Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno ul. Pl. J. Metziga 26/6 tel./fax 65/ Poznań ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 61/ Odwiedź nas na Facebooku Centrum PISOP Jest organizacją pozarządową utworzoną 15 września 2000 roku Należy do Ogólnopolskiej Sieci SPLOT Nazwa PISOP jest skrótem słów: Poradnictwo, Informacja, Szkolenia, Organizacji Pozarządowych W ramach swoich działań: - Aktywizuje społeczności lokalne w Wielkopolsce - Wspomaga przedsiębiorczość społeczną - Wspiera współpracę Stabilnośćdziałańzapewnia jej prowadzona, za pośrednictwem Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju, działalność gospodarcza.

2 Osiągnięcia Centrum PISOP Aktywne uczestnictwo w konsultacjach dokumentów strategicznych Animowanie Sieci Centrów Informacyjno Doradczych (CID) w Wielkopolsce Organizowanie corocznych Konferencji Plenarnych Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych Stworzenie i administrowanie serwisu internetowego dla wielkopolskich organizacji pozarządowych Osiągnięcia Centrum PISOP Rozpoczęcie dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce Powołanie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej Działania na rzecz powołania Pełnomocników NGO (urzędników odpowiedzialnych za współpracę z NGO) w Wielkopolsce Wspieranie projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego od 2005 r. Prowadzenie (wspólnie z trzema organizacjami) Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Powołanie Fundacji Niwa Edukacji i Rozwoju.

3 Jak założyć Fundację Stowarzyszenie Sytuacja młodych na rynku pracy Bezrobociedla osób poniżej 24 roku życia oraz dla grupy wiekowej wyniosło w I kwartale 2014 roku odpowiednio 17,5 proc. i 28,8 proc

4 3 sektory w państwie 3 sektory w państwie 1. Sektor publiczny, który tworzy i działa w oparciu o prawo i może być utożsamiany z tym co nazywamy państwem, 2. Biznes, funkcjonujący w oparciu o rynek i jego prawa (w tym ryzyko), gdzie nacisk kładziony jest na zysk, 3. Ekonomia społeczna, w tym organizacje pozarządowe, NGO prowadzące działalność gospodarczą, Spółdzielnie Socjane, Zakłady Aktywności Zawodowej itp. której celem jest realizacja celów społecznych przy wykorzystaniu narzędzi ekonomicznych.

5 Przedsiębiorstwo społeczne Podmioty ekonomii społecznej to te, które łącznie spełniają następujące cechy: służącelom ponadindywidualnym (wspólnotowym lub społecznym), istotniejszym niżgenerowanie zysku, sąniezależnie zarządzane, sąoparte o demokratyczne procesy podejmowania decyzji, obowiązuje w nich prymat człowieka i pracy nad kapitałem i jego dystrybucją. Cechy charakterystyczne ekonomii społecznej (Borzaga, Defourny, 2001). Pojęcia pokrewne: Ekonomia społeczna, gospodarka społeczna, trzeci sektor, organizacje pozarządowe Przedsiębiorczość społeczna Podmioty ekonomii społecznej (PES) to m.in.: Stowarzyszenia Fundacje Spółdzielnie (socjalne, pracy i in.), Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej

6 Organizacja pozarządowa organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia( ) Podstawowe informacje o organizacjach pozarządowych W Polsce stowarzyszeńi fundacji jest ok. 60 tys. (nie licząc OSP), z czego większość to stowarzyszenia (1/8 to fundacje) Rocznie powstaje ok. 1 nowych organizacji Główne obszary działania organizacji to sport, turystyka, rekreacja (38%), kultura (17%), edukacja (14%) Blisko jedna trzecia organizacji nie pracuje systematycznie, w tym 8%wprost deklaruje, że podejmuje działania nie częściej niżkilka razy do roku 55% organizacji płaci za pracęna jej rzecz. 39% zatrudnia stałych, regularnych pracowników Przeciętne roczne przychody polskich organizacji to 18 tys. zł. (20% organizacji ma przychody poniżej 1 tys. zł) Dane Stowarzyszenie Klon/Jawor 2013 r.

7 Organizacje pozarządowe w oczach Polaków Polacy bardzo niejednoznacznie postrzegajątrzeci sektor. 61% uważa, że jest on skuteczniejszy od instytucji państwowych, 43% dostrzega wkład organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, jednocześnie 48% wątpi w ich wpływ na rozwiązanie ważnych problemów społecznych w Polsce, tyle samo uważa też, że dochodzi w nich do nadużyć czy prywaty. Dane Stowarzyszenie Klon/Jawor 2013 r. Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych

8 Wynagrodzenie w organizacjach pozarządowych Spośród organizacji zatrudniających personel 10% najlepiej wynagradzających płaci średnio 3 tys. złbrutto lub więcej, a 10% najgorzej wynagradzających 400 złlub mniej (dane dotycząwszystkich wynagrodzeńniezależnie od wymiaru czasu pracy nie można traktować tych danych jako wynagrodzeń za pełen etat). Źródła finansowania NGO składki członkowskie darowizny (pieniężne i dary rzeczowe) dotacje ze środków publicznych i prywatnych sponsoring odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (organizacje pożytku publicznego) zbiórki publiczne, kampanie dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe nawiązki sądowe dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego dochody z działalności gospodarczej spadki, zapisy inne źródła: kredyty, pożyczki, itp.

9 Składki członkowskie Składki członkowskie występujątylko w organizacjach typu członkowskiego, czyli stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń. Granty - środki publiczne Samorząd: gmina powiat Województwo Rząd Ministerstwa Kancelarie premiera i prezydenta

10 Darowizny odliczania od podatku 6 % osoby fizyczne 10 % osoby prawne Jeden procent

11 Zbiórki publiczne Zbiórka to publiczne zbieranie rzeczy lub pieniędzy na pewien z góry określony cel, który musi być: godny poparcia ze względu na interes publiczny, a więc np. religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społecznoopiekuńczy zgodny z prawem, zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji albo aktem organizacyjnym komitetu, powołanego do zorganizowania zbiórki. Działalność gospodarcza i działalność odpłatna Dział. odpłatna nie może generować zysku Dział. gosp. powinna generowaćzysk ale stanowi dodatkowe źródło dochodu

12 Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.,nr 46, poz. 203 z późn. zm.), art. 1-3, 5. ust. 5 i 7 ust. 1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U Nr 215 poz. 1823), art. 19 ust. 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1992 r. (I CRN 182/92, OSNC 1993 poz. 139) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późn. zm), art. 22 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 9, 19, 19a, 19b

13 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U nr 0 poz. 591), art , art. 45a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.) Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., Nr 269, poz z późn. zm.), art. 2 ust. 1 i art. 5-6 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. Nr 118, poz z późn. zm.)

14 Fundacja Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów. Istotą fundacji jest, zatem istnienie majątku przeznaczonego przez fundatora na publicznie użyteczny cel. Opiekę nad majątkiem oraz odpowiedzialność za realizację celów przejmuje, po zarejestrowaniu fundacji, zarząd. Aby powstała fundacja konieczny jest fundator, który przeznacza pewien majątek na publicznie użyteczny cel. Fundator określa też majątek przeznaczony na ten cel, czyli tzw. fundusz założycielski. Osobę tworzącą fundację nazywamy fundatorem. Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec, ponieważ, zgodnie z ustawą, fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania (art. 2 ust. 1). Fundację może powołać również osoba prawna (np. uczelnia wyższa, firma prywatna), której siedziba mieści się w Polsce lub za granicą. Fundatorów może też być kilku kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych lub grupa składająca się z jednych i drugich Fundator może też wyznaczyć inną osobę, jako odpowiedzialną za te zadania.

15 Rola Fundatora w procesie powoływania fundacji polega na złożeniu, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o ustanowieniu fundacji i przeznaczeniu na jej rzecz określonego majątku, sporządzeniu statutu oraz zarejestrowaniu fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do sporządzenia statutu czy rejestracji fundacji fundator może wyznaczyć inną osobę (członka zarządu, pełnomocnika procesowego) dając jej swoje pisemne pełnomocnictwo. po zarejestrowaniu fundacji jest zakończona, a odpowiedzialnośćza majątek i działania fundacji przejmuje zarząd. Fundator po założeniu fundacji może jednak włączyć się w jej działania - funkcję fundatora można pełnić na dwa sposoby (ale tylko wówczas, jeśli statut zawiera odpowiednie zapisy, umożliwiające mu pełnienie takiej funkcji) Akt fundacyjny Akt fundacyjny (założycielski) to oświadczenie woli fundatora zmierzające do ustanowienia fundacji, określające cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu. Ustawa wymaga, żeby oświadczenie miało formę aktu notarialnego, dlatego fundator musi udaćsiędo notariusza i w jego obecności wyrazić wolę o powołaniu fundacji, którą notariusz zapisze w formie aktu notarialnego (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ustanowienie fundacji następuje w testamencie art. 3 ust. 1-3). Jeśli fundatora reprezentowałby pełnomocnik, to osoba ta musi mieć pełnomocnictwo ustanowione również w formie aktu notarialnego

16 Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji musi zawierać cel/cele powstania fundacji oraz majątek przeznaczony na jego/ich realizację. Fundator może również w oświadczeniu wskazać ministra, który będzie sprawował nadzór nad fundacją. Wybierając właściwego ministra, należy przyjrzeć się głównym celom fundacji i wskazać tego ministra, z którego zakresem działań wiążą się one najściślej. Ministra można też wskazać na późniejszym etapie zakładania fundacji czyli w trakcie rejestracji sądowej. Zanim fundator uda się do notariusza (który sporządzi akt notarialny), najpierw podejmuje decyzję, jakiej wartości majątek przeznaczy dla fundacji i jakim celom ten majątek posłuży. Jeśli fundatorów jest kilku, to muszą rozstrzygnąć między sobą, jaki dokładnie majątek przekaże każdy z nich. Gdy na fundusz założycielski składają się, np. dzieła sztuki, dom, samochód, to muszą zostać wycenione. KOSZTY - podpisania aktu założycielskiego (notarialnego) Za sporządzenie aktu fundacyjnego (notarialnego) notariusz pobiera od fundatora opłatę tzw. taksę notarialną. Jej wysokość zależy od wartości majątku przeznaczonego na realizację celu fundacji. Im wyższa wartość funduszu założycielskiego, tym wyższa taksa notarialna.

17 Przykład: Za złożenie przed notariuszem oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji, której fundusz założycielski wynosi 5000 zł, notariusz ma prawo pobrać maksymalnie 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł. Przy 5000 zł majątku tę nadwyżkę stanowi 2000 zł. 3% od 2000 zł to 60 zł, a więc maksymalna taksa notarialna wyniesie 160 zł (100 zł plus 60 zł). Pamiętajmy też, że do tej kwoty 160 zł trzeba doliczyć 23% VAT. Poza tym będzie ona wyższa, jeśli notariusz wykona jakieś dodatkowe czynności, np. wyda odpis aktu notarialnego. Co to jest fundusz założycielski? Fundator oprócz określenia celów działania fundacji, podejmuje decyzję o wysokości majątku, który na realizację tego celu przeznaczy. Środki zadeklarowane przez fundatora (a później przekazane) powinny umożliwić fundacji rozpoczęcie działań. Majątek ten stanie się tzw. funduszem założycielskim. Na fundusz założycielski składaćsięmogą: pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji Decyzję, co do wysokości funduszu założycielskiego podejmuje fundator lub fundatorzy.

18 Wartość funduszu założycielskiego Minimalna wysokośćfunduszu założycielskiego zależy od tego czy fundacja będzie chciała podjąć działalność gospodarczą czy też nie. Dla fundacji, które nie chcą prowadzić działalności gospodarczej nie zostało sprecyzowane w ustawie, ile powinna wynosić minimalna wartość składników majątku. Przyjęło się, że minimalna wysokość funduszu założycielskiego wynosi od 500 do 1000 zł. Jeśli fundacja ma zamiar podjąć działalność gospodarczą, to na tę działalność powinno się przeznaczyć minimum 1000 zł, a na działalność statutową nie mniej niż na działalność gospodarczą, czyli również przynajmniej 1000 zł. Przykładowo, minimalna wartość majątku fundacji mogłaby wynosić, np zł, z czego 1500 zł przeznaczone byłoby na realizację celów statutowych fundacji, a 1000 zł na działalność gospodarczą. Cel fundacji Cel, dla którego możemy powołać fundację, powinien być społecznie lub gospodarczo użyteczny, zgodny z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności takim jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami (art. 1). Wyrażenie w szczególności oznacza, że wymienione w ustawie, a przywołane wyżej cele, są podane jedynie dla przykładu. Oznacza to w praktyce, że fundacja może realizować dowolne cele charytatywne lub społeczne czy też gospodarczo użyteczne pod warunkiem jednak, że mają one charakter publiczny. Czasem może wydawać się, że cel dla którego chcielibyśmy powołać fundację, jest jak najbardziej użyteczny, np. pomoc finansowa w formie wieloletniego stypendium dla osieroconego dziecka. Jednak cel wyżej podany nie ma charakteru publicznego. Dlatego też ważne jest, aby określając zakres działań organizacji pamiętać, że fundacja nie powinna byćtworzona w celu zaspokojenia prywatnego, osobistego dobra fundatora lub jakiejkolwiek innej osoby, lecz dla dobra ogólnego. Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona.

19 Niezarobkowość celu Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona. Oznacza to konieczność przeznaczenia wszelkich dochodów uzyskiwanych przez fundację (zarówno z majątku, w który fundacja została wyposażona przez fundatora, środków uzyskiwanych spoza funduszu założycielskiego, jak i darowizn, dochodów z działalności gospodarczej) na osiągnięcie tego celu. Przy określaniu celów warto pamiętać również o tym, że to jak zostaną one zapisane w statucie jest ważne ze względu na możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, przekazywania darowizn, a także przy ubieganiu się o dotację. Cele opisane w statucie a zwolnienie z podatku dochodowego Fundacja, tak jak każda inna osoba prawna, podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i musi płacić podatki. Może jednak korzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli jej celem jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, oraz działalność w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

20 Oznacza to, że środki pozyskane przez fundację będą podlegały zwolnieniu podatkowemu (dochód będzie zwolniony z podatku dochodowego), jeżeli zostaną przeznaczone na cele i działania, które zawierają się w wyżej wymienionych dziedzinach, będących celami statutowymi fundacji. Cele opisane w statucie a darowizny Jedną z możliwości zdobywania środków na rzecz realizacji celów statutowych przez fundację jest możliwość otrzymywania wsparcia w formie darowizn. Osoby, które chcą w ten sposób wesprzeć działania, np. edukacyjne, charytatywne, wybranej fundacji, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego. Możliwość taką daje ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Darowizna będzie podlegała odliczeniu podatkowemu, jeżeli zostanie przekazana fundacji na rzecz realizacji jej celów statutowych zawierających się w katalogu celów wymienianych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

21 Cele te częściowo pokrywają się z wymienionymi wcześniej w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Jest to np.: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Dlatego też, aby umożliwić darczyńcom wspieranie darowiznami naszej fundacji, przy określaniu celu fundacji, warto wziąćpod uwagęrównież zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele opisane w statucie a dotacje Fundacje mogą ubiegać się o dotację na realizację swoich działań. Jeśli jednym z wymogów sponsora jest to, że ze statutu fundacji musi wynikać, np. zapis o działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych, to rzeczywiście informacja ta musi być umieszczona w statucie musi to wynikać ze statutu. W przeciwnym wypadku nasz wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych. W związku z tym przy określaniu celu warto zwrócić uwagę, by pole działania fundacji nie było zbyt wąskie. Pamiętajmy, że jeśli statut fundacji nie przewiduje możliwości zmiany celu fundacji, to nikt, nawet fundator nie może dokonać takiej zmiany. PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE: Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków.

22 STATUT Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument konstytucja fundacji to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania fundacji. W statucie szuka się odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: Dla kogo działa fundacja? Jakie są jej cele? Jakie działania może prowadzić? Jakie kompetencje mają władze? Skąd może pochodzić majątek fundacji? Najpierw trzeba napisać statut a potem go uchwalić, czyli postanowić, że statut będzie wyglądał tak a nie inaczej. I trzeba to zrobić przed złożeniem wniosku o rejestracjęorganizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponieważ jest on jednym z najważniejszych załączników (dokumentów), które dołączamy do wniosku. Sąd sprawdza czy statut jest zgodny z prawem. Napisanie statutu można zlecić prawnikowi, ale wbrew obiegowym opiniom statutu nie musi pisać prawnik. Lepiej jest napisać tą bardzo ważną konstytucję organizacji, samodzielnie. Dzięki temu statut będzie dokładnej odzwierciedlał nasze potrzeby, a my będziemy dokładnie rozumieli jego postanowienia.

23 Co musi zawierać statut fundacji? 1. Nazwa i siedziba 2. Majątek (czyli informacje o tym skąd fundacja będzie miała pieniądze na działanie, jaka jest wysokośćfunduszu założycielskiego itd.) 3. Cele fundacji 4. Sposoby realizacji celów statutowych 5. Organy 5. Obowiązkowe władze fundacji Fundacja, tak jak i inne osoby prawne, musi mieć zarząd, czyli organ wykonawczy, który kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz. I tak naprawdę można na tym poprzestać, ponieważ w myśl ustawy o fundacjach wystarczy mieć powołany zarząd fundacji, by działać. Zarząd jest więc jedynym obowiązkowym organem. Zarząd to jedyny obowiązkowy organ fundacji. Jest to władza wykonawcza, organ odpowiadający za faktyczne codzienne działania fundacji. Jest to również wizytówka fundacji, ponieważ to członkowie zarządu reprezentują organizację na zewnątrz, czyli innymi słowy podpisują różne umowy, rozmawiają z innymi o współpracy itp. Zarząd odpowiada za majątek fundacji, co w praktyce oznacza, że np. przyjmuje darowizny, podpisuje umowy czy sprawozdania finansowe. W statucie musi być jasno określony sposób wyboru członków zarządu, jego kompetencje i tryb pracy.

24 W statucie fundacji musi być określony sposób wyboru zarządu. Pierwszy zarząd zwyczajowo wybierany jest przez fundatora/fundatorów. Czasem wręcz w statucie wymienia się osoby, które wejdą w skład pierwszego zarządu fundacji. Członków zarządu można oczywiście wyznaczyć i później, czyli nie wypisywać ich imion oraz nazwisk w statucie. Jeśli fundacja chce starać się o status organizacji pożytku publicznego musi mieć powołany, oprócz zarządu, również organ kontroli wewnętrznej (np. radę fundacji czy komisję rewizyjną), którego członkowie spełniają określone wymogi (zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 6. Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych To informacje o tym, kto może w imieniu fundacji podpisywać umowy, otwierać rachunki bankowe, przyjmować darowizny itp. W statucie musimy mieć informację o tym, kto reprezentuje fundację na zewnątrz np. prezes, dyrektor. Wyjątkowym dokumentem jest sprawozdanie finansowe fundacji, pod którym zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, podpisują się wszyscy członkowie zarządu. PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE: 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

25 Co może zawierać statut fundacji? Dodatkowe, a więc nieobowiązkowe, zapisy w statucie fundacji, mogą dotyczyć następujących spraw: Informacje o władzach fundacji innych niż zarząd (np. rada fundacji, rada fundatorów). Zmiana statutu, zmiana celu. Połączenie z innymi organizacjami. Określenie sposobu likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku. Wskazanie ministra właściwego dla danej. Prowadzenie działalności gospodarczej. Postanowienia ogólne. Pomimo tego, że informacje te nie są wymagane wiele z tych zapisów warto z praktycznych względów umieścić w statucie po to by usprawnić działanie fundacji. KRS - dokumentacja 1) KRS-W20 formularz podstawowy, służący do zgłoszenia fundacji jej nazwy, siedziby itd., 2) KRS-WK formularz załącznik służący do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz organu nadzorczego; jeden formularz: a) KRS-WK składamy, kiedy statut fundacji przewiduje powołanie jedynie organu uprawnionego do reprezentacji. Wypełniamy go wtedy tylko dla zarządu. Cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Jeśli fundacja ma jeszcze organ nadzoru wewnętrznego to składamy b) drugi formularz KRS-WK zgłaszając osoby będące członkami tego organu, bez podawania ich funkcji (zależnie od treści statutu organ kontroli wewnętrznej może nosić nazwę np. rada fundacji, komisja rewizyjna)

26 3) KRS-WM służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, fundacji do rejestru przedsiębiorców składamy go tylko wówczas, gdy fundacja w statucie ma zapisaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze fundacji; jeśli fundacja ma zapisaną w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale chce tę działalność rozpocząć w późniejszym czasie, to tego formularza nie składa KRS Załączniki oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji) dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację.

27 KRS za co się płaci? Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej rejestracja zmiana wpisu w rejestrze wykreślenie z rejestru fundacja 250 zł 150 zł 300 zł stowarzyszenie 0 zł 0 zł lub 150 zł* 300 zł Rejestr przedsiębiorców (jeśli stowarzyszenie/fundacja chce prowadzić działalność gospodarczą) rejestracja dokonanie zmiany wpisu w rejestrze wykreślenie z rejestru fundacja/ stowarzyszenie rejestr przedsiębiorców 500 zł 250 zł 150 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym* 100 zł** 100 zł*** 250 zł

28 REGON Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja musi dodatkowo uzyskać numer REGON. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła do rejestru REGON (np. o zmianie siedziby). Numer REGON jest informacją o organizacji, służącą przede wszystkim do: identyfikacji różnych podmiotów wpisywanych do różnych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej, ujednoliceniu sposobu opisywania podmiotów, dostarczeniu ogólnej charakterystyki działających podmiotów;, tworzenia baz adresowych działających podmiotów, tworzenia baz potrzebnych do badań statystycznych. Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami np. na dostarczenie Internetu). NIP NIP służy do identyfikacji podmiotów prowadzących działalność i musimy go mieć nawet, jeżeli dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiśczas nie mamy żadnych dochodów. Zgłoszenie NIP-2 jest ostatnim etapem rejestracji określamy w nim datę rozpoczęcia działalności. Numer NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy zakładani konta bankowego, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami). Rozpoczynamy działalność z dniem, który zadeklarujemy w zgłoszeniu NIP-2 (może być późniejsza niż samo zgłoszenie). O numer NIP występujemy do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji. Składamy wypełniony druk zgłoszenia NIP-2. W niektórych urzędach skarbowych wymagane są dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, wyciąg z KRS, umowa na użytkowanie lokalu, statut. W związku ze zmianą przepisów praktyka w tym względzie bywa różna, warto więc przed złożeniem wniosku uzyskać informację bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym.

29 KONTO BANKOWE Do założenia rachunku w banku potrzebne są: statut, wypis z KRS, dokumenty tożsamości osób zawierających umowęw imieniu organizacji, NIP i REGON w zależności od banku trzeba je dostarczyćrazem z pierwszym wnioskiem albo już po założeniu konta. Zakładamy stowarzyszenie! Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne zainteresowania (np. interesują się grami planszowymi) lub wspólny cel (np. chcąwesprzećschronisko dla psów). Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony sobie cel (np. wpisać budynek do rejestru zabytków, odnowić świetlicę wiejską, pobudzać aktywność mieszkańców itd.).

30 Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to: dobrowolność samorządność trwałość niezarobkowy cel Rodzaje stowarzyszeń

31 Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jedna z najczęstszych form prowadzenia działalności społecznej w Polsce. Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS jest powoływane przez co najmniej 15 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski (art. 9). Kto może założyć stowarzyszenie? obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione) i nie pozbawieni praw publicznych (art. 3 ust. 1).

32 Kto może założyć stowarzyszenie? - małoletni małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. małoletni w wieku lat (mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych) może należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie zarządu danego stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki (art. 3 ust. 2 i 3). Kto może założyć stowarzyszenie? cudzoziemiec, niemający zameldowania na terytorium Polski, może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość. Cudzoziemcy, mający zameldowanie w naszym kraju, mogą tworzyć stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich (art. 4 ust. 1 i 2).

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym Prawo w NGO czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym 2 Spis treści: CZYM SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?...5 JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ?...7 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla społeczności lokalnych- FUNDACJA

Poradnik dla społeczności lokalnych- FUNDACJA Poradnik dla społeczności lokalnych- FUNDACJA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Październik, 2012 r. Prezentacja została opracowana w ramach projektu pn.: Aktywnie dla dobra wspólnego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Opracowanie tekstu: Renata Niecikowska Aktualizacja tekstu: Radosław Skiba Stowarzyszenie Klon/Jawor wydanie 3 SPIS TREŚCI: I. UWAGI OGÓLNE 3 Zmiany w rejestracji stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Autor: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Aktualizacja: Radosław Skiba SPIS TREŚCI Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząd działalnośd społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja? Po co rejestracja?

Jak rozpocząd działalnośd społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja? Po co rejestracja? Jak rozpocząd działalnośd społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja? Po co rejestracja? Co lepiej założyd stowarzyszenie czy fundację? To pytanie zadają sobie często osoby stające przed decyzją o sformalizowaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE-

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Lipiec 2012 r. Prezentacja została opracowana w ramach projektu pn.: Aktywnie dla dobra wspólnego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie?

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Oborniki 2011 r. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Autorka: Aneta Krawczyk (Informatorium) 3w 007, 15.03.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STOWARZYSZEŃ AJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU WSI

TWORZENIE STOWARZYSZEŃ AJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU WSI ŚĄ PROGRAM ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA L SKIEGO 2006-2010 2010 TWORZENIE STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJ AJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU WSI Katowice, 07.09.07 Iwona Charciarek Lesław Czernik Program realizowany przy udziale

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć stowarzyszenie? Informacje ogólne prawo tworzenia i działania stowarzyszeń ma źródło w artykule 12 Konstytucji, jako wolność zrzeszania się; podstawowym aktem, gdzie uregulowane zostały zasady

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@uj.edu.pl lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Studia dzienne: Kulturoznawstwo Akademia Ignatianum w Krakowie Najpopularniejsze ngo

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo