Strategia programowa. Opracowali:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia programowa. Opracowali:"

Transkrypt

1 Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć zagospodarowanie obszarów nadwodnych, koordynacja prac projektowych inŝ. Kasper Jędrzychowski charakterystyka stanu istniejącego dróg wodnych dr inŝ. Izabela Kotowska analizy układu transportowego mgr Marta Mańkowska analizy uwarunkowań demograficznych i społecznych Przemysław Nowak analiza walorów kulturowych i przyrodniczo - krajobrazowych Jacek Peczeniuk opracowanie graficzne dr Michał Pluciński analizy uwarunkowań gospodarczych mgr inŝ. Piotr Twardochleb zagadnienia transportowe i turystyczne zagospodarowanie dróg wodnych dr inŝ. kpt. Ŝ. ś. Krzysztof Woś uwarunkowania hydrologiczne i nawigacyjne dróg wodnych 1

2 Spis treści: 1 Podstawa opracowania Formalna: Prawna: Merytoryczna: Na szczeblu krajowym: Dla Województwa Pomorskiego: Dla Województwa Wielkopolskiego: Dla Województwa Lubuskiego: Dla województwa Kujawsko Pomorskiego: Dla Województwa Warmińsko Mazurskiego: Inne opracowania i materiały: Uwarunkowania rozwoju i znaczenia dróg wodnych na tle kraju i UE Stan obecny: Perspektywy rozwoju: Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej obszaru programu Lokalizacja obszaru problemowego: Uwarunkowania ekofizjograficzne: Warunki morfologiczne: Warunki geotechniczne podłoŝa: PołoŜenie w stosunku do obszarów głównych zbiorników wód podziemnych: PołoŜenie w stosunku do obszarów prawem chronionych: Uwarunkowania kulturowe i walory przyrodnicze: Uwarunkowania demograficzne: Województwo lubuskie: Województwo wielkopolskie: Województwo kujawsko pomorskie: Województwo pomorskie: Województwo warmińsko-mazurskie: Podsumowanie: Uwarunkowania gospodarcze: Kostrzyn nad Odrą: Gorzów Wielkopolski: Drezdenko: KrzyŜ Wielkopolski: Czarnków: Walkowice: Ujście: Nakło nad Notecią: Bydgoszcz: Toruń:

3 Solec Kujawski: Świecie: Grudziądz: Kwidzyn: Tczew: Malbork: Gdańsk i Gdynia: Gdańsk: Gdynia: Elbląg: Wnioski z przeprowadzonych analiz: Powiązania zewnętrzne obszaru projektu Sąsiedztwo obszarów metropolitalnych i głównych ośrodków miejskich (oddziaływanie na sferę społeczno gospodarczą i przestrzenną): Województwo kujawsko pomorskie: Województwo Lubuskie: Województwo Pomorskie: Warmia i Mazury: Pomorze Zachodnie: Wielkopolska: Aglomeracja warszawska: Podsumowanie: Przebieg podstawowych arterii komunikacyjnych: Układ linii kolejowych: Układ drogowy: Perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce: Analiza układu sieci dróg wodnych (Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa, kanał Jagielloński, Zalew Wiślany) i transportu śródlądowego: Dostępność komunikacyjna porty morskie: Dostępność komunikacyjna porty lotnicze: Charakterystyka hydrologiczna i nawigacyjna akwenów Charakterystyka hydrologiczna drogi wodnej E70: Zasoby wodne Polski: Hydrologia granicznego i dolnego odcinka Odry: Hydrologia Dolnej Warty: Hydrologia Noteci swobodnie płynącej: Hydrologia Noteci skanalizowanej: Hydrologia Kanału Bydgoskiego: Hydrologia Brdy: Hydrologia Dolnej Wisły: Hydrologia Martwej Wisły: Hydrologia Nogatu: Hydrologia Szkarpawy: Hydrologia Kanału Jagiellońskiego: Hydrologia rzeki Elbląg:

4 Hydrologia Zalewu Wiślanego: Warunki lodowe drogi wodnej E70 i części drogi wodnej E 40: Rzeka Odra: Dolne odcinki Warty i Noteci: Dolny odcinek rzeki Wisły od Gdańska do Włocławka: Zbiornik Włocławski wraz z odcinkiem rzeki Wisły powyŝej Płocka: Charakterystyka nawigacyjna drogi wodnej E70: Klasyfikacja międzynarodowej drogi wodnej E70: Charakterystyka nawigacyjna granicznego odcinka Odry: Charakterystyka nawigacyjna Dolnej Warty: Charakterystyka nawigacyjna Noteci swobodnie płynącej: Charakterystyka nawigacyjna Noteci skanalizowanej: Charakterystyka nawigacyjna Kanału Bydgoskiego: Charakterystyka nawigacyjna Brdy: Charakterystyka nawigacyjna Dolnej Wisły i Martwej Wisły: Charakterystyka nawigacyjna Nogatu: Charakterystyka nawigacyjna Szkarpawy: Charakterystyka nawigacyjna Kanału Jagiellońskiego: Charakterystyka nawigacyjna Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg: Analiza SWOT mocne i słabe strony, szanse i zagroŝenia Infrastruktura dróg wodnych, transport: Turystyczne zagospodarowanie dróg wodnych: Zgodność programu z regulacjami unijnymi, krajowymi i regionalnymi Regulacje na poziomie Unii Europejskiej: Regulacje krajowe: Regulacje regionalne: Priorytety programu Działania programu Działania operacyjne dla poszczególnych województw Województwo Lubuskie: Województwo Wielkopolskie: Województwo Kujawsko Pomorskie: Województwo Pomorskie: Województwo Warmińsko Mazurskie: Plan finansowy Koszty stworzenia sieci infrastruktury punktowej dla obsługi turystyki: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie lubuskiego odcinka MDW E70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie wielkopolskiego odcinka MDW E70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie kujawsko - pomorskiego odcinka MDW E70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie pomorskiego odcinka MDW E70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie warmińsko - mazurskiego odcinka MDW E70: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - przebudowa koryta Brdy, Kanału Bydgoskiego, Noteci i Warty do wymogów II klasy śródlądowej drogi wodnej:

5 Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych -przystosowanie śluz na drodze wodnej Odra - Wisła dla potrzeb ruchu towarowego i turystycznego: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - przebudowa dolnej Wisły (odcinek Silno Przegalina) do wymogów IV klasy śródlądowej drogi wodnej przy zastosowaniu regulacji ostrogowej: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - przebudowa rzeki Szkarpawy do wymogów IV klasy śródlądowej drogi wodnej: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - modernizacja infrastruktury dróg wodnych Nogatu i Wisły Królewieckiej: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych przebudowa Kanału Jagiellońskiego do parametrów IV klasy śródlądowej drogi wodnej: Budowa infrastruktury portowo - logistycznej planowanego polskiego odcinka MDW E70: Zbiorcze zestawienie kosztów wszystkich zadań ujętych w kartach zadań przedstawionych w koncepcji rewitalizacji MDW E70: Województwo Lubuskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Wielkopolskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Kujawsko - Pomorskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Pomorskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Warmińsko Mazurskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Analiza moŝliwości pozyskania funduszy UE System realizacji Opinie i wstępne uzgodnienia

6 1 Podstawa opracowania 1.1 Formalna: Umowa nr 373/UM/BRDW/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Pomorskiego, a Biurem Projektowo InŜynierskim REDAN Sp. z o.o. 1.2 Prawna: Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2000 r.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43), Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U nr 25 poz. 113), Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199 poz. 1227), Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80 poz. 717 z p.zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 239 poz z p.zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U r. nr 25 poz. 150), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U nr 92 poz. 880 z p.zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity 2006r. Dz. U. nr 39 poz. 251 z p.zm.), Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U nr 75 poz. 493), Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o ustanowieniu wieloletniego programu Program ochrony brzegów morskich (Dz. U nr 67 poz. 621), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U nr 229 poz z p.zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów NATURA 2000 (Dz. U nr 94 poz. 795), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U nr 220 poz. 2237), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U nr 168 poz. 1764), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U poz. 579), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 257 poz z p.zm.), Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dn. 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U nr 9 poz. 172) i zmieniające go Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006r., Rozporządzenie nr 145/94 Wojewody Bydgoskiego z dnia r. zmieniającym Rozporządzenie nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dn r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskim (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10, poz. 102 z r.), Rozporządzenie nr 319/95 Wojewody Bydgoskiego z dnia r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1996 r. Nr 6, poz. 28). Rozporządzenie nr 56/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana (dz. Urz. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1193), Rozporządzenie nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (Dz. U. woj. war.-maz. Nr 20 poz. 505), 6

7 Zarządzenie nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niŝ porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich, Dyrektywa Rady 29/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Decyzja Komisji 2004/798/WE z dnia 7 grudnia 2004r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG, Dyrektywa Rady z dnia 3 marca 1997 r 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna). 1.3 Merytoryczna: Na szczeblu krajowym: Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie promocji Ŝeglugi śródlądowej NAIADES zintegrowany europejski program działań na Rzecz śeglugi Śródlądowej, Bruksela, 2006, Wstępny Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata , źródło: Polityka Ekologiczna Państwa na lata z perspektywą na rok 2016, Strategia Rozwoju Kraju na lata , Polityka Transportowa Państwa na lata , Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), Biała Księga UE - Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r. (White Paper European Transport Policy for 2010), Perspektywy rozwoju transportu wodnego śródlądowego, Jan WINTER, źródło: Mapy topograficzne pochodzące z państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego w skali 1: i 1: Dla Województwa Pomorskiego: Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego (w zakresie turystycznego ich wykorzystania) Pętla śuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E70, Koncepcja programowo - przestrzenna projektu Pętla śuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E70, Pętla śuław - Przewodnik Turystyki Wodnej, Zagospodarowanie MDW E70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej (Materiały pokonferencyjne Gniew 2007 r.), Rewitalizacja gospodarcza obszaru Delty Wisły poprzez rozwój Ŝeglugi śródlądowej (materiały pokonferencyjne Gdańsk 2008 r.), Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020, Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata , Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata , Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2009 r.), Uaktywnienie szlaków wodnych wschodniej części Delty Wisły - Elbląg 2005 Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie Filia w Elblągu - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przybrzeŝnego nad Zalewem Wiślanym - Elbląg 2005 Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie Filia w Elblągu - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, K. Wojewódzka - Król. Kierunki rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. ZałoŜenia do strategii na lata opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 7

8 K. Wojewódzka - Król, R. Rolbiecki. Transport wodny śródlądowy - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, J. Owsiak, J. Sewerniak, G. Andrzejewska, G. Szwedowska. Charakterystyka i ocena zagospodarowania turystycznego polskich odcinków europejskich dróg wodnych - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim. Diagnoza systemu transportowego województwa pomorskiego, Strategia i koncepcja sieci przystani rekreacyjnych na wodach śródlądowych Gdańska I Etap - opracowanie w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Strategia rozwoju Ŝeglugi na rzece Nogat oraz ocena zagroŝeń ekologicznych - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Dla Województwa Wielkopolskiego: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (2010 r.), Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu r., Charakterystyka techniczna i warunki nawigacyjne drogi wodnej Wisła - Odra; opracowana przez zespół: J. Gulczyński, M. Najdkowski; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - wrzesień 2007 r., Dolina Noteci. MoŜliwości aktywizacji turystycznej i gospodarczej, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 2003 r., Drawieńsko Notecka Kraina Turystyczna, Wielkopolskie Biuro Planowania przestrzennego 2006 r., Powiat Czarnkowsko Trzcianecki. Analiza rozlokowania w regionie działalności gospodarczej i wskazanie miejsc pod nowe inwestycje z uwzględnieniem obszarów rolniczych i turystycznych. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 2008 r., Informacja - Droga wschód - zachód; Melioracje i rolnicze wykorzystanie Doliny Noteci na terenie województwa wielkopolskiego; opracowana przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile; listopad 2007 r., Przewodnik nie tylko dla wodniaków - Wielka Pętla Wielkopolski Warta - Noteć Gopło - Warta" - autorstwa: Mirosław Słowiński, Grzegorz Nadolny Dla Województwa Lubuskiego: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku, Strategia Rozwoju Transportu Województwa do roku 2015, Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata , Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, uchwalony w dniu 2. października 2002 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr XXXVII/272/2002, która została opublikowana w dzienniku urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2002r. Nr 105, poz. 1279, Studium programowo przestrzenne wielofunkcyjnego zagospodarowania Dolnej Warty i Noteci w granicach województwa lubuskiego, Zagospodarowanie międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej (materiały pokonferencyjne), Prezentacja na temat Stan Ŝeglugi śródlądowej na terenie Województwa Lubuskiego" ze wskazaniem propozycji rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych w zakresie infrastruktury rzecznej na terenach gmin objętych opracowaniem Dla Województwa Kujawsko Pomorskiego: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętego Uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (dostępny na stronie: Opracowania diagnostyczne do aktualnie wykonywanej zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - materiały opracowane i pozostające w dyspozycji Kujawsko- Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, 8

9 Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata przyjęta Uchwałą Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. (dostępna na stronie: Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego z planem gospodarki odpadami, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr3/29/08 z dnia 15 stycznia 2008r., Analiza moŝliwości lokalizacji sieci przystani i stanic Ŝeglugi śródlądowej nad Notecią, opracowanie koncepcji architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji przystani oraz przygotowanie studium wykonalności dla sieci przystani i stanic - opracowanie w dyspozycji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Program Rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego przyjęty Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXIV/1420/06 z dnia 25 października 2006 r. (dostępny na stronie: Zakładka: Rewitalizacja), Lokalny program Rewitalizacji Rozwoju dla miasta Bydgoszczy na lata , przyjęty Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XLIX/728/09 z dnia 24 czerwca 2009 r., Opracowania koncepcyjne dotyczące: Parku Nauki, Kultury i Rekreacji Ogniwo" na obszarze Inny Świat w Bydgoszczy, budowy przystani: Gwiazda, Brda Centrum, Zawisza, Kartodrom, Brdyujście, śeglugi Bydgoskiej w Bydgoszczy, zagospodarowania bulwarów w Bydgoszczy, komunikacji i przystanków tramwaju wodnego w Bydgoszczy, materiały w dyspozycji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, Plan Rozwoju Bydgoszczy przyjęty Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLV/632/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r., Dolina Noteci. Koncepcja rozwoju drogi wodnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i turystyczną - opracowanie wykonane przez: R. Woźniak, G. Nadolny, w dyspozycji autorów opracowania - pracowników Zespołu Szkół śeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Strategia - Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich - dokument opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A., w dyspozycji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (dostępny na stronie: Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 wraz załącznikami: Program inwestycyjny dorzecza Wisły w Programie Wisła oraz zagregowane zadania inwestycyjne w Programie Wisła dokument w dyspozycji Związku Miast Nadwiślańskich (dostępny na stronie: Droga E70 jako element zintegrowanego produktu turystyki w województwie kujawsko- pomorskim - opracowanie wykonane oraz pozostające w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku), Łepek H., 2008, śegluga Śródlądowa w Unii Europejskiej - opracowanie w dyspozycji autora opracowania - prezesa Zarządu śeglugi Bydgoskiej S. A., Projekt inwestycyjny zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pn. Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - opracowanie w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Dla Województwa Warmińsko Mazurskiego: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 2002 r., Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata , z uwzględnieniem perspektywy na lata , 2007 r., Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim, 2001 r., Wielofunkcyjny obszar nadzalewowy. Koncepcja struktury przestrzennej obszaru przybrzeŝnego, 2001 r., Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych, 2001 r., Analiza moŝliwości turystyki w oparcie o uaktywnienie szlaków wodnych, 2003 r., Analiza rozmieszczenia funkcji turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim, 2008 r., Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przybrzeŝnego nad Zalewem Wiślanym, 2004 r., Program rozwoju gospodarczego subregionu Kanału Ostródzko - Elbląskiego w oparciu o rozwój turystyki, 2004 r., Uaktywnienie szlaków wodnych wschodniej części Delty Wisły, 2005 r., Studium wzdłuŝ granicy polsko-rosyjskiej - uwarunkowania rozwoju polskiej części, 2009 r., Strategia rozwoju społeczno gospodarczego województwa warmińsko mazurskiego do roku 2020, Strefa Zalewu Wiślanego - uwarunkowania rozwoju turystycznego w aspekcie regionalnym. Warmińsko- Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Filia w Elblągu, 2009 r. Przyrodniczo - przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińskomazurskim, 2006 r. 9

10 1.3.7 Inne opracowania i materiały: A. Bolt, W. Sterpejkowicz - Wersocki, M. Wójcik Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, B. Mazurkiewicz Śródlądowe drogi wodne i budowle hydrotechniczne" Materiały pomocnicze do wykładów, Szczecin 2002 r., Informator Ŝeglugowy Informator o śródlądowych Ŝeglownych drogach wodnych administrowanych przez RZGW Gdańsk, Informator Ŝeglugowy Informator o śródlądowych Ŝeglownych drogach wodnych administrowanych przez RZGW Poznań, Kaszubowska I., Orzłowska A., MoŜliwości rozwoju drogi wodnej E70 na odcinku Fordon-ujście Wisły, Praca dyplomowa magisterska, promotor prof. dr hab. inŝ. A. Bolt, Politechnika Gdańska, opracowanie dostępne w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej. O. Benasiewicz A., Grzelak D., Ocena stanu drogi wodnej E70 na odcinku Bydgoszcz-Kostrzyn, Praca dyplomowa magisterska, promotor prof. dr hab. inŝ. A. Bolt, Politechnika Gdańska, opracowanie dostępne w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej, Program dla Odry 2006 i Wstępne Studium Wykonalności - Bolt, W. Sterpejkowicz - Wersocki, M. Wójcik Bariery techniczne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Atlas Geologiczny Południowego Bałtyku PWN 1995 r., Atlas Środowiska Geograficznego Polski PWN 1994 r., Bolt A. i inni MoŜliwości rozwoju dróg wodnych i portów rzecznych w regionie; w: materiały konferencyjne Rewitalizacja gospodarcza obszaru delty Wisły poprzez rozwój Ŝeglugi śródlądowej Gdańsk 2008 r., Gromadzki M. i inni - Ostoje Ptaków w Polsce; Biblioteka Monitoringu Środowiska Gdańsk 1994 r., Kostarczyk A., Przewoźniak M. i inni - Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczokulturowego w województwie pomorskim. Materiały do Monografii Przyrodniczej regionu gdańskiego tom 8; WKOP, WKP wyd. MARPRESS Gdańsk 2002, Pazdro Z. - Hydrogeologia ogólna; Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1983, Program Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego Gdańsk 2006, Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce Shadow List praca zbiorowa Warszawa 2004, Studium wykonalności Projektu "Pętla śuławska - rozwój turystyki wodnej" 2008 r., Studium wykonalności budowy kanału Ŝeglugowego przez Mierzeje Wiślaną, Urząd Morski w Gdyni, 2009 r., Szwankowski S. Prognoza przewozów ładunków i pasaŝerów Ŝeglugą śródlądową w relacji W-Z w: materiały konferencyjne Rozwój Ŝeglugi śródlądowej jako czynnik aktywizacji regionalnej Instytut Morski Gdańsk 2005 r. 10

11 2 Uwarunkowania rozwoju i znaczenia dróg wodnych na tle kraju i UE. 2.1 Stan obecny: Pośród krajów Unii Europejskiej udział Ŝeglugi śródlądowej w ogóle przewozów jest bardzo zróŝnicowany. Jednak w obszarach dorzeczy wielkich rzek Europy Zachodniej, tj. Renu, Dunaju i Rodanu, a takŝe częściowo Łaby i Odry, funkcjonuje obecnie bardzo sprawny system przewozu ładunków transportem śródlądowym. Choć licząca łącznie 35 tys. km sieć dróg wodnych nie pokrywa całego terenu Unii Europejskiej w sposób podobny do sieci kolejowej czy drogowej, większość głównych miast, portów i centrów gospodarczych, zwłaszcza połoŝonych w centrum UE, posiada dostęp do Ŝeglownych rzek lub kanałów. Cztery główne arterie sieci stanowią: Korytarz północ-południe, łączący poprzez teren Francji dolny Ren z Rodanem i Marsylią, Korytarz Renu, obejmujący całość dorzecza Renu wraz z systemem kanałów w zachodnich Niemczech, krajach Beneluxu, wschodniej Francji i Szwajcarii, Korytarz wschód-zachód, obejmujący Mittellandkanal, dorzecza Łaby, Odry i Wisły częścią tego korytarza jest bedący przedmiotem niniejszego opracowania polski odcinek drogi wodnej E70, Korytarz południe-wschód, obejmujący dorzecze Dunaju wraz z kanałem Ren-Men-Dunaj. 11

12 Rys. 1. Korytarz północ-południe Źródło: 12

13 Rys. 2. Korytarz Renu Źródło: 13

14 Rys. 3. Korytarz wschód-zachód Źródło: Rys. 4. Korytarz południe-wschód Źródło: ZróŜnicowanie faktycznego stanu dróg wodnych, a takŝe ich układu geograficznego w stosunku do głównych centrów gospodarczych i tras przewozu prowadzi do duŝego zróŝnicowania udziału Ŝeglugi śródlądowej w transporcie poszczególnych kranów UE. Ilustruje to poniŝsza tabela. 14

15 Tabela 1. Udział Ŝeglugi transportowej w pracy transportowej wybranych państw Unii Europejskiej w 2002 r.: Lp. Kraj Udział Ŝeglugi śródlądowej w całości pracy transportowej (bez transportu morskiego) 1 Belgia 14,3 2 Czechy 0,9 3 Niemcy 12,8 4 Francja 2,3 5 Włochy 0,1 6 Luksemburg 7,5 7 Węgry 5,8 8 Holandia 44,2 9 Austria 4,9 10 Polska 0,8 11 Portugalia - 12 Słowacja 2,8 13 Finlandia 0,8 14 Szwecja - 15 Wlk. Brytania 0,1 16 EU 25 6,00 Źródło: European Commission, Energy & Transport in Figures 2004 Wartości bezwzględne przewozów Ŝeglugi śródlądowej w tonokilometrach przedstawia natomiast tabela zamieszczona na kolejnej stronie. Wskazuje ona dobitnie na dominację krajów dorzecza Renu w transporcie śródlądowym na terenie UE. 15

16 Tabela 2. Przewozy Ŝeglugi śródlądowej w tysiącach tonokilometrów Zmiana 07/06 % EU 112, , , , , , , , , , , , , , , ,129 1,9 EU27 27 EU 102, , , , , , , , , , , , , , , ,383 1,3 EU15 15 EU 9,850 13,280 11,358 7,489 8,383 8,928 9,067 6,730 6,472 6,579 7,398 7,095 10,716 12,434 11,839 12,746 7,7 EU12 12 BE 6,7 5,9 5,4 5,7 5,7 5,8 6,0 6,4 7,2 7,7 8,1 8,2 8,4 8,6 8,9 9,3 4,3 BE BG 1,8 2,6 1,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 28,8 BG CZ 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-17,9 CZ DE 48,8 51,4 54,8 64,0 61,3 62,2 64,3 62,7 66,5 64,8 64,2 58,2 63,7 64,1 64,0 64,7 1,2 DE EE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EE FR 12,2 10,9 7,6 6,6 6,0 7,1 7,9 8,5 9,1 8,3 8,3 8,0 8,4 8,9 9,0 9,2 2,3 FR IT 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 22,4 IT LV 0,1 0, LV LT 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 511,3 LT LU 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3-9,4 LU HU 1,8 2,2 2,0 1,2 1,4 1,4 1,6 1,0 0,9 1,1 1,4 1,5 1,9 2,1 1,9 2,2 15,6 HU NL 30,6 33,5 35,7 35,5 35,5 41,0 40,7 41,4 41,3 41,8 40,8 39,0 43,1 42,2 42,3 41,9-1,0 NL AT 1,3 1,6 1,7 2,0 2,1 2,1 2,3 2,2 2,4 2,6 2,8 2,3 1,7 1,8 1,8 2,6 41,4 AT PL 2,3 2,3 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,2 1,3 1,1 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3-4,2 PL RO 1,4 2,4 2,1 3,1 3,8 4,3 4,2 2,8 2,6 2,7 3,6 3,5 7,0 8,4 8,2 8,2 0,5 RO SK 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 1,4 1,0 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 1,0 54,7 SK FI 2,0 1,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 53,0 FI UK 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 UK HR 0,3 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1-6,4 HR CH 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 CH Źródło: European Commission, Energy & Transport in Figures

Strategia programowa. Spis treści

Strategia programowa. Spis treści Spis treści 1 Podstawa opracowania... 6 1.1 Formalna:... 6 1.2 Prawna:... 6 1.3 Merytoryczna:... 8 1.3.1 Na szczeblu krajowym:... 8 1.3.2 Dla Województwa Pomorskiego:... 8 1.3.3 Dla Województwa Wielkopolskiego:...

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Analiza Uwarunkowań Przestrzennych Opracowanie PHU Maxi Usługi Urbanistyczne Warszawa-Elbląg 2015 UWARUNKOWANIA spis treści: 1. Wprowadzenie... 8 1.1. Podstawa prawna powołania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP4 Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Autorzy: Woś K., Wiśnicki B., Jędrzychowski K., Jędrzychowski H. Partner: Mazovia Development Agency Plc Miejsce&Data:

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Ochrony Środowiska PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. Warszawa, listopad 2009 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU MPU-ORZ1/7322-375/Sm/10 89/11 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH MGR KATARZYNA SYDOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 marca 2006 r. Nr 37 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE: 782 - Nr XXVIII/193/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016 Toruń, kwiecień 2008 rok OPRACOWANIE: Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe Jacek BłaŜejewski 87-100 Toruń, ul. Głowackiego 20, tel. (0 56) 657 55 91

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH WP 4 Needs Assessment Opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. 2012 WFOŚiGW Poznań ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Cel opracowania... 1 1.2. Zakres prognozy... 1 1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania... 2 1.4. Zakres wykonywanych prac... 5 1.5. Położenie obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020 Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020 ZLECENIODAWCA: Urząd Miejski w Jasieniu Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy:

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 2013.

dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 2013. 58-500 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150. tel/fax. 0-75 64 32 099; tel. 502 641 541; e-mail: decybel@virgo.com.pl Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo