LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny."

Transkrypt

1 . Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, czyli jak określić kierunki rozwoju technologicznego województwa łódzkiego. Przewodnik metodologiczny Przygotowany pod kierunkiem Anny Rogut i Bogdana Piaseckiego Łódź, Maj 2007 ISBN

2 umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588 Spis treści 1 Wprowadzenie Foresight technologiczny Czym jest foresight technologiczny? Jakie instrumenty można wykorzystać do realizacji foresightu technologicznego? LORIS Wizja. Geneza, cele, zadania Jakie są cele projektu? Jakie są zadania i rezultaty projektu? Szczegółowa metodologia Wstępna lista obszarów regionalnych kompetencji Profil technologiczny regionu Benchmarking Wiodące technologie przyszłości. Rundy delfickie Perspektywa ponadregionalna Kluczowe technologie Modele prognostyczno-symulacyjne Scenariusze Konsultacje społeczne Prognoza rozwoju technologii w okresie do 2020 roku dla województwa łódzkiego w polu Zrównoważony rozwój Załączniki Załącznik 1: Harmonogram projektu Załącznik 2: Wskaźniki projektu Załącznik 3: Wyroby wysokiej techniki na podstawie nowej, zrewidowanej listy OECD z 1995 r. wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC Rev. 3) Załącznik 4: Profil technologiczny województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem profilu technologicznego przetwórstwa przemysłowego według stanu na lata Wprowadzenie Ogólna struktura gospodarcza województwa łódzkiego Profil technologiczny województwa łódzkiego Współczynniki lokacyjne Powiązania międzygałęziowe Specjalizacja regionu łódzkiego na tle pozostałych województw Polski

3 umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588 1 Wprowadzenie Celem przewodnika jest: ogólna charakterystyka foresightu technologicznego i możliwości jego zastosowania na poziomie regionu nakreślenie ogólnej filozofii projektu LORIS Wizja i komplementarności zaplanowanych działań oraz prezentacja szczegółowej metodologii projektu W związku z tym dalsza część Przewodnika składa się z trzech części. Pierwszej, poświęconej ogólnej charakterystyce foresightu technologicznego (co to jest, czemu służy, jakie daje korzyści, jakie warunki powinny być spełnione w celu osiągnięcia tych korzyści). Druga część przedstawia genezę, cele i zadania projektu LORIS Wizja, harmonogram działań i skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu. Część trzecia poświęcona jest prezentacji szczegółowej metodologii. 2 Foresight technologiczny 2.1. Czym jest foresight technologiczny? Foresight technologiczny oznacza systemowe podejście do oceny nowych trendów nauki i technologii 1 z punktu widzenia siły ich oddziaływania na konkurencyjność gospodarki, poziom dobrobytu i jakość życia (UNIDO, 2005). Jego podstawowym celem jest Identyfikacja tych trendów (przyszłych technologii), które pozwolą uzyskać największe ekonomiczne i społeczne korzyści. Uzgadnianie wizji przyszłości. Kreowanie przyszłości poprzez akcje podejmowane w dniu dzisiejszym. Do takich akcji należą m.in.: - określenie priorytetów inwestowania w działalność badwczo-rozwojową i innowacyjną, - reorientacja systemu nauki i innowacji (w sytuacji gdy jego priorytety są różne od zidentyfikowanych kierunków/technologii przyszłości), - włączenie nowych instytucji/organizacji/jednostek w dyskusję na temat kształtu i kierunków o polityki naukowej i innowacyjnej, - budowa nowych sieci i powiązań w obszarach, sektorach, na różnych rynkach i wokół problemów. Foresight technologiczny może być podejmowany z myślą o trzech podstawowych celach: przewidywaniu przyszłości (wtedy jest tożsamy z prognozowaniem), zarządzaniu przyszłością, kreowaniu przyszłości. Ogólny przegląd instrumentów/technik przydatnych do osiągnięcia każdego z tych celów 1 Technologia oznacza całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego. 3

4 umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588 przedstawia Tabela

5 Tabela 2-1: Cele i techniki foresightu technologicznego Cel Główna idea Techniki Założenie Przewidywanie przyszłości. Założenie: przyszłości nie można zmienić, można ją jednak (próbować) przewidzieć wcześniej niż nadejdzie. Podstawowe zadanie: zebranie informacji o przyszłych zdarzeniach/procesach. Typ zachowania: pasywne. Otoczenie zewnętrzne (niezależne od nas) będzie miało decydujący głos, co do kształtu przyszłości. Gromadząc zawczasu informacje o tym, co się zdarzy w przyszłości możemy: podejmować próbę adaptacji, przygotowywać się na nieoczekiwane, zmniejszać negatywne konsekwencje, nawet gdy nie możemy zmienić przyszłości Zarządzanie przyszłością. Założenie: przyszłość jest nieprzewidywalna, i w niewielkim stopniu poddaje się prognozowaniu, jednak możemy na nią wpływać poprzez zarządzanie zmianą. Podstawowe pytanie: jak zachować się dzisiaj w obliczu niepewnego jutra (przyszłości). Typ zachowania: reaktywne (zarządzanie kryzysem), pozytywne (zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez cele) Kreowanie przyszłości. Założenie: przyszłość nie istnieje, i trzeba ją stworzyć; przyszłość jest otwarta na naszą aktywność a jej kształt w znacznej mierze będzie zależny od naszych teraźniejszych działań. Typ zachowania: pozytywne/proaktywne (tworzenie modelowej, pożądanej i/lub preferowanej wizji) Przepowiednia Ekstrapolacja Analityczne prognozowanie Przeczucie Przepowiednia Astrologia Prognoza ekspercka Prognoza ciągów czasowych/trendów Krzywa S-kształtna Analiza prekursorów Cykle Modele przyczynowe Szczególne umiejętności/talent Rozpoznanie wzorca System wyjaśnienia Ocena Rundy delfickie Opinie eksperckie Prognoza Krzyżowa analiza Interakcja wpływu Analiza treści Przeszukiwanie/skanowanie Zarządzanie Skanowanie otoczenia Ocena oddziaływania Analiza Analiza korzyści i kosztów Ocena ryzyka Mapa myśli Warstwowa analiza Stawianie pytań przyczynowa Odgrywanie ról Dramatyczne przedstawienie Scenariusze Alternatywne przyszłości Kształtowanie Rozwiązywanie Racjonalność polityki problemu Podejmowanie decyzji Planowanie Budowa strategii Polityka Władza Myślenie o teraźniejszości z punktu widzenia przyszłości 5

6 Wyobrażenia Drzewo decyzyjne Analiza morfologiczna Plan akcji Fantastyka naukowa i pisarska fikcja Burza mózgów (prowadzona w sposób tradycyjny i w formie wymiany idei poprzez pisanie swoich pomysłów na przeznaczonych do tego formularzach) Grupowy system wspomagania Warsztaty przyszłości Tworzenie wizji Wczuwanie się w nową rzeczywistość Kreatywna symbolika Wyobraźnia Źródło: Podane za: UNIDO Technology Foresight Manual. Volume 1 Organization and Methods, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2005, s

7 2.2. Jakie instrumenty można wykorzystać do realizacji foresightu technologicznego? W chwili obecnej dysponujemy szeregiem instrumentów przydatnych do prowadzenia foresightu technologicznego. Przegląd najważniejszych z nich zawiera Tabela 2-2. Wybór metod do konkretnych badań zależy od analizowanego problemu/problemów, celu, posiadanych możliwości i umiejętności itd. Tabela 2-2: Przegląd podstawowych metod foresightowych Metoda Opis Metody eksploracyjne vs. normatywne (kryterium: punkt wyjścia) Metody Metody, dla których punktem wyjścia są dotychczasowe trendy i związki eksploracyjne przyczynowo-skutkowe, służące myśleniu o przyszłości i stawianiu pytań typu co, jeśli. Dlatego są szczególnie przydatne w sytuacji, gdy wspólnie trzeba wypracować wizję przyszłości. Przykładowe techniki, to analiza trendu, analiza wpływu, krzyżowa analiza wpływu, tradycyjna metoda delficka. Metody normatywne Metody, dla których punktem wyjścia jest pożądany obraz przyszłości (wiązki przyszłych zdarzeń, kierunków rozwoju etc.). Kolejnym krokiem jest ocena, czy, i w jaki sposób, ta przyszłość może być urzeczywistniona w wyniku teraźniejszych działań skierowanych na niwelowanie istniejących barier, rozwijanie zasobów, technologii itd. Przykładowe techniki, to drzewo decyzyjne, analiza morfologiczna, połączone z wykorzystaniem niektórych modeli i niekonwencjonalnych metod delfickich (Np. celowych metod delfickich). Do najnowszych technik zalicza się scenariusze sukcesu i warsztaty aspiracji. W ramach tych ostatnich uczestnicy próbują określić wspólną (zarówno pożądaną, jak i wiarygodną) wizję przyszłości i sposoby jej urzeczywistniania. Metody jakościowe vs. ilościowe (kryterium: możliwość poddania pomiarowi) Metody jakościowe Mają zastosowanie w sytuacji, gdy podstawowe trendy i/lub kierunki rozwoju są trudne do identyfikacji przy pomocy prostych wskaźników lub gdy dane pozwalające na pomiar są nieosiągalne. Przykładem są warsztaty scenariuszowe. Metody ilościowe Pozwalają na pomiar dokonujących się zmian. Dodatkowo, mogą wspomagać metody jakościowe (Np. nadawanie przez ekspertów wartości liczbowych określonym zjawisko/sytuacjom/tendencjom itp. lub tworzenie wartości na podstawie częstotliwości odpowiedzi na jakieś pytania). Przykładem może być metoda input-output. Metody oparte na wiedzy eksperckiej vs. metody oparte na założeniach (kryterium: źródło wiedzy) Metody oparte na Metody dążące do zebrania i analizy kompetentnych opinii (opinii eksperckich), wiedzy eksperckiej wraz z ich uzasadnieniem, na temat: (1) przyszłości; (2) trendów i ewentualnych zdarzeń przypadkowych, przydatnych do budowy alternatywnych wizji przyszłości; (3) celów, do jakich należy dążyć; (4) priorytetów i strategii ich realizacji. Przykładowe techniki, to zebranie szerokiej opinii za pomocą rund delfickich lub opracowanie o mniejszym zasięgu, Np. krzyżowa analiza wpływu, warsztaty organizowane w celu opracowania scenariuszy itd. Rezultaty metod opartych na wiedzy eksperckiej mogą być prezentowane w formie ilościowej (Np. częstotliwość wyborów w trakcie rund delfickich) lub jakościowej (Np. scenariusze narracyjne). Metody oparte na Metody wykorzystujące do opracowania wizji i priorytetów już istniejącą wiedzę założeniach (statystyki, raporty, zamówione ekspertyzy itd.). Metody inwentaryzacyjne, ekstrapolacyjne, kreacyjne i priorytetyzujące (kryterium: cel zastosowania) Inwentaryzacja Skanowanie otoczenia; SWOT Ekstrapolacja Ekstrapolacja trendów; modele symulacyjne; rundy delfickie Kreacja Burza mózgów; panele eksperckie; krzyżowa analiza wpływu; scenariusze Priorytetyzacja Krytyczne (podstawowe) technologie; ścieżki rozwoju technologii Źródło: Na podstawie: UNIDO Technology Foresight Manual. Volume 1 Organization and Methods, United Nations Industrial Development Organization, Vienna,

8 3 LORIS Wizja. Geneza, cele, zadania 3.1. Jakie są cele projektu? Projekt jest odpowiedzią na rundę aplikacyjną do Działania SPO WKP. Celem projektu jest opracowanie prognoz rozwoju technologii w okresie do 2020 roku dla województwa łódzkiego w polu Zrównoważony rozwój, decydujących o przyszłości województwa, w tym w szczególności o: dynamice wzrostu gospodarczego i wzroście dobrobytu, potencjale tworzenia nowych miejsc pracy, zmianach w poziomie innowacyjności i konkurencyjności. Bardziej szczegółowo, celem projektu jest: określenie wiodących (w perspektywie do 2020 r.) obszarów regionalnych kompetencji (koncentracji przemysłów/grup pokrewnych przemysłów, charakteryzujących się wysoką synergią czynników ekonomicznych i instytucjonalnych, prowadzącą do efektywnego powstawania oraz dyfuzji wiedzy i technologii); zdiagnozowanie ich potrzeb technologicznych; wskazanie kierunków pomocy, zwłaszcza ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Jakie są zadania i rezultaty projektu? Projekt podzielony jest na cztery etapy. Dwa pierwsze etapy służą stworzeniu organizacyjnych, społecznych i metodologicznych ram regionalnego foresightu technologicznego (Tabela 3-1). Tabela 3-1: Organizacyjne, społeczne i metodologiczne ramy projektu LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny Zadanie Cel i zakres działań Etap 1: Organizacyjne i społeczne ramy Z1: Zespół naukowy Określenie składu osobowego zespołu zarządzającego i zapewnienie sprawnego Zarządzania projektem Z2: Komitet Społeczny Budowa konsensusu społecznego Stworzenie płaszczyzny do przepływu idei, bieżącego dialogu i konsultacji ze wszystkimi partnerami regionalnymi Z3: Inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy Z4: Szczegółowa metodologia Etap 2: Metodologia Skompletowanie istniejących prac badawczych i analitycznych w obszarze priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa łódzkiego. Zapewnienie wspólnego rozumienia celów projektu Pierwszy etap weryfikacji założeń merytorycznych przyjętych w fazie wnioskowania Przygotowanie szczegółowej metodologii projektu Z5: Baza ekspertów Przygotowanie bazy minimum 200 indywidualnych ekspertów włączonych w rundy delfickie i ewentualnie inne prace badawczo-analityczne przewidziane projektem Z6: Regionalne konsultacje Uzyskanie akceptacji społecznej co do obszarów, zakresu prac, szczegółowej metodologii i instrumentów, które będą wykorzystane w fazie implementacji Z7: Platforma internetowa Przygotowanie i uruchomienie portalu internetowego umożliwiającego przeprowadzenie rund delfickich w trybie on-line Dwa kolejne etapy poświęcone są pracom badawczym i analitycznym, konsultacjom społecznym i przygotowaniu rekomendacji pod adresem regionalnych polityk innowacyjnych (Rysunek 3-1). Rysunek 3-1: Zakres merytorycznych zadań projektu LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny i 8

9 powiązań między nimi Z3: Inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy Z8: Aktualny profil technologiczny regionu Badanie aktualnych i przyszłych obszarów kompetencji województwa łódzkiego Z9: Benchmarking Z13: Modele prognostycznosymulacyjne Z10: Delphi (priorytetowe technologie przyszłości) Z12: Pozycjonowanie technologii Uwarunkowania rozwoju obszarów regionalnych kompetencji : technologie kompetencje sfery B&R kompetencje regionalnego systemu innowacji Z11: Perspektywa ponadregionalna Z14: Scenariusze Z15: Konsultacje społeczne Z16: Prognoza rozwoju technologii w okresie do 2020 roku dla województwa łódzkiego w polu Zrównoważony rozwój Realizacja powyższych zadań służyć będzie: Ukierunkowaniu debaty społecznej na temat wizji przyszłego rozwoju województwa poprzez: - wzrost poziomu wiedzy i umiejętności regionalnych decydentów politycznych i partnerów społecznych w zakresie antycypowania przyszłości jako strategicznego instrumentu Zarządzania rozwojem regionu i - konsolidację paktu na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, zawiązanego w trakcie prac nad regionalną strategią innowacji RSI LORIS. Zweryfikowaniu aktualnych i przyszłych obszarów regionalnych kompetencji technologicznych oraz wytypowaniu lokomotywy przyszłego rozwoju regionu. Przejrzeniu regionalnych polityk oraz przygotowaniu nowych propozycji integracji i koncentracji sił i środków na innowacyjnym rozwoju regionu. Wsparciu regionalnych firm, zwłaszcza małych i średnich, w ich przygotowaniach do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom rozwojowym. Projekt jest realizowany w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy harmonogram projektu przedstawia załącznik 1. Zakładane rezultaty projektu prezentuje załącznik 2. 9

10 4 Szczegółowa metodologia 4.3. Wstępna lista obszarów regionalnych kompetencji Punktem wyjścia do przygotowania szczegółowej metodologii są ustalenia Inwentaryzacji istniejących zasobów wiedzy (zadanie Z3), poszerzone o zapisy: Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata , Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS , programu Strategia rozwoju klastra w Łodzi 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (Tabela 4-2). Na ich podstawie zdefiniowano wstępną listę obszarów regionalnych kompetencji aktualnych i przyszłych lokomotyw zrównoważonego rozwoju województwa. Lista ta obejmuje: tradycyjne, wyłaniające się i potencjalne obszary regionalnych kompetencji oraz znaki zapytania, pod którymi kryją się pojedyncze przemysły skoncentrowane na terenie województwa, wokół których w przyszłości mogą rozwijać się obszary regionalnych kompetencji (Tabela 4-1). Tabela 4-1: Wstępna lista obszarów regionalnych kompetencji Tradycyjne obszary regionalnych kompetencji produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze włókiennictwo, produkcję odzieży i wyrobów futrzarskich oraz produkcję skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych produkcja z surowców niemetalicznych (ceramika, materiały budowlane) i budownictwo wydobycie węgla brunatnego, energetykę i produkcję aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wyłaniające się obszary regionalnych kompetencji transport/logistyka/handel, usługi oparte na wiedzy (telefoniczne centra obsługi klientów, bankowość internetowa, centra rozliczeniowe, obsługa nieruchomości i firm, w tym obsługa prawna, usługi B&R itd.) ochrona zdrowia (usługi zdrowotne) wraz z towarzyszącymi przemysłami: farmaceutycznym, produkcją instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, produkcją sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych Znaki zapytania produkcja sprzętu AGD produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych produkcja nadwozi pojazdów samochodowych oraz produkcja przyczep i naczep produkcja z tworzyw sztucznych, produkcję motocykli i rowerów produkcja zegarów i zegarków produkcja mebli, odlewnictwo metali produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia produkcja artykułów kosmetycznych Potencjalne obszary regionalnych kompetencji 1 ekobiznes (odzysk i zagospodarowanie odpadów surowcowych, usługi B&R) alternatywne źródła energii turystyka rozwój oprogramowania/prze mysł komputerowy 1 Dodatkowym obszarem mogą być przemysły kreacyjne (przemysł filmowy, public relation itd.), ale wydaje się, że jest to perspektywa sięgająca poza Strategia przyjęta Uchwałą nr XLI/612/2005 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 28 kwietnia Strategia rozwoju klastra w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, ( ) 4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata , Łódź grudzień 2006, 10

11 11

12 Tabela 4-2: Przegląd obszarów regionalnych kompetencji wskazanych w Inwentaryzacji istniejących zasobów wiedzy oraz dokumentach strategicznych województwa łódzkiego Obszary regionalnych kompetencji Energetyka: wydobycie i przetwórstwo węgla brunatnego Przemysły: ceramiczny i materiałów budowlanych Ekobiznes Lecznictwo uzdrowiskowe, turystyka i działalność sportowo-rekreacyjna Logistyka Centra usługowe (Business Process Outsourcing) Przetwórstwo rolnospożywcze Uzasadnienie Inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy Zasoby: Ograniczone zasoby naturalne w województwie. Jednymi z nielicznych są zasoby węgla brunatnego zlokalizowane w regionie Bełchatowa i w pasie Stryków Rogóźno - Sierpów Uniejów. Zasoby bełchatowskie zostaną zgodnie z planem ich zagospodarowania wykorzystane do 2038 roku 5. Pozostałe złoża charakteryzują się stosunkowo małą miąższością i głębokim poziomem zalegania, co podraża ich ewentualną eksploatację metodą odkrywkową. Ponadto kopalnictwo odkrywkowe powoduje znaczne zaburzenia w środowisku, w szczególności powoduje osuszanie wód gruntownych w wyniku tworzenia lejów depresyjnych. Ponieważ region łódzki jest wyjątkowo ubogi w wody powierzchniowe, eksploatacja tych zasobów metodą tradycyjnego kopalnictwa jest w najbliższym okresie mało prawdopodobna. Rozważa się możliwość bezodkrywkowej eksploatacji tych złóż przez upłynnienie i gazyfikację węgła w złożu metodami biotechnologicznymi przy użyciu wyspecjalizowanych bakterii. W technologii tej jako produkt powstaje mieszanina metanu i wodoru oraz kwasy humusowe, które dalej mogą być wykorzystane jako nawóz organiczny poprawiający strukturę gleby i zwiększający jej retencje wodną. Dla gospodarki regionu ważne są ponadto: pokłady glin i piasków, dostarczające surowca dla przemysłu materiałów budowlanych i przemysłu ceramicznego oraz wody termalne, torfy i błota borowinowe umożliwiające rozwój lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki i działalności sportowo-rekreacyjnej. Ograniczone zasoby naturalne i rosnące zanieczyszczenia środowiska podkreślają potrzebę stosowania czystych technologii, użycia przyjaznych dla otoczenia materiałów i transportu oraz - co równie istotne są podstawą rozwijania nowych rodzajów działalności (recykling, utylizacja odpadów itd.). Jest to bardzo dynamicznie rozwijający się ekobiznes, dostarczający towary i usługi podnoszące jakość środowiska naturalnego. Położenie i infrastruktura komunikacyjna: Strategiczne położenie w centrum kraju na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w relacjach wschód - zachód i północ - południe. Sytuacja ulegnie dalszej poprawie po wybudowaniu Centralnego Węzła Komunikacyjnego wokół Łodzi. W ramach węzła planuje się budowę autostrad A1 i A2, dróg ekspresowych S8 i S14, drogi ekspresowej S74 Łódź Kielce i szybkiej kolei łączącej Łódź z Wrocławiem i Warszawą. Stwarza to dobre warunki do rozwoju centrów usługowych i logistycznych. Rolnictwo: Pomimo stosunkowo niskiej jakości gleb, produkcja rolna w regionie jest znacząca w skali kraju. Region specjalizuje się w produkcji zwierzęcej (ponad 10% krajowej produkcji żywca wołowego i wieprzowego, powyżej 9 % mięsa drobiowego i mleka i mięsa drobiowego) oraz w produkcji owoców i warzyw (odpowiednio 11,6 i 10,1% produkcji krajowej). Stwarza to bardzo dobrą bazę surowcową dla przemysłu spożywczego. Rozwojowi przemysłu rolno-spożywczego sprzyja także dobrze rozwinięte zaplecze naukowo-wdrożeniowe w postaci placówek badawczo-wdrożeniowych i innowacyjnych przedsiębiorstw skupionych w 5 Biuletyn Informacji Publicznej BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna, 12

13 Centrum Zaawansowanych Technologii AgroTech. Ponadto Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ oraz średnie szkoły zawodowe zapewniają wykształconą kadrę. Przemysł rolno-spożywczy Sytuacja społeczno-gospodarcza: Włókiennictwo i przemysł odzieżowy Do najważniejszych w regionie należy przemysł włókienniczy i spożywczy. W przypadku tego pierwszego rozwojowi służy długa tradycja, istniejące zaplecze naukowo-wdrożeniowe w postaci Centrum Zaawansowanych Technologii ProHumanoTex Przemysł farmaceutyczny oraz możliwość kształcenia kadr. Biotechnologia, w tym biotechnologia spożywcza, Szybko rozwijają się też: przemysł ceramiczny i chemii budowlanej, w których województwo łódzkie zajmuje czołową pozycję w kraju. medyczna i techniczna Ważną pozycję w regionie zajmuje także przemysł farmaceutyczny, jednak wytwarza on głównie lub wyłącznie leki generyczne Przemysł ceramiczny oraz mało zaawansowane technologicznie fitofarmaceutyki. Szansą zmiany tej sytuacji jest zaplecze badawczo-rozwojowe w Przemysł materiałów postaci Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed, licznej kadry naukowej oraz dużej liczby absolwentów kierunków budowlanych farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego. Produkcja sprzętu AGD W regionie szybko rozwija się produkcja sprzętu AGD, a ostatnio także sprzętu komputerowego, do czego przyczyniła się Przemysł meblarski dostępność wykształconej siły roboczej oraz korzystna lokalizacja w centrum kraju. Zachętą dla inwestorów jest także Łódzka Centra usługowe Strefa Ekonomiczna. (elektroniczne centra W okolicach Radomska dobrze rozwija się przemysł meblarski (Fabryka Mebli Giętych, obecnie w likwidacji, współpracująca z księgowości, bankowość dużą liczbą MSP), co związane jest z lokalną tradycją i kadrą. internetowa, konsulting, Duża liczba absolwentów szkół wyższych o profilu ekonomicznym i informatycznym a także dobrze rozwinięta sieć telefoniczne i internetowe szkieletowych sieci teleinformatycznych stwarza możliwość rozwoju nowoczesnych usług opartych na sieci, w rodzaju centrów centra obsługi klienta itp.) księgowości, bankowości internetowej, konsultingu czy centrów obsługi klienta. Już obecnie w regionie powstało kilka takich Usługi logistyczne centrów i według różnych szacunków, można spodziewać się dalszego ich rozwoju w przyszłości. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata /Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata (analiza SWOT) Energetyka Energetyka: Usługi logistyczne i nowoczesne centra Grupy przetwórstwa przemysłowego: Usługi logistyczne i centra istnienie znaczącego w skali kraju usługowe: są trwale związane z gospodarką usługowe ośrodka produkcji energii budowa obiektów logistycznych jako regionu Przetwórstwo przemysłowe: elektrycznej. początek tworzenia sieci centrów część z nich wykazuje wysokie - materiały budowlane, logistycznych w regionie. współczynniki lokacyjne płytki ceramiczne, sprzęt AGD, farmaceutyki dynamiczny rozwój sektora usług typu business Process outsourcing (BPO). w przypadku przemysłu rolnospożywczego województwo - artykuły-spożywcze dysponuje solidną bazą surowcową i - artykuły kosmetyczne naukową - wyroby metalowe Część z nich charakteryzuje się rosnącą - aparatura optyczna dynamiką eksportu (m.in. artykuły - artykuły z tworzyw sztucznych kosmetyczne, wyroby metalowe, aparatura optyczna, artykuły z tworzyw - przemysł meblarski sztucznych) Przemysły zaawansowane technologiczne (Ramka 4-1) Usługi oparte na wiedzy Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS Przemysły zaawansowane technologiczne: Porównanie struktury gospodarczej województwa ze strukturą gospodarczą kraju wskazuje, że w województwie łódzkim wyższy udział, niż przeciętnie w kraju, mają: Usługi oparte na wiedzy i logistyka: Województwo łódzkie wyróżnia się w świadczeniu usług, głównie jednak nierynkowych, finansowanych z budżetu państwa (ochrona zdrowia i opieka socjalna, administracja i 13

14 (telefoniczne centra obsługi klientów, bankowość elektroniczna, centra rozliczeniowe, usługi B&R itd.) Logistyka Branże priorytetowe: - Logistyka - Centra usługowe (BPO) - Sprzęt AGD Branże dodatkowe: - handel detaliczny - obsługa nieruchomości i firm Branże innowacyjne: - rozwój oprogramowania - biotechnologie rolnictwo; zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i ciepłą wodę; handel i naprawy. W ramach przetwórstwa przemysłowego województwo specjalizuje się w tzw. przemysłach tradycyjnych, zwłaszcza włókienniczym, odzieżowym i spożywczym. Poza nimi wysoką pozycję w strukturze przemysłowej zajmują również: produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych i produkcja artykułów spożywczych. W pozostałych działach i grupach przemysłu województwo łódzkie: - umacnia pozycję w produkcji wyrobów z drewna i słomy, produkcji celulozowo-papierniczej, produkcji maszyn i urządzeń, pojazdów mechanicznych i pozostałych środków transportu; - traci znaczenie w zakresie produkcji maszyn i aparatury elektrycznej; w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, produkcji aparatury radiowej i telewizyjnej, produkcji instrumentów medycznych i optycznych oraz mebli i pozostałych wyrobów. Prognoza dotyczące zmian struktury przychodów ze sprzedaży z działalności produkcyjnej wskazuje, że do 2007 r. w województwie łódzkim największych przyrostów udziałów ze sprzedaży można oczekiwać w produkcji: maszyn i urządzeń, wyrobów gumowych, pojazdów mechanicznych i produkcji drewna. Centra usługowe (BPO) Aktualna sytuacja: początkujące centra firm zagranicznych, powstałe dzięki firmom produkcyjnym obecnym w regionie (Philips, GE, Indesit); obecność zaplecza firm polskich (mbank, Plus GSM, Warta, Central Wings) Sprzyjający trend: przenoszenie funkcji zaplecza firm europejskich do Europy Wschodniej; lokowanie się w Europie Wschodniej outsourcerów zachodnich i azjatyckich Potencjał ewolucji i jakości miejsc Strategia rozwoju klastra w Łodzi Logistyka Aktualna sytuacja: Rozbudowa centrów logistycznych na skrzyżowaniu przyszłych autostrad w okolicy Strykowa (Np. Geant, Leader Price, Raben, Lek); lokalizacja w regionie centrów dystrybucji zapewniających łączność z całym krajem w ciągu 12 godzin (Np. Rossmann, Geant, Carrefour, IKEA) Sprzyjający trend: poszukiwanie dogodnej, centralnej lokalizacji dobrze skomunikowanej z cała Polska przez firmy handlowe (hurt i obrona narodowa, a także edukacja). Oczekuje się, że w okresie do grudnia 2007 największa dynamika wzrostu będzie charakteryzować takie rodzaje usług, jak: obsługa nieruchomości, wynajem, nauka, a także transport, gospodarka magazynowa i łączność. Sprzęt AGD Aktualna sytuacja: 40% produkcji krajowej; dwie duże firmy międzynarodowe (BSH, Indesit) z potencjałem rozbudowy produkcji; szereg poddostawców ulokowanych w pobliżu Sprzyjający trend: poszukiwanie tanich lokalizacji w UE przez graczy azjatyckich; poszukiwanie tańszych lokalizacji przez producentów zachodnioeuropejskich i ich poddostawców; przyciąganie poddostawców przez firmy obecne w 14

15 Kompetencje wynikające z silnych powiązań międzygałęziowych, którym towarzyszy pewien poziom koncentracji tych działalności na terenie województwa: - produkcja rolna i przetwórstwo rolnospożywcze - produkcja włókien i sektory wykorzystujące włókna (w tym produkcja odzieży) - surowce niemetaliczne, produkcja z surowców niemetalicznych, budownictwo - węgiel brunatny, energetyka, produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - usługi zdrowotne i przemysły towarzyszące pracy: od prostych funkcji zaplecza, poprzez księgowość do funkcji IT i B&R detal); nasycenie terenów i powierzchni magazynowych w regionie warszawskim; poszukiwanie korzystnych kosztowo lokalizacji przez deweloperów i firmy oferujące usługi logistyczne (Np. Raben, ProLogis) Potencjał ewolucji i jakości miejsc pracy: rozwój usług logistycznych o wartości dodanej (Np. prace montażowe, naprawy); innowacje technologiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, potencjalne stanowiska pracy dla specjalistów w IT, purchasing u danej lokalizacji Potencjał ewolucji i jakości miejsc pracy: lokowanie w Polsce działów B&R Np. ulokowanie globalnego centrum doskonałości w produkcji suszarek BSH w Łodzi; współpraca ze specjalistami z Politechniki Łódzkiej Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS PLUS W przypadku rolnictwa największym odbiorcą jego produktów jest przemysł spożywczy (ponad 33% nakładów surowcowo materiałowych w przemyśle spożywczym pochodzi z rolnictwa). Istotne znaczenie w tym łańcuchu powiązań dogrywa również handel (ponad 21% ogólnej wartości nakładów na produkcje poniesionych w przemyśle spożywczym stanowi koszt zaangażowania sektora handlowego). Wymienione sfery działalności mogą więc stanowić podstawę do rozwoju obszaru kompetencji technologicznych, dla którego rdzeniem jest przemysł spożywczy. Przemysł włókienniczy dostarcza ponad 21% nakładów surowcowo-materiałowych dla sektora odzieżowego. Ważnymi sektorami wspomagającymi funkcjonowanie obu sfer działalności jest sektor energetyczny (co jest szczególnie widoczne w przypadku włókiennictwa, gdyż ponad 11% kosztów zakupu surowców i materiałów dla włókiennictwa, to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i gorącej wody) oraz handel (w obu gałęziach koszt związany z opłaceniem usług handlowych stanowi około 30% kosztów produkcji związanych z zakupem surowców i materiałów). Wymienione sfery działalności mogą więc stanowić podstawę do rozwoju obszaru kompetencji technologicznych opartych na przemyśle włókienniczo-odzieżowym. W przypadku przemysłu wytwarzającego produkty z pozostałych surowców niemetalicznych istotną rolę w jego rozwoju jest bliskość zaplecza surowcowego w postaci glinki kaolinowej (południowo-wschodnia część województwa na granicy z województwem świętokrzyskim). Rozwój tej sfery działalności wspierany jest w dużej mierze przez usługi transportowe (koszt zaangażowania usług transportowych sięga 11% nakładów materiałowych) oraz handel (nieco poniżej 10%). Przewaga regionu w tej sferze działalności może być podstawą do budowy kompetencji skupionych wokół przemysłu mineralnego. Należy jednak pamiętać, iż jego rozwój jest w znacznym stopniu zdeterminowany bogactwem zasobów surowców naturalnych. Obecność na terenie województwa łódzkiego złóż węgla brunatnego jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój sektora energetycznego. Ma on istotne znaczenie we wspieraniu pozostałych sfer działalności. Rozwój tego sektora działalności w przyszłości zależy jednak w dużym stopniu, podobnie jak w przypadku przemysłu mineralnego, od zasobów surowców naturalnych. Dominacja sektora usługowego związanego z ochroną zdrowia może mieć istotne znaczenie dla rozwoju przemysłu chemicznego, głównie farmaceutyków oraz przemysłu instrumentów medycznych i precyzyjnych. Wartości współczynników lokacyjnych obliczone na podstawie wartości produkcji sprzedanej wskazują, że w ramach 15

16 (farmaceutyczny, sprzęt medyczny, chirurgiczny, przyrządów ortopedycznych, instrumenty precyzyjne i optyczne) Kompetencje wynikające z koncentracji pewnych rodzajów działalności na terenie województwa: - odlewnictwo metali - produkcja zegarów i zegarków - produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia - produkcja sprzętu AGD - produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych - produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep - produkcja motocykli i rowerów Kompetencje wspomagające: - transport/logistyka - usługi oparte na wiedzy - handel przetwórstwa przemysłowego do obszarów specjalizacji województwa łódzkiego należą także: - odlewnictwo metali (27.5) ze współczynnikiem lokacyjnym na poziomie 8,226 - produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (25.2) ze współczynnikiem lokacyjnym 1,421 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.5) ze współczynnikiem lokacyjnym 1,988 i produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (29.7) ze współczynnikiem lokacyjnym 1,445 - produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (31.5) ze współczynnikiem lokacyjnym 3,436 - produkcja zegarów i zegarków (33.5) ze współczynnikiem lokacyjnym 5,228 - produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep (34.2) ze współczynnikiem lokacyjnym 2,961 - produkcja motocykli i rowerów (35.4) ze współczynnikiem lokacyjnym 1,564 - pozostała działalność produkcyjna w ramach produkcji mebli (36.6) ze współczynnikiem lokacyjnym 2,601 Źródło: Michalczuk L., Goszczyńska D., Michalczuk B., Sowik I., Brzozowska-Michalak J., Inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy o województwie łódzkim i technologiach istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionu. Wyniki wstępne, maszynopis, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata uchwalona uchwałą Nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r., Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS , Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2004; Strategia rozwoju klastra w Łodzi, Świeczewska I., Analiza klasterowa województwa łódzkiego, raport przygotowany w ramach projektu Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS PLUS, wrzesień 2006, maszynopis 16

17 Ramka 4-1: Przemysły zaawansowane technologicznie Obszary wysokich technologii coraz trudniej poddają się jednoznacznej definicji. Głównie dlatego, że większość nowych technologii przekracza granice przyjętych klasyfikacji działalności. Tradycyjnie, do oceny zaawansowania technologicznego przemysłów stosowano definicje dziedzinowe i produktowe (załącznik 3), opierające się na kryterium ilościowym (poziom wydatków na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do wartości produkcji sprzedanej) i enumeratywnie wyliczające produkty (definicja produktowa) czy dziedziny (definicja dziedzinowa) uznane za wysokotechnologiczne. W myśl definicji OECD, przemysły podzielono na: przemysły wysokich technologii, o nakładach na B&R od 8 do 15% w stosunku do wartości produkcji sprzedanej (przemysł lotniczy, komputerów i maszyn biurowych, łączności elektronicznej, farmaceutyczny); przemysły średnich wysokich technologii, o nakładach na B&R od 2 do 4% (przemysł instrumentów naukowych, maszyn elektronicznych, sprzętu kolejowego i transportowego, chemiczny, bez farmaceutyków, maszyn nie elektrycznych); przemysły średnich niskich technologii, o nakładach na B&R od 0,6 do 1% (budowa statków, gumowy, inne środki transportu, szklany, metali nieżelaznych, inne przemysły); przemysły niskich technologii (pozostałe przemysły, przy czym za przemysły o najniższej intensywności nakładów na B&R. Rozwój poszczególnych przemysłów (wchodzenie w fazę dojrzałości, zwiększanie stopnia standaryzacji itd.) zmienia wysokość i udział nakładów na B&R w ogólnych przychodach poszczególnych przemysłów. W efekcie, niektóre przemysły wcześniej klasyfikowane jako przemysły wysokich technologii tracą/mogą utracić ten charakter, a przemysły wcześniej klasyfikowane jako przemysły średnich wysokich/niskich technologii mogą przesunąć się do góry w tej klasyfikacji. Nowsze próby definicji wysokich technologii kładą nacisk na wiązki technologii, które tworzą możliwości długookresowego i wielotorowego rozwoju (technologie podstawowe). Ilustracją takiego podejścia są biotechnologie, klasyfikowane z punktu widzenia udziału nakładów na B&R jako wysoko technologiczne i znajdujące zastosowanie w całym spektrum przemysłów, od piekarnictwa i piwowarstwa po farmację. Innymi wysokimi technologiami są między innymi technologie informacyjne, komunikacyjne, kosmiczne, mikroelektronika i półprzewodniki, komponenty precyzyjne czy inżynieria materiałowa. Definicje amerykańskie do wysokich technologii zaliczają także technologie medyczne; optykę i fotonikę; lotnictwo, telekomunikację, laboratoria badawcze, modelowanie, symulacje i szkolenia. Korytarz Wysoko Technologiczny Florydy obejmuje także wzornictwo przemysłowe, energię słoneczną i odnawialną, systemy transportowe, produkty medyczne. Jest tu więc sporo przedsiębiorstw działających w branżach niezaliczanych do high-techu według definicji dziedzinowej OECD. Odzwierciedla to istnienie wielu firm o wysokiej wiedzochłonności i intensywności badawczorozwojowej, które działają na rzecz branż tradycyjnych oraz w sektorze usług. Klasyfikacja usług opartych na wiedzy obejmującą 14 działów Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Najwyższą intensywnością B&R charakteryzują się trzy spośród nich: 64: Poczta i telekomunikacja; 72: Informatyka i 73: Nauka, zaliczane do usług wysoko technologicznych. Pozostałe 12 działów, to usługi o mniejszej intensywności wiedzy, obejmujące: 61: Transport wodny; 62: Transport powietrzny; 70: Obsługę nieruchomości; 71: Wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego; 74: pozostałą działalność związaną z prowadzeniem interesów; 65: Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego; 66: Ubezpieczenia i fundusz emerytalno-rentowy bez gwarantowanej prawnie opieki socjalnej; 67: Działalność pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym; 80: Edukację; 85: Ochronę zdrowia i opiekę socjalną; 92: Działalność związaną z rekreacją, kulturą i sportem. W ramach usług wyodrębnia się także wiedzochłonne usługi biznesowe (KIBS), definiowane jako przedsiębiorstwa świadczące, głównie na rzecz innych przedsiębiorstw, usługi o wysokiej intelektualnej wartości dodanej. Wśród KIBS wyróżnia się dwa typy: pierwszy, obejmujący tradycyjne usługi profesjonalne będące intensywnymi użytkownikami nowych technologii (marketing i reklama; szkolenia; wzornictwo; niektóre usługi finansowe; niektóre usługi budowlane, zwłaszcza architektoniczne, projektowanie techniczne, geodezyjne; rachunkowość i doradztwo podatkowe; usługi związane z ochroną środowiska) oraz drugi, oparty na technologiach (sieci komputerowe/telematyka; niektóre usługi telekomunikacyjne; oprogramowanie; szkolenia, wzornictwo, usługi budowlane \i środowiskowe oparte na bazie nowych technologii; usługi biurowe na bazie nowego sprzętu; doradztwo zarządcze obejmujące nowe technologie; usługi badawczo-rozwojowe) Na podstawie: Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J. (red.), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

18 Kolejne zadania projektu będą służyć: Przygotowaniu podstaw wyboru wiodących obszarów regionalnych kompetencji (priorytetyzacji) według kryterium zmian w strukturze gospodarczej województwa do 2010 r. (zadanie Z8) i atutów, jakie w ramach poszczególnych obszarów regionalnych kompetencji wyróżniają województwo w skali kraju (zadanie Z9). Priorytetyzacji obszarów regionalnych kompetencji, określeniu wiodących technologii dla każdego z wybranych obszarów, zdiagnozowaniu luki technologicznej i uwarunkowań przyszłego rozwoju (zadania Z10, Z11, Z12). Określeniu siły generowania rozwoju gospodarczego województwa przez priorytetowe obszary regionalnych kompetencji (zadanie Z13). Przygotowaniu rekomendacji pod adresem regionalnych polityk innowacyjnych (zadania Z14, Z15, Z16) Profil technologiczny regionu Cele, działania i rezultaty zadania: Profil technologiczny regionu prezentuje Tabela 4-3. Tabela 4-3: Aktualny profil technologiczny regionu (zadanie 8) Cele Określenie kierunku zmian w trendach sektorowych najistotniejszych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju regionu w krótkim okresie czasu (do 2010 roku) Weryfikacja obszarów regionalnych obszarów kompetencji istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju województwa łódzkiego Działania Studia literaturowe Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych prowadzących do zdefiniowania: - aktualnego profilu specjalizacyjnego województwa i jego zmiany w okresie do 2010 roku - procesów technologicznych stosowanych w regionie - profilu kompetencji regionalnych - poziomu i struktury innowacji i ich wpływu na rozwój regionalny do 2010 roku - podstawowych czynników technologicznych i ekonomicznych wpływających na zmiany profilu specjalizacyjnego regionu z wykorzystaniem elementów analizy DPSIR (driving forces, pressures, state, impact, respond) Przeprowadzenie konsultacji społecznych Rezultaty Raport: Profil technologiczny regionu w okresie do 2010 roku Minimum 3 panele dyskusyjne Wiodący partner ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Profil specjalizacyjny województwa zostanie wyznaczony: dla okresu , na podstawie wartości współczynników lokacyjnych na podstawie produkcji sprzedanej i przeciętnego zatrudnienia i analizy powiązań międzygałęziowych (Tabela 4-4); analiza obejmie dane w podziale na sekcje (pierwszy poziom), działy (drugi poziom) i grupy (trzeci poziom) Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), dla okresu , na podstawie oszacowań funkcji trendu udziału przychodów ze sprzedaży poszczególnych sekcji, działów i grup. 18

19 Tabela 4-4: Sposób wyznaczania wartości współczynników lokacyjnych i analizy powiązań międzygałęziowych Współczynnik lokacyjny Współczynnik u ij określający udział nakładów z gałęzi dostawcy w globalnych nakładach materiałowyc h gałęzi odbiorcy LQ = u ij = j X X i x ij ij ij x i ij i X j ij X ij X ij gdzie: oznacza wartość wybranej charakterystyki X (Np. liczby firm, zatrudnienia, wielkości produkcji, wartości dodanej) w i-tym sektorze w województwie j X ij i oznacza wartość zmiennej X w j-tym województwie X ij i oznacza wartość zmiennej X w i-tym sektorze w całej gospodarce X ij i j oznacza wartość zmiennej X w całej gospodarce x ij gdzie: oznacza wartość produktów i-tej gałęzi (dostawca) przekazanych do gałęzi j-tej (jako dobro pośrednie) x ij i oznacza wartość globalnych nakładów materiałowych (surowców, materiałów i usług) w j-tej gałęzi (odbiorcy). Zmiany profilu specjalizacyjnego województwa zostaną określone na podstawie porównania aktualnego profilu specjalizacyjnego z profilem obserwowanym w województwie w okresie (załącznik 3). Poziom i struktura innowacji i ich wpływu na zmiany profilu specjalizacyjnego (i tym samym rozwój regionalny) do 2010 roku zostaną ocenione na podstawie: ostatnich dostępnych rezultatów krajowych i regionalnych badań statystycznych z zakresu nauki i techniki, panelu dyskusyjnego, skoncentrowanego na następujących grupach zagadnień: - charakter przewag konkurencyjnych regionu w obszarach wskazanych we wstępnej liście obszarów regionalnych kompetencji (aktualne źródła przewag konkurencyjnych; trwałość tych przewag i czynniki decydujące o ich zanikaniu w perspektywie najbliższych lat), - perspektywy (i czy są już pierwsze sygnały) stworzenia w miejsce aktualnych przewag nowych przewag konkurencyjnych; na czym one polegają/powinny polegać, - regionalny potencjał naukowo-badawczy i jego wpływ na rozwój nowych źródeł przewag konkurencyjnych (jaka jest, i jaka powinna być rola nauki w podnoszeniu innowacyjności gospodarki regionu), - otoczenie regionalne (dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, profil kwalifikacyjny regionalnego rynku pracy; dostęp do regionalnych/spoza regionu patentów, bazy naukowo-badawczej, wiedzy eksperckiej itp.; infrastruktura wsparcia biznesu w postaci doradztwa, kształcenia, dokształcania i przekwalifikowywania, instytucje transferu wiedzy i technologii itd.) jako czynnik sprzyjający budowie nowych przewag konkurencyjnych. Dwa kolejne panele dyskusyjne będą służyć ocenie: procesów technologicznych stosowanych w regionie; podstawowe problemy, wokół których będzie toczona dyskusja, to: - rodzaj technologii najczęściej stosowanych przez regionalne firmy (niskie, średnie, wysokie) w poszczególnych obszarach specjalizacji, 19

20 - porównanie technologii stosowanych przez regionalne firmy i technologii stosowanych przez liderów (różnice w generacjach technologii wskazujące na istnienie/brak luki technologicznej), - określenie, czy, i pod jakimi warunkami, możemy tę lukę zamknąć (tzn., czy możemy rozwijać technologie rozwijane przez liderów); podstawowych czynników technologicznych i ekonomicznych wpływających na zmiany profilu specjalizacyjnego regionu; podstawowe problemy, wokół których będzie toczona dyskusja, to: - perspektywy rozwoju obszarów regionalnych kompetencji (stabilny/rosnący/malejący udział w gospodarce regionu, i dlaczego) opartych na zasobach naturalnych regionu, - unijny rynek jako czynnik kształtujący obszary regionalnych kompetencji (jakie branże i produkty regionalnego przemysłu mają największe szanse rozwoju w warunkach zintegrowanej Europy; jacy producenci i produkty z innych krajów zagrażają rozwojowi regionalnych firm i dlaczego), - globalizacja szansa czy zagrożenie dla obszarów regionalnych kompetencji (delokalizacja działalności gospodarczej i inwestycje zagraniczne jako czynniki zmieniające profil obszarów regionalnych kompetencji). Szczegółowe scenariusze paneli dyskusyjnych zostaną zaproponowane przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Benchmarking Tabela 4-5: Benchmarking (zadanie 9) Cele Działania Rezultaty Wiodący partner Wskazanie słabych i silnych stron województwa łódzkiego w polu: Zrównoważony rozwój w kontekście aktualnego profilu specjalizacyjnego oraz określenie możliwych trajektorii rozwoju Studia literaturowe Wybór regionu (regionów), z którymi będzie porównywane województwo łódzkie (profil specjalizacyjny, charakter aktywności ekonomicznej, rodzaj i jakość endogenicznych i egzogenicznych czynników wzrostu) Zdefiniowanie wskaźników benchmarkingu, zwłaszcza w obszarze: wzrost gospodarczy, profil specjalizacyjny, konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjna, sytuacja społeczna, poziom życia społeczeństwa, energia, ekologia, technologie na rzecz ochrony środowiska, zasoby naturalne, infrastruktura Wykorzystanie dobrych praktyk zagranicznych regionów w zakresie możliwości zastosowania benchmarkingu do regionalnego foresightu technologicznego Przeprowadzenie benchmarkingu Raport: Benchmarking regionalny i możliwości jego zastosowania do regionalnego foresightu technologicznego 1 konferencja międzynarodowa 1 konferencja międzyregionalna Instytut Medycyny Pracy Przedmiotem Benchmarkingu (Tabela 4-5) będzie porównanie jakości czynników lokalizacyjnych istotnych dla rozwoju poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej podstawowa lista obejmie czynniki: przyrodnicze (dawniej odgrywały decydującą rolę): - występowanie surowców, - dostępność wody, - energię, 20

Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki

Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki 6th

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Warszawa, 2006 Pod redakcją: dr Elżbieta Wojnicka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Piotr

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Anna Rogut i Bogdan Piasecki Łódź, Sierpień 2009 Spis treści Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62916-19-1

ISBN 978-83-62916-19-1 Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świetle foresightu Żywność i żywienie w XXI w. - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Potencjał absorpcyjny firm i założenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Anna Rogut Bogdan Piasecki Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Łódź - 2007 2 Bogdan Piasecki, Anna Rogut Recenzent: Łukasz Sułkowski Projekt okładki: Monika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Ewa Romanowska 1 Agnieszka Firgolska 2 Justyna Hrudeń 3 Streszczenie Niniejszy artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo