Przegląd najciekawszych rozpraw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd najciekawszych rozpraw"

Transkrypt

1 Przegląd najciekawszych rozpraw 1 sierpnia -Sąd podejmuje decyzję o przesłuchaniu jednego z najwaŝniejszych świadków oskarŝenia biznesmena Tadeusza Sz. w miejscu jego zamieszkania, w dniu 8 sierpnia. Jak wynika bowiem z opinii biegłej, z uwagi na stan zdrowia świadka, w ciągu najbliŝszych dwóch miesięcy nie będzie moŝna przesłuchać go przed sądem. Sąd postanowił odstąpić od bezpośredniego przesłuchania 14 świadków, których zeznania zostaną odczytane w sądzie. Sąd przyjął wniosek dowodowy jednego z obrońców o przesłuchanie w charakterze świadka Romualda Dureckiego, byłego wiceprezydenta Opola i zaliczył w poczet dowodów dokumentację dostarczoną przez Leszka Pogana, m.in. 271 sztuk cegiełek, kserokopie artykułów prasowych i dowody wpłat na cele charytatywne. Kolejna rozprawa odbędzie się 22 sierpnia 20 czerwca Grzegorz K. z Gdańska, pierwszy prezes spółki Dobre Domy Opole, główny świadek oskarŝenia odpowiada na pytania stron i staje do konfrontacji z Eugeniuszem Kończyłą, prezesem Ekobudu, jednym z oskarŝonych o wręczanie łapówek Leszkowi Poganowi i Stanisławowi Dolacie. Choć zeznania obu męŝczyzn na ten sam temat znacznie się róŝnią, obaj podtrzymali je podczas konfrontacji przed sądem. Kończyło, główny wykonawca osiedla twierdzi, Ŝe przekazał w sumie 550 tys. zł. łapówek Tadeuszowi Sz., udziałowcowi DDO oraz Grzegorzowi K, a ci dzielili się pieniędzmi z Poganem i Dolatą. Grzegorz K. twierdzi jednak, Ŝe Ŝadnych pieniędzy od Eugeniusza K. nie przyjął, to Tadeusz Sz. zarządzał tymi pieniędzmi i dzielił się nimi z Poganem i Dolatą. Kolejna róŝnica dotyczy wysokości łapówki, przekazanej przez Kończyłę Tadeuszowi Sz. za rejs statkiem Bonawentura po Bałtyku. Zdaniem Kończyły Tadeusz Sz. poŝyczył od niego 5 tys. zł, jak się później okazało, sfinansował za te pieniądze rejs. Grzegorz K. twierdzi, Ŝe rejs kosztował 10 tys. zł.sąd zarządził przerwę w rozprawach do sierpnia. 30 maja - Przed sądem stawia się tylko jeden świadek była senator Apolonia Klepacz. Mówi, Ŝe o łapówkach w ratuszu słyszała tylko z plotek. Klepacz byłą wiceprezesem firmy Lobbe, której prezes Wiesław Derkacz jest oskarŝony o wręczenie łapówek.- Nie mam Ŝadnych dowodów ani konkretnych informacji na temat korupcji zeznaje. Dodaje, iŝ uczestniczyła w spotkaniu w Niewolnikach po walnym zgromadzeniu wspólników, ale do

2 rozmowy na temat korupcji tam nie doszło. Kolejna rozprawa dopiero 20 czerwca. Sąd odwołał rozprawy zaplanowane na 6 i 13 czerwca. 24 maja - Zeznaje Mariusz K z Gdańska, prezes DDF Finanse (spółki, która wspólnie z gminą Opole utworzyła spółkę Dobre Domy Opole). Świadek uzupełnia to, co mówił w swoich, złoŝonych dzień wcześniej zeznaniach Grzegorz K. z Gdańska, równieŝ związany z DDF Finanse, pierwszy prezes Dobrych Domów. Z kolei Grzegorz K. podtrzymał to, co mówił w prokuraturze, gdzie opisał szczegółowo korupcyjny mechanizm. Według niego DDO płaciło firmie Ekobud za roboty budowlane na podstawie zawyŝonych przez Ekobud faktur. Prowizje od kaŝdej faktury, w wysokości 5 procent, Eugeniusz Kończyło, właściciel Ekobudu przekazywał biznesmenowi Tadeuszowi Sz., a ten dzielił się pieniędzmi ze Stanisławem Dolatą i Leszkiem Poganem. Na tle wzajemnych rozliczeń doszło nawet latem 2000 roku do awantury, której świadkiem był Grzegorz K. Natomiast Mariusz K. zeznaje przed sądem, Ŝe atmosferę korupcji w ratuszu tworzył Tadeusz Sz. To on przychodził do zarządu DDO z Ŝądaniami: Chłopaki się złoszczą, bo nie ma kasy za bieŝącą przychylność. Miał na myśli Pogana i Dolatę. To Tadeusz Sz. z uporem maniaka wprowadzał na budowę firmy, od których brał prowizje, a poniewaŝ firmy te były niesolidne, prowizje były największym problemem spółki. Według Mariusza K. jego kolega Grzegorz K. pośredniczył w przekazaniu jednej łapówki, w wysokości 10 tys. zł. od Kończyły - za pośrednictwem Tadeusza Sz. - Stanisławowi Dolacie. Miał to być prezent na Wigilię. Szarą kopertę Grzegorz K., na prośbę Tadeusza Sz. miał wrzucić Stanisławowi D. do otwartej torby. Wiele uwagi świadkowie poświęcają rejsowi po Zatoce Gdańskiej jachtem Bonawentura, w którym mieli uczestniczyć Grzegorz K., Stanisław Dolata i Leszek Pogan. Ze rejs miał zapłacić 10 tys. zł. Tadeusz Sz. pieniędzmi pochodzącymi od Eugeniusza Kończyły. Sąd przyjął w poczet dowodów dokument, z którego wynika, Ŝe całodniowy rejs Bonawenturą kosztuje netto 1900 zł. 23 maja Dodatkowy termin rozprawy ratuszowej.

3 Podczas rozprawy dnia 23 maja 2006 sąd podjął decyzję o wyznaczeniu dodatkowej rozprawy w procesie ratuszowym, która odbędzie się 24 maja o godz Zeznania złoŝy Mariusza K. z Gdańska, związany z firmą DDF Finanse, którego sąd nie zdąŝył przesłuchać na rozprawie wtorkowej. Obszerne zeznania złoŝyli natomiast 0mieszkańcy Gdańska Liliana i Grzegorz K., równieŝ związani z DDF Finanse. 16 maja Zeznania składa czworo świadków, w tym dwoje przedstawicieli firmy Invest Dim, czyli inwestora zastępczego, prowadzącego w imieniu miasta Opole budowę obwodnicy północnej. Joanna L., prokurent spółki oraz Zbigniew K., prezes zeznają, Ŝe okoliczności przetargu, wyłaniającego wykonawcę trzeciego etapu obwodnicy, były dziwne. Po pierwsze- tuŝ przed przetargiem Zbigniew K. dowiedział się, Ŝe nie będzie brać w nim udziału jako doradca, mimo, Ŝe jego firma przygotowywała specyfikację przetargową i projekt umowy z przyszłym wykonawcą. Po drugie zwycięzcą przetargu okazało się cudo konsorcjum złoŝone z 4 firm, w tym dwóch firm drogowych (Loe, Zieleń Miejska, Kanwod i PRiM Opole). Przedstawiciele inwestora zastępczego przeczuwali, Ŝe będą trudności we współpracy z takim tworem i okazało się to prawdą. Z konsorcjantami trudno było się dogadać, kaŝdy z nich chciał na przykład dostarczać beton na budowę. Konsorcjanci, będący w relacjach koleŝeńskich, mieli problemy z dogadaniem się między sobą. Brakowało im zaplecza sprzętowego i doświadczenia w prowadzeniu prac na ta duŝą skalę. Poza tym, w dwa miesiące po podpisaniu umowy, domagali się aneksu, czy dopłacenia przez miasto 2 mln zł za piasek do nasypów, potem zredukowali Ŝądanie do 1 mln zł. Zdaniem Zbigniewa K. pieniądze im się nie naleŝały i nie dostali ich. Odnosiło się jednak wraŝenie, jakby chcieli sobie coś zrekompensować, odbić. Jeden z konsorcjantów, Adam Walewander z Zieleni Miejskiej, na pytanie Zbigniewa K. dlaczego wygrali przetarg, miał powiedzieć, Ŝe cieszyli się szczególną przychylnością Leszka Pogana i Remigiusza Promnego. Zeznaje równieŝ Beata G., prowadząca księgowość w firmach naleŝących do biznesmena Tadeusza Sz. Przyznaje, Ŝe widziała dokumenty świadczące o poŝyczce, udzielonej Tadeuszowi Sz. przez Leszka Pogana i Stanisława Dolatę. Według prokuratury była to poŝyczka na zakup od miasta dwóch nieruchomości. Ostatnim świadkiem jest Jacek M., który pobierał prowizję z firmy AUF Tadeusza Sz. za akwizycję mieszkań na Kolorowym Osiedlu.

4 9 maja - Świadek Jerzy Szteliga, były baron SLD odpowiada na pytania głównych oskarŝonych, Stanisława Dolaty i Leszka Pogana. Dolata oświadcza, Ŝe wszystkie działania Szteligi wobec jego osoby, w tym równieŝ obciąŝające go zeznania są konsekwencją konfliktu obu panów na tle politycznym (rywalizowali w 1999 o funkcję szefa SLD na Opolszczyźnie). Czy mógłby pan pokazać sądowi jak się trząsłem, nalewając whisky do szklanki? pytał Dolata, nawiązując do wcześniejszych zeznań Szteligi (ten zeznał, Ŝe gdy Dolata zobaczył, iz Szeliga jest w posiadaniu umowy zawartej między firmą BGHRM, pierwszym wykonawcą kolorowego osiedla, a spółka AUF naleŝącą do Opolskiego biznesmena, bliskiego znajomego Dolaty Tadeusza Sz., Dolata tak bardzo się zdenerwował, Ŝe nie potrafił nalać whisky do szklanki. - Dlaczego pan wykorzystywał swoje znajomości w kancelarii prezydenta RP, by zablokować moją nominację profesorską? pyta Dolata. Nie chciałem, by prezydent nadał tytuł złodziejowi- odpowiada w sądzie Szteliga. Dolata dodaje: Szteliga inicjował studentów, aby pisali skargi na moją osobę do Warszawy. To ewidentne pomówienie odpiera Szteliga. Sąd przesłuchuje równieŝ świadka Roberta M., który przez dwa miesiące siedział w areszcie z Leszkiem Poganem. W tym czasie dwa razy składał zeznania przed prokuratorem, relacjonując treść swoich rozmów z Leszkiem Poganem. W sądzie świadek podtrzymuje swoje zeznania, z których wynika, Ŝe były prezydent miał się przyznać do przyjęcia 60 tys. zł. od Tadeusza Sz. i opowiedzieć kompanowi z celi o ustawianiu przez Remigiusza Promnego przetargów (pieniądze z łapówek Promny miał wywozić do swojej rodzinnej miejscowości). Robert M. zeznał takŝe, Ŝe podczas jednego z widzeń Stanisław Dolata przekazał mu wiadomość dla Pogana, aby ten odkręcił udział Dolaty w zarzucie związanym z łapówką od opolskiego konsorcjum. Dolata oświadcza, Ŝe to nieprawda. 25 kwietnia. Ewa Olszewska, była wiceprezydent Opola, która występowała w procesie jako oskarŝona i została juŝ prawomocnie skazana, teraz zeznaje jako świadek. Na większość pytań świadek Olszewska odpowiada: nie wiem, nie pamiętam, lub wiem o tym tylko z prasy. Ujawnia jednak, Ŝe o łapówkach wręczonych przez opolskie konsorcjum za wygrany przetarg na obwodnicę dowiedziała się od Apolonii Klepacz, obecnie senator

5 SLD, w tamtym czasie wiceprezesa Lobbe, jednej z firm wchodzących w skład konsorcjum. To moja dobra koleŝanka, znamy się od lat. Od niej dowiedziałam się o spotkaniu w pałacu w Niewolnikach, byli tam Pogan i Dolata. Rozmawiano o tym, Ŝe Lobbe musi im zapłacić za wygrany przetarg twierdzi Olszewska. (Według prokuratury konsorcjum za przetarg zapłaciło 150 tys. zł. łapówki). Stanisław Dolata zapewnia jednak, Ŝe nie był na spotkaniu w Niewodnikach. 28 marca Były szef SLD na Opolszczyźnie Jerzy Szteliga zeznaje, Ŝe słyszał o przekrętach w spółce Dobre Domy, ale nie miał twardych dowodów, by pójść z tym do prokuratury. Twierdzi, Ŝe pod koniec 1999 roku do jego biura poselskiego zaczęli przychodzić przedsiębiorcy oraz przyszli lokatorzy DDO, informując go o nieprawidłowościach na budowie. Przyszli takŝe przedstawiciele firmy BGH-RM, głównego wykonawcy osiedla, informując go, Ŝe przewodniczący Rady Miasta Stanisław Dolata jest równocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej DDO, oraz Ŝe za moŝliwość budowania w Opolu muszą płacić prowizje firmie AUF naleŝącej do Tadeusza Sz. Prowizja miała wynosić około 1,5 mln zł, rozłoŝone na raty po 400 czy 500 tys. zł. Szeliga miał wówczas zorganizować spotkanie w szerszym gronie (z udziałem m.in. Pogana i Dolaty), wydając im polecenie, by zrobili z tym porządek. Dalszy ciąg przesłuchania Szteligi na rozprawie 9 maja. 28 lutego Zeznaje Violetta L., była szefowa Estrady Opolskiej, skazana prawomocnie za oszustwa, których dopuściła się na tym stanowisku. Podtrzymuje zeznania, które złoŝyła w prokuraturze, jako podejrzana w sprawie Estrady Opolskiej. Mówiła wówczas, Ŝe tuŝ po tym, jak w mediach zrobiło się głośno o sprawie ratuszowej spotkała Remigiusza Promnego, naczelnika wydziału przetargów, który powiedział jej, Ŝe musi zrobić porządki w dokumentach i pieniądzach. W tym celu zaciągnął m.in. kredyt na budowę domu, by móc się wytłumaczyć, skąd ma pieniądze. Violetta L. dodała, Ŝe część łapówek, które Promny brał za ustawianie przetargów, miała trafić do Jerzego Szteligi, ówczesnego barona SLD.

6 21 lutego Wiesław H., syndyk masy upadłościowej spółki Dobre Domy zeznaje, Ŝe wiosną 2003 roku, po ogłoszeniu upadłości spółki, złoŝył w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym spółki stwierdził bowiem: brak nadzoru, brak interwencji ze strony rady nadzorczej, działanie na niekorzyść wierzycieli przez ostatni zarząd DDO. Przede wszystkim tej budowy nie powinno ogóle być, bo była sprzeczna z planem zagospodarowania przestrzennego, a zły stan podłoŝa geodezyjnego podroŝył budowę juŝ na starcie dodaje świadek. Zdaniem syndyka miasto Opole straciło pieniądze z ostatniej poŝyczki zl, której udzieliło spółce, a która nie została spłacona. Skoro banki nie chciały dzielić DDO kredytu, to o czymś świadczyło. A miasto udzieliło poŝyczki, która po ogłoszeniu upadłości, trafiła do ostatniej kategorii zaspokojenia. To strata miasta. O łapówkach Wiesław H. wie tylko ze słyszenia, od wierzycieli czyli wykonawców budujących na Kolorowym Osiedlu. 7 lutego Zeznaje Grzegorz Szymański, naczelnik wydziału inwestycji UM w Opolu. Mówi, ze z dwóch źródeł słyszał o łapówce za przetarg na obwodnicę. - Roman Stryczek (jeden z konsorcjantów budujących obwodnicę) Ŝalił mi się, Ŝe musiał dwóm panom P. zapłacić po 150 tys. zł. zeznaje Szymański. (chodzi o Leszka Pogana i Remigiusza Promnego). RównieŜ Wiesław Derkacz, inny członek konsorcjum, Ŝalił się Szymańskiemu, Ŝe za wygranie przetargu konsorcjanci składali się na łapówkę w sumie 300tys. zł. Po wygranym przetargu członkowie konsorcjum domagali się podpisania aneksów do umowy z miastem. Chodziły słuchy, Ŝe dodatkowe pieniądze dla firm miały być zwrotem łapówek za wygrany przetarg dodaje świadek. Ja uwaŝałem, Ŝe konsorcjanci częściowo mają rację, bo niektórych prac, jakie musieli wykonać, umowa z miastem nie obejmowała. Leszek Pogan nie zgadzał się jednak na podpisanie Ŝadnego aneksu, a poniewaŝ miał wykształcenie historyczne, pewnych rzeczy nie moŝna mu było wytłumaczyć. 31 stycznia - Halina śyła, byłą wiceprezydent Opola (za czasów rządów Pogana) zeznaje, Ŝe nie zauwaŝyła nieprawidłowości, które miałyby świadczyć o skorumpowaniu Leszka Pogana, a plotek nie chciała słuchać. Jednak z odczytanych jej przez sąd wcześniejszych zeznań, złoŝonych w prokuraturze, wynika coś innego. Jerzy Stempiń z Lignomatu, którego znała z wcześniejszej działalności, przyszedł do niej do ratusza i zaproponował pieniądze

7 za pomoc w załatwieniu zleceń (2-3 proc. wartości inwestycji). śyła skontaktowała go z Promnym, naczelnikiem wydziału przetargów. Od tamtej pory Lignomat zaczął wygrywać przetargi i wygrywał kolejne, mimo zastrzeŝeń co do jakości wykonanych wcześniej inwestycji, m.in. pływalni Akwarium. Ludzie, co wy robicie, przecieŝ to śmierdzi miała ostrzegać kolegów z ratusza była wiceprezydent. Po wysłuchaniu odczytanych przez sąd zeznań Halina śyłą oświadcza, Ŝe w prokuraturze kierowała się emocjami, została bowiem zabrana na przesłuchanie prosto z sesji Rady Miasta i nie wiedziała, w jakim charakterze. Podczas sądowej rozprawy, ukradkiem ocierając łzy, wycofuje się z niektórych wcześniejszych stwierdzeń. 24 stycznia - Zeznaje Marek Sz., szwagier Adama Walewandera i jego wspólnik, wiceprezes Zieleni Miejskiej. Adam wielokrotnie mówił, Ŝe aby wygrać przetarg, trzeba dać mówił przed sądem, m.in. kulisach przetargu na budowę odcinka obwodnicy północnej, wygranego przez konsorcjum czterech firm, w tym Zieleni Miejskiej. Świadek potwierdza, Ŝe konsorcjanci składali się na łapówki, które trafiły do Pogana i Promnego. Wykonywane przez naszych pracowników ogródki dla Leszka Pogana, Stanisława Dolaty i Ewy Olszewskiej teŝ miały słuŝyć pozyskiwaniu ich przychylności dodaje świadek. 17 stycznia 2006 Zeznania składa 4 świadków, m.in. Ryszard A., prezes biura rachunkowego WIR, które badało finanse Dobrych Domów Opole za 1998 i 1999 rok. Po kontroli musieliśmy dokonać kilkunastu korekt deklaracji podatkowych, ale nie stwierdziliśmy raŝących błędów rachunkowych. Wykryte nieprawidłowości nie zmierzały do celowego zaciemniania obrazu spółki uwaŝa Ryszard A. W charakterze świadka zeznaje takŝe Stanisław K właściciel firmy budowlanej Rembud, pracującej na Kolorowym Osiedlu. Wcześniej był wykonawcą stanu surowego budynków na osiedlu Wiarus (wybudowali się tam m.in. Leszek Pogan i Stanisław Dolata). Później firma Rembud rozpoczęła pracę na Kolorowym Osiedlu. Stanisław K. powiedział w sądzie, Ŝe Leszka Pogana nie zna w ogóle, a w domu Dolaty robił drobne prace wykończeniowe za kilka tysięcy złotych. Wezwany w charakterze świadka Aleksander D., syn Stanisława Dolaty skorzystał z prawa do domowy zeznań.

8 6 grudnia Zeznania składają właściciele firm budowlanych, pracujących na Kolorowym Osiedlu jako podwykonawcy. Jeden z nich, Jarosław J. mówi, Ŝe na budowie stale brakowało pieniędzy, mimo, Ŝe lokatorzy wpłacali pieniądze za budowane mieszkania. Na budowie mówiło się, Ŝe od kaŝdej faktury trzeba odprowadzić 10 proc. prowizji dla Tadeusza Sz., właściciela firmy AUF, ten z kolei dzielił się pieniędzmi ze Stanisławem Dolatą i Leszkiem Poganem. Z kolei współwłaścicielka hurtowni budowlanej Urszula J. mówiła, Ŝe na liście hurtowni, w których wykonawcy Osiedla Kolorowego mogli się zaopatrywać w materiały budowlane znalazły się firmy, które podpisały z AUF umowy na prowizję (ok. 5 proc). Nikomu nie zaleŝało na oszczędnościach. Budowlańcy rozmawiali na temat prowizji między sobą, ale nikomu nie przyszło do głowy, by pójść do prokuratury. - Nie mieliśmy Ŝadnych dowodów, to były tylko plotki zeznaje Jarosław J. Przedstawiciel opozycji w radzie miasta Alojzy Drewniak twierdzi w sądzie, Ŝe radni od początku mieli wiele wątpliwości związanych z Dobrymi Domami, ale poniewaŝ była to spółka oparta na prawie handlowym, nie mieli wglądu do dokumentacji i nic nie mogli zrobić. 8 listopada Zeznania składa 12 świadków, prawie wszyscy twierdzą, śe o korupcji w ratuszu wiedzą głównie z prasy. Najwaśniejszy świadek to Andrzej Namysło, były opolski aron SLD. Zeznaje, śe to Stanisław Dolata namawiał Radę Miasta na zawiązanie spółki Dobre Domy. Kiedy miasto zdecydowało się powołać tę spółkę, Namysło był przewodniczącym rady, która pozytywnie zaopiniowała ten pomysł. Przyznaje przed sądem, Ŝe niewiele wiedział o firmie DDF z Gdańska, z którą Opole miało wejść w spółkę. Wystarczyło mu zapewnienie Stanisława Dolaty, śe firma ta wybudowała juŝ osiedle na WybrzeŜu i warto wejść w ten układ. Kiedy wyszły na jaw problemy z ukończeniem budowy w siedzibie SLD odbyły się dwa spotkania, na których dyskutowano, co robić, by ludzie nie stracili pieniędzy, wtedy pojawił się pomysł poŝyczki na dokończenie budowy. 25 października Ława oskarŝonych pustoszeje. Na proces przychodzi juŝ tylko czterech oskarŝonych: Pogan, Dolata Promny i Kumiec. Zeznania składa m.in. Leona M., szefowa Banku Pekao SA w Opolu, która zajmowała się obsługą VIP-ów. Choć w prokuraturze zeznała, śe widziała jak Stanisław Dolata i Tadeusz Sz. w jej gabinecie dzielili się pieniędzmi, a później wpłacali je w kasie jako wpłaty własne, w sądzie złagodziła swoje zeznania. Powiedziała, śe widziała jedynie, jak pieniądze leŝały na stoliku. Według

9 prokuratury miała to być łapówka przekazana przez Eugeniusza Kończyłę Stanisławowi Dolacie i Leszkowi Poganowi, za pośrednictwem biznesmena Tadeusza Sz. 21 września Piotr Kumiec wycofał się ze złoŝonego wcześniej wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Oświadczył, śe chce uczestniczyć w całym procesie. Sąd przesłuchał pierwszych świadków, z 200 wymienionych przez prokuraturę. 31 sierpnia Sąd nie zgodził się na dobrowolne poddanie się karze przez opolskich biznesmenów: Adama Walawendera, Romana Stryczka, Eugeniusza Kończyło, Lecha Rataja i Jerzego Stempinia, choć ci uzgodnili juz wyroki z prokuraturą. Sędzia Andrzej Głowacz, przewodniczący składu orzekającego powiedział, śe zbyt wiele jest wątpliwości, co do okoliczności sprawy, a niektórzy oskarŝeni przyznają się nawet do tych czynów, które nie są objęte aktem oskarŝenia. 26 sierpnia Leszek Pogan nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów, a winą za nieszczęścia w spółce Dobre Domy Opole obarcza byłego barona SLD Jerzego Szteligę. Chcieli dać, to dali tak tłumaczy fakt wręczania mu pieniędzy przez biznesmenów z lokalu Maska. Przyznaje się do przyjęcia 10 tys. zł. za wygrany przetarg na budowę kolejnego etapu obwodnicy. Pieniądze te miał przekazać później Aleksandrze Jakubowskiej, posłance SLD na kampanię wyborczą. Na cegiełki wyborcze SLD miały pójść takŝe według zapewnień Pogana - pieniądze przekazane mu przez Jerzego Stempinia 35 tys. zł. 19 sierpnia Remigiusz Promny przyznaje się do przyjęcia 11 tys. zł od biznesmenów, choć prokuratura zarzuca mu 240 tys. zł. łapówek. Twierdzi, śe od nikogo nie śądał pieniędzy, a mózgiem korupcyjnego przedsięwzięcia związanego z przetargiem na budowę obwodnicy był Leszek Pogan. On sam był tylko listonoszem, który pośredniczył w przekazywaniu pieniędzy. Wyjaśnia, śe dawał dla świętego spokoju pieniądze Poganowi, gdyŝ bał się przeniesienia na inne stanowisko, nawet zaciągnął poŝyczkę, by dać szefowi pieniądze, rzekomo pochodzące z łapówki.. 16 sierpnia Stanisław Dolata nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów, wytyka błędy prokuratury i podwaŝa wiarygodność zeznań głównego świadka Grzegorza K., pierwszego prezesa Dobrych Domów. 10 sierpnia Eugeniusz Kończyło, właściciel firmy Ekobud z Brzegu przyznaje się do wręczenia 650 tys. zł. łapówek (choć w śledztwie temu zaprzeczał). Aby zostać głównym

10 wykonawcą na Kolorowym Osiedlu musiał płacić prowizje od wystawianych przez siebie faktur. Wręczał pieniądze Grzegorzowi K. prezesowi spółki Dobre Domy Opole oraz biznesmenowi Tadeuszowi Sz. To oni powiedzieli mu, śe prowizją dzielą się z Poganem i Dolatą. 3 sierpnia Właściciele pubu Maska przyznają, śe wręczyli pieniądze za korzystne rozstrzygnięcie przetargu Promnemu, Poganowi i Kumcowi. Twierdzą jednak, śe nie była to łapówka, lecz wymuszony haracz. 1 lipca Sąd uznaje Ewę Olszewską za winną korupcji, której dopuściła się będąc wiceprezydentem Opola i skazuje ją na 2 lata więzienia w zawieszeniu na pięć, 108 tys. zł. grzywny i 7-letni zakaz sprawowania funkcji publicznych w organach administracji rządowej i samorządowej. Taką karę oskarŝona uzgodniła z prokuraturą. Okolicznością łagodzącą jest to, śe Olszewska dzięki swoim wyjaśnieniom złoŝonym w styczniu 2004 uruchomiła całą lawinę zarzutów wobec innych osób. 10 maja Ewa Olszewska, Piotr Kumiec, Jerzy Stempiń, szef firmy Lingnomat, Lech Rataj, b. prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Czarnowąsach przyznają się do winy i składają wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Jerzy Stempiń mówi, śe wręczył Poganowi 110 tys zł. To, co tu się działo i ile było łapówek, to się mówić nie chce. Dawałem, jak się Pogan albo Promny upomniał powiedział przed sądem. Płacił za wygrane przetargi na remont pływalni przy Ozimskiej, przychodni przy ul. Kościuszki, wysypiska śmieci oraz budowę kolektora burzowego na ul świrki i Wigury. Piotr Kumiec przyznaje się do przyjęcia w sumie 25 tys. zł. łapówki, którą przekazał klubowi śuŝlowemu. 21 kwietnia Sąd odczytuje wyjaśnienia Ewy Olszewskiej, oskarŝonej o przyjęcie dwóch sklepów w Realu oraz 5 tys. zł. w postaci darmowego wykonania ogródka przez Zieleń Miejską. Była wiceprezydent powiedziała w czasie śledztwa m.in., śe Leszek Pogan został wojewodą za zasługi dla Castoramy i spółki Ancona, za którą stał syn premiera Leszka Millera. 8 marca Odczytanie aktu oskarŝenia, kilka dni później skorygowanego przez Prokuraturę. Stanisławowi Dolacie oskarŝyciel publiczny zarzuca przyjęcie 763,4 tys. zł. łapówek a Leszkowi Poganowi 1,2 mln. zł. Ogólnie prokuratura postawiła 44 zarzuty pięciu opolskim urzędnikom (Pogan, Dolata, Promny, Ewa Olszewska i Piotr Kumiec) oraz 10 biznesmenom, oskarŝonych o korumpowanie opolskich notabli.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Informacje ogólne Nakaz zapłaty Nakaz zapłaty to szczególny rodzaj wyroku, który zapada wtedy, gdy ktoś dochodzi od innej osoby świadczenia pienięŝnego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 1 Sąd KoleŜeński Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej działa na podstawie Statutu i niniejszego regulaminu. 2 1. Sprawę do Sądu

Bardziej szczegółowo

Zakończone zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy od grudnia 2008 roku p-ko lekarzom podejrzanym o poświadczanie nieprawdy

Zakończone zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy od grudnia 2008 roku p-ko lekarzom podejrzanym o poświadczanie nieprawdy S p r a w a l e k a r s k a z a k o ń c z o n a Zakończone zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy od grudnia 2008 roku p-ko lekarzom podejrzanym o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH WARSZAWA 2010 WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM V Ds. 17/12 11.01.13 LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia w sprawie oszustwa na szkodę 16 firm pracujących przy budowie fabryki komputerów Lenovo

Bardziej szczegółowo

1.Wysłuchanie informacji Burmistrza Miasta Jawora z działań nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Jawor. 2.Sprawy róŝne.

1.Wysłuchanie informacji Burmistrza Miasta Jawora z działań nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Jawor. 2.Sprawy róŝne. Protokół Nr 86/06 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13-09-06 r. o godz. 13 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji : 1.Andrzej Wziątek 2.Mariusz Barański 3.Zbigniew Bednarek 4.Stanisław

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia sierpnia 2010 r. LRZ- 4112-12-01/2010 S/10/018 Pan Jerzy Bober Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne Warszawa, 9 września 2014 r. REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW I Przepisy ogólne Regulamin niniejszy określa tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 86/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 października 2013 r. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Sprawa starosty złotoryjskiego zakończona

Sprawa starosty złotoryjskiego zakończona Sprawa starosty złotoryjskiego zakończona Prokuratura Okręgowa w Legnicy zakończyła śledztwo wobec Ryszarda R. i Waldemara W. Ryszarda R. oskarżono o 5 czynów określonych w kodeksie karnym jako łapownictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie Prokuratury Okr gowej w Bielsku- Białej do reporta u dotycz cego sprawy Jerzego J. wyemitowanego w programie Pa stwo w Pa

Sprostowanie Prokuratury Okr gowej w Bielsku- Białej do reporta u dotycz cego sprawy Jerzego J. wyemitowanego w programie Pa stwo w Pa Sprostowanie Prokuratury Okręgowej w Bielsku- Białej do reportaŝu dotyczącego sprawy Jerzego J. wyemitowanego w programie Państwo w Państwie w dniu 26 lutego 2012r W związku z emisją w dniu 26 lutego 2012r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne. Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Towarzystwa za czyny

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt VI A Cz 3874/13 POSTANOWIENIE. Dnia 27 lutego 2014r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w następującym składzie:

Sygn. akt VI A Cz 3874/13 POSTANOWIENIE. Dnia 27 lutego 2014r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Sygn. akt VI A Cz 3874/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2014r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia SA Barbara Godlewska Michalak (spraw.) Sędzia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85%

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85% Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Akcji Serii E spółki FAM-Technika Odlewnicza S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 21.02.2007 r. Nr Autopo prawki Nr strony w Prospekcie Nr punktu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka W dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 112/07 WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Emil Kuriata Ewa Marcjoniak Magdalena Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Przesłanki. Wniesienie pozwu

Przesłanki. Wniesienie pozwu Przesłanki orzeczenia rozwodu i treść wyroku Przesłanki... 1 Wniesienie pozwu... 1 Przebieg postępowania sądowego... 2 Wyrokowanie... 2 Skutki orzeczenia winy... 3 Władza rodzicielska... 3 Mieszkanie...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi

Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2014 roku w przedmiocie uchylenia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 71/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Natalia Mierzicka

Bardziej szczegółowo

Policja i system prawny

Policja i system prawny Policja i system prawny Kryzysowa linia zaufania dla ofiar gwałtu w Szkocji 08088 01 03 02 (bezpłatne połączenie) Wsparcie dostępne równieŝ pod adresem: support@rapecrisisscotland.org.uk Kryzysowa linia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1475/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Klaudia Szczytowska - Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 26 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08

Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08 Warszawa, dnia 1 lipca 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego 00-950 Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 1 Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW I Przepisy ogólne 1 Regulamin niniejszy określa tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz jego zastępców.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1337/10 WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Informacje ogólne Spadek Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Natomiast do spadku nie naleŝą te prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Towarzystwa i orzeka w sprawach określonych przez

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1003/10 WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 60/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski Sygn. akt KIO/UZP 293/10 WYROK z dnia 18 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Katarzyna Prowadzisz Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban po

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 1 MARCA 2004 R. SNO 3/04. Przewodniczący: sędzia SN Henryk Gradzik. Sędziowie SN: Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca), Mirosława Wysocka.

WYROK Z DNIA 1 MARCA 2004 R. SNO 3/04. Przewodniczący: sędzia SN Henryk Gradzik. Sędziowie SN: Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca), Mirosława Wysocka. WYROK Z DNIA 1 MARCA 2004 R. SNO 3/04 Przewodniczący: sędzia SN Henryk Gradzik. Sędziowie SN: Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca), Mirosława Wysocka. Sąd Najwyższy Sąd Dyscyplinarny w Warszawie na rozprawie

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości po wyroku NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych.

Wątpliwości po wyroku NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych. Wątpliwości po wyroku NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych. Abonamenty medyczne, które pracodawca wykupuje swoim pracownikom, traktowane są jako nieodpłatne świadczenie i stanowią dla nich przychód

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Stawiłeś się na Ŝądanie urzędnika, moŝesz Ŝądać zwrotu wydatków. Maciej Jurczyga

Stawiłeś się na Ŝądanie urzędnika, moŝesz Ŝądać zwrotu wydatków. Maciej Jurczyga Stawiłeś się na Ŝądanie urzędnika, moŝesz Ŝądać zwrotu wydatków Maciej Jurczyga POSTĘPOWANIE/Wezwanie przez organ podatkowy do osobistego stawiennictwa wiąŝe się z poniesieniem kosztów poczynając od konieczności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura II SA/Wr 1234/03 Data wydania 2003-09-11 Akty prawne powołane w orzeczeniu Przedmiot Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm. art. 7 Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 77/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 maja 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Michał Laskowski

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Orłowski p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu

Pan Jarosław Orłowski p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu Olsztyn, dnia 2008-09-03 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 LOL-4113-04-01/08; S/08/005 Pan Jarosław Orłowski p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec 11-12.04.2011 PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Pozew o separację. jest dopuszczalne (np. wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci

Pozew o separację. jest dopuszczalne (np. wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci Pozew o separację Informacje ogólne Separacja Separacja oznacza uchylenie, lecz nie rozwiązanie małŝeństwa. MałŜonkowie pozostający w separacji nie mają prawa wstąpić w nowy związek małŝeński. Sąd orzeka

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Tak wyglądają procedury sądowe w posteępowaniu karnym

Tak wyglądają procedury sądowe w posteępowaniu karnym Tak wyglądają procedury sądowe w posteępowaniu karnym PRZEBIEG ROZPRAWY Przed rozpoczęciem rozprawy w postępowaniu karnym strony mogą oczekiwać na rozprawę we wspólnej poczekalni. Osoba, która chciałby

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami

Regulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) Hortico S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

urodzony (a)... w...

urodzony (a)... w... Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego /WZÓR/ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. (wypełnić kogo dotyczy)..., dnia.. r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Członek zarządu spółki handlowej, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki na podstawie art. 116 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH Załącznik stanowi integralną część wniosku kredytowego. Należy go wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt na finansowanie inwestycji prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera. Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO INFORMATOR ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPORZĄDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW PRZYGOTOWANYCH W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa r. Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka Gdynia. Konsorcjum: 1) Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Ciechanowie

Warszawa r. Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka Gdynia. Konsorcjum: 1) Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Ciechanowie WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Do Sądu Rejonowego w... Wydział... adres (ulica, kod, miejscowość)

Do Sądu Rejonowego w... Wydział... adres (ulica, kod, miejscowość) Załącznik nr 02.01... (pieczęć nagłówkowa inspektora pracy) Nr rej.:.. Do Sądu Rejonowego w... Wydział......... adres (ulica, kod, miejscowość) WNIOSEK O UKARANIE WNOSZĘ O UKARANIE 1. Imię i nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące uregulowania prawne w zakresie składania oświadczeń majątkowych najczęściej popełniane błędy w trakcie wypełniania oświadczeń majątkowych

Obowiązujące uregulowania prawne w zakresie składania oświadczeń majątkowych najczęściej popełniane błędy w trakcie wypełniania oświadczeń majątkowych KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Obowiązujące uregulowania prawne w zakresie składania oświadczeń majątkowych najczęściej popełniane błędy w trakcie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Postępowanie administracyjne Co to jest postępowanie administracyjne? Postępowanie administracyjne to określona przez prawo procedura, w której organ administracji publicznej załatwia indywidualną sprawę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 14 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 14 czerwca 2017 roku Raport bieŝący "AMPLI" S.A. w upadłości układowej numer 10/2017 Tarnów, dnia 18-05-2017r. KOMISJA NADZORU FINASOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POLSKA AGENCJA PRASOWA. Informacja o treści projektów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III SW 114/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Beata Gudowska w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 837/08 WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Stanisław Sadowy Członkowie: Protokolant: Małgorzata Rakowska Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 366/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Agnieszka Stasiak. Protokolant Marta Grzebalska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Agnieszka Stasiak. Protokolant Marta Grzebalska Sygn. akt UZP/ZO/0-34/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Machowska Arbitrzy: Agnieszka Stasiak Piotr Ryszard Kryn Protokolant

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu

Zawiadamiający: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Do: Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie ul. Wiślicka 6 02-114 Warszawa Zawiadamiający: ul. Krakowskie Przedmieście 6 00-325 Warszawa Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta: I. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński, Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku Inne

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A.

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. W związku z faktem, że Zarząd Emitenta powoływany jest na wspólną, 5-letnią kadencję, kadencja pana Marka Krajewskiego na stanowisku Prezesa Zarządu zakończy

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1202/08 WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Grzegorz Mazurek Marek Koleśnikow Protokolant: Magdalena

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN O PRZETARGACH Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

REGULAMIN O PRZETARGACH Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie I. PRZETARG NIEOGRANICZONY REGULAMIN O PRZETARGACH Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie I. PRZETARG NIEOGRANICZONY 1 1. W przypadku sprzedaŝy przez spółdzielnię lokalu stanowiącego jej odrębną własność spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN MINISTERSTWO FINANSÓW Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złoŝyć wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu z

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 stycznia 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1507/08 WYROK z dnia 13 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Członkowie: Protokolant: Sylwester Kuchnio Izabela Kuciak Przemysław Śpiewak

Bardziej szczegółowo

Tak. Tak. Tak. Tak. Tak

Tak. Tak. Tak. Tak. Tak Czas Adnotacja Prot. 00:02:04 Przewodniczący poinformował strony, że rozprawa jest nagrywana 00:03:14 Powodowie i pełnomocnik powodów adw. Rafał Kasprzyk 00:03:38 Prezes zarządu Spółdzielni, oświadcza,

Bardziej szczegółowo

CRU UM / wpis do Rejestru... pod numerem KRS:

CRU UM / wpis do Rejestru... pod numerem KRS: U M O W A Załącznik nr 4 do siwz CRU UM /07 zawarta w Szczecinie w dniu... 2007 r. pomiędzy : Gminą Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin, reprezentowaną przez: Piotra Krzystka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

SĄDY MIEJSKIE MUNICIPAL COURT

SĄDY MIEJSKIE MUNICIPAL COURT Sądownictwo stanu New Jersey New Jersey Judiciary SĄDY MIEJSKIE MUNICIPAL COURT DZIEŃ W SĄDZIE Your Day In Court Polish Prawa oskarżonego w sądach miejskich w stanie New Jersey 1. ZAKŁADA SIĘ NIEWINNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU Start > Stały Polubowny Sąd Konsumencki > Regulamin SPSK > Regulamin SPSK Regulamin SPSK REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r.

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Protestujący: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Kołłątaja 7 31-502 Kraków

Bardziej szczegółowo

Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku

Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku Załącznik do Uchwały Nr 04/2007 Rady Delegatów Samorządu Studenckiego SWPW z dnia 19 grudnia 2007 roku Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku REGULAMIN SĄDU KOLEśEŃSKIEGO PARLAMENTU STUDENTÓW SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: Rabka-Zdrój, 2012-01-30 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA dotycząca przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo