Możliwości wspierania spółek typu Spin-off

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości wspierania spółek typu Spin-off"

Transkrypt

1 Możliwości wspierania spółek typu Spin-off

2 Agenda 1. Czym tak naprawdę jest Spin-off? 2. Dlaczego powstają spółki Spin-off, skąd się biorą i czego potrzebują aby powstad? 3. Możliwości wsparcia kapitałowego i nie tylko na co przedsiębiorczy naukowiec może liczyd? 4. Druga strona medalu czego biznes oczekuje od naukowca?

3 Czym jest Spin-off? Geneza Pojęcie spin-off pojawiło się w USA w latach 50-tych XX wieku w kontekście firm zakładanych przez osoby pracujące w przemyśle zbrojeniowym, lotnictwie i kosmonautyce, które na bazie tych technologii tworzyły nowe produkty i technologie o przeznaczeniu cywilnym, często we współpracy z firmami macierzystymi. Pojawienie się przedsiębiorstw typu spin-off było wynikiem transferu technologii i wiedzy w ramach projektów badawczorozwojowych.

4 Spin-off czy Spin-out? Nie istnieje jedna sformalizowana definicja spółki odpryskowej spin-off w literaturze pojawiają się zamiennie określenia spin-off i spin-out Według definicji POKL: Firmy typu spin-off zakładają związek (najczęściej sformalizowany) dotyczący zasad korzystania z infrastruktury i własności intelektualnej uczelni, prowadzenia działalności i podziału korzyści. W firmach typu spin-out brak jest formalnego związku z macierzystą uczelnią. (Należą tu także firmy zakładane przez absolwentów, wykorzystujących wiedzę zdobytą w trakcie studiów.) Istnieją jednak także definicje które formy te określają odwrotnie. Spin-out jako odgórnie sterowany proces pączkowania nowej spółki ze struktur jednostki macierzystej a spin-off jako oddolny proces usamodzielniania się pracowników przy akceptacji jednostki macierzystej (lub tzw. szary spin-off gdy wiedza i technologia wykorzystywana jest bez zgody jednostki macierzystej)

5 Cechy charakterystyczne akademickich firm Spin-off są to firmy nowouruchomione (start-ups) założyciele i technologia wywodzą się z uczelni lub instytutów badawczych bazują na technologiach, innowacyjnych rozwiązaniach i know how opracowanych na uczelniach lub w instytucjach badawczych 5

6 Typy Spin-off Według N.Nicolaou i S. Birley Ortodoksyjny powstała spółka bazuje na naukowcu (pomysłodawcy) który odchodzi z instytucji macierzystej (uczelni) i staje się przedsiębiorcą Hybrydowy powstała spółka bazuje na transferowanej technologii, pomysłodawcy (naukowcy) mogą nadal pracowad na uczelni, nie angażują się w bieżące zarządzanie spółką, posiadają udziały i pełnią funkcje kontrolne i doradcze. Technologiczny spółka bazuje na przenoszonej z uczelni technologii, wynalazca (naukowiec) nie angażuje się w funkcjonowanie spółki, otrzymuje wynagrodzenie za przekazaną technologię (często w postaci udziałów w spółce).

7 Spin-off to zderzenie nauki i biznesu Ideą firm typu spin-off jest połączenie technologii i wiedzy będącej efektem badao naukowych oraz kapitału, orientacji pro-rynkowej i dynamizmu właściwych dla biznesu 7

8 Typowy scenariusz: Naukowiec badając określony problem dostrzega możliwośd praktycznego zastosowania swoich odkryd i stworzenia na ich bazie produktu który będzie mógł byd sprzedany na rynku. Co robi?

9 Wariant 1. Prawdziwy naukowiec Opisuje swój pomysł w artykule i publikuje lub wygłasza na konferencji naukowej. W efekcie dostaje kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt punktów za publikację oraz gratulacje od kolegów. Po niedługim czasie stwierdza że produkt oparty na jego pomyśle wprowadziła na rynek firma z USA (Niemiec, Chin ) Wariant 2. Pragmatyczny naukowiec Nawiązuje kontakt z firmą działającą w branży której dotyczy jego odkrycie i sprzedaje swój pomysł lub know-how byd może zostanie także zatrudniony w charakterze konsultanta naukowego. Wariant 3. Przedsiębiorczy naukowiec Nie publikuje artykułu, nie wygłasza referatu, dopracowuje pomysł pod kątem zastosowania rynkowego. Zakłada samodzielnie firmę która będzie ten produkt wytwarzad lub sprzedawad na niego licencję lub znajduje partnera biznesowego z którym zakłada spółkę.

10 Zasadnicze pytania: czy naukowiec jest materiałem na przedsiębiorcę? czy naukowiec musi zostad przedsiębiorcą (menadżerem) aby powstała spółka spin-off? czego naukowiec potrzebuje aby przekształcid wiedzę w pomysł biznesowy a następnie w innowacyjną firmę (spin-off) Wsparcie ze strony uczelni Kapitał Wsparcie organizacyjne i biznesowe 10

11 Co decyduje o klimacie dla powstawania spółek spin-off? Jakośd, renoma, baza naukowo badawcza uczelni Polityka uczelni odnośnie komercjalizacji badao Zasady określające własnośd intelektualną Możliwości wykorzystania środków technicznych oraz wsparcia prawno administracyjnego (w tym patentowego) Dostępnośd kapitału (fundusze Seed Capital, Business Angels) Dostępnośd wsparcia biznesowego zarządzanie, finanse, marketing, budowanie strategii rynkowej. 11

12 Gdzie powstają spółki spin-off? Branże dominujące: informatyka elektronika Inżynieria (w tym nanotechnologia) biotechnologia farmacja medycyna Najwięcej spółek Spin-off powstaje w USA i Wielkiej Brytanii w ośrodkach akademickich o najwyższej renomie (kluczowe ośrodki akademickie) 12

13 Ograniczenia brak dostępu do źródeł finansowania skomplikowane procedury transferu technologii z uczelni (patenty, licencje, prawo własności intelektualnej) ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu badawczego niejasne powiązania z Uczelnią uwarunkowania organizacyjne, formalno- prawne i finansowe specyficzna kultura organizacyjna instytucji naukowych brak wykształcenia w pracownikach naukowych myślenia pro-rynkowego (nastawionego na użytecznośd) i biznesowego, 13

14 Uwarunkowania powstawania i sukcesu firmy Spin-out Wiedza (pomysł) Doświadczenie biznesowe Kapitał Sukces

15 Synergia i pogodzenie interesów trzech stron: Pomysłodawca (naukowiec) Uczelnia (jednostka macierzysta) Inwestor (Fundusz Kapitału Zalążkowego

16 Skąd wziąd kapitał na start? FFF Friends and Family Funds Pożyczyd z banku - mało prawdopodobne z uwagi na brak historii, zabezpieczeo i zbyt wysokie ryzyko. Od funduszu pożyczkowego zbiurokratyzowane procedury, niskie kwoty. Dostad dotację z funduszy UE Działanie 8.1. POIG (projekty z zakresu IT) Działanie 8.2 PO KL Transfer wiedzy (szkolenia z zakresu tworzenia spółek spin-off i spin-out) Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

17 Skąd wziąd kapitał na start? Znaleźd wspólnika (udziałowca) który dostarczy kapitał oraz wsparcie biznesowe. Anioła Biznesu (Business Angel) - przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadający znaczny majątek osobisty, samodzielnie inwestujący własne środki finansowe i doświadczenie w małe, przedsiębiorcze firmy Fundusz kapitału zalążkowego (Seed Capital Fund) fundusz typu Venture Capital wyspecjalizowany w inwestowaniu w projekty biznesowe na początkowym etapie (jeszcze przed założeniem firmy lub tuż po).

18 Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji Fazy rozwoju projektu / przedsiębiorstwa Pomysł (koncepcja, wynalazek, innowacja) Biznesplan Powstanie przedsiębiorstwa (start-up) Wejście na rynek (początkowa faza rozwoju) Rozwój (ekspansja) Preinkubacja Inkubacja

19 Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji Fazy rozwoju z punktu widzenia inwestora Faza zaangażowanie kapitału zaangażowanie czasu ryzyko potencjalna stopa zwrotu Preinkubacja bardzo małe duże bardzo wysokie bardzo wysoka Inkubacja małe duże wysokie wysoka Ekspansja średnie / duże średnie średnie średnia

20 Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji Dlaczego Fundusze VC i PE nie inwestują w projekty w fazie preinkubacji? Koniecznośd poświęcenia dużej ilości czasu i środków na analizę i selekcję projektów Stosunkowo długi czas do osiągnięcia dojrzałości i wyjścia z przedsięwzięcia Bardzo wysokie ryzyko Relatywnie niewielki potencjalny zysk (w ujęciu bezwzględnym)

21 Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji Dlaczego Fundusze VC i PE nie inwestują w projekty w fazie preinkubacji? Koniecznośd poświęcenia dużej ilości czasu i środków na analizę i selekcję projektów Stosunkowo długi czas do osiągnięcia dojrzałości i wyjścia z przedsięwzięcia Bardzo wysokie ryzyko Relatywnie niewielki potencjalny zysk (w ujęciu bezwzględnym)

22 Inwestowanie w projekty na etapie preinkubacji Skutki: Luka kapitałowa (Equity Gap) w podaży kapitału długoterminowego Mniejsza od potencjalnej ilośd innowacyjnych startupów (zmarnowany potencjał innowacyjny) Mniejsza ilośd innowacyjnych przedsiębiorstw i ograniczona ilośd miejsc pracy w gospodarce opartej na wiedzy Słabszy rozwój regionu (kraju) niewykorzystany potencjał rozwojowy

23 Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym Połączenie w ramach Funduszu Zalążkowego KPT, kompetencji i doświadczenia KPT oraz SATUS Venture Uzyskanie dofinansowania ze środków POIG Zaangażowanie kapitału prywatnego (SATUS Venture) Efekt Kompleksowe wsparcie doradcze i finansowe projektodawców od pomysłu, poprzez fazę pre-inkubacji, powołania spółki, aż do jej dokapitalizowania i wdrożenia biznesowego projektu.

24 wsparcie merytoryczne i pokrycie kosztów prac przygotowawczych Narzędzia doradztwo (techniczne, biznesowe, prawne) w zakresie tworzenia nowych firm udostępnianie / infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych firm dokapitalizowanie nowych podmiotów poprzez obejmowanie w nich udziałów

25 Grupa docelowa Pomysłodawcy posiadający innowacyjny projekt / pomysł, o wysokim potencjale wzrostu, pozbawieni możliwości pozyskania kapitału Przedsiębiorcy z innowacyjnym rozwiązaniem Naukowcy szukający źródeł komercjalizacji badao

26 Fazy współpracy 1.FAZA PREINKUBACJI 2.FAZA INWESTYCJI

27 Faza preinkubacji 1 ETAP: Nabór projektów 2 ETAP: Przygotowanie i weryfikacja wstępnego biznes planu 3 ETAP: Finalizacja preinkubacji wybór projektów do fazy inwestycji

28 Faza inwestycji 1. Wejście kapitałowe - objęcie udziałów lub akcji w nowo powołanej spółce, wyłonionej w Fazie Preinkubacji 2. Monitoring nowopowstałej spółki (proces trwający ok. 2-5 lat aż do wyjścia ze spółki).

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Z nami Twój pomysł. stanie się. biznesem. Inkubowanie nowych. innowacyjnych spółek. w Krakowskim Parku Technologicznym

Z nami Twój pomysł. stanie się. biznesem. Inkubowanie nowych. innowacyjnych spółek. w Krakowskim Parku Technologicznym Z nami Twój pomysł stanie się biznesem. Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym Spis treści

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU. Tomasz Kozieł 26.02.2011r.

FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU. Tomasz Kozieł 26.02.2011r. FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU Tomasz Kozieł Kraków, 26.02.2011r. Plan prezentacji Innowacja wprowadzenie nowego towaru,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Beata Romejko. Prezes firmy Europerspektywa. Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach

Beata Romejko. Prezes firmy Europerspektywa. Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach Beata Romejko Prezes firmy Europerspektywa Wprowadzenie. Założenia projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach Nauka i Przedsiębiorczość. Rozwój we współpracy 10:00 10:15 Wprowadzenie. Założenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych

Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych Michał Cupiał * Anna Szeląg-Sikora ** Marek Makowiec *** Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych Wstęp W procesie komercjalizacji usług i produktów, dla zwiększania prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy wsparcia biznesu. Kielce 2012

Alternatywne formy wsparcia biznesu. Kielce 2012 Alternatywne formy wsparcia biznesu Kielce 2012 1 Tematyka prezentacji: 1. Fundusze pożyczkowe 2. Fundusze poręczeniowe 3. Fundusze kapitałowe 4. Instytucje otoczenia biznesu 2 FUNDUSZE POŻYCZKOWE 3 Fundusze

Bardziej szczegółowo

OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY

OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY PROF. JACEK GULIOSKI INFORMACJA POWYJAZDOWA WPROWADZENIE Europejski wyjazd studyjny do Anglii zorganizowano w celu przedstawienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OD POMYSŁU DO RYNKU broszura programu Inteligentny Rozwój Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo