Jak sprawić by nastolatki zaczęły zarabiać pieniądze i mądrze się z nimi obchodziły?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak sprawić by nastolatki zaczęły zarabiać pieniądze i mądrze się z nimi obchodziły?"

Transkrypt

1 Jak sprawić by nastolatki zaczęły zarabiać pieniądze i mądrze się z nimi obchodziły? Marcin Panek Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie ul. Marii Grzegorzewskiej 10, Warszawa Praca wykonana pod przewodnictwem Pani Anny Winnickiej Warszawa, luty 2010

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Skąd nastolatek bierze pieniądze? 3. Nastolatek a podjęcie pracy 4. Jak nastolatek dysponuje swoimi pieniędzmi? 5. Wywiad z ekspertem 6. Koniec świnki skarbonki? 7. Propozycje rozwiązań problemu 8. Mój wybór rozwiązania problemu 9. Zakończenie 10. Bibliografia / Źródła 11. Załączniki 2

3 Wstęp Często z osiągnięciem 14, 15 roku Ŝycia człowiek zaczyna być postrzegany szczególnie przez rodziców jako prawie dorosły. Musi zacząć prać swoje rzeczy, sprzątać swój pokój, opiekować się młodszym rodzeństwem i być odpowiedzialnym za samego siebie. Kiedy się usamodzielniamy, zaczynają nam być potrzebne pieniądze. Trzeba kupić coś ciepłego na obiad, coś do przegryzienia w autobusie, bilet do kina. Takie wydatki najczęściej nie są wysokie. Czasami jednak do tego kina zabieramy koleŝankę, idziemy na imprezę i wypada kupić coś do jedzenia, na wystawie zauwaŝamy niesamowite buty, które oczywiście zaraz musimy mieć! Wtedy zazwyczaj zaczynają się nasze kłopoty. Buty, dwa bilety i pop corn nie kosztują tyle, co bułka w sklepie czy zapiekanka. Rodzice odpowiadają, Ŝe juŝ dostałeś swoją tygodniówkę, a innych źródeł często nie ma. Oczywiście nie oszczędzamy, bo nie mamy z czego, wszystko wydając na bieŝąco. W takich chwilach marzymy o czymś takim jak szybki zastrzyk gotówki. Nie ma sprawy, od jutra zaczynamy jakąś pracę! Okazuje się, Ŝe wcale nie jest to takie proste. JeŜeli mamy 16 lat, znalezienie płatnej pracy graniczy z cudem, jeŝeli nie skończyliśmy 16 - jest praktycznie niemoŝliwe. I co zrobić w takiej sytuacji? Stają przed nią kaŝdego dnia setki nastolatków. JeŜeli nie mamy Ŝadnej zaprzyjaźnionej rodziny, której dziećmi moglibyśmy się opiekować, nie uda nam się namówić rodziców na płacenie nam za wyrzucanie śmieci i nie jesteśmy przypadkiem geniuszem komputerowym to znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia. W mojej pracy chciałbym przedstawić finanse nastolatków i pokazać, w jaki sposób mogłyby zacząć zarabiać i jak sprawić by mądrzej dysponowały zarobionymi juŝ pieniędzmi. 3

4 Skąd nastolatek bierze pieniądze? Na początku chciałbym przedstawić moje badania na temat głównego źródła dochodów nastolatków. Wszystkie ankiety w tej pracy zostały przeprowadzone na grupie 52 osób w wieku lat, mieszkańców duŝego miasta lub jego okolic. Pełna treść ankiety oraz jej szczegółowa analiza znajdują się w załączniku, na końcu pracy. Na pytanie Jakie jest główne źródło Twoich dochodów ankietowani odpowiedzieli: Wykres 1. Główne źródło dochodów Jakie jest główne źródło Twoich dochodów? 6% 8% 6% Rodzice Dalsza rodzina Zarabiam sam Inne 80% Źródło: Na podstawie własnych badań ankietowych 4

5 Wśród zaznaczających Zarabiam sam padły odpowiedzi: opiekuję się dziećmi znajomych, robię zakupy sąsiadom, roznoszę paczki, zarabiam na reklamach na mojej stronie internetowej, sprzedaję postaci z gry internetowej. Wszyscy wybierający odpowiedź Inne uzyskiwali dochody ze stypendium szkolnego. Jak widzimy dla 86% ankietowanych głównym źródłem pieniędzy jest najbliŝsza rodzina. Dalsze 6% pobiera stypendium. Tylko 8% zarabia pieniądze samodzielnie, ale popatrzmy, w jaki sposób to robi. śaden z ankietowanych nie pracuje legalnie, tzn. nie ma umowy o pracę. JeŜeli posiadanie strony internetowej jest pewnym rodzajem samodzielnej pracy, to jest ona na pewno zarejestrowana na osobę dorosłą, czyli ten sposób pozyskiwania pieniędzy nie jest legalny. Podobnie jest ze sprzedawaniem postaci z gier komputerowych, jest to nielegalne samo w sobie, a do tego konto na serwisie aukcyjnym jest zarejestrowane na osobę dorosłą. Pozostałe zajęcia są dorywcze, czy przypadkowe jak np. roznoszenie paczek. śaden Z ANKIETOWANYCH NIE PRACUJE OFICJALNIE, A JEGO DOCHODY NIE SĄ OPODATKOWANE. 5

6 Nastolatek a podjęcie pracy Chciałbym teraz zamieścić wycinki z rozdziału 9 Kodeksu Pracy, aby naświetlić sytuację młodocianego pracownika. Rozdział I Przepisy ogólne Art Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat. Art Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: 1) ukończyli co najmniej gimnazjum( ) 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych moŝe być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. ( ) 5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej moŝe w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne: 1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, 2) zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego, 3) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, 4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. ( ) Rozdział IIIa Zatrudnianie młodocianych w innym celu niŝ przygotowanie zawodowe 6

7 Art Młodociany moŝe być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. 2. Praca lekka nie moŝe powodować zagroŝenia dla Ŝycia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a takŝe nie moŝe utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. ( ) Art ( ) 2. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie moŝe przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie moŝe przekraczać 2 godzin. 3. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie moŝe przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie moŝe jednak przekraczać 6 godzin. ( ) Rozdział IV Szczególna ochrona zdrowia ( ) Art Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie moŝe przekraczać 6 godzin na dobę. 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyŝej 16 lat nie moŝe przekraczać 8 godzin na dobę. 3. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. 31. JeŜeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuŝszy niŝ 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy. 7

8 4. (skreślony). Art Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 11. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00. W przypadkach określonych w art pora nocna przypada pomiędzy godzinami 20:00 a 6: Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niŝ 14 godzin. 3. Młodocianemu przysługuje w kaŝdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. Dział piętnasty Przypisy końcowe ( ) Art Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku Ŝycia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a takŝe zezwolenia właściwego inspektora pracy. Źródło: i Kodeks Pracy z Komentarzem, Rzeczpospolita 2009 Jak widzimy, przy obecnych przepisach zatrudnienie się przez nastolatka jest bardzo trudne. Jedyne instytucje, które mają do tego prawo to prowadzące działalność kulturalną, artystyczną, sportową czy reklamową. Takich jest, jak wiemy, niewiele. JeŜeli juŝ takową znajdziemy, praktycznie niemoŝliwe jest się spotkać z płatnym etatem. Nigdy, ani ja ani Ŝaden z moich znajomych o takim etacie nie słyszał. 8

9 Najobszerniej opisany w ustawie przypadek o zatrudnianiu w ramach przygotowania zawodowego jest dostępny tylko dla uczniów szkół zawodowych i ew. techników i nie jest osiągalny dla nastolatka, który jest uczniem gimnazjum czy liceum. Istnieje teŝ trzecia opcja. Dowolna firma moŝe wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy o zgodę na zatrudnianie nieletnich. Tak postąpił np. McDonald s, ta droga jest jednak takŝe mocno ograniczona. Chciałbym zaprezentować fragment artykułu: Na duŝą skalę latków legalnie zatrudnia w Polsce tylko McDonald s. Pracują u nas przez wakacje i ferie mówi Krzysztof Kłapa, rzecznik firmy. Pierwszy nabór zorganizowano w 2007 r. Nastąpiła wówczas fala wyjazdów za granicę. Wzięliśmy więc przykład z innych krajów, gdzie restauracje naszej sieci zatrudniają nastolatków tłumaczy Kłapa. Zainteresowanie było ogromne do pracy przyjęto 1,7 tys. osób. Większość z nich pracowała niemal przez całe wakacje. Wielu chciało kontynuować pracę takŝe po ich zakończeniu. Chętnie byśmy na to przystali bo to znakomici pracownicy. Ale to się zupełnie nie opłaca. Zgodnie z prawem w wakacje nastolatki mogą pracować 35 godzin tygodniowo, a w czasie roku szkolnego 12 i trzeba im zapłacić tyle samo co dorosłemu pracującemu w pełnym wymiarze, czyli 40 godzin w tygodniu mówi Aneta Mitoraj, dyrektor działu personalnego McDonald s. 1. Pracować mogą jedynie osoby w wieku lat. 2. W ten sposób moŝna pracować tylko w czasie wakacji. W czasie roku szkolnego liczba godzin, przez które nieletni moŝe pracować spada z 35 do 12 przy 40 odpracowywanych przez pełnoletniego pracownika. Pracodawca musi jednak płacić taką samą pensje nieletniemu jak i 9

10 pełnoletniemu. O ile w czasie wakacji nie jest to, aŝ tak wielka róŝnica to w czasie roku firmie w Ŝaden sposób nie opłaca się zatrudnić takiego pracownika. 3. Jak widać takich firm jest bardzo mało, a zainteresowanie ogromne. Bardzo cięŝko jest zatem zdobyć taką posadę. 10

11 Jak nastolatek dysponuje swoimi pieniędzmi? Często nastolatek, kiedy juŝ zdobędzie pieniądze, potrafi się z nimi rozstać w ekspresowym tempie. Kino, przekąska, wizyta w galerii handlowej i z pieniędzy, które miały wystarczyć na tydzień - nie pozostaje nic. Chciałbym teraz zaprezentować wyniki mojej ankiety, której pytanie brzmiało: Kiedy zazwyczaj kończą Ci się pieniądze, które powinny Ci wystarczyć na cały tydzień? Wykres 2. Wydatki tygodniowe Kiedy zazwyczaj kończą Ci się pieniądze, które powinny Ci wystarczyć na cały tydzień? 10% 61% 29% Poniedziałek - Wtorek Środa - Czwartek Piątek - Sobota - Niedziela Źródło: Na podstawie własnych badań ankietowych Jak widzimy z oszczędnością wśród naszej młodzieŝy nie jest tak źle. AŜ 61% badanych pieniędzy wystarcza do końca tygodnia lub im się one w ogóle nie kończą. Wydaje się to duŝą liczbą, ale naleŝy wziąć pod uwagę, Ŝe 11

12 aŝ 39% ma problem z dobrym rozplanowaniem wydatków na cały tydzień. Przez kilka dni muszą nic nie wydawać albo poŝyczać, co moŝe prowadzić do róŝnego rodzaju kłopotów. Następne pytanie odnosi się bezpośrednio wydatków, brzmi ono: Na co wydajesz pieniądze w zwyczajnym tygodniu w czasie roku szkolnego. Ankietowany miał ponumerować odpowiedzi (od 1, czyli najwaŝniejsze wydatki do 6, czyli najmniej waŝne lub pomijane) wybierając: ciepłe posiłki, produkty spoŝywcze, uŝywki, ubrania, bilety, inne. Wykres 3. Wydatki na ciepłe posiłki Wykres 4. Wydatki na produkty spoŝywcze Ciepłe posiłki Produkty spoŝyw cze 9% 4% 21% % 4% 2% 21% % 15% 21% % 33% Wykres 5. Wydatki na uŝywki Wykres 6. Wydatki na ubrania UŜyw ki Ubrania 8% 2% 6% 2% % 22% % 16% % 22% 8% 10%

13 Wykres 7. Wydatki na bilety Wykres 8. Inne wydatki Bilety, w ejścia do klubów Inne 18% 12% 2% 12% 18% % 18% % % 6% 10% 16% Wykres 9. NajwaŜniejsze wydatki (pozycje 1 i 2) Wykres. 10 Najmniej waŝne wydatki (pozycje 5 i 6) % 17% 16% 5% 20% 27% ciepłe posiłki produkty spoŝyw cze uŝyw ki ubrania bilety inne 7% 26% 19% 6% 3% 39% ciepłe posiłki produkty spoŝyw cze uŝyw ki ubrania bilety inne Źródło: Wszystkie na podstawie własnych badań ankietowych W pierwszej kolejności nastolatki najwięcej wydają na ubrania. Stanowią one teŝ ponad 16% wydatków w kategorii JeŜeli jednak 13

14 spojrzymy na zestawienie odpowiedzi 1 i 2 to zdecydowanie, bo z aŝ 47% udziałem wygrywa jedzenie (ciepłe posiłki i produkty spoŝywcze). Ciekawe jest, Ŝe więcej ankietowanych sięga po produkty spoŝywcze (75% w pozycjach 1, 2, 3), niŝ po ciepłe posiłki (57% w pozycjach 1, 2, 3). Jak widać nastolatek bardzo często wychodzi. AŜ 38% wymieniło bilety w trzeciej kolejności, stanowią one teŝ 15% ogółu odpowiedzi w pozycjach 1 i 2. Największą pozycję w zestawieniu najmniej waŝnych wydatków (wykres 10) stanowią uŝywki. AŜ 66% ankietowanych wymieniło je na 6 pozycji, jednak jednocześnie stanowią one teŝ 5% najwaŝniejszych wydatków (wykres 9). Jest to smutne, jednak końcowe wnioski nie są takie złe. Nastolatki sięgają po uŝywki dosyć regularnie, ale tylko 5% uznaje uŝywki za priorytet, a ogromna większość zaŝywa je od czasu do czasu lub w ogóle. MoŜemy tu chyba mówić o upadku mitu nastolatka, który wszystkie swoje pieniądze wydaje na uŝywki, nie uczy się i umiera z przedawkowania. 14

15 Wywiad z ekspertem Zanim przejdę do dalszej części pracy chciałbym zaprezentować wywiad, jaki przeprowadziłem dnia 22 lutego br. w Warszawie z Panią Aleksandrą Ewą Budziak, psycholog, dyrektorem Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Sokołowskiej 4 w Warszawie. - Czy według Pani dla młodego człowieka dobrą byłaby moŝliwość podjęcia pracy,np. w barze,księgarni, sklepie? - Sądzę, Ŝe podjęcie pracy przez nastolatka to świetny pomysł. W mojej opinii nie jest dobrym pomysłem, by młody człowiek zaczynał pracę, by utrzymać rodzinę, czy pomóc finansowo swojej rodzinie. To obowiązek rodziców. Dorosłych. Myślę jednak, Ŝe waŝne jest, by nastolatek poznawał wartość pieniędzy poprzez ich zarabianie. Zupełnie inaczej wydaje się pieniądze, które sami zarabiamy, niŝ te otrzymane. Nagle odmówienie sobie pewnych przyjemności staje się niezwykle zrozumiałe, bo z zarobionymi cięŝką pracą pieniędzmi trudniej się rozstać na głupoty. - Czy dla młodego człowieka dobre jest to, Ŝe większość pieniędzy dostaje od rodziców? - Nie, nie jest to dobry pomysł, bo nie uczy za wiele. Młody człowiek dostając pieniądze od rodziców wie, Ŝe moŝe na nich liczyć finansowo, Ŝe go zabezpieczają, czasem uczy się przy tym oszczędzać na coś, ale dzieje się to rzadko. Nie poznaje wartości pieniądza, nie poznaje trudu jego zarobienia, nie widzi, z jaką łatwością je wydaje na zbędne przyjemności - po prostu ma i 15

16 wydaje, bo za tydzień/miesiąc ponownie równie łatwo dostanie je od rodziców. - Dlaczego młodym ludziom cięŝko jest zapanować nad ich pieniędzmi, rozpływają się one w powietrzu? - Młodzi ludzie nie umieją oszczędzać, nie zastanawiają się nad potrzebą oszczędzania. Łatwo dostają, więc łatwo wydają. Mam takie doświadczenie, Ŝe moje dzieci świetlicowe, chociaŝ wiedzą, jak wiele znaczą dla nich pieniądze (w domu BARDZO ich brakuje) jadą na wycieczkę i pierwszego dnia wydają wszystko na głupoty. Wydają z dwóch powodów: pierwszy, bo nigdy nie dostają kieszonkowego i to jedyna moŝliwość by siebie samych porozpieszczać, a drugi, bo nie umieją gospodarować pieniędzmi - mają więc wydają. Te dzieci, które same zarabiają kieszonkowe na wyjazd zupełnie inaczej zaczynają wydawać pieniądze - kilka razy się zastanawiają, czy coś jest im faktycznie potrzebne, czy na pewno chcą to coś mieć. Zdecydowanie łatwiej kupują wtedy coś dla kogoś - bo chcą sprawić przyjemność. Nagle ich potrzeba wydania pieniędzy dla przyjemności ewoluuje (nie chodzi juŝ o wydawanie dla wydania). - Czy według Pani wprowadzenie do szkoły zajęć z przedsiębiorczości miałoby sens i przyniosłoby jakiekolwiek skutki? - Nie wiem. Na pewno zaryzykowałabym i wprowadziła takie zajęcia. Być moŝe efekt by nas zaskoczył. Sądzę jednak, Ŝe młody człowiek uczy się przede wszystkim przez doświadczenie. Dlatego teŝ sądzę, Ŝe znacznie waŝniejsza jest moŝliwość podjęcia legalnej pracy przez nastolatka, uczciwej, bez wyzysku. Kiedy dostaje za konkretną pracę konkretne pieniądze. Takie realne doświadczenie radzenia sobie z wydatkami: na to mam, tyle i tyle musze pracować by mieć na coś. Zajęcia mogłyby być pomocne, ale sądzę, Ŝe konieczne jest przy tym doświadczenie. Same zajęcia, z wpływami 16

17 prosto z konta mamy czy taty chyba niewiele by zmieniły w procesie poznawczym nastolatka. Ale połączenie mogłoby być fantastycznym rozwiązaniem. - Jakby mogłaby nam Pani opisać techniki uczenia młodych ludzi, na co wydać ile, jak nie wydać wszystkiego itp. - Nie znam technik, nie zajmowałam się tym nigdy. Generalnie sądzę, Ŝe doświadczenie jest najlepszą lekcją. Doświadczenie z konsekwencjami. Jeśli młody człowiek dostaje x pieniędzy od rodziców na swoje wydatki, to nie moŝe dostać extra na kino czy extra na bluzkę bez potrzeby. Rozumiem, ze jak dziecko potrzebuje np. kurtki na zimę to rodzice muszą ją kupić i nie wymagałabym od nastolatka by na nią sam zarobił czy odłoŝył z kieszonkowego. UwaŜam jednak, Ŝe bilet do kina czy bluzka na dyskotekę, czterdziesta piąta w tym roku to wydatki do pokrycia z kieszonkowego. Jeśli młody człowiek wyda wszystko na chipsy i colę, to do kina nie ma za co iść i nie idzie. To uczy myślenia o posiadanych pieniądzach, gospodarowania nimi. UwaŜam teŝ, Ŝe krzywdzące jest dla młodego człowieka, jeśli dostaje za duŝe kieszonkowe - co często zdarza się w domach, gdzie rodzice stosunkowo duŝo zarabiają. To niczego nie uczy i jest frustrujące, gdy przy pierwszej pracy młody człowiek zarabia znacznie mniej niŝ dostawał od rodziców. Realia są brutalne - dziś o pracę trudno, a pierwsza zwykle nie jest kokosowa. Do fajnych pieniędzy dochodzi się poprzez doświadczenie i cięŝką pracę. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni, Ŝe mamy na wszystko ot tak, to zderzenie z realiami moŝe być nie tylko bolesne, ale mocno frustrujące. 17

18 Koniec świnki skarbonki? Świnki, misie, owieczki skarbonki. W dzisiejszych czasach wyglądają trochę jak rekwizyt ze starego filmu. Chciałbym wspomnieć o duŝo nowocześniejszej opcji przechowywania zaoszczędzonego grosza, jakim jest konto bankowe. Czy to dobry sposób? Na pewno bardzo nowoczesny, co dla nastolatka jest dobre. Załatwiając rachunki przez Internet nastolatek czuje się w swoim Ŝywiole. W ramach wstępu i zaprezentowania tematu chciałbym zamieścić wywiad na temat kont bankowych, który przeprowadziłem z Panem Mateuszem Wojnarem, pracownikiem działu Klientów Indywidualnych banku BNP Paribas Fortis. - Jaka jest procedura zakładania konta przez osobę małoletnią? Czy moŝe ona załoŝyć konto sama, czy potrzebuje na to zgoda opiekuna? - Osoby małoletnie mogą posiadać własne konto osobiste w banku oraz niektóre inne produkty bankowe. Nie ma tutaj ograniczeń, co do minimalnego wieku, konto osobiste moŝna otworzyć zarówno dla 3 letniego dziecka jak i ucznia liceum, który nie ukończył 18 lat. Osoba małoletnia, która chce otworzyć konto osobiste, powinna udać się do oddziału banku wraz z jednym z rodziców (obecność obu rodziców nie jest konieczna). Nie jest wymagana specjalna zgoda rodziców na otwarcie konta osobistego, ale to rodzic podpisuje Umowę Rachunku Bankowego za małoletniego, tak więc bez obecności rodzica nie jest moŝliwe samodzielne otwarcie konta osobistego. Oprócz dowodu osobistego rodzica, który podpisuje umowę wymagany jest równieŝ dokument potwierdzający, Ŝe osoba dorosła jest rodzicem, czyli akt urodzenia, a jeŝeli osobą małoletnią z róŝnych przyczyn nie opiekują się rodzice, wtedy konieczny jest inny dokument potwierdzający prawną opiekę dorosłego nad małoletnim np. postanowienie sądu. Potrzebny będzie równieŝ dokument potwierdzający 18

19 toŝsamość osoby małoletniej np. legitymacja szkolna lub paszport. JeŜeli osoba jest zbyt młoda, aby posiadać legitymację, wystarczy sam akt urodzenia. Taki małoletni nie musi udawać się do oddziału, a konto otwierają za niego rodzice. WaŜne jest równieŝ, w jaki sposób moŝna korzystać ze środków na takim koncie osobistym. Przede wszystkim z mocy przepisów wkład na koncie osobistym jest własnością małoletniego posiadacza takiego konta. Nie są to juŝ więc pieniądze rodziców, dziadków, ciotki czy wujka, ale własność osoby małoletniej, która posiada to konto osobiste. JednakŜe osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat nie moŝe tym wkładem dysponować, co wynika z przepisów polskiego prawa, a nie z regulacji banku, co oznacza, Ŝe w kaŝdym banku w Polsce jest tak samo. W praktyce wygląda to tak, Ŝe pracownik oddziału nigdy nie wypłaci pieniędzy, jeŝeli klient nie ma ukończonych 13 lat, nie moŝna zrobić przelewu przez Internet lub telefon, ani wypłacić kartą z bankomatu czy zapłacić kartą w sklepie. Tak mówią polskie przepisy, dlatego nawet jeŝeli rodzic wyraziłaby zgodę pisemną, bank nie moŝe wypłacić pieniędzy. Za to osoba, która ukończyła 13 lat moŝe juŝ swobodnie dysponować swoimi pieniędzmi na koncie, chyba, Ŝe rodzic sprzeciwi się temu i dostarczy takie oświadczenia na piśmie do banku. Jeśli jednak nie ma pisemnego sprzeciwu, bank nie moŝe odmówić osobie małoletniej wypłaty z rachunku czy dowolnego przelewu. Osoba, która ukończyła 13 lat moŝe posiadać dostęp do rachunku przez Internet, gdzie oprócz sprawdzenia salda moŝe dokonywać przelewów, moŝe równieŝ posiadać kartę bankomatową (debetową) i wypłacać pieniądze ze swojego rachunku w bankomatach lub płacić w sklepach. Mimo, Ŝe rachunek jest własnością małoletniego i wkład na koncie jest własnością małoletniego, to rodzice mają pewien ograniczony dostęp do tych środków (znów wynika to wyłącznie z przepisów prawa polskiego, nie z regulacji bankowych, co oznacza, Ŝe w kaŝdym banku jest tak samo). 19

20 Rodzic, jeŝeli chce, moŝe wypłacić pieniądze z rachunku dziecka, co miesiąc nie więcej niŝ przeciętna miesięczna pensja w Polsce za ubiegły rok. W 2009 roku było to 3 102,96 zł, czyli co miesiąc rodzic mógłby taką kwotę wypłacić z konta małoletniego. - Jaka jest popularność takich kont dla małoletnich? Czy stanowią one duŝy procent ogółu kont banku? - W naszym banku BNP Paribas Fortis jest to około 3% wszystkich kont dla klientów indywidualnych. Oczywiście nie są to konta tak bardzo popularne jak konta dla dorosłych. - Jak wysokie są obroty, jaki jest ich udział w ogóle obrotów banku? - Niestety nie posiadam dokładnych danych. Spodziewam się jednak, Ŝe obrót, czyli wartość wpłat, wypłat i przelewów na tych rachunkach jest poniŝej 1% całości obrotu klientów indywidualnych. Stan środków zgromadzonych na kontach dla małoletnich wynosi w naszym banku 0,5% całości zgromadzonych środków na wszystkich kontach klientów indywidualnych. Jest więc to udział niewielki. - Jak oprocentowane są konta dla małoletnich? Czy istnieją jakieś opłaty dodatkowe za prowadzenie konta, przelewy? - W naszym banku osobom małoletnim dedykowany jest Pakiet S. Prowadzenie takiego konta jest bezpłatne, równieŝ bezpłatna jest karta debetowa, a takŝe bankowość internetowa (brak miesięcznych opłat za uruchomienie i korzystanie). Dodatkowo karta debetowa jest ubezpieczona takŝe na wypadek kradzieŝy. Ubezpieczenie to pokryje ew. straty, jest ono całkowicie darmowe.. Przelew przez Internet kosztuje 0,5 zł a w oddziale 5 zł (nie wyobraŝam sobie jednak, Ŝadnego nastolatka robiącego przelew w oddziale banku, a nie przez Internet). Oprocentowanie konta osobistego jest niewielkie, bo 0,8% w skali roku, ale moŝna otworzyć konto oszczędnościowe, które równieŝ jest bezpłatne i na którym oprocentowanie wynosi 3,6% w skali 20

21 roku. Ponadto przelewy przez Internet na konto oszczędnościowe i z konta oszczędnościowego na konto osobiste są zawsze bezpłatne niezaleŝnie od ilości. - Czy małoletni posiadacz takiego konta ma takie same moŝliwości, moŝe to samo, co np. jego rodzic? - Oprócz samego konta osobistego moŝna otworzyć konto oszczędnościowe, zakładać lokaty terminowe, posiadać kartę debetową do konta osobistego, a takŝe mieć dostęp do konta poprzez bankowość internetową. Kredyt niestety nie jest dostępny dla osób małoletnich, poniewaŝ tacy klienci zazwyczaj nie mają stałych dochodów. JeŜeli jednak osoba małoletnie pracuje i otrzymuje wynagrodzenie moŝe starać się o kredyt, bank natomiast będzie oceniał czy dane wynagrodzenie jest wystarczające do spłaty kredytu. Karta kredytowa jest dostępna, ale jako karta dodatkowa do karty rodzica. Wtedy osoba małoletnia korzysta z limitu kredytowego rodzica, który to co miesiąc musi spłacić wszystkie zakupy, jakie dokonała osoba małoletnia swoją karta kredytową na rachunek opiekuna. Według mnie konto jest dla nastolatka rozwiązaniem bardzo dobrym. Po pierwsze jest ono oprocentowane. Pieniądze, które leŝałyby bezczynnie, teraz pracują na siebie i jeŝeli załoŝymy lokatę, moŝemy zarobić dodatkową sumę! Po drugie nastolatek nie musi ze sobą nosić duŝych sum w gotówce. JeŜeli nawet zostanie okradziony, to straci tylko kartę, która bez kodów jest nic nie warta. 21

22 Po trzecie moŝna w ten sposób łatwo kontrolować swoje wydatki. Wchodząc na stronę banku moŝemy łatwo sprawdzić gdzie, kiedy, za co i ile zapłaciliśmy, ile nam jeszcze zostało itp. Pieniądzom trudniej jest się rozejść. Po czwarte jest to doskonały trening przed wejściem w dorosłość! KaŜdy z dorastających teraz ludzi będzie musiał mieć w przyszłości konto bankowe. Zakładając je juŝ teraz moŝe się z nim oswoić, nie będzie to dla niego Ŝaden problem za kilka lat. 22

23 Propozycje rozwiązań problemu Chciałbym teraz ponownie przedstawić problemy, które poruszyłem w pracy. Po pierwsze nastolatki nie mogą praktycznie pracować, a jedynie nieregularnie dorabiać na boku. Po drugie bardzo cięŝko jest im tymi pieniędzmi dysponować, duŝej części pieniądze przeznaczone na tydzień kończą się juŝ w jego połowie. Rozwiązanie 1 Pierwsza propozycja zakłada zmiany w kodeksie pracy i zezwolenie na pracę u wszystkich pracodawców od 13 roku Ŝycia. Jest to wiek, w którym człowiek otrzymuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych i w pewnym sensie staje się samodzielny, o wielu rzeczach moŝe decydować sam. Zalety: - nastolatek moŝe sam zarabiać - rodzic nie musi w całości utrzymywać swojego dziecka - nastolatek mądrzeje, widzi ile zarabia, co za to moŝe kupić - na dłuŝszą metę, dla państwa i społeczeństwa dobrze jest, kiedy więcej osób pracuje - jeŝeli przyszły pracodawca zobaczy w CV, Ŝe nastolatek juŝ pracował w jakiejś korporacji, jest to dla niego ogromny plus Wady: - BARDZO długa i cięŝka droga do przeforsowania odpowiedniego projektu zmiany w ustawie itd. 23

24 - na początku młodzi ludzie zabieraliby miejsca tym, którzy normalnie by na nich pracowali, nastąpiłyby napięcia, które jednak stopniowy by ustępowały Rozwiązanie 2 Druga propozycja zakłada, Ŝe kaŝdy nastolatek mógłby się zadłuŝać. Pieniądze, które poŝyczyłby teraz, zaczynałby oddawać wraz z momentem rozpoczęcia pracy. Rodzice lub bank kontrolowaliby zadłuŝenie, nie wypłacali za duŝo, byłaby to forma tygodniówki. Rodzice nie musieliby wydawać dodatkowych pieniędzy na swoje dzieci, a w razie jakiegoś specjalnego projektu - wyprawa wakacyjna, kurs szybowcowy - młody człowiek mógłby złoŝyć podanie o specjalne dofinansowanie. Dodatkowym argumentem jest, Ŝe do tego typu działalności potrzebne byłyby konta, a więc mamy tu motyw wchodzenia w dziedziny, bez których nie obejdziemy się w dorosłości. Zalety: - nastolatki mogą wydawać praktycznie tyle ile chcą - rodzice nie muszą wydawać dodatkowych pieniędzy na swoje dzieci - młody człowiek moŝe spełnić swoje marzenia teraz zamiast czekać na to, aŝ zarobi odpowiednią sumę pieniędzy Wady: - BARDZO trudne do wprowadzenia w Ŝycie, chociaŝ moŝna by liczyć na wsparcie ze strony banków - posiadany dług moŝe w przyszłości okazać się za duŝy do spłaty - moŝna się przyzwyczaić, Ŝe pieniądze zawsze są, wystarczy je poŝyczyć - cięŝko byłoby kontrolować czy nastolatek nie pobiera z banku za duŝo pieniędzy, czy nie oszukuje 24

25 Rozwiązanie 3 Trzecia propozycja rozwiązania tego problemu jest połączeniem moŝliwości pracy od 13 roku Ŝycia i dodatkowo lekcji, warsztatów przedsiębiorczości. Takie połączenie dałoby prawdopodobnie najlepsze efekty. Nastolatek nie dość, Ŝe by pracował, to jeszcze na bieŝąco dostawałby wskazówki, co powinien z tymi pieniędzmi robić. Pomogłoby mu to uczyć się jak oszczędzać, ile pieniędzy warto oddać na lokatę, krótko czy długo terminową itp. Poczułby wartość zarabianego pieniądza. Zalety: - nastolatek zarabia sam - rodzic nie musi w całości spełniać jego zachcianek - nastolatek poznaje wartość pieniądza, uczy się nim gospodarować - praca w młodości, daje profity takŝe później, ciekawsze CV Wady: - jeszcze cięŝsza droga ustawowo - prawna niŝ w planie 1 - napięcia ma rynku pracy Wszystkie te propozycje są rewolucyjne i drastycznie zmieniłyby sytuację nastolatków. Według mnie najlepsze jest rozwiązanie nr 3. Dlaczego? Pierwsza propozycja miałaby najmniejsze szanse powodzenia. Zmieniałby ona całkowicie system finansowy Polaka. Od wczesnej młodości mógłby on sobie pozwolić na duŝo rzeczy, ale za to w przyszłości Ŝyłby w ciągłym zadłuŝeniu. Jako drugą chciałbym wyeliminować propozycje nr 1. Jest to piękna idea, ale absolutny brak przygotowania społeczeństwa, przepisów prawnych, pracodawców i nawet samych nastolatków mógłby spowodować jego fiasko. W takim wypadku pozostaje nam tylko wyjście nr 3. 25

26 Mój wybór rozwiązania problemu Wstęp Jak juŝ wspomniałem wybrałem rozwiązanie nr 3. Jest ono według mnie najpewniejsze, najlepsze z punktu widzenia nastolatka, państwa oraz pracodawców. Po pierwsze, jak juŝ wspominałem, młody człowiek moŝe zacząć pracować, choć trochę usamodzielnić się finansowo, jednocześnie odciąŝając rodziców. Na początku młodzi ludzie stanowiliby konkurencję dla dorosłych, którzy obecnie pracują na tych miejscach. Jednak kiedy młodzi zaczną pracować, zaczną więcej zarabiać. Te pieniądze będą wydawać, napędzając w ten sposób gospodarkę, która będzie się rozwijać. Ludzie będą się bogacić, rozrośnie się dział usług, bo ludzie gdzieś będą musieli te pieniądze wydawać, powstanie więcej miejsc pracy, więcej pensji więcej podatków, większe wpływy do skarbu państwa itd. Sytuacja na rynku pracy po jakimś czasie wróci do normy, a nastolatki staną się jego trwałym elementem. Poza tym takie działania wspaniale wpływałyby na edukację młodych ludzi. Od 13 roku Ŝycia uczyliby się odpowiedzialności poprzez pracę. Nawet najbardziej roztrzepani wiedzieliby, Ŝe w pracy nie mogą zawieść, muszą wykonać jakieś zadanie, itp. Zacytuję w tym miejscu mojego eksperta Same zajęcia (z przedsiębiorczości), z wpływami prosto z konta mamy czy taty chyba niewiele by zmieniły w procesie poznawczym nastolatka. Ale połączenie(zajęć z pracą) mogłoby być fantastycznym rozwiązaniem. Obecnie człowiek zazwyczaj uczy się pracować dopiero w wieku dwudziestu kilku lat, kiedy rozpoczyna pierwszą powaŝną pracę. W proponowanym systemie, w takim wieku od dawna by pracował, wiedział, jak co funkcjonuje itd. Pracodawca oszczędzałby duŝo pieniędzy nie musząc go szkolić i na fakcie, Ŝe jego praca jest w 100% wydajna praktycznie od samego początku. 26

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Autor: Marcin Polak Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

dzieci magazyn finansów osobistych W numerze: jak odkładać na dzieci mali klienci banków jak uczyć dzieci obsługi pieniądza TEMAT NUMERU Pieniądze dla

dzieci magazyn finansów osobistych W numerze: jak odkładać na dzieci mali klienci banków jak uczyć dzieci obsługi pieniądza TEMAT NUMERU Pieniądze dla nr 5 wrzesień 2011 jak odkładać na dzieci mali klienci banków jak uczyć dzieci obsługi pieniądza TEMAT NUMERU Pieniądze dla dzieci W numerze: W sieci spreadów W drodze po kredyt W sieci spreadów Czas afrykańskich

Bardziej szczegółowo

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy,

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy, 36 3 ofiarność, akcje charytatywne, 3 oszczędność, dbałość o powierzony majątek i sprzęt, 3 działalność gospodarcza ZHP, 3 podstawowe pojęcia ekonomiczne, 3 umiejętności z zakresu bankowości zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego.

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszura edukacyjna Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszurka Fundacji Wprost PRESS.indd 1 2014-09-10 00:02:19

Bardziej szczegółowo

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budŝetu państwa. Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami Moneymanual Pomyśl o pieniądzach To doskonały przewodnik, który pozwoli czytelnikom uzyskać kontrolę nad ich finansami, pełen rozsądnych porad i przydatnych wskazówek. Credit Action zasługuje na gratulacje

Bardziej szczegółowo

MARKETING 4 GENERACJI

MARKETING 4 GENERACJI MARKETING 4 GENERACJI poleca: Daniel Kubach MARKETING czwartej generacji Klient jest coraz bardziej wymagający i oczekuje nie tylko dobrego produktu, wzorowej obsługi, ale również czegoś więcej bonusu,

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Polska Polski PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ EMERYTURĄ DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Annika Creutzer Wstęp Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Sztokholm 2013 życie jest pełne pułapek.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorczych kobiet.

przedsiębiorczych kobiet. Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae WNOP odcinek 045-23 lutego 2015 r. Wenusjanki, czyli krzyżowy ogień pytań przedsiębiorczych kobiet Opis odcinka: /045 To jest podcast Więcej niż

Bardziej szczegółowo

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH Prawda to rzeczywista, nie żadne romanse, Że dziś się bez pieniędzy ruszają finanse. Kupił dobra pan Paweł, ani grosza nie dał

Bardziej szczegółowo

poradnik finansowy dla kobiet

poradnik finansowy dla kobiet Fundacja Kronenberga od 1996 r. wspiera swojego Fundatora bank Citi Handlowy w realizacji jego misji społecznej. Czerpiąc inspirację z działań swojego patrona, Leopolda Kronenberga, znanego finansisty,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek Własna firma szansą dla Ciebie Autorzy: Damian Hamerla, Krzysztof Kacuga, Tomasz Pietrek Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 08: Ekonomia

Bailine Manual 08: Ekonomia Bailine Manual 08: Ekonomia Prawa autorskie (c) 2003 przez Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 009. Kredyt hipoteczny krok po kroku rozmowa z doradcą finansowym. Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt

WNOP odcinek 009. Kredyt hipoteczny krok po kroku rozmowa z doradcą finansowym. Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 009 Kredyt hipoteczny krok po kroku rozmowa z doradcą finansowym Opis odcinka: /009 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Młodzi w Łodzi - prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010 1.

Młodzi w Łodzi - prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010 1. Izabela Desperak, współpraca Judyta Śmiałek. Młodzi w Łodzi - prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010 1. Młodzi w Łodzi to tytuł programu Urzędu Miasta, który ma w Łodzi zatrzymać młodych

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Analiza barier dotyczących cych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie

Analiza barier dotyczących cych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie Analiza barier dotyczących cych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających cych te bariery Badanie jakościowe Raport przygotowany dla Raport przygotowany przez Dr hab. Dominika

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo