Ochotnicza Straż Pożarna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochotnicza Straż Pożarna"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N A Nakład 2000 egz. w numerze cmyk ISSN STYCZEŃ LUTY NR 12/2008 (162) Kilka pytań do... Prezesa ZPiSO, Piotra Kosińskiego str. 3 U K A Z U J E S I Ę N A T E R E N I E M I A S T A I G M I N Y O G R O D Z I E N I E C Pierwsza pomoc medyczna z Fundacją Kronenberga Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu wzbogaciła się o sprzęt do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dzięki zrealizowaniu projektu pn. Wsparcie systemu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim i dofinansowaniu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga został za kupiony zestaw do ćwiczeń firmy Laerdal, w skład którego wchodzi siedem maneki nów (5 podstawowych i 2 uzupełniające zestaw) do treningu resuscytacji osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka, defibrylator treningowy AED, deska ortopedyczna z uniwersalnym unieruchomieniem głowy, panele Skillguide, umożliwiające bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań (prawidłową ilość wdmuchiwanego powietrza i tempo wdmuchnięcia, prawidłową głębokość i miejsce ucisku klatki piersiowej), resuscytator jednorazowy, kołnierze ortopedyczne i zestaw ochrony osobistej ratownika: maseczki jednorazowe oraz płyny dezynfekcyjne. W ramach projektu została opracowana i wydana ulotka zawierająca podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Grupa wykwalifikowanych instruktorów z OSP Ogrodzieniec rozpoczęła cykl szkoleń na terenie jednostek gminnych OSP jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Strażacy prezentowali zakupiony w ramach projektu sprzęt również na XVI Finale WOŚP oraz podczas tegorocznych ferii zimowych w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu. Wśród 51 strażaków OSP Ogrodzieniec jest 12 wykwalifi kowanych ratowników medycznych. Na nowym, profesjonalnym sprzęcie, przede wszystkim będą uczyć innych strażaków jak prawidłowo udzielać pomocy poszkodowanym w wypadkach. Jednak bardzo chętnie zorganizujemy szkolenia również dla innych zainteresowanych osób. Planujemy np. spotkania z uczniami gminnych szkół podstawowych i gimnazjum, a także z przedszkolakami. Oczywiście w każdym przypadku dostosujemy się do wieku i możliwości naszych słuchaczy mówi H. Karcz, skarbnik OSP Ogrodzieniec. Wiele osób nie wie jak wykonać masaż serca, sztuczne oddychanie. To bardzo przydatne umiejętności. Dzięki nim można uratować ludzkie życie, dlatego warto nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy. Sprzęt, który otrzymaliśmy z Fundacji Kronenberga jest w tej nauce bardzo pomocny dodaje Łukasz Marczyk naczelnik OSP Ogrodzieniec, instruktor grupy medycznej OSP. Mamy świetne wyposażenie, z którego intensywnie będziemy korzystać. Po zakończeniu szkoleń na terenie gminy Ogrodzieniec z ofertą szkoleń wyjdziemy do innych gmin Powiatu Zawierciańskiego mówi Paweł Grobelak, prezes OSP Ogrodzieniec. Dorota Cygan Dla bezpieczeństwa str. 4 Zebrania strażackie str. 5 Minął rok Podsumowanie pracy Komisariatu Policji str. 8 Co ze szkołą w Podzamczu? str. 11 Rozliczenia podatkowe za 2007 rok Z inicjatywy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu i Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec w dniach 26 lutego (wtorek) i 29 lutego (piątek) 2008 r. w godz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec (II piętro, pok. nr 32) zostanie przeprowadzona akcja wydawania druków zeznań podatkowych PIT za 2007 rok. Standard europejski na Centurii Na Centurii dobiega końca rozpoczęta w 2006 roku budowa hotelu. Reporterzy GO, dzięki uprzejmości zarządu firmy Bobrek Sp. J. z Dąbrowy Górniczej, a zarazem właścicieli budowanego hotelu mieli możliwość obejrzenia obiektu, po którym oprowadzał inż. Władysław Bies. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Z zewnątrz budynki prezentują się bardzo okazale. Czerwone dachy i nowe elewacje nadają budowli elegancji i niepowtarzalnego stylu. Obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Według planów hotel ma oferować 70 miejsc noclegowych w 30 pokojach, dwie sale konferencyjne ( na 120 i 40 osób ), restaurację ( na 100 osób ), pub oraz kawiarnię. Inwestor zapowiedział także ciekawą ofertę rekreacyjną hotelowe SPA z bogatą ofertą zabiegową, a także rytuałami na bazie ekskluzywnych kosmetyków oraz innowacyjne urządzenie relaksacyjne o nazwie kołyska Alpha. Basen z jacuzzi ( wykończony w drewnie i kamieniu ), atrakcyjnie zaprojektowane sauny z mgiełką kolagenową, misa lodowa, słoneczna łąka, to tylko niektóre z atrakcji obiektu. Hotel będzie nastawiony zarówno na pobyt gości indywidualnych jak i na obsługę konferencji. Budynek wyposażono w ekologiczną biologiczną oczyszczalnię ścieków. W najgorszym stanie jest stara gminna droga dojazdowa do hotelu wykonana z płyt betonowych, wymagająca pilnej modernizacji. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2008 roku. W hotelu znajdzie zatrudnienie 30 osób obsługi hotelarskiej i technicznej. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. A.Derda J.Piwowarczyk

2 2 Sesja Rady Miejskiej Dopłata za odprowadzane ścieki Eksploatacją sieci kanalizacyjnej oraz nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków na terenie miasta Ogrodzieniec zajmuje się spółka gminna: Zakład Przerobu i Składowania Odpadów Sp. z o.o., której Gmina Ogrodzieniec jest jedynym właścicielem. Zakład jest przedsiębiorstwem wodnokanalizacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Zgodnie z tą ustawą, Zakład Przerobu i Składowania Odpadów wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec w dniu 17 grudnia 2007r wniosek o zatwierdzenie taryf na odprowadzenie ścieków na rok 2008 z terminem obowiązywania taryf od dnia 1 marca 2008 do dnia 28 lutego 2009r. Ustawa stanowi, że wniosek powinien być złożony najpóźniej 70 dni przed wejściem w życie taryfy, a Rada Miejska powinna go rozpatrzyć w terminie 45 dni od daty wniesienia po uprzedniej weryfikacji przez Burmistrza Miasta i Gminy. Ceny za wodę i ścieki Na sesji Rady Miejskiej w dniu 31stycznia 2008 uchwałą zatwierdzono wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustalone przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy. Gospodarstwa domowe i odbiorcy wykorzystujący wodę do celów socjalnobytowych za 1 m sześcienny wody płacić będą 3,55 zł. Odbiorcy wykorzystujący wodę do produkcji i konfekcjonowania produktów spożywczych i farmaceutycznych 3,61zł. Pozostali odbiorcy 3,64 zł. Opłata abonamentowa wynosi 6,42 zł miesięcznie na jednego odbiorcę. We wszystkie stawki wliczony jest podatek Vat. Zatwierdzono również na sesji taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Przerobu i Składowania Odpadów Ogrodzieniec Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu. Taryfa dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych za 1 m sześcienny wynosi 7,98 zł. Mieszkańcy będą płacić 4,50zł za 1m 3. Pozostała kwota będzie refundowana z budżetu gminy. Budynki użyteczności publicznej, usługowe i handlowe oraz użytkownicy lokali handlowych i usługowych będą płacić 7,98 zł. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę wynosi 3,21 zł miesięcznie. Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych wynosi 131,76 zł. We wszystkie stawki wliczony jest podatek Vat. Uchwałą zatwierdzono dopłatę do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków. Dla odbiorców w gospodarstwach domowych w budynkach jednoi wielorodzinnych w wysokości 3,25 zł netto powiększonej o podatek 7 %VAT. Dopłaty mają zastosowanie do odbioru ścieków realizowanych przez ZPiSO Ogrodzieniec na terenie Gminy Ogrodzieniec w okresie od 1 marca 2008r. do 28 lutego 2009r. Podczas sprawdzania wniosku o ustalenie stawek na rok 2008 stwierdzono bardzo duży wzrost cen w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W trakcie postępowania weryfikacyjnego przedsiębiorstwo składające wniosek wyjaśniło, iż wzrost ten spowodowany jest wysokimi kosztami jednostkowymi oczyszczenia 1 m3, ponieważ w chwili obecnej nowa oczyszczalnia jest niedociążona. Nominalna przepustowość ciągu technologicznego oczyszczalni wynosi 500 m3/ dobę, natomiast obecnie kanalizacją objęte jest około 200 posesji, które dostarczają dobowo około 100 m3. Większość kosztów pracy oczyszczalni to koszty stałe (ochrona obiektu, ubezpieczenie, energia elektryczna, wynagrodzenie pracowników, opłaty stałe), które niewiele wzrastają przy większej ilości dostarczanych ścieków. W związku z tym, że dla obecnie przyjmowanej objętości ścieków koszt jednostkowy byłby bardzo wysoki (ok. 8 zł za m3), Rada Miejska na wniosek Burmistrza uchwaliła, podobnie jak w innych gminach, dopłatę z budżetu gminy, tak, aby mieszkaniec płacił 4,50 za 1 m3. Dopłaty obowiązywać będą przez rok. W najbliższym czasie rozpocznie się kolejny etap budowy kanalizacji, w trakcie którego zostanie zrealizowanych ok. 800 podłączeń. W efekcie koszt jednostkowy oczyszczenia m3 spadnie i dopłaty nie będą konieczne. Burmistrz Miasta i Gminy A. Mikulski Panu Stanisławowi Osysowi z powodu śmierci ŻONY wyrazy głębokiego i serdecznego współczucia łącząc się w żalu składają Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Radni pytają NAZWA DZIA!U DOCHODY WYDATKI 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO 020 LE"NICTWO 600 TRANSPORT I!#CZNO"$ 630 TURYSTYKA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIA!ALNO"$ US!UGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751 URZ%DY NACZELNYCH ORGANÓW W!ADZY PA&STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S#DOWNICTWA 754 BEZPIECZE&STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO'AROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ#CYCH OSOBOWO"CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI#ZANE Z ICH POBOREM 757 OBS!UGA D!UGU PUBLICZNEGO 758 RÓ'NE ROZLICZENIA 801 O"WIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPO!ECZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA "RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2008r. wpłynęły następujące zapytania i interpelacje radnych: Grażyna Ławrenow Mieszkańcy Fugasówki zwracają się z prośbą o wyrównanie nawierzchni ulicy Poniatowskiego w okolicy zatoczki przystankowej. Szczególne wstrząsy odczuwają mieszkańcy domów z numerami 49 i 51. Prośbę swoją motywują zagrożeniami pękania ścian, odpadania tynków i uciążliwością remontów. Dariusz Ciołczyński Na wjeździe na kamionkę przy Remondisie powstają dziury. Ciężarówki wjeżdżają na górę i przy takiej pogodzie nie da się przejść stoi tam woda i nie odpływa. Przy wjeździe do osiedla i Gimnazjum gimbusy wyrobiły dziury, woda wypłukuje szlakę nasypaną na nawierzchnię drogi. Proszę o wykonanie chodnika między blokami a przejściem dla pieszych, przy sklepie GS w OgrodzieńcuCementowni. Dowiedziałem się, że jest to teren gminny. Mieszkańcy bloków na Os. Orzeszkowej proszą o włączenie lampy między blokami nr 4 i 5. Była tam kiedyś lampa lecz została odłączona. BUDŻET MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC WG DZIAŁÓW NA 2008 ROK Burmistrz udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje radnych: Fugasówka ulica Poniatowskiego. Jest to droga wojewódzka. Jeżeli powstały koleiny to jest to zagrożenie ruchu drogowego. Wystąpimy do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie sfrezowania. Odwodnienie drogi na kamionkę. Jest to droga Skarbu Państwa. Dotarły do mnie informacje, że w ostatnich dniach rozpoczęła się bardzo intensywna akcja ponownego przywozu odpadów, materiałów rekultywacyjnych przez firmę EkoHarpoon, która rekultywuje działkę na terenie Bzowa. Sprawa jest kontrowersyjna, opisywana była w mediach. Obecnie jest prowadzona procedura administracyjna przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Droga jest niszczona przez ciężki sprzęt i są skargi ze strony innych użytkowników. Mam nadzieję, że Starosta Zawierciański podejmie odpowiednie kroki. Nasza Gmina w tej sprawie nie może kompetencyjnie zadziałać, gdyż teren ten nie należy do Gminy. Dojazd do Gimnazjum. Po zimie będziemy remontować gminne drogi i zniszczone nawierzchnie. Chodnik na osiedlu w Cementowni. Jeżeli Gmina jest właścicielem działki to temat uważam za otwarty. W miarę posiadanych środków zadanie będziemy realizować. Oświetlenie na Os. Orzeszkowej. W tej sprawie proszę skontaktować się z Zarządem Komunalnym. Obecny na sesji Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego Adam Rozlach podziękował Radnym i Burmistrzowi za dotychczasową współpracę. Przewodniczący zaoferował pomoc w rozwiązaniu spraw i problemów należących do kompetencji Powiatu oraz zaprosił Radnych do dalszej współpracy KULTURA FIZYCZNA I SPORT OGÓ!EM DOCHODY I WYDATKI Przychody z kredytów, po(yczek i wolne )rodki Rozchody sp*aty kredytów i po(yczek RAZEM Pełna treść uchwały budżetowej znajduje się w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: pl, w dziale Uchwały, Kadencja , XVII Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (21 grudnia 2007r.), Uchwała nr 130 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na 2008r.

3 Z notatnika burmistrza 13 grudnia 2007r. i 8 stycznia 2008r. odbyło się spotkanie gmin Powiatu Zawierciańskiego ze Starostą Zawierciańskim w sprawie przygotowania wspólnego wniosku o środki z UE na rozwój infrastruktury informatycznej w gminach i dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy gminami a Starostwem Powiatowym upoważniającym Starostę do koordynacji i reprezentacji gmin w projekcie. 17 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Śląskiej Organizacji Turystycznej, na którym uchwalono budżet na 2008 rok i plan promocji członków ŚOT na targach krajowych i międzynarodowych. 18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne w świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu. 20 grudnia został podpisany akt notarialny w sprawie zakupu przez Gminę gruntu pod drogę w GiebleKolonii, łączącą ulicę Polną z drogą powiatową do Giebła. 28 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki przedsiębiorstwa gospodarki wodnościekowej. Spółka nie zrealizowała celu, dla którego została powołana. W chwili obecnej jest w fazie likwidacji. 9 stycznia w Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbyła się sprawa z powództwa Firmy Juta (wspólnika w Kilka pytań do Piotra Kosińskiego prezesa Zakładu Przerobu i Składowania Odpadów Ogrodzieniec Sp. z o.o. Joanna Piwowarczyk Zakład Przerobu i Składowania Odpadów jest spółką skarbu gminy. Co to oznacza? Proszę przybliżyć Czytelnikom jakie są główne zadania firmy, gdzie znajduje się siedziba, ile zatrudnia osób, od kiedy działa? Piotr Kosiński Zakład Przerobu i Składowania Odpadów w Ogrodzieńcu istnieje od lipca 1999roku. Jej udziałowcami była Spółka Eko Gwajm z siedzibą w Ogrodzieńcu oraz Gmina Ogrodzieniec. Przedmiotem działalności spółki było szeroko pojęte zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbieranie i utylizacja azbestu. Firma zajmowała się również eksploatacją gminnego składowiska odpadów. W październiku 2003 r. firma Eko Gwajm sprzedała Gminie Ogrodzieniec wszystkie swoje udziały i ZPiSO stało się w 100% własnością skarbu Gminy co oznacza, że jedynym właścicielem Zakładu Przerobu i Składowania Odpadów w Ogrodzieńcu jest Gmina Ogrodzieniec. Obecnie firma mieści się w budynku starego przedszkola przy ulicy Kościuszki 69, zatrudnia 10 osób. Podstawową działalnością spółki jest eksploatacja gminnej sieci kanalizacyjnej oraz nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków, zarządzaniem dwunastoma wspólnotami mieszkaniowymi i zasobem mieszkań komunalnych Gminy. J.P. Spółka obsługuje bloki komunalne w Ogrodzieńcu. Jak ocenia Pan stan tych zasobów? Jakie inwestycje realizujecie obecnie, a jakie są planowane w przyszłości? P.K. Uczciwie trzeba przyznać, że stan bloków należących do wspólnot mieszkaniowych nie przedstawia się najlepiej. Remontów wymagają przede wszystkim dachy i kominy, ściany budynków proszą o ocieplenie lub chociażby otynkowanie. Niestety brakuje pieniędzy, mamy też problemy z opłatami za czynsz i media. W zeszłym roku udało się wyremontować kilka kominów, udrożnić lub wymienić drzwiczki rewizyjne we wszystkich wspólnotach. Stan urządzeń bezpośrednio wpływających na zdrowie i życie lokatorów jest dla nas najważniejszy. Pomalowaliśmy kilka klatek schodowych, w tym roku prace będą kontynuowane. We współpracy z Gminą będziemy się starać o pieniądze z funduszy pomocowych na remonty dachów. Poszukujemy pracowników do obsługi ruchu turystycznego i prac porządkowo technicznych. Miejsce pracy obiekty administrowane przez ZAMEK Sp. z o.o. Kontakt: ZAMEK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 66, Ogrodzieniec, tel , J.P. W grudniu ubiegłego roku została otwarta nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Jakie plany związane są z tą inwestycją? Czy oczyszczalnia będzie obsługiwać tylko mieszkańców gminy Ogrodzieniec czy również spoza terenu gminy? P.K. Rzeczywiście, w grudniu została oddana do eksploatacji nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Jej istnienie stawia Ogrodzieniec w elitarnej grupie miast dbających o środowisko naturalne, tym bardziej że miasto i gmina od dawna są postrzegane jako perła Jury. Podstawowym problemem związanym z eksploatacją są, niestety, wysokie koszty, które ZPiSO oraz Gmina Ogrodzieniec będą musiały wspólnie ponieść, przynajmniej do czasu gdy pojawią się dodatkowe dochody związane z planowaną dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnej. Przebieg sieci kanalizacyjnej świadczy o tym, że obsługiwani będą wyłącznie mieszkańcy Ogrodzieńca J.P. Czy oprócz wymienionych form działalności spółka zamierza w przyszłości rozszerzyć swą ofertę? P.K. Tak, jak najbardziej. Zamierzamy poszerzyć wachlarz usług świadczonych dla mieszkańców Gminy głównie w zakresie instalacyjnym jak również planujemy rozpocząć dodatkową działalność handlową. Dziękuję za rozmowę. Joanna Piwowarczyk Szukam osoby chętnej do odbycia stażu w punkcie informacji turystycznej (sprzedaż map, przewodników, pocztówek, pamiątek) Tel: JPW) przeciwko Gminie Ogrodzieniec. Pozew zawiera bliżej nie sprecyzowane roszczenia względem Gminy, dotyczące budowy Parku Wodnego w Ogrodzieńcu. Sąd odroczył rozprawę i nakazał Firmie Juta doprecyzowanie swoich roszczeń i określenie podstaw tych roszczeń. 15 stycznia w Pałacu Biskupa Sosnowieckiego odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Ks. Biskupa Ordynariusza A. Śmigielskiego z samorządowcami Diecezji Sosnowieckiej. Efekt cieplarniany jest realnym zagrożeniem, tymczasem do jego ograniczenia może się w prosty sposób przyczynić każdy z nas. W życiu codziennym jest szereg działań, które mają pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego a zarazem pomagają zaoszczędzić na opłatach za energię. Wystarczy wymienić lub uszczelnić cieknące krany, przecież za każdy m 3 wody płacimy, nawet podwójnie, bo płacimy również za opróżnianie szamb czy odprowadzanie ścieków do kanalizacji, dodatkowo jeśli jest to ciepła woda to podgrzewając ją emitujemy do atmosfery CO 2 przyczyniając się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Kupując nowy sprzęt AGD wybierajmy energooszczędny, a tradycyjne żarówki, które jedynie 5 % pobieranej energii przetwarzają na światło, wymieńmy na świetlówki. Chociaż są droższe w dłuższej perspektywie opłacają się bardziej (żarówkę 60 W zastąpi świetlówka 11W), w wyniku czego zmniejszą się nasze rachunki za prąd. Przekonajmy się do korzystania ze zmywarek do naczyń, nowoczesne urządzenia tego typu pobierają 15 litrów wody do umycia określonej ilości naczyń, podczas gdy do umycia ręcznie pod bieżącą wodą tej samej ilości naczyń potrzebujemy 50 litrów wody, co za tym idzie mniej nas będzie kosztować również podgrzanie wody przez zmywarkę. 17 stycznia odbyła się odprawa podsumowująca pracę Komisariatu Policji w Pilicy. W spotkaniu brali udział: funkcjonariusze Policji, Komendant Powiatowy oraz Burmistrzowie Pilicy i Ogrodzieńca i Wójt Żarnowca. 22 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki ZPiSO, na którym dokonano zmian w umowie spółki dotyczącej działalności. Zmieniono nazwę spółki. Nazwa spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. o.o. W poprzednim numerze GO zamieszczona była informacja o zakończonym procesie w sprawie Centurii. Z uwagi na obszerną treść uzasadnienia wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie zostanie opublikowany na stronach internetowych Gminy: Ekologiczne oszczędzanie Ewa Marzecka Pomagamy środowisku również poprzez: oszczędzanie energii w domu, szkole, biurze, korzystanie z transportu publicznego lub roweru zamiast samochodu, sadzenie drzew, które pochłaniają dwutlenek węgla, segregację odpadów, które mogą być poddane recyklingowi, kupowanie produktów wytworzonych z surowców wtórnych (wykorzystując surowce wtórne zużywa się mniej energii niż podczas wytwarzania nowego produktu), wybieranie podczas zakupów produktów jak najmniej opakowanych, gotowanie takiej ilości wody jaką mamy zamiar wykorzystać (gotując litr, gdy potrzebna Ci szklanka marnujesz 25% energii), używanie garnka dopasowanego wielkością do palnika (garnek za mały tylko o 3 cm to strata 30% energii), gotowanie w garnkach przykrytych pokrywkami (gotując bez pokrywki marnujemy 300% energii), informowanie innych o zmianach klimatycznych i działaniach jakie mogą podjąć, aby im zapobiegać. Wszystkie te działania spowodują zmniejszenie emisji CO 2 do atmosfery, a w wyniku tego zapobiegną postępowaniu procesu globalnego ocieplenia, skutkiem którego są zmiany klimatu czy podnoszenie poziomu wód związane z topnieniem lodowców. Podziękowanie dla mieszkańców Kiełkowic Zarząd OSP Kiełkowice składa serdeczne podziękowania mieszkańcom Kiełkowic za ofiarność i miłe przyjęcie w swoich domostwach druhów, którzy rozprowadzali kalendarze na rok Życzymy dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności dla Waszych rodzin na Nowy Rok Zarząd OSP Z prawdziwym smutkiem pożegnaliśmy długoletniego pracownika Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu Alicję Krzywicką. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja i pracownicy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu

4 4 Dla bezpieczeństwa Pieszy, rowerzysta, motorowerzysta to uczestnik ruchu drogowego, który powinien pamiętać o niebezpieczeństwach czyhających ze strony innych użytkowników jezdni. Każdy z nas jako ten niechroniony uczestnik ruchu drogowego musi wiedzieć jak korzystać z drogi, którą przemierza. Aby przybliżyć tę tematykę i przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa zawierciańska Komenda Policji organizuje prelekcje dla uczniów szkół z terenu powiatu zawierciańskiego. W czwartek, 31 stycznia w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Starszy aspirant Andrzej Szóstak przybliżył wszystkim w jaki sposób powinien zachowywać się pieszy i rowerzysta na jezdni, poboczu. Uczestnicy prelekcji obejrzeli film edukacyjny. Zadawali pytania, na które odpowiadał funkcjonariusz. Coraz więcej jest nieszczęśliwych wypadków z udziałem pieszych. Dlatego prowadzimy szeroko zakrojoną akcję mającą na celu zapobieganie tragicznym skutkom w ruchu drogowym. Jest ona skierowana do dzieci i dorosłych szczególnie do seniorów, którym przypominamy przepisy ruchu drogowego mówi A. Szóstak z KPP Zawiercie. Podczas takich spotkań szczególną uwagę zwraca się na ubranie pieszego. W porze wieczorowej powinniśmy zakładać elementy odblaskowe, które sprawiają, że jesteśmy bardziej widoczni na drodze. Joanna Piwowarczyk Z historii OSP Ryczów Kolonia Goście z Mołdowy w naszej gminie... Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie Kolonii to najmłodsza jednostka strażacka na terenie gminy Ogrodzieniec. Kronika OSP Ryczów Kolonia rozpoczyna się słowami: RyczówKolonia jest sołectwem gospodarczym, posiada zabudowania zwarte i łatwo palne, a rolnicy przechowują duże ilości słomy, płodów rolnych i bydło, ponadto sołectwo sąsiaduje z wielkimi połaciami leśnymi uczęszczanymi przez turystów, co w dużym stopniu powoduje zagrożenie pożarowe, w związku z czym zorganizowano zebranie mieszkańców, które odbyło się r. w sprawie założenia organizacji pod nazwą: Ochotnicza Straż Pożarna. W zebraniu sołeckim uczestniczyli m.in.: mgr Janusz J. Kopeć Naczelnik Miasta i Gminy Ogrodzieniec, ppłk poż. Stanisław Pasiut Komendant Rejonowej Straży Pożarnej, Michał Miśkiewicz Komendant Miejsko Gminnego Związku OSP, Helena Lubach Przedstawicielka Miejsko Gminnego Związku Kółek Rolniczych i Kazimierz Kuźniak Sołtys Sołectwa Ryczów Kolonia, u którego na placu odbywało się zebranie. Inicjatorem powstania jednostki strażackiej był mieszkaniec Stanisław Kuźniak, który został pierwszym Prezesem powstałego Zarządu OSP Ryczów Kolonia. Pozostali członkowie pierwszego Zarządu: Henryka Pilarczyk Sekretarz, Marian Bednarz Skarbnik, Bolesław Grzanka Naczelnik, Stanisław Szeląg Zca, Kazimierz Kuźniak Gospodarz, Stanisław Żak (s. Daniela) Członek Zarządu oraz Stanisław Żak (s. Konstantego) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Nowo powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, KGW i Rada Sołecka nie miały swojej siedziby, zatem mieszkańcy postanowili działać... Społeczny Komitet Budowy Remizy Strażackiej powołano 4 października 1981 roku, a jego przewodniczącym został Edward Półkoszek. Od momentu założenia do 13 grudnia 1981 roku wspólnymi siłami OSP, KGW i Rada Sołecka organizowali zabawy taneczne, z których zysk przeznaczony został na wykup działki budowlanej z funduszu ziemi (3.798,00zł), zapłacenie planu budynku remizy (35.000,00zł), a także na zakup materiałów i narzędzi budowlanych. Już 18 lipca 1982 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. Ufundowana przez Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, a wybudowana m.in. czynem społecznym mieszkańców wsi Ryczów Kolonia remizoświetlica oddana została do użytku w dniu 22 lipca 1984 roku. Była to wielka uroczystość w sołectwie, w którą zaangażowani byli strażacy, gospodynie domowe, mieszkańcy sołectwa oraz władze gminne. W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele instytucji powiatowych i gminnych. Na początku lat 80. ubiegłego stulecia OSP otrzymało pierwszą motopompę M800 i węże, z którymi pojechali na zawody strażackie, gdzie zdobyli I miejsce. Ciekawym jest fakt, że jednostka na zawody pojechała ciągnikiem rolniczym, gdyż nie miała jeszcze własnego samochodu strażackiego. Pierwszy samochód strażacy otrzymali na początku 1985 roku, był to STAR A29, a za kierownicą zasiadł Feliks Kuźniak. Od 27 września 1987 roku jednostka posiada własny Sztandar. Z kroniki strażackiej dowiadujemy się również, że od momentu powstania jednostka uczestniczy w akcjach gaśniczych, pomaga w zwalczaniu klęsk żywiołowych, dba o swoją siedzibę, uczestniczy w zebraniach strażackich: w 1992 roku były to akcje gaszenia pożarów w Kuźni Raciborskiej, Olkuszu, na terenie gminy (wtedy też zniszczeniu uległa plandeka Stara, wymieniona we własnym zakresie przez strażaków na blachę); rok później udało się odnowić i otynkować budynek remizy; w 1996 roku strażacy pomagają w ratowaniu ludzi i gospodarstw podczas powodzi w województwie; szczególnie ciężki był kolejny rok 1997, kiedy to zbyt obfite deszcze W dniu 12 grudnia 2007 roku gościła w naszej gminie delegacja prezydentów, burmistrzów oraz dyrektorów zakładów energetycznych z terenu Mołdowy. Przedstawiciele samorządów, instytucji oraz zakładów uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites. Tytuł projektu: Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy. Sponsorem projektu było Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Pomoc Polska 2007, a partnerem The Alliance for Energy Efficiency and Renewables (Stowarzyszenie na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i Odnawialnych Źródeł Energii). Projekt trwał od r. do r. Celem projektu była pomoc w umocnieniu lokalnych samorządów poprzez przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia strategii rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetycznego, w tym energii odnawialnych ( energii słonecznej i biomasy ). Uczestnicy podróży studyjnej gościli w ogrodzienieckim Gimnazjum. w miesiącach wakacyjnych spowodowały podtopienia gospodarstw domowych i studni w Ryczowie. W tym samym roku jednostka uczestniczyła w zawodach strażackich, a pod koniec roku Zarząd Miejsko Gminnego Związku OSP obiecał samochód bojowy JELCZ, którego uroczyste przekazanie odbyło się 26 kwietnia 1998 roku. 3 kwietnia 2004 roku w Ryczowie Kolonii odbyło się szkolenie jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a później ćwiczenia w terenie na Krępie w Ogrodzieńcu. W historii jednostki Zarząd zmieniał się kilkakrotnie, obecnie Prezesem Zarządu jest Włodzimierz Po wysłuchaniu prezentacji na temat Monitoringu zużycia energii oraz przedsięwzięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach szkolnych w Gminie Ogrodzieniec, goście zwiedzili dopiero co oddane do użytkowania nowe obiekty: segment dydaktyczny i halę sportową oraz wyremontowaną, docieploną, z nowoczesną kotłownią starszą część Gimnazjum. Następnie zaprezentowana została nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków o przepustowości 500 m3/d. Delegacja była pod wrażeniem naszych dokonań i pragnie współpracować ze Stowarzyszeniem Energie Cites, którego aktywnym członkiem jest nasza Gmina. Piotr Mikulski Młodzieżowa drużyna podczas zawodów strażackich Giebło, sierpień 2006 Żak (s. Piotra). Kronikarzem jest pani Bogusława Uliniarz. W skład jednostki, która liczy 43 członków wchodzi 30 strażaków czynnych, 8 honorowych i 5 kobiet. W 2007 roku pożegnano druha Henryka Wójcika, w szeregi wstąpiły dwie kobiety. Ponadto jednostka posiada Młodzieżową Drużynę OSP, która liczy 8 chłopców. 13 sierpnia 2006 roku podczas zawodów strażackich zdobyli I miejsce w swojej konkurencji, 24 września 2006 roku młodzieżówka uczestniczyła w pokazie podczas Święta Szkoły w Ryczowie. Opracowanie Iwona Rajca Foto. Joanna Piwowarczyk

5 5 Podsumowanie roku D ruhowie z OSP Ogrodzieniec w piątek, 1 lutego spotkali się na zebraniu sprawozdawczym podsumowującym miniony rok. W spotkaniu uczestniczył generał Zbigniew Meres, były komendant wojewódzki PSP, a obecnie prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP i senator RP. Generał mówił o ustawach na rzecz pożarnictwa oraz zachęcił do wspierania strażaków poprzez przekazanie 1 procenta podatku. Z jego inicjatywy w naszym Parlamencie powstało koło składające się z ponad 30 posłów i senatorów, którzy są sympatykami strażaków. Będą oni wspierać działania jednostek, mając na względzie przede wszystkim zabezpieczenie strażaka i czynności gaśniczobojowe. Obrady rozpoczęto częścią sprawozdawczą. Prezes ogrodzienieckiej OSP Paweł Grobelak przedstawił sprawozdanie z działalności organizacyjnej i gospodarczej za rok 2007 oraz zapoznał zebranych z planami jednostki na rok obecny. Sprawozdanie z działalności bojowej przed stawił naczelnik OSP Ogrodzieniec, Łukasz Marczyk. Miniony rok dla ogrodzienieckich strażaków okazał się bardzo pracowity. Oprócz udziału w akcjach i pracy na rzecz remizy wzięli oni udział w szkoleniach ratowników medycznych i obsługi pił spalinowych. Druga część obrad poświęcona była wnioskowi komisji rewizyjnej o udzielenie zarządowi absolutorium za rok Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, które przedstawił Henryk Karcz druhowie zadawali pytania i przedstawiali swoje propozycje działań. Następnie druhowie jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Zebranie prowadził Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, który pełni funkcję prezesa MG Zarządu OSP. Wśród zaproszonych gości, poza Senatorem obecni byli: Czesław Błażkiewicz, komendant PSP Zawiercie; Mieczysław Skręt, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Woj. OSP; Grzegorz Wałek, przewodniczący Rady 1% Możesz im pomóc Ochotnicza Straż Pożarna Ogrodzieniec Gaszą pożary Ratują ofiary wypadków Udzielają pomocy medycznej Walczą z powodziami Chronią środowisko przed skażeniem Wesprzyj wysiłki strażaków ochotników przekazując im 1 procent swojego podatku Podejmij decyzję Przekaż 1 procent swojego podatku OSP Będziemy żyli w bezpieczniejszym świecie Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu. W tym celu w polach formularza PIT należy wpisać: Nazwa OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Numer KRS: Inne Informacje: OSP Ogrodzieniec, ul. Sienkiewicza 2, Ogrodzieniec Pieniądze przekazane przez Urząd Skarbowy w Zawierciu trafią ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na konto OSP Ogrodzieniec. Miejskiej w Ogrodzieńcu, Stanisław Orman, Jerzy Kołodziej, Zdzisław Mogiłaradni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu; Dariusz Ptaś, sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Dorota Cygan, dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu oraz sympatycy wspierający OSP a zarazem druhowie Janusz Wierzbicki i Szczepan Plutka. Wśród strażaków jest wielu młodych druhów, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach jednostki i odbywają szkolenia. Pozyskiwanie następców to podstawa każdej jednostki. Ważne są też szkolenia i przygotowanie kadr, by nie było problemów przy akcjach. Wasza jednostka jest świetnie pod tym kątem przygotowana zauważył M. Skręt, członek Zarządu Wojewódzkiego OSP. Podczas spotkania wręczono odznaczenia za długoletnią służbę oraz zasługi dla pożarnictwa. Złoty medal otrzymał Janusz Cholewa (zdjęcie powyżej), srebrny medalszczepan Plutka, brązowy medalmarek Gąkowski. Za aktywność zostali odznaczeni młodzi druhowie: Szymon Ceglarski, Marcin Stanek, Krzysztof Urbańczyk, Przemysław Struzik i Zebranie strażackie 26 stycznia 2008 roku w remizie strażackiej w Ryczowie Kolonii, odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Zarządu OSP Ryczów Kolonia. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Mikulski Burmistrz Miasta i Gminy, Henryk Karcz Komendant ZMGZOSP w Ogrodzieńcu, Paweł Grobelak Wice Prezes ZMGZOSP. Na zebraniu przedstawione zostały m.in. sprawozdania za rok 2007: z działalności OSP, naczelnika, skarbnika, komisji rewizyjnej oraz plany na 2008 rok, a także wręczone odznaczenia dla pięciu druhów, które otrzymali: Strażak Wzorowy Krzysztof Joniec i Krzysztof Gruca, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa Adam Piątek i Damian Żak oraz Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa Kazimierz Żak. Kurs pilarza ukończył Leszek Pilarczyk. Podsumowując 2007 rok działalności OSP Ryczów Kolonia: odbyło się siedem posiedzeń Zarządu, jednostka wykonała liczne prace remontowe i gospodarcze w budynku remizy, porządkowe wokół remizy, konserwacje samochodu bojowego Jelcz, remont samochodu operacyjnego Żuk przekazanego przez OSP Ogrodzieniec, złomowanie Fiata 125p, odbyło się 12 zbiórek szkoleniowych, uczestniczyła w uro Marcin Kolanko. W ubiegłym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę 1841 zdarzeń. Jest to ponad 5 zdarzeń dziennie. Ta liczba przekracza możliwości Państwowej Straży Pożarnej. Bez aktywnego udziału coraz lepiej przygotowanych strażaków z OSP nie bylibyśmy w stanie wszystkich tych zdarzeń obsłużyć mówi Czesław Błażkiewicz, komendant powiatowy PSP w Zawierciu, który podziękował druhom za wszystkie wyjazdy do akcji i działalność na rzecz jednostki. Chciałbym aby ten i kolejny rok były czasem integracji braci strażackiej. Wspólne wyjazdy, organizacja imprez okolicznościowych oraz praca na rzecz Gminy to zadania na ten rok dla nas wszystkich tymi słowami zakończył spotkanie burmistrz Ogrodzieńca Andrzej Mikulski. Joanna Piwowarczyk czystościach lokalnych i gminnych. Ponadto jednostka posiada dwie motopompy M800, węże, ubrania bojowe i ochronne, Strażacy posiadają przeszkolenie ppoż.: podstawowe i dowódcy sekcji. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Ryczów Kolonia przygotowuje się do wstąpienia do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Opracowanie i zdjęcie: Iwona Rajca Poniżej: Zdjęcie jednostki OSP Ryczów Kolonia wykonane podczas zebrania sprawozdawczego OSP, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2008 roku w remizie strażackiej w Ryczowie Kolonii.

6 6 T uż po przerwie świątecznej i noworocznych toastach w całym województwie rozpoczęły się ferie zimowe. Przerwa w nauce trwała od 14 do 25 stycznia i choć mamy kalendarzową zimę, to sceneria była raczej jesienna. Lepienie bałwana, kuligi, bitwa na śnieżki i zimowe spacery w tym wypadku nie wchodziły w grę. MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zorganizował ferie zimowe dla dzieci i młodzieży o formule zbliżonej do półkolonii. W czasie tych dwóch tygodni dzieci mogły korzystać z ciekawej oferty zajęć w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Można było w czasie zajęć wypić gorącą herbatę, a także spróbować własnoręcznie wykonanych wypieków i deserów. Piekliśmy kruche ciasteczka, ciasto biszkoptowe z galaretką, robiliśmy kanapki z różnymi pastami oraz andruty z dżemem. Było pysznie. Oprócz tego, w ramach cyklicznych spotkań odbywały się: zajęcia muzyczne warsztaty bębniarskie, warsztaty gitarowe, studio piosenki zajęcia teatralne Scenka Karnawałowa czyli zimowa zabawa w teatr, w ramach której dzieci wcielały się w różne postacie z bajek, dyskutowały na temat ulubionych książek, odgrywały śmieszne scenki oraz brały udział w zabawach językowych) zajęcia plastyczne, podczas których dzieci poznały różne ciekawe techniki plastyczne i wykonały bardzo piękne prace w ramach konkursu na najciekawszą maskę karnawałową zajęcia karate tradycyjnego zajęcia świetlicowe (gry i zabawy) zajęcia Bractwa Rycerskiego Dodatkową atrakcją było dwukrotne wyjście do kręgielni Jura w Zimowe ferie w MGOK Cementowni. Odbyły się także trzy projekcje filmowe: dla najmłodszych film animowany Ratunku, jestem rybką dla starszych dzieci film przygodowy Alex Rider: Misja Stormbreaker dla młodzieży komedia Pracownik miesiąca. Pokaz ratownictwa medycznego zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ogrodzieńcu pozwolił młodym ludziom na zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Natomiast w czasie spotkania z artystą plastykiem Wojciechem Jagielskim w ramach Klubu majsterkowicza dzieci wspólnie wykonały drewniany karmnik dla ptaków, poznając przy tym niektóre tajniki obróbki drewna. Efektem wspólnej pracy był też imponujący zapas drewnianych mieczy. Ponadto, w ramach zajęć kosmetycznych dziewczynki miały okazję poznać i wypróbować podstawowe techniki makeup u i manicure u. Mocnym i kolorowym akcentem na zakończenie ferii zimowych był bal karnawałowy dla dzieci. Można było na nim spotkać m.in. wróżki, księżniczki, motyle, rycerzy, wampiry, Biedronkę, Aladyna, Czerwonego Kapturka, Stracha Na Wróble i Cygankę. Najmłodsza uczestniczka balu miała roczek, w tańcach uczestniczyły też mamy i babcie. Były konkursy i drobne upominki. Ogólnie, w czasie tegorocznych ferii zimowych w zajęciach systematycznie uczestniczyło około 40 dzieci, w grupie dosyć zróżnicowanej wiekowo (najmłodsi uczestnicy to 3, 4latki). Mimo to, wszyscy doskonale się bawili i służyli sobie pomocą. Wszystkie zajęcia w czasie ferii były bezpłatne. Instruktorzy i stażyści MGOK Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu serdecznie zaprasza na Igraszki z diabłem spektakl w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie r.(piątek) o godz Zapisy i informacje w MGOK Ogrodzieniec tel , ogrodzieniec.pl Koszt: 40 zł (przejazd + cena biletu) Imprezowy żywot przedszkolaków Jasełka mają wieloletnią tradycję, a w wykonaniu przedszkolaków nabierają szczególnego wdzięku. Chóry anielskie, trzej królowie, gromada pasterzy oraz Józef i Maryja to największe atrakcje jasełek. Czy może być coś bardziej wzruszającego od maleńkich pastuszków przynoszących swe dary do szopki, aniołków i królów, którzy mimo zaledwie kilku lat nie tracą nic ze swojego majestatu? W przedstawieniu wzięła udział duża liczba przedszkolaków z różnych grup wiekowych. Reżyserki przedstawienia, nauczycielki: Aneta Filosek, Anna Piwowarczyk, Renata Sergiel i Jolanta Bukowska, musiały pokonać wiele problemów z aktorami na planie w czasie prób. Jednak finałowe przedstawienie wypadło znakomicie. 21 grudnia do przedszkola przybyło wielu gości. Mali aktorzy śpiewali kolędy i pastorałki. Jasełka nagrodzone były wielkimi brawami. Po zakończonym występie dzieci otrzymały słodkie upominki. Kolejną atrakcją był Kiermasz Bożonarodzeniowy. Dzieci w każ dej grupie wykonały piękne stroiki świąteczne, które później mogli kupić rodzice, babcie, dziadkowie, a także zaproszeni goście. Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie w okresie karnawału balu dla dzieci. W tym roku bal karnawałowy odbył się 12 stycznia. W odświętnie udekorowanej sali spotkały się niemal wszystkie postacie bajkowe: wróżki, księżniczki, krasnoludki, kowboje, piraci itp. Pięknie przebrane przedszkolaki robiły sobie pamiątkowe fotografie. Skoczna muzyka zapraszała uczestników balu do tańca. Zabawny klaun Miko pełnił rolę wodzireja. Tańce przerywane były ciekawymi występami klauna. Zabawa karnawałowa dostarczyła dzieciom wielu miłych wrażeń. Aneta Filosek

7 Kolędnicy w Kiełkowicach Święto Trzech Króli kolędnicy z Kiełkowic uczcili biorąc udział w XIV Jurajskim Przeglądzie Grup Kolędniczych Herody 2008 w Przyrowie. Mieszkańcy Kiełkowic od wielu lat oczekują na wizytę kolędników w każde Boże Narodzenie. Nigdy jeszcze się nie zawiedli. Siedmiu nastolatków tj. Łukasz Szota, Karol Szota, Adam Biały, Artur Olesik, Zbigniew Kaziród, Dawid Janiec, Michał Żyła wspólnie kontynuują tradycję, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W tym roku, korzystając z zaproszenia MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, wzięliśmy udział w Jurajskim Przeglądzie Grup Kolędniczych Herody 2008 zorganizowanym przez ROK w Częstochowie i Dom Kultury w Przyrowie. Wspólny wysiłek został nagrodzony wyróżnieniem oraz nagrodą pieniężną za ukazanie pełnego uroku widowiska, bogatego w treści nawiązujące do tradycji Polskiego Bożego Narodzenia. Uczestniczyliśmy również w tegorocznym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na imprezie w MGOK w Ogrodzieńcu, gdzie dostaliśmy gromkie brawa. Okres kolędowania w tym roku dobiegł już końca, do zobaczenia za rok. Elżbieta Stanek Sołtys Kiełkowic XVI finał WOŚP w Ogrodzieńcu Całe zamieszanie zaczęło się 3 stycznia 1993 roku, kiedy to Jurek Owsiak po raz pierwszy zorganizował finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby ratować dzieci z chorobami serca. Przedsięwzięcie okazało się dużym sukcesem. Podczas pierwszej akcji zebrano sumę 1,5 mln dol., a łącznie w 15 finałach ponad 9,3 mln dol. W ciągu kilku lat Owsiak wraz ze W Kaplicy Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ryczowie Kolonii odbyło się poświęcenie obrazu Świętej Siostry Faustyny. Fundatorami obrazu jest Zespół Folklorystyczny Wrzos wraz z Kapelą Ludową Stanisław z Ryczowa Kolonii. Obraz poświęcił ks. kanclerz Zbigniew Książek z Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu podczas uroczystej mszy w dniu 16 grudnia 2007r. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Andrzej Mikulski burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Grzegorz Wałek przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Henryk Karcz radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Janusz Grzesiak radny Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, ks. Marek Łabuda proboszcz Parafii w Ryczowie, Dorota Cygan dyrektor MGOK oraz mieszkańcy. W naszej kaplicy po prawej stronie 7 Poświęcenie obrazu ołtarza głównego było puste miejsce. Wcześniej anonimowy fundator podarował obraz Miłosierdzia Bożego, który wisi po lewej stronie ołtarza. Za wypracowane pieniądze przez członków Wrzosu i kapeli postanowiliśmy ufundować obraz Świętej Faustyny mówi Henryka Pilarczyk, przewodnicząca Zespołu Folklorystycznego Wrzos z Ryczowa Kolonii. JP swoją piękną inicjatywą zdobyli rozgłos i uznanie społeczne, a WOŚP zyskała światową sławę. Akcja organizowana jest co roku. Tegoroczny, XVI finał był poświęcony dzieciom z problemami laryngologicznymi. To już tradycja, że tego szczególnego dnia ulice wielu polskich i nie tylko polskich miast zasypane są wolontariuszami, uzbrojonymi w charakterystyczne puszki i czerwone serduszka. Telewizja i radio prowadzą licytacje gadżetów podarowanych przez sławy. Za pomocą muzyki, przedstawień, występów i pokazów artyści nakłaniają ludzi do finansowego wsparcia chorych dzieci. Całość przedsięwzięcia kończy się tradycyjnym światełkiem do nieba. Do tej, jakże szlachetnej inicjatywy tradycyjnie przyłączył się także Ogrodzieniec. Niestety, nie udało się nam zorganizować własnego sztabu WOŚP, dlatego impreza przybrała charakter imprezy zamkniętej, ograniczonej do terenu MGOK. Wolontariusze w tym roku wyjątkowo dopisali, było ich aż 5: Emilia Kordas, Piotr Farmas, Jakub Cygan, Natalia Żórawska, Magdalena Dudek. Młodzi społecznicy wyjątkowo wytrwale atakowali gości Domu Kultury oraz ludzi wychodzących z kościoła. Oprócz wolontariuszy, znaczącym źródłem dochodu okazał się kiermasz karnawałowy przygotowany przez uczestników Warsztatów Twórczych w MGOK, którzy na tą okazję stworzyli ciekawe karnawałowe nakrycia głowy, serca z papieru, dekoracje z suszu, oraz kolorowe kotyliony. Oczywiście ogrodzieniecki XVI finał nie obył się bez fantastycznych występów artystycznych. Wieczór ten uświetniły nam występy dobrze znanych, rodzimych chórów: Echo i Seniora, a także grupy kolędniczej Herody z Kiełkowic. Bardzo ciekawe okazały się występy uczestników zajęć Świetlicy Środowiskowej, którzy oprócz pokazów tanecznych zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Fani historii mogli ucieszyć oko pokazem tańca dawnego w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej. Bardzo aktywny w tym roku okazał się Dariusz Kosiński, który zorganizował pokaz sekcji karate tradycyjnego, a także wraz z Markiem Woźniakiem i Martyną Frankowicz wziął udział w koncercie poezji śpiewanej. Oczywiście i w tym roku mogliśmy liczyć na strażaków z OSP, którzy za pomocą specjalistycznego sprzętu dawali pokaz prawidłowo wykonanego masażu serca oraz sztucznego oddychania. Odważni mogli osobiście się przekonać ileż to wysiłku i umiejętności wymaga przeprowadzenie profesjonalnej akcji ratowniczej. Rezultatem powyższych starań jest uzbierana suma 2 761,24 zł. A co o tegorocznej imprezie sądzi dyrektor MGOK Pani Dorota Cygan? Myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tegorocznego finału. Wyjątkowo dopisali wolontariusze. Kwota zebrana w tym roku świadczy, o tym, że był on owocny i satysfakcjonujący pod względem zebranych środków. Serdeczne podziękowania należą się tu strażakom i wszystkim wykonawcom, na których zawsze można liczyć. Wraz z dyrekcją i pracownikami Domu Kultury chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję oraz wszystkim darczyńcom bez których akcja nie wypadłaby aż tak pomyślnie. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze bardziej udany. Patryk Szczygieł

8 8 Karate w Ogrodzieńcu rozwijamy się dalej 15 grudnia 2007 roku karatecy z sekcji ogrodzienieckiej uczestniczyli w Mistrzostwach Śląska w Karate Tradycyjnym. W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników z wszystkich sekcji trenujących w Województwie Śląskim. Z naszej sekcji wystartowało 8 zawodników we wszystkich konkurencjach i zdobyliśmy 7 medali, w tym jeden złoty. To niewątpliwy sukces, z którego jestem bardzo dumny. Fakt ten potwierdza naszą skuteczną i systematyczną pracę treningową i pozwala z optymizmem spojrzeć na plany treningowe w roku Zaczynamy już w styczniu od egzaminów na kolejne stopnie. Ponad 20 karateków przystąpi do zdawania egzaminu na wyższe stopnie. W marcu odbędą się w Ogrodzieńcu zawody rozgrywane w ramach ligi karate 2008 Okręgu Śląskiego. Szczegółowe wyniki osiągnięte w ostatnich zawodach dostępne są na stronie internetowej: pl/nowe/2007_12_bytom.htm Osiąganie wysokich i zadowalających wyników w zawodach sportowych musi być wynikiem ciężkiej i wytrwałej pracy treningowej. I tak też dzieje się w sekcji trenującej w Ogrodzieńcu. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu w środy, piątki i soboty. Nierzadko w dodatkowe dni spotykamy się także w plenerze doskonaląc kondycję i rozwijając nasze umiejętności techniczne. Szkolenie adeptów karate tradycyj nego uwzględnia nie tylko doskonalenie fizycznych umiejętności technicznych. Główną rolę w procesie szkolenia karateków odgrywa właściwe kształtowanie osobowości, tak by zdobywane umiejętności w sztuce walki nie zostały nigdy wykorzystane przez karatekę w złych celach. Mówią o tym podstawowe zasady karate. Od września ub. roku wprowadziłem w cykl treningowy dodatkowo szkolenie prowadzone w języku angielskim. Obecnie na treningach powtarzamy podstawowe zasady karate także w wersji angielskiej: First. Seek perfection of character First. Protect the way of the truth First. Foster the spirit of effort First. Respect the principles of etiquette and respect others First. Guard against impetuous courage and refrain from violent behavior. Wszystkich zainteresowanych trenowaniem karate zapraszam na nasze treningi, które odbywają się wg harmonogramu: środa godz Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu, piątek godz MGOK w Ogrodzieńcu, sobota godz MGOK w Ogrodzieńcu. Dariusz Kosiński Minął rok W styczniu bieżącego roku minęła pierwsza rocznica utworzenia Komisariatu Policji w Pilicy. Z tej okazji w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy w dniu 17 stycznia odbyło się spotkanie z udziałem władz samorządowych oraz przedstawicieli Policji. Samorządy gminne reprezentowali: Michał Otrębski, burmistrz Pilicy, Eugeniusz Kapuśnik, wójt Żarnowca oraz Andrzej Mikulski burmistrz Ogrodzieńca wraz z Dariuszem Ptasiem, sekretarzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Komisariat swoim działaniem obejmuje teren Pilicy, Ogrodzieńca i Żarnowca. Jest to 1/3 obszaru powiatu zawierciańskie go, czyli 25 tysięcy mieszkańców (ok.25% ludności powiatu). Odnotowujemy wzrost wykrywalności przestępstw, wśród których rośnie przestępczość drogowa. Wzrost liczby wypadków, kolizji, osób rannych, nietrzeźwych kierowców itp. Dlatego będziemy czynić wszelkie starania, aby ludzie czuli się bezpiecznie. Wdrażamy Strategię pn. Bezpieczny Powiat, w której najważniejsze priorytety to: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i zamieszkania, pomoc rodzinie, walka z przestępczością nieletnich, bezpieczeństwo na drogach tymi słowami zwrócił się do obecnych mł.insp.adam Pałucha, komendant Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, który podziękował również za współpracę z samorządami gminnymi. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze sprawozdaniem z działań, które przedstawił podinsp. Marek Ziębiński, komendant Komisariatu w Pilicy. W ubiegłym roku nastąpił znaczny wzrost wykrycia przestępstw w stosunku do lat poprzednich z 65% do 83%. Największy współczynnik przestępstw odnotowuje się na terenie gminy Ogrodzieniec 50%. W gminie Pilica 35% i najmniej w Żarnowcu. W imieniu samorządowców podziękowania dla Policji za służbę i współpracę złożył wójt Żarnowca E. Kapuśniak. Za bezpieczeństwo odpowiadamy wspólnie każdy mieszkaniec chce się czuć bezpiecznie. Pragnę podkreślić, że policjanci są widoczni na naszym terenie, ich służba jest na wysokim poziomie mówił wójt E. Kapuśniak, który na zakończenie złożył noworoczne życzenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin. Joanna Piwowarczyk Wyniki egzaminu 19 stycznia br. w hali sportowej przy gimnazjum odbyły się egzaminy na kolejne stopnie uczniowskie w karate tradycyjnym. Do egzaminu przystąpiło 21 adeptów z sekcji prowadzonych przeze mnie w Ogrodzieńcu i Katowicach. Egzaminatorem był sensei Janusz Sowa 4 DAN, trener i sędzia klasy międzynarodowej. Spośród ogrodzienieckiej młodzieży szkolnej egzamin zdali: Gabriela Kosińska 5 kyu (niebieski pas) Marta Kajdańska 5 kyu (niebieski pas) Klaudia Janiczek 5 kyu (niebieski pas) Kinga Miśkiewicz 5 kyu (niebieski pas) Marcin Górka 7 kyu (pomarańczowy pas) Marcin Słomiński 7 kyu (pomarańczowy pas) Mateusz Koclęga 9 kyu (biały pas) Dagmara Miskiewicz 9 kyu (biały pas) Paulina Lendor 9 kyu (biały pas) Patrycja Piputa 9 kyu (biały pas) Wiktoria Sprycha 9 kyu (biały pas) Oskar Sprycha 9 kyu (biały pas) Paliga Piotr 9 kyu (biały pas) Paliga Wojciech 9 kyu (biały pas) Gratulujemy wszystkim zawodnikom. Kolejny sprawdzian umiejętności odbędzie się podczas zawodów ligi karate Okręgu Śląskiego w dniu 15 marca w Ogrodzieńcu. Dariusz Kosiński

9 Jak szkoła w Ogrodzieńcu powstawała... W aktach Parafii Ogrodzienieckiej znalazłam apel Prefekta Missyi Apostolskich Diecezji Krakowskiej o tworzenie Szkółek Parafialnych. Sadzę, że apel ten był odczytywany w kościołach z ambon, aby trafił do jak największej grupy wiernych. Bardzo podobały mi się argumenty, którymi posługiwał się prefekt, dlatego przytoczę niektóre z nich:... przeto gdy daleko więcej przez ciemnotę tracicie, nie będziecie skąpcami w ofierze tej małej składki, aby dzieci wasze w szkołach nabyły światła i wam go udzielały, w nieszczęśliwościach i kłopotach pogrążonym. Ulżycie sobie w krwawej pracy około roli nabędziecie przemysłu i sposobu powiększania majątku, nie dacie się więcej zwodzić wróżom, guślarzom, szarlatanom, nie dacie się oszukiwać w prowiantach, składkach czynszowych, daninach, bo oneż dzieci wam przeczytają i porachują. Apel najwidoczniej odniósł skutek, bo szkoła w Ogrodzieńcu powstała. Jak sądzicie, w którym to mogło być roku? Dokładnie 30 sierpnia 1817 roku Szkoła Nr 1 w mieście Ogrodzieńcu przy Farze Ogrodzienieckiej została zorganizowana. Sprawozdanie przekazane do Rządu Gubernialnego Radomskiego roku 1818 przytaczam w całości. Miejsce szkoły Miasteczko Ogrodzieniec, szkoła na organaryi, pozwolona przez Księdza Plebana miejscowego dla młodzieży. Czy się szkoła regularnie odbywa? Szkoła regularnie odbywała się od 19 listopada 1817 roku do 1 maja Uczniów w półroczu było: chłopców 25, dziewczynek 21 Nauczyciel odebrał tylko półroczny przychód, gdyż rodzice do gospodarstwa w lecie dzieci biorą. Pilność sprawowania się nauczyciela Paweł Lipczyński, organista ogrodzieniecki oraz nauczyciel w tejże szkole jak najdokładniej pilnuje obowiązku swego. Korzyść uczniów z nauki w ogólności czytają, częścią starsi piszą. Dane te znalazłam w Archiwum Państwowym w Kielcach w zespole akt KDS 1172 str. 1 i 2. Z tych samych akt wynika, że 2 sierpnia 1821r. Dozór Szkółki Elementarnej w Miasteczku Ogrodzieniec w osobie Burmistrza Wielmożnego Tarnowskiego (nie podano imienia) skierował Stanisława Durychowskiego w celu złożenia egzaminu na otrzymanie funkcji nauczyciela w tymże miasteczku. Stanisław Durychowski odbył nauki w Szkołach Normalnych Tynieckich WW Xieży Benedyktynów za Rządu Austriackiego, których czytania, pisania, nauki chrześcijańskiej, moralnej uczył się. Czy otrzymał on posadę w Ogrodzieńcu nie wiem, bo nie znalazłam innych dokumentów. Sadzę, że szkoła działała mimo licznych problemów, albowiem w księgach zgonów parafii Ogrodzieniec natknęłam się na zapis o śmierci Kazimierza Świechowicza, nauczyciela Szkółki Elementarnej w Ogrodzieńcu, który zmarł 15 lutego 1836r.. W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach znalazłam wykaz szkółek parafialnych w dekanacie pileckim w roku 1840, gdzie pod poz. 2 mamy szkołę w Ogrodzieńcu. Nauczycielem jest Kacper Gąsiorowski, składka od parafian na pensję dla nauczyciela i utrzymanie szkoły 360 złotych polskich, dzieci w szkole 12, z tego 6 chłopców i 6 dziewczynek. W tym czasie w Pilicy było 76 uczniów 60 chłopców i 12 dziewczynek, w Kromołowie 27, a w Żarnowcu 40. Wynagrodzenie nauczyciela Kacpra Gąsiorowskiego, wynosiło 37 rubli 50 kopiejek, a w produktach: żyta korców 7, garców 13 jęczmienia korców 3, garców 6 ½ tatarki korców 1, garców 19 grochu garców 18 owsa korców 3, garców 6 ½ ziemniaków korców 6, na wynajęcie lokalu rubli 9 na materiała rubli 3 na opał drzew sążni 12 Szkoła mieściła się wówczas w wynajętym lokalu, którego właścicielem był Tomasz Pilarski (przypuszczam więc, że był to budynek w Rynku czyli obecnie przy Placu Piłsudskiego. W 1848 roku, po śmierci Kacpra Gąsiorowskiego, który zmarł 4 grudnia 1847r. (chyba na cholerę, bo w tym czasie panowała), nauczycielem został Jakub Jastrzębski. Opiekun szkoły we wrześniu 1848 roku zwracał się do Inspektora Szkoły Wyższej Realnej w Kielcach z prośbą o zatwierdzenie kontraktu na wynajem lokalu na szkołę w kwocie wyższej niż dotychczas z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci do szkoły uczęszczających, ale również z powodu częstego pobytu wojska w mieście, przez co wiele domów na kwatery oficerskie zajętych zostało, a także że starozakonni zamożniejsi mieszkania wynajmują z korzystną płacą dla właścicieli, przez co Ci ceny wyższe wymagają. Opiekun więc zmuszony był z uwagi na grasujące choroby (cholera) i zwiększoną liczbę dzieci, wynająć dogodniejszy dom za kwotę 15 rubli srebrem (Rs). W aktach znajduje się również kontrakt zawarty między Opiekunem Szkoły Elementarnej księdzem Dionizym Wrzarowskim a Dominikiem i Marianną Lipczyńskimi, właścicielami domu, na dwuletnią dzierżawę na pomieszczenie szkoły i nauczyciela. Dom ten, murowany, składający się z sieni, do której wchodząc po prawej i lewej stronie, znajdują się stancje wraz z alkierzykami przy nich będącymi, z podłogami, z kominkami do gotowania i piecami do opału. Przy każdej z rzeczonych stancji znajduje się po dwa okna, a przy alkierzykach po jednym. Z wymienionych stancji jedna połowa przeznaczona jest na pomieszczenie dzieci i utensylia szkolne, a drugą zaś połowę zajmuje nauczyciel. Budynek ten znajdował się przy ulicy Olkuskiej, oznaczony numerem 55. Przypomnieć należy, że numeracja domów nie ma żadnego odniesienia do stosowanej obecnie, była nadawana według kolejności powstania budynków. Dominik i Marianna Lipczyńscy to moi praprapradziadkowie i dzięki temu wiem, że dom ten był położony na działce, która obecnie oznaczona jest numerem 14. Budynek ten istniał jeszcze przed II wojną światową i nie był to ten, który starsi mieszkańcy pamiętają stojący przy ulicy, ale budynek w głębi posesji. Dominik i Marianna Lipczyńscy byli rodzicami Józefa Lipczyńskiego, który miał liczne potomstwo (doliczyłam się 8), większość została zapisana pod nazwiskiem Lipczyński (np. Stanisław żonaty z Katarzyną Błaszczyk, Piotr żonaty z Marianną Stanek), natomiast mój pradziad urodzony jako Jan Lipczyński, w akcie ślubu był już Janem Lipką. Przepraszam za tę małą prywatę, ale chciałam pokazać jak dowolnie i w zależności od chęci organisty, bądź innej osoby sporządzającej akty, kształtowane były przez wieki nasze nazwiska. Wracając do naszej szkoły, Jakub Jastrzębski był nauczycielem aż do 1861 lub 1862 roku. Tu rodziły się jego dzieci, ale też szkoła wyraźnie rozkwitła. Uczniów w 1848r. było 126, w tym chłopców 70, dziewczynek 50 i żydów 6. W tym czasie w Pilicy było uczniów 40, w Chlinie 40, w Rokitnik 40, w Żarnowcu 39, a w Kromołowie tylko 14. Przy Kromołowie był dopisek, że z powodu obawy cholery rodzice zaprzestali dzieci do szkoły posyłać lecz obecnie zaczynają. Z uwagi na ograniczoną objętość Gazety, dalsze dzieje szkoły w Ogrodzieńcu opiszę w następnym wydaniu (będą to m.in. spisy uczniów i składkodawców). Jednocześnie zwracam się z prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów z okresu międzywojennego, będących w Państwa posiadaniu. W archiwach w Kielcach i Katowicach brak niestety dokumentacji od 1914 roku. W tej sprawie proszę o kontakt na numer Ponieważ cały ten artykuł powstał dzięki sprawozdaniom i raportom przesyłanym do wyższej instancji przez Szkołę i Magistrat, przeto wznoszę gromki okrzyk Niech żyje sprawozdawczość źródło niewyczerpanej wiedzy. Pozdrawiam serdecznie Maria LipkaStępniewska Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Gieble Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Dzięki Projektowi na terenach wiejskich utworzona została sieć 379 współpracujących ze sobą ośrodków oświatowokulturalnych z dostępem do bogatej oferty szkoleniowej. Centra będą prowadziły swoja działalność szkoleniową w okresie od 1 lutego 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Każde Centrum wyposażone jest w 10 komputerów z dostępem do Internetu (w tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z możliwością wypożyczenia do nauki w domu osobom niepełnosprawnym), niezbędne oprogramowanie w tym oprogramowanie specjalistyczne, komplet urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych, 10 kompletów mebli biurowych, telefax, drukarkę, podłączenie do Internetu, zdalny dostęp do Oferujemy meble największego platformy producenta elearningowej (LMS WBTServer), zdalny dostęp mebli w Europie Najniższe ceny w regionie! SPRAWDŹ SAM!!! do innowacyjnych materiałów dydaktycznych 50 szkoleń elearningowych (szkoleń zdalnych, biblioteki multimedialnej, programów edukacyjnych oraz słowników). Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, meble systemowe zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie zdobyć lepszą, ciekawszą pracę oraz podnieść swoją meble pokojowe, kuchnie, wypoczynki, pozycję społeczną. meble biurowe, Jednym słowem zmienić swoje życie na lepsze! meble młodzieżowe, Projekt adresowany jest w szczególności do osób z utrudnionym krzesła, dostępem do edukacji, miedzy innymi do osób niepełno wypoczynki, meble nowoczesne i stylowe sprawnych, a także tych, którzy ze względów czasowych czy finansowych nie decydują się na dojazdy do oddalonych, RATY większych ośrodków edukacyjnych. Transport gratis! HARMONOGRAM OTWARCIA DWOREK W GIEBLE PONIEDZIAŁEK: WTOREK: CZWARTEK: SOBOTA: Anna Szlachta Podziękowanie dla wszystkich, którzy pożegnali Naszą Ukochaną Mamę i Babcię Alicję Krzywicką. Rodzina ZAKŁAD POGRZEBOWY CHARON Jarosław Liberski Kompleksowe usługi pogrzebowe TYLKO U NAS: wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu, od ręki Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu w Ogrodzieńcu Własna bezpłatna chłodnia Załatwiamy wszystkie formalności, gwarantujemy najniższe ceny Tel. całodobowy 0/ ; Ogrodzieniec ul. Paderewskiego 4 USŁUGI GRABARSKIE Cmentarz Parafialny i Komunalny w Ogrodzieńcu Cmentarz Komunalny w Ryczowie

10 10 Będziemy tej szkoły bronić Kolejny raz Szkole Podstawowej w Podzamczu grozi zamknięcie. Kolejny raz jej likwidacja okazuje się jedynym antidotum na kłopoty finansowe gminy(!) Kolejny raz będziemy jej bronić jak niepodległości! Nikt i nic nie jest w stanie przekonać nas, że to posunięcie, które proponuje pan burmistrz jest właściwe i rzeczywiście jedynie skuteczne. Wręcz przeciwnie, wiele argumentów przemawia za pozostawieniem szkoły. Oto kilka z nich: Po pierwsze... szkoła jest jedynym budynkiem, który służy mieszkańcom za miejsce spotkań, wyborów, kursów, noclegów, kolonii. Młodzież z zaprzyjaźnionego Bogacsa, która gościła czterokrotnie na terenie gminy spędziła wakacje nie gdzie indziej, a właśnie w tej szkole. Tu zakwaterowanie znajdują członkowie Bractwa rycerskiego, harcerze, zorganizowane grupy turystów. Tę szkołę pokazuje się jako przykład zadbanej i wzorcowej delegacji z Unii Europejskiej. I niczym nie ustępuje ona pozostałym w gminie. Posiada nowoczesną pracownię komputerową, wyremontowaną salę gimnastyczną, zadbane klasy, bibliotekę (w tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że mieści się tu również filia biblioteki publicznej, dla której nie było miejsca w Podzamczu). Wiele prac na rzecz szkoły rodzice, nauczyciele i obsługa wykonali społecznie. Z organizowanych w szkole festynów i zabaw zdobyte fundusze przeznacza się na remonty lub darmowe wycieczki dla dzieci (tegoroczny zysk). Po drugie... od 43 lat szkoła nierozerwalnie związana jest z tą miejscowością, wybudowali ją mieszkańcy wsi, na własnych działkach. To oni powinni decydować o jej losie i to ich zdanie powinno być decydujące w tej kwestii. Po trzecie... niż demograficzny, czyli krótko mówiąc deficyt dzieci, główny argument pana burmistrza, można rozwiązać sprzedając działki gminne na terenie Podzamcza. Każdego roku pyta o nie wiele osób, pragnących wybudować w tej miejscowości domy. Nowe rodziny, to więcej dzieci, więcej podatków dla gminy, być może nowe firmy, miejsca pracy. Pesymizm pana burmistrza bierze jednak górę nad nadzieją, że może być lepiej. Dlaczego nie spróbować? A może okazałoby się, że właśnie Podzamcze byłoby miejscowością, która z roku na rok zwiększa liczbę mieszkańców (w tym dzieci), rozwija się i powiększa? W szkole uczy się obecnie 65 dzieci oraz 18 w przedszkolu. Kilkoro uczniów przybyło dzięki temu, że zamieszkały tu nowe rodziny. Wiemy, z ich relacji, że są bardzo zadowoleni zarówno z funkcjonowania placówki jak i pracy nauczycieli. To, co zarzuca nam pan burmistrz, my interpretujemy dokładnie odwrotnie. Aż tyle dzieci urodziło się w jednej tylko wsi (do szkoły chodzi kilkoro z pobliskich Morusów}, w czasie, gdy niewiele większą frekwencję innych wiejskich szkół podnosi to, że uczęszczają tam uczniowie z 45 wsi! To minus czy plus dla Podzamcza? Po czwarte... Podzamcze leży u podnóża zamku, który jest największą atrakcją turystyczną gminy, źródłem dochodu, miejscem wszystkich ważnych imprez, koncertów, festynów, pokazów, dożynek. Niedługo zarabiać zacznie zrekonstruowany gród na Górze Birów. Dlaczego propozycja mieszkańców Podzamcza, by mały procent z tych dochodów wspomógł funkcjonowanie szkoły, jest kategorycznie negowana? Pan burmistrz tłumaczy to równym podziałem budżetu i dobrze pojętą sprawiedliwością. Niestety, trudno w tę sprawiedliwość uwierzyć, skoro uparcie likwiduje się jedne szkoły a inwestuje i wspiera za wszelką cenę inne. Po piąte...na ostatnim zebraniu z mieszkańcami Podzamcza, które miało miejsce 1 lutego, pan burmistrz chyba zbyt pochopnie zarzucił naszej szkole osiąganie słabych wyników w nauce i co za tym idzie, niski poziom szkoły. Pragniemy zatem przedstawić jasno kwalifikacje nauczycieli oraz wyniki nauczania uczniów i ich udział w konkursach w ciągu ostatnich trzech lat: Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, niektórzy kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów, ukończone liczne formy doskonalenia zawodowego, co jest atutem tej szkoły podkreślonym w zewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w 2003 r. Wyników Sprawdzianów szóstoklasistów na tle gminy, powiatu, województwa też nie możemy się wstydzić Udział uczniów w konkursach, imprezach, zdobyte miejsca: konkursy: plastyczny organizowany przez Dom Kultury: Świąteczne życzenia dla świata, Pisanka wielkanocna plastyczny organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Najpiękniejsza karta świąteczna historyczny gminny Królowa Elżbieta Pilecka i historia Pilicy dwumecz międzyszkolny Wiem wszystko o Unii Europejskiej wiedzy o Unii Europejskiej gminny (1miejsce) międzygminny ekologiczny organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu (1miejsce) kolejny etap w Będzinie ( 4miejsce ) ekologiczny Czysta Jura zorganizowany przez Stowarzyszenie Perła Jury geologiczny Czas mamuta organizowany przez Górnośląski Instytut Geologiczny,oddział w Katowicach gminny konkurs wiedzy o ruchu drogowym w 2007 r. 1 miejsce matematyczny (Wiosna matematyków) Każdego roku dzieci biorą udział w konkursach, warsztatach i przedstawieniach takich jak: konkursy wiedzy ekologicznej i przedstawienia organizowane z okazji Dnia Ziemi, Szkolny omnibus, Konkurs wiedzy o Jurze, akademie poświęcone ważnym rocznicom, wydarzeniom historycznym i tradycyjnym świętom (11 listopada, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Edukacji Narodowej itp.), organizowane są wycieczki edukacyjne. W naszej szkole nie ma problemów wychowawczych, nie ma patologii. Jest to efekt doskonałej współpracy z rodzicami oraz tego, że w małej szkole nie da się niczego ukryć, nie ma złych wzorców. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Państwu spojrzeć na ten problem obiektywnie, wyjaśni niedomówienia, luki w informacjach, pokaże drogę rozwiązania konfliktu i... uratuje szkołę, która jest przez niemal pół wieku wpisana w życie Podzamcza i której los, kolejny już raz, wisi na włosku. Mamy też świadomość tego, że jej likwidacja będzie nieodwracalna, bo to że jest błędem, wiemy już dziś. Będziemy jej bronić... Rodzice, nauczyciele, mieszkańcy Podzamcza (Tekst zamieszczono bez zmian i skrótów) Piłka halowa KS Giebło wicemistrzem powiatu zawierciańskiego w halowej piłce nożnej Styczeń i luty obfitowały w wiele wydarzeń piłkarskich w Zawierciu. Na przełomie tych miesięcy odbyły się dwa turnieje: XIII Halowe Mistrzostwa Zagłębia Seniorów w Piłce Nożnej im. Włodzimierza Mazura (eliminacje), oraz Mistrzostwa Powiatu Zawierciańskiego w Halowej Piłce Nożnej. Z kolei w poniedziałek (11 lutego) zakończyły się rozgrywki I Ligi Piłki Halowej w Zawierciu sezon 2007/2008 (6 miejsce KS Giebło). W Mistrzostwach Zagłębia piłkarzom z Giebła nie udało się awansować do dalszego etapu turnieju. Awans wywalczyła drużyna Łazowianki Łazy, która pokonała Źródło Kromołów, Płomień Niegowonice i KS Giebło remisując tylko z Unią Ząbkowice. Sukcesem natomiast zakończył się udział naszych piłkarzy w Mistrzostwach Powiatu Zawierciańskiego w Halowej Piłce Nożnej. Seniorzy KS Giebło zajęli w tym turnieju II miejsce ulegając tylko czwartoligowcom z Kromołowa. Tym samym drugi rok z rzędu puchar wicemistrza powiatu powędrował do Giebła. Juniorzy KS Giebło uplasowali się na IV miejscu w swojej kategorii wiekowej. Wyniki seniorów: Piliczanka Kocikowa 5:1 Źródło KS Giebło 5:1 Piliczanka Olimpia 1:1 Kocikowa Źródło 1:6 KS Giebło Olimpia 5:1 Piliczanka Źródło 2:3 Kocikowa KS Giebło 0:5 Źródło Olimpia 9:0 Piliczanka KS Giebło 2:3 Kocikowa Olimpia 1:8 Najlepszy strzelec: Bartosz Kuder (Źródło Kromołów) 7 bramek. Klasyfikacja końcowa: 1. Źródło Kromołów 2. KS Giebło 3. Piliczanka Pilica 4. Olimpia Blanowice 5. Huragan Kocikowa Robert Łypaczewski Na zdjęciu: wicemistrzowie powiatu. Górny rząd od lewej:wojciech Kwapisz, Andrzej Jurczak, Piotr Marek, Czesław Łypaczewski (kierownik drużyny). Dolny rząd od lewej: Robert Łypaczewski, Adam Głąb, Sebastian Szlachta, Adrian Szlachta. Fot. bf OGŁOSZENIE NR 1 /K/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC O KONKURSIE NA ORGANIZACJĘ DZIAŁAŃ SPORTOWO REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC W 2008 ROKU Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 14, art. 11 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz.873), art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XVII/124/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi w roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: I. Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2008 działań sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Ogrodzieniec. II. Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2008 działań sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec. 1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie: zł zadanie I i zł zadanie II. 2. Dotacja obejmuje dofinansowanie: działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ogrodzieniec. 3. Zasady przyznawania dotacji: o dotację mogą się ubiegać osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, o których jest mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacja jest przyznawana na zasadzie wsparcia realizacji zadania publicznego. Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z celem, efektywnie, oszczędnie i terminowo przy nadzorze i kontroli organu przyznającego dotację; warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej rzetelnych danych. 4. Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku. 5. Warunki realizacji zadania: organizacja i prowadzenie działań sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ogrodzieniec w zorganizowanej grupie sportowej. 6. Składanie ofert: kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 193, poz. 1891) dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pok. 22, należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia r. w Sekretariacie Urzędu Miasta z dopiskiem KONKURS OFERT do godz Rozpatrzenie ofert: nastąpi w terminie do r. Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o dokonanym wyborze ofert. 8. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria: 1. ocena możliwości efektywnej realizacji zadania przez podmiot z uwzględnieniem ww. podanych informacji (max od 0 30 pkt), 2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych, ze szczególnym uwzględnieniem realności wykonania zadania w oparciu o przedstawioną w ofercie informację (max od 0 20 pkt), 3. możliwość pozyskania środków finansowych i rzeczowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania (max od 0 10 pkt), Wymagana minimalna średnia liczba punktów uprawniająca do wyboru oferty wynosi 45 pkt (przy maksimum 60 pkt). Ocena dokonywana jest przez każdego z członków komisji, a następnie ustalana jest średnia ilość punktów. Ogłoszenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie go na urzędowej tablicy ogłoszeń, w Gazecie Ogrodzienieckiej oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec. 9. Po rozstrzygnięciu konkursu, z wybranymi podmiotami, zostaną zawarte stosowne umowy. Umowa może być zawarta na czas określony. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanej dotacji, a także dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zrealizowanego zadania. 10. Po wykonaniu zadania realizatorzy zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

11 KRÓTKI PRZEWODNIK PO SOŁECTWACH w Gminie Ogrodzieniec Gmina Ogrodzieniec składa się z miasta Ogrodzieniec i 10 sołectw: Fugasówka, Giebło, Giebło Kolonia, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia i Żelazko. W kolejnych numerach Gazety Ogrodzienieckiej prezentować będę, w kolejności alfabetycznej, poszczególne sołectwa w gminie. Fugasówka z przysiółkiem Markowizna W miejscu, gdzie obecnie położone jest sołectwo Fugasówka był bardzo rozległy las. Według podań lokalnych w lasach tych miał swoją leśniczówkę leśniczy Fugas. Leśniczówka znajdowała się w sąsiedztwie współczesnego krzyża misyjnego, który stoi przy ul. Poniatowskiego, niedaleko przystanku autobusowego relacji ZawiercieOgrodzieniec. Mówią też, że to właśnie od nazwiska leśniczego Fugasa pochodzi nazwa Fugasówka. Obok leśniczego mieszkał kowal Grosik. Historia leśniczego i jego leśniczówki sięga prawdopodobnie początków XIX w., albo jeszcze wcześniej. W momencie przeprowadzenia przez Zawiercie warszawskowiedeńskiej linii kolejowej w 1874 roku, rozpoczął się rozwój okolicznych miejscowości. W Ogrodzieńcu powstają zakłady przemysłowe, a wraz z nimi bocznica kolejowa, rośnie ranga i rola ulicy Kościuszki, a zarazem drogi i połączenia Ogrodzieniec Zawiercie. W latach Fugasówka liczy 13 domów, natomiast Markowizna 15, obydwa zespoły osiedleńcze należą wówczas do Bzowa jako jego przysiółki. Od I poł. do końca lat 50. XX w., w wyniku parcelacji i komasacji ziem, Fugasówka i Markowizna jawią się jako ulicówki, zespoły zabudowy rozproszonej, które charakteryzują się nieregularną zabudową wzdłuż istniejących ulic. W roku 1988 na terenie Fugasówki są już 154 domy, a w Markowiźnie 43. Rok 1954 to moment, od którego Fugasówka i Markowizna wchodzą, jako odrębne jednostki osadnicze, w skład terytorium Ogrodzieńca, w formie tzw. ulicówki. Powierzchnia Fugasówki stanowi 470,99 ha. Od strony południowej Fugasówka graniczy z Ogrodzieńcem, od północnej z Wydrą Zieloną (Zawiercie). Główną ulicą jest ul. Poniatowskiego, która dzieli Fugasówkę na część wschodnią z charakterystyczną niską zabudową jednorodzinną, podmiejską oraz zachodnią, za którą położony jest przysiółek Markowizna tworzący zespół ruralistyczny o charakterze wiejskim. Na terenie sołectwa, w dolinie Czarnej Przemszy, znajdują się łąki, podmokłe tereny ze strumykami i krzewami. Wzdłuż ul. Poniatowskiego przebiega ścieżka pieszorowerowa. Pozostałe ulice to: Bzowska, Kochanowskiego, Kolejowa, Krótka, Mickiewicza, Reja, Stawowa, Żabia, Żołnierska. Współcześnie w sołectwie jest 318 budynków (stan na ) i 38 gospodarstw rolnych (stan na ). W krajobraz wpisanych jest kilka zadbanych kapliczek, a także szczególne miejsce pamięci, którym jest Mogiła Powstańców z 1863 r. przy ul. Reja, oznakowana przez Komisję Ochrony Zabytków PTTK w Zawierciu. Znajduje się również krzyż misyjny przy skrzyżowaniu ulic: Poniatowskiego i Mickiewicza. Ciekawą współczesną kapliczką jest wybudowana z kamienia i wkomponowana w ogrodzenie kapliczka przy ul. Bzowskiej, która służy jako jeden z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała. Kapliczki nadrzewne możemy spotkać: przy ul. Poniatowskiego (na wprost ul. Reja), przy ul. Kolejowej (niedaleko mogiły powstańców), w lesie na krzyżowych drogach w Fugasówce i w Markowiźnie. Ponadto w sołectwie znajduje się: katecheza (przy ul. Mickiewicza; mieszkańcy nazywają tak niewielki budynek, w którym kiedyś dzieci i młodzież uczyły się religii, obecnie śpiewane są tam majówki), sklep spożywczy, przed którym wisi skrzynka pocztowa i bar (ul. Poniatowskiego) oraz jedyna w sołectwie agroturystyka u pani Teresy Kałwak (ul. Mickiewicza 11) i młodzieżowy dom kultury (ul. Poniatowskiego). Fugasówkę zamieszkują 724 osoby, Markowiznę 132 (stan na ). Sołtysem jest pani Janina Wróbel. Mieszkańcy należą do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Bzowie. Ponadto w sołectwie od ubiegłego roku funkcjonuje Koło Związku Młodzieży Wiejskiej. Opracowanie i zdjęcie: Iwona Rajca Mogiła powstańców z 1863 r. przy ul. Reja. W piątek, 8 lutego odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie z udziałem mieszkańców sołectwa Podzamcze w sprawie sytuacji szkoły podstawowej. Z informacji pochodzących z danych ewidencji ludności Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec wynika, że na poszczególne roczniki w latach na terenie obwodu SP Podzamcze przypada od 5 do 7 dzieci. W związku z tym należy zakładać, że w następnych latach nie będzie możliwe utworzenie pełnej klasy i dzieci będą zmuszone do nauki w klasach łączonych. Burmistrz przygotował informacje o aktualnej sytuacji w szkołach podstawowych w Gminie Ogrodzieniec oraz prognozy na przyszłe lata. Po przeanalizowaniu sytuacji demograficznej we wszystkich obwodach szkolnych, zaproponował trzy koncepcje 11 października 2007 r. minęło 15 lat od konsekracji kaplicy pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ryczowie Kolonii. Konsekracji, której w dniu 11 października 1992 r. dokonał Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej Biskup dr Adam Śmigielski. Kaplica należy do Parafii Rzymskokatolickiej w Ryczowie, która w listopadzie br. będzie obchodziła 30lecie swego powstania. W skład parafii ryczowskiej wchodzą: Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ryczowie z 1974 r.; Kaplica p.w. Św. Izydora w Żelazku z 1957 r.; Kaplica p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ryczowie Kolonii z 1990 r. Proboszczem Parafii jest ks. Marek Łabuda. Historię powstania kaplicy w Ryczowie Kolonii prezentuje w obrzędzie religijnym pt.: Godzinki ryczowskie miejscowy Zespół Folklorystyczny Wrzos. W maju ubiegłego roku Wrzos z powyższym obrzędem zajął I miejsce na XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych WICI2007 w Chorzowie. Kilkadziesiąt lat temu, przed powstaniem kościoła w Ryczowie i kaplicy w Ryczowie Kolonii, miesz 11 Co dalej ze szkołą w Podzamczu? Nazwa szko!y Szko!a Podstawowa nr 1 im. St. %eromskiego w Ogrodzie$cu Szko!a Podstawowa w Gieble Szko!a Podstawowa w Ryczowie Szko!a Podstawowa w Podzamczu Obwód szkolny Ogrodzieniec, Ogrodzieniec Cementownia, Fugasówka Gieb!o, Gieb!o Kolonia, Kie!kowice, Mokrus, Gulzów dotyczące Szkoły Podstawowej w Podzamczu. 1.Z uwagi na mało liczne roczniki likwidacja szkoły w całości. 2. Ograniczenie stopnia organizacji szkoły poprzez pozostawienie klas 0III i włączenie klas IVVI do szkoły w Ogrodzieńcu. 3. Powierzenie prowadzenia szkoły stowarzyszeniu rodziców na zasadzie zlecenia zadania przez gminę z jednoczesnym jej współfinansowaniem. Z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej uzasadnione wydaje się rozwiązanie pierwsze, czyli likwidacja szkoły. Jednakże uwzględniając aspekt społeczny i dobro najmłodszych dzieci, Burmistrz sugeruje wdrożenie wariantu 2 pozostawienie klas 0III. Jeżeli w kolejnych latach nastąpi wzrost liczby urodzeń w obwodzie SP Z historii kaplicy w Ryczowie Kolonii Podzamcze, istnieje możliwość utworzenia placówki sześcioklasowej. Natomiast jeżeli będzie się utrzymywać tendencja spadkowa i dzieci będzie coraz mniej, to temat likwidacji szkoły w przyszłości powróci. Dobrym rozwiązaniem byłoby prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie, jednak ta propozycja nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony rodziców. Utrzymywanie przez Gminę szkół, w których uczy się mniej niż 10 dzieci w klasie jest ekonomicznie nieuzasadnione. Andrzej Mikulski Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na stronie internetowej BIP Ogrodzieniec zamieszczono pełną informację dotyczącą stanu oświaty w Gminie Ogrodzieniec. Poniżej tabela, w której podajemy liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych latach w obwodach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Ryczów Kolonia Ryczów %elazko Podzamcze Liczba dzieci z poszczególnych roczników w obwodzie szkolnym wg Ewidencji Ludno"ci w Urz#dzie Miasta i Gminy w Ogrodzie$cu Razem Rocznik 2002 w roku szkolnym 2008/2009 będzie klasą O. Rocznik 2003 będzie klasą O w roku kolejnym 2009/2010 itd. kańcy wsi chodzili śpiewać godzinki do kościoła w Ogrodzieńcu i Pilicy. Później śpiewali godzinki po domach, gdzie zbierali się mieszkańcy wsi: kobiety, mężczyźni i dzieci. W sołectwie mieszkało rodzeństwo: Hanna ( Hanusia ) i Piotr ( Pietrek ) Szeląg. Wolą Hanusi było, aby na jej ojcowiźnie kiedyś wybudować kaplicę. Mieszkańcy radzili, aż doszli do wniosku, że we wsi kaplicę trzeba wybudować. W 1989 r. kamień węgielny pod budowę kaplicy wkopali: ówczesny naczelnik gminy Ogrodzieniec Janusz Kopeć, proboszcz parafii ryczowskiej ks. Jan Janicki i mieszkaniec wsi Stanisław Kuźniak. Kaplica powstała przy dużym zaangażowaniu społeczności wiejskiej. M i e s z k a ń c y mówią, że stoi na szelągowym polu. Współcześnie msze odprawiane są w każdą niedzielę i święta oraz w pierwszy czwartek miesiąca, w kaplicy odbywają się rekolekcje wielkopostne i adwentowe, święcenie pokarmów, chrzty, śluby, pogrzeby oraz inne nabożeństwa. Uroczystości odpustowe obchodzone są ku czci św. Piotra i Pawła w czerwcu. Tekst i zdjęcie: Iwona Rajca Kaplica w Ryczowie Kolonii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

12 cmyk 12 Wigilijna wieczerza Jasełka w Ryczowie W niedzielę, 16 grudnia uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ryczowie zorganizowali przedstawienie jasełkowe i kiermasz świąteczny. Licznie przybyłych gości zachwyciły wspaniale przygotowane Tradycyjnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia ogrodzieniecki Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie wigilijne. We wspólnym gronie zasiadły osoby samotne oraz podopieczni OPS, wśród których są m.in. osoby chore i niepełnosprawne. Spotkanie rozpoczął ksiądz proboszcz Józef Podkowa, który udzielił błogosławieństwa, złożył wszystkim życzenia i połamał się opłatkiem. Zwyczaj dzielenia się chlebem zrodził się przed narodzeniem Chrystusa. Pan Jezus podtrzymał ten zwyczaj i podczas Ostatniej Wieczerzy pobłogosławił go, połamał i rozdał apostołom. Ten opłatek to symbol Boga, który przyszedł do człowieka z miłością. Dlatego przyjmijmy go jako dar od Boga tymi słowami rozpoczął uroczystą wieczerzę ksiądz proboszcz Józef Podkowa. Po tych słowach wszyscy uczestnicy wigilii połamali się opłatkiem, składając sobie życzenia. Wśród gości przybyłych na wigilijne spotkanie byli: Grzegorz Wałek, przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Andrzej Mikulski, burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Dariusz Ptaś, sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz pracownicy OPS. Wieczór uświetnił występ Chóru Echo, który razem z uczestnikami wigilii kolędował w miłej i serdecznej atmosferze. Opłatek jest symbolem miłości i pojednania. Jesteśmy tu razem i odczuwamy szczególną bliskość. Są tu samorządowcy, pracownicy instytucji, którzy na co dzień są bardzo blisko ludzi zwrócił się do uczestników wigilii Andrzej Mikulski, burmistrz Ogrodzieńca. Spotkaliśmy się tu, jak w rodzinnym gronie. Prawie wszyscy się znamy. Takie spotkania są potrzebne szczególnie nam, starszym i samotnym osobom. Podtrzymywanie świątecznej tradycji jest też bardzo ważne to wypowiedzi uczestników spotkania. Wspólne śpiewanie kolęd, opowieści i wspomnienia towarzyszyły wszystkim w ten długi wigilijny wieczór. Uczestnicy spotkania życzyli sobie i innym spotkania za rok. Joanna Piwowarczyk inscenizacje, szczególnie w wykonaniu najmłodszych aktorów. Świąteczna atmosfera gościła również na kiermaszu, gdzie można było zakupić świąteczny stroik oraz pyszne ciasta, upieczone przez mamy i babcie. Wieczór kolęd, przygotowany w MGOK w Ogrodzieńcu przez instruktorów i uczestników zajęć muzycznych z udziałem gości specjalnych, przyciągnął wielu widzów i słuchaczy, którzy po raz kolejny odkrywali urok kolęd. A zabrzmiały one szczególnie w czwartkowy wieczór 20 grudnia w sali MGOK. Mieliśmy okazję słuchać: pianina i gitary (instruktor muzyki Marek Woźniak), wspieranych przez skrzypce (Adam Pietras), perkusję (Mariusz Jeziorko), gitarę basową (Szymon Jeziorko), harmonijkę (Kacper Samsonowski) djembę (Natalia Jainta) i wokal (Martyna Frankowicz, Basia Rymarowicz). W wieczorze kolęd udział wzięli także: Dagmara Mikulska, Kasia Mizera, Piotr Mizera, Artur Janoska, Michał Możdżeń i Marlena Falska, Agata Merda, Ola Słodek i Marta Mędrecka. Dopełnieniem magicznej i niepowtarzalnej atmosfery była ciekawa dekoracja, przygotowana przez plastyka Dorotę Supkowską. W bajkowej, zimowej scenerii, w towarzystwie malowanych reniferów, wędrujących Trzech Króli, migoczącego kominka miło było posłuchać dobrze znanych polskich kolęd i świątecznych piosenek. I tak ciepłym, radosnym i uroczystym wieczorem rozpoczęliśmy wspólnie świąteczny czas. Już teraz zapraszamy do wspólnego kolędowania za rok. Dorota Cygan P.S. Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu i udział w koncercie dla Mariusza i Szymona Jeziorko oraz Adama Pietrasa, niezawodnych przyjaciół naszego Domu Kultury. Jedyneczka Od października 2007 roku w SP nr 1 w Ogrodzieńcu ukazuje się Jedyneczka Biuletyn Samorządu Uczniowskiego. Pisemko, pod opieką nauczyciela j. polskiego Małgorzaty Michalskiej, redaguje zespół w składzie: Dominika Pytka (VI b), Monika Dreliszek (VI b), Roksana Podsiadło (VI a), Ola Krakowiak (IV b). Poniżej przedstawiamy tekst z wydania grudzień 2007/styczeń grudnia zaprosiliśmy do naszej szkoły Rodziców i innych znakomitych gości na jasełkowe przedstawienie, wspólne śpiewanie kolęd i świąteczny kiermasz. Pięknie ozdobiliśmy sale szkolne, ubraliśmy choinki, zaświeciliśmy tysiące lampek i z niecierpliwością czekaliśmy na godzinę 17. Wieczór kolęd w MGOKu Jako pierwszy zaprezentował się chór angielskich kolędników z utworami: Long time ago in Betlejem, White Christmas oraz Let it snow. Przedstawienie jasełkowe przygotowali uczniowie klas III. W ich wykonaniu scena narodzin Jezusa, scenki anielskie i piekielne były szczególnie wzruszające. Największy aplauz publiczności wywołało wykonanie przez uczniów klas piątych i szóstych utworu Gore Gwiazdy. Po jasełkowym spektaklu goście udali się na świąteczne zakupy. Kupiłam pęczek jemioły, wierząc, że przyniesie mi szczęście i miłość. Można też było kupić świąteczne stroiki i ciasta upieczone przez nasze mamy. Samorząd Uczniowski też miał swoje świąteczne stoisko. Pod ogromnym hasłem: Zostań przyjacielem SU, przyozdobionym Tańczącymi bałwankami SU, ustawiła się kolejka chętnych do kupienia październikowego i listopadowego numeru Jedyneczki. Do grona Przyjaciół SU dołączyli: p. Dariusz Ptaś p. Jolanta Pilarska Krakowiak p. Wioletta Olechnowicz p. Barbara Carewicz p. Dorota Cygan p. Joanna Piwowarczyk Szkolny festyn był bardzo udany. Wszystkim podobało się przedstawienie i smakowały ciasta, tak bardzo, że tego dnia nasi goście zrobili świąteczne zakupy na kwotę 2517 zł. Zadowoleni z sukcesu, już dziś zapraszamy wszystkich na festyn wiosenny! Świąteczne stoisko Samorządu Uczniowskiego SP nr 1 w Ogrodzieńcu uczniowie wraz z opiekunem M. Michalską. Ogrodzieniec MIESIĘCZNIK GAZETA OGRODZIENIECKA Wydawca: RADA MIEJSKA W OGRODZIEŃCU Redaktor Naczelna: Joanna Piwowarczyk, Kolegium Redakcyjne: Dorota Cygan, Andrzej Derda, Jerzy Kaliński, Robert Łypaczewski, Ewa Marek, Maria Milejska, Renata Osys, Jolanta PilarskaKrakowiak, Alicja Żak. Stale współpracują: Stanisław Domagała, Maciej Świderski, Hanna Mikulska. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu nadesłanych materiałów i zmianę ich tytułów. ADRES REDAKCJI: MGOK OGRODZIENIEC, PL. WOLNOŚCI 24, TEL , TEL/FAX Redakcja nie zawsze podziela poglądy i opinie zawarte w materiałach drukowanych w Gazecie Ogrodzienieckiej. Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. PROJEKT, SKŁAD I DRUK PWR TOPART ŁAZY, TEL Korekta: Zespół

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁAZY MA DWA NOWE SAMOCHODY

GMINA ŁAZY MA DWA NOWE SAMOCHODY www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl Już drugi raz w krótkim czasie, kiedy istnieje, zdewastowano nowe ogrodzenie targowiska. Zniszczono przęsła, wyrwano sadzonki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ Numer 1/2008 Teresiński Miesięcznik Samorządowy ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ czytaj strona 4 Zmodernizowana zostanie Oczyszczalnia Ścieków w Granicach. Mimo przygotowań

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nagrodzono projekty. Kurier Gryfowski - Marzec 2009

Nagrodzono projekty. Kurier Gryfowski - Marzec 2009 Nagrodzono projekty Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji przestrzeni publicznej gryfowskiego rynku wraz z przyległymi ulicami. 4 lutego odbyło

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

gimnazjum Nowe INFORMACJE GMINY HALINÓW w Halinowie Rozliczając PIT Z pierwszej ręki! wpisz Gminę Halinów jako miejsce zamieszkania

gimnazjum Nowe INFORMACJE GMINY HALINÓW w Halinowie Rozliczając PIT Z pierwszej ręki! wpisz Gminę Halinów jako miejsce zamieszkania ISSN 2299-968X nr 8, marzec 2014 pismo bezpłatne Z pierwszej ręki! INFORMACJE Michałów przeciwko wysypisku str. 5 Oddaj 1 procent str. 7 Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli str. 7 Gmina Halinów przystępuje

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo