UMOWA nr../07/aa/2012 zawarta w dniu.2012r.w Kłodawie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr../07/aa/2012 zawarta w dniu.2012r.w Kłodawie."

Transkrypt

1 UMOWA nr../07/aa/2012 zawarta w dniu.2012r.w Kłodawie. Stronami umowy są: Kopalnia Soli Kłodawa S.A. z siedzibą w Kłodawie, Kłodawa, przy ul. Aleja 1000lecia 2, wpisana pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Regon , NIP , zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Prezes Zarządu - Andrzej Radomski 2. Członek Zarządu - Marek Skrzypczak a z siedzibą w prowadzącym działalność na podstawie KRS. w Sądzie Rejonowym w,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON, NIP.., zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez : Na podstawie postępowania przetargowego z dnia r zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Kopalni Soli Kłodawa S.A. Nr./III/2012 z dnia.2012r. strony zawierają umowę o następującej treści : 1. Przedmiot umowy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia. Dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej systemu telekomunikacyjnego w Kopalni Soli Kłodawa S.A. II. Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia. A. Wymagania ogólne 1. Opracowanie projektu technicznego wykonawczego. 2. Opracowanie technologii wykonywania prac realizujących zakres zamówienia przy zachowaniu pełnej sprawności i funkcjonowaniu eksploatowanych systemów łączności. 3. Dostawa nowej centrali telefonicznej i zastąpienie istniejącej centrali. 4. Dostawa nowej przełącznicy głównej i iskrobezpiecznej z techniką przyłączania bez

2 lutowania i zastąpienie istniejących przełącznic. 5. Dostawa komputerowego stanowiska do zarządzania i nadzoru. 6. Dostawa systemu taryfikacji rozmów. 7. Dostawa serwera czasu rzeczywistego. 8. Dostawa systemowych pulpitów łączności telefonicznej dla potrzeb służb dyspozytorskich. 9. Dostawa cyfrowych systemowych i analogowych aparatów telefonicznych. 10. Dostawa stanowisk operatorskich informacyjno - łączeniowych. 11. Dostawa terminali telefonicznych w technologii VoIP (Voice over IP). 12. Dostawa kabli i przewodów do realizacji przedmiotu zamówienia. 13. Wykonanie wszelkich niezbędnych połączeń i zakończeń kablowych oraz zabudowa niezbędnego osprzętu na przełącznicy głównej i iskrobezpiecznej, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 14. Demontaż przełącznicy głównej i iskrobezpiecznej oraz istniejącej centrali telefonicznej ALCATEL 5200 BCN. 15. Przeszkolenie operatorów i administratorów w zakresie obsługi oferowanych urządzeń systemu telekomunikacyjnego. 16. Opracowanie instrukcji przeglądów i konserwacji systemu telekomunikacyjnego opartego na nowej centrali telefonicznej. 17. Opracowanie dokumentacji wprowadzonych zmian w systemie telekomunikacyjnym w formie wskazanej przez organ nadzoru górniczego wydającego zezwolenie na ruch urządzeń. 18. Dostarczenie układu zasilania centrali na czas konfiguracji i rozruchu nowego systemu telekomunikacyjnego. 19. Zapewnienie wymaganego przepisami zasilania podstawowego i rezerwowego urządzeń centrali telefonicznej, wykorzystując istniejące zasilania, a w razie konieczności rozbudować o niezbędne urządzenia siłowni. B. Wymagania szczegółowe 1. Centrala telefoniczna (system telekomunikacyjny): 1. system telekomunikacyjny, którego częścią jest centrala telefoniczna, musi posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, 2. urządzenia wchodzące w skład centrali muszą spełniać wymagania dotyczące systemu oceny zgodności, 3. system telekomunikacyjny oparty na nowej centrali musi współpracować z istniejącym systemem łączności do Kierowania Akcją Ratowniczą, systemem łączności alarmoworozgłoszeniowym typu STAR oraz systemem łączności iskrobezpiecznej typu UTI. Możliwość współpracy z ww. systemami musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 4. centrala telefoniczna musi współpracować z operatorem łączności zewnętrznej, 5. system telekomunikacyjny powinien posiadać zintegrowane systemowo rozwiązanie programowe i sprzętowe zapewniające obsługę łączy telefonicznych w technologii VoIP (Voice over IP), 6. centrala powinna umożliwiać realizowanie połączeń konferencyjnych, 7. centrala telefoniczna powinna zapewniać pełną redundancję centralnej części systemu zdublowane powinny zostać procesory, pamięć, pole komutacyjne, wszystkie elementy sterowania zapewniające automatyczne przełączanie systemów w razie awarii, 8. centrala telefoniczna powinna zapewniać możliwość wymiany istotnych elementów

3 systemu w trybie hot swap bez przerywania pracy systemu, 9. centrala powinna posiadać system telefonii bezprzewodowej DECT z możliwością obsługi, dla 30 aparatów, 10. centrala powinna być wyposażona w aplikację centralnej książki telefonicznej, 11. centrala powinna umożliwiać łatwą rozbudowę, infrastruktura łączności powinna umożliwiać dalszą rozbudowę systemu (do min portów), 12. centrala powinna zapewniać możliwość wynoszenia abonentów analogowych na odległość do 10 km i możliwość wynoszenia abonentów systemowych na odległość do co najmniej 2 km za pomocą jednej pary miedzianej 0,8 mm, 13. centrala musi posiadać nośnik umożliwiający archiwizację konfiguracji, ustawień oraz wszelkich baz danych, 14. centrala powinna dawać możliwość uruchomienia systemu zapowiedzi słownej, 15. centrala powinna dawać możliwość tworzenia przez administratora systemu zamkniętych grup użytkowników posiadających różne klasy obsługi, 16. system powinien posiadać rozwiązanie systemowe umożliwiające wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów analogowych linii abonenckich (rezystancja pętli, rezystancja izolacji, impedancja linii, napięcia stałe i zmienne) robot pomiarowy, 17. oprogramowanie centrali telefonicznej jak i aparatów systemowych powinno posiadać interfejs użytkownika, w którym wszelkie komunikaty są w języku polskim. 18. centrala powinna umożliwiać jednoczesną rejestrację rozmów, na co najmniej 8 portów analogowych i 8 portów cyfrowych. Nagrywanie powinno mieć wyraźną sygnalizację w formie zapowiedzi słownej informującej abonenta wywołującego o załączonym nagrywaniu, 19. podstawowe funkcje realizowane przez centralę: realizowanie połączeń telefonicznych wewnątrz systemu oraz do sieci zewnętrznej w trybie automatycznym i w trybie ręcznym, prezentacja numeru abonenta wywołującego na łączach analogowych w standardzie FSK, wybieranie skrócone, zawieszenie połączenia, przeniesienie wywołań, w formie usługi, na dowolnego abonenta wewnątrz systemu, przekazywanie (przekierowywanie) połączenia, przechwytywanie wywołania, dyskryminacja połączeń, połączenia konferencyjne, połączenie oczekujące, bezpośrednie wybieranie numeru abonenta wewnętrznego centrali PABX, włączanie się na trzeciego do prowadzonej rozmowy (przy odpowiedniej klasie dostępu tej usługi), spełnienie wymagań 640 ust.1, pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), 20. wyposażenie centrali: - dla 750 analogowych łączy abonenckich z sygnalizacją dekadową TA i DTMF oraz prezentacją numeru abonenta w standardzie FSK, - dla 56 cyfrowych łączy abonenckich 2B+D, do podłączenia cyfrowych aparatów systemowych,

4 - moduł abonencki VoIP z obsługą jednoczesną 16 kanałów wraz z odpowiednią licencją do obsługi więcej niż 16 abonentów, - dla 2 łączy cyfrowych PCM 30/32, - dla 4 łączy cyfrowych ISDN PRA (30B+D), - dla 8 łączy cyfrowych ISDN BRA (2B+D), - 8 wyposażeń liniowych TM do obsługi analogowych łączy sieci zewnętrznej. 2. Stanowiska informacyjno - łączeniowe (AWIZO): 1. stanowiska AWIZO w ilości 2 szt., 2. stanowiska wyposażone w terminal komputerowy PC, klawiaturę + mysz, z monitorem min. 22" + cyfrowy aparat systemowy (rezerwa na wypadek awarii komputera PC), 3. stanowisko wyposażone w cyfrowy aparat systemowy do zabezpieczenia ruchu telefonicznego przy prowadzeniu akcji ratowniczej 1 szt., 4. stanowiska powinny umożliwiać ręczne zestawianie połączeń przychodzących, wychodzących, wewnętrznych, 5. prezentacja informacji na stanowisku o wywołaniach przychodzących (tzw. kolejka), 6. stanowiska wyposażone w książkę telefoniczną z możliwością bezpośredniego wybierania numerów, 7. możliwość włączenia się obsługi AWIZA w prowadzoną rozmowę telefoniczną (na tle sygnału ostrzegawczego), 8. stanowiska wyposażone w mikrotelefony umożliwiające operatorowi prowadzenie rozmowy z abonentami, 9. stanowiska wyposażone w 8 zestawów słuchawkowych nagłownych dla obsługi, 10. oprogramowanie stanowisk musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. 3. Stanowiska komputerowe do zarządzania i nadzoru systemem: 1. liczba stanowisk 2 szt., 2. stanowiska wyposażone w komputer stacjonarny typu RACK, monitor LCD 22, klawiaturę + mysz, oraz drukarkę laserową kolorową formatu A3 z możliwością pracy w sieci LAN, 3. oprogramowanie stanowisk do zarządzania, nadzoru, konfiguracji systemu telekomunikacyjnego (w języku polskim) z możliwością: - monitorowania systemu w trybie on-line, - diagnostyki poszczególnych modułów systemu, - definiowania użytkowników z odpowiednimi prawami dostępu, - informowania obsługi o nieprawidłowościach w pracy systemu telekomunikacyjnego w postaci alarmu, 4. stanowiska mają umożliwiać archiwizację bazy danych z możliwością przeniesienia na nośnik pamięci masowej, 5. stanowiska mają umożliwiać zarządzaniem systemem za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. 4. System taryfikacji rozmów: 1. stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny, monitor LCD 22, klawiaturę + mysz, 2. stanowisko taryfikacji powinno zapewnić taryfikację połączeń zewnętrznych i wewnętrznych systemu telekomunikacyjnego,

5 3. stanowisko ma pozwalać na wprowadzanie dowolnych taryf cenowych dla wszystkich typów połączeń, 4. oprogramowanie systemu musi być w języku polskim. 5. Przełącznica główna: a) przyścienna np. typu KRONE, z techniką przyłączania bez lutowania, b) pojemność strony stacyjnej 1200 NN (łączówki rozłączne), c) pojemność strony liniowej 1200 NN (łączówki rozłączne), d) zabezpieczenia przepięciowe linii dla 500 NN, 50 magazynków dla montażu 10 odgromników, e) wyposażenie przełącznicy: - przyrząd montażowy 3 szt., - nakładka opisowa uchylna 2/10 80 szt., - sznur pomiarowy z wtykiem rozłącznym 3 szt., - sznur łączeniowy 2/2 3 szt., - kołek izolujący 200 szt. 6. Przełącznica iskrobezpieczna: a) przyścienna np. typu KRONE, z techniką przyłączania bez lutowania, b) pojemność strony stacyjnej 400 NN (łączówki rozłączne), c) pojemność strony liniowej 400 NN (łączówki rozłączne), d) sprzęt dodatkowy: Miernik iskrobezpieczny teletechniczny typu MIT 1 szt. 7. Pulpit łączności telefonicznej dla potrzeb służb dyspozytorskich: a) pulpit dyspozytorski - 1 szt. wyposażony w: - stację roboczą PC, - monitor dotykowy LCD min. 22", - mikrotelefon, - głośnik zewnętrzny, - mikrofon zewnętrzny (w wykonaniu łabędzia szyja ), - interfejs do systemu nagrywania, - interfejs graficzny użytkownika w języku polskim, b) zestaw nagłowny mikrofon słuchawka na jedno ucho, rozłączny 6 szt., c) pulpit powinien mieć możliwość wejścia na trzeciego do zajętego abonenta centrali, z możliwością rozłączenia połączenia, d) pulpit powinien zapewniać skrócone wybieranie z programowalnych list zakładanych przez dyspozytora, e) pulpit powinien posiadać aplikację książki telefonicznej, zarządzaną centralnie przez dyspozytora, dostęp chroniony hasłem, f) pulpit powinien posiadać możliwość archiwizacji list połączeń z historią, co najmniej 100 ostatnich połączeń, g) pulpit powinien zapewniać: - co najmniej 120 klawiszy programowalnych, - optyczną sygnalizację stanu klawiszy liniowych, - możliwość łatwego przemieszczania, powielania, modyfikowania lub usuwania przez użytkownika klawiszy konsoli dyspozytorskiej, - pasek narzędzi na ekranie dający bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji

6 systemu, h) pulpit powinien zapewniać połączenia wychodzące realizowane za pomocą: - szybkiego wybierania za pomocą elektronicznej książki telefonicznej, - wybierania numeru abonenta przy pomocy klawiatury wybierczej, - powtórnego wybieranie numeru (ostatni wybrany lub zapamiętany numer), - przycisków programowalnych jako gorące linie połączenie z abonentem gorącej linii poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku przypisanego do jego portu, i) pulpit powinien zapewniać połączenia przychodzące odbierane za pomocą: - automatycznego zgłoszenia się poprzez podniesienie mikrotelefonu do pierwszego abonenta z kolejki wywołań lub selektywny wybór abonenta kursorem na monitorze, - przycisków liniowych, - przycisków bezpośredniego wyboru, - listy połączeń przychodzących, j) pulpit powinien posiadać możliwość realizacji połączeń konferencyjnych, k) pulpit rezerwowy cyfrowy aparat telefoniczny systemowy z przystawką rozszerzającą, l) adaptacja stanowiska dyspozytora związana z zabudową nowych urządzeń systemu telekomunikacyjnego. Uwaga! Pulpit dyspozytorski znajduje się w dyspozytorni zakładowej oddalony 500 m od centrali telefonicznej. 8. Aparaty telefoniczne: 1. aparat telefoniczny analogowy z wyświetlaczem i identyfikacją numeru abonenta wywołującego (FSK) 100 szt., 2. cyfrowy aparat systemowy z możliwością dołączenia przystawki rozszerzającej 50 szt., 3. przystawka rozszerzająca do cyfrowych aparatów systemowych 10 szt., 4. aparat bezprzewodowy systemu DECT, stacje bazowe, zasilacze 12 szt., 5. aparat systemowy w technologii VoIP 5 szt., - podświetlany wyświetlacz 144 x 128 pikseli, min 10 linii, - min. 12 programowalnych przycisków z diodami LED, - tryb głośnomówiący, - zasilanie z sieci LAN i/lub zasilaczem AC. 9. Komunikacja teleinformatyczna: a) poszczególne elementy systemu telekomunikacyjnego (centrala telefoniczna, system rejestracji rozmów, system taryfikacyjny, pulpit dyspozytorski, komputery nadzoru i administracji) powinny zostać włączone do wydzielonej sieci LAN, b) spełnienie wymagań 636 ust.2, pkt.1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz z późniejszymi zmianami) w związku z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). 10. Sprzęt komputerowy: Zastosowane do realizacji zadania komputery powinny spełniać, co najmniej niżej wymienione wymagania: a) procesor min. 3,0 GHz, 4-rdzeniowy,

7 b) pamięć podręczna procesora min. 2 MB pamięci L2, c) pamięć RAM min. 8 GB, d) dysk twardy interfejs SATA III 6Gbps, min. 1 TB, e) system operacyjny klasy Microsoft Windows 7 Professional PL, f) napęd - DVD±RW Dual Layer, g) płyta główna: obsługująca SATA III 6Gbps, zintegrowana karta graficzna (HDMI, DVI-D, D-SUB), zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane porty USB 3.0 (min. 1), karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, h) monitor LCD min. 22". 11. Zakres budowlany: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić adaptację pomieszczenia, w którym zabudowane są: centrala telefoniczna, system łączności iskrobezpiecznej typu UTI, przełącznica główna, stanowisko pomiarowe, stanowisko utrzymaniowe systemu łączności typu STAR. Wymiary pomieszczenia: powierzchnia podłogi 18 m 2, ściany o wysokości 3,20 m. Zakres adaptacji obejmuje: - zdjęcie istniejącej boazerii, - zabudowa płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i ich pomalowanie, - zabudowa sufitu podwieszanego kasetonowego z możliwością łatwego demontażu celem uzyskania dostępu do drabinek kablowych, - wymiana drzwi do pomieszczenia centrali telefonicznej, - modernizacja instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń, - zabudowa drabinek kablowych, - dostawa mebli: trzy biurka + fotele, - dostawa i zabudowa wideo-domofonu na wejściu do budynku centrali. 12. Szkolenia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić szkolenie 6 pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi, przeglądów i konserwacji systemu telekomunikacyjnego. Szkolenie powinno zakończyć się otrzymaniem uprawnień do obsługi, przeglądów i konserwacji ww. systemu. Ponadto należy przeprowadzić szkolenie pracownikom obsługi AWIZA telefonicznego oraz dyspozytorom zakładu górniczego w zakresie obsługi urządzeń nowego systemu telekomunikacyjnego. Szkolenia przeprowadzić na stanowiskach pracy. 13. Wymagane dokumenty jednorazowo przed realizacją zadania: a) projekt techniczny wykonawczy zadania, b) dopuszczenie Prezesa WUG dla systemu telekomunikacyjnego opartego na nowej centrali telefonicznej. 14. Wymagane dokumenty przy każdej dostarczonej partii wyrobów: a) deklaracja zgodności WE, b) karty gwarancyjne, c) instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń,

8 d) zaświadczenia producenta, karty badania. 15. Warunki wykonania usługi: a) centrala telefoniczna jest obiektem podstawowym zakładu górniczego. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie mogą w żadnym stopniu ograniczyć jej funkcjonalności, b) zmiany w konfiguracji centrali telefonicznej oraz połączenia kablowe, gdzie konieczne będzie ograniczenie funkcjonalności centrali, należy przeprowadzać w dni wolne od pracy za zgodą KRZG Kopalni Soli Kłodawa S.A., c) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników zatrudnionych do wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, d) Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach powstałych w wyniku wykonywania zamówienia. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zutylizuje odpady powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia, e) wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i narzędzia potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. 16. Wymagania formalno - prawne dotyczące przedmiotu zamówienia: a) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nieużywanym wcześniej w innych projektach, b) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy nie może być sprzętem poddanym procesowi odnowienia, c) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi posiadać świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. Pakiet usług gwarancyjnych musi być kierowany do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, d) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek UE, e) sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi posiadać zainstalowane tylko oryginalne komponenty, nie dopuszcza się stosowania zamienników, f) dostarczane urządzenia i oprogramowanie musi pochodzić z legalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i nie posiadać wad prawnych, zaś korzystanie z niego przez Zamawiającego nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Oprogramowanie będące integralną częścią dostarczanych urządzeń sieciowych musi być licencjonowane na użytkownika końcowego (Zamawiającego), g) data produkcji sprzętu dostarczonego w ramach realizacji umowy nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy, h) przez czas trwania świadczeń gwarancyjnych Zamawiający musi mieć dostęp i prawo do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania systemowego urządzeń, i) wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta lub dystrybutora, poświadczający informacje z punktów b-h, j) Wykonawca będzie dokonywał przeglądów okresowych zabudowanego systemu w czasie i terminach wynikających z DTR urządzeń, k) Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta na montaż i instalację systemów bezpieczeństwa oraz serwis gwarancyjny, l) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że dysponuje osobami posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji kierownictwa i osób dozoru ruchu, sprawujących nadzór nad pracownikami prowadzącymi roboty wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze ( Dz. U. nr 163, poz. 981 ) oraz kwalifikacjami D i E

9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami): - przynajmniej jedna osoba, która uzyskała stwierdzenie kwalifikacji wyższego dozoru ruchu w specjalności teletechnicznej oraz kwalifikacje typu D i E, zatrudnionej minimum 3-miesiące przed terminem otwarcia ofert w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, - przynajmniej jedna osoba, która uzyskała stwierdzenie kwalifikacji średniego dozoru ruchu w specjalności teletechnicznej oraz kwalifikacje typu D i E, zatrudnionej minimum 3-miesiące przed terminem otwarcia ofert w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, - jedna osoba posiadająca uprawnienia projektowe bez ograniczeń do powyższego zadania, - co najmniej trzy osoby posiadające uprawnienia na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz kwalifikacje typu E, zatrudnionych minimum 3-miesiące przed terminem otwarcia ofert na umowę o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, m) Wykonawca musi spełnić warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenie, to znaczy: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres) wykonali dostawy/usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: tj. wykonali, co najmniej 3 dostawy / usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 PLN netto każda. 17. Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych zamawiającego. Wykonawca do oferty dołączy: a) dopuszczenie Prezesa WUG na stosowanie oferowanego systemu w podziemnych zakładach górniczych, b) wypis z dokumentacji techniczno - ruchowej systemu i zastosowanych urządzeń, c) kopię istniejących zapisów w dokumentacji techniczno- ruchowej potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w pkt. jw., d) deklarację zgodności WE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, oraz zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U Nr 82 poz. 556), w której potwierdzi spełnienie wymagań, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1089) w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, e) kopię powiadomienia o zapewnieniu jakości określone w pkt. 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - ważne, co najmniej do r., f) kopię zapisów w dokumentacji techniczno - ruchowej systemu wymienionej w decyzji dopuszczeniowej, potwierdzających współpracę systemu z urządzeniami telekomunikacyjnymi zabudowanymi na kopalni. 18. Wymagane warunki gwarancji i serwisu:

10 1. wszystkie dostarczone elementy oferowanego przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, 2. okres gwarancji - minimum 24 miesiące od daty uruchomienia u Zamawiającego, 3. zapewnienie dostaw części zamiennych i świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę we wszystkie dni tygodnia przez cały okres gwarancji z dyspozycyjnością 24 godz./dobę, 4. działania serwisowe muszą być podjęte w ciągu 2 godzin od powiadomienia telefonicznego, a uruchomienie danego urządzenia powinno nastąpić w ciągu 8 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego, potwierdzonego faxem, 5. wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów winna nastąpić w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie, potwierdzonego faxem, 6. Wykonawca dostarczy karty wyposażenia centrali telefonicznej, które Zamawiający wykorzysta jako rezerwę serwisową w czasie awarii. Szczegółowy wykaz kart zostanie uzgodniony z Zamawiającym, 7. Wykonawca zagwarantuje dostawę części i podzespołów rezerwowych w okresie, co najmniej 10 lat od daty zakończenia produkcji urządzenia, 8. Wykonawca zobowiąże się do usunięcia wad i usterek, które wynikną przy odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni, 9. Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad wynikających z winy Wykonawcy, które ujawnią się w czasie gwarancji, 10. naprawy, remonty podzespołów i dostawy części po upływie okresu gwarancji Wykonawca zabezpieczy w oparciu o odrębną Umowę serwisową (umowa płatna). 19. Dodatkowe informacje: a) urządzenia wchodzące w skład siłowni istniejącej centrali telefonicznej to trzy moduły prostownikowe typu SLIMLINE RECTIFIER 1500, inwertor DC/AC typu MSI /230V oraz dwie baterie akumulatorów stacjonarnych o napięciu 48V typu 5OPzS250, o pojemności 250 Ah każda, b) urządzenia pracujące na napięciu 230 V AC wymagające 12-godzinnego zasilania gwarantowanego to oświetlenie awaryjne (45 VA) oraz wymagające 4-godzinnego zasilania gwarantowanego to stanowisko utrzymaniowe systemu STAR (450 VA), c) wszelkie niezbędne informacje będą przekazane przedstawicielom Oferenta podczas wizji lokalnej. 20. Wymagania techniczno organizacyjne wykonywania prac: a) prace związane z realizacją przedmiotu przetargu będą wykonywane na czynnym systemie telekomunikacyjnym zakładu górniczego, którego częścią jest centrala telefoniczna Kopalni Soli Kłodawa S.A., b) termin rozpoczęcia prac w ww. obiekcie uzgodniony zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu przetargu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, c) prace należy prowadzić etapami, w terminach ustalonych z Zamawiającym, zapewniając ciągłość pracy centrali telefonicznej, d) Wykonawca opracuje harmonogram prac wskazując w nim zakresy prac możliwych do wykonania w trakcie pracy centrali telefonicznej oraz zakresy prac, dla których jest konieczne będzie zatrzymanie pracy centrali telefonicznej. Harmonogramy prac zostaną uzgodnione tak, aby nie dopuścić do zakłócenia funkcjonalności pracy centrali, e) prace możliwe do wykonania w trakcie pracy centrali telefonicznej mogą być prowadzone w dni robocze oraz w dni wolne od pracy na zmianie I, II lub III,

11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac prowadzonych przez Wykonawcę na czas potrzebny do wykonania innych nieplanowych prac wynikłych w czasie ruchu centrali telefonicznej lub/i systemu telekomunikacyjnego. Terminy wykonania prac wymagających wyłączenia centrali telefonicznej lub/i systemu telekomunikacyjnego będą ustalone w cotygodniowych obłożeniach uzgodnionych ze Sztygarem oddziałowym Oddziału Elektrycznego Dołowego E-2 i akceptowanych przez KDEM Kopalni Soli Kłodawa, f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odbiorów częściowych robót, g) Zamawiający, dla zrealizowania przedmiotu przetargu, zapewni Wykonawcy: - łaźnię (bez możliwości korzystania z szatni), - punkt medyczny w dni robocze, - plac magazynowy, - po przedstawieniu listy pracowników - przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie bhp, h) Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego i magazynowowarsztatowego. 21. Wymagania w zakresie BHP. Wszystkie roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu przetargu wykonywane będą przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Prace prowadzone w ruchu zakładu górniczego wykonywane będą przez osoby posiadające stwierdzone przez organ nadzoru górniczego kwalifikacje w odpowiedniej specjalności oraz pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 1) Wykonawca zatrudni do wykonania przedmiotu przetargu pracowników: a) posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia, ujętych w punkcie 16 Wymagania formalno - prawne dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania przedmiotu przetargu, b) pracowników przeszkolonych w zakresie przepisów wykonywania prac w zakładzie górniczym, c) pracowników ubezpieczonych od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem, d) pracowników posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie, e) pracowników zapoznanych ze stanowiskową instrukcją pracy oraz technologią wykonania prac, f) pracowników wyposażonych w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, g) pracowników przeszkolonych przez Zamawiającego w zakresie: - obowiązujących instrukcji przy wykonywaniu prac w Kopalni Soli Kłodawa S.A, - obowiązujących przepisów bhp, - prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, - dokumentu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego oraz środków profilaktycznych koniecznych do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka, - porządku i dyscypliny pracy, - znajomości rejonu prowadzenia prac i dróg ucieczkowych, - zasad łączności i alarmowania, - bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, - występujących zagrożeń w miejscu pracy, - rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac,

12 - rozmieszczenia środków gaśniczych, - sposobu zgłoszenia wypadków i zagrożeń; 2) przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy: a) opracowane dla potrzeb wykonywanych prac technologie, zgodnie z którymi prace będą prowadzone. Technologie muszą być zaakceptowane przez KDEM i zatwierdzone przez KRZG Kopalni Soli Kłodawa S.A. b) schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób sprawujących nadzór nad pracami prowadzonymi na terenie Kopalni Soli Kłodawa S.A. ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmian w strukturze organizacyjno osobowej Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji dokumentów, c) szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a podmiotem Wykonawcą w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu zakładu górniczego, d) potwierdzenia zapoznania się pracowników Wykonawcy z obowiązującymi technologiami, dokumentacjami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanych prac (imienna lista z oryginałami podpisów pracowników Wykonawcy), e) imienny wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu przetargu wraz z dokumentami o ich aktualnych badaniach lekarskich, badaniach specjalistycznych, wymaganymi dla danego stanowiska pracy, szkoleniach okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, f) imienny wykaz pracowników Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji przedmiotu przetargu oraz kopie stwierdzonych kwalifikacji szczególnych (zatwierdzenia, uprawnienia), g) imienny wykaz pracowników Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji przedmiotu przetargu posiadających kwalifikacje spawacza oraz kopie stwierdzonych kwalifikacji szczególnych (zatwierdzenia, uprawnienia). Przedłożenie ww. dokumentów warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia prac; 3) Zamawiający przekaże Wykonawcy rejon wykonywania prac w oparciu o sporządzony protokół przekazania rejonu; 4) osoby obsługujące sprzęt (maszyny i urządzenia) niezbędne do realizacji przedmiotu przetargu winne posiadać aktualne uprawnienia i upoważnienia oraz inne wymagane przepisami dokumenty pozwalające na ich obsługę; 5) za szkody powstałe w przekazanym rejonie, oraz za szkody powstałe z niedostatecznych zabezpieczeń, wynikłe z działań Wykonawcy, odpowiada Wykonawca; 6) prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym w Kopalni Soli Kłodawa S.A. regulaminem pracy; 7) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem przetargu oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia prac do przekazania przedmiotu przetargu Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej oraz od działań siły wyższej; 8) Wykonawca wyposaży wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu przetargu w ubrania robocze i sprzęt ochrony indywidualnej; 9) Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie przepisów BHP obowiązujących na terenie zakładu górniczego;

13 10) w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do: a) niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy, b) zabezpieczenia miejsca wypadku, c) udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy, d) udzielenia wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej dokona służba BHP Wykonawcy z udziałem przedstawiciela działu BHPiS Zamawiającego; 11) prowadzenie prac spawalniczych może odbywać się na warunkach określonych w Zarządzeniu KRZG i szczegółowych instrukcjach obowiązujących w Kopalni Soli Kłodawa S.A Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy, tj. spełnienia świadczeń określonych w 1 w terminie do r. 2. Strony zgodnie ustalają, że przez wykonanie umowy rozumieją datę podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń. 3. Wraz z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy, tj.: a) protokół odbioru końcowego, Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich świadczeń, objętych umową. O planowanym terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone zostanie w formie pisemnego protokołu odbioru. 2. Końcowy protokół odbioru podpisany przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń, stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT. 3. Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może wyznaczyć termin ich usunięcia, 5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia, użyte do usunięcia wad Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej. 2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 3. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.

14 4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobach wykonujących przedmiot umowy w jego imieniu. 1. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi.zł (słownie: ) + VAT Powyższa cena jest rozumiana jako cena stała netto w okresie obowiązywania umowy. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki, obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 3. Cena, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzględnia wszelkie koszty, poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania umowy. Kwota ceny obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń, określonych w umowie, i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje, z tytułu należytego wykonania umowy (również koszty opracowania projektów, technologii, badań i odbiorów, oraz innych czynności niezbędnych do zgodnego z prawem eksploatacji przedmiotu Umowy). 4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata ceny nastąpi w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu końcowej faktury VAT, którą Wykonawca ma prawo wystawić najwcześniej po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń. 5. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Strony zgodnie ustalają, że za dzień zapłaty ceny uważać się będzie dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do sprawdzenia przebiegu realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót oraz uzyskiwania, na żądanie, informacji od Wykonawcy o postępie pracy są: a) Dariusz Kozajda Główny Elektryk b) Tomasz Rządkowski- Nadsztygar Elektryczny, c) Aleksander Andrzejewski - St. Inspektor ds. Wykonawstwa Robót. 2. Przedstawicielami Wykonawcy, upoważnionymi do dozoru nad pracami i reprezentujących Wykonawcę w sprawach związanych z realizacją umowy są: a).-, b).- c).- 3. Podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Kopalni Soli Kłodawa SA a Wykonawcą, określony jest w dokumencie Pt.: Ustalenia Warunków Technicznych i Koordynacji Prac (zgodnie z 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z późn. zm.), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 7. Odszkodowania i kary umowne 1. Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem umowy, w stosunku do terminów określonych w umowie, w tym 2 ust. 1 i 6 ust. 4 pkt. 1, w wysokości 0,05 % wartości netto umowy, o której mowa w 8 ust. 1 za każdy pełny dzień opóźnienia w należytym wykonaniu Umowy.

15 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości netto umowy, o której mowa w 7 ust W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości netto umowy, o której mowa w 7 ust W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 5. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. 6. Strony mogą w drodze odrębnego pisemnego porozumienia odstąpić od wzajemnego naliczania kar umownych i odsetek. 7. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania na podstawie niniejszego paragrafu. 8 Odstąpienie od umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego i natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przepisów i stworzenia zagrożenia dla ludzi i ruchu zakładu górniczego, bezpieczeństwa powszechnego. 9. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przekształceniach własnościowych jego przedsiębiorstwa. Dotyczy to m.in. obowiązku złożenia pisemnej informacji o podmiocie, który nabył udziały w jego przedsiębiorstwie, o ile zdarzenie to będzie miało miejsce w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a także w okresie obowiązywania gwarancji. 2. Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji. Naruszenie powyższych obowiązków przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek nienależytego wykonywania zawartej Umowy, a samo dokonanie przelewu wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - skutkować będzie nieważnością takiej czynności. 3. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, leżą po stronie Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania ze sprawnych środków transportu (dot. niekontrolowanego wycieku oleju, nadmiernej emisji spalin, itp.). 5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo