PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY JASIENIEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY JASIENIEC"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY JASIENIEC Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Szanowni mieszkańcy gminy Jasieniec! Przedstawiamy Państwu materiał, który został przygotowany i rozpowszechniony w ramach realizacji programu Przejrzysta Polska, w którym nasza gmina uczestniczy. Publikacja niniejsza została przygotowana z myślą o mieszkańcach naszej gminy, którzy maja prawo wiedzieć skąd biorą się pieniądze w budżecie gminy i na co je wydajemy. JASIENIEC 2005

2 BUDŻET TO ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, CZYLI ROCZNY PLAN GROMADZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ GMINĘ. Rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Głównym przesłaniem tworzenia budżetu jest odpowiedź na pytania: - jakimi środkami dysponuje gmina na realizację swoich zadań, - jak te środki rozdzielić aby gmina mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań i zrealizować swoje plany i zamierzenia. Jak powstaje budżet Gminy Jasieniec? Wójt gminy przygotowuje projekt budżetu. Budżet uchwala Rada Gminy Jasieniec. Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do budżetu poprzez swoich radnych. Skąd biorą się pieniądze w budżecie gminy? Źródłami dochodów budżetowych są: 1. dochody z podatków i opłat, 2. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 3. subwencje ogólne, 4. dotacje celowe, 5. dochody z majątku gminy, w tym ze sprzedaży nieruchomości, 6. dochody z innych źródeł (odsetki, kary, itd.) Dochody gminy Jasieniec Poniżej prezentujemy Państwu dochody gminy Jasieniec na przestrzeni ostatnich kilku lat. Należy pamiętać, że wysokość dochodów gminy w 2006 r. została określona na podstawie planu i może ulec zmianie. Aby ułatwić Państwu czytanie poniższych danych wyjaśnimy różnicę między takimi pojęciami jak subwencja i dotacja.

3 Czym różni się subwencja od dotacji? Czym różni się subwencja od dotacji? Subwencja są to środki finansowe z budżetu państwa przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego (jst) na wykonywanie zadań własnych tych jednostek. Przeznaczenie subwencji leży w gestii Rady Gminy. Dotacja są to również środki z budżetu państwa przekazywane jst, lecz tym razem, na wykonanie ściśle określonego zadania. Środków tych, ani Rada Gminy ani wójt, nie mogą przeznaczyć na inny cel. W budżecie gminy dochody, w ostatnich latach, osiągały następujące wysokości: rok 2003 % rok 2004 % rok 2005 % rok 2006 % 1. Dochody z podatków i opłat , , , ,33 ogółem podatek rolny podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych opłata skarbowa pozostałe Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , ,97 3. Subwencje ogólne , , , ,11 4. Dotacje celowe , , , ,49 5. Dochody ze sprzedaży nieruchomości , , , ,69 6. Pozostałe dochody , , , ,41 Dochody ogółem

4 Dochody gminy Jasieniec w przeliczeniu na 1 mieszkańca.* Dochód gminy (w złotych) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2005 r. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód gminy 144,43 Podatki i opłaty ogółem 293,09 Subwencje ogólne 784,49 Pozostałe dochody 105,28 Sprzedaż nieruchomości 37,14 Dotacje celowe 125,76 DOCHÓD OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA 1.490,19 ZŁ *stan według liczby ludności gminy na dzień r mieszkańców Wydatki gminy Jasieniec Wydatki to środki z budżetu gminy, które są przeznaczone na realizację zadań: - własnych, - zleconych przez administrację rządową, - przejętych w drodze umów lub porozumień, - realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki dzielimy na: - wydatki bieżące, - wydatki majątkowe (na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji) W celu realizacji zadań powoływane są jednostki organizacyjne, zajmujące się określonymi płaszczyznami działalności i funkcjonowania samorządu (Urząd Gminy,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,Zakład Usług Komunalnych, Gminna Biblioteka Publiczna, Przedszkole w Jasieńcu,Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu wraz z trzema filiami: w Woli Boglewskiej, w Łychowskiej Woli i we Franciszkowie,Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej,Publiczne Gimnazjum w Jasieńcu,Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej).

5 Wydatki gminy na przestrzeni kilku lat: Rok2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006r. w zł % w zł % w zł. % w zł. % 1. Infrastruktura wod-kan 100,000 1, , , ,08 2. Budowa i utrzymanie dróg , 7,50 7,5 3. Administracja publiczna: , Urzędy Wojewódzkie Funkcjonowanie Rady Gminy Funkcjonowanie Urzędu Gminy Pozostała działalność administracji publicznej - Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego 4. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych: 5. Oświata i wychowanie: - szkoły podstawowe - przedszkola - gimnazja - dowożenie uczniów do szkół - dokształcanie nauczycieli 6. Pomoc społeczna: - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pozostała działalność (dożywianie dzieci i młodzieży w szkole) , , ,68 16, , , , , , , , , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,17 8. Kultura i ochrona dziedzictwa , , , ,18 narodowego: - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej, ochrona i konserwacja zabytków pozostała działalność Obsługa długu publicznego , , , ,64 9. Pozostałe wydatki , , , ,09 Wydatki ogółem ,47

6 Dochody i wydatki gminy na przestrzeni kilku lat Wartości w złotych Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok budżetowy Dochody Wydatki WYDATKI GMINY W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA.* 1 300,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł 900,00 zł 800,00 zł 700,00 zł 600,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 0,00 zł Wydatki gminy Jasieniec w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy w 2005 r. Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne

7 WYDATKI OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA1.710,87 ZŁ *stan według liczby ludności gminy na dzień r mieszkańców Informacje budżetowe dotyczące 2006 roku nie są jeszcze pełne i ostateczne. Kwoty zaplanowane w poszczególnych kategoriach zarówno dochodów jak i wydatków mogą ulec jeszcze zmianie. Obecnie trwają jeszcze prace nad ostatecznym kształtem budżetu na 2006 rok. W 2005 roku gmina realizowała następujące inwestycje: Tak jak w poprzednich latach główne kierunki działań to inwestowanie w infrastrukturę techniczną w tym: - drogi gminne i powiatowe, - wodociągi, - rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - rozbudowa bazy oświatowej, - modernizacja oświetlenia ulicznego, - dosprzętowienie OSP zakup wozu bojowego dla OSP Jasieniec, - remonty budynków ośrodków zdrowia w Jasieńcu i Gośniewicach. W b.r. Ośrodek zdrowia w Jasieńcu Droga Ryszki - Miedzechów

8 W br realizowano następujące zadania: 1. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych: Justynówka-Tworki, Ignaców, Stefanków 2. Wykonanie podbudowy dróg gminnych: - Czachów II etap - Boglewice Ryszko I etap, - Ryszki Miedzechów I etap, 3. Modernizacja dróg powiatowych wspólnie ze Starostwem w Grójcu: Gniejewice Wierzchowina III etap 4. Rozbudowa wodociągów gminnych: - wodociąg Gniejewice Gośniewice (25 przyłączy) - wodociąg Wólka Turowska Turowice dokumentacja techniczna. 5. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Jasieńcu odcinek odprowadzający wody opadowe z centrum miejscowości. 6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Turowice. 7. Przygotowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu. Przystąpiliśmy także do realizacji dużej inwestycji w oświacie jaką jest budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Jasieńcu. Inwestycja zaplanowana jest na 3 lata tj. na Koszt zadania ok.4 mln.zł. Plac budowy hali sportowej przy Publicznym gimnazjum w Jasieńcu.

9 Rozpoczęliśmy także realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja I etapu obejmującego 20 obiektów została przełożona na początek 2006 roku. Powodem tego jest konieczność unieważnienia przetargu na to zadanie, gdyż żadna z firm ubiegających się o realizację zadania nie przedstawiła wiarygodnej satysfakcjonującej nas oferty. Rozpoczęliśmy także remonty obiektów służby zdrowia w Jasieńcu i Gośniewicach. Wykonane remonty urządzeń budynków to pierwszy etap dostosowywania obiektów do wymogów jakim powinny odpowiadać. Co będziemy realizować w najbliższej przyszłości? Rok 2006 będzie czasem kontynuacji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności realizowane będą zadania rozpoczęte w latach poprzednich. Będą to następujące inwestycje: 1. budowa hali sportowej przy gimnazjum w Jasieńcu. Wartość zadania w 2006r. zamyka się kwotą zł. 2. budowa dróg gminnych: - Boglewice Ryszki - II etap, - Ryszki Miedzechów - II etap, - Jasieniec Czachów ostatni etap 3. budowa wodociągu Wólka Turowska Turowice o długości ok.1300mb. Przyłączonych zostanie 8 gospodarstw. 4. przydomowe oczyszczalnie ścieków I i II etap w ilości ok.50 szt. 5. modernizacja dróg powiatowych w tym: - zakończenie odcinka Gniejewice Wierzchowina, - Czachów Kępina podbudowa i nawierzchnia na długości500mb, - Turowice I etap, - budowa chodnika w kierunku Warpęs - I etap Obecnie trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. W najbliższych dniach zapadną więc decyzje czy i w jakim zakresie włączyć do planu następujące zadania: 1. wykonanie nowych nawierzchni na następujących drogach gminnych: - we wsi Rytomoczydła ok. 800mb, - w Gośniewicach ok. 1300mb, - Koziegłowy Leżne Zbrosza Duża ok.1500mb, - Łychów Szymanów Wierzchowina ok.3000mb. 2. wykonanie nawierzchni na drogach osiedlowych w Jasieńcu: - ul.działkowa, Osiedlowa, Piwna 3. wykonanie wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich nowej nawierzchni chodników w Jasieńcu o ogólnej długości ok.800mb. 4. urządzenie boiska przyszkolnego w Zbroszy Dużej, zakładamy, że będzie to uniwersalne boisko o trawiastej nawierzchni wykorzystywane także przez Klub Iskra. 5. zakup sprzętu dla Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (spirometr, aparat USG, aparat EKG). 6. modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsiach Miedzechów, Zbrosza Duża, Jasieniec i Przydróżek.

10 Ostateczną listę zadań przyjętych do realizacji w następnym roku przedstawimy po ostatecznym przyjęciu przez Radę Gminy. Chcemy także w najbliższym roku podjąć prace przygotowawcze tzn. wykonać niezbędną dokumentację techniczną zadań na lata następne. Będą to: - rozbudowa wodociągów gminnych w kierunkach: Czachów, Kurczowa Wieś, Olszany, Miedzechów z równoczesną rozbudową ujęć wody i stacji jej uzdatniania, - dokumentacja na budowę dróg gminnych Tworki Boglewice, Boglewice Olszany, - modernizacja drogi wojewódzkiej Skurów-Warka na odcinku Jasieniec wraz z budową chodników niezbędnych przy tej ruchliwej trasie. W/w dokumentacje wraz z przygotowaną już dokumentacją rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęte inwestycje będą wyznaczać kierunki inwestowania gminy w latach następnych. Główne strumienie środków finansowych przyznanych na inwestycje będą kierowane na następujące dziedziny: 1. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 2. rozbudowa wodociągów gminnych, 3. dalsza modernizacja dróg gminnych i dróg powiatowych, 4. modernizacja drogi wojewódzkiej w tym budowa chodników w kierunku Czachowa i Woli Boglewskiej, 5. zakończenie budowy hali sportowej przy gimnazjum i dalsza modernizacja bazy oświatowej, 6. budowa budynku komunalnego (mieszkania socjalne) UWAGA!!! W czasie opracowywania Przewodnika po budżecie gminy Jasieniec nie znana jeszcze była ostateczna wersja uchwały budżetowej na rok W dniu 29 grudnia 2005 r. Rada Gminy Jasieniec uchwaliła nowy budżet. Radni podjęli decyzje o realizacji wszystkich z wyżej wymienionych, planowanych zadań inwestycyjnych. Pełny tekst Uchwały budżetowej na rok 2006 jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminny Pracownicy urzędu gminy pierwszy raz przygotowali dla Państwa tego typu broszurę dlatego mile będą widziane wszystkie uwagi na temat jej wyglądu, zrozumiałości i dostępności. Uwagi oraz pytania można kierować do: Sekretariat urzędu pok. 14, tel , Skarbnik P. Elżbieta Krawczyk pok. 21, tel wew. 33 oraz na adres

11 Informacje o Urzędzie Gminy w Jasieńcu Urząd Gminy w Jasieńcu ul. Warecka 42, Jasieniec, tel fax www. jasieniec.pl Godziny pracy: , od poniedziałku do piątku Przewodnicząca Rady Gminy Jasieniec Bożena Szcześ przyjmuje interesantów w poniedziałki od pok. nr 19 tel wew. 40 Wójt Gminy Jasieniec Marek Pietrzak przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu wejście przez sekretariat tel wew. 31 Skarbnik Gminy Jasieniec Elżbieta Krawczyk pok. 21 tel wew. 33 Sekretarz Gminy Jasieniec Konrad Tkaczyk przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu wejście przez sekretariat tel wew. 37

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo