Miejskie drogi za unijne pieniądze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejskie drogi za unijne pieniądze"

Transkrypt

1 AKTUALNOŚCI Miejskie drogi za unijne pieniądze Ruszy³y d³ugo wyczekiwane przez bytowiaków prace na dziurawej ul. Styp-Rekowskiego w Bytowie. Droga budowana g³ównie za unijne pieni¹dze ma byæ gotowa w lipcu. Budowlañcy weszli te na ul. Wybickiego, z której zejd¹ jeszcze w maju. Prace zlecone przez miejski samorząd słupskiemu Przedsiębiorstwu Drogo wo Mostowemu mają uwieńczyć dzieło roz poczęte jeszcze w ub.r. przez Zarząd Dróg Powiatowych, który przebudował swój fragment ul. Styp Rekowskiego do wyso kości marketu Malek. Gmina nie zdążyła w ub.r. ze swoją częścią, bo po przetargu protestowała startująca w nim firma. Te Rozpoczête w ub.r. roku prace przy ul. Wybickiego zakoñcz¹ siê w maju. raz do końca lipca należący do samorządu miejskiego odcinek do nowego cmentarza zmieni się nie do poznania. Inwestycja war ta w sumie 3,4 mln zł obejmie też budowę ul. ks. Popiełuszki, ale ta zakończy się do piero w czerwcu przyszłego roku. Pierwszą łopatę na ul. Styp Rekowskiego wbito w ubiegłym tygodniu. Rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Po niej przyjdzie kolej na oświetlenie, rozbiór kę starego chodnika, nową nawierzchnię ulicy, chodniki i ścieżki rowerowe mówi Danuta Karcz Karczewska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego. Na dobre trwają też roboty przy ul. Wybickiego. Po wstaje tu nowy od cinek do ul. Prze mysłowej. Moder nizowana jest też wąska dziś część od PPKS u do sie dziby straży po żarnej. Inwestycja rozpoczęta w ub.r. ma się zakończyć jeszcze w maju. Z 862 tys. zł, jakie gmina planuje na nią wydać, aż 605 tys. zł musi oddać później Unia Eu ropejska. Podobnie jest na ul. Styp Rekow skiego, gdzie 70% kosztów przebudowy po chodzi ze środków unijnych, a kolejnych 10% ma przyjść z budżetu państwa. P.C. Parking w dziurze To, co siê dzieje przy cmentarzu w Ugoszczy, robi wra enie powa nych prac budowlanych. Rzeczywiœcie s¹ powa ne, ale ich efektów szybko nie zobaczymy. Zamierzamy przy cmentarzu zbudować drugi parking, a także doprowadzić dojazd dla śmieciarki do cmentarnego śmietnika mówi wójt Jerzy Szpakowski. W tym celu ziemia wybierana przy okazji rozpoczętej niedawno rozbudowy oczyszczalni w Ugoszczy wywieziona została do dołu mię dzy drogą a rzeką. Po zasypaniu sporego wgłębienia na jego miejscu powstanie par king i droga. Nie wiadomo kiedy, bo grunt z oczyszczalni nie wystarczy do wyrówna nia terenu. Dlatego jeśli ktoś z mieszkań ców miałby jakieś gruzy lub zbędną ziemię, może się do nas zgłosić zachęca wójt. P.C. Ko³o cmentarza w Ugoszczy powstanie d³ugi parking. 3 W k i l k u s ³ o w a c h Rada Miejska w Bytowie przy jęła regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bytowa. Tytuł mają otrzymywać ludzie szczególnie za służeni dla miasta i wybitne osobistości. O jego nadanie może wystąpić Rada Miejska lub burmistrz. Do pierwszego nadania honorowego obywatelstwa ma dojść podczas tegorocznych Dni Bytowa. Stowarzyszenie Jesteśmy prowa dzące Warsztat Terapii Zajęciowej w By towie ma nowego prezesa. Po rezygnacji Mirosława Deręgowskiego stanowisko objęła dotychczasowa wiceprezes Irena Kozłowska, będąca jednocześnie zastęp cą kierownika WTZ u. Jej zastępcą zo stał inny pracownik Warsztatu, Zbi gniew Koska. Rada Gminy Studzienice zadecydo wała o nadaniu Zespołowi Szkół w Stu dzienicach imienia kaszubskiego poety ks. Antoniego Peplińskiego, którego ro dzina wywodzi się z Kłączna. Firma Abol wygrała przetarg na okresową kontrolę stanu budynków ko munalnych gminy Parchowo. Za prze gląd otrzyma 3,9 tys. zł. Z 1 do 2% funduszu płac podniesiono w tym roku pulę dodatków motywacyj nych dla nauczycieli w gminie Studzie nice. Uchwalony na ostatniej sesji Rady Gminy regulamin ich wynagradzania przewiduje również, że związki zawodo we nie będą uczestniczyły w podziale pieniędzy, a jedynie wnioskowały do dy rektora szkoły lub wójta o doroczne na grody. Rady Gmin w Parchowie i Studzieni cach udzieliły swoim wójtom Władysła wie Łangowskiej i Jerzemu Szpakow skiemu absolutorium za wykonanie budżetów w 2005 r. W dn Parchowo od wiedzi kilku strażaków z zaprzyjaźnio nego niemieckiego Friesack. Jednym z celów wizyty będzie omówienie tegoro cznego wyjazdu młodych strażaków z Parchowa na obóz do Niemiec. Firma Mikki Wojciecha Mikołaj czyka wygrała przetarg na wyłączną sprzedaż piwa i prowadzenie gastrono mii podczas tegorocznych Dni Bytowa, proponując najwyższą cenę (24 tys. zł) za kompleksową obsługę imprezy. Konku rowały z nią 3 inne podmioty Mikki będzie prowadzić sprzedaż w wyznaczonych miejscach na zamku i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Za ponad 370 tys. zł firma Rambud z Kościerzyny zmodernizuje i wyposaży Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie. Do GOK zyska meble, m.in. 250 krzeseł w sali widowiskowej, a do ocieplenie, nową elewację, dach, drzwi, okna oraz m.in. nowe posadzki.

2 BEZ PANIKI Padłe łabędzie pod kontrolą W okolicach Borzytuchomia znaleziono kolejnego martwego ³abêdzia. W sumie od pocz¹tku alarmu zwi¹zanego z ptasi¹ gryp¹ powiatowy lekarz weterynarii w Miastku wys³a³ do zbadania na nosicielstwo ptasiej grypy próbki kilkunastu ptaków. Aby badania były miarodajne, próbki muszą pochodzić z części ciała, w których najczęściej występuje wirus. Ostatni ptak był w takim stanie, że nie było sensu go ba dać. Nie zachowały się żadne narządy wew nętrzne mówi Ryszard Chorąży, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Mias tku. Dlatego szczątki z Borzytuchomia poszły do utylizacji. Przypomnijmy, że ła będzie, podobnie jak wszystkie ptaki wę drowne i drapieżne, należą do grupy pta ków podwyższonego ryzyka, dlatego próbki z ich ciał muszą trafić do laborato rium w Gdańsku. Wszystkie dotychczas przeprowadzone badania martwych ptaków znalezionych na terenie naszego powiatu (m.in. w Ja sieniu i Mogielu) dały wynik ujemny. Koszt jednego badania DNA to ok. 300 zł. Kolejne tyle trzeba zapłacić za dojazd oraz transport i utylizację szczątków mówi R. Chorąży. Przy okazji poleca in ternetowe strony ornitologiczne, z któ rych można dowiedzieć się ciekawostek nie tylko na temat ptaków, ale także wi rusów. Jedną z nich jest to, że ptasiej gry py nie przenoszą np. bociany. W.R. Nieszczęśliwy wypadek 54-letnia mieszkanka Bytowa wypad³a z balkonu swojego domu. Do zdarzenia doszło ok. godz na jednym z osiedli w Bytowie. Mieszkająca tam kobieta w nieustalo nych okolicznościach wypadła z ba lkonu znajdującego się 4 m nad ziemią. Upadając na betonową posadzkę, do znała ogólnych obrażeń ciała. Nieprzy tomną kobietę przewieziono do bytow skiego szpitala. W tej chwili nie wiado mo, jak doszło do wypadku. Wyjaśnie niem sprawy zajmuje się policja. B.K. AKTUALNOŚCI TRAGICZNE POTR CENIE W M DRZECHOWIE Kto zabił człowieka? Ktoœ œmiertelnie potr¹ci³ m³odego mieszkañca M¹drzechowa kilkadziesi¹t metrów od jego domu. Policja szuka sprawcy wypadku ok. godz w Mądrzechowie doszło do tragicznego zdarzenia. Idący pieszo 25 letni mężczyzna na prostym odcinku drogi został potrącony przez sa mochód. Udało nam się ustalić, że młody człowiek wracał do rodzinnego domu z Bytowa gdzie mieszka jego dziewczyna. Sprawca wypadku zostawił swoją ofiarę na jezdni. W tej chwili nie można prze sądzać, czy uciekł. Mógł po prostu nie wi W M¹drzechowie w miejscu tragedii pal¹ siê znicze. dzieć pieszego. Wiadomo jednak, że męż czyznę potrącił samochód ciężarowy mówi nadkomisarz Stanisław Tempski, naczelnik sekcji prewencji bytowskiej policji. 25 latka w kałuży krwi, z urazami głowy znalazł kierowca z Kościerzyny. Zawiado Z ODZIEJSKA SERIA mił pogotowie, ale na ratunek było za póź no, bo potrącony mężczyzna już nie żył. Sa mochód musiał jechać w kierunku Bytowa. Rany zabitego wskazują, że prawdopodob nie ciężarowy samochód musiał też mieć spory ładunek. Prosimy wszystkich, któ rzy mogliby nam pomóc w ustaleniu świad ków i okoliczności zdarzenia, aby zgłosili się do nas osobiście lub telefonicznie ape luje S. Tempski. Odcinek drogi do Mądrzechowa nie należy do bezpiecznych, zwłaszcza jeśli chodzi o pieszych i rowerzystów, dlatego warto zachować tam szczególną ostroż ność przestrzega komisarz Rafał Bur nicki, oficer prasowy bytowskiej policji. B.K. Przez okno po łup Z³ote pierœcionki, ³añcuszki, pieni¹dze, komputer i wiele innych rzeczy pad³o ³upem z³odziei, którzy w palmow¹ niedzielê odwiedzili kilka domów na Ziemi Bytowskiej kilka minut przed godz w Kramarzynach (gm. Tuchomie) mieszkańcy jednego z domów po powrocie z kościoła zo rientowali się, że podczas ich nieobecności ktoś włamał się do mieszkania. Świadczyło o tym wybite okno balkonowe, a także brak kilku cennych przedmiotów. Z mieszkania zniknął komputer, telefon komórkowy, zło ta biżuteria i 200 zł. Tego dnia nie tylko oni mieli pecha. Znisz czone okno w swoim mieszkaniu po krót kiej nieobecności zauważyła też mieszkan ka Barnowca (gm. Kołczygłowy). U niej zło dzieje ukradli złotą i srebrną biżuterię oraz 90 zł gotówki. Złota biżuteria padła również łupem zło dziei, którzy splądrowali dom w Zagonach (gm. Kołczygłowy), do którego dostali się przez okno. W tej chwili policja ustala, czy włama nia mają ze sobą jakiś związek. Sposób, w jaki złodzieje dostali się do budynków, mo że sugerować, że była to jedna szajka. B.K. 4

3 AKTUALNOŚCI Paliwowy złodziej już siedzi Bytowska policja ustali³a personalia kilkanastu osób, które maj¹ zwi¹zek z kradzie ami paliwa w naszym mieœcie i okolicy. Jedna trafi³a ju do aresztu. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie łu pem złodziei padały zbiorniki stacji ben zynowych i baki ciężarówek. Sprawa była dosyć trudna, ale w końcu dzięki żmudnym działaniom udało nam się wpaść na trop jednego z włamywaczy nie bez dumy mówi komisarz Rafał Bur nicki. Zatrzymany mężczyzna zdradził Płoną trawy personalia swoich wspólników. To pozwo liło policji dotrzeć do dość sporego grona sprawców. W tej chwili jedna z osób trafi ła na 3 miesiące do aresztu, w sprawie po zostałych toczy się jeszcze postępowanie. Wszystkim postawione zostaną zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem mówi policjant. B.K. Stra acy maj¹ pe³ne rêce roboty. Tylko w czasie poprzedniego weekendu a 8 razy wyje d ali do po arów traw. Od kiedy stopniał ostatni śnieg, praw dziwym utrapieniem są ciągle wypalane trawy. Od strażacy już 14 razy wzy wani byli do ich gaszenia. Większość po żarów, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, była spowodowana umyślnie. Sprawcami byli głównie dzieci i rolnicy opowiada aspirant sztabowy Stefan Pi tuch, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie. Ludzie podpalając nieużytki często nie zdają sobie sprawy, że sami mogą stać się ofiarami swojej lekkomyślności. Pamię tam, że kilka lat temu w Pomysku mężczyz na nie zdążył uciec przed ogniem i został poważnie poparzony dodaje. Strażacy zapowiadają, że każdą sprawę podpalenia będą kierowali do sądu gro dzkiego, gdzie na sprawców nałożone zo staną surowe kary grzywny. Dla rolni ków wypalanie traw może okazać się bar dzo nieopłacalne. Oprócz grzywny czeka ich też utrata prawa do dopłat unijnych. B.K. KRONIKI Między 2 a w Sominach (gm. Studzienice) włamano się do domku letniskowego. Z ustaleń wynika, że nic nie zginęło w Trzebiatkowej (gm. Tucho mie) w prywatnym mieszkaniu znale ziono nabój karabinowy. W nocy z 5 na w Mądrzechowie (gm. Bytów) nieznany sprawca z ba ków dwóch ciężarówek wypompował 460 l oleju napędowego o łącznej warto ści 1,9 tys. zł. Oba samochody stały na prywatnej posesji w Wierszynie (gm. Kołczygło wy) z prywatnej posesji zginęły metalo we sanie konne i żeliwny zlewozmy wak. Sprawcę kradzieży ustalono, a metalowe rzeczy odnaleziono na jed nym z bytowskich skupów złomu. W nocy z 7 na w sklepie odzieżo wym przy ul. Śródmiejskiej w Bytowie nieznany sprawca wybił szybę. Właści cielka oceniła straty na 300 zł. Między 7 a w Osławie Dąbro wej z koparki zaparkowanej na terenie zakładu Prefabet wypompowano 70 l oleju napędowego wartości 450 zł mieszkanka Bytowa zgłosiła, że od 17 lat mąż znęca się fizycznie i psy chicznie nad nią i małoletnimi dziećmi. Sprawca trafił do policyjnej izby za trzymań. Tego samego dnia Sąd Rejo nowy w Bytowie zastosował wobec nie go 3 miesięczny areszt. 43 letni byto wiak został odkonwojowany do aresztu śledczego w Chojnicach. W nocy z 8 na w jednym ze skle pów przy ul. Wojska Polskiego w Byto wie nieznany sprawca butelką wybił szybę w witrynie wystawowej. Straty wynoszą 700 zł z niezamkniętego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Bytowie zginął wózek dziecięcy warty 300 zł. * * * w Kramarzynach (gm. Tucho mie) strażacy wypompowywali wodę z zalanej piwnicy przy ul. Mierosławskiego w By towie paliło się drewno opałowe. Straty wynoszą 300 zł w Czarnej Dąbrówce spaliła się szopa, w środku której stał Fiat Uno. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej samo chodu. Straty oszacowano na 5 tys. zł przy ul. Mickiewicza w Byto wie strażacy wypompowywali wodę ze studzienki kanalizacyjnej. 5

4 AKTUALNOŚCI ŒWIAT OWÓD NA JEZIORKACH W wielkiej sieci Pod niepozorn¹ budow¹ chodnika na bytowskich Jeziorkach kryj¹ siê dwa ogólnopolskie przedsiêwziêcia. W przysz³oœci byæ mo e u³atwi¹ nam dostêp do Internetu. Końca dobiegają prace przy budowie chodnika po lewej stronie ul. Jeziornej od strony ul. Gdańskiej. Wcześniej olsztyń ska firma Net Media położyła pod nim światłowód. Za zajęcie pasa drogowego gmina zobowiązała nas do odtworzenia istniejącego chodnika jak też do położenia go tam, gdzie wcześniej nie istniał wyjaś nia Maciej Piwoński z Net Media. W ten sposób Jeziorki zyskały w sumie 640 m 2 polbruku, który na zlecenie Net Media układają pracownicy firmy Romana Jere czka z Ząbinowic. Po co światłowód na Jeziorkach? To część dużego projektu, który ma łączyć 22 polskie ośrodki naukowe międzymiasto wą siecią światłowodową. W gminie By tów jego malutki odcinek wykonywany przez Net Media przebiega przez Go stkowo, Dąbie, Bytów, Rzepnicę, Mądrze chowo i Mokrzyn i jest częścią linii Pod nowym chodnikiem na Jeziorkach po³o ono œwiat³owód, z którego w przysz³oœci mo e bêd¹ korzystaæ równie bytowiacy. łączącej Sochaczew, Poznań, Szczecin i Gdańsk. Firma z Olsztyna wykonuje sieć dla spółki Have, która z kolei robi to m.in. dla Poznańskiego Centrum Super komputerowo Sieciowego. Kładziemy światłowód 5 kanałowy. Firma Have wykorzysta na razie jeden, a więc jeszcze 4 kanały zostaną wolne mówi M. Piwoń ski, sugerując, że w przyszłości być może bytowiacy skorzystają z tych wolnych po łączeń. P.C. Już po liniach! Poniedzia³ek Wielkanocny bêdzie ostatnim dniem funkcjonowania linii miejskich PPKS-u w Bytowie. Nic nie dały obniżki ceny biletów z 2 do 1 zł i próby dopasowania rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców. Bytowiacy rzadko korzystali z autobusów linii miej skich PPKS. W ubiegłym tygodniu do burmistrza trafiło pismo, w którym nowy zarządca komisaryczny bytowskiego PPKS u, Adam Treder, zapowiadał likwi dację kursów miejskich. W tym samym piśmie wyraził chęć spotkania z burmi strzem, aby porozmawiać na temat ewen tualnego dofinansowania komunikacji miejskiej z budżetu samorządowego mó wi Danuta Karcz Karczewska. Jednak szansę na dotację, a tym samym na zmia nę decyzji nowego zarządcy są niewiel kie. Jego poprzednik nie oczekiwał od nas takiej pomocy, dlatego w tegoro cznym budżecie nie zarezerwowano środ ków na ten cel mówi rzeczniczka. Mimo to do spotkania ma dojść w przyszłym ty godniu. * * * Decyzja PPKS u nie zaskakuje. Urucho mienie miejskich linii było bowiem tyle spektakularne co nieprzemyślane. Kiedy pół roku temu na konferencji prasowej zwróciliśmy uwagę na brak analizy zapo trzebowania na transport publiczny w na szym mieście, szefostwo firmy bagatelizo wało sprawę. Teraz masz babo placek. W.R. Chciał pomóc ojcu 12-letni ch³opiec z Niezabyszewa zosta³ ciê ko ranny podczas pracy w gospodarstwie. Teraz lekarze z Akademii Medycznej w Gdañsku walcz¹ o jego zdrowie. W piątek popołudniu 12 letni Robert chciał pomóc swojemu ojcu w gospodarstwie. Razem doczepili do ciągnika wialnię i zaczęli czyścić zbo że. Ojciec na moment odszedł od ma szyny. Właśnie wtedy ubranie chłopca zahaczyło się o wał napędowy łączący ciągnik z maszyną. Mechanizm wciąg nął 12 latka, łamiąc mu kończyny i du sząc resztkami odzieży. Przerażony oj ciec zaczął ratować syna. Gdy przyje chaliśmy na miejsce, ojciec chłopca był zrozpaczony. Opowiadał nam, co się stało i cały czas płakał nie kryje emo cji także komisarz Rafał Burnicki, ofi cer prasowy bytowskiej policji. Półprzytomny chłopiec cały czas po wtarzał: tato, przepraszam, nie chcia łem, to moja wina dodaje. 12 latka z połamanymi rękoma i noga mi pogotowie zabrało do bytowskiego szpitala. Szybko jednak został przewie ziony do gdańskiej Akademii Medycznej. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, le 7 karze przywrócili już krążenie w rękach chłopca. Tragedią wstrząśnięci są mieszkańcy Niezabyszewa. Dobrze znają Roberta i jego rodzinę. Nad nimi wisi chyba ja kieś fatum. Kilka lat temu wybuchł u nich pożar, później gospodarz uszko dził sobie rękę. Niedawno zmarł jego ojciec, a teraz takie nieszczęście wy licza z prawdziwym bólem jeden z mie szkańców wsi. W poniedziałek rano w miejscowym ko ściele odbyła się specjalna msza św. w in tencji szybkiego powrotu chłopca do zdro wia. Mieszkańcy zapowiadają, że jeśli trzeba będzie zorganizować jakąś pomoc czy zbiórkę pieniędzy, to na pewno nie za wiodą. B.K.

5 ZMIANA W URZÊDZIE MIEJSKIM Nowa pani inspektor AKTUALNOŚCI Skarbniczka już oficjalnie Trzynaœcie osób ubiega³o siê o stanowisko inspektora ochrony œrodowiska w Urzêdzie Miejskim w Bytowie. Komisja konkursowa wybra³a Aleksandrê Bubnowsk¹ z Dêbnicy Kaszubskiej. Przypomnijmy, że dotychczasowy in spektor, Tomasz Zdanowicz, będzie koor dynował zagospodarowanie odpadów z 16 gmin, które w lutym zawarły w tej sprawie specjalne porozumienie. Będzie odpowiadał m.in. za przygotowanie wniosku o pozyskanie środków unijnych na rozbudowę i modernizację składo wiska w Sierżnie. Jego etat finansują gminy sygnatariusze porozumienia. Po zostawione przez T. Zdanowicza w Urzę dzie Miejskim obowiązki ma przejąć nowy inspektor wybrany w konkursie. Stanęło do niego aż 13 osób 5 z nich od padło w przedbiegach, bo nie miało wyż szego wykształcenia związanego z ochroną środowiska. Do drugiego etapu rozmowy kwalifikacyjnej przeszło 8 pań, w tym jedna aż z Zamościa. Jednak to 25 letnia Aleksandra Bubnowska z Dębnicy Kaszubskiej najbardziej spodo bała się członkom komisji konkursowej. Ukończyła geografię ze specjalnością kształtowanie i ochrona środowiska na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Obecnie zatrudniona jest jako stażystka w oddziale Instytutu Meteoro logii i Gospodarki Wodnej. Odbyła też staż w słupskich wodociągach. Jej dodat kowym atutem jest dobra znajomość nie mieckiego i angielskiego mówi Bogdan Ryś, sekretarz Urzędu Miejskiego w By towie. Od maja pani Aleksandra będzie zajmować się m.in. wydawaniem decyzji środowiskowych, prowadzeniem ewiden cji zbiorników ściekowych czy nakłada niem kar. Do tej pory nie zajmowałam się sprawami, które będą należały do moich obowiązków w urzędzie w Bytowie, ale teoretycznie jestem do tego przygoto wana. Pracowałam jako stażystka w Urzędzie Miejskim w Słupsku i miałam styczność z zagadnieniami, które czekają mnie na nowym stanowisku mówi przyszła urzędniczka. Na razie zostanie zatrudniona w wydziale gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska na 3 miesięczny okres próbny. P.C. Gmina Studzienice ma nowego skarbnika. Samorz¹dow¹ kasê w swoich rêkach bêdzie trzymaæ Gra yna Wirkus. Grażyna Wirkus zajmuje się gminnymi finansami już prawie dwa lata. Przejęła obowiązki po dotknię tej chorobą poprze dniczce Danucie Bie leckiej. Kiedy okazało się ostatecznie, że pa ni Danuta do pracy nie wróci, samorząd postanowił skończyć z prowizorką. Mamy do wyboru konkurs lub powołanie. Propo nuję to drugie. Pani Grażyna ma już do świadczenie, bo od 2 lat zajmuje się naszy ZJAZD POWIATOWY PO Sylka na burmistrza Roman Zaborowski utrzyma³ siê na pozycji powiatowego szefa Platformy Obywatelskiej w Bytowie. Wspó³pracuj¹cy z nim w Zarz¹dzie Powiatowym Ryszard Sylka bêdzie kandydowa³ na burmistrza Bytowa na zjeździe powiatowym PO nie było niespodzianek. Wybory na przewod niczącego lokalnych władz partii potwier dziły silną pozycję dotychczasowego li dera Romana Zabo rowskiego, który ze brał ponad 4/5 wszystkich głosów. Jednak nie wybory lidera były dominu jącym tematem spot kania. Tego dnia członkowie partii mówili przede wszy stkim o nadcho dzących wyborach samorządowych. Jako partia polityczna powinniśmy po kazywać, że jesteśmy w Bytowie, że mamy swoje poglądy. Wybory są do tego dobrą okazją apelował Jarosław Rahn. Z jego 9 Gra yna Wirkus zajmuje siê finansami studzienickiego samorz¹du od 2 lat. Od tygodnia pe³ni formalnie urz¹d gminnego skarbnika. Ryszard Sylka jest naczelnikiem wydzia- ³u rolnictwa i ochrony œrodowiska w bytowskim starostwie. Spo³ecznie dzia³a w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. mi finansami. Została nagle rzucona na głęboką wodę i utrzy mała się na niej przekonywał radnych na sesji wójt Jerzy Szpakowski. Zachwala jąc osobę nowej skar bnik podkreślał, że bar dzo dobrze się z nią pra cuje. W urzędzie jest od 1978 r. Była już chy ba na wszystkich stano wiskach, no oprócz wój ta żartował J. Szpa kowski. Radni kandy daturę włodarza gminy przyjęli jednogłośnie. P.C. zdaniem zgadzała się większość ze branych. Nic więc dziwnego, że uczestnicy zjazdu po stanowili, by w wybo rach do Rady Miej skiej na burmistrza Bytowa, do Rady Po wiatowej i Sejmiku Wojewódzkiego wysta wić listy pod własnym szyldem. Nie wyklu cza to jednak koalicji powyborczych, ale, co zaznaczono w specjal nej uchwale, tylko z tymi, którzy będą mie li podobny program. Kandydatem PO na burmistrza Bytowa będzie Ryszard Sylka. Uważam, że mo gę zaproponować naszemu miastu i gmi nie coś nowego mówi o swojej kandy daturze bytowiak. G.P.

6 AKTUALNOŚCI S OWNIK NAZW GEOGRAFICZNYCH GMINY LIPNICA Gdzie leży Kuntop i... inne smaczki Historia zapisana jest nie tylko w starych ksiêgach. O dawnych dziejach sporo powiedzieæ mog¹ mapy i ludzka pamiêæ. W³aœnie te ostatnie wykorzysta³a nauczycielska para z Lipnicy, by lepiej poznaæ przesz³oœæ Gochów. Pomysł na Słownik nazw geografi cznych gminy Lipnica narodził się w 2001 r. Na zajęciach uczniowie pytali o swoje miejscowości. O tych większych in formacje można było znaleźć, ale o mniej szych nie. Dlatego postanowiliśmy przy jrzeć się także mniej znanym opowiada Tomasz Drzazga, bibliotekarz w lipnic kiej szkole i szef szkolnego koła kra joznawczo turystycznego Globtroter. Na początku chciał przygotować tylko spis nazw miejscowych z dokładnym położe Tomasz Drzazga (na pierwszym planie) podczas jednej z wypraw za³o onego przez siebie szkolnego ko³a turystycznego Globtroter. niem na mapach topograficznych. Po tem praca rozszerzyła się o poszukiwanie pochodzenia i etymologii. Wtedy bardzo się przydała znajomość okolicy. Gdy w starych dokumentach było zaznaczone bagno, zrozumieliśmy, dlaczego pobliskie siedlisko nazwano Glinne o początkach badań mówi pani Alina, nauczycielka geografii w szkole, która nad słownikiem pracowała wraz z mężem. W trakcie zbie rania informacji badacze natrafiali na sporo problemów. Sprawa nazewnictwa nie okazała się taka prosta. Trafiałem na różne nieścisłości, a przy okazji bardzo ciekawe opisy. Żal było je pominąć, dlate go postanowiłem przy każdej nazwie umieścić więcej informacji i w miarę możliwości uzupełnić je tutejszymi histo riami dodaje geograf. Autorzy z prośbą o pomoc w ustaleniu szczegółów zwracali się do mieszkańców gminy. Przygotowali ok. 50 mapek z zaznaczonymi miejscowo ściami i rozdali je uczniom lipnickiej szkoły. Dzieci miały porozmawiać o nich z rodzicami i dziadkami. Był to strzał w dziesiątkę. Przekazy ustne i lu dzka pamięć okazały się prawdziwą skarbnicą wiedzy wspomina T. Drzaz ga. Relacje zawierały czasem bardzo szc zegółowe informacje. Niektóre były zbyt pikantne i niestety, nie nadawały się do publikacji. To je dnak zawsze kawa łek historii, dlatego ich nie wyrzuciliś my mówi A. Drzazga. Lipniccy badacze natknęli się też na takie na zwy, których nie umieścili w swoim zbiorze. Już sobie wyobrażam śmiech dzieci po przeczyta niu hasła... Łysa Dupa. Zdecydowa liśmy się jednak wpisać wybudowa nie Srakowice, bo ta nazwa miała cieka wą historię, choć też budziła u uczniów śmiech mówi T. Drzazga. Niektóre in formacje potrzebne do słownika autorzy starali się ustalić, objeżdżając okolicę ro werami. Jechałem kiedyś przez las, żeby znaleźć tzw. Glińce. Akurat przejeżdżał tamtędy koniem gospodarz, który dużo mi o tym miejscu opowiedział wspomi na pan Tomasz. Praca z mapami i ustne relacje pozwoliły na to, by przy większości haseł znalazło się historyczne tłumaczenie pochodzenia nazwy czy jej kaszubska etymologia. Np. przy opisie miejsca zwanego kiedyś Kun top czytamy Kuntop, Bagno, zwane też Końskim Cmentarzem to obszar bagien ny, na którym wg historii topiły się konie, zwabione tam przez błędne ognie; z ka szubskiego kóń koń i topic topić. Ety 11 Cwaniakowo - tej nazwy opisanej w s³owniku Drzazgów nie znajdziemy w adnych oficjalnych dokumentach. Tak mieszkañcy Lipnicy w latach 80. nazwali to osiedle domów jednorodzinnych. mologię staraliśmy się przedstawiać jas no, bo czytelnikami słownika są najczę ściej dzieci i młodzież mówią autorzy. Przy wielu hasłach znajdują się także historycznie potwierdzone fakty. Tak jest np. przy opisie nazwy Hamer Młyn. Kie dyś nad tym jeziorem był warsztat ko walski z ogromnym młotem napędzanym wodą, na który z niemieckiego mówiono właśnie hamer. Taką informację także umieściliśmy w słowniku mówi autor. Pierwotnie w opracowaniu znalazły się 354 nazwy geograficzne, ale ich liczba stale się powiększa. Nadal interesujemy się tym tematem. Co jakiś czas zdarza nam się natknąć na nieznaną wcześniej nazwę. W ten sposób od 2003 r. dodaliś my blisko 20 haseł mówią Drzazgowie. Słownik zawiera także 50 nazw miejsco wych, które wymienione są w starych do kumentach, ale nie potwierdzają ich współczesne mapy ani relacje ustne mie szkańców. Nikt nie wie, dlaczego znik nęły i nikt o nich nie pamięta. Kiedyś być może do tego wrócimy i będziemy dalej z żoną badać tę sprawę mówi T. Drzazga. Pierwsza wersja słownika powstała w 2003 r. Do dziś nie doczekał się on osob nego wydania. Autorzy zapewniają, że nie po to go napisali. Chcieliśmy stwo rzyć coś, co będzie służyło głównie uczniom zamieszkałym w gminie Lipni ca. Cel osiągnęliśmy, bo słownik nie leży zapomniany na półce, choć jest tylko zwyczajnym wydrukiem z komputera. Do dziś sięgają po niego nauczyciele i uczniowie, głównie na lekcjach o regionie mówią. Znalazł się jednak ktoś, kto wy dał ich pracę. Dokładnie nie wiem, skąd prof. Józef Borzyszkowski dowiedział się o naszym słowniku, ale umieścił go w re dagowanym przez siebie wydawnictwie Borzyszkowy i Borzyszkowscy mówi z dumą T. Drzazga. A.W.

7 AKTUALNOŚCI Rodna mowa urzędowa Najpewniej jeszcze w tym roku na napisane po kaszubsku do Urzêdu Gminy w Parchowie pismo, ten odpowie równie w rodnej mowie. Byæ mo e w ca³ej gminie na tablicach z nazwami miejscowoœci pod napisami polskimi pojawi¹ siê równie ich kaszubskie odpowiedniki. W ubiegłym tygodniu Rada Gminy przyjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wprowadzenie języka kaszubskiego do or ganów gminy oraz o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi wprowadzenia dwujęzycznych nazw mó wi Sława Wrycz Rekowska, sekretarz w Urzędzie Gminy w Parchowie. Teraz Mi nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Admi nistracji musi dokonać wpisu o dwuję zyczności gminy do specjalnego rejestru, co może potrwać nawet kilka miesięcy. Dopiero potem petenci będą mogli ustnie i pisemnie zwracać się do organów gminy w języku kaszubskim z żądaniem udzie lania odpowiedzi również w tym języku. W urzędzie po kaszubsku mówią niemal wszyscy, ale, by udzielać odpowiedzi, trze ba zdać specjalny egzamin. Jeśli więc zaj dzie potrzeba, na początku będziemy się posiłkować nauczycielami kaszubskiego, którzy mają stosowne certyfikaty. Potem może któryś z urzędników zrobi kurs mówi wójt Władysława Łangowska, któ ra w mowie nie ma problemów z kaszub skim. Często się zdarza, że przychodzą petenci, z którymi rozmawiam po kaszub sku wyznaje. Parchowianie kilka miesięcy poczekają również na dwujęzyczne tablice nazw miejscowości. Członkowie rad sołeckich rozniosą ankiety mieszkańcom, którzy wypowiedzą się w nich na ten temat mó wi wójt. Od uchwały o przystąpieniu do KOMENTARZ TYGODNIA Bytów, Bëtowo Tablica to nie tylko sucha informacja o tym, e skupisko po³o onych za ni¹ domów nazywa siê tak a tak. To coœ wiêcej. Pamiętam, jak przed laty, podróżując razem z moją szkolną bracią po południo wej NRD, wjechaliśmy na Łużyce. I pew nie wcale byśmy się tego nie domyślili, gdyby nie dwujęzyczne napisy niemiec konsultacji do ostatecznego wpisu do reje stru nazw miejscowości droga daleka i naszpikowana problemami. Może to pot rwać ok. 6 miesięcy mówi Łukasz Grzę dzicki, przewodniczący zespołu ds. regu lacji prawnych i monitoringu Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. Po konsulta cjach gmina musi wysłać wniosek o wpi sanie nazw do rejestru do wojewody, a Jeszcze w tym roku Urz¹d Gminy w Parchowie oficjalnie bêdzie pos³ugiwa³ siê kaszubskim. ten dopiero po zatwierdzeniu przesyła pi smo do MSWiA. Tam nazwy musi zaopi niować specjalna komisja, która zbiera się co dwa miesiące. Mało tego, nie ma w jej składzie specjalisty od kaszubskie go. Dlatego komisja zwraca się o pomoc do fachowców o długiej procedurze opo wiada Ł. Grzędzicki. Wprowadzenie dwujęzycznych nazw jest kie i swojsko brzmiące łużyckie. To wy starczyło, by poczuć, że znaleźliśmy się w miejscu szczególnym, innym, specjal nym. Takie rzeczy zostają w pamięci. Ale przecież tak samo szczególne jak r. Sejm przyjął ustawę o mniejszościach narodowych i etnicz nych oraz języku regionalnym. Dała ona sporo możliwości m.in. Kaszubom. Najważniejsze z nich dotyczą języka i nazw miejscowości. Tam, gdzie w spi sie powszechnym ponad 20% mieszkań ców zadeklarowało używanie języka kaszubskiego, może on być wprowadzo ny jako pomocniczy. W tych gminach można też wprowadzać kaszubskie nazwy dla miejscowości niezamieszkanych i dla obiektów fizjograficznych. W na szym województwie jest 10 takich up rzywilejowanych gmin, a u was w po wiecie Parchowo mówi Łukasz Grzę dzicki, przewodniczący zespołu ds. re gulacji prawnych i monitoringu Zrze szenia Kaszubsko Pomorskiego. możliwe również w innych bytowskich gminach. Ich władze jednak na razie nie palą się do tego pomysłu. Niewykluczone, że wyjdziemy jeszcze z taką inicjatywą mówi Bogdan Ryś, sekretarz w Urzędzie Miejskim w Bytowie. Na razie nie pode jmowaliśmy żadnej uchwały o konsulta cjach przyznaje Edward Megier, sekre tarz w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach. Myślę, że powinno to wypłynąć od góry, a więc od powiatu. Przede wszystkim należa łoby ustalić różnice dialektalne, które wy stępują w nazwach uważa z kolei Piotr Lemańczyk, sekretarz w Urzędzie Gminy w Lipnicy. Jego obawy rozwiewa przedsta wiciel ZKP. Zrzeszenie zamierza wydać słownik, który ujednolici nazwy biorąc pod uwagę przede wszystkim te powszechnie stosowane przez społeczność danej miejsco wości mówi Ł. Grzędzicki. Dodaje, że jeśli władze gminne nie wystąpią z propozycją przeprowadzenia konsultacji dotyczących nazw, mieszkańcy mogą o to wystąpić sa mi. Mogą złożyć wniosek do Rady Gminy. Nie jest określone, ilu mieszkańców musi to zrobić wyjaśnia. Sprawa jest więc prosta, tym bardziej że za nowe tablice z nazwami zapłacić ma budżet państwa. P.C. Łużyce są nasze Kaszuby. Lokalna tradycja podaje nam na talerzu gotowy sposób na promocję. Prostą w for mie, skuteczną, a przy tym za pieniądze wyłożone przez rządową kasę. Na Kaszu bach Ziemia Bytowska wcale nie byłaby w tym pierwsza. Dwujęzyczne tablice funk cjonują już w powiecie puckiem. W tej akcji nie chodzi tylko o więcej turys tów, lepsze promowanie bytowskich produ centów i usług. Takie tablice mają też zna czenia dla nas. Są manifestacją przywiąza nia do historii, miejsca, tradycji. P.D.

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo

czątku marca do bytowskiego prokurato ra trafiło zawiadomienie złożone przez Mirosława Harasyma, kierownika ds. marketingu i zamówień publicznych w

czątku marca do bytowskiego prokurato ra trafiło zawiadomienie złożone przez Mirosława Harasyma, kierownika ds. marketingu i zamówień publicznych w W PPKS ie wrze W ci¹gu tygodnia swoje posady straci³o dwóch ludzi, którzy do tej pory rz¹dzili bytowskim PPKS-em. Jeden z nich oskar y zak³adow¹ Solidarnoœæ o oszczerstwa na ³amach zwi¹zkowej prasy. W

Bardziej szczegółowo

Są działki, nie ma chętnych

Są działki, nie ma chętnych 1221KLęb3A Słabe występy Pogoni w Słupskiej Lidze Okręgowej 13 str. DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 8 WRZEŚNIA 2010 R. NR 8 (8)/2010 Są działki, nie ma chętnych str. 3 Lęborczanie nie chcą kupować

Bardziej szczegółowo

Arek, wróć! Izerskie Stonehenge. W Jeleniej Górze przybędzie hotspotów. Gdzie w upały wybrać się nad wodę. Demokracja kontrolowana

Arek, wróć! Izerskie Stonehenge. W Jeleniej Górze przybędzie hotspotów. Gdzie w upały wybrać się nad wodę. Demokracja kontrolowana Ojciec misjonarz Dariusz Iżykowski: Na Kubie łamane są wszelkie zapisy praw człowieka. str. 9 Z. RZOŃCA TYGODNIK Nr 26 (2766) Rok 54, 26 czerwca 2012 Nakład 15.050 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%) Arek,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji. foto: Marian Świderek KOLEJNY NUMER TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA!!!

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji. foto: Marian Świderek KOLEJNY NUMER TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA!!! POLICYJNY GŁOS ISSN 1641 2075 MAZOWSZA Nr 3 Listopad 2000 Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji Najważniejsze są inwestycje już rozpo częte rozmowa z podinsp. Edwardem Małeckim Szefem Logistyki KWP

Bardziej szczegółowo

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY kwiecień/maj nr 4/5 (162-163)/12 ISSN 1506-395X Celestynów Dąbrówka Dyzin Jatne Glina Lasek Ostrowik Ostrów Podbiel Pogorzel Ponurzyca Regut Stara Wieś Tabor

Bardziej szczegółowo

Nie żyje dwóch młodych mężczyzn

Nie żyje dwóch młodych mężczyzn Nie żyje dwóch młodych mężczyzn DLACZEGO ZMARLI? CZY COŚ ŁĄCZY TE SPRAWY? s. 4 Policja ZGWAŁCIŁ 6-LETNIĄ DZIEWCZYNKĘ Nr 26 (1237) 27 czerwca 2014 ISSN 1230-851X Nr indeksu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5%

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Z prac komisji Uwaga na znaki str. 2 NOK zaprasza str. 3 str. 8 Przełamałyśmy strach Historia

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

Dla wielu rodzin. Najmniejszy pies na świecie poleci do Anglii. Za ile?

Dla wielu rodzin. Najmniejszy pies na świecie poleci do Anglii. Za ile? ROZBÓJ W CHRZANIE Dusił adoratora swojej dziewczyny s. 4 Nr 48 (1155) 30 listopada 2012 ISSN 1230-851X Nr indeksu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Najmniejszy pies na świecie poleci do Anglii. Za ile?

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 24 (1137) 18.06.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Hala sportowa rośnie

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INFORMATOR KULTURALNY str. 16 KRZYŻÓWKA, SUDOKU, WASZE DOWCIPY str. 14 ROBAKI W POKOJU, MORZE DALEKO

LOKALNY INFORMATOR KULTURALNY str. 16 KRZYŻÓWKA, SUDOKU, WASZE DOWCIPY str. 14 ROBAKI W POKOJU, MORZE DALEKO LOKALNY INFORMATOR KULTURALNY str. 16 KRZYŻÓWKA, SUDOKU, WASZE DOWCIPY str. 14 23 lipca 2009 rok 1 nr 11 CENA TYLKO 1 zł w tym 7% VAT Nr Indeksu: 23480X ISSN: 2080-2269 W NASZYM OBIEKTYWIE: Ślub na Cyprze,

Bardziej szczegółowo

Udzielali pomocy, a zmarł

Udzielali pomocy, a zmarł GÓRA KALWARIA ul. Wojska Polskiego 3 tel./fax (22) 727 23 23 ul. Kalwaryjska 8 tel./fax (22) 72 72 333 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDÓW www.ar-sklad.com.pl tygodnik BEZPŁATNy NR 5 (412) 7 lutego 2013 Udzielali

Bardziej szczegółowo

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy?

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? tygodnik BEZPŁATNy NR 40 (495) 23 października 2014 Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? warka Jerzy Słowiński twierdzi, że stracił pracę za wywieszenie banera promującego kontrkandydata burmistrza.

Bardziej szczegółowo

Nie żyje Andrzej Tułaza

Nie żyje Andrzej Tułaza Z POLICJI NOWE MIASTO KOTLIN Poszukiwany dwoma listami gończymi przyszedł z pytaniem na policję s. 4 ŚMIERTELNE POBICIE W DĘBNIE Bili go rękoma i kijem, kopali. Mężczyzna zmarł. s. 5 Za ukradzioną siostrze

Bardziej szczegółowo

Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE

Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE 2 GAZETA JAROCIŃSKA 29 (1084) 22 lipca 2011 www.jarocinska.pl

Bardziej szczegółowo

Jedna wielka lipa. Noce Kultury Galicyjskiej oraz Sanok-Bolesławiec reaktywacja 10. Na 4 miesiące zamkną Konarskiego. Sprzedać to straszydło

Jedna wielka lipa. Noce Kultury Galicyjskiej oraz Sanok-Bolesławiec reaktywacja 10. Na 4 miesiące zamkną Konarskiego. Sprzedać to straszydło Nr 21 (1019) 27 maja 2011 r. Noce Kultury Galicyjskiej oraz Sanok-Bolesławiec reaktywacja 10 Cena detaliczna w tym VAT 5% nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Na 4 miesiące zamkną Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Igrali ze śmiercią. str. 12. Ósemka międzynarodowo. str. 7. Poróżnieni rodzice toczą ostr y spór o dziecko. Co na to sąd? str.5

Igrali ze śmiercią. str. 12. Ósemka międzynarodowo. str. 7. Poróżnieni rodzice toczą ostr y spór o dziecko. Co na to sąd? str.5 Komendant stracił stanowisko str. 4 Za długi na bruk - str.4 Kontrowersyjne podwyżki str. 5 Zmiany w SLD str. 6 Potrącił i uciekł str. 8 Popis talentów w MDK Jelonek str. 11 Sportowe wieści str. 18-19

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT)

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) s. 10 2 GAZETA JAROCIŃSKA 9 (1064) 4 marca 2011 SONDA Niewielu bawiło się w karnawale Czytelników portalu spytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

opanowanie jest nie lada wyzwaniem...

opanowanie jest nie lada wyzwaniem... Nr 5 (1154) 31 stycznia 2014 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki 138 www.tygodniksanocki.eu nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIOWA W KUTNIE!

MIESZKANIOWA W KUTNIE! nd 21.15 TVP 2 ziemia s. 6 pt 19.00 TVP 1 1 PAŹDZIERNIK 2012 cena 1 50 zł Nowy Tygodnik Ekologiczne dożynki w Sierakówku z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem i zaproszonymi gośćmi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy budżet na przetrwanie

Powiatowy budżet na przetrwanie SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ Nr 1 (1114) 8.01.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Niepewny remont ulicy

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013 REKLAMA Napadł na strażników Strażnicy miejscy ujęli agresywnego mężczyznę, który przy ul. Mirowskiej kopał w drzwi sklepów, a podczas interwencji naruszył nietykalności cielesną strażników miejskich.

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Za wywóz śmieci posegregowanych każdy radomianin zapłaci miesięcznie 13,50 zł

Za wywóz śmieci posegregowanych każdy radomianin zapłaci miesięcznie 13,50 zł R E K L A M A Kłaniamy się Trzem Królom W niedzielę, 6 stycznia przez centrum miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. Spotkanie radomian na rynku o godz. 11.45 W klimat święta uczestników tegorocznego orszaku,

Bardziej szczegółowo

TERAZ Z DODATKIEM TV ZA JEDYNE 1,20 ZŁ

TERAZ Z DODATKIEM TV ZA JEDYNE 1,20 ZŁ TERAZ Z DODATKIEM TV ZA JEDYNE 1,20 ZŁ HEL JASTARNIA KOSAKOWO KROKOWA PUCK WŁADYSŁAWOWO Dwutygodnik powiatowy nr 2 (22) cena: 1,20 zł (w tym 5% VAT) Gmina Puck. Dla własnej ochrony tworzą patrole obywatelskie

Bardziej szczegółowo

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA 9 WYBRANO NOWEGO SZEFA RAWICKIEJ LECZNICY Prezes szpitala spod Jarocina Tomasz Paczkowski, były szef jarocińskiego szpitala, posadę w Rawiczu ma objąć 1 marca. Został wybrany spośród sześciorga kandydatów,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji ISSN 1641 2075 Nr 7 8 (23 24) Lipiec Sierpień 2002 r. Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji Generalski awans komendanta Stacha Święto Policji Satelita z bazaru Bomba w mieście Ocalić dzeciństwo Turnieje

Bardziej szczegółowo