć się lepiej a czuć się lepszym. To drugie jest w moim odczuciu dużo ważniejsze i dotykające człowieka głębiej, oczywiście jest to dużo większe wyzwanie dla wychowawcy młodych ludzi, bo wymaga od niego większego zaangażowania i odpowiedniej postawy. Na tej samej konferencji prezentowali się młodzi artyści, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach. Jeden z nich w rytm hip hopu wyskandował historie z życia swoich kolegów, w których przewijały się wersy o alkoholu, narkotykach i dotykaniu dna, ale i nawiązał do własnych wspomnień kilkulatka wypędzanego wraz z młodszym bratem nocą z domu, przez pijanego ojca. Refren jego hip hopowej rymowanki na długo zapada w pamięć: Chcielibyście wiedzieć, co w nas tak naprawdę siedzi? Niestety, nie znam proszę Państwa odpowiedzi Kamil Wojtczak Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 5

6 Koncert życzeń, c na co wydałbym pieniądze, które Polska dostaje z UE, gdybym mógł o tym decydować? Tak mieszkańcom naszego województwa. Oto efekty naszej sondy. Maria Babiarczyk Według mnie doinwestowania potrzebuje szeroko pojęta kultura w małych miejscowościach. Dorośli na wsi nie mają możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu. Nie może zadbać o to gmina, bo są ważniejsze sprawy do sfinansowania i na kulturę już nie starcza. Dzieci i młodzież mają jeszcze taką szansę, chociażby poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. Widziałam łzy wzruszenia w oczach dzieci, które opowiadały o tym, co zobaczyły podczas organizowanej przez szkołę w ramach projektu PO KL wycieczki do Warszawy. Taki wyjazd to dla nich jedna z niewielu szans, aby zobaczyć coś więcej niż tylko własne podwórko i pobudzić aspiracje, nabrać motywacji do nauki. A dorośli na wsi Często są sfrustrowani, nie rozwijają się, bo wielu z nich nie stać, żeby pojechać kilkadziesiąt kilometrów do kina, na basen czy do klubu muzycznego, aby spotkać się z innymi ludźmi i czegoś ciekawego doświadczyć. Marcin Ciszek Uważam, że ważne jest sfinansowanie reformy systemu i przeprogramowanie modelu zatrudniania emerytów i rencistów. Potrzebne jest wsparcie finansowe jakiegoś ogólnego rozwiązania, aby rencista, który nie jest na tyle chory, by pozostawać w domu, mógł pracować bez utraty prawa do renty. A ci, którzy mają już zaawansowaną chorobę powinni mieć taki poziom świadczeń, aby mogli godnie żyć. Natomiast emeryt, który chce i ma siłę pracować, powinien być tak samo traktowany jak inni pracownicy, bez dodatkowych przywilejów. Poza tym, myślę, że wsparcie unijne powinno iść także w kierunku dofinansowania jednej z podstawowych potrzeb człowieka do kupna pierwszego mieszkania. Rafał Baka Jestem przedsiębiorcą i na tym gruncie widzę wiele działań, które Unia powinna wesprzeć. Na przykład pomoc w zatrudnianiu ludzi tuż po szkole. W firmie, którą prowadzę, mam dwie stażystki, których praca jest dofinansowana. Powtórzyłbym to, bo jest to niezwykle fajna sprawa dla osób, które nie mają doświadczenia i realnych perspektyw na zatrudnienie. Ale dla firm ważna jest nie tylko pomoc w finansowaniu pracowników, ale też pomoc w wyposażeniu w lepszy sprzęt czy w szukaniu partnerów biznesowych. Przydałoby się wsparcie systemowe w tym ostatnim temacie, stworzenie jakiejś platformy współpracy. Firmy nie wiedzą jak, albo boją się kooperować. Z drugiej strony nie chciałbym, aby pieniądze unijne były marnotrawione, jak to bywa nieraz, np. przez obniżanie jakości usług czy np. przez fuszerki przy budowie autostrad. Uważam, że dając dotacje należy bardziej uważnie monitorować, jak są wydawane. 6 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

7 czyli Awokado już karmi? Takie pytanie zadaliśmy kilku przypadkowo wybranym Aleksandra Piasecka Postawiłabym na szkolenia specjalistyczne. Ja sama dzięki kursom nauczyłam się języka angielskiego. Od podstaw. Na pewno sama bym nie mogła za te kursy zapłacić, bo to droga sprawa. Teraz przystąpiłam właśnie do egzaminu TELC i mam dużą szansę więcej zarabiać w obecnej pracy. Dzięki darmowym szkoleniom odkryłam też swoją nową pasję, która jest czymś zupełnie innym niż to, co robię na co dzień. A być może zajmę się tym w przyszłości zawodowo. Jest to wycena nieruchomości. Michalina Cholewińska Fundusze unijne powinny być przeznaczone na rozwój takich miejsc dla młodych ludzi, gdzie mogliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. Oprócz zajęć standardowych powinny w szkołach i domach kultury powstawać koła zainteresowań. Pieniądze unijne powinny być także przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, żeby zmniejszyć bezrobocie wśród osób kończących studia i innych, dla których nie ma etatu, pomimo ich wykształcenia. Tomasz Krzysztofik Generalnie jestem przeciwny rozdawnictwu dotacji na działalność gospodarczą czy zupełnie bezpłatnych szkoleń. Wychodzę z założenia, że każdy musi przede wszystkich starać się radzić sobie sam. Wiem, że wiele ważnych inwestycji infrastrukturalnych powstało dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Ale przecież np. drogi i tak powinny być budowane z pieniędzy publicznych. A nie jest dla mnie istotne, skąd one będą pochodzić. Spełnimy twoje kulinarne marzenia pod takim hasłem wystartowała w Busku-Zdroju jadłodajnia, prowadzona przez sześć bezrobotnych do tej pory pań. Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki założyły spółdzielnię socjalną i... ruszają właśnie na podbój lokalnego rynku. W ramach debiutanckiego menu lokalu, któremu nadano nazwę Awokado, znalazły się typowe dania obiadowe, ciasta, sałatki, przekąski, krótko mówiąc wszystko, czego sobie klient może zażyczyć. Oferta uzupełniona jest o usługi cateringowe. Ceny całkiem przystępne. Na przykład barszcz ukraiński za 4 zł, a do tego kurczak z frytkami i surówką za 7 zł. Liczymy na zainteresowanie zarówno klientów indywidualnych, jak i zamówienia zbiorowe, np. od firm. Chętnie włączymy się tez w organizację przyjęć okolicznościowych mówi prezes spółdzielni, Agnieszka Milc. Powstanie spółdzielni i uruchomienie jadłodajni jest efektem realizacji projektu w ramach Poddziałania PO KL. Jak informuje dyr. Zofia Guz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, który złożył w ŚBRR projekt Spółdzielnie socjalne szansa dla ciebie, założenie spółdzielni zostało poprzedzone etapem szkoleń dla 40-osobowej grupy osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Elementem przygotowań do samodzielnej działalności były też wizyty studyjne w już działających spółdzielniach. Uczestnicy projektu na miejscu, w praktyce, mogli zobaczyć jak wygląda działalność tego typu podmiotów, no i porozmawiać o dobrych i złych doświadczeniach doświadczonych członków spółdzielni socjalnych mówi Zofia Guz. Panie, które zdecydowały się spróbować swoich sił w branży gastronomicznej, odbyły te praktyki w profesjonalnych restauracjach. Teraz, dzięki dotacji z UE na zakup sprzętu i remont lokalu, mogą zacząć działać na własny rachunek. Wszystkim klientom jadłodajni na Osiedlu Sikorskiego 10 w Busku z góry życzymy smacznego. Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 7

8 Rozmowa zamiast jedynki Tradycyjne zajęcia z matematyki, fizyki, chemii i historii. Ale także malarstwo i rzeźba, orgiami, taniec, śpiew, nauka strzelania, szkolna telewizja, zajęcia sportowe. Wszystko to udało się harmonijnie połączyć w ramach projektu Akademia Rozwoju Umiejętności, zrealizowanego w Zespole Szkół w Jędrzejowie. Część działań, które prowadzimy w ramach projektu, było już wcześniej realizowanych w naszych szkołach, tyle że fragmentarycznie i na mniejszą skalę mówi dyrektor Zespołu Szkół, Anastazja Bogdał. W momencie, kiedy pojawiła się możliwość, żeby zrobić to lepiej, w oparciu o fundusze Unii Europejskiej, powstał pomysł napisania projektu. Wilk syty i owca cała Na etapie przygotowań pojawiła się cała masa pomysłów na to, jakie zajęcia przeprowadzić, nauczyciele zgłaszali przeróżne suge- stie na podstawie obserwacji uczniów wspomina pani dyrektor. Z części pomysłów musieliśmy zrezygnować, bo nie wpisywały się w ogólną koncepcję projektu, chociaż i tak wachlarz zajęć jest bardzo szeroki; mamy zajęcia ze strzelania, szkolną telewizję, zajęcia plastyczne, naukę tańca, to wszystko oczywiście oprócz zajęć typowo edukacyjnych. Tak żeby był wilk syty i owca cała, żeby zainteresowania były rozwijane, a braki wyrównywane. Szkolną Telewizję Piksel można oglądać w Internecie i na monitorze na szkolnym korytarzu, podczas przerw. Uczniowie rejestrują nie tylko ważne wydarzenia szkolne, jak festyny czy wycieczki, ale improwizują także różnego rodzaju scenki, żeby poznać podstawy telewizyjne- 8 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

9 Uczestniczący w projekcie uczniowie mogli łączyć rozwijanie swoich pasji (np. plastycznych na zdjęciu obok) z podnoszeniem wiedzy z zakresu przedmiotów szkolnych. go i filmowego rzemiosła. Na przykład w trakcie jednych z zajęć nagrali miniaturę filmowa osadzoną w realiach Dzikiego Zachodu wystąpili w strojach z epoki i pełnych charakteryzacjach. W szkolnej sali, zaadaptowanej na studio telewizyjne, jest także prompter, wykonany w wolnych chwilach przez Artura Fortunkę, nauczyciela informatyki i jednocześnie pasjonata technik medialnych. W ramach zajęć telewizyjnych powstały m. in. dwa krótkie filmy fabularne według pomysłu uczniów. Wydaje mi się, że dużą wartością dla uczniów jest nie tylko poznawanie tajników sztuki telewizyjnej, ale i przełamywanie wewnętrznych barier, nieśmiałości, poznawanie samych siebie mówi Artur Fortunka. Szkoła pełna jest także prac, wykonanych przez uczniów w ramach projektowych zajęć plastycznych. Szczególne wrażenie robią duże struktury wycięte z papieru, zgodnie z tradycyjną japońską techniką origami. To oczywiście zajęcia dla pasjonatów, ale w projekcie nie zabrakło także komponentu dla tych uczniów, którzy muszą nadrobić zaległości, na przykład z matematyki. Efekty są naprawdę super, ci uczniowie rzeczywiście mieli poważne problemy z matematyki, część miała na półrocze jedynki mówi Jolanta Fendrych, nauczycielka matematyki w Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie. A tu okazuje się, że jeśli włożyć trochę pracy, to tej matematyki jednak można się nauczyć i podnieść wyniki. Małe grupy i brak tradycyjnego oceniania są dodatkową zachętą dla uczniów. Skorzystali nie tylko uczniowie Projekt kończy się, po blisko dwóch latach realizacji, w sierpniu tego roku. Czy spełnił pokładane w nim nadzieje? Najbardziej widoczne efekty to podniesienie wyników osiąganych przez uczniów podkreśla dyrektor Anastazja Bogdał. Poza tym widzimy, że dzieci stały się bardziej otwarte, potrafią artykułować to, czego potrzebują. Ważne jest także to, że nie musieliśmy stosować specjalnych zachęt do udziału w zajęciach projektowych, wręcz odwrotnie były takie sytuacje, że uczniowie chcieli jeszcze, jeszcze i jeszcze więcej. Cieszy nas to, że ten ogromny potencjał, jaki tkwi w dzieciach, został dzięki projektowi wykorzystany. Projekt dał wiele także dyrekcji i nauczycielom; pozbyliśmy się obaw przed realizacją dużych projektów, zdobyliśmy wiedzę o tym, jak prowadzić dokumentację projektu. Uwolniliśmy się też chyba od belferskich nawyków, związanych z ciągłym ocenianiem. Nauczyciele zdobyli doświadczenie prowadzenia zajęć zupełnie niestandardowo. Część metod jest potem stosowana na normalnych lekcjach. Bardzo cenne jest też zmienione podejście do pracy z uczniem, który ma trudności. Widzimy, że nauczyciele zamiast po prostu powiedzieć ty tego nie umiesz, dostajesz jedynkę, wskazują raczej uczniowi, że czegoś nie umie i że musi jeszcze nad tym popracować to też forma oceny, ale bardziej wspierająca. Te wszystkie zmiany pozostaną w naszej szkole na trwałe. Kamil Wojtczak Cała masa zajęć Projekt,,Akademia Rozwoju Umiejętności kończy się w sierpniu 2013 roku. Korzystali z niego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie. W projekcie realizowane były: zajęcia wyrównawcze z matematyki i j.polskiego, zajęcia podnoszące znajomość j. rosyjskiego i j. angielskiego, spotkania dla pasjonatów chemii, historii, fizyki i geografii, nauk matematyczno przyrodniczych dla uczniów w różnym wieku, zajęcia wokalno-instrumentalne dla uczniów gimnazjum, zajęcia fotograficzno-filmowe w ramach Szkolnej Telewizji Piksel, warsztaty plastyczno-rzeźbiarskie, warsztaty związane z wyborem zawodu i dalszej ścieżki edukacyjnej, zajęcia sportowe rozwijające sprawność fizyczną i minimalizujące wady postawy uczniów, zajęcia taneczno-choreograficzne, zajęcia strzeleckie, fitness i siłownia, piłka nożna. Dodatkowo wycieczki m. in. do Gdańska, Warszawy i w Bieszczady. Więcej o projekcie na stronie: Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL 9

10 Polska Wschodnia nadrabia Polska Wschodnia, w tym województwo świętokrzyskie, według indeksu konkurencyjności znajduje się w ogonie regionów Unii Europejskiej wynika z diagnozy opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kielecczyzna rozwija się jednak szybciej niż inne województwa makroregionu, co daje nadzieję na wyjście z impasu w przyszłości. Pomóc w tym mają nowe środki unijne. Do ustalenia wysokości wskaźnika konkurencyjności wzięto pod uwagę m.in. potencjał innowacyjny i technologiczny, infrastrukturę transportową i komunikacyjną, stan zdrowia mieszkańców, poziom edukacji oraz potencjał jakościowy instytucji. Innym miernikiem, który porównywano, był Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w porównaniu do średniej unijnej. Choć wartość PKB per capita również nie wygląda dla świętokrzyskiego optymistycznie (47,2 % PKB w UE, co stanowi ponad 13 pkt. procentowych mniej niż średnia dla Polski), to w stosunku do reszty województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego) jest on najwyższy. Niska pozycja konkurencyjna jest ściśle związana z niską wydajnością pracy, co jest efektem utrwalonej specyfiki branżowej regionu mówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Iwona Wendel, prezentując diagnozę podczas Regionalnego Forum Innowacji w Kielcach. W makroregionie aż 22 % ludności zatrudnionej jest w rolnictwie, podczas gdy średnia krajowa to 12,8%, a unijna 5 %. Za znaczną część dystansu rozwojowego odpowiadają też braki w infrastrukturze, w potencjale technologicznym i innowacyjnym oraz w jakości zasobów pracy. Duży udział rolnictwa w gospodarce naszego regionu może jednak stać się też naszym potencjałem rozwojowym. Związany z nim przemysł przetwórstwa spożywczego jest wiodącą gałęzią przemysłu w Polsce Wschodniej. Wytwarza 23,9% produkcji sprzedanej i obejmuje 17,3% zatrudnionych w makroregionie, czyli 2-3 razy więcej niż kolejne główne gałęzie (tj. produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, przemysł mineralny, przemysł wyrobów z metali, przemysł meblarski, przemysł drzewny i produkcja maszyn i urządzeń). Iwona Wendel zapewniała, że w nowej perspektywie unijnego finansowania planowane są środki na innowacje, które mają podnieść konkurencyjność naszej gospodarki. Instytucje otoczenia biznesu i współpraca na poziomie nauki i gospodarki to bolączka w całym naszym kraju mówiła pani wiceminister. My nie zmusimy tych środowisk do współpracy. Musi być oddolna chęć po obu stronach, a do tego sprzyjający klimat, który powinna tworzyć administracja. Również według Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, w kooperacji tych środowisk tkwi wielki potencjał. Warto zobaczyć, co udało się do tej pory zrealizować, jakie inwestycje i inicjatywy dały wartość dodaną mówił podczas Forum. A decydując się na ustalenie strategii wydatkowania pieniędzy, należy skoncentrować się tylko na tych najważniejszych. Musimy więc nadal nadganiać zaległości infrastrukturalne, zwłaszcza komunikacyjne. Bardzo ważne są także kompetencje kadr. Warto więc zastanowić się, jak szkolnictwo wyższe odpowiada na potrzeby rynku pracy. Musimy też pomyśleć, w jakich dziedzinach należy wspierać przedsiębiorców. Potrzebne są burze mózgów, współpraca nauki, polityków i biznesu, by wypracować lepsze metody wspierania nowych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów mówił znany ekonomista, profesor i rektor Uczelni Vistula w Warszawie, Krzysztof Rybiński. W rozdzielaniu pieniędzy unijnych musimy odejść od takiego modelu, że pieniądze dostaje ta firma, która najlepiej wypełni wniosek o dofinansowanie. Trzeba wspierać lokalne przedsiębiorstwa, które mają sukcesy na arenie międzynarodowej. Takich firm jest bardzo wiele, ale szerokim łukiem omijają pomoc unijną ze względu na biurokrację i wysokie koszty uczestnictwa w aplikowaniu. Współpraca edukacji z biznesem poprawia się, ale ciągle większość ośrodków akademickich patrzy na biznes krzywym okiem. Te dwa światy mówią zupełnie innymi językami. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki Polski Wschodniej, w tym województwa świętokrzyskiego, jest kluczowym strategicznym wyzwaniem z punktu widzenia wzmacniania konkurencyjności w Polsce i za granicą. Dlatego w nowej perspektywie finansowej główny nacisk zostanie położony na wsparcie innowacyjności w ramach PO Inteligentny Rozwój i kontynuację PO dla Polski Wschodniej. Dofinansowanie kierowane będzie przede wszystkim do biznesu na realizację projektów w obszarach określonych jako regionalne inteligentne specjalizacje, ukierunkowane na praktyczne zastosowanie w gospodarce. Wspierane też będą kompleksowe, innowacyjne projekty przedsiębiorstw od badań rozwojowych przez tworzenie linii pilotażowych, aż do wdrożenia nowej technologii. Dorota Hlebicka-Józefowicz 10 Biuletyn ŚBRR BIURA PO KL

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Świętokrzyskie inwestuje w ludzi 1 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Wydawcą albumu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys KURS NA PRACĘ 1 2 KURS NA PRACĘ KURS NA PRACĘ 3 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys 3 Działania w zakresie przedsiębiorczości 5 Przedsiębiorczość w cenie 8 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys Z rodziną najlepiej

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo