UMOWA nr../07/aa/2012 zawarta w dniu.2012r.w Kłodawie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr../07/aa/2012 zawarta w dniu.2012r.w Kłodawie."

Transkrypt

1 UMOWA nr../07/aa/2012 zawarta w dniu.2012r.w Kłodawie. Stronami umowy są: Kopalnia Soli Kłodawa S.A. z siedzibą w Kłodawie, Kłodawa, przy ul. Aleja 1000lecia 2, wpisana pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Regon , NIP , zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Prezes Zarządu - Andrzej Radomski 2. Członek Zarządu - Marek Skrzypczak a z siedzibą w prowadzącym działalność na podstawie KRS. w Sądzie Rejonowym w,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON, NIP.., zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez : Na podstawie postępowania przetargowego z dnia r zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Kopalni Soli Kłodawa S.A. Nr./III/2012 z dnia.2012r. strony zawierają umowę o następującej treści : 1. Przedmiot umowy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia. Dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej systemu telekomunikacyjnego w Kopalni Soli Kłodawa S.A. II. Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia. A. Wymagania ogólne 1. Opracowanie projektu technicznego wykonawczego. 2. Opracowanie technologii wykonywania prac realizujących zakres zamówienia przy zachowaniu pełnej sprawności i funkcjonowaniu eksploatowanych systemów łączności. 3. Dostawa nowej centrali telefonicznej i zastąpienie istniejącej centrali. 4. Dostawa nowej przełącznicy głównej i iskrobezpiecznej z techniką przyłączania bez

2 lutowania i zastąpienie istniejących przełącznic. 5. Dostawa komputerowego stanowiska do zarządzania i nadzoru. 6. Dostawa systemu taryfikacji rozmów. 7. Dostawa serwera czasu rzeczywistego. 8. Dostawa systemowych pulpitów łączności telefonicznej dla potrzeb służb dyspozytorskich. 9. Dostawa cyfrowych systemowych i analogowych aparatów telefonicznych. 10. Dostawa stanowisk operatorskich informacyjno - łączeniowych. 11. Dostawa terminali telefonicznych w technologii VoIP (Voice over IP). 12. Dostawa kabli i przewodów do realizacji przedmiotu zamówienia. 13. Wykonanie wszelkich niezbędnych połączeń i zakończeń kablowych oraz zabudowa niezbędnego osprzętu na przełącznicy głównej i iskrobezpiecznej, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 14. Demontaż przełącznicy głównej i iskrobezpiecznej oraz istniejącej centrali telefonicznej ALCATEL 5200 BCN. 15. Przeszkolenie operatorów i administratorów w zakresie obsługi oferowanych urządzeń systemu telekomunikacyjnego. 16. Opracowanie instrukcji przeglądów i konserwacji systemu telekomunikacyjnego opartego na nowej centrali telefonicznej. 17. Opracowanie dokumentacji wprowadzonych zmian w systemie telekomunikacyjnym w formie wskazanej przez organ nadzoru górniczego wydającego zezwolenie na ruch urządzeń. 18. Dostarczenie układu zasilania centrali na czas konfiguracji i rozruchu nowego systemu telekomunikacyjnego. 19. Zapewnienie wymaganego przepisami zasilania podstawowego i rezerwowego urządzeń centrali telefonicznej, wykorzystując istniejące zasilania, a w razie konieczności rozbudować o niezbędne urządzenia siłowni. B. Wymagania szczegółowe 1. Centrala telefoniczna (system telekomunikacyjny): 1. system telekomunikacyjny, którego częścią jest centrala telefoniczna, musi posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, 2. urządzenia wchodzące w skład centrali muszą spełniać wymagania dotyczące systemu oceny zgodności, 3. system telekomunikacyjny oparty na nowej centrali musi współpracować z istniejącym systemem łączności do Kierowania Akcją Ratowniczą, systemem łączności alarmoworozgłoszeniowym typu STAR oraz systemem łączności iskrobezpiecznej typu UTI. Możliwość współpracy z ww. systemami musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 4. centrala telefoniczna musi współpracować z operatorem łączności zewnętrznej, 5. system telekomunikacyjny powinien posiadać zintegrowane systemowo rozwiązanie programowe i sprzętowe zapewniające obsługę łączy telefonicznych w technologii VoIP (Voice over IP), 6. centrala powinna umożliwiać realizowanie połączeń konferencyjnych, 7. centrala telefoniczna powinna zapewniać pełną redundancję centralnej części systemu zdublowane powinny zostać procesory, pamięć, pole komutacyjne, wszystkie elementy sterowania zapewniające automatyczne przełączanie systemów w razie awarii, 8. centrala telefoniczna powinna zapewniać możliwość wymiany istotnych elementów

3 systemu w trybie hot swap bez przerywania pracy systemu, 9. centrala powinna posiadać system telefonii bezprzewodowej DECT z możliwością obsługi, dla 30 aparatów, 10. centrala powinna być wyposażona w aplikację centralnej książki telefonicznej, 11. centrala powinna umożliwiać łatwą rozbudowę, infrastruktura łączności powinna umożliwiać dalszą rozbudowę systemu (do min portów), 12. centrala powinna zapewniać możliwość wynoszenia abonentów analogowych na odległość do 10 km i możliwość wynoszenia abonentów systemowych na odległość do co najmniej 2 km za pomocą jednej pary miedzianej 0,8 mm, 13. centrala musi posiadać nośnik umożliwiający archiwizację konfiguracji, ustawień oraz wszelkich baz danych, 14. centrala powinna dawać możliwość uruchomienia systemu zapowiedzi słownej, 15. centrala powinna dawać możliwość tworzenia przez administratora systemu zamkniętych grup użytkowników posiadających różne klasy obsługi, 16. system powinien posiadać rozwiązanie systemowe umożliwiające wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów analogowych linii abonenckich (rezystancja pętli, rezystancja izolacji, impedancja linii, napięcia stałe i zmienne) robot pomiarowy, 17. oprogramowanie centrali telefonicznej jak i aparatów systemowych powinno posiadać interfejs użytkownika, w którym wszelkie komunikaty są w języku polskim. 18. centrala powinna umożliwiać jednoczesną rejestrację rozmów, na co najmniej 8 portów analogowych i 8 portów cyfrowych. Nagrywanie powinno mieć wyraźną sygnalizację w formie zapowiedzi słownej informującej abonenta wywołującego o załączonym nagrywaniu, 19. podstawowe funkcje realizowane przez centralę: realizowanie połączeń telefonicznych wewnątrz systemu oraz do sieci zewnętrznej w trybie automatycznym i w trybie ręcznym, prezentacja numeru abonenta wywołującego na łączach analogowych w standardzie FSK, wybieranie skrócone, zawieszenie połączenia, przeniesienie wywołań, w formie usługi, na dowolnego abonenta wewnątrz systemu, przekazywanie (przekierowywanie) połączenia, przechwytywanie wywołania, dyskryminacja połączeń, połączenia konferencyjne, połączenie oczekujące, bezpośrednie wybieranie numeru abonenta wewnętrznego centrali PABX, włączanie się na trzeciego do prowadzonej rozmowy (przy odpowiedniej klasie dostępu tej usługi), spełnienie wymagań 640 ust.1, pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), 20. wyposażenie centrali: - dla 750 analogowych łączy abonenckich z sygnalizacją dekadową TA i DTMF oraz prezentacją numeru abonenta w standardzie FSK, - dla 56 cyfrowych łączy abonenckich 2B+D, do podłączenia cyfrowych aparatów systemowych,

4 - moduł abonencki VoIP z obsługą jednoczesną 16 kanałów wraz z odpowiednią licencją do obsługi więcej niż 16 abonentów, - dla 2 łączy cyfrowych PCM 30/32, - dla 4 łączy cyfrowych ISDN PRA (30B+D), - dla 8 łączy cyfrowych ISDN BRA (2B+D), - 8 wyposażeń liniowych TM do obsługi analogowych łączy sieci zewnętrznej. 2. Stanowiska informacyjno - łączeniowe (AWIZO): 1. stanowiska AWIZO w ilości 2 szt., 2. stanowiska wyposażone w terminal komputerowy PC, klawiaturę + mysz, z monitorem min. 22" + cyfrowy aparat systemowy (rezerwa na wypadek awarii komputera PC), 3. stanowisko wyposażone w cyfrowy aparat systemowy do zabezpieczenia ruchu telefonicznego przy prowadzeniu akcji ratowniczej 1 szt., 4. stanowiska powinny umożliwiać ręczne zestawianie połączeń przychodzących, wychodzących, wewnętrznych, 5. prezentacja informacji na stanowisku o wywołaniach przychodzących (tzw. kolejka), 6. stanowiska wyposażone w książkę telefoniczną z możliwością bezpośredniego wybierania numerów, 7. możliwość włączenia się obsługi AWIZA w prowadzoną rozmowę telefoniczną (na tle sygnału ostrzegawczego), 8. stanowiska wyposażone w mikrotelefony umożliwiające operatorowi prowadzenie rozmowy z abonentami, 9. stanowiska wyposażone w 8 zestawów słuchawkowych nagłownych dla obsługi, 10. oprogramowanie stanowisk musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. 3. Stanowiska komputerowe do zarządzania i nadzoru systemem: 1. liczba stanowisk 2 szt., 2. stanowiska wyposażone w komputer stacjonarny typu RACK, monitor LCD 22, klawiaturę + mysz, oraz drukarkę laserową kolorową formatu A3 z możliwością pracy w sieci LAN, 3. oprogramowanie stanowisk do zarządzania, nadzoru, konfiguracji systemu telekomunikacyjnego (w języku polskim) z możliwością: - monitorowania systemu w trybie on-line, - diagnostyki poszczególnych modułów systemu, - definiowania użytkowników z odpowiednimi prawami dostępu, - informowania obsługi o nieprawidłowościach w pracy systemu telekomunikacyjnego w postaci alarmu, 4. stanowiska mają umożliwiać archiwizację bazy danych z możliwością przeniesienia na nośnik pamięci masowej, 5. stanowiska mają umożliwiać zarządzaniem systemem za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. 4. System taryfikacji rozmów: 1. stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny, monitor LCD 22, klawiaturę + mysz, 2. stanowisko taryfikacji powinno zapewnić taryfikację połączeń zewnętrznych i wewnętrznych systemu telekomunikacyjnego,

5 3. stanowisko ma pozwalać na wprowadzanie dowolnych taryf cenowych dla wszystkich typów połączeń, 4. oprogramowanie systemu musi być w języku polskim. 5. Przełącznica główna: a) przyścienna np. typu KRONE, z techniką przyłączania bez lutowania, b) pojemność strony stacyjnej 1200 NN (łączówki rozłączne), c) pojemność strony liniowej 1200 NN (łączówki rozłączne), d) zabezpieczenia przepięciowe linii dla 500 NN, 50 magazynków dla montażu 10 odgromników, e) wyposażenie przełącznicy: - przyrząd montażowy 3 szt., - nakładka opisowa uchylna 2/10 80 szt., - sznur pomiarowy z wtykiem rozłącznym 3 szt., - sznur łączeniowy 2/2 3 szt., - kołek izolujący 200 szt. 6. Przełącznica iskrobezpieczna: a) przyścienna np. typu KRONE, z techniką przyłączania bez lutowania, b) pojemność strony stacyjnej 400 NN (łączówki rozłączne), c) pojemność strony liniowej 400 NN (łączówki rozłączne), d) sprzęt dodatkowy: Miernik iskrobezpieczny teletechniczny typu MIT 1 szt. 7. Pulpit łączności telefonicznej dla potrzeb służb dyspozytorskich: a) pulpit dyspozytorski - 1 szt. wyposażony w: - stację roboczą PC, - monitor dotykowy LCD min. 22", - mikrotelefon, - głośnik zewnętrzny, - mikrofon zewnętrzny (w wykonaniu łabędzia szyja ), - interfejs do systemu nagrywania, - interfejs graficzny użytkownika w języku polskim, b) zestaw nagłowny mikrofon słuchawka na jedno ucho, rozłączny 6 szt., c) pulpit powinien mieć możliwość wejścia na trzeciego do zajętego abonenta centrali, z możliwością rozłączenia połączenia, d) pulpit powinien zapewniać skrócone wybieranie z programowalnych list zakładanych przez dyspozytora, e) pulpit powinien posiadać aplikację książki telefonicznej, zarządzaną centralnie przez dyspozytora, dostęp chroniony hasłem, f) pulpit powinien posiadać możliwość archiwizacji list połączeń z historią, co najmniej 100 ostatnich połączeń, g) pulpit powinien zapewniać: - co najmniej 120 klawiszy programowalnych, - optyczną sygnalizację stanu klawiszy liniowych, - możliwość łatwego przemieszczania, powielania, modyfikowania lub usuwania przez użytkownika klawiszy konsoli dyspozytorskiej, - pasek narzędzi na ekranie dający bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji

6 systemu, h) pulpit powinien zapewniać połączenia wychodzące realizowane za pomocą: - szybkiego wybierania za pomocą elektronicznej książki telefonicznej, - wybierania numeru abonenta przy pomocy klawiatury wybierczej, - powtórnego wybieranie numeru (ostatni wybrany lub zapamiętany numer), - przycisków programowalnych jako gorące linie połączenie z abonentem gorącej linii poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku przypisanego do jego portu, i) pulpit powinien zapewniać połączenia przychodzące odbierane za pomocą: - automatycznego zgłoszenia się poprzez podniesienie mikrotelefonu do pierwszego abonenta z kolejki wywołań lub selektywny wybór abonenta kursorem na monitorze, - przycisków liniowych, - przycisków bezpośredniego wyboru, - listy połączeń przychodzących, j) pulpit powinien posiadać możliwość realizacji połączeń konferencyjnych, k) pulpit rezerwowy cyfrowy aparat telefoniczny systemowy z przystawką rozszerzającą, l) adaptacja stanowiska dyspozytora związana z zabudową nowych urządzeń systemu telekomunikacyjnego. Uwaga! Pulpit dyspozytorski znajduje się w dyspozytorni zakładowej oddalony 500 m od centrali telefonicznej. 8. Aparaty telefoniczne: 1. aparat telefoniczny analogowy z wyświetlaczem i identyfikacją numeru abonenta wywołującego (FSK) 100 szt., 2. cyfrowy aparat systemowy z możliwością dołączenia przystawki rozszerzającej 50 szt., 3. przystawka rozszerzająca do cyfrowych aparatów systemowych 10 szt., 4. aparat bezprzewodowy systemu DECT, stacje bazowe, zasilacze 12 szt., 5. aparat systemowy w technologii VoIP 5 szt., - podświetlany wyświetlacz 144 x 128 pikseli, min 10 linii, - min. 12 programowalnych przycisków z diodami LED, - tryb głośnomówiący, - zasilanie z sieci LAN i/lub zasilaczem AC. 9. Komunikacja teleinformatyczna: a) poszczególne elementy systemu telekomunikacyjnego (centrala telefoniczna, system rejestracji rozmów, system taryfikacyjny, pulpit dyspozytorski, komputery nadzoru i administracji) powinny zostać włączone do wydzielonej sieci LAN, b) spełnienie wymagań 636 ust.2, pkt.1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz z późniejszymi zmianami) w związku z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). 10. Sprzęt komputerowy: Zastosowane do realizacji zadania komputery powinny spełniać, co najmniej niżej wymienione wymagania: a) procesor min. 3,0 GHz, 4-rdzeniowy,

7 b) pamięć podręczna procesora min. 2 MB pamięci L2, c) pamięć RAM min. 8 GB, d) dysk twardy interfejs SATA III 6Gbps, min. 1 TB, e) system operacyjny klasy Microsoft Windows 7 Professional PL, f) napęd - DVD±RW Dual Layer, g) płyta główna: obsługująca SATA III 6Gbps, zintegrowana karta graficzna (HDMI, DVI-D, D-SUB), zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane porty USB 3.0 (min. 1), karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, h) monitor LCD min. 22". 11. Zakres budowlany: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić adaptację pomieszczenia, w którym zabudowane są: centrala telefoniczna, system łączności iskrobezpiecznej typu UTI, przełącznica główna, stanowisko pomiarowe, stanowisko utrzymaniowe systemu łączności typu STAR. Wymiary pomieszczenia: powierzchnia podłogi 18 m 2, ściany o wysokości 3,20 m. Zakres adaptacji obejmuje: - zdjęcie istniejącej boazerii, - zabudowa płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i ich pomalowanie, - zabudowa sufitu podwieszanego kasetonowego z możliwością łatwego demontażu celem uzyskania dostępu do drabinek kablowych, - wymiana drzwi do pomieszczenia centrali telefonicznej, - modernizacja instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń, - zabudowa drabinek kablowych, - dostawa mebli: trzy biurka + fotele, - dostawa i zabudowa wideo-domofonu na wejściu do budynku centrali. 12. Szkolenia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić szkolenie 6 pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi, przeglądów i konserwacji systemu telekomunikacyjnego. Szkolenie powinno zakończyć się otrzymaniem uprawnień do obsługi, przeglądów i konserwacji ww. systemu. Ponadto należy przeprowadzić szkolenie pracownikom obsługi AWIZA telefonicznego oraz dyspozytorom zakładu górniczego w zakresie obsługi urządzeń nowego systemu telekomunikacyjnego. Szkolenia przeprowadzić na stanowiskach pracy. 13. Wymagane dokumenty jednorazowo przed realizacją zadania: a) projekt techniczny wykonawczy zadania, b) dopuszczenie Prezesa WUG dla systemu telekomunikacyjnego opartego na nowej centrali telefonicznej. 14. Wymagane dokumenty przy każdej dostarczonej partii wyrobów: a) deklaracja zgodności WE, b) karty gwarancyjne, c) instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń,

8 d) zaświadczenia producenta, karty badania. 15. Warunki wykonania usługi: a) centrala telefoniczna jest obiektem podstawowym zakładu górniczego. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie mogą w żadnym stopniu ograniczyć jej funkcjonalności, b) zmiany w konfiguracji centrali telefonicznej oraz połączenia kablowe, gdzie konieczne będzie ograniczenie funkcjonalności centrali, należy przeprowadzać w dni wolne od pracy za zgodą KRZG Kopalni Soli Kłodawa S.A., c) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników zatrudnionych do wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, d) Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach powstałych w wyniku wykonywania zamówienia. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zutylizuje odpady powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia, e) wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i narzędzia potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. 16. Wymagania formalno - prawne dotyczące przedmiotu zamówienia: a) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nieużywanym wcześniej w innych projektach, b) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy nie może być sprzętem poddanym procesowi odnowienia, c) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi posiadać świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. Pakiet usług gwarancyjnych musi być kierowany do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, d) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek UE, e) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi posiadać zainstalowane tylko oryginalne komponenty, nie dopuszcza się stosowania zamienników, f) dostarczane urządzenia i oprogramowanie musi pochodzić z legalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i nie posiadać wad prawnych, zaś korzystanie z niego przez Zamawiającego nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Oprogramowanie będące integralną częścią dostarczanych urządzeń sieciowych musi być licencjonowane na użytkownika końcowego (Zamawiającego), g) data produkcji sprzętu dostarczonego w ramach realizacji umowy nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy, h) przez czas trwania świadczeń gwarancyjnych Zamawiający musi mieć dostęp i prawo do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania systemowego urządzeń, i) wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta lub dystrybutora, poświadczający informacje z punktów b-h, j) Wykonawca będzie dokonywał przeglądów okresowych zabudowanego systemu w czasie i terminach wynikających z DTR urządzeń, k) Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta na montaż i instalację systemów bezpieczeństwa oraz serwis gwarancyjny, l) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że dysponuje osobami posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji kierownictwa i osób dozoru ruchu, sprawujących nadzór nad pracownikami prowadzącymi roboty wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze ( Dz. U. nr 163, poz. 981 ) oraz kwalifikacjami D i E

9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami): - przynajmniej jedna osoba, która uzyskała stwierdzenie kwalifikacji wyższego dozoru ruchu w specjalności teletechnicznej oraz kwalifikacje typu D i E, zatrudnionej minimum 3-miesiące przed terminem otwarcia ofert w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, - przynajmniej jedna osoba, która uzyskała stwierdzenie kwalifikacji średniego dozoru ruchu w specjalności teletechnicznej oraz kwalifikacje typu D i E, zatrudnionej minimum 3-miesiące przed terminem otwarcia ofert w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, - jedna osoba posiadająca uprawnienia projektowe bez ograniczeń do powyższego zadania, - co najmniej trzy osoby posiadające uprawnienia na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz kwalifikacje typu E, zatrudnionych minimum 3-miesiące przed terminem otwarcia ofert na umowę o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, m) Wykonawca musi spełnić warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenie, to znaczy: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres) wykonali dostawy/usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: tj. wykonali, co najmniej 3 dostawy / usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 PLN netto każda. 17. Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych zamawiającego. Wykonawca do oferty dołączy: a) dopuszczenie Prezesa WUG na stosowanie oferowanego systemu w podziemnych zakładach górniczych, b) wypis z dokumentacji techniczno - ruchowej systemu i zastosowanych urządzeń, c) kopię istniejących zapisów w dokumentacji techniczno- ruchowej potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w pkt. jw., d) deklarację zgodności WE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, oraz zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U Nr 82 poz. 556), w której potwierdzi spełnienie wymagań, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1089) w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, e) kopię powiadomienia o zapewnieniu jakości określone w pkt. 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - ważne, co najmniej do r., f) kopię zapisów w dokumentacji techniczno - ruchowej systemu wymienionej w decyzji dopuszczeniowej, potwierdzających współpracę systemu z urządzeniami telekomunikacyjnymi zabudowanymi na kopalni. 18. Wymagane warunki gwarancji i serwisu:

10 1. wszystkie dostarczone elementy oferowanego przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, 2. okres gwarancji - minimum 24 miesiące od daty uruchomienia u Zamawiającego, 3. zapewnienie dostaw części zamiennych i świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę we wszystkie dni tygodnia przez cały okres gwarancji z dyspozycyjnością 24 godz./dobę, 4. działania serwisowe muszą być podjęte w ciągu 2 godzin od powiadomienia telefonicznego, a uruchomienie danego urządzenia powinno nastąpić w ciągu 8 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego, potwierdzonego faxem, 5. wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów winna nastąpić w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie, potwierdzonego faxem, 6. Wykonawca dostarczy karty wyposażenia centrali telefonicznej, które Zamawiający wykorzysta jako rezerwę serwisową w czasie awarii. Szczegółowy wykaz kart zostanie uzgodniony z Zamawiającym, 7. Wykonawca zagwarantuje dostawę części i podzespołów rezerwowych w okresie, co najmniej 10 lat od daty zakończenia produkcji urządzenia, 8. Wykonawca zobowiąże się do usunięcia wad i usterek, które wynikną przy odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni, 9. Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad wynikających z winy Wykonawcy, które ujawnią się w czasie gwarancji, 10. naprawy, remonty podzespołów i dostawy części po upływie okresu gwarancji Wykonawca zabezpieczy w oparciu o odrębną Umowę serwisową (umowa płatna). 19. Dodatkowe informacje: a) urządzenia wchodzące w skład siłowni istniejącej centrali telefonicznej to trzy moduły prostownikowe typu SLIMLINE RECTIFIER 1500, inwertor DC/AC typu MSI /230V oraz dwie baterie akumulatorów stacjonarnych o napięciu 48V typu 5OPzS250, o pojemności 250 Ah każda, b) urządzenia pracujące na napięciu 230 V AC wymagające 12-godzinnego zasilania gwarantowanego to oświetlenie awaryjne (45 VA) oraz wymagające 4-godzinnego zasilania gwarantowanego to stanowisko utrzymaniowe systemu STAR (450 VA), c) wszelkie niezbędne informacje będą przekazane przedstawicielom Oferenta podczas wizji lokalnej. 20. Wymagania techniczno organizacyjne wykonywania prac: a) prace związane z realizacją przedmiotu przetargu będą wykonywane na czynnym systemie telekomunikacyjnym zakładu górniczego, którego częścią jest centrala telefoniczna Kopalni Soli Kłodawa S.A., b) termin rozpoczęcia prac w ww. obiekcie uzgodniony zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu przetargu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, c) prace należy prowadzić etapami, w terminach ustalonych z Zamawiającym, zapewniając ciągłość pracy centrali telefonicznej, d) Wykonawca opracuje harmonogram prac wskazując w nim zakresy prac możliwych do wykonania w trakcie pracy centrali telefonicznej oraz zakresy prac, dla których jest konieczne będzie zatrzymanie pracy centrali telefonicznej. Harmonogramy prac zostaną uzgodnione tak, aby nie dopuścić do zakłócenia funkcjonalności pracy centrali, e) prace możliwe do wykonania w trakcie pracy centrali telefonicznej mogą być prowadzone w dni robocze oraz w dni wolne od pracy na zmianie I, II lub III,

11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac prowadzonych przez Wykonawcę na czas potrzebny do wykonania innych nieplanowych prac wynikłych w czasie ruchu centrali telefonicznej lub/i systemu telekomunikacyjnego. Terminy wykonania prac wymagających wyłączenia centrali telefonicznej lub/i systemu telekomunikacyjnego będą ustalone w cotygodniowych obłożeniach uzgodnionych ze Sztygarem oddziałowym Oddziału Elektrycznego Dołowego E-2 i akceptowanych przez KDEM Kopalni Soli Kłodawa, f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odbiorów częściowych robót, g) Zamawiający, dla zrealizowania przedmiotu przetargu, zapewni Wykonawcy: - łaźnię (bez możliwości korzystania z szatni), - punkt medyczny w dni robocze, - plac magazynowy, - po przedstawieniu listy pracowników - przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie bhp, h) Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego i magazynowowarsztatowego. 21. Wymagania w zakresie BHP. Wszystkie roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu przetargu wykonywane będą przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Prace prowadzone w ruchu zakładu górniczego wykonywane będą przez osoby posiadające stwierdzone przez organ nadzoru górniczego kwalifikacje w odpowiedniej specjalności oraz pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 1) Wykonawca zatrudni do wykonania przedmiotu przetargu pracowników: a) posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia, ujętych w punkcie 16 Wymagania formalno - prawne dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania przedmiotu przetargu, b) pracowników przeszkolonych w zakresie przepisów wykonywania prac w zakładzie górniczym, c) pracowników ubezpieczonych od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem, d) pracowników posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie, e) pracowników zapoznanych ze stanowiskową instrukcją pracy oraz technologią wykonania prac, f) pracowników wyposażonych w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, g) pracowników przeszkolonych przez Zamawiającego w zakresie: - obowiązujących instrukcji przy wykonywaniu prac w Kopalni Soli Kłodawa S.A, - obowiązujących przepisów bhp, - prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, - dokumentu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego oraz środków profilaktycznych koniecznych do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka, - porządku i dyscypliny pracy, - znajomości rejonu prowadzenia prac i dróg ucieczkowych, - zasad łączności i alarmowania, - bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, - występujących zagrożeń w miejscu pracy, - rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac,

12 - rozmieszczenia środków gaśniczych, - sposobu zgłoszenia wypadków i zagrożeń; 2) przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy: a) opracowane dla potrzeb wykonywanych prac technologie, zgodnie z którymi prace będą prowadzone. Technologie muszą być zaakceptowane przez KDEM i zatwierdzone przez KRZG Kopalni Soli Kłodawa S.A. b) schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób sprawujących nadzór nad pracami prowadzonymi na terenie Kopalni Soli Kłodawa S.A. ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmian w strukturze organizacyjno osobowej Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji dokumentów, c) szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a podmiotem Wykonawcą w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu zakładu górniczego, d) potwierdzenia zapoznania się pracowników Wykonawcy z obowiązującymi technologiami, dokumentacjami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanych prac (imienna lista z oryginałami podpisów pracowników Wykonawcy), e) imienny wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu przetargu wraz z dokumentami o ich aktualnych badaniach lekarskich, badaniach specjalistycznych, wymaganymi dla danego stanowiska pracy, szkoleniach okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, f) imienny wykaz pracowników Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji przedmiotu przetargu oraz kopie stwierdzonych kwalifikacji szczególnych (zatwierdzenia, uprawnienia), g) imienny wykaz pracowników Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji przedmiotu przetargu posiadających kwalifikacje spawacza oraz kopie stwierdzonych kwalifikacji szczególnych (zatwierdzenia, uprawnienia). Przedłożenie ww. dokumentów warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia prac; 3) Zamawiający przekaże Wykonawcy rejon wykonywania prac w oparciu o sporządzony protokół przekazania rejonu; 4) osoby obsługujące sprzęt (maszyny i urządzenia) niezbędne do realizacji przedmiotu przetargu winne posiadać aktualne uprawnienia i upoważnienia oraz inne wymagane przepisami dokumenty pozwalające na ich obsługę; 5) za szkody powstałe w przekazanym rejonie, oraz za szkody powstałe z niedostatecznych zabezpieczeń, wynikłe z działań Wykonawcy, odpowiada Wykonawca; 6) prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym w Kopalni Soli Kłodawa S.A. regulaminem pracy; 7) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem przetargu oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia prac do przekazania przedmiotu przetargu Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej oraz od działań siły wyższej; 8) Wykonawca wyposaży wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu przetargu w ubrania robocze i sprzęt ochrony indywidualnej; 9) Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie przepisów BHP obowiązujących na terenie zakładu górniczego;

13 10) w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do: a) niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy, b) zabezpieczenia miejsca wypadku, c) udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy, d) udzielenia wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej dokona służba BHP Wykonawcy z udziałem przedstawiciela działu BHPiS Zamawiającego; 11) prowadzenie prac spawalniczych może odbywać się na warunkach określonych w Zarządzeniu KRZG i szczegółowych instrukcjach obowiązujących w Kopalni Soli Kłodawa S.A Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy, tj. spełnienia świadczeń określonych w 1 w terminie do r. 2. Strony zgodnie ustalają, że przez wykonanie umowy rozumieją datę podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń. 3. Wraz z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy, tj.: a) protokół odbioru końcowego, Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich świadczeń, objętych umową. O planowanym terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone zostanie w formie pisemnego protokołu odbioru. 2. Końcowy protokół odbioru podpisany przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń, stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT. 3. Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może wyznaczyć termin ich usunięcia, 5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia, użyte do usunięcia wad Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej. 2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 3. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.

14 4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobach wykonujących przedmiot umowy w jego imieniu. 1. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi.zł (słownie: ) + VAT Powyższa cena jest rozumiana jako cena stała netto w okresie obowiązywania umowy. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki, obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 3. Cena, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzględnia wszelkie koszty, poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania umowy. Kwota ceny obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń, określonych w umowie, i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje, z tytułu należytego wykonania umowy (również koszty opracowania projektów, technologii, badań i odbiorów, oraz innych czynności niezbędnych do zgodnego z prawem eksploatacji przedmiotu Umowy). 4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata ceny nastąpi w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu końcowej faktury VAT, którą Wykonawca ma prawo wystawić najwcześniej po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń. 5. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Strony zgodnie ustalają, że za dzień zapłaty ceny uważać się będzie dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do sprawdzenia przebiegu realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót oraz uzyskiwania, na żądanie, informacji od Wykonawcy o postępie pracy są: a) Dariusz Kozajda Główny Elektryk b) Tomasz Rządkowski- Nadsztygar Elektryczny, c) Aleksander Andrzejewski - St. Inspektor ds. Wykonawstwa Robót. 2. Przedstawicielami Wykonawcy, upoważnionymi do dozoru nad pracami i reprezentujących Wykonawcę w sprawach związanych z realizacją umowy są: a).-, b).- c).- 3. Podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Kopalni Soli Kłodawa SA a Wykonawcą, określony jest w dokumencie Pt.: Ustalenia Warunków Technicznych i Koordynacji Prac (zgodnie z 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z późn. zm.), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 7. Odszkodowania i kary umowne 1. Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem umowy, w stosunku do terminów określonych w umowie, w tym 2 ust. 1 i 6 ust. 4 pkt. 1, w wysokości 0,05 % wartości netto umowy, o której mowa w 8 ust. 1 za każdy pełny dzień opóźnienia w należytym wykonaniu Umowy.

15 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości netto umowy, o której mowa w 7 ust W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości netto umowy, o której mowa w 7 ust W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 5. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. 6. Strony mogą w drodze odrębnego pisemnego porozumienia odstąpić od wzajemnego naliczania kar umownych i odsetek. 7. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania na podstawie niniejszego paragrafu. 8 Odstąpienie od umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego i natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przepisów i stworzenia zagrożenia dla ludzi i ruchu zakładu górniczego, bezpieczeństwa powszechnego. 9. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przekształceniach własnościowych jego przedsiębiorstwa. Dotyczy to m.in. obowiązku złożenia pisemnej informacji o podmiocie, który nabył udziały w jego przedsiębiorstwie, o ile zdarzenie to będzie miało miejsce w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a także w okresie obowiązywania gwarancji. 2. Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji. Naruszenie powyższych obowiązków przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek nienależytego wykonywania zawartej Umowy, a samo dokonanie przelewu wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - skutkować będzie nieważnością takiej czynności. 3. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, leżą po stronie Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania ze sprawnych środków transportu (dot. niekontrolowanego wycieku oleju, nadmiernej emisji spalin, itp.). 5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012 UMOWA - NR /2012 Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RAP.272.28.2014

Umowa Nr RAP.272.28.2014 RAP.272.28.2014 załącznik nr 5 do SIWZ Umowa Nr RAP.272.28.2014 Zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PROJEKT UMOWY DOSTAWY PROJEKT UMOWY DOSTAWY U M O W A NR... W dniu... w oparciu o wyniki postępowania w trybie Zapytania ofertowego pomiędzy Zamawiającym, tj.: Uzdrowisko Cieplice Spółka z o.o., 58-560 Jelenia Góra, ul. P.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

Umowa. następującej treści:

Umowa. następującej treści: Umowa Zawarta w Białymstoku w dniu... (zwana dalej Umową), pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a...... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 zawarta w dniu.2014 r w Wierzbicy pomiędzy Gminą Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Wójta Gminy Dariusza Myśliwca

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014 UMOWA NR NA/RK/.. /2014 (Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) zawarta pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach;

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR

- Projekt umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR - Projekt umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu.. 2012 r. w Wałbrzychu, pomiędzy: Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Panem Grzegorzem Kułakiem z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:...

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... Wzór umowy Umowa nr.../2015 zawarta w dniu... r, pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3- ZAPO/36/09/2014. Wzór umowy 2..

Załącznik nr 3- ZAPO/36/09/2014. Wzór umowy 2.. Załącznik nr 3- ZAPO/36/09/2014 Wzór umowy zawarta w dniu... 2014 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013

UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013 Nr sprawy: SIWZ ZRB/KZB-G/7720-40/2013 UMOWY Zał. Nr 4 do PROJEKT UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013 zawarta dnia..2013r. w Warszawie pomiędzy: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Umowa wzór Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Załącznik nr 2 część A Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie /projekt/ pomiędzy : Jednostką Wojskową 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392 tel. 22 6892338,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo