Miejskie drogi za unijne pieniądze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejskie drogi za unijne pieniądze"

Transkrypt

1 AKTUALNOŚCI Miejskie drogi za unijne pieniądze Ruszy³y d³ugo wyczekiwane przez bytowiaków prace na dziurawej ul. Styp-Rekowskiego w Bytowie. Droga budowana g³ównie za unijne pieni¹dze ma byæ gotowa w lipcu. Budowlañcy weszli te na ul. Wybickiego, z której zejd¹ jeszcze w maju. Prace zlecone przez miejski samorząd słupskiemu Przedsiębiorstwu Drogo wo Mostowemu mają uwieńczyć dzieło roz poczęte jeszcze w ub.r. przez Zarząd Dróg Powiatowych, który przebudował swój fragment ul. Styp Rekowskiego do wyso kości marketu Malek. Gmina nie zdążyła w ub.r. ze swoją częścią, bo po przetargu protestowała startująca w nim firma. Te Rozpoczête w ub.r. roku prace przy ul. Wybickiego zakoñcz¹ siê w maju. raz do końca lipca należący do samorządu miejskiego odcinek do nowego cmentarza zmieni się nie do poznania. Inwestycja war ta w sumie 3,4 mln zł obejmie też budowę ul. ks. Popiełuszki, ale ta zakończy się do piero w czerwcu przyszłego roku. Pierwszą łopatę na ul. Styp Rekowskiego wbito w ubiegłym tygodniu. Rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Po niej przyjdzie kolej na oświetlenie, rozbiór kę starego chodnika, nową nawierzchnię ulicy, chodniki i ścieżki rowerowe mówi Danuta Karcz Karczewska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego. Na dobre trwają też roboty przy ul. Wybickiego. Po wstaje tu nowy od cinek do ul. Prze mysłowej. Moder nizowana jest też wąska dziś część od PPKS u do sie dziby straży po żarnej. Inwestycja rozpoczęta w ub.r. ma się zakończyć jeszcze w maju. Z 862 tys. zł, jakie gmina planuje na nią wydać, aż 605 tys. zł musi oddać później Unia Eu ropejska. Podobnie jest na ul. Styp Rekow skiego, gdzie 70% kosztów przebudowy po chodzi ze środków unijnych, a kolejnych 10% ma przyjść z budżetu państwa. P.C. Parking w dziurze To, co siê dzieje przy cmentarzu w Ugoszczy, robi wra enie powa nych prac budowlanych. Rzeczywiœcie s¹ powa ne, ale ich efektów szybko nie zobaczymy. Zamierzamy przy cmentarzu zbudować drugi parking, a także doprowadzić dojazd dla śmieciarki do cmentarnego śmietnika mówi wójt Jerzy Szpakowski. W tym celu ziemia wybierana przy okazji rozpoczętej niedawno rozbudowy oczyszczalni w Ugoszczy wywieziona została do dołu mię dzy drogą a rzeką. Po zasypaniu sporego wgłębienia na jego miejscu powstanie par king i droga. Nie wiadomo kiedy, bo grunt z oczyszczalni nie wystarczy do wyrówna nia terenu. Dlatego jeśli ktoś z mieszkań ców miałby jakieś gruzy lub zbędną ziemię, może się do nas zgłosić zachęca wójt. P.C. Ko³o cmentarza w Ugoszczy powstanie d³ugi parking. 3 W k i l k u s ³ o w a c h Rada Miejska w Bytowie przy jęła regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bytowa. Tytuł mają otrzymywać ludzie szczególnie za służeni dla miasta i wybitne osobistości. O jego nadanie może wystąpić Rada Miejska lub burmistrz. Do pierwszego nadania honorowego obywatelstwa ma dojść podczas tegorocznych Dni Bytowa. Stowarzyszenie Jesteśmy prowa dzące Warsztat Terapii Zajęciowej w By towie ma nowego prezesa. Po rezygnacji Mirosława Deręgowskiego stanowisko objęła dotychczasowa wiceprezes Irena Kozłowska, będąca jednocześnie zastęp cą kierownika WTZ u. Jej zastępcą zo stał inny pracownik Warsztatu, Zbi gniew Koska. Rada Gminy Studzienice zadecydo wała o nadaniu Zespołowi Szkół w Stu dzienicach imienia kaszubskiego poety ks. Antoniego Peplińskiego, którego ro dzina wywodzi się z Kłączna. Firma Abol wygrała przetarg na okresową kontrolę stanu budynków ko munalnych gminy Parchowo. Za prze gląd otrzyma 3,9 tys. zł. Z 1 do 2% funduszu płac podniesiono w tym roku pulę dodatków motywacyj nych dla nauczycieli w gminie Studzie nice. Uchwalony na ostatniej sesji Rady Gminy regulamin ich wynagradzania przewiduje również, że związki zawodo we nie będą uczestniczyły w podziale pieniędzy, a jedynie wnioskowały do dy rektora szkoły lub wójta o doroczne na grody. Rady Gmin w Parchowie i Studzieni cach udzieliły swoim wójtom Władysła wie Łangowskiej i Jerzemu Szpakow skiemu absolutorium za wykonanie budżetów w 2005 r. W dn Parchowo od wiedzi kilku strażaków z zaprzyjaźnio nego niemieckiego Friesack. Jednym z celów wizyty będzie omówienie tegoro cznego wyjazdu młodych strażaków z Parchowa na obóz do Niemiec. Firma Mikki Wojciecha Mikołaj czyka wygrała przetarg na wyłączną sprzedaż piwa i prowadzenie gastrono mii podczas tegorocznych Dni Bytowa, proponując najwyższą cenę (24 tys. zł) za kompleksową obsługę imprezy. Konku rowały z nią 3 inne podmioty Mikki będzie prowadzić sprzedaż w wyznaczonych miejscach na zamku i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Za ponad 370 tys. zł firma Rambud z Kościerzyny zmodernizuje i wyposaży Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie. Do GOK zyska meble, m.in. 250 krzeseł w sali widowiskowej, a do ocieplenie, nową elewację, dach, drzwi, okna oraz m.in. nowe posadzki.

2 BEZ PANIKI Padłe łabędzie pod kontrolą W okolicach Borzytuchomia znaleziono kolejnego martwego ³abêdzia. W sumie od pocz¹tku alarmu zwi¹zanego z ptasi¹ gryp¹ powiatowy lekarz weterynarii w Miastku wys³a³ do zbadania na nosicielstwo ptasiej grypy próbki kilkunastu ptaków. Aby badania były miarodajne, próbki muszą pochodzić z części ciała, w których najczęściej występuje wirus. Ostatni ptak był w takim stanie, że nie było sensu go ba dać. Nie zachowały się żadne narządy wew nętrzne mówi Ryszard Chorąży, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Mias tku. Dlatego szczątki z Borzytuchomia poszły do utylizacji. Przypomnijmy, że ła będzie, podobnie jak wszystkie ptaki wę drowne i drapieżne, należą do grupy pta ków podwyższonego ryzyka, dlatego próbki z ich ciał muszą trafić do laborato rium w Gdańsku. Wszystkie dotychczas przeprowadzone badania martwych ptaków znalezionych na terenie naszego powiatu (m.in. w Ja sieniu i Mogielu) dały wynik ujemny. Koszt jednego badania DNA to ok. 300 zł. Kolejne tyle trzeba zapłacić za dojazd oraz transport i utylizację szczątków mówi R. Chorąży. Przy okazji poleca in ternetowe strony ornitologiczne, z któ rych można dowiedzieć się ciekawostek nie tylko na temat ptaków, ale także wi rusów. Jedną z nich jest to, że ptasiej gry py nie przenoszą np. bociany. W.R. Nieszczęśliwy wypadek 54-letnia mieszkanka Bytowa wypad³a z balkonu swojego domu. Do zdarzenia doszło ok. godz na jednym z osiedli w Bytowie. Mieszkająca tam kobieta w nieustalo nych okolicznościach wypadła z ba lkonu znajdującego się 4 m nad ziemią. Upadając na betonową posadzkę, do znała ogólnych obrażeń ciała. Nieprzy tomną kobietę przewieziono do bytow skiego szpitala. W tej chwili nie wiado mo, jak doszło do wypadku. Wyjaśnie niem sprawy zajmuje się policja. B.K. AKTUALNOŚCI TRAGICZNE POTR CENIE W M DRZECHOWIE Kto zabił człowieka? Ktoœ œmiertelnie potr¹ci³ m³odego mieszkañca M¹drzechowa kilkadziesi¹t metrów od jego domu. Policja szuka sprawcy wypadku ok. godz w Mądrzechowie doszło do tragicznego zdarzenia. Idący pieszo 25 letni mężczyzna na prostym odcinku drogi został potrącony przez sa mochód. Udało nam się ustalić, że młody człowiek wracał do rodzinnego domu z Bytowa gdzie mieszka jego dziewczyna. Sprawca wypadku zostawił swoją ofiarę na jezdni. W tej chwili nie można prze sądzać, czy uciekł. Mógł po prostu nie wi W M¹drzechowie w miejscu tragedii pal¹ siê znicze. dzieć pieszego. Wiadomo jednak, że męż czyznę potrącił samochód ciężarowy mówi nadkomisarz Stanisław Tempski, naczelnik sekcji prewencji bytowskiej policji. 25 latka w kałuży krwi, z urazami głowy znalazł kierowca z Kościerzyny. Zawiado Z ODZIEJSKA SERIA mił pogotowie, ale na ratunek było za póź no, bo potrącony mężczyzna już nie żył. Sa mochód musiał jechać w kierunku Bytowa. Rany zabitego wskazują, że prawdopodob nie ciężarowy samochód musiał też mieć spory ładunek. Prosimy wszystkich, któ rzy mogliby nam pomóc w ustaleniu świad ków i okoliczności zdarzenia, aby zgłosili się do nas osobiście lub telefonicznie ape luje S. Tempski. Odcinek drogi do Mądrzechowa nie należy do bezpiecznych, zwłaszcza jeśli chodzi o pieszych i rowerzystów, dlatego warto zachować tam szczególną ostroż ność przestrzega komisarz Rafał Bur nicki, oficer prasowy bytowskiej policji. B.K. Przez okno po łup Z³ote pierœcionki, ³añcuszki, pieni¹dze, komputer i wiele innych rzeczy pad³o ³upem z³odziei, którzy w palmow¹ niedzielê odwiedzili kilka domów na Ziemi Bytowskiej kilka minut przed godz w Kramarzynach (gm. Tuchomie) mieszkańcy jednego z domów po powrocie z kościoła zo rientowali się, że podczas ich nieobecności ktoś włamał się do mieszkania. Świadczyło o tym wybite okno balkonowe, a także brak kilku cennych przedmiotów. Z mieszkania zniknął komputer, telefon komórkowy, zło ta biżuteria i 200 zł. Tego dnia nie tylko oni mieli pecha. Znisz czone okno w swoim mieszkaniu po krót kiej nieobecności zauważyła też mieszkan ka Barnowca (gm. Kołczygłowy). U niej zło dzieje ukradli złotą i srebrną biżuterię oraz 90 zł gotówki. Złota biżuteria padła również łupem zło dziei, którzy splądrowali dom w Zagonach (gm. Kołczygłowy), do którego dostali się przez okno. W tej chwili policja ustala, czy włama nia mają ze sobą jakiś związek. Sposób, w jaki złodzieje dostali się do budynków, mo że sugerować, że była to jedna szajka. B.K. 4

3 AKTUALNOŚCI Paliwowy złodziej już siedzi Bytowska policja ustali³a personalia kilkanastu osób, które maj¹ zwi¹zek z kradzie ami paliwa w naszym mieœcie i okolicy. Jedna trafi³a ju do aresztu. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie łu pem złodziei padały zbiorniki stacji ben zynowych i baki ciężarówek. Sprawa była dosyć trudna, ale w końcu dzięki żmudnym działaniom udało nam się wpaść na trop jednego z włamywaczy nie bez dumy mówi komisarz Rafał Bur nicki. Zatrzymany mężczyzna zdradził Płoną trawy personalia swoich wspólników. To pozwo liło policji dotrzeć do dość sporego grona sprawców. W tej chwili jedna z osób trafi ła na 3 miesiące do aresztu, w sprawie po zostałych toczy się jeszcze postępowanie. Wszystkim postawione zostaną zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem mówi policjant. B.K. Stra acy maj¹ pe³ne rêce roboty. Tylko w czasie poprzedniego weekendu a 8 razy wyje d ali do po arów traw. Od kiedy stopniał ostatni śnieg, praw dziwym utrapieniem są ciągle wypalane trawy. Od strażacy już 14 razy wzy wani byli do ich gaszenia. Większość po żarów, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, była spowodowana umyślnie. Sprawcami byli głównie dzieci i rolnicy opowiada aspirant sztabowy Stefan Pi tuch, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie. Ludzie podpalając nieużytki często nie zdają sobie sprawy, że sami mogą stać się ofiarami swojej lekkomyślności. Pamię tam, że kilka lat temu w Pomysku mężczyz na nie zdążył uciec przed ogniem i został poważnie poparzony dodaje. Strażacy zapowiadają, że każdą sprawę podpalenia będą kierowali do sądu gro dzkiego, gdzie na sprawców nałożone zo staną surowe kary grzywny. Dla rolni ków wypalanie traw może okazać się bar dzo nieopłacalne. Oprócz grzywny czeka ich też utrata prawa do dopłat unijnych. B.K. KRONIKI Między 2 a w Sominach (gm. Studzienice) włamano się do domku letniskowego. Z ustaleń wynika, że nic nie zginęło w Trzebiatkowej (gm. Tucho mie) w prywatnym mieszkaniu znale ziono nabój karabinowy. W nocy z 5 na w Mądrzechowie (gm. Bytów) nieznany sprawca z ba ków dwóch ciężarówek wypompował 460 l oleju napędowego o łącznej warto ści 1,9 tys. zł. Oba samochody stały na prywatnej posesji w Wierszynie (gm. Kołczygło wy) z prywatnej posesji zginęły metalo we sanie konne i żeliwny zlewozmy wak. Sprawcę kradzieży ustalono, a metalowe rzeczy odnaleziono na jed nym z bytowskich skupów złomu. W nocy z 7 na w sklepie odzieżo wym przy ul. Śródmiejskiej w Bytowie nieznany sprawca wybił szybę. Właści cielka oceniła straty na 300 zł. Między 7 a w Osławie Dąbro wej z koparki zaparkowanej na terenie zakładu Prefabet wypompowano 70 l oleju napędowego wartości 450 zł mieszkanka Bytowa zgłosiła, że od 17 lat mąż znęca się fizycznie i psy chicznie nad nią i małoletnimi dziećmi. Sprawca trafił do policyjnej izby za trzymań. Tego samego dnia Sąd Rejo nowy w Bytowie zastosował wobec nie go 3 miesięczny areszt. 43 letni byto wiak został odkonwojowany do aresztu śledczego w Chojnicach. W nocy z 8 na w jednym ze skle pów przy ul. Wojska Polskiego w Byto wie nieznany sprawca butelką wybił szybę w witrynie wystawowej. Straty wynoszą 700 zł z niezamkniętego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Bytowie zginął wózek dziecięcy warty 300 zł. * * * w Kramarzynach (gm. Tucho mie) strażacy wypompowywali wodę z zalanej piwnicy przy ul. Mierosławskiego w By towie paliło się drewno opałowe. Straty wynoszą 300 zł w Czarnej Dąbrówce spaliła się szopa, w środku której stał Fiat Uno. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej samo chodu. Straty oszacowano na 5 tys. zł przy ul. Mickiewicza w Byto wie strażacy wypompowywali wodę ze studzienki kanalizacyjnej. 5

4 AKTUALNOŚCI ŒWIAT OWÓD NA JEZIORKACH W wielkiej sieci Pod niepozorn¹ budow¹ chodnika na bytowskich Jeziorkach kryj¹ siê dwa ogólnopolskie przedsiêwziêcia. W przysz³oœci byæ mo e u³atwi¹ nam dostêp do Internetu. Końca dobiegają prace przy budowie chodnika po lewej stronie ul. Jeziornej od strony ul. Gdańskiej. Wcześniej olsztyń ska firma Net Media położyła pod nim światłowód. Za zajęcie pasa drogowego gmina zobowiązała nas do odtworzenia istniejącego chodnika jak też do położenia go tam, gdzie wcześniej nie istniał wyjaś nia Maciej Piwoński z Net Media. W ten sposób Jeziorki zyskały w sumie 640 m 2 polbruku, który na zlecenie Net Media układają pracownicy firmy Romana Jere czka z Ząbinowic. Po co światłowód na Jeziorkach? To część dużego projektu, który ma łączyć 22 polskie ośrodki naukowe międzymiasto wą siecią światłowodową. W gminie By tów jego malutki odcinek wykonywany przez Net Media przebiega przez Go stkowo, Dąbie, Bytów, Rzepnicę, Mądrze chowo i Mokrzyn i jest częścią linii Pod nowym chodnikiem na Jeziorkach po³o ono œwiat³owód, z którego w przysz³oœci mo e bêd¹ korzystaæ równie bytowiacy. łączącej Sochaczew, Poznań, Szczecin i Gdańsk. Firma z Olsztyna wykonuje sieć dla spółki Have, która z kolei robi to m.in. dla Poznańskiego Centrum Super komputerowo Sieciowego. Kładziemy światłowód 5 kanałowy. Firma Have wykorzysta na razie jeden, a więc jeszcze 4 kanały zostaną wolne mówi M. Piwoń ski, sugerując, że w przyszłości być może bytowiacy skorzystają z tych wolnych po łączeń. P.C. Już po liniach! Poniedzia³ek Wielkanocny bêdzie ostatnim dniem funkcjonowania linii miejskich PPKS-u w Bytowie. Nic nie dały obniżki ceny biletów z 2 do 1 zł i próby dopasowania rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców. Bytowiacy rzadko korzystali z autobusów linii miej skich PPKS. W ubiegłym tygodniu do burmistrza trafiło pismo, w którym nowy zarządca komisaryczny bytowskiego PPKS u, Adam Treder, zapowiadał likwi dację kursów miejskich. W tym samym piśmie wyraził chęć spotkania z burmi strzem, aby porozmawiać na temat ewen tualnego dofinansowania komunikacji miejskiej z budżetu samorządowego mó wi Danuta Karcz Karczewska. Jednak szansę na dotację, a tym samym na zmia nę decyzji nowego zarządcy są niewiel kie. Jego poprzednik nie oczekiwał od nas takiej pomocy, dlatego w tegoro cznym budżecie nie zarezerwowano środ ków na ten cel mówi rzeczniczka. Mimo to do spotkania ma dojść w przyszłym ty godniu. * * * Decyzja PPKS u nie zaskakuje. Urucho mienie miejskich linii było bowiem tyle spektakularne co nieprzemyślane. Kiedy pół roku temu na konferencji prasowej zwróciliśmy uwagę na brak analizy zapo trzebowania na transport publiczny w na szym mieście, szefostwo firmy bagatelizo wało sprawę. Teraz masz babo placek. W.R. Chciał pomóc ojcu 12-letni ch³opiec z Niezabyszewa zosta³ ciê ko ranny podczas pracy w gospodarstwie. Teraz lekarze z Akademii Medycznej w Gdañsku walcz¹ o jego zdrowie. W piątek popołudniu 12 letni Robert chciał pomóc swojemu ojcu w gospodarstwie. Razem doczepili do ciągnika wialnię i zaczęli czyścić zbo że. Ojciec na moment odszedł od ma szyny. Właśnie wtedy ubranie chłopca zahaczyło się o wał napędowy łączący ciągnik z maszyną. Mechanizm wciąg nął 12 latka, łamiąc mu kończyny i du sząc resztkami odzieży. Przerażony oj ciec zaczął ratować syna. Gdy przyje chaliśmy na miejsce, ojciec chłopca był zrozpaczony. Opowiadał nam, co się stało i cały czas płakał nie kryje emo cji także komisarz Rafał Burnicki, ofi cer prasowy bytowskiej policji. Półprzytomny chłopiec cały czas po wtarzał: tato, przepraszam, nie chcia łem, to moja wina dodaje. 12 latka z połamanymi rękoma i noga mi pogotowie zabrało do bytowskiego szpitala. Szybko jednak został przewie ziony do gdańskiej Akademii Medycznej. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, le 7 karze przywrócili już krążenie w rękach chłopca. Tragedią wstrząśnięci są mieszkańcy Niezabyszewa. Dobrze znają Roberta i jego rodzinę. Nad nimi wisi chyba ja kieś fatum. Kilka lat temu wybuchł u nich pożar, później gospodarz uszko dził sobie rękę. Niedawno zmarł jego ojciec, a teraz takie nieszczęście wy licza z prawdziwym bólem jeden z mie szkańców wsi. W poniedziałek rano w miejscowym ko ściele odbyła się specjalna msza św. w in tencji szybkiego powrotu chłopca do zdro wia. Mieszkańcy zapowiadają, że jeśli trzeba będzie zorganizować jakąś pomoc czy zbiórkę pieniędzy, to na pewno nie za wiodą. B.K.

5 ZMIANA W URZÊDZIE MIEJSKIM Nowa pani inspektor AKTUALNOŚCI Skarbniczka już oficjalnie Trzynaœcie osób ubiega³o siê o stanowisko inspektora ochrony œrodowiska w Urzêdzie Miejskim w Bytowie. Komisja konkursowa wybra³a Aleksandrê Bubnowsk¹ z Dêbnicy Kaszubskiej. Przypomnijmy, że dotychczasowy in spektor, Tomasz Zdanowicz, będzie koor dynował zagospodarowanie odpadów z 16 gmin, które w lutym zawarły w tej sprawie specjalne porozumienie. Będzie odpowiadał m.in. za przygotowanie wniosku o pozyskanie środków unijnych na rozbudowę i modernizację składo wiska w Sierżnie. Jego etat finansują gminy sygnatariusze porozumienia. Po zostawione przez T. Zdanowicza w Urzę dzie Miejskim obowiązki ma przejąć nowy inspektor wybrany w konkursie. Stanęło do niego aż 13 osób 5 z nich od padło w przedbiegach, bo nie miało wyż szego wykształcenia związanego z ochroną środowiska. Do drugiego etapu rozmowy kwalifikacyjnej przeszło 8 pań, w tym jedna aż z Zamościa. Jednak to 25 letnia Aleksandra Bubnowska z Dębnicy Kaszubskiej najbardziej spodo bała się członkom komisji konkursowej. Ukończyła geografię ze specjalnością kształtowanie i ochrona środowiska na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Obecnie zatrudniona jest jako stażystka w oddziale Instytutu Meteoro logii i Gospodarki Wodnej. Odbyła też staż w słupskich wodociągach. Jej dodat kowym atutem jest dobra znajomość nie mieckiego i angielskiego mówi Bogdan Ryś, sekretarz Urzędu Miejskiego w By towie. Od maja pani Aleksandra będzie zajmować się m.in. wydawaniem decyzji środowiskowych, prowadzeniem ewiden cji zbiorników ściekowych czy nakłada niem kar. Do tej pory nie zajmowałam się sprawami, które będą należały do moich obowiązków w urzędzie w Bytowie, ale teoretycznie jestem do tego przygoto wana. Pracowałam jako stażystka w Urzędzie Miejskim w Słupsku i miałam styczność z zagadnieniami, które czekają mnie na nowym stanowisku mówi przyszła urzędniczka. Na razie zostanie zatrudniona w wydziale gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska na 3 miesięczny okres próbny. P.C. Gmina Studzienice ma nowego skarbnika. Samorz¹dow¹ kasê w swoich rêkach bêdzie trzymaæ Gra yna Wirkus. Grażyna Wirkus zajmuje się gminnymi finansami już prawie dwa lata. Przejęła obowiązki po dotknię tej chorobą poprze dniczce Danucie Bie leckiej. Kiedy okazało się ostatecznie, że pa ni Danuta do pracy nie wróci, samorząd postanowił skończyć z prowizorką. Mamy do wyboru konkurs lub powołanie. Propo nuję to drugie. Pani Grażyna ma już do świadczenie, bo od 2 lat zajmuje się naszy ZJAZD POWIATOWY PO Sylka na burmistrza Roman Zaborowski utrzyma³ siê na pozycji powiatowego szefa Platformy Obywatelskiej w Bytowie. Wspó³pracuj¹cy z nim w Zarz¹dzie Powiatowym Ryszard Sylka bêdzie kandydowa³ na burmistrza Bytowa na zjeździe powiatowym PO nie było niespodzianek. Wybory na przewod niczącego lokalnych władz partii potwier dziły silną pozycję dotychczasowego li dera Romana Zabo rowskiego, który ze brał ponad 4/5 wszystkich głosów. Jednak nie wybory lidera były dominu jącym tematem spot kania. Tego dnia członkowie partii mówili przede wszy stkim o nadcho dzących wyborach samorządowych. Jako partia polityczna powinniśmy po kazywać, że jesteśmy w Bytowie, że mamy swoje poglądy. Wybory są do tego dobrą okazją apelował Jarosław Rahn. Z jego 9 Gra yna Wirkus zajmuje siê finansami studzienickiego samorz¹du od 2 lat. Od tygodnia pe³ni formalnie urz¹d gminnego skarbnika. Ryszard Sylka jest naczelnikiem wydzia- ³u rolnictwa i ochrony œrodowiska w bytowskim starostwie. Spo³ecznie dzia³a w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. mi finansami. Została nagle rzucona na głęboką wodę i utrzy mała się na niej przekonywał radnych na sesji wójt Jerzy Szpakowski. Zachwala jąc osobę nowej skar bnik podkreślał, że bar dzo dobrze się z nią pra cuje. W urzędzie jest od 1978 r. Była już chy ba na wszystkich stano wiskach, no oprócz wój ta żartował J. Szpa kowski. Radni kandy daturę włodarza gminy przyjęli jednogłośnie. P.C. zdaniem zgadzała się większość ze branych. Nic więc dziwnego, że uczestnicy zjazdu po stanowili, by w wybo rach do Rady Miej skiej na burmistrza Bytowa, do Rady Po wiatowej i Sejmiku Wojewódzkiego wysta wić listy pod własnym szyldem. Nie wyklu cza to jednak koalicji powyborczych, ale, co zaznaczono w specjal nej uchwale, tylko z tymi, którzy będą mie li podobny program. Kandydatem PO na burmistrza Bytowa będzie Ryszard Sylka. Uważam, że mo gę zaproponować naszemu miastu i gmi nie coś nowego mówi o swojej kandy daturze bytowiak. G.P.

6 AKTUALNOŚCI S OWNIK NAZW GEOGRAFICZNYCH GMINY LIPNICA Gdzie leży Kuntop i... inne smaczki Historia zapisana jest nie tylko w starych ksiêgach. O dawnych dziejach sporo powiedzieæ mog¹ mapy i ludzka pamiêæ. W³aœnie te ostatnie wykorzysta³a nauczycielska para z Lipnicy, by lepiej poznaæ przesz³oœæ Gochów. Pomysł na Słownik nazw geografi cznych gminy Lipnica narodził się w 2001 r. Na zajęciach uczniowie pytali o swoje miejscowości. O tych większych in formacje można było znaleźć, ale o mniej szych nie. Dlatego postanowiliśmy przy jrzeć się także mniej znanym opowiada Tomasz Drzazga, bibliotekarz w lipnic kiej szkole i szef szkolnego koła kra joznawczo turystycznego Globtroter. Na początku chciał przygotować tylko spis nazw miejscowych z dokładnym położe Tomasz Drzazga (na pierwszym planie) podczas jednej z wypraw za³o onego przez siebie szkolnego ko³a turystycznego Globtroter. niem na mapach topograficznych. Po tem praca rozszerzyła się o poszukiwanie pochodzenia i etymologii. Wtedy bardzo się przydała znajomość okolicy. Gdy w starych dokumentach było zaznaczone bagno, zrozumieliśmy, dlaczego pobliskie siedlisko nazwano Glinne o początkach badań mówi pani Alina, nauczycielka geografii w szkole, która nad słownikiem pracowała wraz z mężem. W trakcie zbie rania informacji badacze natrafiali na sporo problemów. Sprawa nazewnictwa nie okazała się taka prosta. Trafiałem na różne nieścisłości, a przy okazji bardzo ciekawe opisy. Żal było je pominąć, dlate go postanowiłem przy każdej nazwie umieścić więcej informacji i w miarę możliwości uzupełnić je tutejszymi histo riami dodaje geograf. Autorzy z prośbą o pomoc w ustaleniu szczegółów zwracali się do mieszkańców gminy. Przygotowali ok. 50 mapek z zaznaczonymi miejscowo ściami i rozdali je uczniom lipnickiej szkoły. Dzieci miały porozmawiać o nich z rodzicami i dziadkami. Był to strzał w dziesiątkę. Przekazy ustne i lu dzka pamięć okazały się prawdziwą skarbnicą wiedzy wspomina T. Drzaz ga. Relacje zawierały czasem bardzo szc zegółowe informacje. Niektóre były zbyt pikantne i niestety, nie nadawały się do publikacji. To je dnak zawsze kawa łek historii, dlatego ich nie wyrzuciliś my mówi A. Drzazga. Lipniccy badacze natknęli się też na takie na zwy, których nie umieścili w swoim zbiorze. Już sobie wyobrażam śmiech dzieci po przeczyta niu hasła... Łysa Dupa. Zdecydowa liśmy się jednak wpisać wybudowa nie Srakowice, bo ta nazwa miała cieka wą historię, choć też budziła u uczniów śmiech mówi T. Drzazga. Niektóre in formacje potrzebne do słownika autorzy starali się ustalić, objeżdżając okolicę ro werami. Jechałem kiedyś przez las, żeby znaleźć tzw. Glińce. Akurat przejeżdżał tamtędy koniem gospodarz, który dużo mi o tym miejscu opowiedział wspomi na pan Tomasz. Praca z mapami i ustne relacje pozwoliły na to, by przy większości haseł znalazło się historyczne tłumaczenie pochodzenia nazwy czy jej kaszubska etymologia. Np. przy opisie miejsca zwanego kiedyś Kun top czytamy Kuntop, Bagno, zwane też Końskim Cmentarzem to obszar bagien ny, na którym wg historii topiły się konie, zwabione tam przez błędne ognie; z ka szubskiego kóń koń i topic topić. Ety 11 Cwaniakowo - tej nazwy opisanej w s³owniku Drzazgów nie znajdziemy w adnych oficjalnych dokumentach. Tak mieszkañcy Lipnicy w latach 80. nazwali to osiedle domów jednorodzinnych. mologię staraliśmy się przedstawiać jas no, bo czytelnikami słownika są najczę ściej dzieci i młodzież mówią autorzy. Przy wielu hasłach znajdują się także historycznie potwierdzone fakty. Tak jest np. przy opisie nazwy Hamer Młyn. Kie dyś nad tym jeziorem był warsztat ko walski z ogromnym młotem napędzanym wodą, na który z niemieckiego mówiono właśnie hamer. Taką informację także umieściliśmy w słowniku mówi autor. Pierwotnie w opracowaniu znalazły się 354 nazwy geograficzne, ale ich liczba stale się powiększa. Nadal interesujemy się tym tematem. Co jakiś czas zdarza nam się natknąć na nieznaną wcześniej nazwę. W ten sposób od 2003 r. dodaliś my blisko 20 haseł mówią Drzazgowie. Słownik zawiera także 50 nazw miejsco wych, które wymienione są w starych do kumentach, ale nie potwierdzają ich współczesne mapy ani relacje ustne mie szkańców. Nikt nie wie, dlaczego znik nęły i nikt o nich nie pamięta. Kiedyś być może do tego wrócimy i będziemy dalej z żoną badać tę sprawę mówi T. Drzazga. Pierwsza wersja słownika powstała w 2003 r. Do dziś nie doczekał się on osob nego wydania. Autorzy zapewniają, że nie po to go napisali. Chcieliśmy stwo rzyć coś, co będzie służyło głównie uczniom zamieszkałym w gminie Lipni ca. Cel osiągnęliśmy, bo słownik nie leży zapomniany na półce, choć jest tylko zwyczajnym wydrukiem z komputera. Do dziś sięgają po niego nauczyciele i uczniowie, głównie na lekcjach o regionie mówią. Znalazł się jednak ktoś, kto wy dał ich pracę. Dokładnie nie wiem, skąd prof. Józef Borzyszkowski dowiedział się o naszym słowniku, ale umieścił go w re dagowanym przez siebie wydawnictwie Borzyszkowy i Borzyszkowscy mówi z dumą T. Drzazga. A.W.

7 AKTUALNOŚCI Rodna mowa urzędowa Najpewniej jeszcze w tym roku na napisane po kaszubsku do Urzêdu Gminy w Parchowie pismo, ten odpowie równie w rodnej mowie. Byæ mo e w ca³ej gminie na tablicach z nazwami miejscowoœci pod napisami polskimi pojawi¹ siê równie ich kaszubskie odpowiedniki. W ubiegłym tygodniu Rada Gminy przyjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wprowadzenie języka kaszubskiego do or ganów gminy oraz o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi wprowadzenia dwujęzycznych nazw mó wi Sława Wrycz Rekowska, sekretarz w Urzędzie Gminy w Parchowie. Teraz Mi nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Admi nistracji musi dokonać wpisu o dwuję zyczności gminy do specjalnego rejestru, co może potrwać nawet kilka miesięcy. Dopiero potem petenci będą mogli ustnie i pisemnie zwracać się do organów gminy w języku kaszubskim z żądaniem udzie lania odpowiedzi również w tym języku. W urzędzie po kaszubsku mówią niemal wszyscy, ale, by udzielać odpowiedzi, trze ba zdać specjalny egzamin. Jeśli więc zaj dzie potrzeba, na początku będziemy się posiłkować nauczycielami kaszubskiego, którzy mają stosowne certyfikaty. Potem może któryś z urzędników zrobi kurs mówi wójt Władysława Łangowska, któ ra w mowie nie ma problemów z kaszub skim. Często się zdarza, że przychodzą petenci, z którymi rozmawiam po kaszub sku wyznaje. Parchowianie kilka miesięcy poczekają również na dwujęzyczne tablice nazw miejscowości. Członkowie rad sołeckich rozniosą ankiety mieszkańcom, którzy wypowiedzą się w nich na ten temat mó wi wójt. Od uchwały o przystąpieniu do KOMENTARZ TYGODNIA Bytów, Bëtowo Tablica to nie tylko sucha informacja o tym, e skupisko po³o onych za ni¹ domów nazywa siê tak a tak. To coœ wiêcej. Pamiętam, jak przed laty, podróżując razem z moją szkolną bracią po południo wej NRD, wjechaliśmy na Łużyce. I pew nie wcale byśmy się tego nie domyślili, gdyby nie dwujęzyczne napisy niemiec konsultacji do ostatecznego wpisu do reje stru nazw miejscowości droga daleka i naszpikowana problemami. Może to pot rwać ok. 6 miesięcy mówi Łukasz Grzę dzicki, przewodniczący zespołu ds. regu lacji prawnych i monitoringu Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. Po konsulta cjach gmina musi wysłać wniosek o wpi sanie nazw do rejestru do wojewody, a Jeszcze w tym roku Urz¹d Gminy w Parchowie oficjalnie bêdzie pos³ugiwa³ siê kaszubskim. ten dopiero po zatwierdzeniu przesyła pi smo do MSWiA. Tam nazwy musi zaopi niować specjalna komisja, która zbiera się co dwa miesiące. Mało tego, nie ma w jej składzie specjalisty od kaszubskie go. Dlatego komisja zwraca się o pomoc do fachowców o długiej procedurze opo wiada Ł. Grzędzicki. Wprowadzenie dwujęzycznych nazw jest kie i swojsko brzmiące łużyckie. To wy starczyło, by poczuć, że znaleźliśmy się w miejscu szczególnym, innym, specjal nym. Takie rzeczy zostają w pamięci. Ale przecież tak samo szczególne jak r. Sejm przyjął ustawę o mniejszościach narodowych i etnicz nych oraz języku regionalnym. Dała ona sporo możliwości m.in. Kaszubom. Najważniejsze z nich dotyczą języka i nazw miejscowości. Tam, gdzie w spi sie powszechnym ponad 20% mieszkań ców zadeklarowało używanie języka kaszubskiego, może on być wprowadzo ny jako pomocniczy. W tych gminach można też wprowadzać kaszubskie nazwy dla miejscowości niezamieszkanych i dla obiektów fizjograficznych. W na szym województwie jest 10 takich up rzywilejowanych gmin, a u was w po wiecie Parchowo mówi Łukasz Grzę dzicki, przewodniczący zespołu ds. re gulacji prawnych i monitoringu Zrze szenia Kaszubsko Pomorskiego. możliwe również w innych bytowskich gminach. Ich władze jednak na razie nie palą się do tego pomysłu. Niewykluczone, że wyjdziemy jeszcze z taką inicjatywą mówi Bogdan Ryś, sekretarz w Urzędzie Miejskim w Bytowie. Na razie nie pode jmowaliśmy żadnej uchwały o konsulta cjach przyznaje Edward Megier, sekre tarz w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach. Myślę, że powinno to wypłynąć od góry, a więc od powiatu. Przede wszystkim należa łoby ustalić różnice dialektalne, które wy stępują w nazwach uważa z kolei Piotr Lemańczyk, sekretarz w Urzędzie Gminy w Lipnicy. Jego obawy rozwiewa przedsta wiciel ZKP. Zrzeszenie zamierza wydać słownik, który ujednolici nazwy biorąc pod uwagę przede wszystkim te powszechnie stosowane przez społeczność danej miejsco wości mówi Ł. Grzędzicki. Dodaje, że jeśli władze gminne nie wystąpią z propozycją przeprowadzenia konsultacji dotyczących nazw, mieszkańcy mogą o to wystąpić sa mi. Mogą złożyć wniosek do Rady Gminy. Nie jest określone, ilu mieszkańców musi to zrobić wyjaśnia. Sprawa jest więc prosta, tym bardziej że za nowe tablice z nazwami zapłacić ma budżet państwa. P.C. Łużyce są nasze Kaszuby. Lokalna tradycja podaje nam na talerzu gotowy sposób na promocję. Prostą w for mie, skuteczną, a przy tym za pieniądze wyłożone przez rządową kasę. Na Kaszu bach Ziemia Bytowska wcale nie byłaby w tym pierwsza. Dwujęzyczne tablice funk cjonują już w powiecie puckiem. W tej akcji nie chodzi tylko o więcej turys tów, lepsze promowanie bytowskich produ centów i usług. Takie tablice mają też zna czenia dla nas. Są manifestacją przywiąza nia do historii, miejsca, tradycji. P.D.

8 AKTUALNOŚCI Aktor patrzy na Zelandię Czy stara barka, przed laty wykorzystywana do przewo enia piachu, a dziœ przycumowana do nabrze a jednego z kana³ów w centrum Kopenhagi mo e mieæ coœ wspólnego z Bytowem? Mo e. Zw³aszcza je eli jej wnêtrze zamieniono w teatr, na deskach którego gra bytowiak. VIS À VIS PANA ANDERSENA Krzysztof Czeczot, bo to on jest tym byto wiakiem grającym w barce, pojechał do stolicy Danii na zaproszenie teatru Boat theatre. Jego nazwę można przetłuma czyć jako teatr na łodzi. Mówi nam więc wprost, gdzie mieści się owy przybytek Melpomeny. Barka zacumowana jest w jed nym z najatrakcyjniejszych miejsc Kopen hagi, przy Nyhavn, naprzeciwko domu, w którym urodził się Hans Christian Andersen. Pracu jemy tu nad jedną z najważniejszych duńskich sztuk oś wieceniowych Jep pe ze Wzgórza Lu dwika Holberga. Tekst ten to abso lutna klasyka w Danii zdradza szczegóły swojej pracy bytowiak. Re żyserka spektaklu Anna Augustynowicz zadbała, by sztuka była równie ekstrawagancka jak sam te atr. Obok naszego krajana aktorską trupę stanowią: Polka Joanna Kupińska, Szwed Anders Mossling i Duńczycy, Alexandre Willaume Jantzen, Peter Oliver Hansen, Thomas Bendixen. Żeby było ciekawiej, wszyscy komunikują się ze sobą po angiel sku. Kiedy mamy problem z wytłumacze niem niuansów, korzystamy z pomocy tłu maczki, Pernille, która studiuje tutaj filo logię polską i jest zakochana w naszym kraju wyjaśnia Krzysztof, dodając, że ko munikowanie się po angielsku to nie jedy na lingwistyczna atrakcja w pracy nad spektaklem. Sztukę Holberga aktorzy bę dą grać w czterech językach: polskim, duń skim, szwedzkim i angielskim. Każdy swo je kwestie wypowie w ojczystym języku, od czasu do czasu korzystać będzie też z an gielskiego i powie kilka kwestii w języku kolegów. To szalenie zabawne oglądać Szweda czy Duńczyka, którzy usiłują po wiedzieć np. Pstra kurka i kurka biała. Nie mniejszą zabawę mają koledzy, kiedy ja mówię po duńsku. Dla nas ich język brzmi jak bełkot z głębi studni, dla nich nasz jak szelest papieru. Nie ma żadnej szansy na zrozumienie czegokolwiek mó wi bytowiak. Premierę sztuki przewidziano na 28 kwietnia. Potem będzie wystawiana na barce do 17 maja. 21 i 22 zainteresowani Teatr na barce zacumowanej w Kopenhadze to teraz miejsce pracy bytowskiego aktora. mogą obejrzeć ją w Szczecinie. NIE SAMYM CHLEBEM CZ OWIEK YJE Nasz krajan pobyt w Kopenhadze wyko rzystuje nie tylko na pracę. Bacznie przy gląda się miastu i jego mieszkańcom. W Kopenhadze jest cicho. Nikt nie krzyczy, nie biega, nie trąbi. Ludzie tutaj nie znają pojęcia PILNE. Poza tym Duńczycy ko chają dzieci. Tutaj w parkach, a jest ich mnóstwo, widać całe rodziny, które już te raz, mimo panujących chłodów, siedzą na kocach, piją herbatę z termosów, a pocie chy bawią się na całego. Tutaj rodzice ma ją po prostu czas na wychowywanie dzieci opowiada z wyraźną nutką podziwu w głosie K. Czeczot. Aktor zwraca też uwagę, że większość mieszkańców, niezależnie od pogody, po rusza się po mieście rowerami. Ułatwiają to specjalnie wydzielone pasy dla rowe rzystów. Na skrzyżowaniu kierujący sa mochodem zobowiązany jest ustąpić pier 15 Próby, próby, próby - Krzysztof Czeczot ze swoimi skandynawskimi kolegami szlifuj¹ sztukê, której premiera ma odbyæ siê w koñcu kwietnia. wszeństwa rowerzyście. Absolwent łódzkiej filmówki chwali też bezpieczeństwo w du ńskiej stolicy. Na ulicach nie ma poli cjantów, rzadkością jest radiowóz. Mimo tego ze świecą szukać awanturujących się młodych ludzi z szalikami ukochanego klubu piłkarskiego na szyjach. Graffiti? Nie widziałem. Auto zaparkowane w nie dozwolonym miejscu? Nie widziałem. Ale nie panuje tam, często przez Polaków wy śmiewany, niemiecki porządek. Powie działbym, że jest tam ład i harmonia ciągnie swoje spostrzeżenia. Jednak Krzysztof, jak przystało na człowieka urodzonego na Kaszubach, do patrzył się również ujemnych stron pocz ciwego kopenhaskiego żywota. Ceny ar tykułów spożywczych Pal licho, że są wysokie, ale większość żywności jest pa czkowana i ma napis ekologiczne. Kiedy pomyślę o kuchni mojej mamy Zosi, aż się łezka w oku kręci. Duńczycy zaprosili nas na duńską kolację. Owszem, było cudo wnie. Poznaliśmy specyfikę ich kuchni, ale za tydzień, my zapraszamy ich na polską biesiadę. Będzie żurek, bigos, spec jalnie sprowadzana z Polski żubrówka. Niech poczują niebo w gębie! odgraża się z uśmiechem bytowiak. JA NA ODZI, A ONI TAM... Kiedy Krzysztof Czeczot po raz kolejny będzie grał duńską klasykę na duńskiej barce, 10 maja w Teatrze Ludowym w Krakowie odbędzie się premiera jego de biutanckiej sztuki Bajzel. Opowiada ona historię pewnej rodziny, w której nagle wywrócony zostaje dotychczasowy po rządek. Dzieje się tak dlatego, bo człon kowie rodziny ciągle przed sobą grali. Nie mówili sobie prawdy, myśląc, że wszystko się jakoś ułoży wyjaśnia aktor. Dodaje, że tłem tych refleksji są ostatnie, bardzo irytującego wydarzenia polityczne. Je den z najważniejszych momentów życia premierę mojej sztuki spędzę na łodzi, pod pokładem No cóż, takie jest życie mówi aktor i jak się okazuje dramaturg w jednej osobie. My za sukces obu jego artystycznych przedsięwzięciach trzymamy kciuki. P.D.

9 AKTUALNOŚCI Wróg czy przyjaciel? Po d³ugiej nieobecnoœci na Ziemi Bytowskiej na dobre zadomowi³y siê bobry. Ciesz¹ siê z tego przyrodnicy, wskazuj¹c, e zwierzêta korzystnie wp³ywaj¹ na stosunki wodne i œwiadcz¹ o czystoœci naszego œrodowiska. Martwi¹ siê rolnicy, twierdz¹c, e robi¹ szkody. Prawdopodobnie po 200 latach nieobec scach można zauważyć ślady ich aktywno ności futrzani budowniczowie powrócili na ści. Leśnicy z Nadleśnictwa Osusznica Ziemię Bytowską. Nie wiadomo, na ile przyznają, że tam, gdzie te zwierzęta zado przyczyniły się do tego działania przyrod mowią się na dłużej, na skutek zalania ko ników, którzy w październiku 1989 r. po je rzeni drzewa usychają. Są to jednak z re dnej parze bobrów wypu ścili na terenie dorzecza Bytowy i w okolicach rze ki Kamienicy. Prawdo podobnie później te osob niki wymieszały się z po pulacją bobrów z do rzecza Brdy i Łupawy, które mogły tu też przywę drować mówi Adam Mohr, bytowski przyro dnik, który 17 lat temu przywiózł owe dwie pary na Ziemię Bytowską. Je go zdaniem dziś bardzo trudno określić dokładną liczbę zwierząt zadomo wionych na naszych tere nach. Młode osobniki, do W Trzebiatkowej (gm. Tuchomie) nie brakuje œladów bobrzej trzech lat od przyjścia na bytnoœci. świat prowadzą koczowniczy tryb życia, guły tereny podmokłe i bagienne, dlatego dlatego w wielu miejscach pozostawiają nie mają one większego znaczenia dla go ślady swojego żerowania. Nigdy nie prze spodarki leśnej. Trzeba podkreślić, że prowadzono oficjalnego liczenia, myślę je bóbr głównie w ramach jego introdukcji dnak, że na Ziemi Bytowskiej mieszka na przeprowadzonej w latach 80. wraca do stałe od 20 do 30 bobrzych rodzin uważa miejsc, w których dawniej występował A. Mohr. To niewiele, ale w wielu miej przyznaje Jarosław Czarnecki, nadleśni Przyleciał z południa Kiedy przed dwoma tygodniami pokazywaliœmy zdjêcia or³a wykonane u schy³ku zimy na pó³noc od Bytowa, nie spodziewaliœmy siê, e o sfotografowanym ptaku mo na powiedzieæ wiêcej. Jak się okazało, fotografia była na tyle dokładna, że udało się odczytać kod na ob rączce opasującej nogę orła. Ten z kolei, przesłany do Stacji Ornitologicznej Pol skiej Akademii Nauk w Górkach Wscho dnich k. Gdańska, dokąd z całego kraju napływają dane dotyczące obrączkowa nych ptaków, pozwolił ustalić losy nasze go orła. Po pierwsze, ptak liczy 4 lata. Przyrodnicy założyli mu obrączkę w maju 2002 r., kiedy był 2 3 tygodniowym pisklę ciem. Co ciekawe, orzeł przyszedł na świat w Wielkopolsce nieopodal Miedzichowa. U nas jest na młodzieńczej włóczędze. Praw dopodobnie jednak, kiedy w przyszłym ro ku uzyska upierzenie dorosłego osobnika, wróci w rodzinne strony. Wtedy będzie musiał znaleźć partnera i własne teryto rium. G.P. 16 czy z Osusznicy. Jego zdaniem nowe regu lacje wodne ułatwiły bobrom ponowne ad optowanie niektórych miejsc na swoje po trzeby. Ludzie, budując podziemne prze pusty, zrobili część pracy za zwierzęta. Np. kilka lat temu przy drodze między Sier żnem a Rekowem wystarczyła noc, by bobry szczelnie zatkały tamtejszy przepust, co w pewnym momencie groziło nawet zalaniem szosy przypomina J. Czarnecki. Jednak z tamtego miejsca, prawdopodobnie z braku pożywienia, bobry się już wyprowadziły. Ich przysmakiem jest wierzba, jednak nie pogardzą także osiką, olchą czy topolą. Dlatego, gdy tych gatunków zabraknie wo kół zbiornika wody, w którym przebywają, przenoszą się w inne miejsce mówi J. Czarnecki. W ten sposób często docierają do rowów melioracyjnych na podmokłych terenach, gdzie rolnicy mają swoje łąki, a to już krok od kłopotów. Jeszcze 3 lata temu nie było u nas takiego problemu. Odkąd bobry zaczęły budować tamy na rowach melioracyjnych, nasze łąki są zalewane skarży się Andrzej Garbiak z Trzebiatko wej. To nie jedyny problem trapiący gospo darza. Bobry zaczęły dobierać się także do jego drzew. Za każdym razem, gdy przy chodzę do lasu, ściętych jest kilka nowych. W sumie w ten sposób wyciągnęły mi z lasu kilkadziesiąt metrów drewna szacuje zde nerwowany gospodarz. Niektórzy uważają, że sposobem na ograniczenie bobrzych szkód byłby ich kontrolowany odstrzał. Bóbr jest jednak objęty częściową ochro ną, dlatego na takie rozwiązanie trzeba mieć zgodę wojewody. W niektórych rejo nach przeprowadziliśmy takie próby regu lacji populacji. Jednak nie przyniosły one rezultatu. Co więcej, nie ma chętnych na wykonanie tego zadania mówi Łucja Pta szyńska, wojewódzki konserwator przyro dy w Gdańsku. W większości przypadków rolnicy nie są przyzwyczajeni do sąsie dztwa tych zwierząt. Może trzeba spróbo wać je zaakceptować i żyć w symbiozie. Je żeli szkody są rzeczywiście duże, to woje woda wypłaca odszkodowanie radzi Ł. Ptaszyńska. W.R.

10 AKTUALNOŚCI Stare, ale jare Od 77 lat woda w Udorpiu dostarczana jest do gospodarstw domowych dziêki wie y ciœnieñ. Jedynej pracuj¹cej do dziœ na Ziemi Bytowskiej. Udorpie to nie jedyne miejsce, gdzie do rozprowadzenia wody do domów wyko rzystano naturalne ukształtowanie te renu. Przed II wojną światową na Ziemi Bytowskiej wieże, a raczej góry ciśnień, działały we wszystkich większych miej scowościach. Pozostałości po dawnych tłokowa napędzana poprzez pas transmi syjny silnikiem elektrycznym dostarcza ła wodę do gospodarstw w Masłowicach Trzebiatkowskich przez prawie 70 lat. Pracowała tam jeszcze 6 lat temu, do cza su kiedy wieś podłączono do innego uję cia. Podobne urządzenie kiedyś pracowa ło w Udorpiu. Dziś za stąpiła je nowoczesna pompa, ale cały system działa jak dawniej. Wodę z głębokiej na po nad 60 m studni pom puje się do położonego na wysokości 25 m żel betonowego zbiornika, który wspaniale wy pełnia swoje zadanie do dziś mówi Zenon Redo, dzierżawca wo Charakterystyczny budynek wie y ciœnieñ na wzniesieniu w Udorpiu rzuca siê w oczy ka demu, kto przeje d a poblisk¹ drog¹. dociągu. Dzięki położe niu zbiornika o pojem urządzeniach do dziś znajdują się m.in. ności 44 m 3 na takiej wysokości woda do w Rekowie, Unichowie i Masłowicach ciera bez większych problemów do od Trzebiatkowskich. Schemat ich działa ległych nawet o ponad 5 km zabudowań nia był prosty: najpierw pompy tłoczyły w okolicach Sierżna. W przeciwieństwie wodę do wybudowanego na wzniesieniu do funkcjonujących dziś hydroforni jej betonowego zbiornika, stamtąd dzięki pracy nie zakłócają nawet dłuższe prze grawitacji docierała ona do okolicznych rwy w dostawie prądu. W dzisiejszych gospodarstw. O solidności ówczesnych hydroforniach po maksymalnie 5 minu urządzeń może świadczyć fakt, że pompa tach od wyłączenia prądu w kranach nie STARE FOTOGRAFIE Szpital w budowie Pocz¹tek lat 30. XX w. Powstaje nowoczesny szpital w Bytowie (foto ze zbiorów Jerzego Saldata). 17 Stara pompa t³okowa s³u y³a mieszkañcom Mas³owic Trzebiatkowskich przez ponad 70 lat. ma wody. W Udorpiu wody może zabrak nąć dopiero po 12 godzinach zachwala stare rozwiązania dzierżawca wodo ciągu. Pomimo używania wieży ciśnień przez wiele dziesięcioleci jest ona wciąż w doskonałym stanie. Została wybudo wana w 1929 r. na najwyższym w okolicy wzniesieniu, a następnie przykryta dwu metrową warstwą ziemi. Takich zbior ników dziś już się nie buduje. Mimo że w hydroforni nie ma żadnych urządzeń uz datniających wodę, badania wskazują, że jej jakość jest bez zarzutu mówi Z. Re do, zapewniając, że wieża ciśnień w Udorpiu może spełniać swoje zadanie je szcze przez wiele lat. W.R. Bytowski szpital postawiono ponad 70 lat temu. Jedno ze zdjêæ z czasów budowy uda³o siê znaleÿæ w przedwojennej gazecie. Szpital w Bytowie stanął po 2 latach in tensywnych prac. W całej prowincji po morskiej uważano go za najnowocześniej szą placówkę tego typu. Szpital powstał dzięki pomocy państwowej, o którą sku tecznie zabiegał ówczesny starosta bytow ski baron von Wolff. W budowie pomagali również miejscowi. Np. kamień polny na fundamenty zwożono od podbytowskich rolników. Pamiętam jak na początku lat 30. kupiono od nas kamienie, z których zbudowany był płot otaczający nasze gos podarstwo. Dostaliśmy wtedy za nie bar dzo korzystaną cenę wspomina Gertruda Wnuk Lipińska z Płotowa. Publikowane obok zdjęcie z budowy szpitala wykonano prawdopodobnie w 1931 lub 1932 r. Zamieszczono je w jed nej ze słupskich gazet regionalnych. G.P.

11 Henryk Czy Wielkanocne słońce Tuż Wielkanoc czyścimy trzewiki trzepiemy płaszcze Rezurekcja Dzwony i śpiew Chrystus zmartwychwstan jest... Z kościoła prowadzi nas słońce Wśród pól raduje się żyto Zajączek łapką przesyła Alleluja! Dom Dzielimy się jajkiem Pachnie białym barszczem... KULTURA Dobrzy gitarzyści ukasz Syldatk i zespó³ Somgorsi z Bytowa przywieÿli drug¹ nagrodê i wyró nienie z VII Wojewódzkiego Konkursu Muzyki Gitarowej w Gdañsku. To nie pierwszy występ na szych gitarzystów na tym kon kursie. Dwa lata temu i przed rokiem udało nam się wygrać w swojej kategorii, teraz też nie wróciliśmy z pustymi rękami cieszy się Mirosław Zahl, in struktor muzyki w bytowskim Miejskim Domu Kultury. Tak jak poprzednio, bytowiacy wy startowali w konkursie muzyki rozrywkowej. To jedyna katego ria, w której możemy startować, bo klasycznej gry nikt się u nas nie uczy wyjaśnia instruktor w kategorii solistów II miejsce za jął Łukasz Syldatk. Mniejszym sukce sem zakończył się występ zespołu Som gorsi, czyli Ł. Syldatka, Michała Kurpa nika i Adriana Rozenkiewicza, który otrzymał wyróżnienie. W tym składzie startowaliśmy pierwszy raz. Rok temu wygraliśmy, ale wtedy poziom był trochę Zespó³ Somgorsi - ukasz Syldatk, Micha³ Kurpanik i Adrian Rozenkiewicz - podczas wystêpu w Gdañsku. niższy mówi M. Kurpanik. Chłopcy konkurowali w sumie z 10 gru pami. Zwycięstwo przypadło duetowi ze szkoły muzycznej w Gdyni. Brawurowo wykonali utwór z filmu Desperado. Za służyli na zwycięstwo, bo jak grali, to aż ciarki szły po plecach zapewnia M. Zahl. A.W. Posłuchamy fado Blisko 90 koncertów w ca³ej Polsce, komplety publicznoœci, nagrody i dobre recenzje. Z koncertem portugalskich pieœni fado Teatr Wybrze e przyjedzie równie do Bytowa na deski Miejskiego Domu Kultury wyjdzie siódem ka muzyków oraz aktorka gdańskiego Teatru Wybrzeże. Po raz pierwszy w naszym mie ście zaprezentują muzykę fa do, która narodziła się w Por tugalii. Samo słowo oznacza w tym języku los, przeznaczenie. To pieśni o miłości fatalnej, o przeznaczeniu, zdradach, okrutnych meandrach losu. W naszym kraju do tej pory śpie wane były tylko przez Portu galki. Teraz fado prezentują również Polacy. Po sukcesie pierwszego spektaklu napisa no drugi. W Bytowie usłyszy my po kilka pieśni z obu wie czorów. Wszystkie są odręb nymi opowieściami. Teksty do pierwszego koncertu napisał Tomasz Olszewski, redaktor Radia Gdańsk. Autorem słów do drugiej części jest Janusz 20 Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Ra dia. Współautorem zaś muzyki do obu spektakli jest Stanisław Reptowski. Ra zem z nim aranżacje tworzyli Adam Ma tysek z Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz bytowiak Jerzy Kujawski. Muzyka i słowa nie są jedynymi atuta mi zbierającego dobre recenzje recitalu. Najwięcej pozytywnych opinii otrzymała śpiewająca fado aktor ka, Marzena Nieczuja Urbańska. W wielu możemy przeczytać, że to osoba o dramatycznym silnym głosie, która kostiumem, a tak że typem urody stwarza nastrój doskonale pasujący do nostalgi cznych pieśni fado. Rzeczywi ście, głos Marzeny nie może się nie podobać. Graliśmy już wspól nie wiele razy i za każdym jestem nim zachwycony zapewnia S. Reptowski. Aktorce Teatru Wy brzeże będzie akompaniowało 7 muzyków. Będą 4 gitary (zagra m.in. S. Reptowski), skrzypce, wiolonczela i akordeon. Organi zatorzy gorąco zapraszają. Dorośli za bilet zapłacą 15 zł, studenci i młodzież szkolna 8 zł. Karty wstępu można zamawiać w MDK u oraz Biurze Turysty cznym BIT w Bytowie. A.W.

12 KULTURA W świątecznym nastroju Jak co roku o zbli aj¹cych siê œwiêtach przypomina konkurs Wielkanocne palmy i pisanki. We wtorek w Bibliotece Miejskiej w Bytowie odby³o siê jego podsumowanie i rozdanie nagród. W VI edycji organizowanego przez by towski Ośrodek Szkolno Wychowawczy konkursu nagrodzono prawie 50 dzieci ze szkół w gminie Bytów oraz z Borzytucho mia i Niedarzyna. Organizujemy go po to, aby nasi podopieczni mieli okazję zin tegrować się z uczniami innych szkół. Mogą się przekonać, że potrafią robić coś dobrze, czasem nawet lepiej niż inne dzieci Czytelniê Biblioteki Miejskiej w Bytowie podczas uroczystoœci wrêczenia nagród zdobi³o prawie 20 barwnych palm wielkanocnych. mówi Beata Łopato, pedagog z OSW i współorganizatorka imprezy. Wszystkie świąteczne ozdoby trafiają co roku do pa cjentów Zakładu Opiekuńczo Lecznicze go w Bytowie. Nasi podopieczni czekają na te prace. Wprowadzają one wiele ra dości i ciepła. Mam nadzieję, że tak bę dzie także w następnych latach mówi Marzena Stępień, kierowniczka ZOL u. Niektóre są tak piękne, że nie może my się z nimi roz stać. Nadal mamy kilka jeszcze z I edy cji konkursu doda je. W środę nowe kolorowe pal my, pisanki, stroiki i kartki trafiły do ZOL u. Pomysło wość dzieci nie zna granic. Co roku za skakują nowymi te chnikami i sposoba mi zdobienia. Ma my np. dużą gąskę z naturalnego pierza czy papierową kurę z Pełna bluesowa stylizacja Rzêdy kolorowych zajêcy z wydmuszek oraz olbrzymie pisklê z prawdziwego puchu wykona³y dzieci ze Szko³y Podstawowej w Niezabyszewie. piórami w kształcie dziecięcych rąk mó wi Anna Styp Rekowska, wychowawczy ni w internacie OSW i współorganizator ka radosnego konkursu. A.W. czną wycieczką w przeszłość w klubie zagra formacja Liverpool z Gli wic, która, jak się łatwo domyślić, będzie grać przeboje grupy The Beatles. G.P. Nie wiem, czy norwescy bluesmeni, którzy minionej niedzieli zagrali w Bytowie, nie a³uj¹, e nie urodzili siê kilka dekad wczeœniej. Ich sentyment do lat 50. przejawia³ siê nie tylko w muzyce. Joakim Tinderholt Express, czyli 4 mu zyków z Norwegii żywiołowo grało w Jasiu mieszankę bluesa, jazzu i rock'a. W większości były to mało znane kompo zycje pochodzące z lat 50. ubiegłego wieku. Do tamtych czasów nawiązywały też brzmienie grupy, gitara jednego z muzyków i... bokobrody Norwegów. To był do bry show podsumowy wali koncert jego słu czacze. Następny występ w Jasiu też będzie muzy Norwescy muzycy zagrali w Jasiu bardzo ywio³owy koncert. 21

13 ROZMAITOŚCI Dobre z historii Tytu³ laureatki i finalistki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego zdoby³y dwie uczennice Gimnazjum nr 2 w Bytowie. Dziêki wygranej jedna z nich ma zapewniony wstêp do wszystkich szkó³ œrednich w Polsce, druga otrzyma³a specjalne punkty. Zostan¹ doliczone przy rekrutacji. Patrycja Brozis i Marta Pr¹dzyñska zdoby³y czo³owe miejsca w Wojewódzkim Konkursie Historycznym. Rywalizowa³y z 83 innymi uczniami. Konkursowa przygoda Marty Prądzyń skiej z kl. IIg i Patrycji Brozis z IIIa roz poczęła się w listopadzie ubiegłego roku, kiedy najlepiej przeszły przez etap szkol nych zmagań. Miesiąc później wzięły udział w eliminacjach rejonowych. Od bywały się w Bytowie, dlatego dziewczy ny miały mniej powodów do stresu i może też dlatego tak dobrze im poszło mówi Mirosław Sobczyński, nau czyciel historii w Gimnaz jum nr 2. Dziewczyny je dnak okazały się najlepsze nie tylko w swoim mieście. W marcu na finale woje wódzkim w Gdańsku świet nie spisały się w gronie 85 uczestników. Marta zdoby ła tytuł laureatki, Patrycja finalistki. To duży sukces, jeśli wziąć pod uwagę, że Marta w takim konkursie startowała po raz pierwszy mówi dumny z osiągnięć uczennic M. Sobczyński. Sukces dziewczyny nie był jednak przypadkowy. Za miłowanie zaszczepił mi tata. Historią interesuję się od zawsze, ale nigdy nie myślałam o udziale w ta kim konkursie mówi Mar ta. Na szczęście udało się ją namówić dodaje nau czyciel. Obie dziewczyny twierdzą, że nie wiążą swojej przyszłości z historią. W tym ro ku kończę gimnazjum i wybieram się do bytowskiego ogólniaka. Jeszcze nie wiem, co będę w przyszłości studiowała, ale na pewno nie historię mówi Patrycja. A.W. Sebastian Myszk ze Szko³y Filialnej w D¹brówce (gm. Borzytuchom) zaj¹³ II miejsce w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Wielkanoc na Pomorzu. Przygotowa³ oryginaln¹ kartkê œwi¹teczn¹. - Pomys³ narodzi³ siê po obejrzeniu kolorowych gazet, a sam¹ kartkê wykona³em w ci¹gu godziny - opowiada utalentowany ch³opiec. Komisji spodoba³a siê przede wszystkim symbolika kartki. Gdy na wiêkszoœci znajdowa³y siê kurczaki i pisanki, Sebastian na swojej wyklei³ Zmartwychwsta³ego Chrystusa. To nie pierwszy sukces ch³opca w konkursie plastycznym. - Czêsto udaje mi siê zdobyæ nagrody, ale jeszcze nigdy nie zaj¹³em I miejsca. A o tym marzê - mówi czwartoklasista z D¹brówki. 25 Matematyk na 6! Pawe³ Sierzputowski z Bytowa jest jednym z najlepszych matematyków wœród uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich z regionu s³upskiego. Œwiadczy o tym jego wysoka pozycja w finale Ligi Matematycznej. Konkurs organizowany od 1996 r. przez słupskie licea składa się z kilku etapów. W październiku, listopadzie i grudniu ubiegłego roku jego uczestnicy rozwiązy wali po 5 zadań. Osoby z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowały się do półfinału. Odbył się w lutym w Słupsku. W 90 minut trzeba było rozwiązać 5 ko lejnych zadań opowiada Paweł, uczeń Pawe³ Sierzputowski, m³ody obiecuj¹cy matematyk z Bytowa. kl. II Gimnazjum nr 1, który znalazł się w grupie 48 osób zakwalifikowanych do finału. Ten odbył się w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Zadania nie były bardzo trudne, ale trze ba było przy nich pomyśleć. To nie jest matematyka, jakiej uczymy się w szkole mówi 15 latek, który w finale wywalczył V miejsce. Wspaniale, że zaszedł tak wy soko. To duży sukces cieszy się Mariola Szemela, nauczycielka matematyki w Gimnazjum nr 1. Choć jest dopiero w II klasie, można stwierdzić, że jest jednym z lepszych młodych matematyków w na szym mieście dodaje. Do ostatnich sukcesów Paweł może zali czyć także indywidualny start w gimnaz jalnym konkursie biologicznym, w któ rym zdobył tytuł finalisty, oraz drużyno wy w Powiatowym Turnieju Krajoznaw czo Turystycznym. Na tym drugim razem z Weroniką Łukasik i Grzegorzem Werą wywalczyli wśród 11 drużyn pier wsze miejsce. A.W.

14 ROZMAITOŚCI MA A BIESIADA TEATRALNA W piątek i sobotę o godz w Miejskim Domu Kultury w Bytowie rozpoczną się prezentacje w ra mach V Małej Biesiady Teatralnej. Impre za stanowi jednocześnie eliminacje rejono we XXII Wojewódzkiego Turnieju Teatral nego Niebieskie Tarcze. W tegorocznej edycji Biesiady zaprezentuje się 18 zespo łów z powiatów bytowskiego, kartuskiego i kościerskiego. Wstęp na przedstawienia bezpłatny. ZAWODY WÊDKARSKIE W sobotę z okazji otwarcia sezo nu wędkarskiego 2006 na rzece Słupi w miejscowości Bylina odbędą się otwarte to warzyskie zawody wędkarskie w dyscypli nie spławikowej. Zbiórka uczestników o godz przy wyjściu Słupi z jeziora Żu kówko. HOROSKOP BARAN ( ) Świąteczne rozleniwienie ogarnęło Cię bez reszty. Nie oddawaj mu się jednak za bardzo, bo po wielkanocnym weekendzie trzeba wrócić do pracy, gdzie czeka na Ciebie masa nowych obowiązków. BYK ( ) Nadchodzący tydzień powinien być uda ny. Od Ciebie jednak zależy, jak bardzo. Skorzystaj z zaproszenia dawno niewi dzianego przyjaciela. Wspólne chwile bę dziecie wspominać bardzo miło. BLIŹNIĘTA ( ) Ostatnio często ulegasz skrajnym emo cjom. Jak tak dalej pójdzie, staniesz się kłębkiem nerwów. Postaraj się wyciszyć. Najlepiej z dala od hałaśliwych znajo mych. W domu wszystko będzie się ukła dać po Twojej myśli. RAK ( ) Wkrótce czekają Cię gwałtowne zmiany. Nie zawracaj więc sobie głowy drobnos tkami, a raczej skup się na tym, jak szyb ko uporać się z problemami. Świąteczny weekend spędź z bliskimi na łonie natury. Nie zapomnij o obietnicy złożonej przyja cielowi. LEW ( ) STRZELEC ( ) Jak najszybciej postaraj się wyjaśnić nie porozumienia z Koziorożcem. Pamiętaj, że czasem warto pójść na kompromis. W pra cy otrzymasz ciekawą propozycję zagrani cznego wyjazdu. Jak najszybciej zacznij zbierać na ten cel fundusze. Od dłuższego już czasu patrzysz na świat przez różowe okulary. Teraz nad szedł czas, żeby je wreszcie zdjąć. Dzięki temu decyzje, które podejmujesz w pracy, będą bardziej trafne. W czasie świąt poś więć więcej czasu partnerowi. PANNA ( ) KOZIOROŻEC ( ) Nie śpiesz się tak z podejmowaniem de cyzji, bo możesz wiele na tym stracić. Aby rozwiązać problemy zawodowe, będziesz potrzebował trochę więcej czasu. Najle piej wyjedź gdzieś na kilka dni z dala od otaczającego cię zgiełku. W najbliższych dniach powinieneś trochę przystopować z nonszalanckim wydawa niem pieniędzy. Twój portfel jest coraz szczuplejszy, a przed Tobą jeszcze sporo świątecznych wydatków. Partner ma kłopoty i bardzo liczy na Twoje duchowe wsparcie. WAGA ( ) WODNIK ( ) Jak najszybciej postaraj się nadrobić za ległości w pracy, bo w przeciwnym razie święta nie będą należały do najprzyjem niejszych. Nie wymuszaj niczego na Wod niku. Każdy ma przecież prawo do własne go zdania. Pilnuj portfela. SKORPION ( ) Najtrudniejszy okres masz już za sobą. Teraz możesz tylko myśleć o odpoczynku. Święta spędzisz w miłej rodzinnej atmo sferze, a po weekendzie wrócisz do pracy pełen energii i chęci do działania. Wbrew obawom nowi sąsiedzi okażą się bardzo mili. Może nawet się zaprzyjaźnicie. Tak niewiele trzeba, aby spełniły się Twoje marzenia. Teraz powinieneś jedynie przy pilnować momentu, w którym najłatwiej bę dzie Ci przeforsować swoje pomysły w pracy. Przeprowadź szczerą rozmowę z Kozioroż cem. Dzięki temu unikniesz przykrego roz czarowania Twoim nowym partnerem. Ostatnio brak Ci wiary we własne siły. Jak najszybciej weź się za siebie. Może warto wybrać się do fryzjera lub kosmety czki. W pracy otwórz się na ludzi, a atmo sfera wokół Ciebie znacznie się poprawi. Uważaj na jezdni. 29 RYBY ( )

15 ROZMAITOŚCI Najlepsi w powiecie Tomasz Wnuk-Lipiñski, Elwira Król i Lucyna Myszka po powiatowych eliminacjach bêd¹ reprezentowaæ nasz powiat w finale wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu M³odzie zapobiega po arom. M³odzie bior¹ca udzia³ w konkursie wykaza³a siê bardzo du ¹ wiedz¹ w szkole w Borowym Młynie (gm. Lipnica) odbyły się powiatowe eliminacje 29 edycji konkursu organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Naj pierw był pisemny test, w którym trzeba było wyka zać się wiedzą o ochronie przeciwpożarowej, historii pożarnictwa i jednostek OSP itp. Trzech najlep szych zawodników z każdej kategorii wiekowej prze szło do etapu ustnego. Uczniowie byli bardzo do brze przygotowani. W naj młodszej kategorii wieko wej szkół podstawowych, mieliśmy problem z wyło nieniem najlepszej trójki. Dlatego do etapu ustnego dopuściliśmy aż 6 dzieci opowiada Dorota Kurkiewicz z bytowskiej ko mendy PSP. Ostatecznie wśród uczniów szkół pod Utytułowany Jantar Bytowski Zak³ad Systemów Informatycznych firmy Jantar otrzyma³ dwa presti- owe wyró nienia - tytu³ Solidnej firmy oraz Medal Europejski. Andrzej Tenderenda, kierownik Zakładu Systemów Informatycznych Jantara pierwsze wyróżnienie odebrał Otrzymaliśmy srebrną odznakę, bo w tym Andrzej Tenderenda w gmachu Sejmu odebra³ dyplom oraz wykonany z br¹zu Medal Europejski. W przerwach uczniowie szko³y w Borowym M³ynie roz³adowywali atmosferê swoimi wystêpami. stawowych najlepszy okazał się Tomasz Wnuk Lipiński (Bytów), najlepszą gim nazjalistką Elwira Król (Borzytuchom), a najlepszą uczennicą szkoły ponadgim nazjalnej Lucyna Myszka (Lipnica). Zwycięzcy wezmą udział w finale woje wódzkim, który odbędzie się w Ze spole Szkół Ekonomiczno Rolniczych w Bytowie. B.K. roku po raz trzeci przyznano nam tytuł Solidnej Firmy mówi handlowiec. Bar dziej cieszy go jednak inna nagroda Me dal Europejski XII edycji konkursu. To prestiżowy tytuł przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club za spełnianie najwyższych standardów unijnych na ofe rowane produkty i usługi. Dostaliśmy go m.in. za wysoko wykwalifikowaną kadrę mówi nie bez dumy A. Tenderenda. By towska firma posiada bowiem trzech in żynierów ze specjalnym certyfikatem Microsoftu uznawanym na całym świecie. Większość podobnych przedsiębiorstw w naszym województwie ma najwyżej jedne go takiego pracownika, ale jeśli chce się coś znaczyć na rynku, trzeba inwestować w ludzi dodaje kierownik. Wręczenie medalu odbyło się w sali kolumno wej Sejmu. Gala była bardzo uroczysta. Pojawiło się wiele znanych osób ze świata biznesu. Miło było odbierać nagrodę mó wi A. Tenderenda. A.W. 31

16 KRÓTKO w Łodzierzy (gm. Miastko) w zale głych mistrzostwach województwa szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym Najlepszy zespó³ mistrzostw powiatu w tenisie sto³owym - ZSP Bytów. wśród dziewcząt triumfowała Marzena Zynda, a 2 miejsce zajęła jej koleżanka z ZSP Bytów, Kamila Osowska. W rywaliza cji chłopców uczniowie ZSP, Mateusz Me gier i Krzysztof Paraficz, uplasowali się od powiednio na miejscu trzecim i siódmym. Drużynowo najlepsza okazała się ekipa ZSP w pomorskiej lidze juniorów C (ur. w 1991 r. i młodsi) Polmor Bytovia Bytów przegrała 2:3 w Chojnicach z zajmującą w tabeli 4 miejsce Chojniczanką. Podopieczni Rafała Łuczaka zajmują w 14 zespołowej tabeli 8 lokatę w Łodzi w mistrzostwach Polski szkół wyższych w biegach przełajowych Mi chał Breszka z Bagry Taleksu Borzytu chom zajął 4 miejsce, co dało mu 2 lokatę w klasyfikacji studentów uniwersytetów. 16 pozycję na 7 kilometrowej trasie wywalczył Tadeusz Zblewski z Olimpii Bytów, 22 był Krzysztof Prabucki z Mileny Taleksu, a 28 Michał Rolbiecki z Olimpii. Wymieniona czwórka zawodników wraz z kolegą ze Stargardu Szczecińskiego dla swojej uczel SPORT Komunikat z 5 biegu przełajowego XIX edycji Grand Prix Bytów 2006 Organizatorzy MOSiR Bytów, UM, TKKF Bytów, SZS Data r. Dystanse 400, 800, 1200, m Temperatura 10 o C Trasa teren wokół MOSiR u Liczba uczestników 105 osób SZKO Y PODSTAWOWE Rocznik kl. I m 1. Klaudia Kalinowska - Przedszkole Ko³czyg³owy. 1. Mateusz Rybarczyk - SP Ko³czyg³owy, 2. Marcin Lach - SP Borzytuchom. Rocznik kl. II m 1. Micha³ Galikowski - SP 2 Bytów. Rocznik kl. III m 1. Sandra Kluck - SP 2, 2. Wioletta Marchut - SP Ko³czyg³owy. 1. Dominik Serafinowski - SP Borzytuchom, 2. Przemys³aw B³aszkowski - Bytów, 3. Sylwester ni Uniwersytetu Szczecińskiego wywal czyła puchar za zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej w słupskiej klasie okręgowej ju niorów C (ur. w 1991 r. i młodsi) GTS Czar na Dąbrówka pokonała Stal Jezierzyce 3:2. Drużyna prowadzona przez Tadeusza Gra laka po 9 kolejkach gier zajmuje 4 miejsce, mając na koncie 4 zwycięstwa, remis i 4 po rażki, bramki w MDK w Bytowie z udziałem 9 zawodników rozegrano otwarte mistrzo stwa Bytowa seniorów w warcabach 100 polowych. Zwyciężył Kazimierz Lit wiński z Ugoszczy 14 pkt., który wyprze dził słupszczan Henryka Mechlińskiego 12 pkt. i Jarosława Mechlińskiego 11 pkt. Dopiero na 4 pozycji znalazł się pierwszy z bytowiaków, Jerzy Grzegorowski 9 pkt w Unichowie WKS Nożyno prze grał z Doliną Gałąźnia Wlk. 2:4 (0:2). Gole dla WKS u strzelili: Tomasz Chwazik i Adam Lis; dla Doliny: Krzysztof Czyżewski 2, Tomasz Wójcik i Michał Gański. W drugim meczu play off Słupskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki KS Kołczygło wy przegrał z Plast Teamem Słupsk 0:2 (17 25, 19 25). Stan rywalizacji 1:1. O Szymañski - SP Ko³czyg³owy. Rocznik kl. IV m 1. Monika Maœlanka - SP Przechlewo, 2. Martyna Osiak - SP Ko³czyg³owy, 3. Justyna Oleszkiewicz - SP ukasz G³odowski - SP 5 Bytów, 2. Tomasz Kosiñski, 3. Micha³ Godwin - obaj SP 2. Rocznik 1994 r. - kl. V m 1. Ewelina Perlik, 2. Kinga Pilarska - obie SP Przechlewo, 3. Monika Trzebiatowska - SP Pawe³ Mañski - SP Borzytuchom, 2. Kamil Brandt - SP 5, 3. Krzysztof Drab - SP Borzytuchom. Rocznik kl. VI i 1200 m 1. Martyna Ko³odziejczyk - SP Przechlewo, 2. Julia Serafin - SP Borzytuchom, 3. Joanna Napiórkowska - SP Przechlewo. 1. Karol Brzeski - SP 5, 2. Krzysztof Zblewski - SP Borzytuchom, 3. Filip Kozicki - SP 5. GIMNAZJA Rocznik kl. I i 1200 m 1. Ewa Trzebiatowska - G 1 Bytów, 2. Patrycja 36 awanse do finału ligi zadecyduje więc trze cie spotkanie w play off o miejsca 5 8 II ligi Słupskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki TKKF FCPK Bytów wygrał z LO V Słupsk 79:53 (18 7, 16 12, 19 19, 26 15) i będąc lepszym w dwumeczu (pierwsze spotkanie przegrał 64:65) uzyskał prawo gry o 5 miej sce. W bytowskim zespole wystąpili: Bar tosz Hołowiej 22, Wojciech Mohr 19, Adam Czekaj 16, Paweł Niklas 12, Dariusz Wica 8, Tomasz Niklas 2, Przemysław Kowiel 0, Artur Rychter 0. Szachowym mistrzem Bytowa na 2006 r. został Marian Wirkus, który wyprzedził Krzysztofa Kucharskiego i Sławomira Szynwelskiego w Borzytuchomiu miejscowy Za wisza przegrał z Wdą Lipusz 2:4 (2:2). Gole dla gospodarzy strzelił Piotr Pituch. Zakończyły się rozgrywki gminnej ligi tenisa stołowego w Czarnej Dąbrówce. Przedstawiciele trzech najlepszych dru yn odebrali puchary i nagrody rzeczowe. Zwycięstwo przypadło WDK Jasień, gra jącemu w składzie Kamil Płotka, Łukasz Lejk i Dawid Bartelik. Kolejne miejsca za jęli: 2. FC Kleszczyniec, 3. Oldboye Unicho wo, 4. LZS Aller PL Unichowo, 5. Czarna Dąbrówka. R.N. Grucha³a, 3. Paulina Gierszewska - obie G Przechlewo. 1. Zbigniew Kaszewski - G 2 Bytów,2. Piotr Szostak - G Lipnica,3. Sebastian Rudnik - G Borowy M³yn. Rocznik kl. II i 1200 m 1. Aleksandra Miszewska - G 1, 2. Dorota Lemañczyk - G Ko³czyg³owy,3. Anna Wera - G Lipnica. 1. Mateusz Hering - G 2, 2. Filip Szok - G Ugoszcz, 3. ukasz Muszak - G 2. Rocznik kl. III i 1200 m 1. Monika Hajduk, 2. Karolina Miszczyszyn - obie G 1, 3. Krystyna Friede - G Borowy M³yn. 1. Andrzej Skiba - G Borowy M³yn, 2. Krystian Lach - G Borzytuchom, 3. Bart³omiej Brzeski - G Lipnica. SZKO Y PONADGIMNAZJALNE Rocznik kl. I-II m 1. Marzena Majkowska - ZSER Bytów, 2. Natalia Spierewka, 3. Katarzyna Gostomska - obie LO Bytów. 1. Pawe³ Zylka, 2. Grzegorz Lipski - obaj ZSP Bytów. Rocznik kl. III-IV m 1. Leszek Wróblewski - ZSP Bytów. BIEG OTWARTY m 1. Leszek Wróblewski, 2. Pawe³ Zylka - obaj ZSP Bytów, 3. ukasz Gawin - G 2.

17 13 KOLEJKA Z Sokół Wyczechy Stegna Parchowo 5:2 Po 27 minutach parchowianie po trafie niach Adama Kulasa prowadzili 2:1, ale jeszcze przed przerwą gospodarze wbili grającej z konieczności z 6 juniorami Steg nie 3 gole. Po przerwie gra się uspokoiła, a gospodarze zdobyli jeszcze jedną bramkę. Myśliwiec Tuchomie Drzewiarz Rzeczenica 3:2 Drugie wiosenne zwycięstwo Myśliwca 3:2. Na ciężkim, błotnistym boisku gospodarze prowadzili po uderzeniu Daniela Balińskie go, ale Drzewiarz wyrównał. Kluczowe dla losów spotkania okazało się 5 pierwszych minut po przerwie, gdy tuchomianie za spra wą D. Balińskiego i Mariusza Kocha strzelili 2 gole. Goście cisnęli, jednak tylko raz poko nali bramkarza Adama Jentę. Iskra Dretyń GTS Astra Czarna Dąbrówka 0:2 Olbrzymia sensacja! Outsider pokonał li dera, i to na jego terenie. Wyrównany mecz, w którym skuteczniejsi okazali się walczący o życie piłkarze z Czarnej Dąb rówki. Oba gole w 24 i 70 min strzelił 17 letni Paweł Szczegielniak. Najpierw zdobył bramkę płaskim strzałem przy słupku, a potem po kontrze i minięciu bramkarza skierował piłkę do pustej bramki. Gospodarze w końcówce niemiło siernie napierali, ale bramkarz gości Ja cek Kiżewski bronił jak w transie. Chciałbym podziękować chłopcom za te 2 mecze. Odżyła nadzieja na utrzymanie mówi zadowolony Tadeusz Gralak, trener GTS Astry. SPORT Urania Udorpie GKS Kołczygłowy 2:2 Emocjonujący pojedynek, szczególnie w II połowie. Niespodziewanie w pier Pi³karzom Uranii (w jaœniejszych strojach) nie uda- ³o siê ograæ ambitnych ko³czyg³owian. wszych 45 minutach przeważali goście, którzy po płaskim strzale przy słupku Krzysztofa Jereczka zdobyli prowadze nie. Urania wyrównała tuż po przerwie po uderzeniu Adriana Stawskiego, a po tem drugiego gola dla gospodarzy zdobył Jacek Kiełpiński. Ostatnie słowo należa ło jednak do kołczygłowian. W 85 min do piłki bitej z rzutu rożnego najwyżej wy skoczył Artur Kalinowski i strzałem pod poprzeczkę ustalił wynik meczu. Orkan Gostkowo Granit Koczała 2:0 Mimo że Orkan przeważał, w I połowie nie potrafił strzelić gola. Dopiero po zmia nie stron, gdy gostkowianie silny wiatr mieli w plecy, udowodnili swoją wyższość nad rywalem. W 62 min wrzutkę Arkadiu sza Durbasa wykorzystał Dariusz Broca, płaskim strzałem pokonując bramkarza Granitu. Kilka minut później na 2:0 pod wyższył Grzegorz Leik. Krzysztof Pupel, asystent trenera Granitu: Nasza drużyna się trochę rozlatuje. Rozgry wający jest chory, a 4 chłopaków studiuje. Stąd porażki z Juve i teraz z Orkanem. Miej sce w lidze mamy bezpieczne, wiosną tym składem raczej dużo nie powalczymy. Juve Uniechów Magic Niezabyszewo 4:1 Po początkowej dominacji gospodarzy w 15 min po strzale Janusza Kudlika Magic objął prowadzenie i wydawało się, że kon troluje przebieg wydarzeń. Jednak po błę dach obrony pod koniec I części gry gospo darze strzelili 2 bramki. Po zmianie stron Juve pogrążył niezabyszewian zdobywając kolejne 2 gole. Przegraliśmy na własne życzenie ko mentuje kapitan Magica, Tomasz Kulas. 1. Iskra Urania Orkan Myœliwiec Granit GKS Stegna Juve Drzewiarz Sokó³ GTS-Astra Magic R.N., M.H. LISTY # LISTY # LISTY # LISTY # LISTY # LISTY # LISTY # LISTY O okręgówce myślimy W nawiązaniu do zamieszczonego w nr. 693 Kuriera artykułu Kto zgasi Iskrę? muszę sprostować część zacytowanej w nim mojej wypowiedzi. Na telefoniczne zapytanie autora: Czy chcemy wejść do okręgówki? odpowiedziałem, że po to przecież gramy i chcemy wejść do niej, ale nie wyobrażam sobie i boję się co będzie, gdy awansujemy, ponieważ (...) nie mamy odpowiedniej bazy szatni, a nawet prądu i wody. W wypowiedzi stwierdziłem również, że to co posiadamy wykonaliśmy własnymi siłami, społecznie i bez pomocy Burmi strza nie mamy żadnych szans na jakie kolwiek poważne inwestycje dostosowu jące nasze zaplecze do warunków gry w klasie okręgowej, a nawet gry w obecnej A klasie. Burmistrz, jak dotychczas, pomi mo kilkakrotnych spotkań z nami, roz mów i ustaleń w tym zakresie, poza usta leniem lokalizacji celu publicznego nie po czynił dalszych działań umożliwiających wykonanie niezbędnej dokumentacji da jącej możliwość ubiegania się o środki po zabudżetowe, w tym z Pomorskiego Pro gramu Odnowy Wsi, i etapową realizację niezbędnej i oczekiwanej przez wszystkich inwestycji. Przytoczone stwierdzenie O okręgówce nie myślimy... poddaje w wątpliwość ca ły sens naszej sportowej rywalizacji i sta rań o awans do wyższej klasy. Przez zawo dników klubu odebrane zostało to tak, jakby cała nasza działalność była jedynie kamuflażem, grą na niby: Grajcie chłop cy, grajcie, wygrywajcie ale o okręgówce nie myślcie, bo... my nie myślimy co jest sprzeczne z prawdą. Korzystając z możliwości wypowiedzi chcę stwierdzić, że w koalicji drużyn Zie mi Bytowskiej są zespoły mogące zgasić Iskrę Dretyń. Największe szanse na to ma jak dotychczas, istniejąca na boiskach sportowych dopiero trzeci sezon (2 lata w B i obecnie już w A) właśnie nasza dyna miczna, że świetnymi piłkarzami i trene rem Urania Udorpie! Licząc na przy chylność Burmistrza, postaramy się zrea lizować to zamierzenie! Ze sportowym pozdrowieniem sekretarz Zarz¹du KS Urania Mieczys³aw oœ Tytuł pochodzi od redakcji * * * Tak Pana zrozumiałem. Jednak Pański list nie pozostawia wątpliwości. Urania chce grać w okręgówce. Wypada więc jedy nie się cieszyć i życzyć, aby wywalczyła awans i co pewnie równie ważne by udało się stworzyć w Udorpiu zaplecze sportowe na miarę oczekiwań i ambicji mieszkańców. Z powa aniem Bronis³aw Maikowski 37

18 SPORT XI TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA BYTOWA W KARATE Siła klubu w braciach W tradycyjnym, corocznym turnieju m³odych karateków w Bytowie z czwórki naszych zawodników z bardzo dobrej strony pokazali siê bracia Jakub i Bartosz Kapiszkowie na matach rozłożonych w SP 2 zaprezentowało się 102 mło dych karateków z województw po morskiego i kujawsko pomorskiego, rywa lizując w 4 kategoriach wiekowych. Wśród nich znalazło się 4 zawodników Karate Klubu Bytów. Turniej był szczególnie udany dla braci Kapiszków. Jakub w kategorii ur. Zawodnicy Karate Klubu Bytów. Stoj¹ od lewej: Mateusz Janta Lipiñski, Damian Zielonka, Jakub i Bartosz Kapiszkowie. W kumite Jakub Kapiszka (z lewej) nie da³ szans rywalom. w r. zajął pierwsze miejsce w kumi te (demonstracja technik w parach) i trzecią lokatę w kata (pokaz indywidualny), a Bar tosz wśród młodzików (ur. w r.) był drugi w kumite i czwarty w kata. Dwaj pozo stali zawodnicy z Bytowa, Damian Zielonka i debiutujący w turniejowych zmaganiach, Mateusz Janta Lipiński, nie dostali się do fi nałowej czwórki. Trenerami bytowskich zawodników są Michał Gawroński i Marcin Wałdoch. W naszym Karate Klubie po ostatnim naborze trenuje około 30 osób. Problemem jest brak maty. Pracujemy jako wolontariusze, a ka rate to nasza pasja powiedział nam M. Wałdoch. Zawody organizujemy wspólnie z Karate Klubem Bytów. Są one rozgrywane na zbli żonym poziomie od lat. Warunki do organi zacji są bardzo dobre, sala jest duża i przy jemna podsumował prezes Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego w Gdyni, Mirosław Ellwart, który przed kilkunasto ma laty w Bytowie założył sekcję karate. M.H. Koral Dêbnica - Start Miastko 0:2 0:0 Kaszubia Studzienice - Czarni Czarne/Piast Cz³uchów 6:1 1:2 Unia Korzybie - Bytovia Bytów 1:4 2:10 MKS Debrzno - UKS Ko³czyg³owy x 2:4 Prime Food Brda Przechlewo - Garbarnia Kêpice x 4:0 JUNIOR A 1. FCPK Bytovia Prime Food Brda Start Czarni MKS Kaszubia Koral Unia JUNIOR B 1. Malek Bytovia Piast MKS Prime Food Brda Start Kaszubia Koral UKS Garbarnia Unia We wtorek w Gimnazjum nr 1 w Bytowie rozegrano ostatni mecz eliminacyjny 13. Nauczycielskiego Turnieju Siatkówki im. Barbary Pliszki, w którym w grupie B miejscowy zespó³ uleg³ ZSP Bytów 0:3 (na zdjêciu). W innych spotkaniach zanotowano nastêpuj¹ce rozstrzygniêcia: grupa A - ZS Borzytuchom - OSW Bytów 2:3, ZS Tuchomie/Kramarzyny - ZS Ko³czyg³owy 1:3; grupa B - LO Bytów - ZSP Bytów 3:0; grupa C - SP 2 Bytów - ZS Studzienice 3:0 vo, ZSP Miastko - G 2 2:3, ZS Studzienice - ZSP Miastko 0:3. Do fina³u A, który rozegrany zostanie w szko³ach w ubnie i Ko³czyg³owach, awansowa³y po 2 najlepsze ekipy z grup: OSW Bytów i ZS Borzytuchom, ZSP Bytów i LO Bytów oraz G 2 Bytów i ZSP Miastko. Natomiast zespo³y z trzecich miejsc: ZS Ko³czyg³owy, G 1 Bytów i SP 2 Bytów zagraj¹ dzieñ wczeœniej o miejsca

19 SPORT KASZUBIA ODPRAWI A SWE POL LINK Warto walczyć do końca Szybki i ciekawy mecz, w którym zwyciêsk¹ bramkê maj¹cy du ¹ przewagê gospodarze strzelili dopiero w 88 min. Przed tym spotkaniem studzie niczanie mieli duży problem, bo wiem w inauguracyjnym poje ochraniającej staw w palcu opowiada gol kiper Kaszubii. Jak się okazało, los był dla Kaszubii łaska dynku w Przechlewie kontuzji doznał wy i niespodziewanie zesłał... Grzegorza bramkarz Paweł Pela. Lekarz stwierdził, że będę pauzował od trzech do czterech ty godni. Zdjęcia pokazały odłamanie płytki Wróblewskiego, który przyjechał z Holandii na święta. Podbudowani szczęśliwym zbie giem okoliczności studzieniczanie już w 3 Jedna z niewielu akcji pod bramk¹ Kaszubii w I po³owie meczu. KOSZYKARSKI TURNIEJ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW Razem na parkiecie Zespó³ bytowskiego Gimnazjum nr 2 po raz drugi wygra³ turniej koszykówki dru- yn mieszanych nauczycieli i uczniów w sali gimnastycznej G 2 nej drużynie musi przebywać 2 nauczycieli i do rywalizacji stanęły 4 teamy. 2 uczniów. Grając systemem każdy z każ Regulamin określał, że cały czas dym z kompletem zwycięstw triumfowali go na parkiecie 24 minutowych meczów w jed spodarze w składzie: nauczyciele Ireneusz Stoltman (fizyka), Jarosław Klafka (wf.) i Wojciech Brozis (fizyka) oraz uczniowie Pa tryk Hinc, Bartosz Hinc i Radosław Kruze. Ustalono, że gospodarzem trzecich zawo dów w przyszłym roku będzie szkoła w Kołczygłowach. W boiskowej walce nauczyciele Artur Kobiella z ZS Studzienice (z lewej) i Marek Typa z G 1 Bytów. WYNIKI G 2 Bytów - G 1 Bytów 69:31, ZS Ko³czyg³owy - ZS Studzienice 35:24, G 1 - Studzienice 26:9, G 2 - Ko³czyg³owy 44:30, G 1 - Ko³czyg³owy 43:32, G 2 - Studzienice 34:21. TABELA 1. G 2 Bytów G 1 Bytów ZS Ko³czyg³owy ZS Studzienice R.N. 39 min po indywidualnej akcji Daniela Siep rawskiego cieszyli się z prowadzenia. Go spodarze dyktowali warunki gry i kibice mogli obejrzeć wiele sytuacji podbramko wych. W 15 min minimalnie z rzutu wolne go chybił Piotr Mudyń, a kilka ciekawych rajdów z piłką zaprezentował Damian Ku las, lecz niestety brakowało ostatniego po dania. W 47 min po raz kolejny szansy z rzu tu wolnego szukał P. Mudyń, tyle że tym ra zem swoją drużynę uratował obrońca z Bruskowa. Mimo iż stroną przeważającą nadal była Kaszubia, młodzi, wybiegani za wodnicy Swe Pol Link w 66 min po ładnej kontrze wyrównali. Wyzwoliło to w studzie niczanach dodatkową porcję adrenaliny i ze zdwojoną siłą uderzyli na rywala. Opłaciło się. W 88 min w dużym zamieszaniu w polu karnym bruskowian zimną krew zachował D. Sieprawski i z dwóch metrów wbił piłkę do pustej bramki. To już trzecie jego trafie nie w rundzie wiosennej. W przekroju całego meczu byliśmy zdecy dowanie lepszym zespołem, żałuję jednak kilku szkolnych błędów drużyny. Dobrze do zespołu wprowadzają się nowi gracze. I to cieszy. Zwycięstwo dedykujemy Romanowi Dudzie, któremu w tygodniu urodziło się dziecko podsumował niedzielny mecz Mi rosław Wojach, trener Kaszubii..M. Start Miastko - Polonez Bobrowniki 1:6 Sparta Sycewice - Czarni Czarne 0:0 Piast Cz³uchów - MKS Debrzno 1:2 ZS Damnica - Karol Pêplino 2:3 Unia Korzybie - Prime Food Brda Przechlewo 1:2 Kaszubia Studzienice - Swe Pol Link Bruskowo Wlk. 2:1 Pogoñ Lêbork - Koral Dêbnica 1:1 Start eba - B³êkitni G³ówczyce 2:0 1. Prime Food Brda Polonez Czarni Pogoñ Karol Kaszubia Piast Koral Swe Pol Link Unia MKS Debrzno Start Start M ZS Damnica Sparta B³êkitni

20 SPORT Jantar Ustka - Arka II Gdynia 2:1 Powiœle Dzierzgoñ - Olimpia Sztum 0:2 Start Mrzezino - Wierzyca Pelplin 1:4 Drutex-Bytovia Bytów - Unia Tczew 3:1 Wierzyca Starogard Gd. - Czarni Pruszcz Gd. 1:1 Orlêta Reda - Orkan Rumia 2:1 Ba³tyk Gdynia - Kaszuby Po³chowo 1:1 Gryf 95 S³upsk - Wis³a Tczew 0:0 Pomezania Malbork - Rod³o Kwidzyn 2:2 1. Rod³o Ba³tyk Wierzyca S Wierzyca P Orkan Czarni Orlêta Start Drutex-Bytovia Arka II Unia Powiœle Kaszuby Jantar Olimpia Wis³a Gryf Pomezania ZWYCIÊSTWO DRUTEX-BYTOVII NA INAUGURACJÊ RUNDY Rewanż na Unii Rozpoczynaj¹cy z opóÿnieniem rundê wiosenn¹ pi³karze Drutex-Bytovii Bytów zagrali bez finezji, ale równorzêdnemu rywalowi z Tczewa potrafili wydrzeæ 3 pkt. Pierwsza połowa niedzielne go meczu była bardzo wyrów nana, z tym że bytowiacy czę ściej od piłkarzy Unii stwarzali zagroże nie pod bramką przeciwnika. Szczęście uśmiechnęło się do nich w 20 min, gdy płaskim strzałem z rzutu wolnego bram karza gości pokonał Maciej Maciejew ski. Mimo prowadzenia było widać, że bytowiakom gra się nie klei, zawodni Tomasz Mach (z jasn¹ czupryn¹) strzela drugiego gola dla Drutex-Bytovii. kom trudno złapać właściwy rytm, a ob rona jest niepewna. Kłopoty zaczęły się z początkiem drugiej części spotkania, gdy tczewianie mocniej zaatakowali. W 52 min piłka po główce je dnego z unitów nieznacznie minęła słupek bramki Dawida Misiury. Goście dopięli swego 2 minuty później, gdy po kontrze wyrównał Patryk Tutkowski. Momental nie trener Waldemar Walkusz zdjął z bois ka grającego na lewej obronie M. Macie jewskiego, by po przesunięciu do boku To masza Mielewczyka na stoperze zrobić miejsce dla rekonwalescenta Tomasza Ciersona. Ten wariant chciałem zastoso wać już od pierwszej minuty, ale Tomek je szcze nie jest gotowy na pełne 90 minut wyjaśnia szkoleniowiec. Porządkowanie szeregów od tyłu dało efekt niemal natych miast. Kluczowa dla losów meczu okazała się 60 minuta. Piłka bita z rzutu rożnego przez Łukasza Kłosa trafiła do Tomasza Macha, który precyzyjnym strzałem głową zdobył drugiego gola, w pełni rehabilitując się za kilka wpadek w obronie. Zaskoczona 40 PUCHAROWY HORROR na bytowskim stadionie w II run dzie piłkarskiego Pucharu Polski szczebla regionalnego Drutex Bytovia po bardzo emocjonującym meczu przegrała z III li gową Drutex Kaszubią Kościerzyna w rzutach karnych 3:4. W regulaminowym czasie i po dogrywce był wynik 2:2. Zwy cięzca awansował do dalszych gier. Relacja z meczu za tydzień. takim obrotem wydarzeń Unia po chwili otrzymała kolejny cios. Lotem błyskawicy Roman Cech i Krzysztof Bryndal ruszyli do prostopadłej piłki uderzonej przez Artura Kobiellę. Ten pierwszy minąwszy golkipera podał w kierunku bramki, gdzie jego partner z drużyny dopełnił tylko for malności, wbijając futbolówkę do pustej bramki. Do końca spotkania bytowiacy kontrolowali już wydarzenia na boisku. Jedynie w 83 min goście próbowali zasko czyć D. Misiurę uderzeniem z wolnego pod poprzeczkę, ale bramkarz Drutex Bytovii popisał się refleksem. B.M.

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

Pomorskie życia pełne

Pomorskie życia pełne Pomorskie życia pełne 25 lipca, sobota 11.00-19.00 Promocja pomorskiej kuchni i Dary Morza Bałtyckiego, czyli kaszubski dzień od kuchni, m.in. wyrobów wędliniarskich i dań rybnych prezentacja pasieki i

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Regulamin konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Edycja VI 2015 Pieśniarz północy - Leon Heyke (1885-1939) życie i twórczość ORGANIZATORZY KONKURSU 1 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 CELE GŁÓWNE Organizacja pracy w nowym roku szkolnym ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Przygotowanie obiektu METODY

Bardziej szczegółowo

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Regulamin konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Edycja V 2014 Sam wśród obcego języka. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764 1855) pomorski językoznawca i badacz kaszubszczyzny. ORGANIZATORZY KONKURSU 1 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Sanok MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT WYCIECZKI EDUKACYJNEJ DALEKIE I BLISKIE WYPRAWY KLASY 6c CELE: - poznanie wybranych, ciekawych miejsc w okolicach Sanoka

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Regulamin konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Edycja IV 2013 Ks. Janusz Stanisław Pasierb sługa Słowa i twórca kultury ORGANIZATORZY KONKURSU 1 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Planuje się również utworzenie pomieszczeń magazynowo - scenicznych,

Planuje się również utworzenie pomieszczeń magazynowo - scenicznych, kultura Joanna Wyrostek Koncepcja architektoniczna rozbudowy budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury jest już gotowa. Na grudniowej sesji Rady Miasta została zaprezentowana mieszkańcom naszego miasta. -

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/5/2015 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ

KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Regulamin konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ Edycja VII 2016 Kaszubi i ich dzieje w badaniach prof. Gerarda Labudy ORGANIZATORZY KONKURSU 1 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 BR.0002.1.7.2015.II PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 z nadzwyczajnej VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Odblaski ratują życie ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Od stycznia 2011 roku w ramach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym sępoleńscy policjanci prowadzą działania ukierunkowane na niechronionych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV Opracowała: Hanna Nowakowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie TEMAT : ŻEGNAMY FIGURY PŁASKIE Cel ogólny: Utrwalenie wiadomości o figurach płaskich

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Na koniec stażu skandynawska szkoła eksploracji i ekspozycji stanowisk archeologicznych!

Na koniec stażu skandynawska szkoła eksploracji i ekspozycji stanowisk archeologicznych! Na koniec stażu skandynawska szkoła eksploracji i ekspozycji stanowisk archeologicznych! 07. 11.2015 W sobotę spotkaliśmy się około południa przy Muzeum i pojechaliśmy w teren. Pierwszym punktem naszej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV Kod ucznia ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV dysleksja Czas pracy: 40 minut Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA GRUPA ŚREDNIA KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA Cel ogólny: tworzenie form 2 osoby l.poj. trybu rozkazującego. Cele operacyjne: uczeń będzie znał legendę o Złotej kaczce w wersji współczesnej,

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Chruślnie

na rok szkolny 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Chruślnie Plan pracy Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Chruślnie Projekt edukacyjny: Temat: śycie i zdrowie mam tylko jedno. Blok tematyczny: 5. Bezpieczeństwo i higiena na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów w województwie świętokrzyskim wszyscy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów w województwie świętokrzyskim wszyscy Kuratorium Oświaty Kielce, 29.01.2007 r. w Kielcach KO I- 07/15/07 UWK Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów w województwie świętokrzyskim wszyscy Fundacja BGś rozpoczyna juŝ po raz piąty - rekrutację

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Justin Nazwisko: Nnorom Wiek: 36 Miejsce zamieszkania: Dąbrówka Dane Kontaktowe: E-mail: jjnnorom@gmail.com Nr telefonu: 502334301 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo