UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY"

Transkrypt

1 UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY

2 Wydawca: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa

3 4 5 Unijne pieniądze na ochronę środowiska czyli jakie ekologiczne inwestycje są dofinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata oferuje pomoc finansową w dostosowaniu naszego kraju do norm unijnych. Program ten wspiera również takie dziedziny jak: transport, energetyka, ochrona zdrowia, kultura, szkolnictwo wyższe. W Programie Infrastruktura i Środowisko bardzo dużą wagę przywiązuje się do inwestycji wpływających w korzystny sposób na stan środowiska. Dlatego też 5 mld z 28,3 mld euro, pochodzące z dwóch funduszy unijnych tj. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych zostało na inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do poprawy stanu środowiska, a także na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Do najważniejszych inwestycji realizowanych ze środków POIiŚ należą budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, unowocześnienie składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizacja ciepłowni i elektrowni, unowocześnienie z punktu widzenia ochrony środowiska zakładów przemysłowych. Wszystkie te inwestycje są niezwykle kosztowne, dlatego tak ważne jest wsparcie z funduszy unijnych. Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Priorytety środowiskowe w Programie Infrastruktura i Środowisko (kwoty dofinansowania z funduszy UE, procent udziału w ogólnej puli środków z funduszy UE przeznaczonych na dofinansowanie 5 priorytetów środowiskowych) 11% 20% 5% 2% 62% KOMISJA EUROPEJSKA zatwierdzenie projektów o wartości powyżej 50 mln euro MRR - Instytucja Zarządzająca przekazywanie projektów o wartości powyżej 50 mln euro do zatwierdzenia do KE MŚ - Instytucja Pośrednicząca zatwierdzenie wniosków o wartości poniżej 50 mln euro Gospodarka wodno - ściekowa mln euro (62%) Priorytet I, II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi mln euro (20%) Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeń środowiska 557 mln euro (11%) Przedwsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 250 mln euro (5%) Ochrona przyrody i krztałtowanie postaw ekologicznych 90 mln euro (2%) System wdrażania priorytetów środowiskowych Programu Infrastruktura i Środowisko NFOŚiGW WFOŚiGW NFOŚiGW NFOŚiGW CKPŚ* Beneficjent Beneficjent Beneficjent Beneficjent * Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

4 6 7

5 8 PRIORYTET I - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Cel: Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami akcesyjnymi nałożonymi na Polskę przez UE. Działanie: Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM1 9 Realizowane projekty: budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, w zakres projektu mogła zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 485 tys. zł, w tym 410 tys. zł dofinansowania, a najwyższa kwota 2,2 mld zł, w tym dofinansowanie 691 mln zł Do wykorzystania było mln euro z Funduszu Spójności 85% wydatków kwalifikowanych Beneficjenci działania to jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (40%) oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin (60%). Gdzie można uzyskać informacje? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla projektów o wartości powyżej 25 mln euro) kontakt: tel. (22) , wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro) 1 RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców

6 PRIORYTET II - GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Cel priorytetu: 10 Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, zmniejszenie udziału składowanych odpadów komunalnych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich Działania: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Do wykorzystania było mln euro z Funduszu Spójności 11 Dofinansowanie przeznaczone było na budowę: punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów) instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie. Projekty zawierały społeczne kampanie edukacyjne związane z zarządzaniem odpadami. Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 22 mln zł, w tym dofinansowanie 15,4 mln zł, a najwyższa kwota to 1 mld zł, w tym dofinansowanie to 352 mln zł. Realizowane projekty dotyczyły: instalacji i systemów gospodarki odpadami obsługujących co najmniej 150 tys. mieszkańców Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Przykładowe rodzaje realizowanych projektów: wsparcie uzyskały projekty obejmujące kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania, a także działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. 85% wydatków kwalifikowanych Beneficjenci działania to przede wszystkim podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST (94%) oraz jednostki samorządu terytorialnego (6%) 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Przykładowe rodzaje realizowanych projektów: rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (łącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych) modernizacja i budowa umocnień brzegowych

7 12 Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 1,5 mln zł, w tym dofinansowanie 1,3 mln zł, a najwyższa kwota to 205 mln zł, w tym dofinansowanie 175 mln zł. 85% wydatków kwalifikowanych Beneficjenci działania to: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym, podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej Gdzie można uzyskać informacje? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla projektów o wartości powyżej 25 mln euro) kontakt: tel. (22) , wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro) 13

8 PRIORYTET III ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA Cel priorytetu: 14 zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Działania w ramach priorytetu: 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom 3.3. Monitoring środowiska Do wykorzystania było 557 mln euro z Funduszu Spójności Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Przykładowe rodzaje realizowanych projektów: przywracanie pierwotnego kształtu doliny i koryta cieku poprzez przebudowę wałów, zabiegi biotechniczne, budowa lub przebudowa budowli regulacyjnych (ostrogi, opaski brzegowe itp.) budowa ponadregionalnych systemów małej retencji wraz z budową urządzeń piętrzących modernizacja polderów depresyjnych z budową lub modernizacją przepompowni utrzymanie rzek nizinnych, rzek i potoków górskich oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie poprzez budowę oraz modernizację budowli, a także ukształtowanie trasy regulacyjnej budowa lub modernizacja wałów przeciwpowodziowych, budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki) zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki poprzez budowę polderów zalewowych, modernizację wałów przeciwpowodziowych oraz śluz wałowych w uzasadnionych przypadkach modernizacja i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych budowa i modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych do akwenów morskich Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 21 mln zł, w tym dofinansowanie 15 mln zł, a najwyższa 1,4 mld zł, w tym dofinansowanie 365 mln zł. 85% wydatków kwalifikowanych Projekty realizowane są przez: państwowe jednostki organizacyjne, regionalne zarządy gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych

9 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym: wyposażenie w specjalistyczny sprzęt zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii np. samochody ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochody ratowniczo - gaśnicze, pompy, łodzie, sprzęt zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, nośniki kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym wsparcie techniczne krajowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego, realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami W ramach działania najniższa wartość projektu realizowanego to 11 mln zł, w tym dofinansowanie 9,7 mln zł, a największy projekt realizowany jest na kwotę 67 mln zł (całość projektu została sfinansowana ze środków UE). 85% wydatków kwalifikowanych Projekty realizowane są przez: Komendę Główną oraz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie oraz Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 3.3 Monitoring środowiska wdrażanie nowych metod obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu środowiska wzmocnienie infrastruktury informacyjnej w zakresie diagnozy stanu wód na potrzeby zrównoważonego gospodarowania wodami wzmocnienie systemu wytwarzania i udostępniania danych i informacji na potrzeby zarządzania jakością powietrza, zarządzania hałasem w środowisku oraz ochrony przed polami elektromagnetycznymi W ramach działania najmniejsza wartość projektu to 45 mln zł, w tym dofinansowanie 39 mln zł. 85% wydatków kwalifikowanych Projekty realizowane są przez: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, oraz PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Gdzie można uzyskać informacje? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontakt: tel. (22) ,

10 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach PRIORYTET IV PRZEDSIĘWZIĘCIA DOSTOSOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA Cel priorytetu: ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego Działania: zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego ograniczenie wodochłonności procesu produkcyjnego 4.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych technik (BAT) 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 756 tys. zł, w tym dofinansowanie 186 tys. zł, a najwyższa 105 mln zł, w tym dofinansowanie 20 mln zł. Do wykorzystania było 250 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 30% wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż 20 mln zł 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 5,7 tys. zł, w tym dofinansowanie 2,3 tys. zł, a najwyższa 233 tys. zł, w tym dofinansowanie 95 tys. zł. zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości przez zapobieganie i ograniczanie ładunku zanieczyszczeń do środowiska zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i zużycia energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w doku mentach referencyjnych BAT inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia końca rury ), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji Beneficjentami działania są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa (70%) oraz średnie (14%), małe (16%) Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 6 mln zł, w tym dofinansowanie 1,2 mln zł, a najwyższa 403 mln zł, w tym dofinansowanie 20 mln zł. 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/dokonania rejestracji uzyskanie certyfikatu/dokonanie rejestracji doradztwo związane z uzyskaniem certyfikatu/dokonaniem rejestracji

11 20 21 Beneficjenci działania to przede wszystkim duże przedsiębiortswa 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 1,6 mln zł, w tym dofinansowanie 297 tys. zł, a najwyższa 50 mln zł, w tym dofinansowanie 8 mln zł. Beneficjenci działania to duże przedsiębiorstwa 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 986 tys. zł, w tym dofinansowanie 240 tys. zł, a najwyższa 412 mln zł, w tym dofinansowanie 20 mln zł Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania, budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 2 mln zł, w tym dofinansowanie 624 tys. zł, a najwyższa 52 mln zł, w tym dofinansowanie 12 mln zł. Gdzie można uzyskać informacje? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontakt: tel. (22)

12 22 PRIORYTET V - OCHRONA PRZYRODY I KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Cel priorytetu: ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej Działania: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 5.2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 5.3. Opracowanie planów ochrony 5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologiczne Do wykorzystania było 90 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planowanie działań ochronnych i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych i wodnych, w tym morskich usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej ochrona ex situ i in situ gatunków chronionych i gatunków o zagrożonych pulach genowych reintrodukcja gatunków realizacja programów ochrony puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych, selekcji i testowania potomstwa budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w tym budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń budowa centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt budowa lub rozbudowa obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub w ogrodach botanicznych w ramach krajowych programów ochrony gatunków Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 539 tys. zł, w tym dofinansowanie 458 tys. zł, a najwyższa 13 mln zł, w tym dofinansowanie 10 mln zł. do 85% wydatków kwalifikowanych

13 24 25 Beneficjentami działania są: parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, regionalne dyrekcje lasów państwowych oraz nadleśnictwa, organizacje pozarządowe, jednostki rządowe, samorządowe oraz podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych, wojewodowie, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, instytucje naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, urzędy morskie, grupy wyżej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego 5.2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych przywracanie drożności i funkcjonowania korytarzy ekologicznych, w tym korytarzy umożliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000 zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura techniczna Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 4,7 mln zł, w tym dofinansowanie 4 mln zł, a najwyższa 18 mln zł, w tym dofinansowanie 16 mln zł. 85% kwalifikujących się wydatków Beneficjentami działania są: zarządcy dróg i linii kolejowych, właściwe jednostki rządowe i samorządowe, parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe oraz jednostki badawczo rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, grupy wyżej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego 5.3. Opracowanie planów ochrony Przykładowe rodzaje projektów: opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 i parków narodowych oraz innych obszarów chronionych opracowanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 736 tys. zł, w tym dofinansowanie 626 tys. zł, a najwyższa 25 mln zł, w tym dofinansowanie 20 mln zł. do 85% kwalifikujących się wydatków Rodzaje beneficjentów: jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, regionalne dyrekcje lasów państwowych oraz nadleśnictwa, jednostki rządowe, urzędy morskie, organizacje pozarządowe, grupy wyżej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego 5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Ogólnopolskie lub ponadregionalne działania edukacyjne, kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologiczne, w tym: kampanie informacyjno-promocyjne, kampanie audiowizualne oraz programy edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych aspektów ochrony środowiska prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych organizacji ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej ex-ante i ex-post ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest popularyzacja wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw społecznych ogólnopolskie i ponadregionalne konkursy i festiwale ekologiczne

14 26 działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych ogólnopolskie lub ponadregionalne szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę tworzenie partnerstw oraz moderowanie platform dialogu społecznego na rzecz ochrony środowiska Najniższa wartość projektu realizowanego w ramach działania to 412 tys. zł, w tym dofinansowanie 347 tys. zł, a najwyższa 7 mln zł, w tym dofinansowanie 6 mln zł. 85% kwalifikujących się wydatków Rodzaje beneficjentów: regionalne dyrekcje lasów państwowych, nadleśnictwa i ich grupy, organy administracji państwowej i samorządowej, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Straż Pożarna, organizacje pozarządowe, parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, wojewódzcy konserwatorzy przyrody, ośrodki edukacji ekologicznej, instytucje naukowe oraz badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyższe lub ich jednostki organizacyjne, instytucje oświatowe, grupy wyżej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego Gdzie można uzyskać informacje? Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych kontakt: tel. (22) ,

15 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

CYKL ŻYCIA PROJEKTU przygotuj i zrealizuj na przykładzie projektów koordynowanych przez CKPŚ. Warszawa 30.05.2012 r. www.lasy.gov.

CYKL ŻYCIA PROJEKTU przygotuj i zrealizuj na przykładzie projektów koordynowanych przez CKPŚ. Warszawa 30.05.2012 r. www.lasy.gov. CYKL ŻYCIA PROJEKTU przygotuj i zrealizuj na przykładzie projektów koordynowanych przez CKPŚ Warszawa 30.05.2012 r. www.lasy.gov.pl Plan prezentacji Część I kim jesteśmy Część II trochę teorii czym jest

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Informator dla przedsiębiorców

Informator dla przedsiębiorców Informator dla przedsiębiorców o funduszach Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Kraków, luty 2010 r. 1 Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA Marzec 2010 11 Spis treści Spis treści... 2 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO... 5 O PROGRAMIE:... 5 Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywnośd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada

Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada Rozdział VIII Charakterystyka w ybranych funduszy krajow ych i zagranicznych, w tym strukturalnych, spójności i w spólnotow ych U E i E O G dostępnych na w spółfinansow anie zadań pow iatu bełchatow skiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo